Anda di halaman 1dari 8

Lampiran 9.

RUBRIK PENILAIAN PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA2) (100%)

1.0 RUBRIK PENILAIAN HASIL PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA2) - 15%

Tahap Penilaian

Kriteria (K) 5 4 3 2 1 Pemberat

Sangat Memuaskan Memuaskan Sederhana Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan

Modul beroperasi
Modul beroperasi sepenuhnya secara Modul beroperasi
1.1 Sempurna dan sepenuhnya sama ada berasingan tetapi tidak bepenuhnya secara Modul tidak beroperasi
Modul tidak beroperasi 1
Beroperasi secara berasingan atau beroperasi dengan berasingan tetapi tidak sepenuhnya
sebagai satu sistem sepenuhnya sebagai sebagai satu sistem
satu sistem

Menggunakan Menggunakan
Menggunakan Menggunakan Menggunakan
kaedah/perisian/ kaedah/perisian/
kaedah/perisian/ perkakasan kaedah/perisian/ perkakasan kaedah/perisian/ perkakasan
1.2 Kreativiti perkakasan yang unik perkakasan yang 1
yang baru(novel) dalam yang kurang sesuai dalam yang tidak sesuai dalam
dalalam menghasilkan kurang sesm
menghasilkan projek menghasilkan projek menghasilkan projek
projek menghasilkan projek

Kurang mesra Kurang mesra


Mesra pengguna, susun atur Kurang mesra Tidak mesra pengguna
pengguna, susun atur pengguna,susun atur
1.3 Estatika dan hasil kerja yang pengguna.susun atur dan hasil susun atur dan hasil kerja 1
dan hasil kerja yang dan hasil kerja yang
menarik. kerja yang kurang menarik yang tidak menarik
menarik. menarik.

JUMLAH SKOR

61
Lampiran 9.b

2.0 RUBRIK PENILAIAN LAPORAN PENULISAN AKHIR PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA2) - 55%

Tahap Penilaian
Kriteria
(K) 5 4 3 2 1 Pemberat
Sangat Memuaskan Memuaskan Sederhana Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan
2.1 Abstrak (5%)

 Keterangan yang tepat


terhadap kajian projek

 Pernyataan masalah yang Kefahaman yang jelas Kefahaman yang jelas


Secara amnya, tepat dan Kefahaman yang tidak
ringkas tentang format abstrak tentang format abstrak Tidak faham tentang format
padat dengan kesilapan jelas/tidak lengkap tentang
tetapi tidak tetapi terdapat abstrak atau maklumat 1
minimum dalam satu format abstrak atau maklumat
 Menyatakan dengan jelas menggambarkan kesilapan dalam lebih utama..
aspek sahaja. utama.
kaedah dan prosedur maklumat utama. dari satu aspek.

 Merumuskan hasil dapatan


projek

2.2 Pengenalan (5%)

 Dapat menunjukkan
kepentingun/nilai
projek yang dilakukan.

 Rumusan literatur projek


dipersembahkan dengan jelas
dan ringkas.
Maklumat dinyatakan Menyatakan terlalu Tiada maklumat yang dapat
Menyatakan terlalu
 Pernyataan maslah dengan terperinci dan banyak maklumat dan Maklumat tidak jelas. membantu jangkaan 1
sedikit maklumat
diterangkan dengan tepat dan menarik. berbentuk ringkasan. pembaca.
jelas.

 Objektif projek dinyatakan


dengan jelas.

 Menyatakan skop kajian dan


had keupayaan projek.

62
Lampiran 9.b

2.3 Kajian Literatur (5%)

Jelas dan berpadanan Kurang jelas tetapi Agak berpadanan Perkaitan dengan pernyataan
Berkaitan rapat dengan Tidak berkaitan dengan
dengan pernyataan Berpadanandengan pernyataan masalah adalah kurang 0.4
pernyataan masalah pernyataan masalah.
masalah. pernyataanmasalah masalah jelas/tidak tepat

Berdasarkan sumber- Dapat mengumpulkan Maklumat tidak


Menggabungkan Mendapatkan maklumat dari
sumber teknikal/sumber- maklumat dengan baik mencukupi kerana Sumber maklumat tidak
maklumat yang baikdari sumber-sumber yang 0.2
sumber lain yang boleh tetapi dari sumber yang mengabaikan sumber dinyatakan.
pelbagai sumber. diragui/tidak sahih.
diterima. terhad. maklumat sedia ada.
Menyatakan Cuba menyatakan
Menyatakan Dibincangkan dengan Tiada kaitan dengan
Mencukupi latarbelakang projek latarbelakang projek tetapi 0.2
latarbelakang projek. jelas dan menyakinkan teori/konsep
yang minimum. tidak berjaya.
2.4 Metodologi (10%)

Menerangkan rekabentuk Amat berkesan dan Kaedah yang logikal dan


Kaedah pelaksanaan tidak
dan pendekatan diterangkan dengan amat perancangan yang jelas Kurang teratur. Tidak teratur. 0.8
boleh difahami.
pelaksanaan projek. baik. dan terperinci.

Kaedahh/teknik/perkakas Digunakan dengan


Digunakan dengan betul Digunakan dengan betul Tidak jelas tentang Kaedah/teknik/
anmelaksanakan projek betul tetapi tidak
dan didokumenkan dan didokumenkan kaedah/teknik/ perkakasan perkaksan yang tidak 0.6
digunakan dengan betul didokumenkan dengan
dengan tepat. dengan munasabah. yang digunakan sesuai.
dan memenuhi piawaian. betul.

Carta alir proses


Carta alir proses Carta alir proses Carta alir proses Carta alir proses
Carta alir proses perlaksanaan perlaksanaan kajian/ projek
perlaksanaan kajian/ perlaksanaan kajian/ perlaksanaan kajian/ perlaksanaan kajian/ 0.6
kajian/ projek tidak lengka tidak mengambarkan projek
projek. projek yang diperincikan. projek. projek yang ringkas.
yang sedang disiapkan.

2.5 Keputusan (5%)


Terdapat
Kaedah digunakan
Mengenalpasti perbincangan
tidak mencukupi tetapi Kaedah digunakan tidak
kaedah/teknik tentang beberapa
Jelas dan munasabah. masalah yang mencukupi dan tiada Tiada perbincangan. 0.6
pengumpulan atau kemungkinan
mungkin timbul penjelasan diberi.
pemprosesan data. kaedah/teknikyang
dinyatakan.
bolehdigunakan.

Jadual dan rajah Jadual dan rajah


Paparan keputusan, Jadual dan rajah
digunakan dapat digunakan dapat
penterjemahan dan digunakan tidak Jadual dan rajah digunakan
memberikan memberikan
penerangan yang sesuai dan keputusan tidak sesuai dan tidak lengkap Tiada hasil keputusan. 0.4
maklumatyang jelas dan maklumatyang jelas dan
diberikan konsisten tidak lengkap dengan dan tiada penterjemahan.
diterjemahkan dengan diterjemahkan dengan
dengan objektif projek. sedikit penterjemahan.
mendalam. munasabah.

63
Lampiran 9.b

2.6 Perbincangan (10%)

64
Lampiran 9.b

Mengandungi kesimpulan Hasil perbincangan tiada


Memenuhi semua objektif Memenuhi sebahagian Memenuhi sebahagian Memenuhi sedikit objektif
yang memenuhi objektif kaitan dengan objektif 0.8
projek. besar objektif projek. objektif projek. projek.
projek projek.
Dapat memberikan Tiada kaitan atau
Kukuh tetapi
sokongan dan hujah Hujah diberikan terlalu Terlalu ringkas, lemah atau menyimpang .dari tajuk
Padat, logik dan kukuh. kekurangan hujah untuk 0.6
menggunakan bukti yang umum. mengelirukan. projek secara amnya.
menyokong.
diperolehi Salah anggapan.

Turutan idea yang Turutan idea yang Turutan idea yang tidak Tidak jelas dan tidak
Turutan logik yang jelas Turutan idea yang baik. 0.6
berkesan. lemah. menentu. berkaitan dengan projek.

2.7Kesimpulan dan Cadangan (5%)


Kesimpulan yang kukuh
Kesimpulan yang padat Kesimpulan yang Kesimpulan yang Tiada rumusan, pernyataan
dan jelas kepada Kesimpulan tidak jelas. 0.6
dan jelas. memuaskan. lemah yang berulang
pembaca
Dari
kesimpulan,cadangan dan
Cadangan yang Cadangan yang tidak
langkah-langkah Cadangan yang bernas. Cadangan yang tidak sesuai. Tiada cadangan. 0.4
berguna. jelas.
penambahbaikan dapat
diberikan secara logikal
2.8 Format Penulisan (5%)
Mengandungi ralat
Mengikut Panduan
tetapi tidak Mengandungi banyak ralat Mengandungi ralat yang
Penulisan Laporan Mengandungi beberapa
Tiada ralat dan tepat mengganggu yang merosakkan makna atau besar dan berulang yang 0.6
Projek Kejuruteraan ralat dan berkesan
keberkesanan tujuan ayat mengganggu bacaan
Elektrik
keseluruhanlaporan
Agak tepat dan
Tepat dan mengikut Mengikut tatabahasa
Ditulis dengan tatabahasa mengikut tatabahasa Tidak mengikut tatabahasa Tidak mengikut tatabahasa
tatabahasa dan pemilihan dan pemilihan
dan struktur ayat yang dan pemilihan perkataan dan pemilihan perkataan yang dan pemilihan perkataan 0.4
perkataan dan struktur perkataan dan struktur
betul dan struktur ayat yang terhad yang tidak sesuai
ayat yang pelbagai ayat yang terhad
pelbagai
2.9 Rujukan (5%)
Rujukan tepat dan Rujukan agak tepat dan Rujukan bersesuaian Rujukan kurang tepat dan Rujukan tidak tepat dan 1
bersesuaian dengan bersesuaian dengan dengan projek yang kurang bersesuaian dengan tidak bersesuaian dengan
projek yang dijalankan. projek yang dijalankan. dijalankan. Rujukan 6 projek yang dijalankan. projek yang dijalankan.
Rujukan bersesuaian Rujukan dalam laporan Rujukan dalam laporan
dengan tajuk projek yang selari dengan senarai selari dengan senarai
dijalankan. rujukan. Rujukan lebih dari rujukan. Rujukan 6
Rujukan dalam laporan 6
selari dengan senarai
rujukan.
Minima rujukan adalah 6.

65
Lampiran 9.b

JUMLAH SKOR

3.0 RUBRIK PENILAIAN BUKU LOG PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA2) - 5%

Tahap Penilaian

Kriteria(K) 5 4 3 2 1 Pemberat

Kurang Tidak
Sangat Memuaskan Memuaskan Sederhana
Memuaskan Memuaskan

Tidak
3.1 Menunjukkan sifat ingin tahu dan Menunjukkan sifat
Menunjukkan sifat ingin menunjukkan sifat
pemindahan pengetahuan. ingin tahu dan Menunjukkan sifat ingin Pemindahan
tahu dan pemindahan ingin tahu dan 0.2
pemindahan tahu. pengetahuan.
pengetahuan yang jelas pemindahan
pengetahuan.
pengetahuan.

3.2 Perjumpaan dengan penyelia.


Berjumpa penyelia
Berjumpa dengan Berjumpa penyelia 6 Berjumpa penyelia dari Berjumpa penyelia
hanya sekali 0.2
penyelia lebih dari 6 kali kali sahaja. 5 kali. 3-4 kali sahaja.
sahaja.

3.3 Perancangan langkah-langkah proses. Perancangan langkah- Tiada


Perancangan langkah- Perancangan langkah- Perancangan
langkah proses yang perancangan
langkah proses yang langkah proses tidak langkah-langkah 0.2
jelas tetapi tiada langkah-langkah
jelas dan terperinci jelas tetapi diperincikan. proses tidak jelas.
perincian. proses.
Satu kemahiran
Dua kemahiran
Lima kemahiran yang Empat kemahiran Tiga kemahiran yang sahaja yang
yang digunakan
3.4 Kemahiran yang digunakan ketika aktiviti digunakan ketika aktiviti yang digunakan ketika digunakan ketika aktiviti digunakan ketika
ketika aktiviti proses 0.2
proses perlaksanaan projek. proses perlaksanaan aktiviti proses proses perlaksanaan aktiviti proses
perlaksanaan
projek. perlaksanaan projek. projek. perlaksanaan
projek.
projek.

66
Lampiran 9.b

Menggunakan Menggunakan dua Mengunakan


Menggunakan pelbagai pelbagai elemen Menggunakan dua elemen hanya satu
3.5 Penyelesaian masalah elemen penyelesaian penyelesaian masalah elemen penyelesaian penyelesaian elemen 0.2
masalah. dengan bantuan orang masalah. masalah dengan penyelesaian
lain. bantuan orang lain. masalah sahaja.

JUMLAH SKOR

4.0 RUBRIK PEMBENTANGAN PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA2) - 25%

TAHAP PENILAIAN
5 4 3 2 1 Pemberat
Kriteria(K)
Sangat Memuaskan Memuaskan Sederhana Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan

4.1 Pembentangan (15%)

Persembahan slide yang


0.6
baik.
Personaliti (Kemas dan
0.6
yakin).
Kandungan PTA dinyatakan
0.6
dengan jelas. Maklumat dinyatakan Menyatakan terlalu
Menyatakan terlalu Tiada maklumat yang dapat
Aturan persembahan dengan terperinci dan banyak maklumat dan Maklumat tidak jelas.
sedikit maklumat membantu jangkaan pembaca.
penyampaian yang menarik. berbentuk ringkasan. 0.4
tersusun.
Penyampaian yang jelas &
0.6
berkesan.
Masa dipatuhi
0.2

4.2 Soal Jawab Pembentangan (10%)

Perkaitan dengan
Kemahiran mendengar Jelas dan berpadanan Kurang jelas tetapi
Agak berpadanan pernyataan masalah Tidak berkaitan dengan
tinggi. dengan pernyataan berpadanan dengan 0.6
pernyataan masalah adalah kurang jelas/tidak pernyataan masalah.
masalah. pernyataan masalah
tepat.

67
Lampiran 9.b

Dapat mengumpulkan Maklumat tidak


Menggabungkan maklumat Mendapatkan maklumat
maklumat dengan baik mencukupi kerana Sumber maklumat tidak
Jawapan tepat & nyata. yang baik dari pelbagai dari sumber-sumber yang 0.6
tetapi dari sumber mengabaikan sumber dinyatakan.
sumber. diragui/tidak sahih.
yang terhad. maklumat sedia ada.

Menyatakan Cuba menyatakan


Pengetahuan calon adalah Dibincangkan dengan jelas
Mencukupi latarbelakang projek latarbelakang projek Tiada kaitan dengan teori/konsep 0.8
tinggi. dan menyakinkan
yang minimum. tetapi tidak berjaya.

JUMLAH SKOR

68