Anda di halaman 1dari 34

Versi 2018TS25

Dasar dan Hala Tuju


2018 – 2020

Sekolah Menengah
Kebangsaan Sri Terbilang

Contoh Hasil Perbengkelan


Fasilitator Pembelajaran Profesional
Abdul Razak bin Alias
Institut Aminuddin Baki
Cawangan Genting Highlands
abdulrazakal@iab.edu.my / 0199810618
srikemuningindah.blogspot.com
Kumpulan
NPQEL Ambilan 2/2013
Kumpulan SB3
Untuk
IPG Keningau, Sabah
22 – 25 Julai 2013
______________________________________
[nama peserta]

Contoh ini adalah bagi tujuan pembelajaran.

1
RANGKA KERJA MEMBINA PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI

Misi Visi Nilai

JANGKA MASA PANJANG JANGKA MASA PENDEK


(3 – 5 TAHUN) (1 TAHUN)

Matlamat / Bidang
Keberhasilan Utama Pelan Operasi
Objektif 1 … Strategi 1
(KRA) 1 1

Matlamat / Bidang
Keberhasilan Utama Objektif 2 … Strategi 2 Pelan Operasi
Pelan Taktikal
(KRA) 2 2
Operasi 1
Operasi 2
Matlamat / Bidang
Operasi 3 Pelan Operasi
Keberhasilan Utama Objektif 3 … Strategi 3 dan …
(KRA) 3 Operasi 4 3

Pelan Operasi
4

2
MISI

“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti


Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara”

VISI

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik


Negara Sejahtera”

3
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025
Sebelas Anjakan Untuk Transformasi Sistem

1  Menanda aras pembelajaran bahasa, Matematik dan Sains dengan


Menyediakan standard antarabangsa. Melancarkan Kurikulum Standard Sekolah
Kesamarataan Akses Menengah (KSSM) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
Kepada Pendidikan yang disemak semula pada 2017
Berkualiti Bertaraf  Merombak peperiksaan kebangsaan dan pentaksiran berasaskan
Antarabangsa sekolah (PBS) untuk meningkatkan secara berperingkat peratusan
soalan yang mentaksir kemahiran berfikir aras tinggi pada 2016.
 Meningkatkan kualiti pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan, dan
Matematik
 Memperluas akses dan meningkatkan kualiti laluan pendidikan,
bermula dengan pendidikan vokasional
 Meningkatkan kualiti prasekolah dan menggalakkan enrolmen sejagat
menjelang 2020
 Meningkatkan pelaburan dalam sumber fizikal dan sumber pengajaran
untuk murid berkeperluan khusus
 Melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 11 tahun
bermula pada umur 6 tahun
2  Melaksanakan KSSR Bahasa Malaysia untuk Sekolah Jenis
Memastikan Setiap Kebangsaan dengan sokongan pemulihan yang intensif bagi murid
Murid Menguasai yang memerlukan
Kemahiran Dalam  Memperluas program LINUS supaya meliputi literasi bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia Dan  Meningkatkan kemahiran guru bahasa Inggeris
Bahasa Inggeris Dan  Menjadikan mata pelajaran Bahasa Inggeris kertas wajib lulus
Digalakkan Mempelajari peringkat SPM dan memperluaskan peluang bagi pendedahan
Bahasa Tambahan terhadap bahasa Inggeris
 Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang
2025
3  Mengukuhkan Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Moral dengan
Melahirkan Rakyat Yang lebih tumpuan kepada perpaduan dan memupuk persefahaman yang
Menghayati Nilai erat antara murid
 Membangunkan murid secara holistik dengan mengukuhkan
keperluan penyertaan murid dalam 1Sukan, 1Kelab, dan 1Badan
Beruniform
 Mengukuhkan dan memperluaskan RIMUP mulai 2016 untuk
memudah cara interaksi antara jenis sekolah
4  Mengetatkan syarat kemasukan guru mulai 2013 supaya terdiri
Mentransformasi daripada kalangan graduan 30% teratas
Profesion Keguruan  Merombak IPG setanding dengan standard bertaraf dunia menjelang
Menjadi Profesion 2020
Pilihan  Meningkatkan kualiti program Pembangunan Profesional Berterusan
(CPD) mulai 2013
 Memastikan guru memberi tumpuan kepada fungsi teras pengajaran
mulai 2013
 Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan
prestasi menjelang 2016
 Memperluas laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar
pengajaran, dan pakar bidang khusus menjelang 2016
 Membudayakan kecemerlangan berasaskan teladan rakan setugas
dan proses pensijilan mulai 2025

4
5  Memperkukuh kriteria pemilihan dan proses perancangan penggantian
Memastikan Kepimpinan bagi pengetua/guru besar mulai 2013
Berprestasi Tinggi  Melaksanakan Pakej Kerjaya Pengetua / Guru Besar yang baharu
Ditempatkan Di Setiap secara berperingkat, dengan lebih sokongan dan
Sekolah kebertanggungjawaban yang tinggi bagi meningkatkan keberhasilan
murid
6  Mempercepat penambahbaikan prestasi sekolah melalui program
Mengupaya JPN, PPD yang sistematik dan dipimpin oleh PPD di semua negeri menjelang
Dan Sekolah Untuk 2014
Menyediakan  Memberi lebih kuasa melalui pengurusan berasaskan sekolah dan
Penyelesaian Khusus autonomi kepada sekolah yang memenuhi kriteria prestasi minimum
Berasaskan Keperluan  Memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan infrastruktur asas
menjelang 2015, bermula dengan Sabah dan Sarawak
 Memastikan semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan menerima
sokongan kewangan yang saksama
7  Menyediakan akses Internet dan persekitaran pembelajaran maya
Memanfaatkan ICT Bagi melalui 1BestariNet bagi kesemua 10,000 sekolah
Meningkatkan Kualiti  Menambahkan kandungan dalam talian untuk perkongsian amalan
Pembelajaran Di terbaik bermula dengan perpustakaan video guru terbaik
Malaysia menyampaikan pengajaran dalam Sains, Matematik, Bahasa
Malaysia, dan Bahasa Inggeris
 Memaksimumkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan
pembelajaran kadar kendiri untuk memperluas akses kepada
pengajaran berkualiti tinggi tanpa mengira lokasi atau tahap
kemahiran murid
8  Mengupaya JPN dan PPD dengan memberi lebih hak membuat
Mentransformasi keputusan tentang bajet dan personel mulai 2013, serta meningkatkan
Kebolehan Dan kebertanggungjawaban bagi menambah baik keberhasilan murid
Keupayaan  Sekurang-kurangnya 2,500 personel daripada Kementerian dan JPN
Penyampaian ditempatkan di PPD untuk memberi lebih sokongan kepada sekolah
Kementerian menjelang 2014
 Memperkukuh kebolehupayaan kepimpinan bagi 150-200 jawatan
kepimpinan utama mulai 2013
 Merangka fungsi dan struktur baharu Kementerian menjelang 2013,
dan pelaksanaan mulai 2016
9  Melengkapkan setiap ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak
Bekerjasama Dengan Ibu mereka melalui sarana pelibatan ibu bapa dan akses dalam talian
Bapa, Komuniti, Dan kepada kemajuan anak di sekolah
Sektor Swasta Secara  Mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG mengenai
Meluas pelaksanaan kurikulum setempat dan kualiti guru mulai 2016
 Menambah bilangan model Sekolah Amanah kepada 500 menjelang
2025 dengan melibatkan kumpulan alumni dan NGO yang berpotensi
sebagai penaja
10  Mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid yang jelas dan
Memaksimumkan merasional program berimpak rendah pada setiap tahun
Keberhasilan Murid Bagi  Memanfaatkan peluang kecekapan, dengan mengagihkan peruntukan
Setiap Ringgit kepada bidang paling penting seperti peningkatan kemahiran dan
latihan guru
11  Menerbitkan laporan tahunan awam tentang kemajuan sasaran dan
Meningkatkan Ketelusan inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia mulai 2013
Untuk  Melaksanakan semakan komprehensif pada 2015, 2020 dan 2025
Kebertanggungjawaban
Awam Secara Langsung

5
ASPIRASI SISTEM

Akses 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah


hingga menengah atas menjelang tahun 2020

Setiap kanak-kanak warganegara Malaysia berhak mendapat kesamarataan


peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing.
Kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-
kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas (Tingkatan 5)
menjelang 2020.

Kualiti Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa


seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun

Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan


keunikan sistem pendidikan di Malaysia, dan setanding dengan sistem pendidikan
antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan
Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa
mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang
(TIMSS dan PISA menguji Bacaan, Matematik dan Sains sahaja). Pentaksiran
tambahan yang menangani dimensi kualiti lain yang relevan dengan konteks
Malaysia boleh dimasukkan apabila dimensi itu dibangunkan dan diterima di
peringkat antarabangsa.

Ekuiti 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar,


sosioekonomi, gender) menjelang tahun 2020

Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada


setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang
sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian
antara murid bandar dengan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian
antara gender sehingga 50% menjelang 2020.

Perpaduan Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai


kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian

Murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih satu perempat
daripada masa mereka di sekolah. Melalui interaksi bersama murid lain daripada
pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid belajar memahami,
menerima dan menghayati perbezaan. Keadaan ini mewujudkan suatu perkongsian
pengalaman dan aspirasi bagi membina masa hadapan Malaysia. Kementerian
berhasrat menjana suatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid
berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan memperkukuhkan lagi
asas perpaduan rakyat Malaysia.

Kecekapan Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia


ada

Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun


peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah
disalurkan ke dalam sistem. Walaupun Kerajaan akan terus mengekalkan tahap
pelaburan semasa, Kementerian berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan
murid mengikut tahap peruntukan semasa.

6
ASPIRASI MURID

Pengetahuan Di peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya


kemahiran literasi dan numerasi. Selain itu, penting bagi setiap murid menguasai
mata pelajaran teras seperti Matematik dan Sains. Murid juga perlu didedahkan
kepada pengetahuan am yangmenyeluruh tentang Malaysia, Asia, dan dunia dari
aspek sejarah, manusia, dan geografi. Murid juga digalakkan mengembangkan
pengetahuan dan kemahiran dalam bidang lain seperti seni, muzik, dan sukan.

Kemahiran Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan
Berfikir mereka (menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran
sepanjang hayat) untuk membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin
ilmu dan mencipta ilmu yang baharu. Setiap murid perlu menguasai pelbagai
kemahiran kognitif termasuk penaakulan dan pemikiran kritis, kreatif, serta inovatif.
Bidang ini kurang diberi perhatian, menyebabkan murid kurang berupaya untuk
mengaplikasi ilmu pengetahuan dan berfikir secara kritis di luar konteks akademik.

Kemahiran Dalam dunia yang semakin saling berhubung kait, kebolehan untuk memimpin dan
Memimpin bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah amat penting. Sistem pendidikan
negara akan membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dengan
mewujudkan peluang yang formal dan tidak formal untuk bekerja dalam pasukan
dan mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan
merangkumi empat dimensi, iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi,
dan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan.

Kemahiran Setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan
Dwibahasa dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi
antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap minima. Dengan tahap penguasaan
bahasa ini selepas menamatkan persekolahan, murid sepatutnya berupaya
menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Di
samping itu, Kementerian akan menggalakkan semua murid mempelajari bahasa
lain sebagai bahasa tambahan.

Etika dan Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi
Kerohanian mendepani cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa, agar mereka
boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan,
berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal, serta berani
melakukan sesuatu yang betul. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk
individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan
negara.

Identiti Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip Rukun Negara, diperlukan
Nasional untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali
sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau status sosio ekonomi.
Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami
sejarah negara, dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Demi
mewujudkan identiti nasional yang sebenar, semangat keterangkuman yang teguh
amat diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya belajar
memahami dan menerima kepelbagaian, tetapi juga menghayati kepelbagaian.

7
PROGRAM TS25
(TRANSFORMASI SEKOLAH 2025)
8
KEMENJADIAN MURID SEKOLAH BERKUALITI
[BERFOKUSKAN MURID] [BERFOKUSKAN BUKAN MURID]

Pencapaian prestasi Pencapaian sahsiah Pencapaian prestasi Pencapaian prestasi kepimpinan dan
akademik yang tinggi terpuji oleh semua kokurikulum yang pengurusan sekolah yang cemerlang
oleh semua murid murid. tinggi oleh semua
murid.

• Pentaksiran • Ujian • Pentaksiran • Penarafan Sekolah berdasarkan


Bilik Darjah Aptitud, Aktiviti Jasmani SKPMg2
Tahun 6 Psikometrik Sukan dan • Pengajaran dan Pemudahcaraan
• Ujian (PPsi) Kokurikulum (PdPc) oleh Guru
Penilaian Sekolah • Sikap dan (PAJSK) • Penilaian Pusat Sumber Sekolah
Rendah (UPSR) Perlakuan Positif • Pentaksiran • Prestasi Kewangan
• Pentaksiran Murid Standard • Penarafan Prestasi Keselamatan
Bilik Darjah (Pembangunan Kecergasan Makanan Kantin / Dapur Asrama
Tingkatan 3 Kemahiran Fizikal • Penarafan Prestasi Kebersihan
• Pentaksiran Insaniah - soft Kebangsaan Tandas
Pusat Tingkatan 3 skill) (SEGAK) • Penarafan Prestasi Sekolah
(PT3) • Salah Laku • Pencapaian Selamat
• Sijil Disiplin Sukan dan • Kepuasan Pelanggan
Pelajaran • Kehadiran Permainan • Penglibatan Ibu Bapa
Malaysia (SPM) – Ke Sekolah • Pencapaian • Hubungan Luar (Jaringan / Jalinan)
Tingkatan 5 • Ujian PAFA Ko-Akademik • Sarana Sekolah
• Literasi dan • Pencapaian • Sarana Ibu Bapa
Numerasi Badan Beruniform • Suara-suara Guru, Murid dan Ibu
• Kemahiran Bapa Terhadap Iklim Sekolah (Teachers,
Dwibahasa Students, Parents Voice)
• dll.

AMALAN SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

9
STRATEGI / INISIATIF ditentukan dan dipilih berdasarkan apa dan bagaimana amalan sekolah
berprestasi tinggi lakukan. Amalan-amalan (spesifikasi) inilah yang sekolah rancang,
laksanakan, pantau dan ambil tindakan seterusnya bagi mencapai keberhasilan prestasi yang
tinggi berterusan.

BERFOKUSKAN PENGURUSAN-
BERFOKUSKAN MURID
PENTADBIRAN

1 Fokus Jelas dan Dikongsi 10 Fokus Pembangunan Kemahiran


2 Standard dan Jangkaan yang Tinggi Insaniah (soft skill) Murid
untuk Semua Murid
3 Kepimpinan Sekolah Berkesan 10.1 Tanggungjawab Sosial
4 Kerjasama dan Komunikasi Tahap 10.2 Menghargai Alam Sekitar
Tinggi 10.3 Etika, Moral dan Profesionalisme
5 Kurikulum, Pengajaran dan Penilaian 10.4 Kerohanian / Spiritual
Selaras dengan Standard 10.5 Komunikasi
6 Pemantauan Pengajaran- 10.6 Berfikiran Kritikal &
Pembelajaran yang Kerap Menyelesaikan Masalah
7 Memberi Fokus Pembangunan 10.7 Kepimpinan
Profesional 10.8 Kerja Sepasukan
8 Persekitaran Pembelajaran Menyokong 10.9 Keusahawanan
9 Penglibatan Keluarga dan Komuniti 10.10 Pengurusan
Tahap Tinggi 10.11 Teknologi Maklumat dan
Komunikasi
10.12 Pembelajaran Sepanjang Hayat
10.13 Globalisasi

10
MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Melestarikan Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal

Sistem Keteraturan, teratur

Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan
mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Membangun Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau mengembangkan) murid

Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan sesuatu;


keupayaan

Individu Murid

Memenuhi Mencapai sesuatu yang diperlukan

Aspirasi Keinginan yang kuat (untuk mencapai, mengadakan, dll sesuatu), cita-cita

Aspirasi Negara Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan

5 ASPIRASI SISTEM (Aspirasi = Cita-cita, Hasrat)

1. Akses: 100% enrolmen (murid yang berdaftar) merentas semua


peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas
menjelang tahun 2020.
2. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran
antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun.
3. Ekuiti: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar
bandar,sosioekonomi,gender) menjelang tahun 2020.
4. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian
pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai
kepelbagaian.
5. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut
peruntukan sedia ada.

6 ASPIRASI MURID

1. Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis dan


mengira, menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik dan Sains
dan mempunyai pengetahuan kukuh mengenai Malaysia, Asia dan
Dunia.
2. Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak akan belajar cara mendapat
pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubung kait pelbagai
pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjana pengetahuan baru.
3. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat mencapai
potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja berkumpulan dan
memegang peranan kepimpinan formal dan informal.

11
4. Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanak-kanak pada tahap minimum akan
dapat menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa Ingggeris, digalakkan
mempelajari bahasa tambahan.
5. Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral
yang kukuh untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan dan
membantu mereka, dengan berani membuat keputusan yang tepat.
6. Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama, etnik atau
status sosio ekonomi akan berasa bangga dikenali sebagai anak
Malaysia.

Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Terbilang (SMKST) berusaha atau giat membangun (memajukan
atau mengembangkan) kemampuan setiap murid untuk mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran
berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional.
Kemampuan ini akan dibangunkan oleh SMKST dengan pengekalan keteraturan Ilmu didik yang baik
kualitinya; tinggi nilainya.

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan
mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Insan Manusia (murid)

Terdidik Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang sempurna; terlatih

Negara Malaysia

Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan dll; aman sentosa dan makmur;
selamat

SMKST adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan yang baik kualitinya; tinggi nilainya yang akan
menghasilkan atau mengeluarkan kumpulan murid yang mendapat asuhan, pengajaran yang sempurna
ke arah membina negara Malaysia yang aman sentosa dan makmur.

12
NILAI
Kolaboratif;
Kepelbagaian;
Kecemerlangan;
Inovasi;
Integriti;
Hormat
Kolaboratif Semua warga SMKST mengamalkan pendekatan yang melibatkan kerjasama
dan interaksi dua atau lebih individu dalam merancang, melaksana dan
menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian Semua warga SMKST akan menggunakan berbagai-bagai pendekatan dalam


amalan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Kecemerlangan Semua warga SMKST akan memastikan setiap perkara yang dilakukan adalah
elok / indah / gemilang.

Inovasi Semua warga SMKST akan menghasilkan dan menggunakan sesuatu yang baru
dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Integriti Semua warga SMKST menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai amalan.

Hormat Semua warga SMKST mengamalkan sifat untuk beralah atau menerima
kehendak atau pendapat orang lain

PIAGAM PELANGGAN
Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Terbilang komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan yang
baik kepada semua pelanggan kami

Murid

1. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu jadual bermula.
2. Latihan akan disemak dan dikembalikan dalam tempoh 2 hari selepas latihan diserahkan.

Kepada Guru Dan Kakitangan

3. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari selepas diserahkan.
4. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada pemohon dalam
tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.

Kepada Waris (Ibu Bapa / Penjaga)

5. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
6. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2 minggu selepas
dilaksanakan.

13
14
MATLAMAT STRATEGIK

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.


2. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid
3. Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
4. Pencapaian prestasi pengurusan dan kepimpinan yang cemerlang.

KRA1
Pencapaian
prestasi
akademik
yang tinggi
oleh semua
KRA3 murid KRA2
Pencapaian Pencapaian
prestasi sukan sahsiah terpuji
& kokurikulum oleh semua
yang tinggi murid
oleh semua KRA4
murid Pencapaian
prestasi
kepimpinan
dan
pengurusan
sekolah yang
cemerlang

Empat (4) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah

15
OBJEKTIF
1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

1A Pentaksiran Biik Darjah Tahun 6 (PBD)

1.1. 100.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum sekurang-kurangnya


‘Band 3’ semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 6 pada
tahun 2020.
1.2. Sifar murid belum mencapai tahap penguasaan minimum Sekurang-kurangnya
‘Band 2’ atau ‘Band 1’ Satu Mata Pelajaran’ dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tahun
6 pada tahun 2020.
1.3. Lebih daripada 20.00 peratus murid mencapai ‘Band 6’ semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 6 pada tahun 2020.

1B Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)

1.3 Lebih daripada 74.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum
sekurang-kurangnya ‘D’ semua mata pelajaran dalam Ujian Penilaian Sekolah
Rendah pada tahun 2020.
1.4 Kurang daripada 24.60 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan
minimum sekurang-kurangnya satu mata pelajaran ‘E’ dalam Ujian Penilaian
Sekolah Rendah pada tahun 2020.
1.5 Kurang daripada 1.40 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum
semua mata pelajaran ‘E’ dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun
2020.
1.6 Lebih daripada 2.60 peratus murid memperoleh ‘A’ semua mata pelajaran dalam
Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2020.
1.7 Kurang daripada 2.40 Gred Purata Sekolah dalam dalam Ujian Penilaian Sekolah
Rendah pada tahun 2020.

1C Pentaksiran Bilik Dajah Tingkatan 3 (PBD)

1.8. 100.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum sekurang-kurangnya


‘Band 3’ semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tingkatan 3 pada
tahun 2020
1.9. Sifar murid belum mencapai tahap penguasaan minimum sekurang-kurangnya
‘Band 2’ atau ‘Band 1’ Satu Mata Pelajaran’ dalam Pentaksiran Bilik Darjah
Tingkatan 36 pada tahun 2020.
1.10. Lebih daripada 20.00 peratus murid mencapai ‘Band 6’ semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tingkatan 3 pada tahun 2020

1D Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 (PT3)

1.10 Lebih daripada 96.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum
sekurang-kurangnya ‘E’ semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan
3 pada tahun 2020.
1.11 Kurang daripada 2.50 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum
sekurang-kurangnya satu mata pelajaran ‘F’ dalam dalam Pentaksiran Pusat
Tingkatan 3 pada tahun 2020.
1.12 Kurang daripada 1.50 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum
semua mata pelajaran ‘F’ dalam dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun
2020.
1.13 Lebih daripada 4.25 peratus murid memperoleh pencapaian ‘A’ (Tahap Cemerlang)
semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun 2020.

16
1.14 Kurang daripada 5.19 Gred Purata Sekolah dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3
pada tahun 2020.

1E Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) – Tingkatan 5

1.15 Lebih daripada 96.00 peratus murid layak mendapat sijil (lulus Bahasa Melayu,
Sejarah) dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2020.
1.16 Lebih daripada 1.75 peratus murid memperoleh ‘A’ semua mata pelajaran dalam
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2020.
1.17 Kurang daripada 4.75 Gred Purata Sekolah dalam peperiksaan Sijil Pelajaran
Malaysia pada tahun 2020.

1F Literasi dan Numerasi (LINUS)

1.18 100.00 peratus murid menguasai literasi Bahasa Melayu pada tahun 2020.
1.19 Lebih daripada 99.00 peratus murid menguasai literasi Bahasa Inggeris pada
tahun 2020.
1.20 100.00 peratus murid menguasai numerasi pada tahun 2020.

1G Kemahiran Dwibahasa

1.21 Lebih daripada 73.00 peratus murid menguasai tahap minimum mata pelajaran
bahasa Melayu dan bahasa Inggeris pada tahun 2020.

2. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid.

2A Pentaksiran Psikometrik, Ujian Aptitud (Inventori Kecerdasan Pelbagai, IKeP)

2.1 Lebih daripada 60.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana
dalam konstruk Verbal Lingustik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2020.
2.2 Lebih daripada 88.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana
dalam konstruk Logik Matematik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2020.
2.3 Lebih daripada 97.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana
dalam konstruk Intrapersonal Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2020.
2.4 Lebih daripada 83.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dan sederhana
dalam konstruk Visual Ruang Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2020.
2.5 Lebih daripada 93.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana
dalam konstruk Naturalistik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2020.
2.6 Lebih daripada 96.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana
dalam konstruk Interpersonal Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2020.
2.7 Lebih daripada 89.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana
dalam konstruk Kinestetik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2020.
2.8 Lebih daripada 59.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana
dalam konstruk Muzik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2020.
2.9 Lebih daripada 96.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana
dalam konstruk Eksistensial Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2020.

2B Sikap dan Perlakuan Positif Murid (Pembangunan Kemahiran Insaniah - soft skill)

2.10 Lebih daripada 98.00 peratus murid mengamalkan sekurang-kurangnya 8 daripada


13 sikap dan perlakuan positif yang terpuji dan boleh diteladani (berdasarkan
senarai semak Pembangunan Kemahiran Insaniah – Soft Skill) pada tahun 2020.

[1 - Tanggungjawab Sosial; 2 - Menghargai Alam Sekitar; 3 - Etika, Moral dan


Profesionalisme; 4 - Kerohanian / Spiritual; 5 - Komunikasi; 6 - Berfikiran Kritikal &
Menyelesaikan Masalah; 7 - Kepemimpinan; 8 - Kerja Sepasukan; 9 -

17
Keusahawanan; 10 – Pengurusan; 11 - Teknologi Maklumat dan Komunikasi; 12 -
Pembelajaran Sepanjang Hayat; 13 - Globalisasi;.]

2C Salah Laku Disiplin

2.11 Lebih daripada 97.75 peratus murid tidak tercatat melakukan kes ringan pada
tahun 2020.
2.12 Lebih daripada 98.75 peratus murid tidak tercatat melakukan kes sederhana pada
tahun 2020.
2.13 Lebih daripada 99.50 peratus murid tidak tercatat melakukan kes berat pada tahun
2020.

2D Kehadiran Ke Sekolah

2.14 Lebih daripada 96.00 peratus kehadiran murid ke sekolah pada tahun 2020.
2.15 Lebih daripada 96.00 peratus murid hadir ke sekolah melebihi 95.00 peratus
kehadiran setahun setiap murid pada tahun 2020.

2E Ujian PAFA

2.16 100 peratus murid lulus ujian PAFA pada tahun 2020.

3. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

3A Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum, PAJSK

3.1 Lebih daripada 99.00 peratus murid mencapai gred A atau B atau C pada tahun
2020.

3B Pentaksiran Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan, SEGAK

3.2 Lebih daripada 98.50 peratus murid memperoleh Indeks Jisim Badan (BMI) tahap
normal pada tahun 2020.
3.3 Lebih daripada 94.00 peratus murid memperoleh tahap Kecergasan Sangat Tinggi
atau Tinggi atau Cergas dalam Ujian Kecergasan Fizikal Murid pada tahun 2020.

3C Pencapaian Sukan dan Permainan

3.4 9 atau lebih pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah


dalam sukan dan permainan pada tahun 2018 – 2020.
3.5 5 atau lebih pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam sukan dan
permainan pada tahun 2018 – 2020.

3D Pencapaian Ko-Akademik

3.6 9 atau lebih pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah


dalam ko-akademik pada tahun 2018 – 2020.
3.7 4 atau lebih pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam ko-akademik
pada tahun 2018 – 2020.

3E Pencapaian Badan Beruniform

3.8 4 atau lebih pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah


dalam badan beruniform pada tahun 2018 – 2020.
3.9 2 atau lebih pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam badan
beruniform pada tahun 2018 – 2020.

18
4 Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan sekolah yang cemerlang

4A Penarafan Sekolah berdasarkan SKPMg2

4.1 Lebih daripada 91.20 peratus skor Taraf Sekolah berdasarkan SKPMg2 pada
tahun 2020.
4.2 Taraf Sekolah Cemerlang berdasarkan SKPMg2 pada tahun 2020.

4B Pengajaran dan Pemudahan Cara (PdPc) oleh Guru

4.3 95.00 peratus guru memperolehi Taraf Cemerlang dalam PdPc (berdasarkan
instrumen pencerapan PdPc atau Standard 4 SKPMg2 pada tahun 2020.

4C Penilaian Pusat Sumber Sekolah

4.4 Pusat Sumber Sekolah memperoleh markah penilaian lebih daripada 90.00
peratus markah berdasarkan Instrumen Penilaian Pusat Sumber Sekolah
Kebangsaan pada tahun 2020.

4D Prestasi Kewangan

4.5 Sekolah menerima Laporan Audit Tanpa Teguran Sangat Baik pada tahun 2020.

4E Penarafan Prestasi Keselamatan Makanan Kantin / Dapur Asrama

4.6 Sekolah memperolehi Status Keselamatan Makanan Kantin pada tahap Baik pada
tahun 2020.
4.7 Sekolah memperolehi Status Keselamatan Makanan Dapur Asrama pada tahap
Baik pada tahun 2020.

4F Penarafan Prestasi Kebersihan Tandas

4.8 Sekolah memperolehi Status Kebersihan Tandas pada tahap Baik pada tahun
2020.

4G Penarafan Prestasi Sekolah Selamat

4.9 Sekolah memperolehi Status Sekolah Selamat pada tahap Baik pada tahun 2020.

4H Kepuasan Pelanggan

4.10 Kurang daripada 5 bilangan aduan pelanggan yang diterima sekolah pada tahun
2020.
4.11 Skor Tahap Kepuasan Pelanggan melebihi skor 3.90 pada tahun 2020.

4I Penglibatan Ibu Bapa

4.12 Lebih daripada 70.00 peratus kehadiran ibu bapa ke program sekolah pada tahun
2020.

4J Hubungan Luar

4.13 Lebih daripada 4 sekolah luar hadir melaksanakan penandaarasan pada tahun
2020.

19
4K Sarana Sekolah

Sekolah memperolehi ...

4.14 Tahap Cemerlang aspek Iklim Sekolah pada tahun 2020.


4.15 Tahap Cemerlang aspek Komunikasi Berkesan pada tahun 2020.
4.16 Tahap Cemerlang aspek Sokongan Terhadap Kejayaan Murid pada tahun 2020.
4.17 Tahap Cemerlang aspek Tanggungjawab Bersama pada tahun 2020.
4.18 Tahap Cemerlang aspek Keputusan Bersama pada tahun 2020.
4.19 Tahap Cemerlang aspek Kerjasama Dengan Komuniti pada tahun 2020.

4L Sarana Ibu Bapa

Sekolah memperolehi ...

4.20 Kurang daripada 5.00 peratus tahap Asas penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak-anak pada tahun 2019.
4.21 45.00 peratus tahap Sederhana penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-
anak pada tahun 2019.
4.22 Lebih daripada 50.00 peratus tahap Cemerlang penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak-anak pada tahun 2020.

4M Suara-suara Guru, Murid dan Ibu Bapa Terhadap Iklim Sekolah (Teachers, Students,
Parents Voice)

4.23 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Guru Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2020
4.24 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Murid Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2020
4.25 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Ibu Bapa Terhadap Iklim Sekolah pada tahun
2020

20
Jadual 1_2018 - 2020

SMK SRI TERBILANG 2018 – 2020

ASPIRASI SISTEM Akses; Kualiti; Ekuiti; Perpaduan; Kecekapan

Pengetahuan; Kemahiran Berfikir; Kemahiran Memimpin; Kemahiran Dwibahasa; Etika dan


ASPIRASI MURID
Kerohanian; Identiti Nasional

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif


Matlamat
Objektif Utama TOV 2018 2019 2020
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]

1. Pencapaian 1A Pentaksiran % Murid Mencapai 94.00 >96.00 >98.00 100.00 1 Fokus Jelas dan Dikongsi – Memastikan guru-kakitangan dan ibu
prestasi Bilik Darjah Tahap bapa tahu di mana mereka akan pergi dan mengapa. Fokus adalah untuk
akademik yang Tahun 6 (PBD) Penguasaan mencapai misi-visi yang dikongsi dan semua memahami peranan mereka
tinggi oleh Minimum dalam mencapai misi-visi. Fokus dan misi-visi dibangunkan daripada
semua murid. Sekurang- kepercayaan dan nilai-nilai yang sama, mewujudkan arah yang konsisten
kurangnya ‘Band 3’ untuk semua yang terlibat.
Semua Mata
Pelajaran a. Sekolah ini mempunyai tujuan kewujudannya (hala tuju) yang jelas.
b. Guru-guru dan kakitangan mempunyai kefahaman yang jelas tentang
% Murid Belum 6.00 <4.00 <2.00 - apa yang sekolah sedang cuba mencapainya.
Mencapai Tahap c. Guru-guru dan kakitangan berkongsi kefahaman tentang apa yang
Penguasaan pihak sekolah ingin mencapainya.
Minimum d. Guru-guru dan kakitangan adalah komited (menunjukkan sikap
Sekurang- memberikan sepenuh tenaga dan perhatian) untuk mencapai
kurangnya ‘Band 2’ matlamat sekolah.
atau ‘Band 1’ Satu e. Guru-guru dan kakitangan sentiasa memastikan matlamat sekolah di
Mata Pelajaran’ fikiran mereka apabila membuat keputusan penting.
f. Penekanan utama sekolah adalah meningkatkan pembelajaran
% Murid Mencapai 17.00 >18.00 >19.00 >20.00 murid.
‘Band 6’ Semua
Mata Pelajaran 2 Standard dan Jangkaan yang Tinggi untuk Semua Murid – Membina
kepercayaan guru-guru dan kakitangan bahawa semua murid boleh
1B Ujian % Murid Mencapai 68.00 >70.00 >72.00 >74.00 belajar dan mencapai standard yang tinggi. Mengambil kira bahawa
Penilaian Tahap beberapa murid mesti mengatasi halangan-halangan yang ketara,
Sekolah Penguasaan halangan-halangan ini tidak dilihat sebagai tidak dapat diatasi. Murid
Rendah Minimum ditawarkan dengan pembelajaran yang bercita-cita tinggi dan ketat.
(UPSR) Sekurang-
kurangnya ‘D’ a. Semua murid dijangkakan mencapai standard yang tinggi.
Semua Mata b. Guru-guru buat apa sahaja untuk membantu semua murid mencapai
Pelajaran standard akademik yang tinggi.

21
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2018 2019 2020
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
c. Guru-guru percaya semua murid boleh belajar konsep-konsep yang
% Murid Belum 30.00 <28.20 <26.40 <24.60 kompleks.
Mencapai Tahap d. Semua murid sentiasa dicabar oleh kurikulum yang rapi dan ketat.
Penguasaan e. Guru-guru menggunakan strategi yang berkesan untuk membantu
Minimum murid berprestasi rendah mencapai standard akademik yang tinggi.
Sekurang-
kurangnya Satu 3 Kepimpinan Sekolah Berkesan – Membangunkan kepimpinan
Mata Pelajaran ‘E’ pengajaran dan pentadbiran berkesan yang diperlukan untuk
melaksanakan proses perubahan. Pemimpin berkesan secara proaktif
% Murid Belum 2.00 <1.80 <1.60 <1.40 mendapatkan bantuan yang diperlukan. Mereka memupuk program
Mencapai Tahap pengajaran dan budaya sekolah yang kondusif untuk pembelajaran dan
Penguasaan perkembangan profesional. Pemimpin yang berkesan mempunyai gaya
Minimum Semua dan peranan yang berbeza – guru dan kakitangan lain.
Mata Pelajaran ‘E’
a. Guru-guru dan kakitangan menunjukkan gaya kepimpinan mereka
% Murid 2.45 >2.50 >2.55 >2.60 dalam beberapa cara.
Memperoleh ‘A’ b. Pemimpin sekolah menyokong pengajaran yang berkesan untuk
Semua Mata semua murid.
Pelajaran c. Mereka yang memimpin bertindak dengan integriti.
d. Pentadbir sekolah mengambil kira pelbagai pandangan apabila
Gred Purata 3.00 <2.60 <2.40 membuat keputusan.
Sekolah <2.80 e. Pemimpin sekolah memastikan guru-guru bertanggungjawab untuk
meningkatkan pembelajaran murid.
% Murid Mencapai 94.00 >98.00 100.00 f. Guru-guru dan kakitangan berasa suka dengan kepimpinan sekolah
1C Pentaksiran Tahap >96.00 kerana mengambil berat tentang mereka.
Bilik Darjah Penguasaan
Tingkatan 3 Minimum 4 Kerjasama dan Komunikasi Tahap Tinggi – Membina kerjasama
(PBD) Sekurang- yang kuat di kalangan guru-guru di semua peringkat dan dengan
kurangnya ‘Band 3’ kakitangan yang lain. Semua orang terlibat dan saling berkait antara satu
Semua Mata sama lain, termasuk ibu bapa dan anggota komuniti untuk mengenal pasti
Pelajaran masalah dan bekerja terhadap penyelesaian.

% Murid Belum 6.00 <2.00 - a. Sekolah ini menggunakan sistem bagi mendapatkan pelbagai
Mencapai Tahap <4.00 perspektif apabila membuat keputusan.
Penguasaan b. Guru-guru membincangkan isu-isu pengajaran secara tetap.
Minimum c. Guru-guru dan kakitangan bekerja bersama-sama untuk
Sekurang- menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu
kurangnya ‘Band 2’ sekolah.
atau ‘Band 1’ Satu d. Guru-guru dan kakitangan bekerja dalam pasukan di semua
Mata Pelajaran’ peringkat gred untuk membantu murid meningkatkan pembelajaran.
e. Guru-guru dan kakitangan secara tetap kerja bersama-sama untuk
% Murid Mencapai 17.00 >19.00 >20.00 merancang apa yang akan diajar.
‘Band 6’ Semua >18.00 f. Guru-guru berkomunikasi secara kerap dengan keluarga murid-murid
Mata Pelajaran mereka.
g. Guru-guru dan kakitangan mempercayai satu sama lain

% Murid Mencapai 5 Kurikulum, Pengajaran dan Penilaian Selaras dengan Standard –

22
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2018 2019 2020
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
1D Pentaksiran Tahap 93.00 >95.00 >96.00 Memastikan kurikulum sebenar dan dirancang sejajar dengan keperluan
Pusat Penguasaan >94.00 pembelajaran akademik yang asas. Strategi pengajaran dan bahan-bahan
Tingkatan 3 Minimum yang digunakan berasaskan penyelidikan. Kakitangan memahami peranan
(PT3) Sekurang- penilaian bilik darjah dan negeri, apa ukuran penilaian, dan bagaimana
kurangnya ‘E’ kerja murid dinilai.
Semua Mata
Pelajaran a. Pelaksanaan kurikulum di sekolah sejajar dengan standard
kebangsaan (kurikulum kebangsaan).
% Murid Belum b. Guru-guru memahami dengan baik standard kebangsaan (kurikulum
Mencapai Tahap 5.20 <3.40 <2.50 kebangsaan) dalam bidang yang mereka mengajar.
Penguasaan <4.30 c. Bahan-bahan pengajaran yang sejajar dengan standard kebangsaan
Minimum (kurikulum kebangsaan) disediakan untuk guru.
Sekurang- d. Pengajaran diasaskan kepada apa yang murid-murid sudah tahu.
kurangnya Satu e. Kerja sekolah adalah bermakna kepada murid-murid.
Mata Pelajaran ‘F’ f. Guru-guru menggunakan pelbagai pendekatan dan aktiviti untuk
membantu murid belajar.
% Murid Belum g. Aktiviti-aktiviti di bilik darjah merangsang intelektual.
Mencapai Tahap 1.80 <1.60 <1.50 h. Guru-guru tahu penyelidikan yang menjadi asas strategi pengajaran
Penguasaan <1.70 yang digunakan.
Minimum Semua i. Guru-guru menggunakan keputusan penilaian pembelajaran murid
Mata Pelajaran ‘F’ untuk membantu merancang aktiviti pengajaran.

% Murid 6 Pemantauan Pengajaran-Pembelajaran yang Kerap – Melaksanakan


Memperoleh ‘A’ 3.50 >4.00 >4.25 satu kitaran penilaian yang berbeza bagi mengenal pasti murid yang
Semua Mata >3.75 memerlukan bantuan. Lebih banyak sokongan dan masa pengajaran
Pelajaran disediakan, sama ada waktu persekolahan biasa atau di luar waktu
persekolahan biasa. Pengajaran diselaraskan berdasarkan pemantauan
Gred Purata kemajuan dan keperluan murid yang kerap. Keputusan penilaian
Sekolah 5.25 <5.21 <5.19 digunakan untuk memberi tumpuan dan memperbaiki program
<5.23 pengajaran.
% Murid Layak
1E Sijil Mendapat Sijil 95.00 >95.75 >96.00 a. Murid-murid menerima maklum-balas secara tetap mengenai apa
Pelajaran (Lulus BM, SJ) >95.50 yang mereka perlu lakukan untuk memperbaiki pembelajaran
Malaysia, mereka.
Tingkatan 5 % Murid b. Murid-murid menerima bantuan lebih daripada biasa jika mereka
(SPM) Memperoleh ‘A’ 1.00 >1.50 >1.75 memerlukannya.
Semua Mata >1.25 c. Guru-guru mengubahsuai amalan pengajaran mereka berdasarkan
Pelajaran maklumat penilaian bilik darjah.
d. Guru-guru menerima maklum-balas secara tetap mengenai
Gred Purata bagaimana mereka lakukan dalam pengajaran.
Sekolah 5.50 <5.00 <4.75 e. Pengajaran dan pembelajaran adalah menjadi fokus pemerhatian
<5.25 dan penilaian kepada guru-guru.
% Murid f. Guru-guru memberi maklum balas antara satu sama lain untuk
1F Linus Menguasai Literasi 97.00 >99.00 100.00 membantu memperbaiki amalan pengajaran.
Bahasa Melayu >98.00 g. Hasil kerja yang berkualiti tinggi dijangka daripada orang dewasa
yang bekerja di sekolah.
% Murid

23
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2018 2019 2020
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
Menguasai Literasi 96.00 >98.00 >99.00 7 Memberi Fokus Pembangunan Profesional – Memberi penekanan
Bahasa Inggeris pada latihan guru-guru dan kakitangan dalam bidang yang paling
>97.00 memerlukan. Maklum balas daripada pengajaran-pembelajaran fokus
% Murid penting pembangunan profesional yang luas dan berterusan. Sokongan itu
Menguasai 98.00 100.00 100.00 juga sejajar dengan misi-visi dan objektif sekolah atau daerah.
Numerasi
>99.00 a. Keputusan penilaian akan digunakan untuk menentukan aktiviti
% Murid pembelajaran profesional.
2. Pencapaian 1G Kemahiran Menguasai Bahasa 70.00 >72.00 >73.00 b. Guru-guru dan kakitangan akan mendapatkan bantuan dalam bidang
sahsiah terpuji Dwibahasa Melayu dan yang diperlukan untuk mempertingkatkan keupayaan mereka.
oleh semua Bahasa Inggeris >71.00 c. Aktiviti-aktiviti pembangunan profesional adalah konsisten dengan
murid (Tahap Minimum) matlamat sekolah.
d. Saya mempunyai cukup peluang untuk berkembang secara
% Murid profesional.
2A Pentaksiran Memperoleh e. Guru-guru dan kakitangan yang berbeza dari masa ke semasa
Psikometrik, mengetuai aktiviti pembangunan profesional untuk guru-guru dan
Ujian Aptitud 1 Verbal Linguistik kakitangan lain.
(Inventori Tahap Tinggi f. Guru-guru melihat diri mereka sebagai orang yang belajar dan juga
Kecerdasan Sederhana 24.20 >28.00 >30.00 guru.
Pelbagai, IKeP) Rendah 29.00 >30.00 >30.00
2 Logik Matematik 46.80 >26.00 <42.00 <40.00 8 Persekitaran Pembelajaran Menyokong – Memastikan sekolah
Tahap Tinggi >30.00 mempunyai persekitaran yang selamat, sivil, sihat dan secara intelektual
Sederhana 50.30 <44.00 >54.00 >56.00 merangsang pembelajaran. Murid rasa dihormati dan mempunyai
Rendah 31.10 >32.00 >32.00 hubungan dengan guru-guru dan kakitangan dan terlibat dalam
3 Intrapersonal 18.60 >52.00 <14.00 <12.00 pembelajaran. Pengajaran bersifat peribadi dan persekitaran
Tahap Tinggi >32.00 pembelajaran yang kecil meningkatkan hubungan murid dengan guru.
Sederhana 77.30 <16.00 >81.00 >83.00
Rendah 16.70 >15.00 >14.00 a. Murid-murid berasa selamat berada di sekolah sewaktu sesi
4 Visual Ruang 6.00 >79.00 <4.00 <3.00 persekolahan.
Tahap Tinggi >16.00 b. Persekitaran sekolah adalah kondusif untuk pembelajaran.
Sederhana 43.40 <5.00 >47.00 >49.00 c. Guru-guru menunjukkan sikap mengambil berat semua murid
Rendah 33.60 >34.00 >34.00 mereka.
5 Naturalistik 23.00 >45.00 <19.00 <17.00 d. Guru-guru dan kakitangan menghormati warisan budaya murid.
Tahap Tinggi >34.00 e. Murid-murid menghormati murid lain yang berbeza daripada mereka.
Sederhana 63.20 <21.00 >67.00 >69.00 f. Pengajaran disesuaikan untuk memenuhi keperluan individu murid.
Rendah 22.90 >24.00 >24.00 g. Masalah disiplin murid adalah diurus dengan baik.
6 Interpersonal 13.90 >65.00 <9.00 <7.00 h. Guru-guru dan kakitangan berasa bebas untuk menyatakan idea dan
Tahap Tinggi >24.00 pendapat sesama mereka.
Sederhana 68.90 <11.00 >72.00 >74.00
Rendah 20.50 >22.00 >22.00 9 Penglibatan Keluarga dan Komuniti Tahap Tinggi – Membangunkan
7 Kinestetik 10.60 >70.00 <6.00 <4.00 rasa yang semua mempunyai tanggungjawab untuk mendidik murid,
Tahap Tinggi >22.00 bukan hanya guru-guru dan kakitangan sekolah. Keluarga, ahli
Sederhana 54.40 <8.00 >58.00 >60.00 perniagaan, agensi-agensi perkhidmatan sosial, dan komuniti kolej /
Rendah 27.90 >29.00 >29.00 universiti semuanya memainkan peranan yang penting dalam usaha ini.
17.70 >56.00 <13.00 <11.00
>29.00 a. Guru-guru dan kakitangan yakin yang murid-murid akan belajar
8 Muzik <15.00 dengan lebih baik melalui sokongan keluarga yang berkesan.

24
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2018 2019 2020
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
Tahap Tinggi b. Sekolah ini bekerjasama dengan banyak organisasi komuniti untuk
Sederhana 28.60 >32.00 >34.00 menyokong muridnya.
Rendah 24.10 >25.00 >25.00 c. Sekolah membuat usaha khas untuk menghubungi keluarga murid
9 Eksistensial 47.30 >30.00 <43.00 <41.00 yang sedang berhadapan masalah.
Tahap Tinggi >25.00 d. Guru-guru kerap berhubung dengan ibu bapa murid mereka.
Sederhana 77.70 <45.00 >81.00 >83.00 e. Sekolah ini menyediakan maklumat yang mencukupi untuk keluarga
Rendah 14.70 >14.00 >13.00 murid mengenai cara untuk membantu anak-anak mereka berjaya di
7.60 >79.00 <5.00 <4.00 sekolah.
% Murid >15.00 f. Ramai ibu bapa terlibat sebagai sukarelawan di sekolah.
2B Sikap dan mengamalkan 92.00 <6.00 >96.00 >98.00
Perlakuan sekurang- 10 Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill)
Positif Murid kurangnya 8 >94.00 Murid
(Pembangunan daripada 13 sikap
Kemahiran dan perlakuan 10.1 Tanggungjawab Sosial
Insaniah - soft positif yang terpuji
skill) dan boleh a. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri.
diteladani b. Bertanggungjawab terhadap orang lain.
(berdasarkan c. Prihatin terhadap masalah sendiri.
senarai semak d. Prihatin terhadap masalah orang lain.
Pembangunan e. Bersemangat patriotik dengan menyertai aktiviti yang berkaitan.
Kemahiran f. Menghormati orang lain.
Insaniah - soft skill) g. Toleransi terhadap kepelbagaian budaya.

1. Tanggungja- 10.2 Menghargai Alam Sekitar


wab Sosial
2. Menghargai a. Menyokong aktiviti-aktiviti berkaitan dengan penghargaan alam
Alam Sekitar sekitar.
3. Etika, Moral b. Memberi respons positif terhadap keperluan menjaga alam sekitar.
dan c. Menunjukkan tingkah laku menjaga alam sekitar.
Profesional- d. Melibatkan diri dengan aktiviti menjaga alam sekitar secara
isme berterusan.
4. Kerohanian /
Spiritual; 10.3 Etika, Moral dan Profesionalisme
5. Komunikasi;
6. Berfikiran a. Menampilkan pemakaian santun dan sesuai dengan keperluan.
Kritikal & b. Menunjukkan tingkah laku profesional sesuai dengan etika kerjaya.
Menyelesai- c. Melaksanakan tanggungjawab dengan integriti dan amanah.
kan Masalah; d. Menerima teguran secara positif dan memperbaiki diri.
7. Kepimpinan; e. Mengurus dan menepati masa.
8. Kerja
Sepasukan; 10.4 Kerohanian / Spiritual;
9. Keusaha-
wanan; a. Mengikuti aktiviti kerohanian yang diluluskan oleh pihak sekolah.
10. Pengurusan; b. Bertingkah laku selaras dengan nilai kerohanian agama (contoh:
11. Teknologi sabar, bersopan, lemah lembut dan tabah)
Maklumat dan c. Bertingkah laku secara jujur dalam semua keadaan.
Komunikasi; d. Memberi respons secara positif terhadap aktiviti kerohanian.

25
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2018 2019 2020
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
12. Pembelajar-an
Sepanjang 10.5 Komunikasi;
Hayat;
13. Globalisasi;. a. Menunjukkan kemahiran bukan lisan yang berkesan (gerak tubuh
dan nada suara).
% Murid Tidak b. Memberi maklum balas terhadap isu-isu yang dikemukakan pada
Tercatat setiap peringkat melalui saluran yang sedia ada (melalui peti aduan
Melakukan Kes dll.)
2C Salah Laku Ringan 97.00 >97.50 >97.75 c. Menyampaikan idea secara lisan dengan berkesan.
Disiplin d. Menyampaikan idea secara bertulis dengan berkesan.
% Murid Tidak >97.25 e. Membuat pembentangan secara menyakinkan dan berkesan.
Tercatat f. Melakukan perundingan sehingga mencapai matlamat yang
Melakukan Kes dikehendaki.
Sederhana 98.00 >98.50 >98.75 g. Menunjukkan kebolehan berinteraksi secara berkesan.
h. Membuat rumusan dengan berkomunikasi.
% Murid Tidak >98.25
Tercatat 10.6 Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah;
Melakukan Kes
Berat 98.75 >99.25 >99.50 a. Mengenal pasti dan mensintesiskan (proses menyatukan pelbagai
unsur, bahagian, bahan, dsb menjadi suatu kesatuan atau
% Kehadiran >99.00 keseluruhan yg kompleks, penyatuan, penggabungan, pemaduan;)
* Indeks KPM masalah dengan tepat.
b. Menjana bukti dan data yang menyokong dengan tepat dan
2D Kehadiran % Murid Hadir Ke 90.23 >94.00 >96.00 menyeluruh.
Ke Sekolah Sekolah Melebihi *95.00 *95.00 *95.00 c. Membezakan dengan jelas fakta dengan pendapat.
95.00 Peratus >92.00 d. Mengenal pasti konteks serta skop isu / permasalahan yang dikaji
Kehadiran Setahun 95.00 *95.00 >95.75 >96.00 dengan jelas.
e. Mengenal pasti kemungkinan berlaku ketidakadilan atau bias.
% Lulus >95.50 f. Membuat keputusan dengan tepat.
g. Menjelaskan implikasi keputusan yang dibuat.
% Murid Mencapai h. Mempersembahkan maklum balas terhadap keputusan secara
2E PAFA Gred A, B atau C 98.00 100.00 100.00 objektif.

3. Pencapaian 3A Pentaksiran >Penglibatan; 97.40 100.00 >97.80 >98.00 10.7 Kepimpinan;


prestasi Aktiviti Jasmani >Penyertaan
kokurikulum Sukan dan >Prestasi >97.60 a. Bersedia menerima tanggungjawab (melaksanakan tanggungjawab
yang tinggi Kokurikulum yang diberikan sehingga selesai).
oleh semua (PAJSK) >Nama Jawatan b. Menerima dan mengambil kira pandangan orang lain.
murid. >Anugerah Khas c. Berkebolehan merancang dan mengurus dengan cekap dan berfokus
Sukan / >Khidmat Masy.; pada matlamat kumpulan organisasi.
Permainan; >Program Nilam d. Kebolehan memberi arahan dengan jelas dan mengagihkan tugas
Kelab / dengan baik.
Persatuan; e. Kebolehan memimpin perundingan secara bijaksana sehingga
Badan mencapai persetujuan.
Beruniform Gred A f. Berkebolehan membuat keputusan untuk kepentingan bersama.
Ekstra Gred B g. Berkebolehan mengenal pasti dan mengembangkan potensi ahli
Kurikulum Gred C yang dipimpin.

26
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2018 2019 2020
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
Gred D 5.60 6.00 6.20 h. Melaksanakan tugasan kumpulan atau menyelesaikan masalah multi
Gred / Markah Gred E 68.90 68.90 69.10 dimensi.
A 80 - 100 TL 22.90 5.80 22.90 22.70
B 60 - 79 2.40 68.90 2.20 2.00 10.8 Kerja Sepasukan;
C 40 - 59 0.20 22.90 0.00 0.00
D 20 - 39 % Murid 0.00 2.40 0.00 0.00 a. Kebolehan membina kerja sepasukan untuk mencapai matlamat
E 00 - 19 Memperoleh 0.00 yang disepakati.
Indeks Jisim 0.00 b. Berkebolehan menjadi pemimpin atau menjadi pengikut mengikut
3B Pentaksiran Badan (BMI) 97.00 >98.00 >98.50 kesesuaian konteks.
Standard Tahap Normal c. Menghormati pandangan, pendirian dan kepercayaan orang lain.
Kecergasan >97.50 d. Boleh menerima kepelbagaian ahli kumpulan atau pasukan.
Fizikal % Murid e. Berkebolehan menyumbang kepada perancangan serta
Kebangsaan Memperoleh menyelaraskan usaha kumpulan atau pasukan.
SEGAK Tahap Kecergasan f. Bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan.
Sangat Tinggi atau 92.20 >93.40 >93.60 g. Membantu rakan-rakan secara proaktif (bersikap positif dengan
Gred / Markah Tinggi atau Cergas merangka dan mengawal tindakan yang dilakukan jauh lebih awal
A 18 – 20 KcST Ujian Kecergasan >93.20 daripada jangkaan akan berlakunya sesuatu perkara atau kejadian).
B 15 – 17 KcT Fizikal
C 12 – 14 C 10.9 Keusahawanan;
D 08 – 11 KC Kecergasan STg
E 04 – 07 TC Kecergasan Tg a. Mencambahkan idea atau cadangan atau perancangan setelah
Cergas meneliti pelbagai pilihan.
Kurang Cergas 9.50 >9.90 >10.10 b. Mencadangkan idea atau inovasi baharu.
Tidak Cergas 38.80 >38.80 >38.80 c. Memilih maklumat yang sesuai dan mengaplikasikannya dalam
Tidak Lengkap 43.90 >9.70 >44.70 >44.70 kertas cadangan.
6.20 >38.80 <6.20 <6.20 d. Membentangkan cadangan yang menyakinkan berasaskan fakta dan
Bilangan 0.80 >44.70 <0.40 <0.20 penghujahan.
Pencapaian 0.80 <6.20 0.00 0.00 e. Mempamerkan kebabasan dalam mengurus sumber dan
Sekurang- <0.60 melaksanakan perancangan.
3C Pencapaian kurangnya Tempat 8 0.00 3 3 f. Menilai pulangan atau hasil kepada cadangan dan perancangan yang
Sukan dan Ke Tiga Di Bola dibuat.
Permainan Peringkat Daerah Sepak 3
(Ruj. Lamp. XX) Dalam Tempoh 3 Bola 10.10 Pengurusan;
Tahun Jaring
Hoki a. Pempamerkan kemampuan untuk membuat perancangan aktiviti
Bilangan Sepak secara sistematik.
Pencapaian Takraw b. Mempamerkan kemampuan untuk menyusun aktiviti dan tugasan
Tempat Pertama yang diberi.
Di Peringkat 1 2 2 c. Penurunan kuasa dan kebertanggungjawaban kepada individu lain.
Daerah Dalam Sepak d. Memastikan pelaksanaan tugasan secara konsisten bersesuaian
Tempoh 3 Tahun Takraw 1 dnegan perancangan atau objektif.
e. Mengkoordinasi aktiviti atau individu untuk membolehkan
pelaksanaan tugasan secara berkesan.
f. Membentangkan idea atau cadangan atau perancangan secara
Bilangan yegas berasaskan fakta serta penghujahan.
Pencapaian
Sekurang-

27
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2018 2019 2020
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
3d Pencapaian kurangnya Tempat 2 3 3 10.11 Teknologi Maklumat dan Komunikasi;
Ko-Akademik Ke Tiga Di Pantun
(Ruj. Lamp. XX) Peringkat Daerah Bahas 3 a. Menggunakan istilah teknologi maklumat dan komunikasi.
Dalam Tempoh 3 BI b. Mengamalkan penggunaan komputer secara berkesan.
Tahun Pidato c. Menguruskan fial elektronik secara cekap dan berkesan.
Bahas d. Menggunakan internet secara cekap dan berkesan.
Bilangan BM e. Menggunakan teknik yang berkesan semasa melakukan penyelidikan
Pencapaian elektronik.
Tempat Pertama f. Menghasilkan dokumen atau bahan menggunakan perisian-perisian
Di Peringkat 3 1 2 Microsoft.
Daerah Dalam Bahas g. Menghasilkan penerbitan menggunakan prisian penerbitan mesa
Tempoh 3 Tahun BM 1 (Microsoft Publisher).
h. Menjelaskan isu kesahihan, sosial dan etika berkaitan teknologi
Bilangan maklumat dan komunikasi.
Pencapaian
Sekurang- 10.12 Pembelajaran Sepanjang Hayat;
3E Pencapaian kurangnya Tempat 1 1 2
Badan Ke Tiga Di Penga- a. Merancang strategi untuk mendapatkan bahan-bahan rujukan.
Beruniform Peringkat Daerah kap 1 b. Meneroka isu atau masalah yang memerlukan penyelesaian
(Ruj. Lamp. XX) Dalam Tempoh 3 masalaah secara kendiri.
Tahun c. Mengaitkan keperluan maklumat dengan sumber.
d. Memilih sumber yang berkualiti dengan cekap secara kendiri.
Bilangan e. Menentukan maklumat yang diperoleh mencukupi utuk menyokong
Pencapaian kesimpulan.
Tempat Pertama f. Mengumpul dan mengurus maklumat secara kendiri.
Di Peringkat - 1 1 g. Membina struktur koheren (ada kesinambungan; keterikatan antara
Daerah Dalam satu ayat dengan ayat yang lain supaya mudah difahami) dan
Tempoh 3 Tahun - berfokus.
h. Menggabungkan maklumat untuk membut keputusan dan
Penarafan Sekolah penyelesaian.
Berdasarkan i. Menyusun semula maklumat penting supaya mudah dicapai bagi
SKPMg2 meningkatka kefahaman.
4A Penarafan
4. Pencapaian Sekolah Taraf Sekolah 10.13 Globalisasi;
prestasi Berdasarkan
kepimpinan dan SKPMg2 a. Kecekapan pertuturan dalam Bahasa Inggeris dan selesa
pengurusan % Standard 1 – Baik Baik Cem. berhadapan dengan khalayak.
sekolah yang Cemerlang Kepimpinan 85.20 >89.20 >91.20 b. Membina struktur ayat yang bermakna dalam penulisan.
cemerlang (90 – 100%) Baik c. Segera menyesuaikan diri dalam persekitaran pelbagai budaya.
Baik % Standard 2 – 90.00 >87.20 >94.00 >96.00 d. Gigih meneroka ilmu baharu secara kendiri.
(80 – 89%) Pengurusan e. Menyatakan pendapat sendiri sepenuhnya secara bebas tanpa
Sederhana Oganisasi >92.00 gentar dan gementar.
(50 – 79%) 86.00 >90.00 >92.00 f. Menjangkakan tekanan pada maa akan datang dan menyesuaikan
Lemah % Standard 3 – perancangan untuk menghadapinya.
(20 – 49%) Pengurusan Kuri., >88.00
Sangat Lemah Koku. dan HEM
(00 – 19%)

28
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2018 2019 2020
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
% Standard 4 – 87.00 >91.00 >93.00 Mengupayakan Guru Menggunakan Amalan Guru Berprestasi Tinggi
Pembelajaran dan
Pemudahcaraan >89.00 1 Kualiti Pengajaran – Menyampaikan pengajaran dan kemahiran yang
mudah difahami, mudah dingati dan menyeronokkan murid.
% Standard 5 – 83.00 >87.00 >89.00
Kemenjadian a. Guru merancang pengajaran terlebih dahulu.
Murid >85.00 b. Guru pelbagai kaedah pengajaran.
c. Guru mengaitkan isi pelajaran dengan pengetahuan dan pengalaman
% Peratus Guru 80.00 >84.00 >86.00 lepas murid.
Memperolehi d. Guru menggunakan pelbagai alat bantu mengajar.
Tahap Cemerlang >82.00 e. Guru mempastikan ketepatan isi pelajaran.
4B PdPc Guru PdPc (berdasarkan 80.00 >90.00 >95.00 f. Guru memantau kemajuan dan kefahaman murid.
instrumen g. Guru menyampaikan isi pelajaran secara sistematik, jelas dan mudah
pencerapan PdP) >85.00 difahami.
h. Pengajaran guru dapat menarik minat dan menyeronokkan murid
% Markah untuk terus belajar.
(Berdasarkan i. Guru banyak memberi latihan dan kerja rumah.
Instrumen j. Kesemua isi pelajaran dalam sukatan pelajaran atau buku teks diajar
4C Penilaian Penilaian Pusat 65.00 >80.00 >90.00 oleh guru.
Pusat Sumber Sumber Sekolah k. Guru mereka bentuk dan melaksanakan rancangan pengajaran
Sekolah Kebangsaan) >70.00 supaya murid menggunakan pelbagai kemahiran berfikir seperti
menganalisis dll.
Laporan Audit
2 Aras Pengajaran yang Sesuai –Melaksanakan pengajaran-
T_TM – pembelajaran bersesuaian dengan kebolehan dan keupayaan murid.
4D Prestasi Berteguran, Tidak T_TM TT_B TT_SB
Kewangan Memuaskan a. Guru mengajar mengikut aras kebolehan murid.
T_KM – TT_M b. Guru mempraktikkan murid untuk cepat memahami konsep dan
Berteguran, menguasai kemahiran asas.
Kurang c. Guru memastikan murid mempunyai sikap mahu belajar.
Memuaskan d. Guru mengumpulkan murid berdasarkan kebolehan dan penguasaan
TT_M – Tanpa sesuatu kemahiran.
Teguran, e. Guru memastikan semua murid dapat menguasai kemahiran asas.
Memuaskan f. Guru memastikan ketepatan dan mempunyai pengetahuan yang
TT_B – Tanpa terkini mengenai isi kandungan mata pelajaran yang diajar dan
Teguran, Baik penguasaan bahan yang berkaitan.
TT_SB – Tanpa g. Guru meletakkan harapan yang tinggi terhadap pencapaian murid
Teguran, Sangat
Baik 3 Insentif – Memberi motivasi kepada murid untuk terus belajar dan
menyiapkan kerja-kerja yang diberi.

a. Guru memberitahu murid supaya belajar sampai ke universiti.


b. Guru memberi ganjaran atau pujian kepada murid yang berusaha
Status mencapai kejayaan.
Keselamatan c. Guru memberi dendaan kepada murid yang malas belajar.
Makanan Kantin d. Guru memberi semangat supaya murid belajar bersungguh-sungguh.

29
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2018 2019 2020
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
4E Penarafan Status Bahay Baik Baik 4 Masa – Memastikan pengajaran-pembelajaran yang cukup untuk
Prestasi Keselamatan a Memu- murid mempelajari sesuatu pengetahuan dan kemahiran (time-on-task,
Keselamatan Makanan Dapur askan guru memberi pelbagai latihan dan cukup masa untuk menyiapkan
Makanan Asrama tugasan dan engaged time, guru menggunakan masa sepenuhnya
Kantin / Dapur Baik Baik seperti mana yang diperuntukkan untuk mengajar).
Asrama Status Kebersihan Berisi- Memu-
Tandas ko askan a. Guru menggunakan masa sepenuhnya seperti mana yang
diperuntukan untuk mengajar.
b. Guru memberi pelbagai latihan/kerja dan cukup masa untuk
Baik Baik menyiapkan latihan/kerja rumah.
4F Penarafan Status Sekolah Memu- Baik c. Guru masuk kelas untuk mengajar tepat pada waktunya.
Prestasi Selamat askan d. Guru keluar selepas mengajar tepat pada waktunya.
Kebersihan
Tandas
Baik Baik
4G Penarafan Bilangan Aduan Berisi- Memu-
Prestasi Pelanggan ko askan
Sekolah
Selamat Skor Tahap
Kepuasan <10 <5
4H Kepuasan Pelanggan 20 <15
Pelanggan
% Kehadiran >3.85 >3.90
Ibubapa Ke 3.75 >3.80
Program Sekolah

Bilangan Sekolah >60.00 >70.00


4I Penglibatan Luar Hadir 40.00 >50.00
Ibubapa Melaksanakan
Penandaarasan
>3 >4
4J Hubungan Tahap Pencapaian Tiada >2
Luar Aspek Iklim
Sekolah

Tahap Pencapaian Seder- Baik


4K Sarana Aspek Komunikasi Asas Seder- hana
Sekolah Berkesan hana

Tahap Pencapaian Seder- Baik


Aspek Sokongan Asas Seder- hana
Terhadap hana
Kejayaan Murid
Seder- Baik
Tahap Pencapaian Asas Seder- hana
Aspek hana
Tanggungjawab

30
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2018 2019 2020
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
Bersama
Seder- Baik
Tahap Pencapaian Asas Seder- hana
Aspek Keputusan hana
Bersama

Tahap Pencapaian Seder- Baik


Aspek Kerjasama Asas Seder- hana
Dengan Komuniti hana

% Tahap Asas Seder- Baik


Penglibatan Ibu Asas Seder- hana
Bapa Dalam hana
Pembelajaran
Anak-anak. <30.00 <20.00
4L Sarana Ibu 50.00 <40.00
Bapa % Tahap
Sederhana
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran >45.00 >45.00
Anak-anak. 45.00 >45.00

% Tahap
Cemerlang
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran >25.00 >35.00
Anak-anak. 5.00 >15.00

Skor Persepsi
Guru Terhadap
Iklim Sekolah

Skor Persepsi >4.25 >4.50


4M Suara- Murid Terhadap 3.74 >4.00
suara Guru, Iklim Sekolah
Murid dan Ibu
Bapa Terhadap Skor Persepsi Ibu >4.25 >4.50
Iklim Sekolah Bapa Terhadap 3.90 >4.00
(Teachers, Iklim Sekolah
Students,
Parents Voice) >4.25 >4.50
1 – Sangat 3.93 >4.00
Rendah
2 – Rendah
3 – Sederhana

31
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2018 2019 2020
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
4 – Tinggi
5 – Sangat Tinggi

32
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2018 2019 2020
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]

33

Anda mungkin juga menyukai