Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SIVIK ( BAHASA MELAYU )

BULAN SEPTEMBER

( NILAI TERAS : KEGEMBIRAAN )


Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik (Bahasa Melayu)


Kelas Tahun 1
Masa / Hari /
Tarikh
Standard 1.2Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan
Pembelajaran 1.2.2Menyampaikan maklumat tersurat daripada bahan.
Nilai Teras Kegembiraan
Tajuk Pengaruh Rakan Sebaya
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Menyebut 3kepentinganmemilihrakandenganbijak. (pengetahuan)
Objektif
2. Memperkenalkansikap yang baikpasanganmasing-masing. (sosioemosi)
Pembelajaran
3. Menyatakancaramenanganipengaruhnegatifrakansebaya. (tindakan)

1. Murid membacamaklumattentangkepentinganmemilihrakandenganbijaksecaramekanis.

2. Murid dipilihsecararawakuntukmenerangkankepentinganmemilihrakan yang bijak.


( pengetahuan ) (PAK 21)

3. Secaraberpasangan
Murid bersoaljawabdenganpasangantentangsikapbaik yang adapadadirimasing-masing( KBAT)

Aktiviti 4. Murid memperkenalkandiripasangan di hadapankelasdanmenyatakansikapbaiknya(didikhibur)

5. Murid menontontayangan video tentangsikap yang baikdantidakbaik. (didikhibur)

6. Murid berbincangtentangsikapnegatifrakandancaramenanganinyadenganbimbingan guru.


( tindakan )

Nilai : menilai
Pengisian Ilmu : TMK
Kurikulum KP : Kontekstual, verbal 2inguistik

Penilaian / Murid dapatmenyatakankepentinganmemilihrakandenganbijak


Pentaksiran
Impak /
Refleksi

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik (Bahasa Melayu)


Kelas Tahun 2
Masa / Hari /
Tarikh
Standard 1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan
Pembelajaran 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan dan menilai sesuatu perkara secara bertatasusila mengikut konteks.
Nilai Teras Kegembiraan
Tajuk Pengaruh Rakan Sebaya
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Menyatakankepentingantidakmelibatkandiridalamkegiatannegatif(Pengetahuan)
Objektif
2. Menghargaijalinanpersahabatandanperhubungandenganrakan. (sosioemosi)
Pembelajaran
3. Membuatkeputusan yang bijakdalammemilihrakan. (tindakan)

1. Murid melihatgambaryang dipaparkanoleh guru.

2. Murid menyatakankepentingankebaikantidakmelibatkandiridalamkegiatannegatif. (Pengetahuan)

3. Aktivitikumpulan
Aktiviti
Murid melakonkansituasipositifdalammenjalinkanpersahabtandi kawasansekolah. (sosioemosi))

4. Murid diberibeberapagambaruntukmemilihrakandenganperlakuan yang baik. ( Tindakan)

Nilai : bijakmemilihrakan
Pengisian Ilmu : TMK
Kurikulum KP : Kontekstual, verbal 3inguistik

Penilaian /
Pentaksiran Menyatakankepentingantidakmelibatkandiridalamkegiatannegatif
Impak /
Refleksi

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik (Bahasa Melayu)


Kelas Tahun 3
Masa / Hari / Tarikh
1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan
Standard Pembelajaran 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan dan menilai sesuatu perkara secara bertatasusila mengikut
konteks.
Nilai Teras Kegembiraan
Tajuk Pengaruh Rakan Sebaya
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Menyatakanciri-cirirakan yang baik. (pengetahuan)
Objektif Pembelajaran 2. Mempamerkansikaprakan yang baik. (sosioemosi)
3. Membuatkeputusan yang bijakdalammemilihrakan. (tindakan)
1. Murid menontontayangan video (berbentuknyanyian) tentangciri-
cirirakanbaik.https://youtube.be/JDd2iSLtSzk

2. Secara Kumpulan
Murid membuatpetamindatentangciri-cirirakanbaikberdasarkantayangan video
tersebut.

3. Murid mempamerkanpetaminda yang dihasilkan di hadapankelas. AktivitiGalleri


walk.( PAK 21)
Aktiviti
4. Perbincangankumpulan
Murid memilihdanmenentukanciri-cirirakanbaikdalamsenarai yang disediakan.
(lembarankerja) (Tindakan)

5. Murid dipilihsecararawak. Rakankelas yang laindimintauntukmenyatakanciri-ciri


yang baikpadarakantersebut.

Nilai : menilai
Ilmu : TMK
Pengisian Kurikulum
KP : Kontekstual, verbal 4inguistik

Menyatakanciri-cirirakan yang baikdenganbetul.


Penilaian / Pentaksiran
Impak /
Refleksi

RPH SIVIK DALAM BAHASA MELAYU

Mata Pelajaran Sivik ( BAHASA MELAYU)


Kelas Tahun 4
Masa
Standard 1.3Mendengar
Kandungan ,memahamidanmemberiresponsterhadapsesuatuarahan
,soalandanpesanan yang didengardenganbetul.
Standard 1.3.3 Mendengar ,memahamidanmemberirespons yang
Pembelajaran sesuaisecaralisanataugeraklakuterhadaparahanberdasarkanayatperintah
denganbetul.
NilaiTeras Kegembiraan

Tajuk (PENGARUH RAKAN SEBAYA)


 
OjektifPembelaja Padaakhirpengajarandanpembelajaran murid akandapat:-
ran 1. Menerangkankepentinganmemilihrakandenganbijak .
2. Mempamerkansikaprakan yang baik.
3. Menanganipengaruhnegatifrakansebaya.
Aktiviti 1 1. Murid melihat video klip yangditunjukkanoleh guru
berkaitandenganpengambilandadaholehremaja.
http://youtu.be/nMOIp0CJIAY.

2. Murid menceritakansituasi yang


ditontonisertamenerangkankepentinganmemilihrakandenganbijak.

3. Murid memberikansekurang-kurangnya 3
cirimemilihrakandenganbijak.
 

Aktiviti 2 1. Murid menjalankansimulasitentangsituasi yang positifdannegatif.


2. Murid menyenaraikanciri-ciriseorangrakan yang
baikdantidakbaik.
3. Murid berbincangcaramenanganipengaruhnegatifrakansebaya.
 

Refleksi

RPH SIVIK DALAM BAHASA MELAYU

Mata Sivik ( BAHASA MELAYU)


Pelajaran
Kelas Tahun 5
Masa
Standard 1.6
Kandungan Berbicarauntukmenyampaikanmaklumattentangsesuatuperkaradaripadapelb
agaisumberdengantepatsecarabertatasusila
Standard 1.6.1 Berbicarauntukmendapatkanmaklumat yang tersuratdantersirat yang
Pembelajara tepattentangsesuatuperkaradaripadasesuatusumbersecarabertatasusila
n
NilaiTeras Kegembiraan
Tajuk (PengaruhRakanSebaya)
OjektifPemb Padaakhirpengajarandanpembelajaran murid akandapat:-
elajaran 4. Menyatakanciri-cirirakanbaik.
5. Mempamerkansikaprakan yang baik.
6. Membuatkeputusan yang bijakdalammemilihrakan
Aktiviti 1 4. Murid menonton 2 video
kliphttp://youtu.be/gbNcpjU4W7Mtentangciri-cirirakanbaik.
(suasanabelajarbersamadansuasanamerokok)
5. Murid berbincangdanmembandingbezakanciri-cirirakanbaik.
6. Murid menceritakanpengalamanmasing-
masingberkaitansuasanasebegitu.
Aktiviti 2 4. Murid melakonkan 2 situasi yang berbeza. (pontengsekolah,
berkongsimakananbersamarakan).
5. Murid memberipendapatmengenai 2 situasi yang dilakonkan.
6. Murid menilaidanmenyatakanciri-cirirakanbaik yang
ditunjukkandalamlakonan.
Aktiviti 3 1. Murid diberikan 5 situasi yang berlainanmengenairakansebaya.
2. Murid
menilaisituasidanmenyatakankebaikandankeburukansituasitersebut.
3. Murid membuatkeputusan yang bijakdalammemilihrakan.
Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Mata Pelajaran Bahasa Melayu


Kelas 6
Masa
1.4.1
Standard
Bertuturtentangsesuatuperkaradaripadapelbagaisumberdenganmenggunakana
Pembelajaran
at yang gramatisdalamsituasi formal dantidak formal secarabertatasusila.
NilaiTeras Kegembiraan
Tajuk PengaruhRakanSebaya
Pada akhir pdpc :
a) menyenaraikanisu-isudanmasalahsosialakibatpengaruhrakansebaya yang
Objektif negatif.
Pembelajaran b) menghargaiusahaagensi yang terlibatbagimenanganiisu-isusosial.
c) Mengambiltindakan yang wajaruntukmenanganiisudanmasalahsosial.

Set Induksi
1.Tayangan video pengaruhrakansebaya.
( https://www.youtube.com/watch?v=ts1GRnT5grk&feature=share )
2.Guru bersoaljawabberdasarkan video bersama-sama murid.

Langkah PDPC
3.Murid menceritakancontoh
contohisudanmasalahsosialakibatpengaruhrakansebaya yang negatif.
Aktiviti 4.Guru bersama murid membincangkanusahadanperananagensi yan
terlibatbagimenanganiisu-isusosial.
5.Murid dalamkumpulanmembuatsimulasibagimenunjukkantindakan yang
akandiambiluntukmenanganiisu-isusosialberdasarkansituasi yang
diberikanoleh guru.

Penutup
1.Murid menjawapsoalankuizsecaraindividu.

Refleksi