Anda di halaman 1dari 18

DOKUMEN STANDARD

KURIKULUM SEKOLAH RENDAH

MODUL TERAS ASAS

PENDIDIKAN ISLAM

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


2010

2
KANDUNGAN

Tajuk Muka surat

1. Kandungan 3
2. Rukun Negara 4
3. Falsafah Pendidikan Kebangsaan 5
4. Falsafah Pendidikan Islam 5
5. Matlamat 6
6. Objektif 6
7. Fokus Mata Pelajaran 7
8. Organisasi Kandungan 7-8
9. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Pendidikan Islam 9

3
RUKUNEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan
seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara
yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan
teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita
tersebut berdasarkanprinsip-prinsip berikut;

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

4
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh danbersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani,
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia
yang berilmu pengetahuan,berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam
berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai
hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah
mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat

5
KURIKULUM STANDARD PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH RENDAH

MATLAMAT

Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia
dengan menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan seharian supaya menjadi hamba Allah yang berjaya di
dunia dan di akhirat.

OBJEKTIF
Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah berkebolehan untuk:

i. Membaca al-Quran dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan pembacaannya dalam kehidupan seharian;

ii. Menghafaz surah-surah terpilih dari juzu’ amma untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian;

iii. Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya;

iv. Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih serta menghayati pengajarannya;

v. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan;

vi. Memahami dan mengamalkan ibadat-ibadat asas fardu ‘ain dan fardu kifayah sebagai kewajipan umat Islam;

vii. Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w. bagi menanam rasa kecintaan kepada baginda;

viii. Memahami dan mengamalkan adab serta menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian; dan

ix. Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa;

6
FOKUS

Kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah memberi penekanan kepada kemahiran membaca al-Quran, hadis,
pemantapan asas-asas akidah, ibadah, akhlak dan sirah Rasulullah s.a.w. serta kemahiran jawi. Pada akhir pembelajaran Pendidikan
Islam sekolah rendah murid mampu memahami, mengamal dan menghayati tuntutan fardu ain dan fardu kifayah dalam kehidupan harian.

ORGANISASI KANDUNGAN

Kurikulum Pendidikan Islam sekolah rendah dibangunkan dengan memberi penekanan pada standard kandungan dan standard
pembelajaran yang perlu diketahui dan boleh dilakukan oleh murid . Standard kandungan Pendidikan Islam Sekolah Rendah dibahagikan
kepada enam modul iaitu:

Modul al Quran

Modul ini memberikan tumpuan kepada membaca al-Quran dengan betul, fasih dan bertajwid, menghafaz dan memahami surah al-
Fatihah dan surah tertentu daripada juzu’ Amma serta menghayati pengajarannya.

Modul Hadis

Modul ini memberikan tumpuan kepada memahami maksud hadis secara umum serta menghayati pengajarannya.

Modul Akidah

Modul ini memberikan tumpuan kepada pembentukan akidah, sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s.w.t, pemahaman akidah yang
sahih dan mengaplikasikan tuntutan akidah dalam kehidupan harian .

7
Modul Ibadah

Modul ini memberikan tumpuan kepada memahami dan menghayati cara beribadah yang ditentukan oleh Allah s.w.t. dan
melaksanakannya dalam kehidupan harian.

Modul Sirah

Modul ini memberikan tumpuan kepada memahami sirah Rasulullah s.a.w dan mengambil iktibar daripadanya serta mengaplikasikan
dalam kehidupan harian.

Modul Adab

Modul ini memberikan tumpuan kepada menghayati tatacara perhubungan manusia dengan Allah, manusia sesama manusia dan
manusia dengan alam sekitar.

Modul Jawi

Modul ini memberikan tumpuan kepada kemahiran membaca dan menulis jawi serta mempelajari asas seni khat.

8
@
@ @1@æìçbm âýg@åÔí†í†äÏ@æŠuýjàÏ@æa…@åËë†ãb×@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
‫@اﻟﻘﺮءان‬N1
@ @ @ @æõbbi@1.1
@ @H@ð@MaI@mc…@ìmb@í‰biŠi@ÝšËìm@òîöbvç@ÒëŠy@„bj¾@æa…@pìjrß 1.1.1.1
@òîöbvç@ÒëŠy@„bj¾@æa…@pìjrß@1.1.1
@ @H@ðMaI@@@@ïqìi@âb@Ðàç@Íí@òîöbvç@ÒëŠy@ïqìi@aˆîi@Íí†äj¾@1.1.1.2
@ @@Nmc…@ìmb@í‰biŠi@ÝšËìm
@ @.mc…@ìmb@í‰biŠi@Íí@ÎìjßbŠi@òîöbvç@ÒëŠy@„bj¾@1.1.2.1 @ÎìjßbŠi@òîöbvç@ÒëŠy@„bj¾@1.1.2
@ @@N†ß@æõbbi@a†äm@æa…@†ß@‫@ﺣﺮوف‬ïËë†ãbÌß@Íí@òàÜ×@„bj¾@1.1.2.2 @ @mc…@ìmb@í‰biŠi@òàÜ×@æa…
@ @NÕí†äîÏ@æa…@ÍväÏ@æõbbi@æa…@í‰bi@ðb™bjÜÏ@ïËë†ãbÌß@Íí@òàÜ×@„bj¾@1.1.3.1 @òía@æa…@òía@åËìmìÏL@òàÜ×@„bj¾@1.1.3
@ @Nåíìäm@æõbbi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾1.1.3.2 @ðb™bjÜÏ@ïËë†ãbÌß@Íí@Õí†äîÏ
@ @NÍväÏ@æa…@Õí†äîÏ@æõbbi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾@@1.1.3.3 @ @@Ní‰bi

@ @Nòä×b@áîß@æa…@òä×b@æìã@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾@1.1.3.4
@ @NòÜÔÜÓ@æõbbi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾@1.1.3.5

9
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @Nòä×b@۲ÒëŠy@æõbbi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾@1.1.3.6
@ @Næõbbi@a…@…a@Ö†îm@Íí@ÑîÛa@ÒëŠy@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾@1.1.4.1 @òía@æa…@òía@åËìmìÏ@LòàÜ×@„bj¾@1.1.4
@ @Z@ÑÓë@æõbbi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@„bj¾@1.1.4.2 @ðb™bjÜÏ@ïËë†ãbÌß@Íí@Õí†äîÏ
Næì؍@„bi…@‫@اﺧﲑ‬ÒëŠy • @ @Na†äm@æa…@í‰bi

N‫@ﺑﺮﺑﺎرﻳﺲ دوا دأﺗﺲ‬ÒëŠy •


@ @N‫@ﺗﺎء ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ‬ÒëŠy •
@ @Nò׊y@aë…@éîjÛ@ÍväÏ@æõbbi@a†äm@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@„bj¾@1.1.4.3
@ @Z@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@„bj¾ 1.1.4.4
Nñ†‘@áîß@æa…@æìã •
Næõbbi@a…@…a@Ö†îm@æa…@æõbbi@a…@…a@Þa •
N†í†’mŠi@۲ÒëŠy •
Nl@ÒëŠy@@ì·Ši@òä×b@áîß •
NîÐîã@ëbma@@Ýjm@„bi…@Íí@a@òàÜ× •
NH@‰@I@æa…@H@Þ@I@NÒëŠy@ì·Ši@åíìäm@æa…@òä×b@æìã •

10
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än

@ @@" ‫ @ !@ ﹼ‬B@ñ†‘Ši@ÍnäîÜß@a†äm@†Ï@ò׊y@a@ÍväÏ@æõbbi •

BNðB@æa…@B@ë@B@ÒëŠy@ì·Ši@åíìäm@ëbma@òä×b@æìã •
NB@l@B@ÒëŠy@ì·Ši@åíìäm@ëbma@òä×b@æìã •
،‫ ص‬،‫ ش‬،‫ س‬،‫ ز‬،‫ ذ‬،‫ د‬،‫ ج‬،‫ ث‬،‫ ت‬ÒëŠy@ì·Ši@åíìäm@ëbma@òä×b@æìã •
.‫ك‬،‫ق‬،‫ ف‬،‫ظ‬،‫ط‬،‫ض‬
NÑÓë@a†äm •
NìnämŠm@òàÜ×@†Ï@ÑÓë •
NòÈĐÔß@ÒëŠy •
@ @
@ @ZÞìni@åË…@pìØíaŠi@ñ‰ì@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾ 1.2.1.1 @ @åÄÐy@æa…@æõbbi@@1.2
Nò¤bÐÛa@ñ‰ì • @ @ZpìØíaŠi@۲ñ‰ì ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@1.2.1
@N÷bäÛa@ñ‰ì • Nò¤bÐÛa@ñ‰ì •
NÕÜÐÛa@ñ‰ì • @N÷bäÛa@ñ‰ì •

11
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
.‫• ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص‬ @NÕÜÐÛa@ñ‰ì •
@ @
.‫• ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص‬

@ @ñ†îÔÇ@@@N2
@ @N@æb¹a@æì×ë‰@´mŠÌÏ@å×bmbrß@ 2.1.1 @ @æb¹a@æì×ë‰@ïmbîzÌß@æa…@ïàè¾@@2.1

@ @@@Næb¹a@æì×ë‰@å×bmbrß@2.1.2
@ @@Næb¹a@æì×ë‰@†Ð×@æb¹aŠi@åŽ×@pìjrß@2.1.3
@ @ Næb¹a@æì×ë‰@ðõbíbŠÐ¾@Ö†îm@òjÓbÇ@pìjrß@2.1.4
@ @@N@a@†Ð×@æb¹aŠi@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@@@2.2.1 Na@†Ð×@æb¹aŠi@ïmbîzÌß@æa…@ïàè¾@2.2
@ @ Na@抎j×@æa…@æ…ìuì×@Ínäm@ïÜÔÇ@æa…@ïÜÔã@ÝîÛ…@pìjrß@@2.2.2
@ @@Nâýg@æì×ë‰@´mŠÌÏ@å×bmbrß@2.3.1 Nâýg@æì×ë‰@ïmbîzÌß@æa…@ïàè¾ 2.3
@ @@âýg@æì×ë‰@å×bmbrß@@2.3.2
@ @@Nâýg@æì×ë‰@åË…@ÝàÇŠi@åŽ×@å×bmbrß@2.3.3
Nâýg@æì×ë‰@åË…@ÝàÇŠi@Ö†îm@òjÓbÇ@å×bmbrß 2.3.4

12
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @@NÞìni@åË…@ñ…bè‘@òàÜ×@åØÄÐÜß 2.4.1 Nñ…bè‘@òàÜ×@ïmbîzÌß@æa…@ïàè¾@2.4@
@ @@NÞìni@åË…@ñ…bè‘@òàÜ×@ÅÐzÌß 2.4.2

Nñ…bè‘@òàÜ×@´mŠÌÏ@å×bmbrß 2.4.3

@ @ñ…bjÇ@.3

@ @NsßìØy@æa…@ïìŠi@´mŠÌÏ@å×bmbrß@3.1.1@ @ïìŠi@ÑîŽãì×@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾@3.1@ @

@ @@NïìŠi@۲a‰b@åØía‰bärß@3.1.2
@ @@NïìŠi@ê†íõbÏ@pìjrß@3.1.3
NïìŠi@Ö†îm@òjÓbÇ@å×bmbrß@3.1.4
@ @.‫´@اﺳﺘﻨﺠﺎء‬mŠÌÏ@å×bmbrß@3.2.1 @ÑîŽãì×@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾ 3.2
.‫@ﺑﺮاﺳﺘﻨﺠﺎء‬a‰b@å×bmbrß@3.2.2 N‫اﺳﺘﻨﺠﺎء‬Ši
@ @.‫ ﺑﺮاﺳﺘﻨﺠﺎء‬۲‫@اﻟﺖ‬åØía‰bärß@3.2.3
.‫@ﺑﺮاﺳﺘﻨﺠﺎء‬åÌînäÐ×@å×bmbrß@3.2.4
.ouby ‫ ﻗﻀﺎء‬Ð܍@æa…@÷b@L@âìÜj ۲‫@ادب‬å×bmbrß@3.2.5

13
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @.‫´@وﺿﻮء‬mŠÌÏ@å×bmbrß@3.3.1@ @N‫@ﺑﺮوﺿﻮء‬ÑîŽãì×@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾@3.3
.‫وﺿﻮء‬Ši@æaìuìm@pìjrß@3.3.2 @ @
@ @Nsîm‰a@bmŠ@‫@وﺿﻮء‬òîã@ÅÐÛ@„bj¾@@3.3.3 @ @
.‫ اوروﺗﻦ‬pìØîÌß ‫@وﺿﻮء‬۲æì×ë‰@pìjrß@@3.3.4 @ @
.‫وﺿﻮء‬Ši@Ùîn×@êëŠØß@æa…@òä@۲a‰b׊Ï@pìjrß@@3.3.5 @ @
@ @Nsnä@- òä@bmŠŠi@bã‰ìÐ@åË… ‫وﺿﻮء‬Ši@a‰b@å×ì×ýß@@3.3.6 @ @
.‫ ﳑﺒﻄﻠﻜﻦ وﺿﻮء‬Íí@۲a‰b׊Ï@å×bmbrß@@3.3N7 @ @

Nìjía@æa…@Òbi@éÜj@@†àª@ã@åãë‰ìn×@éÜîŽÜ@å×bmbrß 4.1.1 ê.4


N@†àª@ã@åãë‰ìn×@æõaìîàînŽíd×@å×bmbrß 4.1.2 @@@@‫@ﳏﻤﺪ‬ã@åãë‰ìn×@éÜîŽÜ@ïàè¾@4.1
@a†äîši@Ð܍@æa…@÷b@aìînŽíŠÏ@å׊a…Ši@@†àª@ã@´jä×@٢a†äm@å×bmbrß 4.1.3 Na†äîši@´jä×@٢a†äm@æa…
Nå×çü…
Nsãõb™bväÏ@êìÐàîm@æa…@@†àª@ã@å×ììrß@Íí@bnîãaë@۲âbã@pìjrß 4.2.1 @ @@†àª@ã@æaììrÏ@é–îÓ@ïàè¾@4.2
Næaìì@ìjía@éîÛëa@å×ìì…@@†àª@ã@۲kj@å×bmbrß@4.2.2

14
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @l…a@N5
@ @Zâìäîß@æa…@å×bß@l…a@pìjrß 5.1.1 @æa…@å×bß@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾@5.1
@ @âìÜj • @ @Nâìäîß
@ @@@÷b •
@ @
@ @Ð܍ •
Nâìäîß@æa…@å×bß@l…a@åË…@ÝàÇŠi@åèîjÜ×@å×bmbrß@5.1.2
Nâìäîß@æa…@å×bß@Ð܍@æa…@âìÜj@õbÇ…@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@5.1.3

@ @NÒbi@ìjía@Ò…bçŠm@l…a@å×bmbrß 5.2.1 @Ò…bçŠm@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾@@@5.2


@ @NÒbi@ìjía@Ò…bçŠm@l…a@åË…@ÝàÇŠi@åèîjÜ×@å×bmbrß 5.2.2 @ @NÒbi@ìjía
@ @NÒbi@ìjía@Ò…bçŠm@l…a@åË…@ÝàÇŠi@Ö†îm@òjÓbÇ@å×bmbrß 5.2.3

@ @NÒbi@ìjía@Ò…bçŠm@õbÇ…@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@5.2.4
@ @Nå×a‰@åË…@Þëõb™Ši@l…a@pìjrß@5.3.1 @Þëõb™Ši@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾ 5.3

@ @Nå×a‰@åË…@Þëõb™Ši@l…a@åË…@ÝàÇŠi@åèîjÜ×@å×bmbrß 5.3.2 @ @Nå×a‰@åË…


Nå×a‰@åË…@Þëõb™Ši@l…a@åË…@ÝàÇŠi@Ö†îm@òjÓbÇ@å×bmbrß@5.3.3

15
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @Në‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@pìjrß 5.4.1 @Ò…bçŠm@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾ 5.4

@ @Në‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åË…@ÝàÇŠi@åèîjÜ×@å×bmbrß 5.4.2 @ @Në‰ì™


@Në‰ì™@Ò…bçŠm@@l…a@åË…@ÝàÇŠi@Ö†îm@òjÓbÇ@å×bmbrß@ 5.4.3 @ @
@ @

@ @ðëbuN@6
@ @ @NÞìni@åË…@ÝšËìm@ðëbu@٢ÒëŠy@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@@6.1.1 @ðëbu@RÒëŠy@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@6.1
@ @NÞìni@åË…@Öìnäi@æa…@ïqìi@âb@Ðàç@Íí@٢ÒëŠy@å×aˆîj¾ 6.1.2 NÝšËìm
@ @

@ @@NÞìni@åË…@Îìjßb…@éîÛìi@Ö†îm@æa…@Îìjßb…@éîÛìi@Íí@ðëbu@ÒëŠy@pìjrß@æa…@ÝäÌß 6.2.1 @٢ÒëŠy@îÛìäß@æa…@pìjrßL@ÝäÌß 6.2


@ @NÞìni@åË…@Îìjßb…@éîÛìi@Ö†îm@æa…@Îìjßb…@éîÛìi@Íí@٢ÒëŠy@å×aˆîj¾ 6.2.2 @NÎìjßbŠi@ðëbu

@ @@NÞìni@åË…@åãìŽãì×@ÒëŠy@æa…@Ý×ëú@٢ ÒëŠy@ÝäÌß 6.3.1 @pb×@ì×ì@îÛìäß@æa…@„bj¾@L@ÝäÌß 6.3


@ @@NÞìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@„bj¾ 6.3.2 NÚìiŠm
@ @@NÞìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@îÛìäß 6.3.3

16
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @NÞìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@bäîj¾@ 6.3.4

@ @@NÞìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@ê…ìß@æõbmb׊Ï@„bj¾ 6.4.1 @ê…ìß@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@bäîj¾L@„bj¾@6.4


@ @@NÞìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@ê…ìß@æõbmb׊Ï@bäîj¾ 6.4.2 NÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…
NÞìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@ê…ìß@æõbmb׊Ï@îÛìäß@ 6.4.3
@ @@NÞìni@åË…@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@ìmb@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@„bj¾@æa…@ÝäÌß@@6.5.1 @†Ï‰…@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾L@ÝäÌß 6.5
@ @NÞìni@åË…@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@ìmb@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@îÛìäß@ 6.5.2 @NÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@ìmb

@ @@NÞìni@åË…@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@aë…@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@„bj¾@æa…@ÝäÌß 6.6.1 @†Ï‰…@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾@L@ÝäÌß@6.6


@ @NÞìni@åË…@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@aë…@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@îÛìäß 6.6.2 NÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@aë…

@ @@NÞìni@åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@„bj¾@æa…@ÝäÌß 6.7.1 @†Ï‰…@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾LÝäÌß 6.7

@ @NÞìni@åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@îÛìäß 6.7.2 @ NÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì


@
@

17
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
@åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@Êìà©@pb×@æa…@pb×@ðbØˉ@„bj¾@6.8.1 @pb×@ðbØˉ@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾ 6.8

@ @@NÞìni @pb×@ì×ì@†Ï‰…@Êìà©@pb×@@æa…
@åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@Êìà©@pb×@æa…@pb×@ðbØˉ@bäîj¾ 6.8.2 NÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm
@ @@NÞìni
@åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@Êìà©@pb×@æa…@pb×@ðbØˉ@îÛìäß 6.8.3

NÞìni
@ @@NÞìni@åË…@Êìà©@pb×@æa…@pb×@ðbØˉ@ïËë†ãbÌß@Íí@ê…ìß@pbía@„bj¾@6.9.1 @Íí@ê…ìß@pbía@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾ 6.9

@ @@NÞìni@åË…@Êìà©@pb×@æa…@pb×@ðbØˉ@ïËë†ãbÌß@Íí@ê…ìß@pbía@bäîj¾@ 6.9.2 @pb×@æa…@pb×@ðbØˉ@ïËë†ãbÌß


@ NÞìni@åË…@Êìà©@pb×@æa…@pb×@ðbØˉ@ïËë†ãbÌß@Íí@ê…ìß@pbía@îÛìäß 6.9.3 NÊìà©

18