Anda di halaman 1dari 73

NO.

SUMUR POTENSI PROD


1 2

GROSS 0 GROSS 0 0
NETT 0 NETT 0 0
KA 0% KA 0.0% 0.0%
Tekanan Tubing (Psig)
01 Tekanan Flowline (Psig)
Gas MP (MMscfd)
Gas LP (MMscfd)
STATUS SUMUR
Test Duration (Hours)
GROSS 41 GROSS 54 54
NETT 23 NETT 29 29
KA 43.9% KA 46.3% 46.3%
Tekanan Tubing (Psig) 280 280
04 Tekanan Flowline (Psig) 280 280
Gas MP (MMscfd) 5.8631 5.8631
Gas LP (MMscfd) 0.022 0.022
STATUS SUMUR SA/OF SA/OF
Test Duration (Hours) 6 6
GROSS 42 GROSS 52 52
NETT 29 NETT 27 27
KA 31.0% KA 48.1% 48.1%
Tekanan Tubing (Psig) 260 260
05 Tekanan Flowline (Psig) 260 260
Gas MP (MMscfd) 4.2476 4.2476
Gas LP (MMscfd) 0.022 0.022
STATUS SUMUR SA/OF SA/OF
Test Duration (Hours) 6 6
GROSS 0 GROSS
NETT 0 NETT
KA 0% KA
Tekanan Tubing (Psig)
06 Tekanan Flowline (Psig)
Gas MP (MMscfd)
Gas LP (MMscfd)
STATUS SUMUR
Test Duration (Hours)
GROSS 44 GROSS 53 53
NETT 32 NETT 27 27
KA 27.3% KA 49.1% 49.1%
Tekanan Tubing (Psig) 240 240
07 Tekanan Flowline (Psig) 240 240
07
Gas MP (MMscfd) 3.8608 3.8608
Gas LP (MMscfd) 0.022 0.022
STATUS SUMUR SA/OF SA/OF
Test Duration (Hours) 6 6
GROSS 47 GROSS 54 54
NETT 34 NETT 27 27
L KA 27.7% KA 50.0% 50.0%
E Tekanan Tubing (Psig) 390 390
M
B 09 Tekanan Flowline (Psig) 390 390
A Gas MP (MMscfd) 5.4753 5.4753
K
Gas LP (MMscfd) 0.022 0.022
STATUS SUMUR SA/OF SA/OF
Test Duration (Hours) 6 6
GROSS 40 GROSS 54 54
NETT 27 NETT 28 28
KA 32.5% KA 48.1% 48.1%
Tekanan Tubing (Psig) 300 300
10 Tekanan Flowline (Psig) 300 300
Gas MP (MMscfd) 5.4011 5.4011
Gas LP (MMscfd) 0.022 0.022
STATUS SUMUR SA/OF SA/OF
Test Duration (Hours) 6 6
GROSS 41 GROSS 50 50
NETT 28 NETT 26 26
KA 31.7% KA 48.0% 48.0%
Tekanan Tubing (Psig) 240 240
11 Tekanan Flowline (Psig) 240 240
Gas MP (MMscfd) 4.112 4.4492
Gas LP (MMscfd) 0.22 0.22
STATUS SUMUR SA/OF SA/OF
Test Duration (Hours) 6 6
GROSS 42 GROSS 47 47
NETT 28 NETT 25 25
KA 33.3% KA 46.8% 46.8%
Tekanan Tubing (Psig) 170 170
12 Tekanan Flowline (Psig) 130 130
Gas MP (MMscfd) 2.2371 2.2371
Gas LP (MMscfd) 0.022 0.022
STATUS SUMUR SA/OF SA/OF
Test Duration (Hours) 6 6
GROSS 253 GROSS 268 268
NETT 30 NETT 27 27
KA 88.1% KA 89.9% 89.9%
Tekanan Tubing (Psig) 290 290
13
13 Tekanan Flowline (Psig) 290 290
Gas MP (MMscfd) 2.6671 2.6671
Gas LP (MMscfd) 0.022 0.022
STATUS SUMUR SA/OF SA/OF
Test Duration (Hours) 6 6
GROSS 201 GROSS 262 262
NETT 14 NETT 17 17
KA 93.0% KA 93.5% 93.5%
Tekanan Tubing (Psig) 220 220
14 Tekanan Flowline (Psig) 170 170
Gas MP (MMscfd) 2.7600 2.7600
Gas LP (MMscfd) 0.022 0.022
STATUS SUMUR SA/OF SA/OF
Test Duration (Hours) 6 6
GROSS 41 GROSS 47 47
NETT 23 NETT 26 26
KA 43.9% KA 44.7% 44.7%
Tekanan Tubing (Psig) 230 230
01 Tekanan Flowline (Psig) 190 190
Gas MP (MMscfd) 2.0073 2.0073
Gas LP (MMscfd) 0.022 0.022
STATUS SUMUR SA/OF SA/OF
Test Duration (Hours) 6 6
GROSS 39 GROSS 38 38
NETT 27 NETT 21 21
KA 30.8% KA 44.7% 44.7%
Tekanan Tubing (Psig) 166 166
K 02 Tekanan Flowline (Psig) 145 145
M Gas MP (MMscfd) 1.4082 1.4082
G
Gas LP (MMscfd) 0.022 0.022
STATUS SUMUR SA/OF SA/OF
Test Duration (Hours) 6 6
GROSS 0 GROSS 0 0
NETT 0 NETT 0 0
KA 0% KA 0.0% 0.0%
Tekanan Tubing (Psig)
03 Tekanan Flowline (Psig)
Gas MP (MMscfd)
Gas LP (MMscfd)
STATUS SUMUR
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
46.3% 46.3% 46.3% 46.3% 46.3% 46.3% 46.3% 46.3% 46.3% 46.3%
280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
5.8631 5.8631 5.8631 5.8631 5.8631 5.8631 5.8631 5.8631 5.8631 5.8631
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1%
260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
4.2476 4.2476 4.2476 4.2476 4.2476 4.2476 4.2476 4.2476 4.2476 4.2476
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

53 53 53 53 48 48 48 50 50 50
27 27 27 27 24 24 24 25 25 25
49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%
240 240 240 240 280 280 280 280 280 280
240 240 240 240 220 220 280 280 280 280
4.2779 4.2779 4.2779 4.2779 4.2304 4.1431 4.3068 4.2034 4.2034 4.2034
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
54 54 54 54 54 54 54 52 52 52
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 48.1% 48.1% 48.1%
390 390 390 390 390 390 390 390 390 390
390 390 390 390 390 390 390 390 390 390
5.4753 5.4753 5.4753 5.4753 5.4753 5.4753 5.4753 5.4372 5.4372 5.4372
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
5.4129 5.4129 5.4129 5.4129 5.4129 5.4129 5.4129 5.4129 5.4129 5.4129
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
50 52 52 52 52 52 52 52 50 50
26 27 27 27 27 27 27 27 26 26
48.0% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.0% 48.0%
240 240 240 240 240 240 240 220 220 220
240 240 240 240 240 240 240 220 220 220
4.4492 4.4557 4.4557 4.4557 4.4557 4.4557 4.4557 4.4372 4.4391 4.4391
0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
47 47 47 47 47 47 47 47 48 48
25 25 25 25 25 25 25 25 24 24
46.8% 46.8% 46.8% 46.8% 46.8% 46.8% 46.8% 46.8% 50.0% 50.0%
170 170 170 170 170 170 170 170 320 320
130 130 130 130 130 130 130 130 320 320
2.2371 4.0608 4.0608 4.0608 4.0608 4.0608 4.0608 4.0608 4.0352 4.0352
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
268 268 268 268 268 268 268 268 265 265
27 27 27 27 27 27 27 27 23 23
89.9% 89.9% 89.9% 89.9% 89.9% 89.9% 89.9% 89.9% 91.3% 91.3%
290 290 290 290 290 290 290 290 280 280
290 290 290 290 290 290 290 290 280 280
2.6671 2.6671 2.5807 2.5807 2.5807 2.5807 2.5807 2.5807 2.4701 2.4701
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
262 262 262 262 262 262 262 262 262 264
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
93.5% 93.5% 93.5% 93.5% 93.5% 93.5% 93.5% 93.5% 93.5% 93.6%
220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
2.7600 2.7600 2.7631 2.7631 2.7631 2.7631 2.7631 2.7631 2.7631 2.7991
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
47 47 47 48 48 48 48 48 48 48
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
44.7% 44.7% 44.7% 45.8% 45.8% 45.8% 45.8% 45.8% 45.8% 45.8%
230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
2.0073 2.0073 2.0073 2.0036 2.0036 2.0036 2.0036 2.0036 2.0036 1.7960
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
44.7% 44.7% 44.7% 44.7% 44.7% 44.7% 44.7% 44.7% 44.7% 44.7%
166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
145 145 145 145 145 145 145 145 145 145
1.4082 1.4082 1.4082 1.4082 1.4082 1.4082 1.4082 1.4082 1.4082 1.4082
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Minggu, 31 Mei 2020

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
46.3% 46.3% 46.3% 46.3% 46.3% 46.3% 46.3% 46.3% 46.3% 46.3%
280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
5.9612 5.9612 5.9612 5.9612 5.9612 5.9612 5.9612 5.9612 5.9612 5.9612
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1%
260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
4.2476 4.4587 4.4587 4.4587 4.4587 4.4587 4.4587 4.4587 4.4587 4.4587
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

50 52 52 52 52 54 54 54 54 54
25 27 27 27 27 28 28 28 28 28
50.0% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1%
280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
4.2034 4.5791 4.5791 4.5791 4.5791 4.2712 4.2712 4.2712 4.2712 4.2712
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1%
390 390 390 390 390 390 390 390 390 390
390 390 390 390 390 390 390 390 390 390
5.4372 5.4372 5.6793 5.6793 5.6793 5.6793 5.6793 5.6793 5.6793 5.6793
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
5.4129 5.4129 5.4155 5.4155 5.4155 5.4155 5.4155 5.4155 5.4155 5.4155
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
50 50 50 50 50 50 52 52 35 35
26 26 26 26 26 26 27 27 20 20
48.0% 48.0% 48.0% 48.0% 48.0% 48.0% 48.1% 48.1% 42.9% 42.9%
220 220 220 220 220 220 220 220 300 300
220 220 220 220 220 220 220 220 300 300
4.4391 4.4391 4.4358 4.4358 4.4358 4.4358 4.4617 4.4617 2.9671 2.9671
0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%
320 320 320 320 320 320 320 320 320 320
320 320 320 320 320 320 320 320 320 320
4.0352 4.0352 4.0352 4.0352 4.0352 4.0352 4.0352 4.0352 4.0352 4.0352
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
265 265 265 268 268 268 268 268 268 268
23 23 23 26 26 26 27 27 27 27
91.3% 91.3% 91.3% 90.3% 90.3% 90.3% 89.9% 89.9% 89.9% 89.9%
280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
2.4701 2.4701 2.4701 2.5809 2.5809 2.5809 2.6712 2.6712 2.8598 2.8598
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
264 264 264 262 262 262 262 264 264 262
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
93.6% 93.6% 93.6% 93.5% 93.5% 93.5% 93.5% 93.6% 93.6% 93.5%
220 220 220 215 215 215 215 215 215 215
170 170 170 160 160 160 160 160 160 160
2.7991 2.7991 2.7991 2.8019 2.8019 2.8019 2.8019 2.7992 2.7992 2.8005
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
45.8% 45.8% 45.8% 45.8% 45.8% 45.8% 45.8% 45.8% 45.8% 45.8%
230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
1.7960 1.7960 1.7960 1.7960 1.7960 2.0037 2.0037 2.0037 2.0037 2.0036
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
47 47 47 47 47 48 48 46 46 46
25 25 25 25 25 25 25 24 24 24
46.8% 46.8% 46.8% 46.8% 46.8% 47.9% 47.9% 47.8% 47.8% 47.8%
166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
145 145 145 145 145 175 175 175 175 175
1.6591 1.6591 1.6591 1.6591 1.6591 1.6492 1.6492 1.6471 1.6471 1.6471
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23 24 25 26 27 28 29 30 31

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%LBK 01
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

54 54 54 54 54 54 54 54 GROSS
54 NETT KA

29 29 29 29 29 29 29 29 29
46.3% 46.3% 46.3% 46.3% 46.3% 46.3% 46.3% 46.3% 46.3%
280 280 280 280 280 280 280 280 280LBK 04
280 280 280 280 280 280 280 60 280 280
50
5.9612 5.9612 5.9612 5.9612 5.9612 5.9612 5.9612 40
5.9612 5.9612
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 30 0.022 0.022
20
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF
10
6 6 6 6 6 6 6 0 6 6
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31
52 52 52 52 52 53 53 53 53
27 27 27 27 27 27 27 27 27
GROSS NETT KA
48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1%
260 260 260 260 260 260 260 260 260
260 260 260 260 260 260 260 260 260
4.4587 4.4587 4.4587 4.4587 4.4587 4.4391 4.4391 4.4391 4.4391
LBK 05
60
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 50 0.022 0.022
40
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF 30
SA/OF SA/OF
6 6 6 6 6 6 6 20 6 6
10
0
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

GROSS NETT KA

LBK 06
12
10
8
6
4
54 54 54 54 54 53 53 2 53 53
0
28 28 28 28 28 26 26 26 26
1

7
10

13

16

19

22

25

28

31

48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 50.9% 50.9% 50.9% 50.9%


280 280 280 280 280 280 280 280 GROSS
280 NETT KA
280 280 280 280 280 280 280 280 280
4.2712 4.3061 4.3061 4.3061 4.3061 4.3216 4.3216 4.3216 4.3216
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022LBK 07
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF 60SA/OF SA/OF
50
6 6 6 6 6 6 6 40
6 6
52 52 52 52 52 52 52 30 52 52
20
27 27 27 27 27 27 27 10
27 27
48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 48.1% 0 48.1% 48.1%
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31
390 390 390 390 390 390 390 390 390
390 390 390 390 390 390 390 390 390
GROSS NETT KA
5.6793 5.6809 5.6809 5.6809 5.6809 5.6809 5.6809 5.6809 5.6809
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 LBK 09
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF 60SA/OF SA/OF
50
6 6 6 6 6 6 6 6 6
40
52 52 52 52 52 52 52 30 52 52
26 26 26 26 26 26 26 20 26 26
10
50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 0 50.0% 50.0%
300 300 300 300 300 300 300 1 3004 7 0 13 16 19
1300 22 25 28 31
300 300 300 300 300 300 300 300 300
GROSS NETT KA
5.4155 5.4155 5.4189 5.4189 5.4189 5.4189 5.5017 5.5017 5.5017
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 LBK 10
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF 60SA/OF SA/OF
50
6 6 6 6 6 6 6 40
6 6
35 35 35 35 35 35 35 30 50 50
20 20 20 20 20 20 20 20 26 26
10
42.9% 42.9% 42.9% 42.9% 42.9% 42.9% 42.9% 0 48.0% 48.0%
300 300 300 300 300 300 300 1 2204 7 0 13 16 19
1220 22 25 28 31
300 300 300 300 300 300 300 220 220
GROSS NETT KA
2.9671 2.9671 2.9671 2.9671 2.9671 2.9671 2.9671 4.4491 4.4491
0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22LBK 11
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF 60SA/OF SA/OF
50
6 6 6 6 6 6 6 40 6 6
48 48 48 47 47 47 47 30 48 48
20
24 24 24 24 24 24 24 10 26 26
50.0% 50.0% 50.0% 48.9% 48.9% 48.9% 48.9% 0 45.8% 45.8%
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31
320 320 320 320 320 320 320 320 320
320 320 320 320 320 320 320 320 320
GROSS NETT KA
4.0352 4.0352 4.0352 4.0687 4.0687 4.0687 4.0687 4.0161 4.0161
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 LBK 12
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF 60SA/OF SA/OF
50
6 6 6 6 6 6 6 40 6 6
268 268 268 268 268 268 268 30 268 268
20
27 27 27 27 27 27 27 10 27 27
89.9% 89.9% 89.9% 89.9% 89.9% 89.9% 89.9% 0 89.9% 89.9%
1 4 7 0 13 16 19
1280 22 25 28 31
280 280 280 280 280 280 280 280
GROSS NETT KA
30
20
10
0
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

280 280 280 280 280 280 280 280 280


GROSS NETT KA
2.8598 2.8598 2.8598 2.8691 2.8691 2.8691 2.8691 2.8691 2.5807
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022LBK 13
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF 300
SA/OF SA/OF
250
6 6 6 6 6 6 6 200 6 6
262 262 262 262 262 262 262 150 262 262
100
17 17 17 17 17 17 17 50 17 17
93.5% 93.5% 93.5% 93.5% 93.5% 93.5% 93.5% 093.5% 93.5%
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31
215 215 215 215 215 215 215 215 215
160 160 160 160 160 160 160 160 160
GROSS NETT KA
2.8005 2.8005 2.8005 2.8005 2.8117 2.8117 2.8117 2.8117 2.2310
LBK 14
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 300
0.022 0.022
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF
250 SA/OF
6 6 6 6 6 6 6 200 6 6
150
48 48 48 48 48 48 48 100 48 48
26 26 26 26 26 26 26 50 26 26
0
45.8% 45.8% 45.8% 45.8% 45.8% 45.8% 45.8% 45.8%
1 4 7 45.8%
10 13 16 19 22 25 28 31
230 230 230 230 230 230 230 230 230
190 190 190 190 190 190 190 190 190
GROSS NETT KA
2.0036 2.0036 2.0036 2.0036 2.0036 2.0036 2.0036 2.0036 2.0036
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 KMG 01
0.022
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF 60SA/OF SA/OF
6 6 6 6 6 6 6 40 6 6
47 47 47 47 47 47 47 20 47 47
25 25 25 25 25 25 25 25 25
0
46.8% 46.8% 46.8% 46.8% 46.8% 46.8% 46.8% 46.8%
1 4 7 46.8%
10 13 16 19 22 25 28 31
206 206 206 206 166 166 166 166 166
175 175 175 175 175 175 175 175 GROSS
175 NETT KA
1.6591 1.6591 1.6591 1.6591 1.6901 1.6901 1.6901 1.6901 1.6901
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 KMG 02
0.022
SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF SA/OF 60SA/OF SA/OF
50
6 6 6 6 6 6 6 40 6 6
30
0 0 0 0 0 0 0 20
0 0
0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0%4 7 0.0%
10 13 16 19 22 25 28 31

GROSS NETT KA

KMG 03
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

GROSS NETT KA
LAPORAN KONDISI OPERASI LAPANGAN SPG LEMBAK
.

Minggu, 31 Mei 2020


AVERAGE YESTERDAY AVERAGE TODAY SATUAN Update: 26-05-2020 NO KEGIATAN HARIAN

STATIC 559.8504 561.4542 PSI GAS COMPOSITION VALUE 1 Drain cairan rutin LP,MP,HP.Fuel gas scrubber dan transmitter flow recorder di Line 10"
DIFF 56.4871 56.0263 IN.H2O METHANE 78.28530 2 Tambah air pendingin/Radiator engine Ops cukup
TEMP 113.5379 110.9233 DEG.F ETHANE 7.15590 3 Cek kondisi oli engine operasi
FLOW GAS 43.0749125 43.0779542 0.0030417 MMSCFD PROPANE 4.16420 4 PT MIM Monitoring engine ops
TO SALES 47.3591129 47.3624606 0.0033477 MMBTUD i-BUTANE 0.70530 5 Pak Sumpono injek spakor stik sumur LBK 11, KMG 01, 02
n-BUTANE 0.80910 6 Pak Jodi H ambil sampel gas Sales Lembak dan ETT
SUCTION 81.000 Psi FUEL GAS FLARING TOTAL GAS MP LBK GAS IN/SUCTION FROM KSO-ETT TAPUS i-PENTANE 0.24490 7 Sdr Nur Faizin witnees ETT Tapus
MMSCF MMSCF MMSCF
DISCHARGE 575.667 Psi STATIC DIFF TEMP FLOW n-PENTANE 0.16060 8 Running Hydrant pump A 1 jam
JARINGAN 561 Psi 2.0475 0.0651 44.8040698 82.68476 13.97986 84.35919 0.3864844 n-HEXANE 0.22000

45.1905542 0.3864844 n-HEPTANE 0.00000

CO2 7.65100

Tekanan tabung N2 Sumur STOCK TABUNG N2 NITROGEN 0.60370


KETERANGAN
SUMUR SATUAN KONDISI JUMLAH TOTAL 100.000

LBK 12 1400 psi KOSONG 1 21.03.2020 ganti N2 di sumur LBK 12 GHV 1126.69670
LBK 13 1500 psi BERISI 5 14-09-2019 ganti N2 di sumur LBK 13 S.G 0.73790

TOTAL
6
TABUNG

Tanggal Lifting PRESSURE GAS MP total prod. individu TOTAL TOTAL


WELL
Warna biru Bean SEPARATOR test sumur JAM JAM
sumur dites Tes Cara CSG TBG FLINE Q.Gas/smr
kiri kanan HP MP LP GROSS NETT KA % BEAN UP BEAN DOWN

LBK-01 05-07-2014 BUILD UP

LBK-04 13-05-2020 SA OF 15 180 260 260 0 110 28 5.9612 54 29 46.3% 24


LBK-05 28-05-2020 SA OF 15 0 260 260 0 110 25 4.4391 53 27 49.1% 24
LBK-06 21-06-2018 HPU - 9 100 100 30 0 15 15 0 0 0
LBK-07 28-05-2020 SA 28 OF 540 280 280 0 110 28 4.3216 53 26 50.9% 24
LBK-09 29-05-2020 SA OF 15 0 390 390 0 100 28 5.5227 54 28 48.1% 24 note:
LBK-10 29-05-2020 SA - OF 0 300 300 0 100 28 5.5017 52 26 50.0% 24 C'= 1746,7 Chart Barton untuk Gas In ETT Tapus mulai malam tgl 22 Desember 2017 di hitung oleh SOT (chart kirim ke kantor)
LBK-11 30-05-2020 SA OF 15 0 220 220 0 110 28 4.4491 50 26 48.0% 24
LBK-12 30-05-2020 SA 23 OF 0 320 320 0 100 25 4.0161 48 26 45.8% 24 Total Gas - sales tapus = (MP produksi Lbk).... Info SOT
LBK-13 31-05-2020 SA OF 23 0 280 280 0 110 28 2.5807 268 27 89.9% 24 Note:

LBK-14 31-05-2020 SA 6 23 0 215 160 0 100 25 2.2310 262 17 93.5% 24 - komputer DCS (monitoring) 1 sudah OK, CPU DCS no.2 dibawa ke Data&TI utk perbaikan

KMG-01 22-05-2020 SA 19 19 0 230 190 0 100 25 2.0036 48 26 45.8% 24 NOTE: Dengan hormat,

KMG-02 27-05-2020 SA 19 15 160 166 175 0 110 28 1.6901 47 25 46.8% 24 Di beritahukan kepada semua operator, apabila ada Vendor untuk pengerjaan Proyek ataupun perbaikan

KMG-03 - harap di berikan Safety Briefing, absen dan dokumentasikan ( foto ) , dilakukan setiap pagi sebelum bekerja.

TOTAL SUMUR (SA) LAPANGAN LEMBAK= 9 SUMUR + 2 SUMUR KEMANG = 11 SUMUR TOTAL 42.7169 989 283 56% SELAMAT BEKERJA !!!

CLOSE Sumur yang di TEST

OPEN
1```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````2
LAPORAN PRODUKSI KONDENSATE, POMPAAN DAN STOCK TANKI SPG LEMBAK NO: KETERANGAN
Minggu, 31 Mei 2020 Laporan Prod ETT Tapus
KONDENSATE TEST GROUP DAN RECOVER SPG LEMBAK PKL 24.00 PARAMETER POMPAAN STOCK AWAL PRODUKSI POMPAAN STOCK AKHIR
GROSS NETT KA % SELISH TEST GROUP DNG KEMARIN SG % mol GROSS NETT GROSS NETT GROSS NETT GROSS NET
TEST GROUP 748 241 67.8 TEMP °C 126.000 60.501 103.117 100.820 107.245 104.854 121.872 56.467
RECOVER LBK 107 10 90.7 748.263 241 PRESS Psi
TOTAL 855.263 250.847 70.7 ----- ----- LIFTING CRUDE OIL KSO ETT
GROSS NETT KA %
STOCK TANKI (DILAPORKAN DLM BBLS) Pkl. 18.00 STOCK TANKI (DI ISI DLM M³) Pkl.18.00 107.245 104.854 2.2
TANKI CM GROSS NETT Satuan TANKI CM GROSS NETT Satuan
101.A 21 10.176 0.477 Bbl 101.A 21 1.617 0.07583 M³ RECOVER CAMBAI
201.A 60 248.976 60.680 Bbl 201.A 60 39.564 9.64244 M³ bbl
201.B 23 95.956 12.183 Bbl 201.B 23 15.248 1.93596 M³
201.C 30 124.778 12.195 Bbl 201.C 30 19.828 1.93792 M³
TOTAL 134 479.885 85.535 Bbl TOTAL 134 76.257 13.592 M³

STOCK TANKI (DILAPORKAN DLM BBLS) Pkl. 24.00 STOCK TANKI (DI ISI DLM M³) Pkl.24.00
TANKI CM GROSS NETT Satuan TANKI CM GROSS NETT Satuan
101.A 21 10.176 0.477 Bbl 101.A 21 1.617 0.07583 M³
201.A 46 191.207 36.447 Bbl 201.A 46 30.384 5.79174 M³
201.B 23 95.956 12.183 Bbl 201.B 23 15.248 1.93596 M³
201.C 30 124.778 12.195 Bbl 201.C 30 19.828 1.93792 M³
TOTAL 120 422.116 61.303 Bbl TOTAL 120 67.077 9.741 M³

SELISIH TOTAL TEST GROUP INDIVIDU PROD. LBK-KMG PK.24.00


PRODUKSI SPG LEMBAK-KMG PK.18.00 HARI INI KEMARIN
LEMBAK GROSS NETT 989 283 871 288
AWAL 426.231 65.331 SELISIH => 118 -5
PRODUKSI 627.783 185.992
POMPAAN 574.129 165.788 SELISIH GROUP HARI INI PRODUKSI POMPAAN 1 cm= 6.293
AKHIR 479.885 85.535 PKL 24.00 GROSS NETT GROSS NETT
Total Group pkl 18.00 521 176 66.2% KEMARIN 876 263 884 271 ket: kolom yg putih diisi manual, dan kolom berwarna jgn diisi, krn sudah rumus
SELISIH => -876 -263 -884 -271

KONDENSATE LEMBAK-KEMANG pkl 24.00


STOCK AWAL PRODUKSI POMPAAN STOCK AKHIR TERIMA P3

GROSS NETT GROSS NETT GROSS NETT GROSS NET GROSS NETT

426.231 65.331 855.263 250.847 859.378 254.875 422.116 61.303

Operator malam: Operator siang:

① HERMAN SAWIRAN ①
② PRIMA F/MUHAMMAD ②
③ CANDRA/MERWAN ③
Minggu, 31 Mei 2020
HEADER
HOURS E/COMPRESSOR A E/COMPRESSOR B E/COMPRESSOR C E/COMPRESSOR D FLOWRATE
SUCT DISCH
static diff temp flow
RPM 800 RPM RPM 800 RPM 800 STATIC(Psi) 561 0 101 100
00.00 81 576 RECYCLE 9.0% RECYCLE PERBAIKAN RECYCLE 0.0% RECYCLE 0.0% DIFF(inch H2O) 54 42.7885 2 619 101 103
FLOW 13.7 FLOW FLOW 17.2 FLOW 15.8 TEMP(Deg.F) 107 LOGSHEET E/comp LIHAT DI PANEL LAPANGAN 4 622 102 105
RPM 800 RPM RPM 800 RPM 800 STATIC(Psi) 561 6 621 102 105
02:00 81 576 RECYCLE 9.0% RECYCLE PERBAIKAN RECYCLE 0.0% RECYCLE 0.0% DIFF(inch H2O) 54 42.7646 8 621 103 105
FLOW 13.6 FLOW FLOW 17.1 FLOW 16.1 TEMP(Deg.F) 106 10 617 109 117
RPM 800 RPM RPM 800 RPM 800 STATIC(Psi) 560 12 609 109 124
04:00 81 574 RECYCLE 9.0% RECYCLE PERBAIKAN RECYCLE 0.0% RECYCLE 0.0% DIFF(inch H2O) 54 42.8205 14 613 109 124
FLOW 13.4 FLOW FLOW 17.1 FLOW 16.1 TEMP(Deg.F) 104 16 613 105 119
RPM 800 RPM RPM 800 RPM 800 STATIC(Psi) 560 18 618 105 114
06:00 81 574 RECYCLE 9.0% RECYCLE PERBAIKAN RECYCLE 0.0% RECYCLE 0.0% DIFF(inch H2O) 54 42.7045 20 623 103 113
FLOW 13.2 FLOW FLOW 17 FLOW 16 TEMP(Deg.F) 102 22 625 103 110
RPM 800 RPM RPM 800 RPM 800 STATIC(Psi) 560 566.75 104.33333 111.58333
08:00 81 576 RECYCLE 9.0% RECYCLE PERBAIKAN RECYCLE 0.0% RECYCLE 0.0% DIFF(inch H2O) 54 42.9876
FLOW 13.7 FLOW FLOW 17.2 FLOW 16 TEMP(Deg.F) 104
RPM 801 RPM RPM 802 RPM 800 STATIC(Psi) 560 ,,
10:00 81 576 RECYCLE 7.0% RECYCLE PERBAIKAN RECYCLE 0.0% RECYCLE 0.0% DIFF(inch H2O) 56 43.5320
FLOW 14 FLOW FLOW 17 FLOW 16.1 TEMP(Deg.F) 112
RPM 800 RPM RPM 803 RPM 800 STATIC(Psi) 561 LOGSHEET E/comp LIHAT DI PANEL LAPANGAN
12:00 81 577 RECYCLE 5.0% RECYCLE PERBAIKAN RECYCLE 0.0% RECYCLE 0.0% DIFF(inch H2O) 57 43.2760
FLOW 14.4 FLOW FLOW 17.1 FLOW 16.4 TEMP(Deg.F) 120
RPM 800 RPM RPM 800 RPM 800 STATIC(Psi) 560
14:00 81 574 RECYCLE 6.0% RECYCLE PERBAIKAN RECYCLE 0.0% RECYCLE 0.0% DIFF(inch H2O) 69 43.4003
FLOW 14.6 FLOW FLOW 17.3 FLOW 16.2 TEMP(Deg.F) 121
RPM 802 RPM RPM 801 RPM 800 STATIC(Psi) 558
16:00 81 575 RECYCLE 7.0% RECYCLE PERBAIKAN RECYCLE 0.0% RECYCLE 0.0% DIFF(inch H2O) 58 43.1454
FLOW 14.5 FLOW FLOW 17.1 FLOW 16.1 TEMP(Deg.F) 119
RPM 800 RPM RPM 803 RPM 800 STATIC(Psi) 563 .
18:00 81 577 RECYCLE 5.0% RECYCLE PERBAIKAN RECYCLE 0.0% RECYCLE 0.0% DIFF(inch H2O) 56 43.2530
FLOW 14.4 FLOW FLOW 17.1 FLOW 16.4 TEMP(Deg.F) 114
RPM 800 RPM RPM 800 RPM 800 STATIC(Psi) 564
20:00 81 577 RECYCLE 6.0% RECYCLE PERBAIKAN RECYCLE 0.0% RECYCLE 0.0% DIFF(inch H2O) 56 43.3396
FLOW 14.6 FLOW FLOW 17.3 FLOW 16.2 TEMP(Deg.F) 110 Rata-Rata 24 Jam manual
RPM 802 RPM RPM 801 RPM 800 STATIC(Psi) 562 Stc 560.8333
22:00 81 576 RECYCLE 7.0% RECYCLE PERBAIKAN RECYCLE 0.0% RECYCLE 0.0% DIFF(inch H2O) 56 43.3175 Diff 56.5000
FLOW 14.5 FLOW FLOW 17.1 FLOW 16.1 TEMP(Deg.F) 108 Temp 110.5833
Flow 43.1107917

OPERATOR MALAM OPERATOR SIANG JARINGAN 561


1 HERMAN SAWIRAN 1. RATA - RATA
2 PRIMA F/MUHAMMAD 2. SUCT 81.000
3 CANDRA/MERWAN 3. DISCH 575.667
LOGSHEET GENERATOR ENGINE GENSET
SPG LEMBAK
Minggu, 31 Mei 2020 UNIT : B
FUEL LUBE CURRENT (R S T)
RPM WATER HOURS METER MAKE UP
HOURS GAS OIL VOLT HERZ POWER REMARKS
ENGINE FILTER PRESS TEMP ⁰C (Oli/Ovh) PELUMAS
R S T

00.00 1500 47.5 68 78 ERROR ERROR ERROR 2384 398 50 ERROR

02.00 1500 47.5 68 78 ERROR ERROR ERROR 2386 398 50 ERROR

04.00 1500 47.5 68 78 ERROR ERROR ERROR 2388 398 50 ERROR

06.00 1500 47.5 68 78 ERROR ERROR ERROR 2390 398 50 ERROR

08.00 1500 47.5 68 78 ERROR ERROR ERROR 2392 398 50 ERROR

10.00 1500 47.5 68 78 ERROR ERROR ERROR 2394 398 50 ERROR

12.00 1500 47.5 68 78 ERROR ERROR ERROR 2396 398 50 ERROR

14.00 1500 47.5 68 78 ERROR ERROR ERROR 2398 398 50 ERROR

16.00 1500 47.5 68 78 ERROR ERROR ERROR 2400 398 50 ERROR

18.00 1500 47.5 68 78 ERROR ERROR ERROR 2402 398 50 ERROR

20.00 1500 47.5 68 78 ERROR ERROR ERROR 2404 398 50 ERROR

22.00 1500 47.5 68 78 ERROR ERROR ERROR 2406 398 50 ERROR

OPERATOR MALAM
① HERMAN SAWIRAN

② PRIMA F/MUHAMMAD

③ CANDRA/MERWAN ③
LOGSHEET GAS FAN COOLER SPG LEMBAK
Minggu, 31 Mei 2020
ELMOT FAN COOLER A TEKANAN (Psi) ELMOT FAN COOLER B TEKANAN (Psi) FLOW SALES
HOURS TEMP MASUK TEMP KELUAR TEMP MASUK TEMP KELUAR TEKANAN FLOW
I II ( ⁰F ) (⁰F) MASUK KELUAR I II ( ⁰F ) (⁰F) MASUK KELUAR (Psi) (MMSCFD)

00:00 SIAGA SIAGA 100 90 SIAGA SIAGA 100 90 561 42.7885

02:00 SIAGA SIAGA 100 90 SIAGA SIAGA 100 90 561 42.7646

04:00 SIAGA SIAGA 100 90 SIAGA SIAGA 100 90 560 42.8205

06:00 SIAGA SIAGA 100 90 SIAGA SIAGA 100 90 560 42.7045

08:00 SIAGA SIAGA 100 90 SIAGA SIAGA 100 90 560 42.9876

10:00 SIAGA SIAGA 100 90 SIAGA SIAGA 100 90 560 43.5320

12:00 SIAGA SIAGA 100 90 SIAGA SIAGA 100 90 561 43.2760

14:00 SIAGA SIAGA 100 90 SIAGA SIAGA 100 90 560 43.4003

16:00 SIAGA SIAGA 100 90 SIAGA SIAGA 100 90 558 43.1454

18:00 SIAGA SIAGA 100 90 SIAGA SIAGA 100 90 563 43.2530

20:00 SIAGA SIAGA 100 90 SIAGA SIAGA 100 90 564 43.3396

22:00 SIAGA SIAGA 100 90 SIAGA SIAGA 100 90 562 43.3175

OPERATOR MALAM OPERATOR SIANG


1 HERMAN SAWIRAN ①
2 PRIMA F/MUHAMMAD ②
3 CANDRA/MERWAN ③
MONTH: AUGUST 2020
E/COMP WKS A E/COMP WKS B E/COMP WKS C E/COMP WKS D E/GENSET WKS A E/GENSET WKS B A/COMPRESOR A A/COMPRESSOR B
DATE RUNNING HOUR RUNNING HOUR RUNNING HOUR RUNNING HOUR RUNNING HOUR RUNNING HOUR RUNNING HOUR RUNNING HOUR
OPS OIL OVH OPS OIL OVH OPS OIL OVH OPS OIL OVH OPS OIL OVH OPS OIL OVH OPS OIL OVH OPS OIL OVH
1 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
2 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
3 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
4 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
5 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
6 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
7 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
8 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
9 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
10 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
11 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
12 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
13 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
14 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
15 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
16 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
17 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
18 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
19 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
20 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
21 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
22 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
23 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
24 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
25 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
26 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
27 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
28 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
29 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
30 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
31 3701.5 36119 3642 23633.5 3245.5 32998.6 3265 18264.55 2408 28258.2 3751 18943 3997 15333 1707 12048
NB: RH Air/comp lihat dilapangan
LOGSHEET PEMAKAIAN PELUMAS & CHEMICAL DI SPG LAP LEMBAK TH.2020
MONTH: JANUARY 2020
PEMAKAIAN
TERIMA DARI LOGISTIK STOK AWAL
DATE KOMPRESOR GENSET POMPA CAT CH PUMP NG-LUBE
EON COR NG LUBE 40 NG-LUBE long life NG LUBE 40 EON COR NG-LUBE LONG LIFE WKS.A WKS.B WKS.C WKS.D CAT.1 CAT.2 WKS.A WKS.B NO.1 No.2 EON COR KELUAR
1 0 0 1530
2 0 0 1530
3 0 0 1530 100 110 110 10
4 0 0 1200
5 0 0 1200
6 1000 0 0 2200 115 110 110 10 5
7 3000 0 0 4850
8 0 0 4850
9 0 0 4850 85 85 80
10 0 0 4600
11 0 0 4600
12 0 0 4600 90 100 100 10
13 0 0 4300
14 0 0 4300
15 0 0 4300 90 100 100 10
16 0 0 4000
17 0 0 4000
18 0 0 4000 115 110 110 5
19 0 0 3660
20 0 0 3660
21 0 0 3660 85 85 80 10
22 0 0 3400
23 0 0 3400
24 0 0 3400 65 65 60 10
25 0 0 3200
26 0 0 3200
27 0 0 3200 110 110 110
28 0 0 2870
29 0 0 2870
30 0 0 2870 90 100 110 10
31 0 0 2560
TOTAL 0 4000 945 975 0 970 70 0 0 0
KAIAN PELUMAS & CHEMICAL DI SPG LAP LEMBAK TH.2020

TOTAL STOCK
TOTAL PEMAKAIAN STOK AKHIR PEMAKAIAN AKHIR
EON COR NG-LUBE Longlife EON COR NG-LUBE longlife NG lube 40 NG LUBE 40

0 270 0 1530
0 0 0 1530
0 330 0 1200
0 0 0 1200
0 0 0 1200
0 350 0 1850
0 0 0 4850
0 0 0 4850
0 250 0 4600
0 0 0 4600
0 0 0 4600
0 300 0 4300
0 0 0 4300
0 0 0 4300
0 300 0 4000
0 0 0 4000
0 0 0 4000
0 340 0 3660
0 0 0 3660
0 0 0 3660
0 260 0 3400
0 0 0 3400
0 0 0 3400
0 200 0 3200
0 0 0 3200
0 0 0 3200
0 330 0 2870
0 0 0 2870
0 0 0 2870
0 310 0 2560
0 0 0 2560
0 3240 0
TABEL PEMAKAIAN FUEL / UNIT YANG OPERASI DI SPG LEMBAK
Minggu, 31 Mei 2020

UNIT TOTAL FUEL PER TOTAL FUEL PER JAM PEMAKAIAN


24 JAM JAM OPERASI FUEL/DAY

COMP WAUKESHA
A 0.6285 0.026188 24 0.6285

COMP WAUKESHA
B 0.6285 0.026188 0 0.0000

COMP WAUKESHA 0.6285 0.026188 24 0.6285


C

COMP WAUKESHA
0.6285 0.026188 24 0.6285
D

GENSET WKS
A 0.159 0.006625 0 0.0000

GENSET WKS
0.159 0.006625 24 0.1590
B

ENGINE POMPA A 0.004 0.000167 0 0.0000

ENGINE POMPA B 0.004 0.000167 18 0.0030

GENSET CAT No. 1 0.004 0.000167 0 0.0000

GENSET CAT No.2 0.004 0.000167 0 0.0000

COMPRESSOR CAT
No.2 0.105 0.004375 0 0.0000

TOTAL
FUEL 2.0475
LOGSHEET PEMAKAIAN SPACOR SPG LEMBAK

MONTH : JANUARY 2020

DATE TERIMA DARI STOCK AWAL PEMAKAIAN STOCK AKHIR


LOGISTIK
1 350 12 338
2 338 338
3 338 338
4 338 338
5 338 12 326
6 326 12 314
7 314 12 302
8 302 12 290
9 290 12 278
10 278 12 266
11 266 15 251
12 251 251
13 251 12 239
14 239 12 227
15 227 227
16 227 15 212
17 212 12 200
18 200 6 194
19 194 9 185
20 185 185
21 185 185
22 185 12 173
23 173 12 161
24 161 161
25 161 12 149
26 149 12 137
27 137 9 128
28 128 9 119
29 119 119
30 119 119
31 119 12 107
TOTAL 0 243

LOGSHEET PEMAKAIAN SPACOR SPG LEMBAK

MONTH : FEBRUARY 2020


TERIMA DARI
DATE STOCK AWAL PEMAKAIAN STOCK AKHIR
LOGISTIK
1 107 12 95
2 95 95
3 1000 1095 12 1083
4 1083 12 1071
5 1071 9 1062
6 1062 9 1053
7 1053 1053
8 1053 1053
9 1053 1053
10 1053 1053
11 1053 1053
12 1053 12 1041
13 1041 1041
14 1041 12 1029
15 1029 12 1017
16 1017 12 1005
17 1005 1005
18 1005 12 993
19 993 993
20 993 993
21 993 12 981
22 981 12 969
23 969 12 957
24 957 957
25 957 12 945
26 945 9 936
27 936 12 924
28 924 6 918
29 918 918
30 918 918
31 918 918
TOTAL 1000 189

LOGSHEET PEMAKAIAN SPACOR SPG LEMBAK

MONTH : MARET 2019

DATE TERIMA DARI STOCK AWAL PEMAKAIAN STOCK AKHIR


LOGISTIK
1 918 918
2 918 918
3 918 918
4 918 918
5 918 12 906
6 906 906
7 906 12 894
8 894 12 882
9 882 9 873
10 873 12 861
11 861 12 849
12 849 9 840
13 840 9 831
14 831 831
15 831 831
16 831 12 819
17 819 12 807
18 807 6 801
19 801 12 789
20 789 12 777
21 777 9 768
22 768 768
23 768 9 759
24 759 9 750
25 750 12 738
26 738 12 726
27 726 9 717
28 717 12 705
29 705 12 693
30 693 693
31 693 693
TOTAL 0 225

LOGSHEET PEMAKAIAN SPACOR SPG LEMBAK

MONTH : APRIL 2019


TERIMA DARI
DATE LOGISTIK STOCK AWAL PEMAKAIAN STOCK AKHIR

1 693 693
2 693 693
3 693 693
4 693 693
5 693 15 678
6 678 9 669
7 669 9 660
8 660 15 645
9 645 9 636
10 636 12 624
11 624 624
12 624 12 612
13 612 612
14 612 15 597
15 597 9 588
16 588 12 576
17 576 9 567
18 567 9 558
19 558 9 549
20 549 549
21 549 12 537
22 537 12 525
23 525 6 519
24 519 12 507
25 507 12 495
26 495 6 489
27 489 12 477
28 477 477
29 477 8 469
30 469 12 457
31 457 457
TOTAL 0 236

LOGSHEET PEMAKAIAN SPACOR SPG LEMBAK

MONTH : MEI 2019


TERIMA DARI
DATE STOCK AWAL PEMAKAIAN STOCK AKHIR
LOGISTIK
1 457 12 445
2 445 6 439
3 439 9 430
4 430 12 418
5 418 12 406
6 406 406
7 406 406
8 406 9 397
9 397 397
10 397 397
11 397 6 391
12 391 12 379
13 379 12 367
14 367 367
15 367 9 358
16 358 358
17 358 358
18 358 358
19 358 12 346
20 346 3 343
21 343 343
22 343 12 331
23 331 12 319
24 319 319
25 319 319
26 319 319
27 319 9 310
28 310 12 298
29 298 6 292
30 292 12 280
31 280 9 271
TOTAL 0 186

LOGSHEET PEMAKAIAN SPACOR SPG LEMBAK

MONTH : JUNI 2019

DATE TERIMA DARI STOCK AWAL PEMAKAIAN STOCK AKHIR


LOGISTIK
1 271 271
2 271 271
3 271 271
4 271 271
5 271 271
6 271 271
7 271 271
8 271 271
9 271 271
10 271 271
11 271 271
12 271 271
13 271 271
14 271 271
15 271 271
16 271 271
17 271 271
18 271 271
19 271 271
20 271 271
21 271 271
22 271 271
23 271 271
24 271 271
25 271 271
26 271 271
27 271 271
28 271 271
29 271 271
30 271 271
31 271 271
TOTAL 0 0

LOGSHEET PEMAKAIAN SPACOR SPG LEMBAK

MONTH : JULI 2019


TERIMA DARI
DATE STOCK AWAL PEMAKAIAN STOCK AKHIR
LOGISTIK
1 271 271
2 271 271
3 271 271
4 271 271
5 271 271
6 271 271
7 271 271
8 271 271
9 271 271
10 271 271
11 271 271
12 271 271
13 271 271
14 271 271
15 271 271
16 271 271
17 271 271
18 271 271
19 271 271
20 271 271
21 271 271
22 271 271
23 271 271
24 271 271
25 271 271
26 271 271
27 271 271
28 271 271
29 271 271
30 271 271
31 271 271
TOTAL 0 0

LOGSHEET PEMAKAIAN SPACOR SPG LEMBAK

MONTH : AGUSTUS 2019


TERIMA DARI
DATE LOGISTIK STOCK AWAL PEMAKAIAN STOCK AKHIR

1 271 271
2 271 271
3 271 271
4 271 271
5 271 271
6 271 271
7 271 271
8 271 271
9 271 271
10 271 271
11 271 271
12 271 271
13 271 271
14 271 271
15 271 271
16 271 271
17 271 271
18 271 271
19 271 271
20 271 271
21 271 271
22 271 271
23 271 271
24 271 271
25 271 271
26 271 271
27 271 271
28 271 271
29 271 271
30 271 271
31 271 271
TOTAL 0 0

LOGSHEET PEMAKAIAN SPACOR SPG LEMBAK

MONTH : SEPTEMBER 2019


TERIMA DARI
DATE LOGISTIK STOCK AWAL PEMAKAIAN STOCK AKHIR

1 271 271
2 271 271
3 271 271
4 271 271
5 271 271
6 271 271
7 271 271
8 271 271
9 271 271
10 271 271
11 271 271
12 271 271
13 271 271
14 271 271
15 271 271
16 271 271
17 271 271
18 271 271
19 271 271
20 271 271
21 271 271
22 271 271
23 271 271
24 271 271
25 271 271
26 271 271
27 271 271
28 271 271
29 271 271
30 271 271
31 271 271
TOTAL 0 0

LOGSHEET PEMAKAIAN SPACOR SPG LEMBAK

MONTH : OKTOBER 2019

DATE TERIMA DARI STOCK AWAL PEMAKAIAN STOCK AKHIR


LOGISTIK
1 271 271
2 271 271
3 271 271
4 271 271
5 271 271
6 271 271
7 271 271
8 271 271
9 271 271
10 271 271
11 271 271
12 271 271
13 271 271
14 271 271
15 271 271
16 271 271
17 271 271
18 271 271
19 271 271
20 271 271
21 271 271
22 271 271
23 271 271
24 271 271
25 271 271
26 271 271
27 271 271
28 271 271
29 271 271
30 271 271
31 271 271
TOTAL 0 0

LOGSHEET PEMAKAIAN SPACOR SPG LEMBAK

MONTH : NOVEMBER 2019

DATE TERIMA DARI STOCK AWAL PEMAKAIAN STOCK AKHIR


LOGISTIK
1 271 271
2 271 271
3 271 271
4 271 271
5 271 271
6 271 271
7 271 271
8 271 271
9 271 271
10 271 271
11 271 271
12 271 271
13 271 271
14 271 271
15 271 271
16 271 271
17 271 271
18 271 271
19 271 271
20 271 271
21 271 271
22 271 271
23 271 271
24 271 271
25 271 271
26 271 271
27 271 271
28 271 271
29 271 271
30 271 271
31 271 271
TOTAL 0 0

LOGSHEET PEMAKAIAN SPACOR SPG LEMBAK

MONTH : DESEMBER 2019


TERIMA DARI
DATE LOGISTIK STOCK AWAL PEMAKAIAN STOCK AKHIR

1 271 271
2 271 271
3 271 271
4 271 271
5 271 271
6 271 271
7 271 271
8 271 271
9 271 271
10 271 271
11 271 271
12 271 271
13 271 271
14 271 271
15 271 271
16 271 271
17 271 271
18 271 271
19 271 271
20 271 271
21 271 271
22 271 271
23 271 271
24 271 271
25 271 271
26 271 271
27 271 271
28 271 271
29 271 271
30 271 271
31 271 271
TOTAL 0 0

SUB
TOTAL 1000 1079
Date Laporan Kegiatan Date Laporan Kegiatan
1 Sumur LBK 04, 05, 09, 12

2 sumur LBK 07, 10, 11, 13

5 sumur LBK-05,09,KMG-01,02
6 sumur LBK 7, 10 dan 14.
7 sumur LBK 05, 07, 09, 12
8 SUMUR LBK 04, 11 KMG 01, 02
9 sumur LBK 07, 10, 13, 14
10 sumur LBK 10. 09. 05 dan 12
11 sumur LBK 04, 07, 11, 13 dan 14

13 sumur LBK-05, 07, 10, 12


14 Sumur spacor LBK-04, 09, KMG-01, 02

16 Sumur LBK 05, 07, 09, 10, 12


17 sumur LBK 04, 11, 13, 14
18 sumur KMG 01, 02
19 LBK 05, 09, 12

22 sumur LBK-05, 09, 10, 12 @3 Stick


23 sumur LBK 04,07,13 dan 14 @ 3 stik.

25 SUMUR lbk 04, 11 kmg 01, 02


26 LBK 05, 09, 10, 12
27 LBK 07, 13, 14
28 sepacorr di sumur 5, 9 & 12 @3stick

31 sumur LBK-05, 09, 12, 13 @3 Stick

Date Laporan Kegiatan Date Laporan Kegiatan

1 sumur LBK-07, 10, 11, 14 @3 Stick


3 LBK 05, 09, 10, 12
4 LBK 04, 11, KMG 01, 02
5 LBK 07, 13, 14
6 sepacorr sumur LBK 05, 09 dan 10

12 LBK 04, 05, 09, 12

14 LBK 07, 10, 11, 13


15 sumur LBK - 07,10,13 dan 14 @3stick
16 sumur LBK - 04,05,09 dan 12 @3stick

18 sumur LBK - 13,05,09 dan 12 @3stick

21 sumur LBK - 05,07,09 dan 10 @3stick


22 sumur LBK - 07,01,KMG 1 dan 2 @3stick
23 sumur LBK - 10,12,13 dan 14 @3stick

25 sumur LBK - 07,10,13 dan 14 @3stick


26 sumur LBK - 05,09,12 @3stick
27 sumur LBK - 04,05,09,12 @3stick
28 sumur KMG-01 & KMG-02 @3stick

Date Laporan Kegiatan Date Laporan Kegiatan

5 sumur LBK 04, 05, 09 dan 12 @3stick

7 sumur LBK-05, 09, 12, 13 @ 3 Stick


8 sumur LBK-04, 07, 11, 14 @3 Stick
9 sumur LBK-10 KMG,01, 02 @ 3 Stick
10 sumur LBK 04, 05, 09, 12
11 sumur LBK 07, 10, 11, 13
12 sumur LBK 14 KMG 01, 02
13 sumur LBK 05,09 dan 12 @stick

16 sumur LBK-07,11,13,14 @3 Stick


17 sumur LBK-05,09,10,12 @ 3 Stick
18 sumur LBK-04,KMG-01,02 @3 Stick
19 sumur LBK 04, 05, 09, 12
20 sumur LBK 07, 10, 11, 14
21 sumur LBK 13 KMG 01, 02

23 sumur LBK 07, 09 dan 12 @3stic


24 sumur LBK 04, 07 dan 13 @3stick
25 sumur LBK-04, 11, 13, 14 @3 Stick
26 sumur LBK-05, 09, 10, 12 @3 Stick
27 sumur LBK-07, KMG-01, 02 @3 Stick
28 sumur LBK 10, 11 KMG 01, 02
29 sumur LBK 07, 13, 14
30 sumur LBK 04, 05, 09, 12

Date Laporan Kegiatan Date Laporan Kegiatan

5 umur LBK-04, 05, 07, 09, 10 @3 Stick


6 sumur LBK 12,13,14 @ 3 Stick
7 sumur LBK 11 KMG 01,02 @ 3 Stick
8 Sumur LBK 04,05,07,09,10 @ 3 Stick
9 sumur 07.11.04 @3stick
10 sumur 05.09.10.12 @3stick

12 sumur LBK-04, 11, 13, 14 @3 Stick


14 sumur LBK-05, 07, 09, 10, 12 @3 Stick
15 sumur LBK 11 KMG 01, 02
16 sumur LBK 05, 09, 10, 12
17 sumur LBK 07, 13, 14
18 sumur LBK 7,9 & 12 @3Stick
19 sumur LBK 04, 05 & 12 @3stick

21 sumur LBK-04,05,09,12 @3 Stick


22 sumur LBK-07, 10, 11, 14 @3 Stick
23 Sumur LBK-13 & KMG-01 @3stick
24 Sumur LBK 04, 05, 09, 12
25 Sumur LBK 07, 10, 13, 14
26 Sumur LBK 11 KMG 01
27 sumur LBK 05,09,10 & 12 @3stick

29 sumur LBK 04 & 11 @3stick


30 Sumur LBK-04, 11, 13, KMG-01 @3 Stick

Date Laporan Kegiatan Date Laporan Kegiatan

1 sumur LBK-07, 10, 12, 14 @3 Stick


2 sumur LBK-05,09 @ 3 Stick
3 sumur LBK 10, 13, 14
4 sumur LBK 05,09,10 & 12
5 sumur LBK 04, 11, 13, 14

8 sumur LBK 04, 05, & 11 @3Stick

10 sumur LBK-05,07,12 @3 Stick


11 KMG 01 dan KMG 02 @3 Stick
12 LBK 04, 05, 09, 10
13 LBK 07, 11, 12, 14

15 sumur KMG 02, LBK 04 & 10 @3stick

19 Sumur LBK-07, 10, 13, 14 @3 Stick


20 sumur KMG-02 (3 Stick)

22 Sumur LBK 05, 09, 10, 12


23 Sumur LBK 04, 07, 11, 14

27 sumur LBK 12,13, dan 14 @b 3 stik.


28 sumur LBK-07, 09, 10, 13 @ 3 Stick
29 sumur KMG-01 & 02 @3 Stick
30 Sumur LBK 05, 09, 10, 12
31 Sumur LBK 11 KMG 01, 02

Date Laporan Kegiatan Date Laporan Kegiatan


Date Laporan Kegiatan Date Laporan Kegiatan
Date Laporan Kegiatan Date Laporan Kegiatan
Date Laporan Kegiatan Date Laporan Kegiatan

Date Laporan Kegiatan Date Laporan Kegiatan


Date Laporan Kegiatan Date Laporan Kegiatan

1
Date Laporan Kegiatan Date Laporan Kegiatan
poran Kegiatan

poran Kegiatan
poran Kegiatan
poran Kegiatan
poran Kegiatan
poran Kegiatan
poran Kegiatan
poran Kegiatan
poran Kegiatan

poran Kegiatan
poran Kegiatan
poran Kegiatan
Pompaan Condensat Cambai
Maret
Date Cairan (bbl) Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL 0
104.58 549.12 54.11
104.28 548.37 54.04
103.97 547.73 54.1
104.04 547.29 54.17
104.67 547.22 54.34
104.82 547.17 54.38
104.57 547.19 54.34
104.73 547.18 54.3
107.33 547.07 54.87
109.54 548.29 55.84
114.3 549.77 56.58
115.63 549.64 56.87
118.51 549.92 57.26
118 550.04 57.17
120.64 550.26 57.56
121 550 57
122.1 549.75 57.78
121 548.84 57.76
117.08 548.04 57.77
113.67 548.17 57.24
114.23 548.68 57.09
111.35 548.83 55.99
110.31 549.19 55.83
114.25 549.25 56.71 1021.3231

111.8583 548.6254 55.9625 42.5551292


TEMP STATIC DIFF FLOWRATE
47.5411284
MBTU/ENERGY
0
100
200
300
400
500
600
700

R 8PR 0MPR 0S8MPR T08MPA0405M2T06 .I 17C 8( P8 s 5 i )

0 0R85.PER1070 EC0ER6. RY0DCER C9BYICE0FLCAYCFE0LICY(K5E Li CAn4E LcN Eh H 2 O )

L O G SF HL1F O3ELF .OWETL71F TEOW7L1 MO.WE521 /.WP08c ( 7oD me gp . FL )I H A T D I P A N E L L A P A N G A N

R 8PR 0MPR 0S8MPR T08MPA0405M2T06 .I 17C 6( P4 s6 i )

0 2R85:PER1070 EC0ER6. RY0DCER C9BYICE0FLCAYCFE0LICY(K5E Li CAn4E LcN Eh H 2 O )

F L1F O3LF .OWTL16F EOW7L1 MO.W61 .WP01 ( 6D e g . F )

R 8PR 0MPR 0S8MPR T08MPA0405M2T06 .I 08C 2( P0 s5 i )

0 4R85:PER1070 EC0ER4. RY0DCER C9BYICE0FLCAYCFE0LICY(K5E Li CAn4E LcN Eh H 2 O )

F L1F O3LF .OWTL41F EOW7L1 MO.W61 .WP01 ( 4D e g . F )

R 8PR 0MPR 0S8MPR T08MPA0405M2T06 .I 07C 0( P4 s5 i )

0 6R85:PER1070 ECE0R4. RY0DCER C9BYICE0FLCAYCFE0LICY(K5E Li CA4nE LcN Eh H 2 O )

F L1F O3LF .OWTL2F1EOWL 7M1OW16 WP0 ( 2D e g . F )

R 8PR 0MPR 0S8MPR T08MPA0405M2T06 .I 09C 8( P7 s 6 i )

0 8R85:PER1070 EC0ER6. RY0DCER C9BYICE0FLCAYCFE0LICY(K5E Li CAn4E LcN Eh H 2 O )

F L1F O3LF .OWTL71F EOW7L M1O.W216 WP0 ( 4D e g . F )

R 8PR 0MPR 1S8MPR T08MP A2045MT036 I .0C5 ( 3 P 2 s i )

1 0R85:PER1070 ECE0R6. RY0DCER C7BYICE0FLCAYCFE0LICY(K5E Li CA6nE LcN Eh H 2 O )

F LF1OLF4 OWTLF1EOWL17MOW6 1 .WP1 ( 2D e g . F )

L O G S R H8PR E0MPRE0S8MPRT T08MPAE3045M/T036cI .1Co2 (m7 P 6 sp i )L I H A T D I P A N E L L A P A N G A N


st atic
Chart Title

1 2R85:PER1070 EC0ER7. RY0DCER C5BYICE0FLCAYCFE0LICY(K5E Li CAn7E LcNEh H 2 O )

F L1F O4LF .OWTL41F EOW7L1 MO.W61 .WP24 ( 0D e g . F )


di ff

R 8PR 0MPR 0S8MPR T08MPA0405M3T06 .I 04C 0( P0 s3 i )

1 4R85:PER1070 ECE0R4. RY0DCER C6BYICE0FLCAYCFE0LICY(K6E Li CA9nE LcN Eh H 2 O )


tem p

F L1F O4LF .OWTL16F EOW7L1 MO.W631 .WP2 ( 1D e g . F )

R 8PR 0MPR 2S8MPR T08MPA1405M3T05 .I 81C 4( P5 s4 i )


flow

1 6R85:PER1070 EC0ER5. RY0DCER C7BYICE0FLCAYCFE0LICY(K5E Li CAn8E LcNEh H 2 O )

F L1F O4LF .OWTL51F EOW7L1 MO.W61 .WP1 ( 9D e g . F )

R 8PR 0MPR 0S8MPR T08MPA3045MT036 I .3C2 (5 P 3 s i )

1 8R85:PER1070 ECE0R7. RY0DCER C5BYICE0FLCAYCFE0LICY(K5E Li CA6nE LcN Eh H 2 O )

F L1F O4LF .OWTL14F EOW7L1 MO.W61 .WP14 ( 4D e g . F )

R 8PR 0MPR 0S8MPR T08MPA0405M3T06 .I 43C 3( P9 s6 i )

2 0R85:PER1070 EC0ER7. RY0DCER C6BYICE0FLCAYCFE0LICY(K5E Li CAn6E LcN Eh H 2 O )

F L1F O4LF .OWTL61F EOW7L1 MO.W631 .WP12 ( 0RD ae tg a . -F R) a t a 2 4 J a m m a n u a l

R 8PR 0MPR 2S8MPR T08MP A1405M3T06 I. 23C 1( P7 s5 i ) S t c

R PER 0 ECER. RY0DCER C7BYICE0FLCAYCFE0LICY(K5E Li CA6nE LcN Eh H 2 O D) i ff


2 285: 107 06
Tem p
F L1F O4LF .OWTL15F EOW7L1 MO.W61 .WP01 ( 8D e g . F )
F lo w
DATA PENGGANTIAN SPAREPART ENGINE WAUKESHA
DATE UNIT ENGINE ITEM YANG DIGANTI JUMLAH KETERANGAN

1/4/2017 ecomp C Ganti busi ( baru) 12 Sudah di ganti oleh Ovrizal dan Hendi

1/5/2017 Eng Comp C Ganti baru Regulator Fuel type 99 1 ea Di Ganti by Sdr.Okvrizal + PT.ENERFLEX
DATA PENGGANTIAN SPAREPART ENGINE WAUKESHA

DATE UNIT ENGINE ITEM YANG DIGANTI JUMLAH KETERANGAN


CONSUMABLE SPAREPART ENGINE WAUKESHA
DATE JUMLAH TERIMA SPARE PART KETERANGAN STOCK
CONSUMABLE SPAREPART ENGINE WAUKESHA
DATE JUMLAH TERIMA SPARE PART KETERANGAN STOCK
DATA ENGINE COMPRESSOR WS SKG XI LEMBAK TH.2014

ENGINE E/C UNIT A E/C UNIT B E/C UNIT C E/C UNIT D


MODEL 12V275GL 12V275GL 12V275GL 12V275GL
SERIAL NUMBER 5283703072 5283703062 5283703082 5283703135
COMP RATIO 9:1 9:1 9:1 9:1
FUEL NATURAL GAS NATURAL GAS NATURAL GAS NATURAL GAS
Min W.K.I 91 91 91 91
NoX EMISSION SETTING 0.5 G/BHP-HR 0.5 G/BHP-HR 0.5 G/BHP-HR 0.5 G/BHP-HR
HP/KW 3596/2681 3596/2681 3596/2681 3596/2681
ALTITUDE LIMIT 100/30 FT/m 100/30 FT/m 100/30 FT/m 100/30 FT/m
AIR INLET TEMP LIMIT 104/40 104/40 104/40 104/40
GOVERRED SPEED RPM 1000 1000 1000 1000
PRODUCT BY Dresser Waukesha Sep.13 Dresser Waukesha Nov.13 Dresser Waukesha Nov.13 Dresser Waukesha Des.13
OPERASI TMT

COMPRESSOR
Compressor MODEL SUPERIOR WH74 SUPERIOR WH74 SUPERIOR WH74 SUPERIOR WH74
FRAME SERIAL NUMBER 13H1125 13H1130 13H1135 13H1140
STROKE 7" 7" 7" 7"
RPM RANGE 1000 1000 1000 1000
Net ROD/Load RATING 55.000 Lbs 55.000 Lbs 55.000 Lbs 55.000 Lbs
PRODUCT BY CAMERON U.S.A CAMERON U.S.A CAMERON U.S.A CAMERON U.S.A
OPERASI TMT 9 januari 2015 25 januari 2015 9 januari 2015 9 januari 2015
DATA ENGINE GENERATOR WS SKG XI LEMBAK TH.2014
ENGINE UNIT A UNIT B

MODEL P48GL P48GL


SERIAL NUMBER 5283703550 5283703551
COMP.RATIO 11.1 11.1
FUEL NATURAL GAS NATURAL GAS
Min.WKI 71 71
IGNITION TIMING °BTDC 8 DEG 8 DEG
CARB.ADJ 7.8/02 7.8/02
HP/KWb 885/660 885/660
ALTITUDE LIMIT 300/91 FT/m 300/91 FT/m
AIR INLET TEMP LIMIT 100/38 100/38
GOVERRED SPEED RPM 1500 1500
PRODUCT BY Dresser INC Waukesha,May 14 Dresser INC Waukesha,May 14
OPERASI TMT

GENERATOR

MODEL VGF48GL VGF48GL


SERIAL NUMBER 5283703551 5283703551
WEGHT 12610 KGS 12610 KGS
RPM 1500 1500
VOLTS 400 400
HZ 50 50
KVA 763 763
PHASE 3 3
P.F 0.8 0.8
KW e 610 610
AMPS 1101 1101
GENERATOR SERIAL NUMBER CK2M17226 CK2M17227
PRODUCT BY Dresser INC Waukesha,May 14 Dresser INC Waukesha,May 14
OPERASI TMT
DATA AIR COMPESSOR ATLAS SKG XI LEMBAK TH.2014

UNIT A UNIT B
TIPE GA22+P A 13 GA22+P A 13
NO WUX241224 WUX241223
P max 13 bar 13 bar
Qv 50.7 I/s 50.7 I/s
P motor 22 KW 22 KW
N motor 2940 r/min 2940 r/min
M net 515 kg 515 kg
YoM 2013.11 2013.11
PRODUCT BY ATLAS COPCO ATLAS COPCO
OPERASI TMT 9 januari 2015 9 januari 2015
Stok awal                        
:                      508 Bbls                    7 bbls
:
Terima dari MBU                                     198 Bbls                  192 bbls
Pompaan ke P3                
:                      192 Bbls                  188 bbls
Terima P3                        
:                      189 Bbls                  173 Bbls
Stok Akhir             
DATA SUMUR LEMBAK - KEMANG

MERK CHOKE WING


SUMUR STRING SDV
CHOKE KANAN KIRI KANAN KIRI
LBK-01
01 utara RUM DOBBLE ADA ADA SDV GAS
LBK-02
LBK-03
LBK-04 OCT 15 OF DOBBLE ADA ADA SDV GAS
LBK-05 RUM 15 OF DOBBLE ADA ADA SDV GAS
LBK-06 RUM Build Up
LBK-07 RUM OF 23 DOBBLE ADA ADA SDV GAS
LBK-08 -
LBK-09 RUM 15 OF DOBBLE ADA ADA NON
LBK-10 RUM DOBBLE 15 OF SINGLE - ADA SDV GAS
LBK-11 OCT 23 OF DOBBLE ADA ADA SDV GAS
LBK-12 RUM 23 OF DOBBLE ADA ADA SDV NITROGEN
LBK-13 RUM OF - DOBBLE ADA ADA SDV NITROGEN
LBK-14 RUM 21 - DOBBLE ADA ADA NON
KMG-01 RUM 19 OF DOBBLE ADA ADA NON
KMG-02 RUM 15 19 DOBBLE ADA ADA NON
KMG-03 - - -
KETERANGAN

KEPALA SUMUR
S/I 05-07-2014
-
CASING 10''
SPOOL
S/I 02-03-2013

CASING 10''
SPOOL

SPOO/31.08.2018
SPOOL
SPOOL
MASTER VALVE