Anda di halaman 1dari 26

KPP 3014: PEMBELAJARAN DAN

PERKEMBANGAN PELAJAR

TAJUK :

MASALAH TINGKAH LAKU DISIPLIN PONTENG SMK


TUNGKU PUTERA BALING, KEDAH

KUMPULAN KULIAH: G
DISEDIAKAN OLEH :

NAMA NO. PROGRAM


MATRIK
KAMAR BIN ADAM D20182085240 AT 59
ISMP PENDIDIKAN
JASMANI
MUHAMMAD NAJIB BIN ZAINAL D20182086466 AT 59
MOHAMAD TAUFIQ BIN MARZUKI D20182086447 AT 59
MUIZ BIN MASWAN D20182086461 AT 59
MUHAMMAD KAMARUL RIZMIE BIN D20182086465 AT 59
ISHAK
MUHAMMAD NAZMI BIN MOHAMMAD D20182086446 AT59
NAZAR
MUHAMMAD SYAWALUDDIN FAEZ BIN D20182086442 AT 59
SHAHARUDDIN
NADIEA SYAHIERA BT CHE AZHAR D20182085975 AT19
ISMP PENDIDIKAN
AWAL KANAK-KANAK
MOHAMMAD NAZMI NAIM BIN AZHAR D20182086434 AT 59

PENSYARAH: DR MAZARUL HASAN BIN MOHAMAD HANAPI


Tarikh : 05/07/2020
ISI KANDUNGAN
Bil Tajuk Muka Surat

1. 1.0 PENGENALAN 1-2

2. 2.0 LATAR BELAKANG 3

3. 3.0 TEORI YANG BERKAITAN 4-7

4. 4.0 OBJEKTIF KAJIAN 8

5. 5.0 METODOLOGI KAJIAN/KAEDAH KAJIAN 9-12

6. 6.0 DAPATAN KAJIAN 13-14

7. 7.0 PERBINCNGAN KAJIAN

7.1 FAKTOR-FAKTOR BERLAKUNYA MASALAH


PONTENG DI SMK TUNKU PUTERA BALING, KEDAH.
7.2 LANGKAH MENGTASI MASALAH PONTENG DI SMK
TUNKU PUTERA 15-21

7.3 KESAN-KESAN MASALAH PONTENG KEPADA


PELAJAR DI SMK TUNKU PUTERA

8. 8.0 RUMUSAN 22-23

9. 9.0 BIBLIOGAFI 24
1.0 PENGENALAN

Definisi tingkah laku adalah apa yang dilakukan atau diperkatakan oleh seseorang
individu. Tingkah laku juga semua tindakan manusia yang boleh diperhati, diukur dan
dinilai dan sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara
sedar atau separa sedar. Tingkah laku adalah manifestasi fizikal sebarang sikap yang
berasaskan nilai-nilai tertentu. Menurut Lewis M.Beaker (2001), sebarang perbuatan yang
dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa sedar.

Manakala, menurut Garry Martin dan Joseph Pear (2003), tingkah laku juga
merangkumi aktiviti, aksi, prestasi, bertindakbalas, tindakan, dan reaksi dari segi teknik,
aktiviti yang melibatkan otot-otot, kelenjar (glandular) dan aktiviti elektrik oleh setiap
organ. Pada dasarnya tingkah laku adalah apa sahaja yang diperkatakan atau dilakukan
oleh individu. Carl Rogers (1999), menekankan bahawa seseorang individu bertingkah
laku mengikut persepsi diri sendiri dan keadaan. Sekiranya individu itu mempunyai
konsep kendiri yang positif maka dia berupaya berinteraksi dan bertindak dengan lebih
yakin.

Masalah tingkah laku atau tingkah laku bermasalah pula merupakan tingkah laku
yang tidak normal, iaitu abnormal behavior dalam bahasa Inggeris. Ia boleh ditakrifkan
terkeluar dari nilai dan norma social masyarakat, termasuk sekolah. Konsepnya
bertentangan dengan tingkah laku normal yang lazimnya dirasai, dilakukan dan dialami
oleh kebanyakan orang dalam masyarakat. Berdasarkan kajian dan pemerhatian, tingkah
laku bermasalah yang tertimbul adalah kerana kekurangan keupayaan individu dalam
proses adaptasi atau pun akomodasi apabila menghadapi perubahan situasi dalam alam
persekitaran. Akibatnya, ia mengganggu emosi dan aktiviti kehidupan individu yang
terlibat dan seterusnya mengganggu pula keharmonian alam persekitaran semasa proses
interaksi berlaku.

Tingkah laku terbahagi kepada dua iaitu tingkah laku positif dan tingkah laku negatif. Antara
ciri-ciri tingkah laku positif dan negatif ialah :

a) Tingkah laku positif


 Tingkah laku ingin tahu – sikap ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu
perkara yang dilihat.

1
 Tingkah laku cepat belajar – cepat menangkap atau ‘catch up’ sesuatu perkara
yang baru dipelajari, dapat mempelajari sesuatu yang baru dengan cepat
 Tingkah laku pintar cerdas – sentiasa cepat dan pantas apabila menggunakan
otak dan berfikir
 Tingkah laku proaktif – sentiasa menunjukkan kesungguhan atau sikap maju
ke depan berbanding kawan-kawan yang lain

b) Tingkah laku negatif


 Tingkah laku yang menghalang (bergantung) :Tingkah laku ini merupakan
tingkah laku yang boleh membahayakan diri.
 Tingkah laku yang mengganggu (disruptif) : Tingkah laku ini merupakan
tingkah laku yang boleh membahayakan orang lain.
 Tingkah laku anti sosial (distruktif) : Tingkah laku ini merupakan tingkah laku
yang boleh membahayakan diri, sekolah dan masyarakat.

Manakala, defisnisi ponteng adalah satu perbuatan salah laku dan


melanggar peraturan sekolah. Ini bermaksud seseorang pelajar dianggap
ponteng sekiranya tidak hadir ke sekolah tanpa sebab-sebab yang
dibenarkan pada hari persekolahan. Oleh yang demikian, ponteng
merupakan istilah yang digunakan bagi merujuk kepada apajua kegagalan menghadiri
kelas di sekolah secara sengaja tanpa alasan yang munasabah.

Menurut Kamus Dewan, ponteng didefinisikan sebagai lari daripada


tanggungjawab atau tugas tanpa kebenaran. S elain dari itu, ponteng
juga merujuk kepada pelajar yang menghadiri sekolah tetapi tidak
menghadiri kelas, samaada salah satu kelas, beberapa kelas ataupun kesemua
kelas dalam satu-satu hari.

M enurut Rasidah Bt.Omar (2005) dalam Azizi et. al. (2005)


ponteng s ekolah boleh ditakrifkan s ebagai ketidakhadiran pelajar ke
s ekolah tanpa s ebarang alas an yang munasabah. Gejala ponteng sekolah
selalunya dikaitkan dengan masalah disiplin. Kamus Dewan (2000), disiplin
membawa pengertian latihan pemikiran dan kelakuan supaya ahli masyarakat
atau individu boleh mengawal diri, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
untuk melatih seseorang berkelakuan baik.
2
2.0 LATAR BELAKANG

2.1 Latar Belakang Sekolah

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Putera,Baling,Kedah

Alamat: Jalan Baling - Gerik, Taman Bersatu, 09100 Baling, Kedah

No tel: 04-470 1270

E-mail : KEB0037@moe.edu.my

Jenis Sekolah : Luar Bandar

Tahap Masalah Disiplin : Sederhana

2.2 Latar Belakang Responden (Guru)

Nama : Cik Adibah Binti Mokhtar

Pengalaman Mengajar : 13 tahun

Mengajar Subjek : Bahasa Melayu

Jawatan di sekolah : AJK Disiplin

Latar belakang pendidikan : Ijazah Sarjana Muda di Universiti Utara Malaysia.

3
3.0 TEORI YANG BERKAITAN
3.1 TEORI ALBERT BANDURA

A) Lingkungan menurut Albert Bandura

Belajar merupakan interaksi segitiga yang saling berpengaruh dan mengikat antara
lingkungan, faktor-faktor personal dan tingkah laku. Tingkah laku sebagai
interaksi timbal balik yang terus menerus antara seseorang dan lingkungan.
Pengaruh yang relatif dari setiap faktor bervariasi dalam situasi yang berbeda
untuk tingkah laku tertentu, oleh karena itu dalam beberapa situasi faktor
lingkungan lebih mempengaruhi, padahal dalam situasi lain seseorang mengatur
kejadian-kejadian lingkungan. Dalam proses pembelajarannya, teori belajar sosial
ini, melibatkan lingkungan sosial artinya apa yang dilakukan dalam pembelajaran
dan pengajaran hendaknya memiliki keterkaitan dan padanan dengan kehidupan
sosial yang nyata. Teori belajar ini dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana
orang belajar dalam seting yang alami/ lingkungan sebenarnya.

B) Metode Pembelajaran dalam Pendidikan Sosial dan Moral menurut


Albert Bandura
Pada dasarnya perilaku seseorang bersandar pada ukuran-ukuran moral yang
dia yakini (Albert Bandura, 2003). Menurut Bandura, seseorang tidak merasa
tenang jika perbuatan yang dilakukannya menyalahi atau melanggar nilai-nilai
kebaikan yang diyakininya. Perasaan tidak nyaman tersebut mencegah
seseorang dari perbuatan yang diyakininya tidak baik. Prinsip dasar belajar
hasil temuan Bandura termasuk belajar sosial dan moral. Menurut Bandura
seperti yang dikutip Barlow (1985), sebagian besar dari yang dipelajari
manusia terjadi melalui peniruan (imitation) dan penyajian contoh perilaku
(modeling). Dalam hal ini seorang siswa yang belajar mengubah perilakunya
sendiri melalui penyaksian cara orang atau sekelompok orang mereaksi atau
merespon sebuah stimulus tertentu. Siswa ini juga dapat mempelajari respon-
respon baru dengan cara pengamatan terhadap perilaku contoh dari orang lain,
misalnya guru atau orang tuanya.

4
3.2 TEORI FUNGSIONALISME

Analisis Isu berdasarkan perspektif Teori Struktural-Fungsional


Teori ini mengkaji fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan-kegiatan yang
menyumbang kepada penerusan masyarakat. Masyarakat selalu dianggap seperti
tubuh badan manusia yang mempunyai bahagian-bahagian dengan fungsi-fungsi yang
tersendiri. Teori fungsionalisme memberi huraian mengenai organisasi sosial dan
menerangkan bagaimana sesuatu organisasi dikekalkan. Masyarakat telah diibaratkan
sama seperti organisma yang mempunyai bahagian-bahagian dan setiap bahagian
masyarakat dikenali sebagai struktur. Seterusnya kajian dilakukan untuk melihat
bagaimana struktur masyarakat berfungsi.

Menurut teori ini, struktur-struktur sosial akan menentukan kelancaran perjalanan


atau keharmonian masyarakat. Brinkerhoff dan White (1989:9) telah merumuskan tiga
andaian utama ahli-ahli fungsionalisme iaitu stabiliti, harmoni dan evolusi. Stabiliti
merupakan kriteria penilaian utama untuk menentukan sejauh mana sesebuah
masyarakat dapat dikekalkan. Harmoni menunjukkan bagaimana semua bahagian atau
struktur-struktur dalam masyarakat bekerjasama untuk mencapai tujuannya. Evolusi
pula menggambarkan perubahan-perubahan yang berlaku kepada masyarakat melalui
proses adaptasi struktur sosial kepada pembaruan. Maka, tidak dapat dinafikan lagi
bahawa ibu bapa, pihak sekolah, rakan sebaya dan media massa saling berperanan
dalam mengatasi masalah jenayah yang wujud di kalangan remaja.

Teori ini mengkaji fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan-kegiatan
yang menyumbang kepada penerusan masyarakat. Masyarakat sebagai tubuh badan
manusia yang mempunyai bahagian dan fungsinya yang tersendiri. Ianya boleh
dihuraikan sebagai suatu organisasi sosial dan bagaimana organisasi itu dikekalkan.
Kajian dilakukan untuk meninjau sejauh mana struktur masyarakat berfungsi. Sosial
akan menentukan kelancaran perjalanan atau keharmonian masyarakat. Brinkerhoff
dan White (1989:9) merumuskan tiga andaian utama ahli-ahli fungsionalisme iaitu
stabiliti, harmoni dan evolusi. Stabiliti menentukan setakat mana sesuatu masyarakat
itu dapat dipertahankan. Harmoni pula merujuk kepada semangat kerjasama dalam
masyarakat untuk mencapai sesuatu matlamat. Evolusi pula digambarkan bagaimana
perubahan berlaku terhadap masyarakat akibat dari pembaharuan. Sebagai

5
rumusannya, teori ini menekankan kepentingan persefahaman anggota masyarakat
demi keharmonian dan kestabilan masyarakat berkenaan.

3.3 Teori Psikonalitik

Menurut Corey (1996), teori psikoanalitik adalah merupakan pendekatan yang mula-
mula muncul dalam tiga pendekatan psikologi yang utama. Dua pendekatan yang lain
ialah pendekatan tingkahlaku dan pendekatan kemanusiaan (humanistik). Pada sudut
pandangan falsafah, pendekatan ini telah mengemukakan konsep kegirangan. Freud
menyatakan bahawa seseorang individu normal adalah mereka yang dapat menikmati
kehidupannya dengan kasih sayang dan bekerja. Menurut Fine (1972), konsep
kegirangan yang dikemukakan oleh Freud ini dapat dihuraikan lagi dimana terdapat
aspek-aspek lain bagi memperoleh keseronokan, menghapuskan perasaan negatif,
melahirkan perasaan positif, mendapat identiti diri dan masyarakat, mencari
pengertian tentang perasaan dalam keluarga dan kepuasan bekerja.

Dari sudut pandangan yang lain, Morris (1976), melihat bahawa psikonanalitik
telah memberi penekanan pada bahagian tidak sedar, peranan naluri, peranan asas
keluarga, tekanan-tekanan dinamik, dan pembentukan personaliti. Pendekatan ini juga
telah memberi perhatian kepada proses-proses dalaman individu, tingkah laku luaran,
pengalaman masa lampau dan kini, dan keadaan sosial seseorang.

Patterson (1996), mengatakan bahawa pendekatan psikoanalitik merupakan


pendekatan pertama yang mengkaji peranan perasaan dan emosi dalam pengalaman
psikologi. Pendekatan ini telah diubahsuai oleh beberapa orang ahli teori Psikoanalitik
dari segi konsep dan prosedurnya dan mereka telah membentuk teori masing-masing
yang lebih dikenali sebagai pendekatan neo Freudians. Di antara ahli psikologi yang
telah mengubahsuai teori tersebut mengikut pendapat masing-masing ialah Alfred
Adler yang membentuk teori Psikologi Individu dan Carl Jung yang membentuk teori
Analisa. Menurut Ma’rof Redzuan dan Haslinda Abdullah (2003), penekanan Freud
yang belebih-lebihan ke atas impuls seksual dan kelangsangan telah menimbulkan
pelbagai kontroversi, salah satu kesannya ialah pengikut dan anak-anak murid Freud
telah membentuk teori mereka sendiri. Kebanyakan mereka menerima kepentingan
motif alam tidak sedar, tetapi mereka lebih meletakkan penekanan yang lebih kepada

6
hubungan ego dengan masyarakat berbanding dengan hubungan ego yang hanya
memuaskan kehendak id.    

Pada umumnya pendekatan psikoanalitik melihat manusia itu sebagai individu


yang telah ditentukan masa depannya. Kenyataan ini telah disokong oleh beberapa
orang tokoh terkenal. Di antaranya, Amir Awang (1991) yang menyatakan bahawa
pendekatan ini telah meletakkan manusia itu lahir bersama-sama dengan naluri-naluri
kebinatangan yang bersifat jahat. Kehidupannya telah ditentukan dari sejak awal lagi
oleh naluri-naluri tersebut. Naluri ini akan mempengaruhi tingkahlaku yang tidak
logik dan tidak rasional. Gladding (1996), menjelaskan keadaan semulajadi manusia
boleh diterangkan dalam terma-terma minda yang sedar, pra sedar, dan tidak sedar.
Mahmood Nazar Mohd (1990) mengatakan pendekatan ini menunjukkan bahawa
semua personaliti dewasa manusia dibentuk dari semenjak dilahirkan hingga ke umur
lima tahun.

Freud telah menegaskan bahawa manusia dilahirkan dengan dorongan naluri


dalaman yang bersifat biologi atau kebinatangan. Naluri ini telah dibahagikan kepada
dua bahagian iaitu naluri seksual atau eros (naluri hidup) dan naluri pembinasaan
atau thanatos (naluri mati). Semua kuasa naluri telah disimpan dalam tenaga yang
tidak bertambah. Tenaga ini akan wujud dalam bentuk yang dikenali sebagai tenaga
psikik dan tenaga determinisme psikik. Tenaga ini juga merupakan kuasa penggerak
kepada segala perilaku manusia dan mempunyai hubungan dengan naluri seksual dan
libido. Tenaga determinisme psikik merupakan tenaga penyebab yang mengakibatkan
tingkah laku fizikal dan mental manusia.

7
4.0 OBJEKTIF KAJIAN

Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengkaji dan menyelidik dengan lebih
mendalam dan terperinci tentang masalah ponteng yang berlaku antara pelajar di Sekolah
Menengah Kebangsaan Tunku Putera (SMKTP).

Dalam kajian ini juga, terdapat beberapa objektif kajian yang perlu dicapai oleh para pengkaji
:

i. Mengenal pasti definisi masalah ponteng antara pelajar.

Pengkaji dapat menghuraikan takrifan ponteng dengan lebih terperinci supaya kajian dapat
dilaksanakan dengan lebih efisyen.

ii. Menghuraikan faktor berlakunya masalah ponteng di sekolah.

Pengkaji perlu menyelidik punca sebab pelajar-pelajar di SMK TUNKU PUTERA


melakukan gejala ponteng di sekolah.

iii. Menghuraikan kesan masalah ponteng yang berlaku di sekolah.

Gejala ponteng yang berlaku di sekolah mungkin memberi kesan terhadap


pembelajaran antara pelaku, rakan sekelas pelaku, guru sekolah ataupun sekolah
sendiri.

iv. Menghuraikan langkah mengatasi masalah ponteng di sekolah.

Setelah mengenal pasti tentang gejala ponteng, langkah-langkah untuk


membendung perkara tersebut sewajarnya dilakukan.

8
5.0 METODOLOGI KAJIAN/KAEDAH KAJIAN

Metodologi kajian merupakan kaedah dan teknik mereka-bentuk, mengumpul dan


menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian.
Metodologi menerangkan cara sesuatu masalah yang dikaji dan sebab sesuatu kaedah dan
teknik tertentu digunakan. Tujuan metodologi ialah untuk membantu memahami dengan
lebih luas atau lebih terperinci lagi tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian
tentang proses kajian.

Selain itu, menurut ‘Hornby’ (1985), metodologi merupakan satu set kaedah yang
digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek kajian yang tertentu. Oleh itu, bahagian
ini akan membincangkan reka bentuk kajian, sampel kajian, instrumen kajian dan prosedur
atau proses menganalisis data bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah
dikemukakan lebih awal. Menurut Ustaz Kenali, metodologi penyelidikan merupakan kaedah
dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan
bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian (merumuskan apa yang dikaji). Metodologi
menerangkan cara sesuatu masalah yang dikaji dan sebab sesuatu kaedah dan teknik tertentu
digunakan. Tujuan metodologi adalah untuk membantu memahami dengan lebih luas
(terperinci) lagi tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses
kajian.

5.1 REKA BENTUK KAJIAN

Kajian ini berbentuk kajian tinjauan. Kajian tinjauan kumpulan kami ini dilakukan
berdasarkan rujukan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan persampelan,
pengukuran dan analisis data. Kajian ini adalah untuk mengenal pasti masalah tingkah laku
yang berlaku di SMK Tunku Putera, Baling, Kedah, mengkaji faktor-faktor berlakunya
masalah ponteng dan mengkaji langkah mengatasi pihak sekolah dalam membendung
masalah ponteng di SMK Tunku Putera, Baling, Kedah.

9
5.2 INSTRUMEN KAJIAN

Instrumen ialah alat untuk mengumpul data yang dikehendaki bagi menjawab soalan
penyelidikan yang telah ditetapkan. Maka, instrumentasi ialah proses menyediakan alat
mengumpul data. Hakikat bahawa pemikiran sebenar seseorang manusia bersifat rahsia, serta
sering tersembunyi di “sebalik topeng”, maka diandaikan bahawa tingkah laku sebagai
mewakili pemikiran. Tingkah laku sampel diukur menerusi pentadbiran alat penyelidikan
yang dipilih. Menurut Ustaz Kenali, instrumen kajian ialah apa-apa alat, atau cara atau apa-
apa kaedah untuk memperolehi dan mengumpul data kajian. Instrumen kajian diperlukan
untuk mendalami konsep berkaitan sikap, persepsi, keterangan latar belakang dan segala
sumber yang berbentuk primer ataupun sekunder. Dalam kajian ini instrumen yang digunakan
untuk mendapatkan data adalah menggunakan perbincangan kumpulan, kaedah temu bual
dan kaedah rujukan internet.

Instrumen kajian kumpulan kami mengunakan kaedah kajian kualitatif. Kajian


kualitatif adalah kajian yang menggunakan maklumat atau data yang bersifat kualitatif. Data
kualitatif diperoleh dengan cara pemerhatian, perbincangan kumpulan, temubual, analisis
internet atau apa-apa cara untuk mendapatkan data yang lengkap. Saiz sampel bagi kajian ini
lebih kecil berbanding kajian kuantitatif.

Kaedah Kajian Instrumen Kajian


Kajian Kualitatif Perbincangan kumpulan, kaedah temubual dan kajia internet.
Jadual 1: Instrumen Kajian Kumpulan

10
5.3 CARA MENDAPATKAN RESPONDEN

Pengkaji memilih responden secara sampel bertujuan.

5.3.1 Kaedah Perbincangan

Pengkaji telah membuat perbincangan bersama ahli kumpulan. Kami dikehendaki mencari

dan menemu bual seorang cikgu yang berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam bidang cikgu

serta bidang masalah tingkah laku lebih-lebih masalah ponteng sekolah. Disebabkan negara

kita telah dilanda covid-19 tahun 2020, kami berbincang dan bersetuju menggunakan aplikasi

googlemeet sebagai plaform kami untuk menemu bual cikgu tersebut.

5.3.2 Pemilihan Responden

Responden dipilih secara bertujuan untuk memenuhi kehendak tajuk kajian iaitu mengenal

pasti guru yang berpengalaman lebih dari 10 tahun. Responden yang telah dipilih dalam

kajian ini adalah seorang guru yang bernama Cik Adibah binti Mokhtar selaku guru di SMK

Tunku Putera Baling, Kedah.

5.4 Temu Bual

Dalam kaedah temu bual, kami telah menemu bual dengan seorang guru di SMK Tunku

Putera, Baling, Kedah. Dengan itu, pengkaji telah menyediakan beberapa soalan yang

berkaitan dengan masalah tingkah laku dan masalah ponteng yang berlaku disekolah

Antara soalan yang dikemukan adalah seperti berikut :-


11
Bil Soalan
1. Adakah sekolah (nama sekolah) ini mempunyai jumlah masalah tingkah laku
yang rendah, sederhana atau tinggi?

2. Apakah masalah tingkah laku yang sering dilakukan oleh pelajar ?

3. Apakah faktor-faktor berlakunya masalah ponteng ini?

4. Pelajar dari tingkatan berapakah yang paling banyak mempunyai masalah


ponteng?

5. Pada pendapat cikgu, mengapakah pelajar dari tingkatan tersebut melakukan


lebih banyak masalah ponteng dari pelajar tingkatan lain?

6. Adakah masalah ponteng ini mempengaruhi pembelajaran seseorang pelajar


tersebut?

7. Apakah langkah-langkah pencegahan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah


untuk mengatasi masalah ponteng ini?

8. Pada pendapat peribadi cikgu, apakah langkah-langkah dan hukuman yang


sewajarnya dikenakan kepada pelajar yang melakukan masalah ponteng ini?
Terutamanya bagi mereka yang melakukan kesalahan berulang kali.

9. Sebagai seorang guru yang berpengalaman, apakah nasihat cikgu untuk


pelajar-pelajar di luar sana?

5.5 Kajian Analisis Internet

Kajian ini kami lakukan untuk mengenalpasti kedudukan masalah disiplin SMK Tunku
Putera berada pada tahap rendah, sederhana atau tinggi. Selain itu, kami juga mencari teori-
teori yang berkaitan masalah tingkah laku di internet sebagai penjelasan kami.

5.6 PENUTUP

Secara keseluruhannya, dalam bab ini telah dijelaskan secara terperinci kedah metodologi
yang digunakan dalam kajian yang melibatkan reka bentuk kajian, instrument kajian, cara
pemilihan responden, temu bual, dan analisis internet.

6.0 DAPATAN KAJIAN

12
6.1 MASALAH TINGKAH LAKU DI SMK TUNKU PUTERA DEFINISI
MASALAH TINGKAH LAKU

Secara konsepnya, masalah tingkah laku merujuk kepada perlakuan yang


dimanifestasikan secara konsisten dalam satu jangka masa lama yang akan memberi
kesan buruk dalam perkembangan pembelajaran pelajar dan seterusnya menghalang
mereka terlibat secara aktif di dalam atau di luar bilik darjah. Definisi bagi tingkah
laku bermasalah boleh didefinisikan sebagai tingkah laku yang tidak normal dan
terkeluar dari nilai dan norma sosial masyarakat, tidak kira di dalam kehidupan
bermasyarakat atau sekolah. Berdasarkan kajian dan pemerhatian pakar psikologi
mendapati bahawa tingkah laku bermasalah ini timbul kerana kurangnya keupayaan
individu dalam proses mengadaptasi atau akomodasi apabila menghadapi perubahan
persekitaran. Hal ini menyebabkan berlakunya gangguan emosi dan aktiviti kehidupan
individu serta seterusnya mengganggu kestabilan dan keharmonian persekitarannya.
Dalam konteks pendidikan, tingkah laku bermasalah merujuk kepada sebarang
tingkah laku yang boleh merosakkan kelancaran dan keberkesanan proses pengajaran
dan pembelajaran khusunya di dalam bilik darjah. Teori- teori yang berkaitan
dikemukan oleh Kindsvatter (Levin & Nolan, 2004)- tingkah laki bermasalah atau
salah laku, Feldhusen (Levin & Nolan, 2004) – gangguan terhadap perlaksanaan
proses pengajaran yang lancar, Emmer dan raka-rakan ( Levin & Nolan, 2004) –
mengganggu pengajaran guru serta pembelajaran beberapa orang murid untuk jangka
masa tertentu dan Shrigley (Levin & Nolan, 2004) – apa jua tingkah laku yang
mengganggu pengajaran guru atau bersifat tidak selamat dari segi psikologi mahupun
fizikal ditakrifkan sebagai tingkah laku distruptif . Jenis- jenis tingkah laku yang
dikenalpasti terbahagi kepada dua iaitu distruptif dan distruktif. Distruptif merujuk
kepada tingkah laku yang membahayakan orang lain seperti hiperaktif, kelakuan
nakal, bising, bergerak sesuka hati, bising, ketawa dengan kuat, agesif dari segi lisan
dan fizikal. Bagi distruktif pula merujuk kepada tingkah laku yang membahayakan
diri, sekolah dan masyrakat sesperti permusuhan yang nyata, vandelisme, kumpulan
liar dan sebagainya.

13
6.2 MASALAH TINGKAH LAKU YANG BERLAKU DI SMK TUNKU
PUTERA
Masalah disiplin yang terdapat di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Putera
adalah di tahap yang sederhana di mana perkara ini dijelaskan oleh responden
kajian iaitu Cik Adibah Binti Mokhtar. Perkara ini turut disokong oleh Jabatan
Pendidikan Negeri Kedah sendiri apabila senarai sekolah masalah disiplin dan
dadah dikeluarkan di laman web. Senarai tersebut menyatakan kategori sekolah
diantara kategori 1 dan 3. Kategori 1 merujuk kepada masalah disiplin sahaja
manakala kategori 3 merujuk kepada masalah disiplin dan dadah. SMK Tunku
Putera dikategorikan sebagai sekolah kategori 1 yang mana hanya mempunyai
masalah disiplin. Menurut responden masalah disiplin di sekolah ini masih lagi
dalam keadaan yang terkawal di mana wujudnya kerjasama diantara pihak polis,
PIBG dan masyarakat setempat. Masalah utama yang terdapat di SMK Tunku
Putera adalah masalah ponteng. Ponteng kelas dan ponteng sekolah sering kali
berlaku di SMK Tunku Putera yang mana melibatkan majoriti pelajar tingkatan 3
dan 4. Pelajar-pelajar yang bermasalah ini dikatakan hanya datang ke sekolah
untuk berseronok dan tiada matlamat masa depan. Pelajar- pelajar lebih suka
bermain di dalam kelas dan tidak memasuki subjek-subjek tertentu. Selain itu,
terdapat pelajar-pelajar yang ponteng sekolah kerana malas dan tiada semangat
untuk ke sekolah. Pelajar- pelajar tersebut tidak mendapat proses pembelajaran
dan pengajaran yang sempurna kerana sikap ponteng mereka. Masalah disiplin
lain yang terdapat di sekolah ini juga adalah merokok, membuli dan bergaduh.
Namun masalah ini bukanlah menjadi satu masalah utama di sekolah kerana
perkara ini jarang- jarang berlaku. Kes buli di sekolah ini juga bukan terjadi di
kawasan sekolah namun ianya terjadi di kawasan asrama sekolah kerana terdapat
satu pegangan yang tidak sihat dalam kalangan pelajar asrama iaitu perbuatan
membuli ini merupakan tradisi dari pelajar senior kepada pelajar junior. Bagi
masalah disipli bergaduh pula dikatakan berfaktor dari percintaan yang mana
berebut kekasih dan sebagainya. Selain itu perbuatan bergaduh ini turut berpunca
daripada ejek- mengejek diantara kaum. SMKTP terkenal dengan kepelbagaian
pelajar yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Oleh itu wujud perselisihan faham
di antara kaum dengan kaum yang lain.

14
7.0 PERBINCANGAN KAJIAN

7.1 FAKTOR-FAKTOR BERLAKUNYA MASALAH PONTENG DI SMK


TUNKU PUTERA BALING, KEDAH.

Faktor berlakun adalah suatu unsur atau sebab yang menyumbang kepada sesuatu
hasil. Bagi masalah ponteng antara disiplin yang berlaku di Sekolah Menengah
Kebangsaan Tunku Putera, Baling Kedah, terdapat berberapa faktor yang menjadi
punca masalah disiplin di sekolah tersebut boleh berlaku.

Ponteng adalah istilah yang digunakan bagi merujuk kepada apajua kegagalan


menghadiri kelas di sekolah secara sengaja tanpa alasan yang munasabah.
Menurut Kamus Dewan, ponteng didefinisikan sebagai lari daripada tanggungjawab
atau tugas tanpa kebenaran.Istilah tersebut digunakan bagi kes ketidakhadiran yang
berpunca daripada keinginan pelajar itu sendiri, dan bukannya kes-kes yang
"dimaafkan" seperti sakit, kemalangan dan sebagainya.

Menurut MyHealth Kementeri kesihatan Malaysia mendefisinikan Ponteng


sekolah merupakan satu perbuatan yang menyalahi peraturan sekolah. Statistik
menunjukkan lebih ramai pelajar sekolah menengah yang ponteng sekolah berbanding
dengan pelajar sekolah rendah. Ini bermakna, lebih ramai remaja yang melakukan
aktiviti berisiko tersebut.

Kajian menunjukkan bahawa ponteng sekolah adalah tanda-tanda awal yang


seseorang remaja tersebut sedang menghadapi masalah. Sepatutnya pergi ke sekolah
setiap hari merupakan satu rutin bagi seorang pelajar, tetapi apabila mereka ponteng,
ianya seperti memberi signal bahawa mereka telah hilang arah tuju dalam hidup.
Secara tidak langsung, dengan ponteng sekolah, mereka cuba memberitahu ibubapa,
pihak sekolah dan masyarakat bahawa mereka memerlukan pertolongan untuk
meneruskan hidup ke arah yang lebih positif.

Ponteng merupakan satu perbuatan salah laku dan melanggar peraturan


sekolah. Ini bermaksud seseorang pelajar dianggap ponteng sekiranya tidak hadir ke
sekolah tanpa sebab-sebab yang dibenarkan pada hari persekolahan. Oleh yang

15
demikian, ponteng merupakan istilah yang digunakan bagi merujuk kepada apajua
kegagalan menghadiri kelas di sekolah secara sengaja tanpa alasan yang munasabah.
Menurut Kamus Dewan, ponteng didefinisikan sebagai lari daripada tanggungjawab
atau tugas tanpa kebenaran. Selain dari itu, ponteng juga merujuk kepada pelajar yang
menghadiri sekolah tetapi tidak menghadiri kelas, samaada salah satu kelas, beberapa
kelas ataupun kesemua kelas dalam satu-satu hari.

Menurut kajian yang telah kami lakukan di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Putera,
Baling Kedah. Terdapat berberapa faktor berlakunya gejala ponteng dalam kalangan pelajar
sekolah antaranya:-

1. Kurang berminat terhadap pengajaran dan pelajaran di sekolah.

Pelajar ponteng sekolah adalah kerana kurang atau tidak berminat terhadap pengajaran
dan pembelajaran di sekolah Keadaan ini mungkin berpunca daripada isi kandungan
sukatan pelajaran yang banyak memberikan tumpuan kepada mata pelajaran yang
memerlukan pelajar menghafal seperti mata pelajaran sejarah, matematik, sains, geografi
dan sebagainya. Di samping itu, pelajar kurang berminat terhadap sekolah kerana mereka
mungkin tidak mampu untuk mengikuti pelajaran dengan sempurna kerana ketinggalan
akibat kelemahan diri mereka sendiri. Alasan ini juga yang menyebabkan berlakunya kes
ponteng yang banyak di kalangan pelajar yang lemah jika dibandingkan dengan pelajar
yang cerdas. Pelajar seperti ini biasanya mudah berputus asa. Mereka kebanyakannya
datang ke sekolah semata-mata kerana menurut kehendak ibu bapa. Oleh itu mereka
kerap ponteng kerana telah hilang minat untuk belajar akibat tidak dapat memberikan
saingan kepada rakan-rakan pelajar yang lebih cerdas.

2. Kurangnya kasih sayang serta pemantauan daripada ibu bapa’

Pelajar ponteng sekolah adalah kerana mereka telah hilang pemerhatian, kasih sayang
daripada ibu bapanya dan ibu bapa telah mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang
ibu bapa. Dengan membuktikan keadaan tersebut, ibu bapa kini sentiasa bekerja di luar
dari awal pagi sampai tengah malam, masa mereka bersama dengan anak semakin
berkurang sehingga anak-anak tidak dapat menyampaikan perasaan mereka kepada ibu
bapa. Lama-lama kemudian, anak tersebut akan cuba menggunakan cara lain iaitu cara
negatif seperti ponteng sekolah kerana mereka berjaya mendapat perhatian daripada ibu

16
bapa mereka. Malangnya anak-anak ini akan berkawan dengan orang luar semasa mereka
memonteng sekolah dan kesannya “kawan baru” ini akan mengajak mereka pergi ke
tempat lain untuk berhibur sehingga anak-anak ini tidak lagi mementingkan pelajarannya.
Biasanya pihak sekolah akan mengeluarkan surat amaran bagi pelajar-pelajar yang
melakukan kesalahan ponteng terlalu kerap iaitu tiga hari berturut-turut. Surat yang
ditujukan kepada waris atau ibu bapa itu kadang-kadang tidak mendapat respon yang
diharap-harapkan. Ibu bapa yang terlalu sibuk dengan urusan harian mereka tidak dapat
hadir untuk berbincang dengan pihak sekolah. Keadaan ini secara tidak langsung
menunjukkan bahawa ibu bapa atau penjaga pelajar yang berkenaan langsung tidak
mengambil berat akan hal-ehwal anak-anak mereka. Keadaan ini juga memberikan
rangsangan kepada pelajar yang berkenaan untuk terus memonteng sehingga akhirnya
terpaksa diberhentikan persekolahannya. Oleh itu bolehlah dikatakan bahawa ibu bapa
yang tidak mengambil berat akan amaran pihak sekolah turut menyumbang ke arah
masalah ini.

3. Pengaruh Rakan Sebaya

Pengaruh rakan sebaya juga turut memainkan peranan yang kuat dalam mempengaruhi
pelajar lain untuk ponteng sekolah. Ajakan daripada rakan sebaya mereka untuk ponteng
sekolah akan mempengaruhi minda pelajar-pelajar yang tidak berfikir secara rasional.
Mereka akan menurut segala ajakan dan pelawaan rakan-rakan mereka tanpa berfikir
panjang. Rakan-rakan yang bercadang untuk ponteng sekolah akan memberikan pelbagai
alasan yang munasabah seperti pelajaran di sekolah sangat membosankan dan sebagainya.
Mereka menberi tanggapan bahawa aktiviti ponteng sekolah dapat menenangkan fikiran
dan ini menjadi alasan untuk mereka tidak hadir ke sekolah.

4. Mencari Keseronokan

Pelajar ponteng sekolah berkemungkinan adalah kerana mereka lebih mementingkan


keseronokan daripada pelajaran. Hal ini jelas kerana terdapat di kalangan pelajar yang
ponteng dengan tujuan untuk melepak atau berkumpul di suatu tempat terutamanya pusat-
pusat membeli-belah, pusat permainan video, dan taman-taman rekreasi. Malahan,
terdapat juga pelajar yang ponteng untuk menonton wayang atau berkelah. Bagi mereka,
belajar di sekolah adalah sesuatu yang membosankan kerana tidak ada unsur-unsur
hiburan.

17
7.2 LANGKAH MENGTASI MASALAH PONTENG DI SMK TUNKU
PUTERA

Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaian kerana di mana ada kemahuan di situ ada
jalannya. Oleh sebab itu, terdapat beberapa langkah untuk mengatasi dan
membanteras masalah disiplin di sekolah berdasarkan kajian literatur dan juga
temubual yang telah dilaksanakan bersama-sama dengan Puan Adibah.

Langkah pertama yang boleh diambil bagi mengurangkan dan mengatasi


masalah disiplin ialah pihak sekolah haruslah memainkan peranan dengan lebih
proaktif dan cekap. Pihak sekolah mempunyai peranan yang paling signifikan kerana
para pelajar menghabiskan masa secara purata lebih kurang enam jam sehari selama
lima hari seminggu di sekolah. Apa sahaja yang berlaku di sekolah mempengaruhi
kehidupan seharian pelajar. Oleh sebab itu, pihak sekolah perlulah melakukan anjakan
paradigma dengan mengadakan lebih banyak kempen-kempen kesedaran supaya para
pelajar akan terus peka dengan masalah disiplin yang berlaku. Cara ini juga ada
dicadangkan oleh Puan Adibah dan sudah dilaksanakan di SMK Tunku Putera.
Kempen-kempen tersebut bukanlah hanya dalam bentuk ceramah atau pameran sahaja
tetapi mungkin boleh dilaksanakan melalui aktiviti-aktiviti seperti pertandingan atau
peraduan dalam kalangan murid. Dengan cara ini murid dapat memberi lebih
perhatian terhadap kempen yang dijalankan.

Selain itu, para guru juga perlu memainkan peranan yang penting dalam
melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran. Ada diantara pelajar yang
melakukan masalah disiplin di sekolah terutamanya masalah ponteng adalah kerana
proses pengajaran yang bosan dan tidak menarik. Jadi, guru perlulah mengambil
pendekatan yang berbeza untuk menarik perhatian pelajar terutamanya kelas-kelas
yang mempunyai perlajar bermasalah. Para guru boleh mengubah atau membuat
improvisasi dengan lebih kreatif seperti mengajar menggunakan kuiz berbentuk
permainan, belajar di luar bilik darjah atau menggunakan alat bantu mengajar yang
sesuai. Dengan cara ini, para pelajar akan sentiasa ternanti-nanti untuk masuk ke kelas
dan belajar dengan lebih seronok.

Selain cara-cara di atas, Puan Adibah juga ada menyatakan bahawa


mengenakan denda juga merupakan salah satu langkah menangani masalah disiplin di
sekolah. Denda yang dilaksanakan bukanlah denda yang membebankan pelajar
18
sebaliknya denda yang bersesuaian atas tujuan peringatan. Hal ini ada disebut di
dalam teori pembelajaran tingkah laku oleh B.F. Skinner. Teori ini menerangkan
mengenai pengaruh guru atau orang dewasa dalah penting dalam pembelajaran dan
perkembangan bahasa kanak-kanak pada peringkat awal. Pada dasarnya, guru atau
orang dewasa membentuk tingkah laku pelajar melalui tiga cara iaitu denda
(punishment), memberi ganjaran (rewards) dan tingkah laku yang ditunjukkan kepada
pelajar-pelajar (guru adalah model terdekat untuk pelajar-pelajar dalam peneguhan
positif ataupun negatif). Jadi antara denda yang sesuai dilaksanakan ialah melakukan
kerja kebajikan disekolah seperti membantu guru melakukan tugas-tugas ringan,
membersihkan kawasan sekolah dan sebagainya.

Seterusnya, perkhidmatan bimbingan dan kaunseling juga merupakan salah


satu cara untuk mengatasi masalah disiplin dalam kalangan pelajar. Apa juga masalah,
semuanya perlu diatasi dari akar umbi supaya masalah tersebut dapat diselesaikan
secara menyeluruh dan berkekalan. Dengan menggunakan pendekatan khidmat
kaunseling dan bimbingan, para guru dan pihak sekolah dapat mengetahui apakah
punca berlakunya masalah oleh seseorang pelajar tersebut. Terdapat pelajar yang
melakukan masalah disiplin kerana mereka tertekan oleh masalah-masalah lain seperti
masalah keluarga, masalah pembelajaran mahupun masalah rakan sebaya. Jadi dengan
adanya khidmat kaunseling ini, para pelajar dapat berkongsi dan guru boleh mencari
jalan untuk membantu pelajar tersebut. Namun begitu, pihak sekolah perlu sentiasa
melaksanakan sesi kaunseling secara telus tanpa ada sebarang penyebaran
perkongsian daripada pelajar supaya mereka terus selesa dan percaya untuk
melakukan luahan perasaan.

Akhir sekali, langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah disiplin
dalam kalangan pelajar ialah ibu bapa perlu sama-sama memainkan peranan. Antara
perkara yang boleh dilakukan oleh ibu bapa atau penjaga ialah dengan memberi lebih
perhatian kepada anak-anak. Kadang-kala terdapat pelajar yang melanggar peraturan
kerana inginkan perhatian yang lebih daripada ibu bapa mereka. Ibu bapa perlulah
peruntukkan masa untuk bersama dengan anak-anak walaupun sibuk mencari rezeki.
Sekurang-kurangnya ibu bapa boleh bertanya bagaimana hari yang dilalui atau
memeriksa kerja atau tugasan yang diberikan oleh guru. Dengan cara ini, anak-anak
akan rasa disayangi dan dipedulikan dan secara tidak langsung dapat mengurangkan

19
masalah disiplin disekolah kerana tiada sebab lagi untuk mereka melakukan masalah-
masalah tersebut.

Kesimpulannya, semua pihak perlulah memainkan peranan masing-masing


dan bekerjasama seperti aur dengan tebing bukan sahaja oleh pihak sekolah, tetapi ibu
bapa malahan masyarakat sekeliling juga mempunyai peranan penting dalam
mengatasi masalah disiplin dalam kalangan pelajar sekolah. Justeru, semua pihak
perlulah mengambil berat antara satu sama lain dan bertanggungjawab dapat
menjalankan peranan masing-masing secara aktif supaya masalah displin dalam
kalangan pelajar dapat dibanteras secara berterusan.

7.3 KESAN-KESAN MASALAH PONTENG KEPADA PELAJAR DI SMK


TUNKU PUTERA
Selaras dengan pasca permodenan Malaysia yang kian mendaki ke arah kejayaan,
pembangunan modal insan juga harus digiataktifkan demi meneruskan lagi
kecemerlangan taraf ekonomi negara. Namun, tidak dapat dinafikan gejala sosial para
remaja sedikit sebanyak telah meniti ke arah gaung kerisauan para masyarakat. Antara
gejala sosial remaja yang semenjana parah adalah masalah ponteng sekolah. Terdapat
beberapa kesan-kesan masalah ponteng di SMK Tunku Putera, Baling yang mampu
memberikan impak negatif kepada pelbagai pihak ammnya pelajar itu sendiri
masyarakat mahupun guru.

Dari segi pencapaian sekolah, pelajar-pelajar yang ponteng sekolah boleh


mencenderungkan pemunduran pencapaian akademik seseorang dan sesebuah
sekolah. Kenyataan ini disokong melalui temu bual kami bersama cikgu Adibah binti
Mokhtar yang menyatakan kesan ponteng akan menyebabkan prestasi akademik
pelajar itu lemah. Bukan itu sahaja, kenyataan ini dipetik sebuah contoh nan teguh,
pelajar yang ponteng sekolah akan ketinggalan dalam proses pembelajaran dan
pengajaran yang digiatkan oleh guru di sekolah. Hal ini akan menyebabkan pelajar itu
tidak faham mengenai setiap titik penting di dalam pelajaran sejajar dengan alasan
tidak hadir ke sekolah. Akhirnya pelajar itu tidak dapat menjawab soalan peperiksaan
dengan baik. Impaknya, pencapaian akademik pelajar itu akan merosot dan akhirnya
menyumbang kepada kemerosotan pencapaian akademik sekolah. Bak kata pepatah,
kerana nila setitik, susu rosak sebelanga. Kerana kesilapan pelajar itu sendiri, tompok
hitam tercalit ke atas kertas putih pencapaian akademik sekolah.

20
Selain itu, tabiat pelajar yang sering ponteng sekolah ini secara eksplisitnya
telah menggangu sistem pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru
disekolah. Para guru akan merasa kerugian kerana tidak dapat mencurahkan ilmu
yang setaraf dengan pelajar lain kepada pelajar yang kerap ponteng sekolah dan
akibatnya memberi kesan kemerosotan terhadap corak pengajaran dan pembelajaran
di sekolah. Tambahan pula, pelajar yang ponteng sekolah akan merumitkan lagi tugas
seorang guru kerana terpaksa mencuri masa untuk mengulang kembali pelajaran yang
tertinggal serta tidak difahami oleh pelajar yang ponteng sekolah. Walhal, pelajar itu
sendiri telah dicoplabelkan sebagai modal insan negara semenjak hari pertama
memasuki zaman persekolahan, namun mereka sendiri yang telah meleburkan masa
depan mereka dan negara. Tuntasnya, gejala ponteng sekolah tidak memberikan
keuntangan mana-mana pihak.

Seterusnya, tabiat ponteng sekolah dikalangan pelajar dapat menyumbang


kepada peningkatan statistik jenayah di Malaysia. Sememangnya kita sudah sedia
maklum, darah muda remaja yang kian membuak-buak yang semedang ingin
mencuba sesuatu yang baru. Ketiadaan pemikiran kritis-(satu bentuk pemikiran yang
tidak dengan begitu saja menerima atau mempersetujui sesuatu) di kalangan pelajar
telah menjerumuskan mereka ke lurah kesesatan yang juga memberikan impak yang
amat teruk terhadap pelbagai pihak. Pelajar yang sering mengamalkan tabiat ponteng
sekolah sering melakukan tabiat yang negatif. Contohnya, melepak, seks bebas,
menagih dadah, menjadi pelesit kota, lumba haram serta mencemarkan alam sekitar.
Tambahan pula, siasatan yang dilakukan oleh krew-krew rancangan 999, ramai
pelajar yang ponteng sekolah membuang masa yang begitu berharga di pusat membeli
belah pada waktu sekolah semata-mata untuk melepak. Sikap remaja masa kini
diibaratkan seperti kera mendapat bunga.

Kesimpulannya, berdiri di atas landasan kebenaran, gejala ponteng sekolah di


SMK Tunku Putera sememangnya membawa kesan negatif terhadap pelbagai pihak
jika berlarutan. Rentetan itu, kerjasama pelbagai pihak amat diperlukan demi
mensifarkan gejala ponteng sekolah yang acapkali meruncingkan keadaan. Bak kata
pepatah, bersatu teguh bercerai roboh. Oleh itu, tenaga pelbagai pihak haruslah
disumbangkan demi melahirkan modal insan yang mampu mencerahkan masa depan
negara ke arah kecemerlangan.

21
8.0 RUMUSAN

Memang adalah tidak dapat dinafikan bahawa masalah sosial yang melanda Malaysia kian
meruncing baru-baru ini. Remaja masa kini hidup penuh dengan cabaran demi kemajuan dan
kemodenan sehingga mereka hidup dengan penuh kebebasan. Kebebasan remaja kini tiada
terbatas hinggalah berlaku pelbagai masalah sosial seperti ponteng sekolah, merokok,
gangsterisme, vandalisme, pembuangan bayi dan penagih dadah di kalangan mereka.
Menurut kajian, gejala sosial di kalangan mereka telah meningkat dari semasa ke semasa.
Banyak pihak yang amat membimbangkan masalah sosial di kalangan remaja terutamanya
para ibu bapa dan pendidik, maka langkah-langkah yang sewajarnya perlulah diambil supaya
dapat mengatasi masalah ini terutamanya skop utama kami iaitu permasalahan gejala ponteng
sekolah di SMK Tunku Putera, Baling.

Ibu bapa memainkan peranan yang paling penting dalam membanteras gejala sosial
kerana merekalah yang merupakan saudara yang terdekat bagi anak-anak mereka. Ibu bapa
sendiri perlu memainkan watak mereka dengan menunjukkan teladan yang baik dan tidak
melakukan perkara yang tidak betul di depan anak-anak mereka. Hal ini adalah kerana anak-
anak ibarat kain putih yang tidak tahu tentang apa-apa dan ibu bapa adalah orang yang
bertanggungjawab untuk mencorakkannya. Ibu bapa mestilah memberikan ajaran dan didikan
kepada anak-anak mereka sejak dari kecil lagi supaya mereka berkeperibadian tinggi.
Tambahan pula, ibu bapa hendaklah menjalinkan hubungan yang mesra sesama anak-anak
mereka. Mereka haruslah meluangkan masa bersama dengan anak-anak untuk menjalankan
aktiviti seperti membaca, melukis orang bermain badminton. Mereka juga sepatutnya
memberikan perhatian dan kasih sayang yang sepenuhnya serta menyediakan suasana yang
harmoni kepada anak-anak mereka. Dengan itu, remaja kini barulah tidak terjebak ke dalam
kancah sosial.

Selain itu, pihak sekolah juga merupakan salah satu cara yang boleh membendung
masalah ini. Guru-guru seolah-olah ibu bapa para remaja di sekolah. Guru-gurur memberikan
nasihat dan menolong mereka sekiranya mereka menghadapi sebarang masalah di sekolah.
Guru-guru agama, pendidikan moral dan pendidikan sivik dan kewarganegaraan berperanan
untuk memberikan pendidikan agama dan moral kepada para pelajar. Mata-mata pelajaran ini
merupakan satu langkah ke arah membentuk keperibadian para remaja yang mulia dan juga
berperanan memupuk nilai-nilai murni dalam diri setiap remaja. Pelajar-pelajar yang
mempunyai pegangan agama dan nilai moral yang kuat adalah dipercayai tidak mudah

22
diperdaya oleh kawan untuk melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Unit bimbingan dan
kaunseling sekolah haruslah kerap menjalankan sesi kaunseling dengan para pelajar
terutamanya mereka yang terlibat dengan masalah disiplin supaya dapat membentuk jati diri
yang teguh dalam jiwa mereka. Pihak sekolah turut boleh mengadakan ceramah dan kempen
contohnya kempen pencegahan jenayah yang mendedahkan para pelajar tentang kesan-kesan
negatif terlibat dalam gejala sosial dengan mengharapkan mereka dapat menjauhi diri dari
perbuatan negatif itu.

Di samping itu, masalah ini dapat diselesaikan dengan adanya sumbangan dari pihak
kerajaan dan masyarakat. Pihak kerajaan seharusnya menguatkuasakan undang-undang dan
mengenakan hukuman yang setimpal ke atas remaj-remaja yang terlibat dalam gejala sosial.
Pihak polis juga hendaklah meningkatkan rondaan dan pemantauan di sekitar bandar dan
kawasan yang sering berlaku kes sosial. Hal ini dapat menakutkan para remaja dari
melibatkan diri dalam gejala sosial. Kerajaan turut boleh melancarkan kempen kesedaran
tentang gejala sosial di seluruh negara agar para remaja mengetahui impak-impak negatif
apabila melibatkan diri dalam gejala sosial. Untuk mengatasi masalah sosial dengan
sepenuhnya, masyarakat sepatutnya berganding bahu dengan pihak kerajaan seperti bak kata
pepatah, "bagai aur dengan tebing". Masyarakat sewajarnya melaporkan sebarang kes gejala
sosial kepada pihak berkuasa supaya tindakan yang lanjut dapat diambil.

Kesimpulan, masalah sosial terutamanya gejala ponteng sekolah ini haruslah dipandang
serius oleh semua pihak kerana para remaja merupakan aset yang penting untuk
pembangunan negara pada masa yang akan datang. Justeru, semua pihak mestilah
memainkan peranan dan bertanggungjawab untuk menangani masalah sosial supaya para
remaja tidak terjerumus dalam gejala sosial dan menerajui negara kita ke arah Wawasan
2020.

23
9.0 BIBLIOGRAFI

Azizi Yahaya & Mohd Sofie Bin Bahari (2014), “Teori-Teori Tingkah Laku Berisiko”.
Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.
http://eprints.utm.my/id/eprint/10403/1/30.9_Teori-Teori_Tingkah_Laku_Berisiko.pdf

Dominic Anding (2012), “Kesan-Kesan Ponteng Sekolah”.


http://senyapdanlayan.blogspot.com/2012/04/kesan-kesan-ponteng-sekolah.html

Khalim Zainal (2011), “Memahami tingkah laku remaja bermasalah dari perspektif Teori
Tingkah Laku, Humanistik, Psikoanalitik & Tret Personaliti”. Jurnal Pengajian
Umum, Universiti Kebangsaan Malaysia.
https://www.ukm.my/jmalim/images/vol_09_2008/artikel%204%20-%20khalim%20ms
%2043-56.pdf

Nowieyieda (2013), “Punca-Punca Berlakunya Ponteng Sekolah”.


https://nowieyieda.wordpress.com/kandungan/punca-punca-berlakunya-ponteng-sekolah/

Siti Sarah (2015), “Contoh Metodologi Kajian”.


https://crazylinguists.wordpress.com/category/siti-sarah-a141264/bab-3-metodologi-kajian-
sarah/

24

Anda mungkin juga menyukai