Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SEAFIELD

47600 SUBANG JAYA

KAJIAN KES
SEJARAH
TINGKATAN 4

Nama Murid : ....................................................................................................................

No. Kad Pengenalan:…………………………………………………………………………….

Tingkatan:………………………………………………………………………………………..

Penyataan Masalah : ........................................................................................................

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

Dimensi Pentaksiran Tahap Skor


Penguasaan
Mengumpul Maklumat / 18
Merancang / 18
Mengaplikasi / 36
Membuat Refleksi / 06
Berkomunikasi / 12
Etika dan Kerohanian / 10
KESELURUHAN
/100

PERAKUAN MURID
Saya memperakui bahawa tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri, melainkan petikan,
grafik dan gambar rajah yang dinyatakan sumbernya.

Tandatangan:…………………........................

TANDATANGAN GURU

…………………........................

Tarikh:………………………