Anda di halaman 1dari 1

DOA PEMBUKA MESYUARAT MQSS FKISS PPD PADAWAN 2020

‫محدا يواىف نعمه وياكئف مزيده اي ربنا كل امحلد كام ينبغى جلالل وهجك‬, ‫ محدا شاكرين‬,‫امحلد هللا رب العاملني محدا حامدين‬
‫ والصالة والسالم عىل أرشف الانبياء واملرسلني وعىل ءاهل وحصبه أمجعني‬.‫الكرمي وعظمي سلطانك‬.
‫الله َُّم انْرُش ْ اَن ُش ُع ُور الْ َم َح َّب ِة ب َ ْينَنَا * َو ْار ِبطْ قُلُ ْوبَنَا اِب ْل َك َر ْا َم ِة‬
‫َو َا ْح ِس ْن َا ْخ َالقَنَا اِب لنُّ ْو ِر َوالْهِدَ ْاي َ ِة * َوثَبّ ِْت قُلُوبَنَا ِبلُك ِّ ال ِرعَ ْاي َ ِة‬

YA ALLAH, YA TUHAN KAMI. SEGALA PUJI DAN SYUKUR DIPANJATKAN KE ATAS RAHMAT DAN NIKMAT
YANG DIKURNIAKAN KEPADA KAMI, SEMOGA PERHIMPUNAN KAMI DIRAHMATI. DI SEPANJANG
MESYUARAT INI BERLANGSUNG , KAMI MEMOHON LIMPAHAN RAHMAT DAN PERTOLONGANMU AGAR
SEGALA KEPUTUSAN DAN KETETAPAN DAPAT DISEPAKATI DAN DIREDHAI OLEHMU DEMI MENEPATI
MATLAMAT, MENCAPAI OBJEKTIF SERTA MEMENUHI KEPERLUAN DAN JAUHKAN DIRI KAMI DARIPADA
PERKARA-PERKARA YANG MENYUKARKAN KAMI UNTUK MELAKSANAKAN AMANAHMU.

َّ ‫َاللَّهُ َّم اَي ُمـجِ ْي َب‬


َ ‫الس ْائِ ِلنْي‬
YA ALLAH KAMI MEMOHON DARI SIFAT IHSAN YANG DIMILIKI, AGAR DIKURNIAKAN KEPADA KAMI
NIKMAT DAN KEMAKMURAN. LINDUNGILAH KAMI DARI SEGALA KEMURKAAN, PERMUDAHKANLAH
KAMI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS. KAMI MEMOHON KEREDHAAN PADA-MU YA ALLAH AGAR
SEGALA USAHA KAMI  DIRESTUI

ِ ‫ َو اَي َرا ِف َع ادلَّ َر َج‬  ‫اللّه َُم اَي قَايِض َ احلَا َجات‬


‫ات‬

JADIKANLAH KAMI YA ALLAH, DARI KALANGAN HAMBA-HAMBA MU YANG TAAT DAN BERSYUKUR.
JAUHILAH KAMI YA ALLAH, DARI MELANGGARI PERINTAH MU. KURNIAKANLAH KEPADA KAMI
KESIHATAN YANG BERPANJANGAN , KESEJAHTERAAN YANG SEMPURNA , FIKIRAN YANG WARAS, MINDA
YANG CERGAS, REZEKI YANG HALAL, ZURIAT DAN GENERASI YANG  BERIMAN  SERTA SEGALA KEBAIKAN
DI DUNIA, PUN JUA DI AKHIRAT.

‫ ه ََذا اِب َّلرمْح َة‬  ‫َاللَّه َُّم ا ْج َع ْل ِل َق َاءاَن‬


‫َوافْرِت ْا ِقنَا من بعده امل َ ْغ ِف َر َة َو ْال ِع ْص َم َة َوخَا ِت ُمنَا اِب َّلس َعا َد ِة‬
‫ر ِبنا آتنا ىف ادلنيا حسنة وىف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار‬
‫وصىل هللا عىل سيدان محمد وعىل آهل وحصبه امجعني‬