Anda di halaman 1dari 14

Penulisan Dramatik

Oleh:

Mohd Suhaimi B Md Yasin

1. Mengenali Medium

Skrip drama pentas, drama radio dan drama televisyen serta filem digolongkan dalam genre penulisan
dramatik. Menurut Kenneth Portnoy, “it is essential for the potential scriptwriter to understand the
principles of dramatic writing. Each subject has own vocalbulary; the same can be said script writing”.[1]
Lazimnya, bentuk-bentuk karya penulisan dramatik ditulis dalam bentuk serta format yang tertentu
misalnya mempunyai stail penulisan tersendiri. Berbanding pula dengan penulisan novel dan cerpen,
ianya berbentuk naratif dan formatnya agak berbeza. Skrip yang dihasilkan haruslah bersesuaian dengan
medium dramatik yang menjadi wahana kepada karya berkenaan, iaitu: Pentas, Radio, Televisyen @
Filem. Setiap medium dramatik mempunyai sifat dan ciri-ciri tertentu yang memperlihatkan
perbezaannya misalnya skrip drama pentas (teater) berbeza dengan skrip drama TV dan ianya
memperlihatkan kelebihan, keistimewaan atau kelemahannya. Justeru itu, apabila seseorang ingin
menghasilkan karya dramatik, ia haruslah mengenali dan memahami medium yang menjadi pilihannya
itu.

Secara umumnya diketahui bahawa, tiga media popular yang menggunakan penulisan dramatik ini ialah:
drama pentas, radio @ Televisyen/Filem. Daripada ketiga-tiga medium tersebut, ianya memperlihatkan
kelebihan atau kelemahan tersendiri. Dalam hubungan ini, penulis terlebih dahulu harus memeriksa sifat
atau ciri setiap medium berkenaan.

Mengenal Media Dramatik

Radio

Televisyen/Filem

Pentas
Suara (Dialog)

Suara(Dialog)

Suara (Dialog)

Bunyi (Kesan Bunyi)

Bunyi (kesan Bunyi)

Bunyi (Kesan Bunyi)

Muzik

Muzik

Muzik

Visual (Video Seluloid)

Visual Pentas

(Pergerakan Sinografi)

Kesan khas

Kesan khas

Rakaman Langsung

Rakaman

Langsung

Sehala

(Pendengar)

Sehala

(penonton)

Dua hala

(Interaktif)

2. Idea atau Premis


Semua karya kreatif bermula daripada Idea. Idea ini kemudiannya mebentuk sebuah “premis” yang
boleh dijadikan sebuah “tapak” bagi pembinaan sebuah skrip. Idea adalah suatu yang tercetus daripada
fikiran. Ia boleh bersadarkan apa sahaja dan dalam apa bentuk sekalipun. Biasanya idea dapat dihubung
kaitkan dengan lima deria yang dimiliki oleh manusia :

A. Deria Lihat

Manusia dicipta dan diberikan sepasang masta yang dapat melihat dan ianya amat penting dalam
kehidupan manusia. Setiap hari manusia melihat kejadian atau peristiwa yang berlaku di
persekitarannya sama ada ianya dalam bentuk statik ataupun bergerak dan bernyawa atau tidak
bernyawa. Pemandangan yang sering dilihat oleh manusia adalah seperti flora (tumbuh-tumbuhan) dan
fauna (binatang), serta kehidupan manusia yang berada di persekitaran, objek-objek di persekitaran,
struktur-struktur bangunan dalam pelbagai rupa, menonton televisyen/filem atau seni persembahan,
melihat foto atau lukisan di galeri.

Setiap perkara yang dilihat oleh seseorang manusia melalui deria lihatnya (mata) biasanya memberikan
suatu kesan dan reaksi yang berbeza bergantung kepada kepekaan (sensetiviti) deria lihatnya itu.
Sekiranya semakin sensetif deria lihat seseorang itu, semakin kuat kesannya serta reaksi yang berlaku
dan kurangnya sensetif dari deria penglihatan, semakin kurang kesan deria penglihatan yang dirasa
ataupun tiada apa-apa kesan.

Idea manusia boleh teransang dengan segala macam perkara yang berlaku di sekitarnya. Sebagai
contoh, seseorang ternampak sebuah rumah sedang terbakar. Kelihatan beberapa orang manusia
sedang cuba memadam kebakaran tersebut dan ada juga yang menangis. Reaksi sebegini menimbulkan
keinginan untuk seseorang itu mengetahui apakah kejadian yang berlaku menyebabkan rumah tersebut
terbakar dan apakah reaksi seseorang terhadap perkara tersebut.Selain itu, idea daria deria manusia
juga boleh diransang daripada empat deria berikut:

B. Deria Dengar - Suara (kata-kata)

- Bunyi

- Muzik

C. Deria bau - Wangi

- Busuk
D. Deria Rasa - Manis

-Tawar

- Masin

- Pahit

- Kelat

E.Deria Sentuh - Panas

- Sejuk

- Tajam

- Kasar

Jelasnya, apa sahaja yang teransag dan sebarabg reaksi yang terhasil daripada sensitiviti salah satu atau
kelima-lima deria boleh membuahkan idea bagi penulisan kreatif (sama ada naratif atau dramatik). Apa
yang penting adalah kepekaan/ sensitiviti setiap deria yang dimiliki oleh seseorang itu terhadap
persekitarannya. Lebih peka sesuatu deria terhadap persekitaran, lebih kreatiflah seseorang itu.

3. Komponen Drama

Sesebuah karya dramatik (sama ada pentas, drama radio, drama televisyen/filem) ianya haruslah
mengadungi sekurang-kurangnya lima komponen berikut:

· Watak

· Latar

· Aksi

· Bahasa

· Pemikiran
Idea untuk sesebuah karya drama juga boleh diransang berdasarkan salah satu daripada lima komponen
tersebut. Setiap idea yang baik boleh menjadi premis sesebuah drama. Namun, Idea bukanlah menjadi
sebuah cerita yang lengkap atau sempurna. Ini kerana, idea yang di munculkan, haruslah diuji terlebih
dahulu sama ada ianya menarik, mempunyai kekuatan, keistimewaan dan kelainan serta sesuai menjadi
premis untuk sesebuah drama tv. Seseorang penulis drama tidak boleh terburu-buru menulis skripnya,
sebelum idea itu diuji sepenuhnya. Setelah diuji, idea itu harus pula diperamkan sehingga ianya matang
dan dikembangkan.

4. Pengembangan Idea

Sesuatu idea boleh dkembangkan berdasarkan salah satu daripada lima komponen drama yang
disebutkan. Konponen drama itu boleh dikaitkan antara satu sama lain;

Watak

Pemikiran Latar

Bahasa Aksi
Pada peringkat idea diperam dan dikembangkan , bahan-bahan tambahan perlu dicari dan perincian
setiap komponen drama yang dihasilkan haruslah semakin jelas. Dalam hubungan ini, ilmu bantu ,
penyelidikan dan segala bentuk rujukan daripada apa sahaja sumber boleh digunakan untuk
memperkuatkan komponen-komponen berkenaan dan akhirnya akan menghasilkan sebuah karya drama
yang wajar lagi meyakinkan.

5. Watak dan Perwatakan

Watak adalah elemen terpenting dalam drama. Watak yang baik bagi sebuah drama mestilah watak
yang mempunyai kelainan, keistimewaan atau lain dari yang lain. Elakkan daripada memilih watak yang
mempunyai sifat-sifat seseorang manusia biasa, atau mempunyai ciri-ciri umum sahaja. Elakkan memilih
watak yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan watak lain dalam kumpulan yang sama.Watak pilihan
kita mestilah mempunyainya sekurang-kurangnya ciri-ciri khusus yang membezakannya dengan watak
lain dari kumpulan yang sama. Watak pilihan, haruslah mempunyainya sekurang-kurangnya ciri-ciri
khusus yang membezakannya dengan watak lain dalam kumpulannya itu. Bagi menjadikannya satu
watak yang menarik untuk dilihat (Rujuk Rajah B)

Watak adalah pelaku di dalam sesebuah karya drama, tidak kira sama ada ia seorang manusia atau
bukan. Watak utama sesebuah drama biasanya disebut sebgai Protagonis dan Antagonis. Protagonis
merupakan watak utama yang menjadi fokus drama, dimana semua watak lain berkait atau tertumpu
padanya. Protagonis akan membentuk struktur dramatik (atau plot) melalui suatu matlamatnya (sama
ada keinginan, kemahuan, cita-cita, hasrat, impian, hajt yang mahu di capai atau sesuatu yang mahu
dilakukan). Percubaan atau usaha protagonis untuk mencapa matlamat ini akan dihalang atau disekat
oleh satu watak utama lain yang dinamakan sebagai antagonis. Sebagai komponen terpenting di dalam
sesebuah drama, watak-watak ini mesti dikembangkan untuk menimbulkan konflik.

Watak dapat dibahagikan kepada dua kumpulan besar; watak Dinamik dan watak Statik. Watk-watak
utama (protagonis, antagonis, watak pembantu) seharusnya tergolong di dalam kumpulan watak
dinamik. Sementara watak statik terdiri daripada watak-watak tambahan yang kurang penting.

Perbezaan diantara watak dinamik dan watak statik adalah seperti di dalam rajah C.
Ciri-Ciri Umum Dan Ciri-Ciri Khusus

Ciri-Ciri Umum

Suka Mengajar

Suka Kanak-Kanak

Rajin

Mesra

Buat Persediaan mengajar

Beribadat

Ciri-Ciri Khusus

Minat/ Bersungguh

Penyayang

Ringan Tulang

Peramah/Bergaul

Belajar/ Tambah Ilmu

Alim

Ciri –Ciri Khusus

Ikut waktu/Jadual tugas


Garang/keras

Elak diri

Sombong

Tidak membaca

Berjudi/berpoyaWatak

Pensyarah A Pensyarah B

Rajah c
Watak Dinamik Dan Watak Statik

Watak

Watak Dinamik

Watak Statik

Bersifat Tiga Dimensi

Bersifat Dua Dimensi

Mempunyai ciri-ciri umum dan khusus

Mempunyai Ciri-Ciri Umum sahaja

Mempunyai Latar Belakang

(Strktur Tulang) yang jelas

Latar Belakang (Struktur Tulang)

Tidak Jelas

Berkembang

Tidak Berkembang

Berlaku Perubahan

Tidak Berubah
Watak-watak utama mesti dikembangkan untuk menimbulkan konflik dan seterusnya membentuk
klimaks. Untuk mengembangkan watak, latar belakangnya haruslah jelas dan memperlihatkan
perwatakan yang istimewa. Struktur tulang watak tiga dimensi seharsunya dapat dibina berdasarkan tiga
latar watak berikut :

A. Latar Fisiologi

Jantina

Umur

Saiz

Bentuk badan

warna (kulit/Rambut)

Kecacatan

Keterampilan

Gaya

Baka

B. Latar Fisiologi

Bangsa

Kelas

Darjat

Keluarga

Pendidikan

Pekerjaan

Agama

Pendirian Sosial

Kedudukan dalam komuniti

Hobi
C. Latar Psikologi

Premis peribadi/ cita-cita

Tahap moral

Kegagalan/ kekecewaan

sifat (lemah lembut, penyabar)

Sikap terhadap kehidupan (Agresif, Defensif, Militan)

Kompleksiti (Obsesi, Fobia, Kepercayaan pada Tahyul)

Kebolehan Semulajadi

Nilai (imaginatif, kreatif, citarasa, apresif)

IQ

6. Struktur Dramatik (Plot)

Pada asasnya struktur dramatik atau plot sesebuah drama boleh dibina bersadarkan Piramid Freytag
seperti berikut :

Piramid Freytag

(oleh Gustav Freytag, 1863)

Klimaks

Konflik Peleraian
Act 1: Exposition

The “exposition” stage gets viewers up to speed by giving them important


information. It introduces the protagonist and other major characters,
geographic setting, time in history and the overall premise of the story.
Accidentally omitted details might leave an audience scratching their
heads while trying to make sense of a story. Not good.

One unique exposition example is Alfred Hitchcock’s classic Rear Window.


The Film has the camera move about the protagonist’s apartment. It gives
viewers much needed details to understand the soon unfolding story.
These details include the character’s name and occupation and the reason
why he has a cast on his leg; it sets the temperature of the blistering air;
and it introduces several of the neighbors by looking through the
aforementioned rear windows of the protagonist’s apartment. All of this
occurs before delivering a single word of dialogue.

Another exposition choice could involve a voice-over narrator who


provides viewers the back-story at the beginning of the production. Forrest
Gump is a masterful example of the effectiveness of using narration as
part of the film’s exposition stage.

Act 2: Rising Action

The second part of Freytag’s storytelling model is “rising action”. Here a


series of related events build tension leading up to the apex of the
pyramid. In the film Stand by Me, four boys spend time in the rising action
portion of the film. They follow railroad tracks leading to the dead body
they seek to discover at the story’s climax.

Act 3: Climax

As its name implies, the climax is a turning point and the point of highest
action — the moment of truth. Titanic  (1997) has a clear point of climax,
but flashbacks make it harder to identify all parts of Freytag’s model.
In Rear Window, Hitchcock chose to present the climax near the end of the
film. This leaves very little time for the next two parts of Freytag’s model.
The only imperative in the model is the order of the five parts; the timing
and duration is the purview of the scriptwriter.

Act 4: Falling Action

After “climax” comes “falling action” where the struggle between the
protagonist and antagonist ends with the protagonist’s success or defeat.
It’s common for this stage to include a moment or two when the audience
doubts the final outcome.

Let’s make up an example from a science fiction plotline. Will our


protagonist really be able to thwart the alien invader before the
destruction of New York City?

Act 5: Dénouement (The End)

Finally, the “dénouement” — an original French word meaning “to untie”


— gives the story closure at the end. In Nebraska, Woody, the aging
alcohol-addled protagonist, attempts to claim the million dollars a sham
marketing letter promises him. Woody’s sole desire is to buy his first new
truck and leave money for his two sons. (As a warning, the rest of this
paragraph contains spoilers). In the end, Woody’s son trades his own car
in for a truck. This allows Woody to proudly drive the new truck down
Main Street of his hometown. Now that’s a happy ending!

Eksposisi