Anda di halaman 1dari 21

PPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMI

MATHEMATICS
YEAR 5
MODUL 1
PPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMI

WHOLE NUMBERS

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


WHOLE NUMBERS
Arahan Kepada Guru:
1. Modul ini mengandungi tiga puluh lima soalan.
2. Modul merangkumi enam konstruk yang diuji
K1 - Memahami soalan dalam bahasa Inggeris
K3 - Memahami istilah sains dalam bahasa Inggeris
K5 - Menguasai konstruk pengetahuan
K6 - Menguasai konstruk kefahaman
K7 - Menguasai konstruk kemahiran
K10 - Memahami pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris
3. Guru hendaklah memastikan murid menulis maklumat diri dalam kertas jawapan objektif yang disediakan. Guru boleh meminta murid
mengisi maklumat konstruk, nombor soalan dan jumlah soalan seperti yang terdapat dalam Ringkasan Modul di dalam ruangan
disediakan sebelum ujian.
4. Guru hendaklah memastikan pelajar menghitamkan pilihan jawapan (objektif) pada kertas jawapan objektif (OMR) yang disertakan.

Modul ini mengandungi 21 halaman bercetak

2
RINGKASAN MODUL 1
MATEMATIK TAHUN 5 - WHOLE NUMBERS

Bil item gagal


Jumlah dijawab (untuk
Konstruk Penerangan konstruk No. Soalan
Soalan pemulihan)
sekurang-kurangnya

K1 Memahami soalan dalam bahasa Inggeris 1, 2, 3, 4 4 3

Memahami istilah matematik dalam Bahasa


K3 5, 6, 7, 8, 9, 5 3
Inggeris

K5 Menguasai konstruk pengetahuan 10, 11, 12, 13 4 3

K6 Menguasai konstruk kefahaman 14, 15, 16, 17 4 3

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,


K7 Menguasai konstruk kemahiran 12 8
25, 26, 27, 28, 29,

Memahami pengajaran dan pembelajaran


K10 30, 31, 32, 33, 34, 35 6 4
dalam bahasa Inggeris

JUMLAH 35 24

3
Jika pelajar gagal menjawab soalan ini,
No. Item diagnostik
pelajar menghadapi masalah berikut:
1 Three hundred four thousand six hundred and eight written in Tidak memahami soalan dalam Bahasa
numerals is Inggeris.

A 30 468 Program pemulihan


1. Program khas Bahasa Inggeris untuk
B 304 608
memahami soalan.
C 304 680 2. Penggunaan carta nilai tempat dan nilai
digit.
D 340 680

Answer: B

2 407 011 in words is Tidak memahami soalan dalam Bahasa


Inggeris.
A Forty seven thousand and eleven
Program pemulihan
B Four hundred seven thousand and eleven
1. Program khas Bahasa Inggeris untuk
C Forty thousand seventy hundred and eleven memahami soalan.
2. Penggunaan carta nilai tempat dan nilai
D Four hundred thousand seventy hundred and
digit.
eleven
Answer: B

4
3 Four hundred twenty-two thousand and ten Tidak memahami soalan yang melibatkan
pencerakinan nombor.

A Hundred Ten Thousan Ten One Program pemulihan


Hundreds
thousands thousands ds s s Banyakkan latihan mencerakinkan nombor dan
4 2 2 0 0 1 penggunaan ’place value chart’.

B Hundred Ten Thousan Ten One


Hundreds
thousands thousands ds s s
4 2 2 0 1 0

C Hundred Ten Thousan Ten One


Hundreds
thousands thousands ds s s
4 2 2 1 0 0

D Hundred Ten Thousan Ten One


Hundreds
thousands thousands ds s s
4 2 2 1 1 0

Answer: B

4 Which of the following numbers has the largest value? Tidak memahami soalan dalam Bahasa
Inggeris

A 503 074 Program pemulihan


1. Program khas Bahasa Inggeris untuk
B 503 704
memahami soalan.
C 507 304 2. Penekanan kepada istilah “largest
value”
D 507 340

Answer: D

5
5 Round off 247 089 to the nearest hundred Tidak memahami istilah ‘round off’.

Program pemulihan
A 247 089 1. Penerangan tentang istilah ‘round off’
menggunakan nombor yang lebih kecil.
B 247 100
2. Menggunakan garis nombor
C 248 109
D 248 189

Answer: B

6 The sum of 170 388 and 22 can be written as Tidak memahami istilah ‘sum’.

Program pemulihan
A 170 388 × 22 1. Banyakkan latihan menambah dua
nombor
B 170 388 ÷ 22
2. Program 1 hari 1 istilah
C 170 388 + 22 3. Penggunaan flash
D 170 388 − 22
Answer: C

7 Estimate 185 332 + 64 657 Tidak memahami istilah ‘estimate’.

Program pemulihan
A 240 000 Penerangan mengenai istilah ‘estimate’
mengunakan nombor yang lebih kecil.
B 250 000
C 260 000
D 270 000

Answer: C

6
8 Multiply 30 and 420. Tidak memahami istilah ‘multiply’.

Program pemulihan
A 14 Penerangan tentang istilah ‘multiply’
menggunakan nombor yang lebih kecil.
B 390
C 450
D 12 600

Answer: D

9 Write 62 104 in an extended notation. Tidak memahami istilah ‘extended notation’.

Program pemulihan
A 6 000 + 200 + 10 + 4 1. Penerangan tentang istilah ‘extended
notation’
B 60 000 + 2 000 + 10 + 4
2. Banyakkan latihan mencerakinkan
C 60 000 + 2 000 + 100 + 4 nombor
D 60 000 + 2 000 + 100 + 40

Answer: C

10 Subtract 12 from 1 488. Tidak memahami istilah ’subtract’.

A 1 488 + 12 Program pemulihan


1. Banyakkan latihan menambah dua
B 1 488 – 12
nombor
C 1 488 x 12 2. Program 1 hari 1 istilah
3. Penggunaan ‘flash cards’cards
D 1 488 ÷ 12

Answer: B

7
11 What is the value of digit 6 in the number 246 935? Tidak mempunyai pengetahuan tentang nilai
digit.
A 60
Program pemulihan
B 600
1. Memperbanyakkan contoh soalan nilai
C 6 000 digit dalam bentuk jadual
2. Banyakkan latihan menentukan nilai
D 60 000
digit

Answer: C

12 The diagram shows three different numbers. Tidak mempunyai pengetahuan tentang nilai
digit dan cara membandingkan nombor.
226 183, 346 143, 496 840
Program pemulihan
1. Memperbanyakkan contoh soalan
Which digit in the above numbers has the same value? menentukan nilai digit dalam bentuk
jadual
A 1 2. Banyakkan latihan menentukan nilai
digit dan membandingkan nombor.
B 3
C 4
D 6

Answer: D

13 The place value of digit 7 in 37 524 is Tidak mempunyai pengetahuan tentang ’place
value’.
A Ones
Program pemulihan
B Tens
1. Memperbanyakkan contoh soalan nilai
C Hundreds tempat dalam bentuk jadual
2. Banyakkan latihan menentukan nilai
D Thousands
tempat
Answer: D

8
14 Which of the following numbers when rounded off to the nearest ten Tidak menguasai kemahiran asas
thousand becomes 580 000? membundarkan nombor.

Program pemulihan
A 582 245 1. Latih tubi membundarkan nombor
2. Penerangan guru dan tunjuk cara
B 587 674
membundarkan nombor
C 589 674
D 591 265

Answer: A

15 The sum of two numbers is 150 000. If one of the numbers is 104 Tidak memahami soalan dan menguasai
427, what is the other number? kemahiran asas menolak.

Program pemulihan
A 254 427 1. Latih tubi asas menolak
2. Penerangan guru dan tunjuk cara
B 54 427
menjalankan operasi tolak
C 45 753
D 45 573
Answer: D

16 How much is 100 000 more than 93 386? Tidak memahami soalan dan menguasai
kemahiran asas menolak.

A 5 386 Program pemulihan


1. Latih tubi asas menolak
B 6 614
2. Penerangan guru dan tunjuk cara
C 7 496 menjalankan operasi tolak
D 193 386

Answer: B

9
17 The table shows the number of people who visited an exhibition. Tidak memahami soalan dan menguasai
kemahiran asas menambah.
Months June July
Number of visitors 6 862 8 520 Program pemulihan
1. Penerangan tentang soalan yang
Find the total number of visitors during the two months. melibatkan jadual
2. Memperbanyakkan latihan berbentuk
A 1 658 jadual.
3. Latih tubi asas menambah
B 2 768
C 14 382
D 15 382
Answer: D

18 What is the remainder when 624 728 is divided by 6? Tidak dapat memahami soalan dan
menjalankan operasi bahagi.
A 1
Program pemulihan
B 2
1. Latih tubi asas bahagi berbaki
C 3 2. Penerangan guru dan tunjuk cara
menjalankan operasi bahagi yang
D 4
melibatkan baki dan tanpa baki

Answer: B

19 Which of the following is correct? Tidak menguasai kemahiran menambah dan


mencerakinkan nombor.
A 12 091 = 10 000 + 2 000 + 90 + 1
Program pemulihan
B 57 236 = 57 000 + 230 + 30 + 6
1. Penggunaan contoh penambahan dan
C 603 094 = 60 000 + 300 + 90 + 4 pencerakinan nombor
2. Penerangan dan tujuk cara guru
D 814 750 = 810 000 + 400 + 75
tentang konsep penambahan dan
Answer: A pencerakinan nombor

10
20 798 012 – 69 009 – 500 143 = Tidak menguasai kemahiran menolak.

A 159 851 Program pemulihan


1. Latih tubi asas menolak
B 228 860
2. Penerangan guru dan tunjuk cara
C 297 869 menjalankan operasi menolak
D 729 003

Answer: B

21 The diagram shows two number cards. Tidak memahami soalan dan menguasai
kemahiran menolak yang melibatkan
gambarajah.
147 245 336 120
Program pemulihan
1. Penggunaan contoh penolakan yang
Find the difference between the two numbers. melibatkan gambarajah
2. Penerangan dan tujuk cara guru
A 188 875 tentang konsep membeza dan menolak
nombor
B 188 885
C 473 365
D 483 365
Answer: A

22 35 x 9 ÷ 5 = Tidak menguasai kemahiran menyelesaikan


operasi bergabung.
A 21
Program pemulihan
B 39
Memperbanyakkan latihan pengukuhan
C 49 operasi bergabung
D 63
Answer: D

11
23 Tidak menguasai kemahiran menyelesaikan
20 x 49 ÷ = 196 operasi bergabung.

Program pemulihan
Find the missing number. 1. Memperbanyakkan latihan pengukuhan
operasi bergabung
A 3 2. Latih tubi asas mendarab dan
membahagi nombor
B 4
3. Penerangan guru dan tunjuk cara
C 5 menjalankan operasi bergabung
D 6

Answer: C

24 In an orchard, there were 18 950 durian trees. The durian trees were Tidak memahami soalan dan menjalankan
planted in 5 equal rows. How many durian trees were planted in each operasi pembahagian.
row?
Program pemulihan
1. Penerangan guru tentang soalan
A 3 190 penyelesaian masalah
2. Latih tubi operasi bahagi yang
B 3 790
melibatkan soalan penyelesaian
C 18 945 masalah
D 18 955

Answer: B

12
25 Tidak memahami pola garis nombor dan
menjalankan operasi penolakan.
507 320 X 509 320 510 320
Program pemulihan
1. Penerangan guru tentang pola pada
What is the value of X − 25 ? garis nombor
2. Meletakkan carta garis nombor di dalam
kelas
A 508 205 3. Latih tubi soalan garis nombor
B 508 295
C 508 320
D 508 345

Answer: B

26 Tidak dapat memahami soalan dan melakukan


− 473 = 36 047 penolakan untuk mengisi tempat kosong.

Program pemulihan
Find the missing number in the box. 1. Penerangan guru dengan
menggunakan contoh yang lebih mudah
2. Perbanyakkan latihan penolakan yang
A 35 574 melibatkan tempat kosong
B 35 674
C 36 510
D 36 520

Answer: D

13
27 There are 245 246 tins of sardines and 215 096 tins of condensed Tidak memahami soalan dan melakukan
milk stored in a warehouse. Find the difference in number between operasi penolakan yang melibatkan
the two items. pengumpulan semula.

Program pemulihan
A 27 450 1. Latih tubi operasi tolak
2. Penerangan guru tentang soalan
B 30 150
3. Melakatkan carta ‘vocabulary’ di dalam
C 32 850 kelas
4. Program satu hari satu istilah
D 35 150
Answer: B

28 The diagram shows a box of exercise books. Tidak memahami soalan dan melakukan
operasi pendaraban.

Program pemulihan
1. Latih tubi operasi darab yang
10 250 melibatkan gambarajah dan maklumat
exercise books
yang diperolehi daripadanya
2. Penerangan guru tentang soalan

Sekolah Kebangsaan Mutiara buys 6 boxes of exercise books as


shown above. How many exercise books did the school buy
altogether?

A 1 708
B 10 244
C 10 256
D 61 500

Answer: D

14
29 Look at the picture and answer the question. Tidak dapat memahami soalan dan melakukan
operasi pendaraban.

Program pemulihan
1. Penerangan tentang soalan
2. Latih tubi operasi darab yang
melibatkan gambarajah dan maklumat
yang diperolehi daripadanya

Mr. Halim bought 6 packets of sweets at supermarket. He gave equally


to 20 groups of children. How many sweets did each the group
received?

A 20
B 36
C 136
D 146

Answer: B

15
30 Study the picture carefully and answer the question that follows. Tidak dapat memahami soalan dan melakukan
operasi bergabung.

Program pemulihan
1. Penerangan tentang soalan
2. Latih tubi operasi bergabung yang
melibatkan gambarajah dan maklumat
yang diperolehi daripadanya

Pak Abu sold 150 trays of eggs to Mr. Tan. How many eggs did he
sell?

A 120
B 180
C 4 500
D 5 400

Answer: C

16
ARAHAN:

1. Soalan 31 hingga soalan 35 hendaklah dibaca oleh guru


semasa ujian.
2. Guru hendaklah membaca arahan dan soalan-soalan dengan
jelas. Guru boleh mengulang membaca soalan-soalan tersebut
jika perlu.
3. Guru mengarahkan murid untuk mendengar dengan teliti
soalan yang dibacakan dan menjawab soalan-soalan dengan
menghitamkan pilihan jawapan pada kertas jawapan objektif.
4. Murid hendaklah diingatkan supaya menjawab dengan teliti
setiap soalan.

31 Subtract 250 from 840. Tidak memahami istilah ’subtract’ dan


menjalankan operasi tolak.
A 590
B 610
Program pemulihan
C 690 1. Latih tubi asas menolak. Nombor besar
tolak nombor kecil
D 1090
2. penggunaan flash card

Answer: A

32 What is the product of 62 and 100? Tidak memahami istilah ‘product’ dan
menjalankan operasi darab.

A 620 Program pemulihan


1. Latih tubi operasi darab
B 6 200
2. Penerangan tentang soalan
C 62 000

Answer: B

17
33 Aminah has 1 450 stamps. Rani has 1 290 stamps. How many stamps Tidak memahami soalan dan melakukan
do they have altogether? operasi tambah.

A 160 Program pemulihan


1. Penerangan guru
B 240
2. Memperbanyakkan latihan penambahan
C 2 640 dalam penyelesaian masalah
D 2 740

Answer: D

34 Round off 81 254 to the nearest thousand? Tidak memahami istilah ’round off’ dan
membundar nombor.
A 80 000
Program pemulihan
B 81 000
1. Peneguhan istilah
C 81 200 2. Latih tubi membundar nombor
D 82 000

Answer: B

35 Write fifty-five thousand six hundred and two in numerals. Tidak memahami nombor dalam perkataan
dan tidak dapat menulis dalam bentuk nombor.

A 15 602 Program pemulihan


1. Perbanyakkan latihan menyebut
B 50 562
nombor secara lisan
C 55 602 2. Latih tubi menulis nombor dalam
perkataan dan sebaliknya
D 55 620
Answer: C

18
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KERTAS JAWAPAN OBJEKTIF
Ujian Diagnostik

Nama Pelajar:

Tahun/ Tingkatan : 5 Mata Pelajaran: MATHEMATICS

Nama Sekolah: Modul :

GUNAKAN PENSIL 2B ATAU BB SAHAJA.


TENTUKAN TIAP-TIAP TANDA ITU HITAM DAN MEMENUHI KESELURUHAN RUANG.
PADAMKAN HINGGA HABIS MANA-MANA TANDA YANG ANDA UBAH

SILA HITAMKAN JAWAPAN DI BAWAH MENGIKUT HURUF JAWAPAN YANG ANDA PILIH

1 A B C D E 31 A B C D E 46 A B C D E
2 A B C D E 32 A B C D E 47 A B C D E

3 A B C D E 33 A B C D E 48 A B C D E

4 A B C D E 34 A B C D E 49 A B C D E

5 A B C D E 35 A B C D E 50 A B C D E

6 A B C D E 36 A B C D E 51 A B C D E
7 A B C D E 37 A B C D E 52 A B C D E

8 A B C D E 38 A B C D E 53 A B C D E

9 A B C D E 39 A B C D E 54 A B C D E

10 A B C D E 40 A B C D E 55 A B C D E

11 A B C D E 41 A B C D E 56 A B C D E

12 A B C D E 42 A B C D E 57 A B C D E
A B C D E 43 A B C D E 58 A B C D E
13
A B C D E 44 A B C D E 59 A B C D E
14
15 A B C D E 45 A B C D E 60 A B C D E

A B C D E Konstruk No. Soalan Jumlah Bilangan Soalan Kegunaan Guru


16
Soalan Gagal Dijawab
17 A B C D E

18 A B C D E 1 K1 1-4 4
19 A B C D E

20 A B C D E 2 K3 5-9 5

3 K5 10 - 13 4
21 A B C D E
22 A B C D E 4 K6 14 - 17 4
23 A B C D E
A B C D E
5 K7 18 - 29 12
24
25 A B C D E 6 K10 30 - 35 6

26 A B C D E 7
27 A B C D E
8
28 A B C D E

29 A B C D E 9
30 A B C D E
10
REKOD MURID PERLU PEMULIHAN

NAMA GURU:
TAHUN/ TINGKATAN:
MATA PELAJARAN:
BILANGAN MURID YANG MENDUDUKI UJIAN
INI: MODUL: 1

TAHUN:

KONSTRUK YANG MEMERLUKAN PEMULIHAN


BIL. NAMA MURID
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0

Tandakan ' 1 ' atau ' 0 ' pada ruang KONSTRUK YANG MEMERLUKAN PEMULIHAN bagi
Nota: setiap nama murid.
1 adalah tanda murid memerlukan
pemulihan
0 adalah tanda murid menguasai konstruk atau tidak
memerlukan pemulihan

20
Bilangan Murid yang Memerlukan Pemulihan Mengikut Konstruk

Sekolah:
Mata Pelajaran:
Tingkatan :
Daerah/Negeri :
Bilangan Murid menduduki ujian ini:

Bilangan murid yang perlu


Konstruk Penerangan Konstruk Peratus (%)
pemulihan

K1 K1 - Memahami soalan dalam bahasa Inggeris #DIV/0!

K2 K2 - Memahami soalan dalam bahasa Melayu #DIV/0!

K3 K3 - Memahami terminologi dalam bahasa Inggeris #DIV/0!

K4 K4 - Memahami terminologi dalam bahasa Melayu #DIV/0!

K5 K5 - Menguasai konstruk pengetahuan #DIV/0!

K6 K6 - Menguasai konstruk kefahaman #DIV/0!

K7 K7 - Memahami konstruk kemahiran #DIV/0!

K8 K8 - Mengungkap/mengeluarkan idea dalam bahasa Inggeris #DIV/0!

K9 K9 - Mengungkap/mengeluarkan idea dalam bahasa Melayu #DIV/0!

K10 K10 - Memahami pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris #DIV/0!

Cadangan program pemulihan:

Disahkan oleh: (Cop dan tandatangan Pengetua sekolah)

______________________________________________
( )

21