Anda di halaman 1dari 3

JURUSAN KELAS MATA PELAJARAN PERTANYAAN GAMBAR OPTION A

No SOAL

1 AP/ TN KELAS X PAI Salah satu ciri dari agama sama Memiliki Rasul dari Allah
2 KELAS X Berapakahrasul yang wajibdiket 25
3 KELAS X Pengertian As-ma’u al-husnate Al-ikhlasayat 1-4
4 KELAS X Dalamasmaulhusna, yang artiny Al-jami’
5 KELAS X Dalam al-asma’u al-husna, “al-ja Mahamulia
6 KELAS X Dalam Al-asma’u Al-husna “al-maKeadilan
7 KELAS X Contohprilakumuliaadalah… Menjadi orang yang pe
8 KELAS X Al-asma’u al-husnaartinyaadala Nama-namamanusia
9 KELAS X Berapakahjumlah al-asma’u al-h 100
10 KELAS X Nama nama Allah yang tidak adahusnuzan
11 KELAS X Artidari al hasib adalah… Mahapemberi rasa a
12 KELAS X Artidari al-akhiradalah… Mahaadil
13 KELAS X Arti dari al haq adalah Maha adil
14 KELAS X Arti dari al baist artinya Maha membangkitka
15 KELAS X Akhlakkitaterhadapsifat Al-mati Beristiqomah
16 KELAS X Artidari Al wasiq adalah… Maha luas
17 KELAS X Jelaskanapa yang dimaksuddengOrang yang berterima
18 KELAS X Artidari al hakimladalah… Mahaadil
19 KELAS X Batasan aurat lai-laki adalah Kaki sampai lutut
20 KELAS X Berikut yang merupakanfungsip Penutupaurat
21 KELAS X Berikut ini manakah yang terma Menggunakanpakaian
22 KELAS X Tidakmenyerupaibajulawanjenis Adabbertamu
23 KELAS X SebaiknyamemberitahukankedatAdabbertamu
24 KELAS X Bagaimanacaramenghormatitamu Menyambuttamudenga
25 KELAS X Menyambutdenganikhlas, meru Cara berpakaian
GAMBAR A NILAI A OPTION B GAMBAR B NILAI B OPTION C GAMBAR C NILAI C OPTION D GAMBAR D

Memiliki Rasul dari Allah 5 Kitabbuatanmanusia 0 Agama yang diciptakanman 0 Agama yang bertentangand
5 10 0 5 0 4
Al-ikhlasayat 1-4 0 Al-imranayat 144-145 0 Al-baqarahayat 1-3 0 Al-a’raf ( 7:180 )
0 Al-wakil 0 Al-karim 5 Al-matin
Mahamulia 0 Mengumpulkan / me 5 Mahaadil 0 Mahakukuh
0 Mengumpulkan 0 Dermawan 0 Ketenanganhati
Menjadi orang yang pe 0 Berperilakutidakadil 0 Menjadi orang pemb 0 Menjadi orang yang
Nama-namamanusia 0 Nama-namamalaikat 0 Nama-namabiasa 0 Nama-nama yang jele
0 88 0 89 0 99
5 Al-karim 0 Al-jami’ 0 Al-matin
Mahapemberi rasa a 0 Mahaadil 0 Mahamengumpulkan 0 Mahakukuh
0 Mahamulia 0 Mahakukuh 0 Mahaakhir
0 Maha kuasa 0 Maha benar 5 Maha kuasa
Maha membangkitka 5 Maha mengurus 0 Maha kokokh 0 Maha mulia
Beristiqomah 5 Berlakuadil 0 Dermawan 0 Meyakinihariakhir
Maha luas 5 Mahaakhir 0 Mahasempurna / kuk 0 Mahamengumpulkan
Orang yang berterima 5 Orang yang mengucapk 0 Orang yang murkakep 0 Orang yang tidakper
0 Mahamulia 0 Mahakukuh 0 Mahaakhir
Kaki sampai lutut 5 Seluruh badan 0 Tangan wajah 0 Semua salah
Penutupaurat 5 Sebagaicirikhassemua 0 Untukmengundangsyet 0 Tidakmerupakanibad
Menggunakanpakaian 0 Tidakketat, tipis, d 0 Tidakmenggunakanpak 0 Membacado’a
Adabbertamu 0 Adabbepergian 0 Adabberpakaian 5 Fungsipakaian
Adabbertamu 0 Adabberpakaian 0 Adabbepergian 0 Tata karma bertamu
Menyambuttamudenga 0 Menyambuttamudeng 0 Tidakmembeda-beda 0 Tidakmemberijamuan
Cara berpakaian 0 Cara bertamu 0 Cara bepergian 0 Cara bertamu
NILAI D OPTION E GAMBAR E NILAI E

0 Tidakmemilkikitab 0
0 tidak terhitung 0
5 Al-yusuf : 190 0
0 Al-adl 0
0 Mahaakhir 0
0 Mahakukuh 5
5 Tidakbertawakalkepa 0
0 Nama-nama yang indah 5
5 25 0
0 Al-wakil 0
0 Maha menghitung 5
5 Mahapemberi rasa a 0
0 Maha mulia 0
0 Maha kuasa 0
0 Memberikan rasa am 0
0 Mahaadil 0
0 Orang yang berfoya-f 0
0 Maha bijaksana 5
0 Semua bagus 0
0 Pembukaaurat 0
0 Mendahulukananggot 5
0 Semuabenar 0
0 A dan D benar 5
5 Memakaipakaian yang 0
5 Cara menghormatita 0