Anda di halaman 1dari 3

No.

Buku Rekod : Borang Rumusan Kehadiran Kuliah Bulanan LAM-PT-03-03


Bulan : Tahun:
Kumpulan Akademik:
Jumlah waktu kuliah bulan ini 15 ISI BILANGAN JAM Nama Mentor :

DENGAN TANPA DI JUM TIDAK


SAKIT
BIL. NAMA KEBENARAN SEBAB GANTUNG JUMLAH % HADIR % SEBAB-SEBAB TIDAK HADIR
HADIR
S R K X KULIAH S+K+X
15 100 0 0
15 100 0 0
15 100 0 0
15 100 0 0
15 100 0 0
15 100 0 0
15 100 0 0
15 100 0 0
15 100 0 0
15 100 0 0
15 100 0 0
15 100 0 0
15 100 0 0
15 100 0 0
15 100 0 0
15 100 0 0
15 100 0 0
15 100 0 0
15 100 0 0
15 100 0 0
15 100 0 0
15 100 0 0
15 100 0 0
15 100 0 0
25 15 100 0 0
Analisis Kehadiran Mengikut Kategori Peratus
Ketegori Peratus < 70% 70 - 79 % 80 - 89 % 90 - 99 % 100%
Bilangan
CATATAN: 1. Sijil Sakit (asal) dihantar ke HEP bersama Borang Pengecualian Kuliah 4. R = Pelajar terlibat dalam aktiviti rasmi atau mewakili institut
salinan Sijil Sakit yang disahkan dikepilkan bersama borang ini. atas arahan Pengarah/ Timbalan Pengarah (dikira hadir)
2. Isikan bilangan waktu tidak hadir ke dalam lajur-lajur yang berkenaan. 5. K = Pelajar memohon pengecualian kuliah dan diluluskan oleh institut
3. Serahkan SATU salinan borang kepada Unit Disiplin & Tatatertib atas urusan peribadi. (dikira tidak hadir)
di Jabatan HEP pada/sebelum 5hb. bulan berikutnya.

Tandatangan Mentor : _________________________ Tarikh Penerimaan: Tandatangan HEP : ____________________


Cop Cop
JUL 2014
No. BRKP Kumpulan Mentor
1 A R
2 B S
3 C T