Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

(ASK Tingkatan 1)

Mata Pelajaran : Asas Sains Komputer (ASK)

Tingkatan : 1 A2

Bilangan Pelajar : orang

Tarikh : 20 Februari 2018 (Selasa)

Masa : 7.40 - 9.40 pagi (120 minit)

Tema/Tajuk : Perwakilan Data

Standard Kandungan : Sistem nombor perduaan

Standard Pembelajaran : 2.1.6 Menggabungkan kemahiran operasi tambah dan operasi tolak
nombor perduaan dalam menterjemah aksara pengekodan
ACSII

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, pelajar akan dapat:

(i) menyatakan maksud Kod ASCII,


(ii) menjelaskan kod ASCII dalam nombor perduaan dan aksara
yang
diwakilinya,
(iii) melakukan operasi tambah antara dua kod ASCII,
(iv) melakukan operasi tolak antara dua kod ASCII,
(v) menghasilkan kod rahsia dengan menggunakan kod ASCII.

Elemen Merentas Kurikulum : Sains dan teknologi

KPS : Melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu, dengan


mengikut prosedur atau secara sistematik, tekal dan bersikap positif
dalam bidang perwakilan data.

Prasyarat : Pada amnya, pelajar-pelajar menjelaskan operasi tambah dan tolak


bagi dua nilai nombor perduaan.

Bahan Bantu Mengajar : (i) Kod ASCII Video


(ii) Lembaran kerja (kerja kumpulan)
(iii) Slaid
(iv) Nota edaran (Nota struktural)
(v) Kertas mahjung
(vi) Pen marker
Penerapan Nilai Murni : (i) Berani
(ii) Menghormati
(iv) Bekerjasama

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

AKTIVITI ISI AKTIVITI PENGAJARAN DAN CATATAN/NILAI


PELAJARAN PEMBELAJARAN MURNI/BBM

Set Induksi 1. Guru memaparkan satu video BBM


selama 3 minit yang berkaitan Video Kod ASCII
(5 minit) dengan kod ASCII sebelum
mengajar. Nilai berani
2. Pelajar memberi sepenuh
perhatian untuk menonton video
dan cuba memahami apa yang
diterangkan oleh video tersebut.
3. Selepas itu, guru akan pilih secara
rawak seorang pelajar untuk
menjelaskan apa yang telah dia
faham tentang video tersebut.

Langkah 1 Definisi Kod 1. Guru mengedarkan nota edaran BBM


(Penerangan) ASCII dan mengarahkan pelajar mengisi Slaid
tempat kosong (isi semasa Nota Edaran (Nota
(15 minit) penerangan guru) Struktural)
2. Guru menerang definisi kod
ASCII dan kegunaan kod ASCII
dalam kehidupan seharian dengan
menggunakan slaid yang telah
disediakan.
3. Pelajar mengikuti penerangan
guru dengan teliti dan
melengkapkan nota edaran.
4. Guru memberi contoh yang sesuai
untuk membantu pelajar
memahami kod ASCII dalam
nombor perduaan dan aksara yang
diwakilinya dengan lebih
terperinci.
5. Pelajar mencatat contoh-contoh
yang ditunjukkan oleh guru dan
pelajar yang kurang memahami
bertanya soalan kepada guru.
Langkah 2 Melakukan 1. Guru menerangkan operasi BBM
(Penerangan) operasi tambah tambah antara dua kod ASCII Slaid
antara dua kod serta menulis catatan ringkas di
(15 minit) ASCII papan putih. Nilai menghormati
2. Guru mengajar pelajar bagaimana
mengaplikasikan operasi tambah
bagi dua nombor perduaan yang
telah dipelajari dalam topic ini.
3. Pelajar mengikuti penerangan
guru dengan teliti dan mencatat
nota penting dalam buku nota
mereka.
4. Guru memberi beberapa contoh
soalan kepada pelajar untuk cuba
menjawab bagi tujuan
mengukurkan tahap pemahaman
mereka terhadap apa yang telah
dipelajari.

AKTIVITI ISI AKTIVITI PENGAJARAN DAN CATATAN/NILAI


PELAJARAN PEMBELAJARAN MURNI/BBM

Langkah 3 Melakukan 1. Guru menerangkan operasi tolak BBM


(Penerangan) operasi tolak antara dua kod ASCII dengan Slaid
antara dua kod menggunakan contoh-contoh
(15 minit) ASCII yang sesuai.
2. Pelajar memberi perhatian
terhadap penerangan guru dengan
teliti dan membuat catatan nota
penting dalam buku nota mereka.
3. Guru bertanya soalan kepada
pelajar untuk memastikan sama
ada pelajar dapat memahami atau
tidak apa yang telah diajar.
4. Pelajar diminta cuba menjawab
beberapa soalan yang
dikemukakan oleh guru untuk
mengukurkan tahap pemahaman
mereka.
Langkah 4 1. Pelajar mengikut arahan guru BBM
mencarikan pasangan mereka Lembaran Kerja
(Kerja masing-masing.
Pasangan) 2. Setiap pasangan akan duduk
bersama-sama dengan rakan
(30 minit) mereka dan diberi masa 20 minit
untuk menyelesaikan soaln-soalan
yang berada dalam lembaran
kerja.
3. Pelajar boleh merujuk kepada
buku teks atau nota ringkas yang
yang berkaitan.
4. Selepas pelajar menyaipkan kerja
mereka, guru akan meminta wakil
setiap pasangan keluar
menerangkan jawapan mereka.
5. Sekiranya jawapan salah, guru
akan memberitahu jawapan yang
betul dan menerang kepada
pelajar bagaimana untuk
mendapatkan jawapan yang betul.

Langkah 5 1. Guru mengarah pelajar BBM


(Kerja membentukkan lima kumpulan. Kertas Mahjung
Kumpulan) 2. Setiap kumpulan akan cuba Pen marker
membaca koh rahsia yang telah
(35 minit) diterjemahkan berdasarkan jadual Nilai bekerjasama
panduan yang diberikan. (Buku
Teks m/s 37)
3. Setiap kumpulan diberi 10 minit
untuk membincang dan
mendapatkan jawapan kod rahsia
tersebut.
4. Selapas itu, setiap kumpulan
diberi lagi 15 minit untuk
menghasilkan kod rahsia mereka
masing-masing mengikut jadual
panduan yang diberi.
5. Setiap kumpulan akan
menghantar wakil ke depan kelas
untuk menerangkan kod rahsia
yang telah dihasilkan oleh mereka
masing-masing.
Penutup 1. Pelajar diminta menyenaraikan Pelajar perlu menghantar
sekali lagi tentang apa yang telah buku latihan kepada guru
(5 minit) dipelajari hari ini. untuk menyemak pada
2. Pelajar diminta menyaipkan buku 23/2/2018 (hari Jumaat)
latihan daripada muka surat 10
hingga muka surat 15.
3. Guru mengucap terima kasih atas
kerjasama pelajar semasa proses
PdPc.

Penilaian Kendiri:
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________