Anda di halaman 1dari 3

MAKALAH KEPERAWATAN KELUARGA

“LAPORAN PENDAHULUAN TENTANG GANGGUAN POLA TIDUR PADA


REMAJA”

Dosen Pembimbing : Ns. Helmanis Suci, M.Kep

Disusun Oleh:

KELOMPOK II:

1. Dani Anggara Riski


2. Desvita Novriadi
3. Dwi Rahma Yulianti
4. Eka Putrid Marda Tillah
5. Nadia Abde Pertiwi
6. Olivia Berty
7. Puput Wahyu Ningsih
8. Rahma Putrid RH
9. Rachmawati Nirmala Dewi
10. Reni Yunita
11. Sindi Permata Sari
12. Sinta Yulia
13. Tesya Nofiniq

PRODI KEPERAWATAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ALIFAH PADANG

2019
KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdullilah saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan
hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah Laporan Pendahuluan Tentang
Gangguan Pola Tidur Pada Remaja guna memenuhi tugas mata kuliah Keperawatan
Keluarga.

kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari
kesempurnaan maka dari itu kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat
sangat membangun,kami mengharapkan demi kesempurnaan makalah ini dan semoga tulisan
ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Juli 2019

KELOMPOK II

i
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................................i

DAFTAR ISI...............................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ........................................................................................................1


B. Tujuan .....................................................................................................................1

BAB II TINJAUAN TEORI

A. Pengertian...............................................................................................................2
B. Etiologi ..................................................................................................................2
C. Faktor Predisposisi.................................................................................................3
D. Patofisiologi............................................................................................................4
E. Tanda Gejala Gangguan Tidur...............................................................................5
F. Pemeriksaan Penunjang..........................................................................................7
G. Pathway..................................................................................................................6
BAB III ASKEP TEORITIS
A. Proses Keperawatan...............................................................................................7
B. Diagnosa Keperawatan .........................................................................................10
C. Rencana Keperawatan...........................................................................................15

BAB III PENUTUP

A. Simpulan..................................................................................................................25

DAFTAR PUSTAKA.................................................................................................26

ii