Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Sekolah Rendah

Tahun 1

Unit Beruniform Pengakap Kanak-Kanak

Kelas 5 Amanah

Bilangan Murid 10 Orang

Tarikh 7 September 2018

Masa 2.00 petang - 4.00 petang (dua jam)

Tajuk Ikatan dan simpulan

Hasil Pembelajaran Mempelajari tiga jenis ikatan asas iaitu ikatan tindih kasih, buku sila,
bunga geti, simpul manuk dan ikat balak dan mampu mempraktikkan
dalam dunia sebenar.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat
1. Psikomotor Murid dapat membuat sekurang-
kurangnya tiga jenis ikatan
dengan kemas dan betul.
2. Kognitif Mengetahui perbezaan setiap
fungsi ikatan dengan tepat.
3. Afektif Yakin untuk melibatkan diri dalam
aktiviti perkemahan serta menjadi
seorang yang lebih disiplin
melalui aktiviti yang dijalankan.
Bahan Bantu
mengajar Video, lembaran kerja, komputer riba, LCD, bahan interaktif (slide
power point), pembesar suara, tali, kayu batang penyapu, bahan
bercetak/bahan autentik, lembaran kerja, papan putih.

Pengetahuan Murid sudah mempelajari beberapa jenis ikatan seperti simpul balak,
Sedia Ada bunga geti, simpulan seraya.

Langkah Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan


/ Masa
Set Jenis jenis tali temali 1. Guru membawa contoh tali  Kemahiran
induksi yang boleh digunakan temali dan menunjukkan Bernilai
(5 minit) semasa berkhemah kepada murid supaya Tambah(KBT) :
 Tali belati murid dapat melihat ICT, Pemikiran
 Tali sisal perbezaan jenis tali Logikal dan
 Tali jut tersebut. pemikiran proaktif
2. Murid disuruh untuk
 Tali sabut meneka apakah yang akan
 Tali kapas dipelajari pada hari  Kaedah:
tersebut sambil guru berpusatkan
Cikgu tanya: mengangkat tali yang telah bahan dan
“Cuba teka apakah berikat ke atas sebagai berpusatkan guru
yang kita akan pembayang kepada murid
lakukan pada hari yang mereka akan belajar  BBM: tali belati,
ini?” mengenai ikatan. tali sisal, tali jut,
tali sabut, tali
kapas
Langkah Ikatan dan simpulan 1. Setiap murid diberikan tali.
EMK :
2 2. Guru menunjuk cara untuk
(15 minit) Jenis –jenis ikatan membuat ikatan dan 1. Kemahiran
simpulan. Interpersonal :
asas:
3. Murid diminta untuk Komunikasi
1. Ikatan buku sila
bersama-sama untuk
membuat ikatan dan 2. Nilai Murni :

simpulan kesungguhan,

4. Guru akan memeriksa dan mendengar arahan


2. Lilit balak
membetulkan ikatan murid
tersebut jika terdapat Kaedah: tunjuk cara

sebarang kesalahan. dan aktiviti


berkumpulan

BBM:Tali,

Strategi :
berpusatkan bahan,
berpusatkan guru dan
murid


Langkah Stesen ikatan 1. Murid dibahagikan kepada
EMK :
3 • Stesen buku sila dua kumpulan.
(20 minit) • Stesen lilit balak 2. Murid diminta berada 1. Kemahiran
dalam kumpulan masing- Interpersonal :
masing. Komunikasi
3. Setiap stesen mempunyai 2. Nilai Murni :
guru yang akan mengajar kesungguhan,
dan membimbing untuk mendengar arahan
ikatan dan simpulan.
4. Setiap kumpulan akan Kaedah: tunjuk cara
pergi ke stesen yang dan aktiviti
berlainan. berkumpulan
5. Kumpulan-kumpulan ini
akan bergilir-gilir mengikut BBM:Tali,
stesen untuk mempelajari
jenis ikatan yang berbeza. Strategi :
6. Guru akan memeriksa dan berpusatkan bahan,
membetulkan ikatan murid berpusatkan guru dan
tersebut jika terdapat murid
sebarang kesalahan.

Penutup Rumusan
1. Murid dipilih secara rawak EMK :
(5 minit)
untuk tampil ke hadapan.
1. Kemahiran
2. Murid diminta membuat
Interpersonal :
ikatan dan simpulan yang
Komunikasi
telah dipelajari.
3. Guru menilai hasil kerja 2. Nilai Murni : yakin
murid. pada diri sendiri,
4. Guru merumuskan isi keberanian
pelajaran pada hari
tersebut. Strategi :
5. Guru bertanya kepada berpusatkan bahan,
murid tentang pelajaran berpusatkan guru dan
hari ini. murid
6. Murid diberikan pujian dan
tepukan kerana berjaya
mengikuti sesi pengajaran
dan pembelajaran (PdP)
pada hari
tersebut.menerangkan dan
membuat sedikit
kesimpulan

Lampiran
Lagu mudahnya ikatan

Mari mengikat, mari mengikat la la la,

Mari mengikat, mari mengikat la la la,

Hura, hure, hura, hure oh seronoknya.

Buat gadget oh boleh saja,

Oh kuat kan ikatannya,

Buat meja oh boleh saja,

Oh kuatkan ikatannya.

Mari mengikat, mari mengikat la la la,

Mari mengikat, mari mengikat la la la,

Hura, hure, hura, hure oh seronoknya.


Buat kerusi oh boleh saja,

Oh kuat kan ikatannya,

Buat penyidai oh boleh saja,

Oh kuatkan ikatannya.