Anda di halaman 1dari 1

BORANG AKUJANJI KERAHSIAAN HAKIM BAGI AKTIVITI DAKWAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PERINGKAT DAERAH
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
TAHUN 2020

Adalah saya dengan ini mengaku bahawa saya telah diberi amanah dan tanggungjawab sebagai
HAKIM bagi program Mahrajan Al-Quran Sekolah-Sekolah KPM dan Festival Kesenian Islam
Sekolah-sekolah KPM Peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Padawan Tahun 2020

Saya faham bahawa segala maklumat dan bahan rasmi yang saya perolehi dan hasilkan dalam
tugasan ini adalah SULIT. Saya berjanji tidak akan membocorkan, menyiarkan atau
menyampaikan sama ada secara lisan, bertulis atau melalui apa jua cara kepada sesiapa jua
dalam apa-apa bentuk selain Urus Setia Mesyuarat ini. 

Saya juga berjanji untuk melaksanakan tanggungjawab ini dengan amanah, adil dan tepat dan
mengaku menandatangani surat akuan ini secara sedar dan sukarela. 

Tandatangan Hakim : ........................................................................ 

Nama (dengan huruf besar) : ........................................................................ 

No. Kad Pengenalan : ........................................................................ 

Tarikh : ........................................................................ 

Disaksikan oleh : 

Tandatangan Ketua Hakim : ........................................................................ 

Nama (dengan huruf besar) : ........................................................................ 

No. Kad Pengenalan : ........................................................................ 

Tarikh : ........................................................................