Anda di halaman 1dari 22

BEBERAPA CATATAN DAN GARIS PANDUAN MENGENAI BUKU RINGKASAN MENGAJAR / PERSEDIAAN MENGAJAR ATAU

REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU


PENDAHULUAN
Buku Ringkasan Mengajar atau Persediaan Mengajar ini adalah secara amnya menggambarkan perkembangan serta
proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.Ianya bukan sahaja sebagai suatu catatan ringkas tetapi harus menepati apa
yang hendak diajar serta persediaan yang dirancangan sebegitu rupa sesuai dengan tahap pembelajaran dan menepati pula
Sukatan Pelajaran yang dibekalkan mengikut tahun/darjah-darjah berkenaan.
Seseorang guru yang mempunyai kesedaran dan bertanggungjawab akan menggunakan buku ini bagi persediaan
mereka bila berhadapan dengan murid-murid di dalam bilik darjah.Ianya bukan sahaja dirancang dengan keadaan yang
bersambung-sambung terus-menerus seperti suatu proses yang berkembangan dan mempunyai rekod-rekod pencapaian dan
prestasi bagi seseorang murid untuk setiap masa pembelajarannya.
Buku ini juga boleh dijadikan ukuran yang positif bagi melihat perkembangan proses belajar-mengajar dan dapat
menggambarkan perkembangan tersebut secara menyeluruh.
TUJUAN
Buku ini juga mempunyai beberapa tujuan dan objektif yang tertentu sebagai rujukan oleh beberapa golongan yang
ingin membuat pengesanan dan pemerhatian terhadap perkembangan proses pengajaran dan pembelajaran seperti:
GURU BESAR
1. Buku ini penting untuk dijadikan ukuran tentang pekerjaan dan taraf serta mutu pekerjaan seseorang guru di
sekolahnya.
2. Untuk dijadikan bahan penilaian secara spontan bila mana keadaan wujud untuk seseorang Guru Besar hendak melihat
rekod pengajaran dan pencapaian murid-murid bagi darjah-darjah berkenaan.
3. Guru Besar juga boleh mengukur keupayaan seseorang guru di sekolahnya sama ada Berjaya atau gagal di dalam
pekerjaannya sehari-hari dan membuat nasihat atau teguran jika didapati perlu.
4. Guru Besar juga akan membuat semakan dan rujukan setiap masa bagi menentukan buku ini digunakan dengan
betul,tepat dan menepati pula tujuannya ia dibekalkan kepada setiap orang guru.
NAZIR SEKOLAH/PENDAFTAR/PENYELIA
Kepada mereka ini,Buku Persediaan Mengajar ini juga mempunyai erti yang sangat besar dan berguna dan berguna bila mana
mereka membuat lawatan ke sekolah-sekolah sebagai bahan untuk rujukan , semakan dan juga bahan penilaian yang penting bagi
melihat keupayaan seseorang guru itu bertugas di bilik darjah.Kemajuan atau kegagalan seseorang guru itu pada peringkat
awalnya dapat diukur melalui catatan-catatan dan persediaan yang dibuat menerusi buku ini.
Perbincangan –perbincangan ,tindakan susulan dan nasihat akan dapat diberi oleh pihak-pihak berkenaan semasa lawatannya ke
sekolah-sekolah manakala mereka merujuk rekod pekerjaan guru menerusi buku ini.
GURU DARJAH
Setiap guru darjah, guru mata pelajaran ataupun guru ganti,dikehendaki memiliki sebuah buku ini bagi kegunaan mereka semasa
mengajar di bilik-bilik darjah.Tanpa buku ini sebagai panduan,mereka adalah ditegah sama sekali mengajar murid-murid kerana
sebelum memasuki bilik darjah ,seseorang guru itu seharusnya tahu apa yang hendak diajar dan bagaimana proses pengajaran itu
harus berlaku.Tindakan-tindakan berikut adalah sesuai dilakukan oleh seseorang guru terhadap buku ini.
1. Menyediakan ruangan –ruangan khas mengenai Sukatan Pelajaran bagi darjah dan mata pelajaran yang hendak
diajar,termasuk Jadual Waktu harian;
2. Menyusun dan merancang Pembahagian unit-unit,tajuk atau perkara yang hendak diajar itu untuk setahun yang
kemudiannya boleh dipecah-pecahkan pula kepada penggal,minggu dan harian;
3. Persediaan ini hendaklah dirancang dan disediakan secara berterusan pada minggu-minggu dan hari-hari tertentu pada
ruang-ruang yang telah disediakan;
4. Menyediakan rekod-rekod soalan atau latihan yang diberikan serta mencatatkan pencapaian hasil daripada latihan atau
ujian itu sama ada ujian bulanan,ataupun penggal dan akhir tahun persekolahan.Semua rekod ini hendaklah jelas dan
boleh menggambarkan hasil pekerjaan seseorang guru itu;
5. Kesemua ruangan atau bahagian-bahagian yang tertera di dalam buku ini hendaklah diisi dan dipenuhkan oleh
seseorang guru dengan cermat,sesuai dan berkesan.
Oleh hal yang demikian,seseorang guru yang bertanggungjawab hendaklah sentiasa melengkapkan dan menulis buku ini
dengan penuh berhati-hati dan sentiasa ada bersama-samanya pada setiap masa persekolahan.Jadi seseorang guru
tidaklah boleh menganggapkan kerjanya untuk menyediakan buku ini sebagai suatu yang ringan ataupun boleh
diabaikan.
AM
Buku Persediaan Mengajar ini hendaklah disimpan dengan baik dan selamat serta mudah pula apabila hendak
disemak atau dihalusi oleh pihak Guru Besar ataupun lain-lain pihak yang berkenaan.Walaupun ada perkara-perkara
yang dimasukkan itu mungkin ringkas,tidak mencukupi atau berbeza di antara sebuah negeri dengan sebuah negeri atau
di antara sebuah sekolah dengan sebuah sekolah yang lain. Walau bagaimanapun wujudnya perbezaan-perbezaan ini
akan tetapi ianya masih tetap mempunyai tujuan yang sama.Pentadbiran Guru Besar di sesebuah sekolah mungkin
berlainan mengenai cara bila dan bagaimana buku ini akan disemak dari semasa ke semasa.Walau
bagaimanapun,seseorang guru hendaklah sentiasa bersedia pada setiap masa bagi melengkapkan dan
menyempurnakan isi kandungan buku ini sebagaimana yang dikehendaki oleh pihak pentadbiran sekolah.
Diharap Buku Ringkasan Mengajar/Buku Persediaan Mengajar ini akan sentiasa digunakan oleh setiap orang
guru dengan berkesan bagi menunjukkan mutu kerja mereka masing-masing di samping mencatatkan perkembangan
proses pengajaran dan pembelajaran bagi setiap masa.

SURAT AKU JANJI


SURAT AKU JANJI

Saya, .....MOHD FADHLIL WAFI BIN ZULKIPLI............................ , No. Kad Pengenalan ..880619-52-5379..... beralamat di ..SK
SAUJANA IMPIAN 2, PERSIARAN IMPIAN PERDANA, BANDAR BARU SAUJANA IMPIAN, 43200 KAJANG, SELANGOR .........
dengan sesungguhnya berjanji bahawa saya akan mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)
1993, Perintah-Perintah Am, pekeliling dan surat pekeliling serta peraturan dan arahan lain yang dikeluarkan dan
dikuatkuasakan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa sepanjang perkhidmatan saya dengan kerajaan. Maka dengan itu
saya berjanji sebagaimana yang dikehendaki di bawah Peraturan 4. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan
Tatatertib) 1993 bahawa saya:

i) akan sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong, Negara dan Kerajaan;
ii) akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur, amanah dan
bertanggungjawab;
iii) tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya;
iv) tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi bercanggah dengan tugas
awam saya;
v) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah bahawa saya telah
membiarkan kepentingan peribadi saya bercanggah dengan tugas rasmi sehingga menjejaskan kegunaan saya
sebagai pegawai awam;
vi) tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah diri saya sendiri;
vii) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan dan mencemarkan nama perkhidmatan awam;
viii) tidak akan membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan tuntutan
saya atau pegawai lain berhubung dengan perkhidmatan awam dan;
ix) tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar perintah.
Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar Aku Janji ini, saya boleh dikenakan
tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan tatatertib) 1993.

___________________ ______________________
(Tandatangan Pegawai) (Jawatan Pegawai)

Di hadapan:

_________________________
(Tandatangan Ketua Jabatan)

____________________________________
(Nama dan No. Kad Pengenalan Ketua Jabatan)

_______________________________ _______________________________
(Tarikh) (Cop Rasmi Jabatan)

TARIKH SEMAKAN FAIL REKOD MENGAJAR


TAHUN 2020
MINGGU
PERSEKOLAHA TARIKH MINGGU AKADEMIK
N KPM
M1 M1
02.01.2020 – 03.01.2020
M2 M2
06.01.2020 – 10.01.2020
MINGGU
PERSEKOLAHA TARIKH MINGGU AKADEMIK SENADA
N KPM
M25 M23
06.07.2020 – 10.07.2020
M26 M24
13.07.2020 – 27.07.2020
M27 M25
20.07.2020 – 24.07.2020
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
25.07.2020 – 02.08.2020
M28 M26
03.08.2020 – 07.08.2020
M29 M27
10.08.2020 – 14.08.2020
M30 M28
17.08.2020 – 21.08.2020
M31 M29
24.08.2020 – 28.08.2020
M32 M30
01.09.2020 – 04.09.2020
M33 M31
07.09.2020 – 11.09.2020
M34 M32
14.09.2020 – 18.09.2020
M35 M33
21.09.2020 – 25.09.2020
M36 M34
28.09.2020 – 02.10.2020
M37 M35
05.10.2020 – 09.10.2020
M38 M36
12.10.2020 – 16.10.2020
M39 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (OTI 3)
19.10.2020 – 23.10.2020
M40 M37
26.10.2020 – 30.10.2020
M41 M38
02.11.2020 – 06.11.2020
M42 M39
09.11.2020 – 13.11.2020
M43 16.11.2020 – 20.11.2020 M40
CUTI AKHIR TAHUN
21.11.2020 – 31.12.2020
REKOD KELAS BANTU (RELIEF CLASS)

NAMA GURU: ___________________________________________________________

BI KELAS DIBANTU NAMA GURU YANG DIBANTU TARIKH MATA


L PELAJARAN

Disahkan oleh,

…………………………………………
( Guru Besar dan Cop Rasmi )
REKOD KELAS BANTU (RELIEF CLASS)

NAMA GURU: ___________________________________________________________

BI KELAS DIBANTU NAMA GURU YANG DIBANTU TARIKH MATA


L PELAJARAN

Disahkan oleh,

…………………………………………
( Guru Besar dan Cop Rasmi )

MAKLUMAT DIRI GURU


1. Nama: …MOHD FADHLIL WAFI BIN ZULKIPLI…… 17. Opsyen:..P.JASMANI/P.KESIHATAN..
2. Nombor Fail Peribadi (Sekolah):……………… 18. Tarikh Pergerakan Gaji:….16 JAN….
(JPN)…………………….. 19. Tarikh Mengajar Di sini:..20 FEB 2015….
3. Nmbr Kad Pengenalan: 880619-52-5379 20. Nama Sekolah Dahulu: SK NG DAP,SRWK
Warna:…………………………………………………… …………………………………………………………………..

4. Jantina:…LELAKI…………………………………. …………………………………………………………………..

5. Jawatan:…GURU AKADEMIK BIASA……….. 21. Lain-lain Kenyataan:

6. Bangsa:…MELAYU…………………………………. a.No. KWSP ………………………………………………

Warganegara:……MALAYSIA……………. b.No. Cukai Pendapatan…………………………..

7. Agama:………………ISLAM……………………. c. No. Akaun Pinjaman Perumahan…………..

8. Tarikh Lahir:…19 JUN 1988………………………………. ………………………………………………………………..

9. Taraf Perkahwinan: d. No. Gaji………20381356………………………

Kahwin/ Bujang/ Duda…………………………. e. Nama Bank:…………BANK ISLAM………

………BUJANG…….………………………………….. No.Akaun…………11068020035969………

10. Nama Suami/Isteri………………………………. f. Alamat Rumah……G-01 APARTMENT GURU,..

11. Pekerjaan Suami/Isteri……………………….. ……..SMKA MAAHAD HAMIDIAH,………………..

Alamat Majikan Suami/Isteri……………… …………, JLN SG RAMAL LUAR, KAJANG……….

………………………………………………………….. ……………………………………………………………

12. Tarikh Pelantikan: No. Telefon……………………………………………

(Sementara/Tetap/ GST/GSTL) No. Telefon Bimbit………0106571125……………..

………………TETAP………………………………………….. Alamat E-Mail…cikguwafi88@gmail.com…

13. Tarikh Pengesahan Jawatan…16 JAN 2013…………….

14. Tarikh Masuk Ke Jawatan Berpencen…16 JAN 2014

15. Kelulusan: a. Akademik IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN c.Gred…3.54

b. Ikhtisas……………………………………………..

MAKLUMAT DIRI GURU

1. Nama: …………………………………………………… 17. Opsyen:……………………………………………………..


2. Nombor Fail Peribadi (Sekolah):……………… 18. Tarikh Pergerakan Gaji:…………………………….
(JPN)…………………….. 19. Tarikh Mengajar Di sini:…………………………….
3. Nombor Kad Pengenalan:………………………. 20. Nama Sekolah Dahulu:………………………………
Warna:…………………………………………………… …………………………………………………………………..

4. Jantina:…………………………………………………. …………………………………………………………………..

5. Jawatan:……………………………………………….. 21. Lain-lain Kenyataan:

6. Bangsa:…………………………………………………. a.No. KWSP ………………………………………………

Warganegara:………………………………………. b.No. Cukai Pendapatan…………………………..

7. Agama:…………………………………………………. c. No. Akaun Pinjaman Perumahan…………..

8. Tarikh Lahir:…………………………………………. ………………………………………………………………..

9. Taraf Perkahwinan: d. No. Gaji……………………………………………….

Kahwin/ Bujang/ Duda…………………………. e. Nama Bank:…………………………………………

…………………………………………………………….. No.Akaun……………………………………………

10. Nama Suami/Isteri………………………………. f. Alamat Rumah…………………………………….

11. Pekerjaan Suami/Isteri……………………….. ……………………………………………………………

Alamat Majikan Suami/Isteri……………… ……………………………………………………………

………………………………………………………….. ……………………………………………………………

12. Tarikh Pelantikan: No. Telefon………………………………………….

(Sementara/Tetap/ GST/GSTL) No. Telefon Bimbit………………………………

………………………………………………………….. Alamat E-Mail………………………………………

13. Tarikh Pengesahan Jawatan……………….

14. Tarikh Masuk Ke Jawatan Berpencen…

……………………………………………………………..
15. Kelulusan: a. Akademik…………………………………………. c. Gred………………………………………..

b. Ikhtisas……………………………………………..

SENARAI TUGAS
BAHAGIAN A :
1. TUGAS 1 : KURIKULUM

Mata Pelajaran Kelas Minit Seminggu Bilangan Murid


PENDIDIKAN JASMANI 6 INOVASI 60 Minit 33Orang
PENDIDIKAN JASMANI 6 SINERGI 60Minit 33Orang
PENDIDIKAN JASMANI 5 LESTARI 60Minit 35Orang
SENARAI TUGAS
BAHAGIAN A :
1. TUGAS 1 : KURIKULUM
Mata Pelajaran Kelas Minit Seminggu Bilangan Murid
Minit Orang
Minit Orang
Minit Orang
Minit Orang
Minit Orang
Minit Orang
Minit Orang
Minit Orang

2. TUGAS 2: HAL EHWAL MURID


2.1 2.4
2.2 2.5
2.3 2.6

3. TUGAS 3: KOKURIKULUM
3.1 3.4
3.2 3.5
3.3 3.6

4. TUGAS 4: TUGAS-TUGAS KHAS/PENTADBIRAN


4.1 4.4
4.2 4.5
4.3 4.6

BAHAGIAN B

5. KEGIATAN DAN SUMBANGAN (AKTIVITI LUAR)


5.1 Sukan
5.2 Pertubuhan
5.3 Sumbangan Kreatif
5.4
5.5
REKOD CUTI GURU SEPANJANG TAHUN
NAMA GURU:___________________________________________________________________

JENIS CUTI TARIKH/TEMPOH KELULUSAN OLEH

Disahkan oleh,

………………………………………..

( Guru Besar dan Cop Rasmi )


RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA


Mendukung cita – cita hendak

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan


seluruh masyarakatnya;
memelihara satu cara hidup demokratik
mencipta satu masyarakat yang adil dimana
kemakmuran negara akan dapat dinikmati
bersama secara adil dan saksama;
menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
membina satu masyarakat progresif yang akan
menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI,rakyat Malaysia, berikrar akan


menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami
untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan
atas prinsip-prinsip yang berikut:

Kepercayaan kepada Tuhan.


Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
Keluhuran Pelembagaan.
Kedaulatan Undang-Undang.
Kesopanan dan Kesusilaan.
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke

arah memperkembangkan lagi potensi individu secara

menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang

seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan

jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada

Tuhan.Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang

berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan

diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan

kemakmuran masyarakat dan negara.


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Melestarikan
Transformasi Pendidikan

VISI
PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK
NEGARA SEJAHTERA

MISI
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI

UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

MATLAMAT

 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.


 Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera.
 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.
 Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 – 2025

5 ASPIRASI SISTEM
Akses
Kualiti
Ekuiti
Perpaduan
Kecekapan

6 ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran Berfikir
Kemahiran Memimpin
Kemahiran Dwibahasa
Etika dan Kerohanian
Identiti Nasional

11 ANJAKAN UTAMA
1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.
2. Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
3. Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai.
4. Mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan.
5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah.
6. Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan
keperluan.
7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia.
8. Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian.
9. Bekerjasama dengan ibubapa,komuniti dan sektor swasta secara meluas.
10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
11. Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung.

1. luar bandar, 25% pengurangan jurang sosio ekonomi dan jantina.


2. Pencapaian Malaysia pada kedudukan negara sepertiga teratas dalam TIMSS and PISA.
3. Mengekalkan atau meningkatkan enrolmen.
4. Mengekalkan atau mengurangkan jurang bandar,50% pengurangan jurang sosio ekonomi
dan jantina.

3 GELOMBANG
Gelombang 1 (2013 – 2015)
Mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberi fokus kepada kemahiran
utama.
Gelombang 2 (2016 – 2020)
Memacu peningkatan sistem.
Gelombang 3 (2021 – 2025)
Menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan tadbir- urus kendiri.
TATASUSILA PROFESION PENGURUAN, MALAYSIA

Kami, guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju kearah pembentukan
warganegara yang berilmu, taat setia, bertanggungjawab dan berkebolehan, menyedari betapa pentingnya usaha menuju
.
kearah kebenaran dan kearah pencapaian hasrat yang gemilang dan yang percaya demokrasi, kebebasan perseorangan
dan Prinsip- prinsip Rukunegara.
Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka, memperolehi
pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman berzaman, dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran pada
masa hadapan. Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan
sepenuh- penuhnya, maka dengan ini kami menerima Tatatusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami
menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi- tingginya :

1. TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR


1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal- hal lain.
2. Bersikap adil setiap orang pelajar tanpa mengira faktor- faktor jasmani,mental,emosi,politik, ekonomi, sosial keturunan
atau agama.
3. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya.
4. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata pelajaran- mata pelajaranyang
diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran.
5. Menunjukkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkahlaku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada
pelajar.
6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui kajian, penyelidikan, lawatan dan menghadiri kursus
persidangan, mesyuarat atau seminar pengajaran kami mencapai mutu yang cemerlang.

2. TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBUBAPA


1. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak- anak mereka.
2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumahtangga.
3. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibubapa mengenai kesedaran rumahtangga atau mengenai anak
mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada seesiapa kecuali kepada mereka yang berhak
mengetahuinya.
4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka dan menggunakan maklumat yang
diterima daripada ibubapa secara teliti dan bijaksana.
5. Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan social dan ekonomi ibu bapa pelajar.
6. Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata- kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar
terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.

3. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA


1. Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat atau
negara ataupun yang bertentangan dengan Rukunegara.
2. Memupuk dalam setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi
warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang- orang yang lebih tua dan
menghormati adanya perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama.
3. Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang
warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian sebarang kegiatan masyarakat.
4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat.
5. Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan dan cendekiawan masyarakat.
6. Berpegang kepada tingkahlaku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan kami seharian
dengan baik.

4. TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION PERGURUAN


1. Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru
di hadpan pelajar atau ibubapa, atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru.
2. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan profesion kami sebagai guru.
3. Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan
mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.
4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang baru dalam profesion perguruan.
5. Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.
6. Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.
___________________________________________________________________________
( Catatan : Guru yang dimaksudkan dalam konteks Tatasusila ini ialah orang yang menyebarkan ilmu pengetahuan di sesebuah institusi
peringkat rendah, menengah dan tinggi, termasuk guru terlatih yang bertugas dalam pentadbiran, organisasi dan penyeliaan pendidikan)
Lampirkan di sini ..ikut urutan di bawah :

1)SURAT PEKELILING IKHTISAS BILANGAN 3/1999 (Penyediaan rekod pengajaran dan pembelajaran.

2) SURAT PEKELILING IKHTISAS BILANGAN 1/2014 : Penambahbaikan PBS

3) SURAT PEKELILING IKHTISAS BILANGAN 12/2004 (Pemberian kerja rumah kpd murid sekolah)
SURAT PEKELIING IKHTISAS BIL.3/1981

Pengarah Pelajaran,
Semua Negeri.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL,3/1981


PENGGUNAAN WAKTU TIDAK MENGAJAR /WAKTU
LUANG(FREE PERIODS) OLEH GURU-GURU

Guru-guru di sekolah biasanya mempunyai waktu-waktunya tidak mengajar /waktu luang (free periods)
seperti yang ditetapkan dalam Jadual Waktu mengajar mesing-masing, didapati ada sebilangan kecil guru-
guru menganggapkan semasa itu tidaka perlu bekerja.Anggapan ini adalah salah dan perlu dibetulkan.

2 Oleh itu Tuan/Puan diminta memberitahu semua Guru Besar supaya:


2.1 Mengingatkan semua guru bahawa waktu tidak mengajar / waktu terluang (free periods) itu
adalah masa bekerja.
2.2 Guru besar boleh mengarahkan guru-guru menggunakan masa itu antara lain untuk:-
2.2.1 Menggantikan guru yang tidak hadir mengajar di sesebuah darjah.
2.2.2 Membuat persediaan-persediaan untuk mengajar seperti membaca buku- buku
tambahan membuat nota mengajar, menyediakan alat-alat mengajar dan
sebagainya.
2.2.3 Memeriksa buku-buku latihan murid
2.2.4 Mengadakan pertemuan khas dengan murid-murid bermasalah mengenai
pelajaran yang diajar.
2.2.5 Penyediaan aktiviti-aktiviti gerak kerja Ko-Kurikulum
2.2.6 Lain-lain tugas yang diiktirafkan perlu atau diarahkan oleh Guru Besar.
Tegasnya , waktu tidak mengajar itu mestilh di isi dengan kerja-kerja yang memberi faedah kepada murid-
murid, khasnya dan sekolah amnya.
1. Harap dapat Surat Pekeliling ini disampaikan kepada semua Guru Besar Sekolah
Menengah dan Rendah untuk panduan dan tindakan mereka.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”


Saya yang menurut perintah,

T.T
(DATO’ HAJI IDRIS BIN HJ.TAIN)
B.P.Ketua Setiasusaha
Kementerian Pelajaran Malaysia.
PENGGAL PERSEKOLAHAN DAN CUTI AM
PENGGAL CUTI PERTENGAHAN PENGGAL MULA AKHIR
HARI PERSEKOLAHAN 02.01.2020 13.03.2020
1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 14.03.2020 22.03.2020
HARI PERSEKOLAHAN 23.03.2020 22.05.2020
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
23.05.2020 – 07.06.2020
HARI PERSEKOLAHAN 08.06.2020 24.07.2020
2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 25.07.2020 02.08.2020
HARI PERSEKOLAHAN 03.08.2020 20.11.2020
CUTI AKHIR TAHUN 21.11.2020 31.12.2020

TAHUN BARU 01.01.2020 (RABU)


HARI THAIPUSAM 08.02.2020 (SABTU)
TAHUN BARU CINA 25.01.2020 – 26.01.2020 (SABTU & AHAD)
HARI PEKERJA 01.05.2020 (JUMAAT)
HARI WESAK 07.05.2020 (KHAMIS)
HARI KEPUTERAAN YANG di-PERTUAN AGONG 06.06.2020 (SABTU)
NUZUL QURAN 10.05.2020 (AHAD)
HARI RAYA PUASA 24.05.2020 – 25.05.2020 (AHAD & ISNIN)
HARI KEBANGSAAN 31.08.2020 (ISNIN)
HARI RAYA HAJI 31.07.2020 (JUMAAT)
HARI MALAYSIA 16.09.2020 (RABU)
MAAL HIJRAH / AWAL MUHARAM 20.08.2020 (KHAMIS)
DEEPAVALI 14.11.2020 (SABTU)
HARI KEPUTERAAN DYMM SULTAN SELANGOR 11.12.2020 (JUMAAT)
KRISMAS 25.12.2020 (JUMAAT)
HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W 29.10.2020 (KHAMIS)
KALENDAR

2019 2020 2021


MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN
KSSR (SEMAKAN 2017) TAHAP 1
(TAHUN 1,2 dan 3)

BIL MATA PELAJARAN TERAS MASA MINIMUM SETAHUN


(JAM)
SK SJK
1 BAHASA MELAYU 192 160
2 BAHASA INGGERIS 160 80
3 BAHASA CINA / BAHASA TAMIL - 192
4 MATEMATIK 96 96
5 PENDIDIKAN ISLAM 96+(32 [Tasmik]) 64+(32 [Tasmik])
PENDIDIKAN MORAL 96 96
6 SAINS 48 48
7 PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN 48 48
KESIHATAN
8 PENDIDIKAN KESENIAN 48 48

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA BAGI TAHUN


4, 5 DAN 6

SK SJK
MASA MASA MASA MASA
BIL MATA PELAJARAN DALAM MINIMUM DALAM MINIMUM
SEMINGGU SETAHUN SEMINGGU SETAHUN
(MINIT) (JAM) (MINIT (JAM)
1 BAHASA MELAYU 300 160 270 144
2 BAHASA INGGERIS 300 160 150 80
BAHASA CINA
3 - - 300 160
BAHASA TAMIL
4 MATEMATIK 180 96 180 96
5 SAINS 120 64 120 64
PENDIDIKAN ISLAM / PENDIDIKAN
6 180 96 150 80
MORAL
7 PENDIDIKAN JASMANI 60 32 60 32
8 PENDIDIKAN KESIHATAN 30 16 30 26
9 PENDIDIKAN SENI VISUAL 60 32 60 32
10 PENDIDIKAN MUZIK 30 16 30 16
REKA BENTUK & TEKNOLOGI /
11 TEKNOLOGI MAKLUMAT & 60 32 60 32
KOMUNIKASI
12 SEJARAH 60 32 60 32
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
PENDIDIKAN ISLAM.
……………………………………………………………………………………………
CIRI-CIRI KETARA DALAM KSSR PENDIDIKAN ISLAM

 Pertukaran dari Sukatan Pelajaran kepada Kurikulum Standard.


 Terdapat Standard Kandunagn dan Standard Pembelajaran.
 Penambahan bidang hadis mulai tahun 3 hingga tahun 6.
 Pengenalan istilah-istilah Bahasa Arab.
 Tiada aras.
 Tiada Huraian Sukatan Pelajaran (HSP).
 Penggunaan tulisan jawai dalam semua dokumen kurikulum.

AGIHAN MASA

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Pelaksanaan
Perkara Tahun 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5 Thn 6
6 bulan 6 bulan
pertama kedua
Tilawah / (Iqra’ ) (Iqra’+ )
hafazan 4 waktu Hafazan 3 3 3 3 3
3 waktu waktu waktu waktu waktu waktu

Kefahaman - - -
HADIS - - -
AKIDAH
IBADAH - 2 waktu 2 2 2 2 2
SIRAH waktu waktu waktu waktu waktu
ADAB
JAWI 2 waktu 1 waktu 1 1 1 1 1
waktu waktu waktu waktu waktu
JUMLAH 6 waktu (180 minit) seminggu
WAKTU