Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25

MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU 9


KELAS 4 AL-BUKHARI MASA 12.15 – 1.15
TARIKH 24 Februari 2020 HARI Isnin
BIDANG : Keselamatan Tajuk : Hargai Diri– Fikirlah Dahulu
KOD
1.3 Bercerita dan menceritakan perkara
KOD STANDARD STANDARD 1.3.1 : murid bercerita dengan sebutan
yang didengar, ditonton dan dibaca
KANDUNGAN PEMBELAJARA dan intonasi sesuai.
dengan sebutan dan intonasi yang betul.
N

OBJEKTIF Diakhir pdp, murid akan dapat : KRITERIA


Bercerita dengan intonasi sesuai . 1. Bercerita dengan intonasi sesuai
PEMBELAJARAN KEJAYAAN

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI 1. Murid membaca perbualan dan maklumat pada ms51


PERMULAAN

2. Murid bersoal jawab dengan guru berkenaan maklumat tersebut.


3. Murid bercerita berdasarkan maklumat dan gambarajah tersebut
AKTIVITI UTAMA 4. Perbincangan
5. Dapatan murid ditulis dalam buku tulis

AKTIVITI
6. Murid menyalin jawapan yang betul pada buku tulis.
PENUTUP
PEMBELAJARAN
ALAF 21  Three Stray, One
 P. Koperatif  Round Table  Peta I-Think Stay  Lain – lain :
 Think, Pair –  Role Play/Main  Pembentangan
 PBL Share Peranan
_______________________________
Hasil Sendiri
 P. Masteri  Hot Seat  Gallery walk  Deklamasi
 Inkuiri Pen. Sajak/Nyanyian

 PM. Masalah

 Buku teks  Internet  Radio / TV


BAHAN BANTU  Lain-lain : ________________________
 Kad manila  Eksperimen  Bola __________________________________
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Gambar /cerita  Field Marker _________________________________

KECERDASAN  Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


PELBAGAI  Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

ELEMEN
MERENTASI  Kreativiti & Inovasi  TMK  Keusahawanan
KURIKULUM
(EMK)

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN
 Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
BERFIKIR  Mentafsir
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Menilai

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Hasil Pembentangan  Lisan  Lain – lain :


PENGAJARAN &  Pemerhatian  Tugasan individu /  folio ____________________

1
 Kuiz kumpulan  Perbincangan
PEMBELAJARAN 
 Projek Ujian  Senarai semak

 Komunikasi  Pemikiran Kritikal


ELEMEN 6K  Kolaboratif  Kreativiti dan inovatif
 Karektor  Kebangsaan

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Cuti Bencana / Cuti
ditangguhkan kerana ….  Mengiringi Murid
Khas
Keluar
 Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Aktiviti PdP dibawa ke :

PEMULIHAN
KERJA SUSULAN
UNTUK MURID
PENGAYAAN

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25

MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU 9


KELAS 4 AL-BUKHARI MASA 8.15 – 9.15
TARIKH 25 Februari 2020 HARI Selasa
BIDANG : Keselamatan Tajuk : Hargai Diri– Bahaya Penyakit Rabies
KOD
KOD STANDARD 2.2 Membaca, memahami dan menaakul STANDARD 2.2.1 membuat gambaran berdasarkan
KANDUNGAN bahan multimedia PEMBELAJARA bahan grafik
N
Diakhir pdp, murid akan dapat : 1. membuat gambaran berdasarkan bahan
OBJEKTIF Membuat gambaran berdasarkan bahan KRITERIA grafik dengan betul
PEMBELAJARAN grafik dengan betul. KEJAYAAN

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI 1. Murid membaca teks ms52 dengan guru.


PERMULAAN

AKTIVITI UTAMA

2
2. Murid menyatakan maklumat berdasarkan bahan grafik dengan betul.
3. Murid menulis gambaran dalam buku tulis
4. Perbincangan.
AKTIVITI
5. Murid membuat refleksi pembelajaran har ini
PENUTUP
PEMBELAJARAN
ALAF 21  Three Stray, One
 P. Koperatif  Round Table  Peta I-Think Stay  Lain – lain :
 Think, Pair –  Role Play/Main  Pembentangan
 PBL Share Peranan
_______________________________
Hasil Sendiri
 P. Masteri  Hot Seat  Gallery walk  Deklamasi
 Inkuiri Pen. Sajak/Nyanyian

 PM. Masalah

 Buku teks  Internet  Radio / TV


BAHAN BANTU  Lain-lain : ________________________
 Kad manila  Eksperimen  Bola __________________________________
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Gambar /cerita  Field Marker _________________________________

KECERDASAN  Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


PELBAGAI  Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

ELEMEN
MERENTASI  Kreativiti & Inovasi  TMK  Keusahawanan
KURIKULUM
(EMK)

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN
 Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
BERFIKIR  Mentafsir
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Menilai

 Lembaran Kerja  Hasil Pembentangan  Lisan


PENILAIAN
 Pemerhatian  Tugasan individu /  folio  Lain – lain :
PENGAJARAN &
 Kuiz kumpulan  Perbincangan ____________________
PEMBELAJARAN  Projek  Ujian  Senarai semak

 Komunikasi  Pemikiran Kritikal


ELEMEN 6K  Kolaboratif  Kreativiti dan inovatif
 Karektor  Kebangsaan

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Cuti Bencana / Cuti
ditangguhkan kerana ….  Mengiringi Murid
Khas
Keluar
 Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Aktiviti PdP dibawa ke :

PEMULIHAN
KERJA SUSULAN
UNTUK MURID
PENGAYAAN

3
RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25

MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU 9


KELAS 4 Al-Bukhari MASA 11.45 – 12.45
TARIKH 26 Februari 2020 HARI Rabu
BIDANG : KeselamatanTajuk : Hargai Diri– Jangan Dedah Maklumat
KOD
KOD STANDARD STANDARD 3.3.1 Murid menulis draf dan
3.3 Menghasilkan penulisan
KANDUNGAN PEMBELAJARA menghasilkan penulisan
N
OBJEKTIF Diakhir pdp, murid akan dapat : KRITERIA 1. Menulis ayat dan isi dengan betul
PEMBELAJARAN Menulis ayat berdasakan draf dan isi diberi KEJAYAAN
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI 1. Murid membaca petikan ms53


PERMULAAN

2. Guru berbincang berkenaan petikan(draf)isi pada buku teks.


3. Murid berbincang dengan guru berkenaan dengan penulisan boleh dihasilkan
AKTIVITI UTAMA 4. Perincangan.
5. Murid menulis dalam buku tulis.

AKTIVITI
6. Murid membuat refleksi tajuk pelajaran hari ini
PENUTUP
PEMBELAJARAN
ALAF 21  Three Stray, One
 P. Koperatif  Round Table  Peta I-Think Stay  Lain – lain :
 Think, Pair –  Role Play/Main  Pembentangan
 PBL Share Peranan
_______________________________
Hasil Sendiri
 P. Masteri  Hot Seat  Gallery walk  Deklamasi
 Inkuiri Pen. Sajak/Nyanyian

 PM. Masalah

 Buku teks  Internet  Radio / TV


BAHAN BANTU  Lain-lain : ________________________
 Kad manila  Eksperimen  Bola __________________________________
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Gambar /cerita  Field Marker _________________________________

KECERDASAN  Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


PELBAGAI  Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

ELEMEN
MERENTASI  Kreativiti & Inovasi  TMK  Keusahawanan
KURIKULUM
(EMK)

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN
 Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
BERFIKIR  Mentafsir
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Menilai

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Hasil Pembentangan  Lisan  Lain – lain :


PENGAJARAN &  Pemerhatian  Tugasan individu /  folio ____________________

4
 Kuiz kumpulan  Perbincangan
PEMBELAJARAN 
 Projek Ujian  Senarai semak

 Komunikasi  Pemikiran Kritikal


ELEMEN 6K  Kolaboratif  Kreativiti dan inovatif
 Karektor  Kebangsaan

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Cuti Bencana / Cuti
ditangguhkan kerana ….  Mengiringi Murid
Khas
Keluar
 Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Aktiviti PdP dibawa ke :

PEMULIHAN
KERJA SUSULAN
UNTUK MURID
PENGAYAAN

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25

MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU 9


KELAS 4 Al-Bukhari MASA 11.45 – 12.45
TARIKH 27 Februari 2020 HARI Khamis
BIDANG : KeselamatanTajuk : Hargai Diri– Gurindam Leka Bermain
KOD
4.4 Mengaplikasikan, menghayati dan
KOD STANDARD STANDARD 4.4.2 Mempersembahkan keindahan seni
menghasilkan unsur keindahan dalam
KANDUNGAN PEMBELAJARA khat melalui simpulan bahasa
seni khat
N
OBJEKTIF Diakhir pdp, murid akan dapat : KRITERIA 1. Menyambung tulisan jawi dengan
PEMBELAJARAN Menyambung tulisan jawi dengan betul KEJAYAAN betul

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI
PERMULAAN 1. Murid ditunjukkan dengan pelbagai huruf jawi

2. Murid membaca petikan pada ms54.


3. Murid membina huruf jawi daripada perkataan diberi.
AKTIVITI UTAMA
4. Perbincangan..
5. Murid menulis jawapan sendiri dalam buku tulis.
AKTIVITI
6. Murid membuat refleksi pembelajaran hari ini.
PENUTUP

5
PEMBELAJARAN
ALAF 21  Three Stray, One
 P. Koperatif  Round Table  Peta I-Think Stay  Lain – lain :
 Think, Pair –  Role Play/Main  Pembentangan
 PBL Share Peranan
_______________________________
Hasil Sendiri
 P. Masteri  Hot Seat  Gallery walk  Deklamasi
 Inkuiri Pen. Sajak/Nyanyian

 PM. Masalah

 Buku teks  Internet  Radio / TV


BAHAN BANTU  Lain-lain : ________________________
 Kad manila  Eksperimen  Bola __________________________________
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Gambar /cerita  Field Marker _________________________________

KECERDASAN  Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


PELBAGAI  Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

ELEMEN
MERENTASI  Kreativiti & Inovasi  TMK  Keusahawanan
KURIKULUM
(EMK)

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN
 Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
BERFIKIR  Mentafsir
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Menilai

 Lembaran Kerja  Hasil Pembentangan  Lisan


PENILAIAN
 Pemerhatian  Tugasan individu /  folio  Lain – lain :
PENGAJARAN &
 Kuiz kumpulan  Perbincangan ____________________
PEMBELAJARAN  Projek  Ujian  Senarai semak

 Komunikasi  Pemikiran Kritikal


ELEMEN 6K  Kolaboratif  Kreativiti dan inovatif
 Karektor  Kebangsaan

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Cuti Bencana / Cuti
ditangguhkan kerana ….  Mengiringi Murid
Khas
Keluar
 Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Aktiviti PdP dibawa ke :

PEMULIHAN
KERJA SUSULAN
UNTUK MURID
PENGAYAAN

6
RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25

MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU 10


KELAS 4 Al-Bukhari MASA 9.15 -10.15
TARIKH 1 Mac 2020 HARI Ahad
BIDANG : KeselamatanTajuk : Hargai Diri– Pemeriksaan di Lapangan Terbang
KOD
KOD STANDARD 5.1 Memahami dan menggunakan STANDARD 5.1.3 (iii) membina ayat menggunakan
KANDUNGAN golongan kata mengikut konteks PEMBELAJARA kata adjektif
N
Diakhir pdp, murid akan dapat :
Menyatakan contoh kata adjektif 1. mengenalpasti kata kerja
OBJEKTIF KRITERIA
Membina sekurangnya 2 contoh ayat pancaindera
PEMBELAJARAN KEJAYAAN
menggunakan kata adjektif dengan betul

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI 1. Murid membaca maklumat pada ms55.


PERMULAAN

7
2. Murid disoal berkenaan dengan apa yang mereka ketahui.

.
3. Murid diterangkan dengan kata adjektif.
4. Murid menulis kata adjektif dalam buku tulis..
AKTIVITI UTAMA 5. Murid membina ayat menggunakan kata adjektif.
6. Perbincangan jawapan murid.

AKTIVITI
7. Murid membuat refleksi pembelajaran hari ini.
PENUTUP
PEMBELAJARAN
ALAF 21  Three Stray, One
 P. Koperatif  Round Table  Peta I-Think Stay  Lain – lain :
 Think, Pair –  Role Play/Main  Pembentangan
 PBL Share Peranan
_______________________________
Hasil Sendiri
 P. Masteri  Hot Seat  Gallery walk  Deklamasi
 Inkuiri Pen. Sajak/Nyanyian

 PM. Masalah

 Buku teks  Internet  Radio / TV


BAHAN BANTU  Lain-lain : ________________________
 Kad manila  Eksperimen  Bola __________________________________
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Gambar /cerita  Field Marker _________________________________

KECERDASAN  Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


PELBAGAI  Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

ELEMEN
MERENTASI  Kreativiti & Inovasi  TMK  Keusahawanan
KURIKULUM
(EMK)

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN
 Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
BERFIKIR  Mentafsir
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Menilai

 Lembaran Kerja  Hasil Pembentangan  Lisan


PENILAIAN
 Pemerhatian  Tugasan individu /  folio  Lain – lain :
PENGAJARAN &
 Kuiz kumpulan  Perbincangan ____________________
PEMBELAJARAN  Projek  Ujian  Senarai semak

 Komunikasi  Pemikiran Kritikal


ELEMEN 6K  Kolaboratif  Kreativiti dan inovatif
 Karektor  Kebangsaan

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Cuti Bencana / Cuti
ditangguhkan kerana ….  Mengiringi Murid
Khas
Keluar
 Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Aktiviti PdP dibawa ke :
KERJA SUSULAN PEMULIHAN

8
UNTUK MURID
PENGAYAAN