Anda di halaman 1dari 22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sedasarwasa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap

empat penjuru dunia ini tentang isu persoalan kemanusiaan semakin

mengkhuatirkan. Kehidupan merupakan sebuah perjalanan yang penuh dengan

pelbagai kesukaran dan cabaran di sepanjang perjalanan sekaligus yang

melibatkan emosi seseorang yang tertentu dimana terdapat naik turunnya yang

menjadikan ia sukar untuk ditangani. Dan ada masanya, ia mungkin menyebabkan

wujudnya tekanan, kegelisahan, kemurungan, dan pelbagai lagi masalah psikologi

lain. Kebiasaannya, masalah yang dihadapi boleh diatasi sendiri atau dengan

sokongan dari keluarga dan rakan. Latar belakang itu, mendorong mereka ke arah

ketegangan mental, kecemasan hati, gangguan mental dan menghadapi tekanan,

kemurungan, fobia, neurosis, psikosis dan sebagainya. Oleh disebabkan itulah

ilmu psikologi amat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang kerana ia merupakan

bidang akademik yang mengkaji tentang tingkah laku dan minda manusia. Kata

Psikologi berasal daripada gabungan dua perkataan Yunani (Greek) iaitu Psyche

(Psiko) yang bermaksud Jiwa || Rohani atau mental || Logos (Logi) yang

bermaksud kajian || Ilmu. Jadi psikologi bermakna kajian jiwa, mental atau

rohani manusia.Penyelidikan dalam bidang psikologi bertujuan untuk memahami

dan menerangkan tentang pemikiran, tindakan, perasaan manusia, dan sebagainya.

Aplikasi dalam bidang psikologi merangkumi rawatan kesihatan mental,

peningkatan prestasi, bantuan kendiri, ergonomik, dan pelbagai lagi bidang lain

yang mempengaruhi kesihatan dan kehidupan seharian.

1
B. Rumusan Masalah
 Apakah sebenarnya Terapi Eksistensial & Humanistik dan segala isi
pembahasannya
 Apakah yang dimaksudkan dengan Terapi Logotherapy dan segala
intisarinya
 Apakah itu Terapi Client-Centered dan segala macam di dalam pokok
pembahasannya
 Apakah yang dimaksudkan dengan Terapi Gestalt dan apa yang
merangkumi pokok pembahasannya
 Apakah itu Terapi Behaviorisme dan bagaimana ia berfungsi segala
jenisnya yang merangkumi aspek pembahasan
 Apakah yang dimaksudkan dnegan Terapi Analisis Transaksional
 Apakah definisi Terapi Rasional Emotif dan yang merangkumi aspek
pembahasannya
 Apakah yang dimaksudkan dengan Terapi Realitas dan segala macam
inti pembahasannya
 Apakah yang dimaksudkan dengan Terapi Islam dan apa yang
merangkumi pokok pembahasannya

C. Tujuan
 Menjelaskan apa, bagaimana dan mengapa tingkah laku yang sedemikian

dilakukan oleh seseorang. Hasil penjelasannya harus merupakan laporan

yang berbentuk deskripsi agar mudah difahami dengan lebih mudah

 Memprediksikan atau meramalkan kenapa dan bagaimana tingkah laku

seseorang boleh dilakukan bermula dari apa penyebabnya, bagaimana

prosesnya sehinggakan kenapa keadaan sekarang seperti itu

2
 Mengendalikan tingkah laku yang sesuai dengan apa yang diharapkan agar

bisa menjadi solusi daripada permasalahan yang dialami oleh jiwa

manusia.

BAB II
PEMBAHASAN

1. MAKALAH 1 : TERAPI EKSISTENSIAL HUMANISTIK

1. Sejarah  Diperkenalkan oleh ahli psikologi pada awal tahun 1950-


Ringkas an bekerja sama Abraham Maslow. Dan disebut sebagai
Humanisme

 Lahir atas dasar ketidakpuasan atas gerakan


behavioristik & psikoanalisis dalam memandang
manusia
.
 Pengikut aliran Humanistik memberikan banyak
kritikan terhadap aliran Behavioristik, mereka
menganggap bahawa psikologi Behavioris "tidak
berperikemanusiaan".

 Dimana ia menunjukkan kejayaan luar biasa di


kawasan-kawasan tertentu.1

 Tetapi psikologi behaviorisme gagal memberikan


sumbangan besar berkaitan dengan pemahaman manusia
|| keadaan eksistensialnya2

 Sebenarnya, psikologi Behaviorisme telah merompak

1
Aliran Behavioris (Tidak Berperikemanusiaan)
2
Elemen dalam eksistensialnya

3
hakikat kemanusiaan itu sendiri

 Pakar humanistik menekankan spontaniti kawalan


dalaman, keunikan manusia, dan masalah eksistensial.
2. Tokoh-Tokoh Arthur Combs (1912-1999)
Humanistik  Bekerjasama dengan Donald Snygg (1904-1967) mereka
banyak menumpukan perhatian kepada dunia
pendidikan

 Guru tidak boleh memaksa bahan pengajaran yang tidak


disukai atau relevan dengan kehidupan mereka.

 Anak-anak tidak dapat melakukan matematik atau sejarah


bukan kerana mereka bodoh tetapi kerana mereka enggan
dan dipaksa merasakan bahawa sebenarnya tidak ada
sebab mengapa mereka harus mempelajarinya.

 Tingkah laku buruk sebenarnya tidak lain adalah kerana


ketidakupayaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang
tidak akan memberikan kepuasan kepadanya.

 Combs memberikan gambaran tentang persepsi diri


seseorang dan dunia seseorang seperti dua bulatan (besar
dan kecil) dengan titik pusat pada satu.

Abraham Maslow
 Menyatakan bahawa individu berkelakuan dalam usaha
memenuhi keperluan hierarki.

 Maslow membahagikan keperluan manusia kepada tujuh


hierarki.

 Sekiranya seseorang dapat memenuhi keperluan pertama,

4
seperti keperluan fisiologi, maka dia dapat menginginkan
keperluan yang ada di dalamnya, adalah keperluan untuk
mendapatkan perlumbaan yang selamat dan sebagainya.

 Hierarki keperluan manusia Maslow mempunyai implikasi


penting yang mesti dipatuhi oleh guru semasa dia
mengajar anak-anak.

 Dia mengatakan bahawa perhatian dan motivasi untuk


belajar ini mungkin berkembang jika keperluan asas
pelajar tidak terpenuhi

Carl Ransom Rogers


 Rogers sangat dipengaruhi oleh Otto Rank || John Dewey
yang memperkenalkan terapi klinikal.

 Teori-teori yang dia perolehi sebenarnya menjadikannya


mencari dasar dimana yang kemudian digunakan untuk
mengembangkan teorinya

 Teori yang berpusat pada seseorang (berpusatkan orang) ||


bukan arahan || klien (berpusat pada klien) || teori
berpusatkan pelajar (berpusatkan pelajar) || teori
berpusatkan kumpulan (berpusatkan kumpulan) || orang ke
orang

 Pemahaman humanisme ialah doktrin || sikap || cara


hidup yang meletakkan nilai-nilai manusia sebagai pusat
dan menekankan rasa hormat || harga diri || kemampuan
untuk menyedari diri sendiri untuk tujuan tertentu.

3. Tujuan  Memperbaiki dan mengubah sikap || persepsi cara


berfikir || keyakinan serta pandangan-pandangan unik

5
seorang individu dimana yang merasakan kurang sesuai
dengan dirinya agar individu dapat mengembangkan diri
sekaligus meningkatkan self-actualization seoptimum
yang mungkin.

 Menghilangkan rintangan yang dirasakan dan dihayati oleh


individu dalam proses aktualisasi diri.

 Membantu individu dalam mencari pilihan-pilihan bebas


yang mungkin dapat dicapai mengikut keadaan mereka

 Mengoptimumkan kesedaran seseorang tentang


kewujudannya dan menerima keadaannya mengikut
keadaannya. "Saya adalah saya”
4. Konsep Dasar 1. Kesedaran Diri
 Manusia mempunyai kemampuan untuk menyedari
kehebatan diri mereka sendiri
 Kemampuan unik yang membolehkan manusia dapat
berfikir || membuat keputusan.
 Semakin kuat kesedaran diri, semakin besar kebebasan yang
ada pada orang itu.

2. Kebebasan || Tanggung jawab || Kecemasan

 Menyebabkan kegelisahan yang merupakan sifat asas pada


manusia

 Kesedaran akan kematian penting bagi kehidupan individu


kerana ia menyedarkan individu bahwa dia mempunyai
potensi diri dalam waktu yang terbatas
 Memiliki kebebasan untuk memilih pelbagai alternatif
sehingga ia harus bertanggung jawab atas kehidupannya

6
3. Penciptaan Makna
 Menentukan tujuan hidup || menciptakan nilai-nilai yang
akan memberikan makna bagi kehidupan

 Kegagalan menciptakan hubungan yang bermakna


menimbulkan kondisi-kondisi isolasi dipersonalisasi ||
Alineasi || Kerasingan || Kesepian.

 Mewujudkan diri mereka sendiri untuk menyatakan potensi


dirinya sebagai manusia sehinggakan jika tidak mampu
mewujudkan diri, ia boleh menajdi “sakit”.

5. Teknik 1. Penerimaan

Konseling
2. Rasa hormat
Eksistensial
Humanistik 3. Memahami

4. Menentramkan

5. Memberi dorongan

6. Pertanyaan terbatas

7. Memantulkan pertanyaan dan perasaan klien

8. Menunjukan sikap yang mencerminkan ikut merasakan apa


yang di rasakan klien

9. Bersikap mengizinkan untuk apa saja yang bermakna

7
6. Tahap-tahap  Tahap Pendahuluan
Eksistensial Kaunselor membantu klien mengenal pasti dan menjelaskan
Humanistik andaian mereka mengenai dunia

 Tahap Pertengahan
Klien didorong untuk lebih bersemangat untuk meneliti sumber
dan autoriti dan sistem mereka

 Tahap akhir
Fokus untuk melaksanakan apa yang telah mereka pelajari
mengenai diri mereka

8
MAKALAH 2: LOGOTHERAPY

1. Sejarah Ringkas
 Logoterapi dikemukakan oleh Viktor Emile Frankl

 Frankl dilahirkan pada 26 Mac 1905 di Vienna

 Gabriel Frankl (bapa) merupakan pegawai Departemen Sosial || Elsa


Frankl (Ibu) seorang Yahudi yang taat

 Frankl merupakan anak 2 dari 3 saudara || dibesarkan dalam keluarga


beragama & berpendidikan

 Frankl berminat terhadap persoalan spiritual  berkenaan dengan


makna hidup

2. Definisi
 Bentuk penyembuhan melalui penemuan || pengembangan makna
kehidupan dikenalpasti sebagai Therapy through Meaning

 Ia dikelompokkan dalam aliran Eksistensial & Humanistik.

9
 Corak psikologi yang memandang Manusia || mempunyai dimensi
ragawi dan kejiwaan || dimensi spiritual

 Ia beranggapan bahwa makna hidup (The Meaning of Life) || hasrat akan

hidup bermakna (The Will to Meaning) merupakan motivasi utama

manusia.

 Spiritual tidak selalu identik dengan agama tapi dimensi ini merupakan Inti

kemanusiaan || Sumber makna hidup yang paling tinggi (Frankl 1905)

 Mempunyai landasan filosofis  kebebasan berkeinginan || keinginan

akan makna || makna hidup.

a. Ajaran Logoterapi

 Setiap keadaan termasuk dalam penderitaan  kehidupan ini selalu

mempunyai makna.

 Kehendak akan hidup bermakna merupakan motivasi utama setiap

manusia.

 Memiliki kebebasan dan tanggungjawab peribadi untuk memilih ||

menentukan || memenuhi makna || tujuan hidupnya.

 Hidup yang bermakna diperoleh dengan merealisasikan 3 nilai kehidupan

nilai-nilai Kreatif (creative values) || nilai-nilai Penghayatan

(experiential values) || nilai-nilai Bersikap (attitudinal values).

10
3. Konsep Dasar Logotherapy

a. Makna Hidup (Meaning of Life)


 Hal yang dianggap sangat penting kerana memberikan nilai khusus bagi

seseorang || terkait dengan alasan dan tujuan dari kehidupan itu sendiri.

 Ia bersifat objektif || berada di luar diri manusia || bukanlah sesuatu yang

merupakan hasil dari pemikiran idealistik || hasrat-hasrat & naluri dari

manusia (Koeswara 1992)

 Makna tidak akan bersifat menuntut dan tidak akan menjadi tantangan.

 Makna hidup  melampaui intelektual manusia || kehidupan tidak dapat

dicapai hanya dengan usaha berfikir tanpa usaha pelaksanaan dalam

kehidupan seharian.

b. Nilai-nilai Kreatif
 Ia didapati dengan cara beraktiviti secara langsung terhadap suatu pekerjaan

yang membawa diri kita bermakna

 Frankl  apapun pekerjaan itu dapat memberikan makna terhadap

individu yang melakukannya.

 Yang penting dalam aktiviti kerja bukanlah ruang lingkup & luasnya 

bagaimana seseorang bekerja sehingga dia dapat mengisi penuh lingkaran

kegiatannya

 Nilai-nilai kreatif ini banyak ditekankan pada hal pekerjaan.

11
 Bagaimana seseoarang berkarya yang dirasa bermanfaat || bermakna

melalui pekerjaan yang dilakukan.

c. Nilai-nilai Penghayatan
 Kegiatan menemukan makna dengan cara meyakini dan menghayati sesuatu

 Sesuatu ini dapat berupa kebenaran || kebajikan || keyakinan agama ||

keimanan

 Ada juga orang yang dengan meyakini kebenaran-kebenaran universal dan

menjalaninya seperti menolong sesama dan menjadi pekerja-pekerja sosial.

d. Nilai-nilai Bersikap

 Sikap yang diambil terhadap sebuah penderitaan yang tidak dapat dielakkan

atau tak terhindarkan (inavoid moment).

 Sebagai contoh  kematian seseorang yang dicintai || penyakit yang tak

dapat disembuhkan || kecelakaan yang tragik

 Manusia mempunyai kemampuan mengambil jarak terhadap dirinya sendiri

(Self Detachment)

 Sebagai contoh  Manusia mampu menjadi hakim terhadap dirinya || Boleh

menentukan sikap yang tepat terhadap apa yang menimpanya.

e. Dimensi Manusia dalam Logoterapi

 Dimensi spiritual tidak selalu identik dengan agama (Frankl 1907)

 Setiap orang mempunyai dimensi spiritual sekalipun pada penganut Atheis

12
 Frankl juga menyebut dimensi spiritual ini dengan “nootic” untuk

menghindari term spiritual yang diidentikan dengan agama tertentu.

 Dimensi spiritual ini merupakan dimensi khas manusia dimana tidak dimiliki

oleh makhluk lain

 Terdiri dari kualitas-kualitas insani seperti hasrat akan makna || orientasi

tujuan || iman || cinta kasih || kretivitas || imaginasi || tanggung jawab || self-

transcendence || komitmen || humor || kebebasan dalam mengambil

keputusan.

f. Sindroma Ketidakbermaknaan

 Seseorang yang tidak menemukan makna hidup akan mengalami sindroma

ketidakbermaknaan (Syndrom of Meaninglessness)

 Sindroma ini terdiri dari 2 tahapan yaitu Kevakuman Eksistensi (Existential

Vacum) || Neurosis Noogenik. 

Kevakuman Eksistensi Neurosis Noogenik


 Terjadi ketika hasrat akan makna  Sebuah simptomatologi yang

hidup tidak terpenuhi || Gejala- berakar kevakuman eksistensialis

gejala yang ditimbulkan ialah


 Terjadi apabila Kevakuman
perasaan hampa || bosan ||
Eksistensialis disertai dengan
kehilangan inisiatif ||
simptom-simptom klinikal
kekosongan dalam hidup.
 Bermanifestasi dalam bentuk  Permasalahan Patologis tersebut
berakar pada dimensi Spiritual &
neurosis Kolektif || neurosis Hari
Noologis yang berbeza dengan :-
Minggu || neurosis Pengangguran

13
& Pensiunan || penyakit
a. Neurosis somatogenik (neurosis
Eksekutif.
yang berakar pada fisiologis)

b. Neurosis psikogenik (neurosis


yang berakar pada psikologis
 Pola masyarakat modern yang  Timbul dengan berbagai neurosis
klinikal seperti :-
sudah terlalu jauh meninggalkan
a. Depresi
hal-hal yang bersifat religi dan
b. Hiperseksualitas
moralitas. c. Alkoholisme
d. Narkoba
e. Kejahatan.

 Kasus Alkoholik & Narkoba

yang berakar pada

permasalahan Kevakuman

Eksistensialis disebut dengan

Neurosis Noogenik

4. Jenis Terapy Logoterapy.

a. Intensi Paradoksikal 
 Keinginan terhadap sesuatu yang ditakuti.

 Landasan  Kemampuan manusia untuk mengambil jarak atau bebas

bersikap terhadap dirinya sendiri

 Teknik yang dikembangkan Frankl berdasarkan kasus Kecemasan

Antispatori

 Ia ditimbulkan oleh individu  suatu situasi & gejala yang ditakutinya.

14
b. Derefleksi

 Teknik untuk mengalihkan perhatian berlebihan ini pada suatu hal di luar

individu yang lebih positif.

 Memanfaatkan kemampuan transendensi diri yang ada pada manusia

 Membebaskan diri || tak memperhatikan lagi kondisi yang tidak nyaman

untuk kemudian lebih mencurahkan perhatian kepada hal-hal lain yang

positif & bermanfaat

 Apabila fokus dorongan beralih dari konflik  tujuan-tujuan yang

terpusat pada diri sendiri :-

Maka hidup seseorang secara keseluruhan menjadi lebih sehat ||

berkemungkinan Neurosisnya tidak hilang sama sekali.

c. Bimbingan Rohani

Metode khusus dalam menangani kes di mana individu tersebut

menderita yang tidak dapat dielakkan & dalam keadaan yang tidak dapat

diubah || tidak lagi dapat melakukan apa-apa selain menghadapinya

15
MAKALAH 3: CLIENT CENTERED THERAPY (CCT)

1. Definisi Client- Centered Therapy

 Terapi yang difokuskan untuk klien menemukan cara agar bisa

menghadapi realiti pada peribadi clien bukannya masalah yang

dikemukakan oleh Klien

 Sasaran dari terapi ini membantu klien dalam proses pertumbuhannya,

sehingga dia bisa menangani masalahnya pada masa sekarang || masa

hadapan

 Nama lain pendekatan ini  konseling diri (self-councelling) || konseling

Non-Direktif || konseling Rogerian

16
 Mendasarkan diri  pandangannya tentang sifat || hakikat manusia ||

penghargaan martabat manusia.

2. Tokoh terapi “Client centered”

a. Nama : Carl Ransom Rogers

b. Tanggal || Tempat Lahir : 8 Januari 1902 di Oak Park Illinios, Chicago

c. Tanggal || Sebab Kematian : 4 F ebruari 1987 || Serangan Jantung

d. Siapakah Beliau?

Seorang empirisme yang mendasarkan teori-teorinya pada data


mentah || beliau percaya pentingnya pemerhatian subjektif. Beliau
merupakan tokoh utama Therapy client center.

e. Ciri-ciri Pemikiran

 Penyelesaian masalah berpusat pada Kaunselor & Klien || Klien


dibiarkan untuk mencari jalan keluar sendiri untuk masalah yang
mereka hadapi.

 Ini memberi pemahaman bahawa Klien dilihat sebagai rakan ||


Kaunselor hanya menjadi pendorong & pencipta situasi yang
membolehkan Klien berkembang sendiri.

 Carl R. Rogers mengembangkan terapi Client-Centered sebagai


reaksi terhadap keterbatasan-keterbatasan mendasar dari
Psikoanalisis.

3. Konsep Dasar Client-Centered Therapy

17
 Individu cenderung untuk mewujudkan diri yang berfungsi di dalam

sebuah organisme

 Konsep asas yang mendasari  konsep-konsep Mengenai Diri (self) ||


Aktualisasi diri (Self-Actualization) || Teori Kepribadian || Hakikat
Kecemasan.

 Dasar pendekatan Therapy client center adalah :-

Kemampuan-kemampuan tertentu dalam diri individu  Untuk

Tumbuh & Berkembang  Menyesuaikan diri  Memiliki dorongan

kuat ke arah kedewasaan  Penghargaan.

 Kepribadian manusia hasil perkembangan teori oleh Carl Rogers iaitu Self-

Theory yang terdapat 3 unsur :-

a. Organisme

Keseluruhan || kesatuan individu yang mempunyai sifat-sifat tertentu.

b. Lapangan fenomenal

Merupakan keseluruhan Pengalaman Individu yang sifatnya sedar &


tidak sedar.

c. Self

Pembezaan bidang fenomenal yang terdiri daripada corak pemerhatian

yang sedar serta nilai-nilai dari subjek || objek.

18
4. Asumsi Perilaku Bermasalah pada Therapy Client Center.

 Individu memiliki keupayaan  Membimbing || Mengatur ||

Mengarahkan || Mengendalikan dirinya sendiri walau apa keadaan

tertentu yang mendukung.

 Individu memiliki potensi  Memahami apa yang terjadi dalam

kehidupan yang terpalit dengan tekanan || kecemasan yang dia rasakan

 Individu memiliki potensi  Mengatur kembali dirinya sedemikian rupa

sehinggakan bukan hanya Menghilangkan Tekanan || Kecemasan yang dia

rasakan tapi ia  Memenuhi Keperluan Diri || Mencapai Kebahagiaan.

5. Tujuan Kaunseling Therapy Client Center

 Menciptakan suasana yang kondusif bagi Klien  Meneroka diri sehingga

dapat mengenal Penyebab Halangnya Pertumbuhan mereka

 Membantu Klien agar dapat bergerak ke arah keterbukaan || Kepercayan

yang lebih besar kepada dirinya || Keinginan untuk menjadi pribadi yang

bebas || Meningkatkan spontan hidupnya

 Menyediakan Iklim yang Aman || Percaya dalam pengaturan kaunseling

dengan menggunakan hubungan kaunseling untuk Self-Exploration 

menyedari Halangan Pertumbuhan.

19
 Konseli cenderung untuk bergerak ke arah lebih terbuka || Kepercayaan

diri lebih besar || lebih sedia untuk Meningkatkan Diri.

6. Peran Kaunselor dalam Therapy Client Center.

 Sikap yang Selari & Asli (Congruence or Genuineness).

Kaunselor menampilkan diri yang sebenarnya || Menampilkan antara

Perasaan & Pikiran yang ada didalam dirinya dengan perasaan || pandangan ||

Tingkah laku yang diekspresikan.

 Penerimaan tanpa Syarat

Kaunselor dapat berkomunikasi dengan konseli (Klien) secara Mendalam

& Jujur. Secara peribadi  Konselor tidak melakukan Penilaian &

Penghakiman terhadap Perasaan || Pikiran & tingkah laku berdasarkan norma

tertentu.

 Pemahaman yang Empatik || Tepat

Kaunselor memahami permasalahan Kaunseli (Klien) || melihat sudut

Kaunseli || Peka terhadap perasaan-perasaan Kaunseli (Klien)  Kaunselor

mengetahui bagaimana Kaunseli (Klien) merasakan perasaannya.

20
7. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan Kekurangan

 Mereka boleh menjadi diri  Cara sejumlah pengamal yang

mereka sendiri kerana mereka menyalah tafsirkan atau

tahu bahawa mereka tidak akan menyederhanakan sikap-sikap

dinilai sentral dari posisi clien center

 Mereka akan bebas bereksperimen  Tidak semua konselor bisa

dengan tingkah laku baru. mempraktekkan Terapi Client

Center kerana tidak mempercayai

filsafat yang melandasinnya.

 Mereka diharapkan dapat memikul  Membatasi lingkup Tanggapan ||

tanggungjawab untuk diri mereka Gaya konseling mereka sendiri

sendiri. pada refleksi-refleksi &

mendengar secara Empatik

MAKALAH 4: TERAPI GESTALT

21
22