Anda di halaman 1dari 3

1

PENJELASAN PERBEZAAN ANTARA RPH YANG DICIPTA MELALUI CIDS


DENGAN RPH YANG DILETAK DI TAPAK GOOGLE CLASSROOM

GOOGLE CLASSROOM CIDS


• Google Classroom hanya tapak • CIDS melalui Model ASIE
(setiap tapak dipanggil Classroom). merupakan sistem bukan tapak
Oleh kerana tapak ini disediakan oleh yang dibina khusus untuk mereka
Google maka ia dinamakan sebagai bentuk pengajaran pelbagai bentuk
Google Classroom. (Pembelajaran
(ada tersalah anggapan oleh modular/SKM/STEM,
sebahagian guru yang mengatakan STEAM/STREAM) serta
Google Classroom sebagai satu mengintegrasikan elemen
aplikasi membina RPH) penilaian Lesson Study/SKPMG2,
Kokurikulum/Pembelajaran Online
• Guru menggunakan pelbagai aplikasi • Model ASIE menyediakan satu
yang disediakan oleh Google untuk mekanisme/tool untuk
membina bahan seperti Google Docs merekabentuk RPH mengikut
untuk mencipta bahan berbentuk keperluan PAK21 dan elemen yang
dokumen atau membina templet RPH yang diperlukan oleh KPM. Guru
– memindah dari penulisan dalam tidak perlu membina formatnya,
buku rekod ke bentuk digital. tetapi boleh mengubahsuainya.
• Google Slide - untuk membina bahan • CIDS menyediakan link ke Google
powerpoint, Google Form untuk Drive untuk download bahan yang
membina borang atau membina dicipta dari pelbagai aplikasi Google
soalan atau membina RPH tadi.
• Google Sheet juga boleh membina
RPH. Ia disimpan dalam Google Drive
sebagai storage.
• Setiap guru memuat naik RPH yang • Guru tidak perlu memuatnaik apa-
disediakan sama ada dari aplikasi Doc, apa RPH kerana dalam CIDS sudah
atau Form atau apa-apa aplikasi ke ada aplikasi RPH.
tapak Classroom tersebut.
• Pihak Kementerian/JPN/PPD perlu • Pentadbir di semua peringkat dalam
masuk ke tapak Google Classroom CIDS boleh mengakses RPH dengan
untuk menyemak RPH bagi tujuan mudah dalam satu senarai yang
pencerapan. dipapar serta merta (tidak perlu di
download)
• Dengan adanya ID yang diberi, semua
pihak boleh memantau sekolah di
bawah seliaan masing-masing.
2

• Pihak KPM/JPN/PPD dapat melihat


perancangan guru dan beri ulasan
secara ‘on time’ di mana-mana sahaja.
• Pengesahan juga boleh dibuat secara
individu atau secara pukal.
• Google juga menyediakan aplikasi • CIDS – menyediakan link ke Google
untuk komunikasi yang dinamakan Meet untuk tujuan komunikasi.
Meet – Google Meet – sesuai untuk • CIDS – juga sedang mengemas kini
melaksanakan meeting dalam talian. aplikasi komunikasi melalui Video
Ia juga boleh digunakan untuk Presentation.
pertemuan murid dengan guru
secara maya.
• Dalam situasi pembelajaran online, • CIDS – menyediakan E-Forum untuk
bahan yang dibina melalui aplikasi mendaftar masuk pelajar. E-forum
Google boleh diakses oleh pelajar adalah tapak yang mudah untuk
untuk membentuk pembelajaran. murid dan guru berinteraksi. Guru
boleh link ke bahan yang dibina/atau
insert dari laman tertentu seperti
YouTube untuk diaskes oleh murid.
• CIDS – juga sedang menyediakan Full
E-learning package melalui platform
perisian Moodle yang diubahsuai
sebagai satu opsyen kepada guru
melaksanakan elearning.
• Murid boleh login dengan
menggunakan ID Google Classroom
yang sama atau boleh dicipta oleh
guru kelas masing-masing.
Pelantar KPM – satu lagi pelantar umum • CIDS – juga menyediakan link ke
yang dimuatkan senarai link ke pelbagai aplikasi pakej Google seperti Google
aplikasi termasuk Google Classroom. doc, form, slide, jamboard, art &
culture untuk guru menyediakan
bahan.
• Link juga boleh dibuat secara terus ke
tapak “classroom” masing-masing.
RUMUSAN RUMUSAN
Google Classroom tidak menyediakan CIDS memandu guru mencipta RPH
format RPH tetapi terpulang kepada guru secara sistematik & profesional dengan
menciptanya melalui Google Form atau menyediakan elemen-elemen penting
aplikasi lain. Menukar dari tulisan tangan dalam item perancangan ke arah menuju
dalam buku rekod untuk dipindah ke ke era Education 4.0 & IR 4.0 dengan
bentuk digital. Ada guru yang mencipta berlandaskan kerangka dan prinsip utama
3

kemudian diguna pakai/disalin oleh guru- bidang reka bentuk pengajaran


guru di sekolah-sekolah lain. (instructional design)

Saya selaku JU Pelantar ICT dan CIDS, atas analisis yang saya lakukan ke atas CIDS dan
pelantar Google Classroom berkaitan membina RPH online, ingin mencadangkan guru-
guru menggunakan CIDS sepertimana yang disarankan oleh Tuan Pengarah Pendidikan
Negeri Perak untuk merancang RPH atas alasan seperti berikut:

1. Kekuatan yang ada pada CIDS seperti hasil analisis yang terdapat pada senarai di atas.
2. Menyediakan pengamal dalam pendidikan alat dan perspektif yang bernilai,
untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan latihan Pembelajaran Abad Ke-21.
3. Mematuhi Matlamat Pembangunan Mampan 4-Pendidikan 2030 (UNESCO) –
memastikan pendidikan berkualiti yang inklusif dan saksama dan menggalakkan peluang
pembelajaran sepanjang hayat untuk semua.
4. Memenuhi keperluan Naratif Baharu Amalan Pendidikan bagi mencapai proses
pembelajaran dan pengajaran yang dinamik, aktif dan inovatif bertaraf negara maju.
5. Menjana kreativiti guru untuk merungkai kurikulum (unpack the
curriculum) membentuk item perancangan pengajaran (RPH) berlandaskan ciri-
ciri Pembelajaran Abad Ke-21 dan amalan pedagogi peringkat global.
6. Memudahkan pemantauan dan bimbingan pentadbir di pelbagai peringkat.
7. Berkomunikasi, berkolaborasi dan berkongsi maklumat secara maya dalam PLC dan
banyak lagi fitur-fitur yang menjurus ke arah (PAK21) berlandaskan prinsip dan teori
pendidikan untuk diterjemahkan sebagai Amalan Terbaik Dalam Pembelajaran.

Terima Kasih,

Analisis oleh,

Cikgu Thanesh Balakrishnan


Guru Penyelaras ICT
SJK (T) Ladang Nova Scotia 1
Teluk Intan
Mantan,
Pegawai Teknologi Pendidikan, PKG Sitiawan