Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Mata pelajaran: Bahasa Melayu

Tahun: 3 Neptune

Hari: Selasa

Tarikh: 09 September 2009

Masa: 8.40-9.40 pagi (60 minit)

Bilangan murid: 30 orang (L: 15; P: 15)

Tema: Amalan hidup sihat

Tajuk: Rekreasi

Hasil Pembelajaran

Fokus utama : 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

Aras 3

1. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan.
Fokus sampingan: 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan dan nota yang didengar atau
dibaca.

Aras 1

1. Merekod maklumat tentang sesuatu perkara.

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dengan aktiviti terancang.

Aras 2

1. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunkan diksi yang tepat dan
maklumat yang betul.

Objektif eksplisit: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:

I. Murid dapat mengenal pasti 3 isi utama dan 3 isi sampingan dari teks yang disediakan.

II. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 maksud kosa kata yang disenaraikan.

III. Murid-murid dapat merekod maklumat dalam bentuk grafik berdasarkan petikan.

IV. Menjawab sekurang-kurangnya 3 daripada 5 kata sinonim dengan betul

V. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 contoh tempat rekreasi yang boleh dikunjungi di


Malaysia.
1) Pengisian kurikulum:

a) Ilmu: Bahasa Melayu, Kajian Tempatan, Sejarah

b) Nilai murni: Kesyukuran dengan kewujudan alam sekitar, kebersihan fizikal dan mental, semangat

bermasyarakat.
c) Kewarganegaraan: Menjaga kebersihan alam sekitar kerana semangat cintakan negara.

2) Sistem bahasa:

a) Kosa kata: Riadah, senggang, syarak, aktif dan pasif

b) Penggolongan kata: Sinonim

3) Kemahiran bernilai tambah

a) Kecerdasan pelbagai: Verbal-linguistik, kinestatik, kecerdasan visual ruang.

b) Kemahiran berfikir: Menjawab soalan dan pemikiran kreatif dan kritis.

c) Pembelajaran konstruktivisme: Pelajar dapat pemahaman melalui pengetahuan sedia ada.

4) Penekanan konsep 5 P

a) Penggabungjalinan kemahiran: Membaca dan menulis.


b) Penyerapan: Nilai: Kebersihan, kesyukuran, kasih sayang, berani, yakin, peka

Ilmu: Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Agama Islam, Sejarah dan Kajian Tempatan.

c) Pemulihan : Pilih jawapan yang sesuai dengan soalan yang diberi.

d) Pengayaan: Menceritakan pengalaman manis mereka berekreasi bersama keluarga.

e) Penilaian: Aktiviti bacaan, aktiviti perbentangan.

Bahan sumber pengajaran dan pembelajaran (BSPP)

a) Bahan elektronik/ Bahan bercetak/ Bahan autentik & Multimedia : petikan teks, gambar, komputer riba, LCD,
kamus, video.

b) Templat pelajar: lembaran kerja dan kad manila

c) Borang penilaian aktiviti P&P: Borang penilaian bacaan, borang penilaian hasil pembentangan.

Pengetahuan Perlu Ada: Murid-murid pernahpergi ke mana-mana tempat rekreasi di Malaysia.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGURUSAN PENGAJARAN-PEMBELAJARAN (PPP) BAHASA MELAYU

Masa/Langkah Isi pelajaran Aktiviti pengajaran & Catatan


Pembelajaran

Induksi set Murid ditayangkan power 1. Murid diminta untuk KB: Menghubungkait,
8.40-8.45 pagi point yang berkaitan dengan melihat paparan inferens
jenis-jenis pencemaran. powerpoint dan
(5 minit) BCB: Menonton dengan
menghayatinya.
aktif
2. Murid diminta untuk
BSPP:
membezakan jenis-
jenis pencemaran Komputer riba, LCD,
dan menyatakan gambar, audio
pengalaman mereka
sendiri.

3. Guru menjelaskan
tujuan aktiviti dan
tajuk pengajaran
yang akan diajari
pada hari itu.

Langkah 1 Petikan teks 1. Guru mengedarkan KB: Membuat inferens


petikan “Selamatkan
8.45-9.00 Guru memberikan teks BCB:
Bandar Kami”
cerita yang berkaitan
(15 minit) I. Membaca dengan
dengan Pencemaran Udara 2. Guru memilih seorang
melalui power point. murid secara rawak intonasi yang betul
untuk membaca
. II. Mendengar dengan
petikan itu secara kuat
aktif
dan mengikut intonasi
serta gaya bahasa BSPP:
yang betul.
Petikan dan lembaran kerja
3. Murid-murid yang lain
dikhendaki mendengar
dan meneliti teks
sambil memahami
petikan tersebut.

4. Kemudian guru
menanyakan soalan
kepada murid
berkaitan dengan
petikan tersebut

Langkah 2 Perbincangan kumpulan. 1. Murid dibahagikan KB:


kepada beberapa
9.00-9.15 Guru mengadakan Menghubungkaitkan.
kumpulan.
perbincangan kumpulan Menjana idea
(15 minit)
antara murid-murid dan 2. Murid diminta untuk
BCB:
melakukan pembentangan. berada dalam
kumpulan dan Memproses maklumat dan
membuat melaporkan maklumat
perbincangan .
KP:
3. Murid dikhendaki
Verbal linguistic, visual,
membentangkan isi-
intrapersonal, interpersonal
isi penting mengenai
pencemaran udara
dan bandingkan
Nilai: Kerjasama, hormat
dengan pengetahuan
menghormati
dan pengalaman
mereka. BSPP:

4. Guru menanyakan Kertas majong


soalan yang berkaitan
dengan tajuk dan
pengetahuan sedia
ada mereka.

Langkah 3 Latihan KB:

9.15-9.35 1. Aktiviti Pengayaan: 1. Guru terlebih dahulu Menjana idea,


menanyakan kepada menghubungkaitkan,
(20 minit) -Menulis karangan
murid sekiranya membuat inferens
pendek berdasarkan
mereka masih tidak
tajuk yang diberi memahami tajuk BCB:
pengajaran pada hari
2. Aktiviti pemulihan: Mengumpul, memproses,
tersebut.
mencatat dan melaporkan
-Pemulihan
2. Murid diberi latihan maklumat.
menyudahkan petikan
dengan membuat
yang diberikan
karangan pendek
dengan mengisi
mengenai KP:
tempat kosong
pencemaran udara
Intrapersonal, interpersonal,
dengan mengambil
visual, verbal linguistic.
isi-isi penting
daripada petikan Nilai:

3. Guru membimbing Bekerjasama, menghargai


kumpulan murid yang
BSPP:
memerlukan
pemulihan dengan Kertas latihan
menyediakan latihan
yang perlu
dilengkapkan dengan
mengisi tempat
kosong.
Penutup Guru membuat rumusan 1. Murid digalakkan
mengenai pengajaran yang supaya mengumpul
9.35-9.40 pagi
telah diajar dan maklumat tambahan
(5 minit) menanyakan soalan kepada daripada bajan-bahan
murid akan apa yang yang lain bagi
mereka telah pelajari menambahkan
pengetahuan mereka.

2. Murid juga menyatakan


Guru juga menanyakan nilai-
nilai-nilai murni yang
nilai murni yang terdapat
telah dipelajarai pada
semasa sesi pengajaran dan
hari tersebut.
pembelajaran

Nilai-nilai murni:

• Menghargai

• Bersyukur

• Menghormati

• Bekerjasama
Catatan/Refleksi:

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________