Anda di halaman 1dari 22

SUSUNAN

AS-SYAHID IMAM'
HASSAN AL-BANNA
Sebarkan Naskah Al-Ma'thurat kepada orang ramai
Insya Allah,diberi ganjaran baik oleh Allah SWT

Disediakan oleh:
AL-MA'THURAT
www.MyKuliah.com

::Portal MP3 Islamik::


MP3 Kuliah, Motivasi, Zikir, Doa
Aku berlindung dengan Allah yang Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui dari

.............
gangguan syaitan yang terkutuk.

I. D e n g a n rnenyebut n a m a A l l a h Yang M a h a
Pernurah laei Maha Penyayang.

2 Segaia puli bagi Allah, Tuhan sernesta alarn.

3. Maha Pernurah lagi Maha Penyayang.

4. Yang rnenguasai hari pernbalasan.

5. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya


kepada Engkaulah kami rnohon pertolongan.

6. Tunjukilah kami jalan yang lurus.

7. ( i a i t u ) jalan orang-orang yang t e l a h Engkau


anugerahkan ni'rnat kepada rnereka, bukan (jalan
mereka yang dimurkai dan bukan (pula ialan)
rnereka yang sesat. 9

(Surah Al-Fatihah: 1-7)


sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada
rnereka.

Dan mereka yang berirnan kepada Kitab ( A I


Quraan) yang telah diturunkan kepadarnu dan
Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu.
serta mereka yakin akan adanya (kehidupan)
akh~rar

Mereka itulah yang tetap mendapat petunjukdari


Tuhannya, d a n merekalah orang-orang yang
beruntung.
(Al-Baqarah: 1-51

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha


Pemurah lagi Maha Penyayang.

A l ~ laarn
f rnllrn

K ~ t a b(Al Quraan) ~ ntidakada


i keraguan padanka
petunluk bag1 rnereka yang bertaqwa

(laitu) rnereka yang beriman kepada yang ghaib


y a n g r n e n d i r i k a n s h a l a t d a n menafkahkan
4
Allah tidakadaTuhan rnelainkan Dia Yang Hidup kekal
lagi terus rnenerus mengurus (makhluk-Nya]: tidak
mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang
d i langit dan d i bumi. Siapakah yang dapat rnernberi
syafa'at d i sisi Allah tanpa izin-Nya?Allah mengetahui
t
apa-apa yang d i hadapan mereka dan d i belakang
rnereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari
ilrnu Allah melainkan apa yangdikehendakiNya. Kursi
Allah rneliputi langitdan burni. Dan Allah tidakrnerasa
berat rnemelihara keduanya, dan Allah MahaTinggi lagi
A l l a h Pelindung orang-orang yang beriman; Dia Maha Besar.
mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) (Al-Baqarah. 2551
kepada cahaya (irnan), Dan orang-orang yang kafir.
p e l i n d u n g -p e l i n d u n g n y a i a l a h syaitan, yang
mengeluarkan rnereka daripada cahaya kepada
kegelapan lkekafirani Mereka itu adalah penghuni
neraka: rnereka kekal dl dalarnnva.
(Al-Baqarah: 256 - 257)

Tidak ada paksaan untuk (mernasuki) agama (Islarnl,


sesungguhnya telah ielas ialan yang benar daripada
jalan yang salah. Kerana i t u barangsiapa yang ingkar
kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka
sesungguhnya ia telah mernegang tali yang amat kuat
yangtidakakan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui.
6
Kepunyaan Allahlah segala yang ada di langit dan di
, burni. Dan jika karnu melahirkan apa yangada di dalarn
h a t ~ m uatau kamu menyernbunyikannya, nescaya Al-
lah akan rnembuat perhitungan dengan karnu tentang
perbuatanrnu itu. Maka Allah rnengarnpuni siapa yang
b dikehendaki-Nyadan menyiksa siapa yangdikehendaki-
Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Allah tidak rnembebani seseorang melainkan sesuai


dengan kesanggupannya. la rnendapat pahala (dari
Q J . & l../
"
>/ <
,
l~~lsJ~1,.ii=~l,
4
,//-,&,---O

kebajikan) yangdiusahakannya dan ia merldapat siksa Rasul telah berirnan kepada al-Quran yangditurunkan
(dari kejahatan)... yangdikeriakannya. (Mereka berdo'a). kepadanya dari Tuhannya, dernikian pula orang-orang
"Ya Tuhan kami, ianganlah Engkau hukum kami iika yang berirnan. Semuanya beriman kepada Allah.
kami lupa atau kami tersalah. YaTuhan kami, ianganlah malaikat-rnalaikat-Nya. kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul- "
Engkau bebankan kepada kami beban yang berat Nya", dan mereka rnengatakan: "Kami tidak mernbeza-
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang bezakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dan
yang sebelum karni. Ya Tuhan kami, ianganlah Engkau rasul-rasulNya."dan rnereka mengatakan: "Karni dengar
pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup karni dan kami ta'at" (Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya
memikulnya. Beri maaflah kami: ampunilah karni, dan Tuhan karni dan kepada Engkaulah ternpat kernbali."
rahrnatilah kami. Engkaulah Penolong karni, rnaka
Dan barangsiapa mengeriakan amal-amal yang saleh tolonglah kami terhadap kaum yang kafir"
dan dia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khuatir (Al-Baqarah: 284 - 286)
akan perlakuan yangtidakadil (terhadapnya) dan tidak
@ (pula) akan pengurangan haknya. k%

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha


Pemurah lagi Maha Penyayang.
Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia.
Hanya kepada-Nya aku bertawakkal, dan Dia adalah Alif laam miim
Tuhan yang memiliki 'arasy yang agung." (7x)
Allah tidakadaTuhan melainkan Dia Yang H ~ d u kekal
p
,'/, ,"/4'9,'/,c ..,.0"c <,a> r'
lagi senantiasa berdiri sendiri
&~-~~~~-ll~~~lblly~l3,

Dan tunduklah semua muka (dengan berendah d i r ~ )


Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.
kepada Tuhan Yang Hidup Kekal lagi sentiasa mengurus
Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia
(rnakhluk-Nya). Dan sesungguhnya telah merug~lah
mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang
orang yang melakukan kezaliman.
terbaik) dan ianganlah kamu mengeraskan suaramu
dalarn shalatmu dan janganlah pula rnerendahkannya
dan car~lahlalan tengah dl antara kedua ~ t u

Dan katakahlah: "Segala puii bagi Allah Yang t ~ d a k


rnernpunyai anak dan tidak mernpunyai sekutu dalarn
kerajaan-Nya dan tidak mempunyai penolong (untuk
rneniaga-Nya) dari kehinaan dan agungkanlah Dia
dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.
Dan barang-siapa rnenyernbah tuhan yang lain d i
(Al-lsraa': 110- I I I )
samping Allah, padahal tidak ada suatu dalilpun
baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitung-
annya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang
yang kafir itu tiada beruntung.

Dan katakanlah. "YaTuhankuberilah arnpun dan berilah


rahrnat, dan Engkau adalah pemberi rahrnat Yang
Paling baik."
Maka apakah karnu mengira, bahawa sesungguhnya
(Al-Mukrninn 1 15 - 1 18)
Karnl rnenci~takankarnu secara rna~n-rnaln(sala),dan
bahawa kamu tidakakan dikembalikan kepada kami?

Maka Maha Tinggi Allah. Raja Yang Sebenarnya- tidak


ada Tuhan selain Dia. Tuhan (Yang mernpunyai) Arasy
yang mulia.

13 12
Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada
di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh.
dan bagi-Nyalah segala puii di langit dan di bumi dan
di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu
karnu berada di waktu zuhur
Dia rnengeluarkan yang hidup dari yang mati dan
rnengeluarkan yang m a t i dari yang hidup dan
rnenghidupkan burni sesudah matinya. Dan seperti
itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur).
Dan d i antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dla
rnenciptakan kamu dari tanah, kemudian tlba-tiba kamu
(rnenjadi)manusia yang berkembang biak.
1 4-
darl Iangit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu
sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
mempergunakan akalnya.
@ Dan d i antara tanda-tanda kekuaraan-Nya ialah
berdirinya langit dan bumi dengan iradat-Nya.
Kemudian apabila Dla memanggil kamu sekali
panggilan dart bumi, seketika itu (iuga) kamu keluar
(dari kubur].
Dan kepunyaan-Nyalah siapa saja yang ada di langit
dan di bumi. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk.
(Ar-Rum: 17 - 26) Dan d i antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah
menciptakan langit dan bumi dan berlain-la~nan
bahasamu dan warna kulitrnu. Sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi orang-orang yang rnengetahui.

Dan d i antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah


tidurrnu di waktu malam dan siang hari dan usahamu
mencari sebahagian dari kurnia-Nya. Sesungguhnya
+@id\
, / ' b
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang mendengarkan.
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan d i antara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia
memperlihatkan kepadarnu kilat untuk(menirnbu1kan)
Haa Miirn ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan air huian
17 16
Diturunkan Kitab ini (Al-Ouraanl d a r ~Allah Yang Maha
Suci. Yang Maha Sejahtera. Yang Mengurniakan
'.:ar3
Perkasa lagi Maha Mengetahui.
ieamanan, Yang Maha Mernelihara, Yang Maha
Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Merniliki Segala
Yang Mengarnpuni dosa dan Menerirna taubat lagi
Keagungan. Maha Suci. Allah dari apa yang rnereka
keras hukurnan-Nya; Yang rnernpunyai kurnia. T~ada
persekutukan.
Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nyalah kernbali
(sernua rnakhluk).
Dia-lah Allah Yang Menciptakan. Yang Mengadakan.
Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Nama-Nama
Yang Paling baik. Bertasbihlah kepada-Nya apa yang
ada di langit dan di burni. Dan Dialah Yang Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(Al-Hasyr: 22-24)

<jf:-J(AT
e. * >

Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia. Yang


Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dialah Yang
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia. Raja. Yang

18
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi
Maha Penyayang.
Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya
(yang dahsyat).
dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang
dikandungnya.
dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (iadi begini)?".
pada hari itu bumi rnenceritakan beritanya,
@ Dengan menyebut narna Allah Yang Maha
ti Pernurah lag1 Maha Penyayang.
kerana sesungguhnya Tuhanrnu telah memerintahkan
(yang sedemikian itu] kepadanya
Katakanlah: "Hai orang-orang kafir!
Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam
aku tidak akan rnenyembah apa yang kamu sembah. keadaan yang bermacam-macarn, supaya diperlihatkan
6 Dan kamu bukan penyembahTuhan yangak~~sembah, kepada mereka (balasan) pekeriaan mereka.

Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang Barangsiapa yang mengerlakan kebaikan seberat zarrah
pun, nescaya dia akan melihat (balasan)nya pula
kamu sembah.
dan kamu tidak pernah (pula) meniadi penyembah Dan barangs~apayang mengerlakan kelahatan seberat
Tuhan yang aku sembah. zarrah pun nescaya dia akan melihat balasannyalnya
pula
Untukmu agamamu, dan untukku agamaku (Az-Zalzalah 1 - 8)
(Al-Kaaf~ruun1 - 6 )

21 20
h n g a n menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang. A i,:-ji&i 2
& * e
~atakanlah"D~alahAllah. Yang Maha Esa "

Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala


sesuatu
Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. dan
tidak ada seorangpun yang setara d e n g a n
Dia" ( 3 x i
(Al-lkhlas: 1 - 4 ) Dengan ,menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang.
@ j i $ , U * Apabila telah datang pertolongan Allah dan
kernenangan.
dan kamu lihat rnanusia masuk agama Allah dengan
berbondong-bondong,
rnaka bertasbihlah dengan rnemuii Tuhanmu dan
rnohonlah a m p u n kepada-Nya. Sesungguhnya Dia
adalah Maha Penerima taubat.
(An-Nashr: 1 - 3)
Dengan menyebut nama Allah Yang ,Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang.
~ a t a k a n l a h"Aku b e r l i n d u n g kepada Tuhan Yang
Menguasai subuh.
dari kejahatan makhluk-Nya,

23
dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
.- f ~ e m b i s i k k a n(keiahatan) ke dalam dada manusia.
dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang
r i n dan manusia. ( 3 x )
menghembuskan pada tali yang bersimpul.
(An-Naas: 1 - 6)
dan dari keiahatan orang yang dengki apabila ia
. 0

.,ulj
92 5 \

3!j$yl
,
H- 5, 5 3 =f'
:y

Sesungguhnya kami teriaga ( d i pagi hari) dengan


ikesedaran bahawa) Kerajaan ( b u m i dan segala isinya)
ini seluruhnyaadalah milik Allah Dan segala puji bagi
Allah, tiada sekutu bagiNya tiada Tuhan selain Dia dan I
kepada-N\a kami akan dibangkitkan 13 x i

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha


Pemurah lagi Maha Penyayang.
Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan manusia.
Raia manusia.

6; Sembahan manusia.
t-t? , d a r i kejahatan ( b i s i k a n ) s y a i t a n yang b i a s a
bersembunyi,
,-<krtanda ( dibaca di waktu petang.
24
25
Kami terjaga (di pagi hari) dalam f ~ t r a hIslam, dan
Allahumma, nikmat apa pun yang kuperoleh dan di kalimat ikhlas dan dalam agama Nabi kami,
peroleh seseorang d i antara rnakhluk-Mu adalah Muhammad saw.. dan dalam millat (ajaran I Sapa kami
dariMu, yang Esa dan tidak bersekutu, rnaka bagimu lbrahim yang haniJ (lurus) sedang dia bukan seorang
segala puii dan syukur. ( 3 x ) musyrik. (3 x )
4

,
Hai Tuhan, bagi-Mu segala puji seagung kemuliaan
wajah-Mu dan kebesaran kekuasaan-Mu. (3 x )
Allahumma. aku teriaga olehmu dalam nikrnat, afiat
(keselamatan dari rnara bencana), dan teriaganya
rahsia-rahsia (dosa-dosa)ku, rnaka sempurnakan
nikmat-Mu, afiat-Mu dan peniagaan-Mu itu atasku, d i
@ Aku telah
rela dengan Allah sebaga~Tuhanku, dan 3 dunia dan akhirat. ( 3 x)
dengan Islam sebagai agarnaku, dan dengan
Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. (3 x)

& '.jahasuci Allah dan segala puii bagi-Nya, sebanyak


b~langanciptaan-Nya dan keredhaan-Nya dan seberat
tlrnbangan 'arsy-Nya dan sebanyak dakwat (yang
terpakai untuk rnenul~skan)kallrnat-Nya ( 3 X I

Dengan narna Allah, yang dengan narna-Nya akan


terhalanglah, segala sesuatu d i burni dan langit. untuk
Allahumma, aku berlindung pada-Mu dari rasa sedih dan rnenirnpakan bencana, dan la Maha Mendengar dan
gelisah, dan aku berlindung pada-Mu dari kelernahan Mengetahui. (3 x )
dan kemalasan; dan aku berlindung padaMu dari sikap
pengecutdan bakhil: dan aku beriindung pada-Mu dari
cengkan~anhutang dan penindasan orang. ( 3 x )

Alfahumma, karni berlindung kepada-Mu d a r i


rnenyekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami
ketahui, dan karni rnernohon arnpun dari
(rnenyekutukan-Mu)dengan sesuatu yang tidak karni
Allahurnma, sihatkanlah badanku. Allahurnma, , ketahui ( 3 X )
sihatkanlah pendengaranku . Allahumma, sihatkanlah
penglihatanku. (3 x ) ' 'Z*
(yx) 3 G$, & . 4,aG " 4

Aku berlindungpada kalirnat Allah yangsempurna, dari


28
-
. .,ngakui (dengan sebenar-benarnya) nikmat-Mu
kepadaku; dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah 9
aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-
dosa, kecuali Engkau. ( 3 x ) , , 4

+$b fgl>$,$$! ijj,2;l&l*l*/ I ,

(Yx) 4,3-
1
f
Allahumma, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari
kekafiran dan kefakiran; Allahumma, aku berlindung
Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada kepada-Mu dari azab kubur; tidak ada Tuhan selain
Tuhan selain Dia, yang Hidup dan selalu laga: dan aku Engkau. ( 3 x )
bertaubat kepada-Nya. ( 3 x )
cG JT-&jccG&&.-
' I .- C , ,
- ,

, I

Allahumma, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan


selain Engkau; Engkau yang Menciptakan dan aku abdi-
Mu, dan aku berada dalam perianiian denganMu, ikrar
kepada-Mu, (yang akan kulaksanakan dengan) segala
kemampuanku, dan aku berlindung pada-Mu, dari

30
Allahumma, limpahkanlah selawat dan salam atas
iuniungan kami. Muhammad, dan atas keluarga
junjungan kami, Muhammad, seperti Kau limpahkan
selawat atas juniungan kami, Ibrahim, dan atas keluarga
juniungan karni. Ibrahim; dan berkatilah iuniungan
kami. Muhammad, dan keluarga juniungan karni,
Muhammad, seperti Engkau berkati juniungan kami.
Maha suci Engkau Allahumma dan segala pull baglMu Ibrahim, dan keluarga iuniungan kami, Ibrahim, di
aku bersaks~bahwa t ~ a d aTuhan s e l a ~ nAllah aku
k mohon arnoun dan bertaubat pada-Mu ( 3 x )
antara segenap isi alam sernesta. Sesungguhnya
Engkau Maha terpuii dan Mulia. ( I 0 x )

$;jfisljisltl
;j!j,,
, , ,'
us
4,;L;r:
(\
Mahasuci Allah, dan segala puii bagi Allah. dan tidak
ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha besar. (100 x )
. ,
Ya Allah restui dan berkatkanlah lunjungan kami
aj ula a &-p
; g j ~ l G Idlq
I ,

Muhammad, sebagai hamba, Nabi dan Rasul Mu yang


Urnmi. Berkatkan keluarga dan sahabat Baginda.
Sejahterakanlah Baginda selama-larnanya. Kami Tidakada Tuhan selain Allah, yang Maha Esa, tidakada
pohonkan sebanyak bilangan apa sahaia yangdiketahui sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala keraiaandan puii.dan
cc oleh Allah atau sebanyak perkara yang ditulis oleh Dia berkuasa atas segala sesuatu . ( I 0 x )

1
@! QalamNya dan sebanyak yang dirangkum oleh
'~tabNya.
33 32
5

,
,
> ,,
Terimalah dan relakanlah orang-orang terutarna kami:
Sayyidina Abu Bakar, Omar. Othman. Ali dan para
sahabat baginda semuanya para tabiin dan orang-
orang yang mengikut ieiak langkah mereka sampai hari
pembalasan, Terimalah (kepulangan) mereka dengan

>j , ~ ~ j ,, $j
~b ss. 200
$4 sebaik-baiknya. Maha suci Tuhan (Mu) yang memiliki
Kebesaran dan Kemuliaan dari segala sifat tercela yang
cuba mereka tempelkan kepadanya. Salam sejahtera
C
, ' , untuk para Rasul, para Rasul Utusan, Wal Hamdulillahi
~ l ' " ' L ' ~" ! Rabbil 'Alarnin
. -.
/ c -,rz
Ya Allah kurniakanlah kami lisan yang lernbut basah
mengingati dan menyebut (Nama)Mu. Hati yang penuh
segar mensyukuri (nikmat)Mu,serta badan yang ringan

35
rnenyernpurnakan keta'atan kepada iperintah) MU. Ya
Allah, kurniakanlah kami iman yang sernpurna, hati
yang khusyu', ilrnu yang berguna. keyakinan yang benar-
benarmantap. (Ya Allah) Kurniakanlah karni. (Din I cara
hidup yang jitu dan unggul, selamat dari segala mara
bahaya dan petaka. Karni mohon (Ya Allah) kecukupan
yang tidak sampai kami terpaksa meminta iasa orang
lain. Berikanlah kami (Ya Allah) lman yang sebenarnya
sehingga kami tidak lagi gentaratau mengharap orang
lain selaindari Engkau sendiri, atau rnenyarnbah selain
dari Engkau sendiri Kembangkanlah lernbayung
Rahmat Mu kepada kami. keluarga dan anak-anak karni
serta sesiapa sahaja yang bersama-sarna kami. langan
(Ya Allah) Engkau biarkan nasib kami ditentukan oleh
diri karni sendiri; walaupun sekadar sekelip mata atau
@ ieraianlah Ya Allah pemilik kekuasaan (Keraiaan) alarn sekadar rnasa yang lebih pendek dari itu. Wahai Tuhan
buana Engkau rnemberi kekuasaan kepada slapa yang yang paling mudah dan cepat rnemperkenankan pinta
Engkau suka. Engkau merampas kekuasaan itu dari (perkenankanlah).
siapa sahaia yang Engkau rnahu. Engkau berkuasa
rnemuliakan dan rnenghinakan siapa yang Engkau &j+$,gl,
,,
cg&,&l&
rnahu. Di tangan Mu (Wahai Allah) segala Kebaikan dan
Kekayaan. Sesungguhnya Engkau berkuasa untuk
, 4 0 00

,a
-1
. o(
9 3 ,
0
I

berbuat apa sahaia terhadap apa sahaia. Engkau


pj rnenabirkan siang dengan rnalam. Dan malam pula Selawat dan Restu Allah u n t u k i u n i u n g a n k a m i
Engkau berkuasa menabirkannya dengan siang. Engkau ~ u h a r n m a dNabi
. yang Mulia, kepada keluarga Baginda
menerbitkan suatu yang hidup dari suatu yang kaku/ dan Para Sahabat Baginda 'Amnya.
37 36
;.iiah Engkau Mengetahui bahawa hati-hati i n i rnati, sebagairnana Engkau rnelahirkan yang kaku/rnati
-rang yang telah dibayangkan tadi) telah berkumpul dari sesuatu yang hidup. Engkau member1 rezeki tanpa
kerana MengasihiMu, berternu untuk m e m a t u h i berhitung kepada siapa sahaja yang Engkau rnahu
(perintah) Mu, bersatu rnernikul beban dakwah Mu.
Hati-hati ini telah rnengikat janji setia untuk rnendaulat
dan rnenyokong syari'at Mu, maka eratkanlah Ya Allah
akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati
ini Tunjuklah kepada hati-hati ini akan jalan-Nya (yang
sebenar). Penuhkan (piala) hati i n i dengan cahaya 'fa Allah, menjelanglah kini rnalam (ciptaan) MU,
Rabbani M u yangtidak kuniung rnalap. Lapangkan hati- beredarlah sudah siang Mu, inilah keluhan suara dan
hati ini dengan lirnpahan imanikeyakinan. pinta dari para du'ah Mu maka oleh itu ampunkanlah
g (dosa) ku.

V
#4- dan keindahan tawakkal kepadaMu. Hidup-suburkan
hati-hati ini dengan ma'rifat (pengetahuan sebenar)
tentang M u (lika Engkau rnentaqdirkan rnati) rnaka
...
$ rnatikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada'
3:; dalarn perjuangan agarna Mu. Engkaulah sebaik baik
fa; sandaran dan sebaik-baik penolong.
c
P- 39