Anda di halaman 1dari 1

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : ………………../SPK/………./2020

Kami yang betanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama CV DUTA KURNIAWAN selaku Pemberi Pekerjaan dengan ini telah
menunjuk / memberikan pekerjaan kepada :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama SUB KONTRAKTOR selaku Pelaksana Pekerjaan untuk melaksanakan :

Pekerjaan :