Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25

MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU 10


KELAS 4 AL-BUKHARI MASA 12.15 – 12.45
TARIKH 2 Mac 2020 HARI Isnin
BIDANG : Keselamatan Tajuk : Beringat Ketika Menonton
KOD
KOD STANDARD 5.1 Memahami dan menggunakan STANDARD 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
KANDUNGAN golongan kata mengikut konteks. PEMBELAJARA adjektif mengikut konteks.
N

OBJEKTIF Diakhir pdp, murid akan dapat : KRITERIA


Membina ayat dengan kata adjektif 1. Bina ayat dengan betul.
PEMBELAJARAN KEJAYAAN

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI 1. Murid meneliti maklumat pada ms56


PERMULAAN

2. Murid bersoal jawab dengan guru berkenaan maklumat tersebut.


3. Murid bercerita berdasarkan maklumat dan gambarajah tersebut
AKTIVITI UTAMA 4. Perbincangan
5. Membina ayat dengan menggunakan kata adjektif

AKTIVITI
6. Murid membina dan menulis ayat.
PENUTUP
PEMBELAJARAN
ALAF 21  Three Stray, One
 P. Koperatif  Round Table  Peta I-Think Stay  Lain – lain :
 Think, Pair –  Role Play/Main  Pembentangan
 PBL Share Peranan
_______________________________
Hasil Sendiri
 P. Masteri  Hot Seat  Gallery walk  Deklamasi
 Inkuiri Pen. Sajak/Nyanyian

 PM. Masalah

 Buku teks  Internet  Radio / TV


BAHAN BANTU  Lain-lain : ________________________
 Kad manila  Eksperimen  Bola __________________________________
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Gambar /cerita  Field Marker _________________________________

KECERDASAN  Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


PELBAGAI  Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

ELEMEN
MERENTASI  Kreativiti & Inovasi  TMK  Keusahawanan
KURIKULUM
(EMK)

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN
 Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
BERFIKIR  Mentafsir
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Menilai

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Hasil Pembentangan  Lisan  Lain – lain :


PENGAJARAN &  Pemerhatian  Tugasan individu /  folio ____________________

1
 Kuiz kumpulan  Perbincangan
PEMBELAJARAN 
 Projek Ujian  Senarai semak

 Komunikasi  Pemikiran Kritikal


ELEMEN 6K  Kolaboratif  Kreativiti dan inovatif
 Karektor  Kebangsaan

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Cuti Bencana / Cuti
ditangguhkan kerana ….  Mengiringi Murid
Khas
Keluar
 Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Aktiviti PdP dibawa ke :

PEMULIHAN
KERJA SUSULAN
UNTUK MURID
PENGAYAAN

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25

MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU 10


KELAS 4 AL-BUKHARI MASA 8.15 – 9.15

2
TARIKH 3 Mac 2020 HARI Selasa
BIDANG : Keselamatan Tajuk : Patuh dan Selamat
KOD
1.3 Bercerita dan menceritakan perkara 1.3.2 Menceritakan sesuatu bahan yang
KOD STANDARD STANDARD
yang didengar, ditonton dan dibaca ditonton dengan sebutan dan intonasi
KANDUNGAN PEMBELAJARA
dengan sebutan dan intonasi yang betul. yang sesuai.
N
Diakhir pdp, murid akan dapat : 1. bercerita dengan lancar
OBJEKTIF KRITERIA
PEMBELAJARAN Menceritakan iklan yang ditonton KEJAYAAN

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI 1. Murid membaca teks dialog di ms57


PERMULAAN

2. Murid menyatakan maklumat berdasarkan bahan grafik dengan betul.


AKTIVITI UTAMA
3. Murid menulis gambaran dalam buku tulis
4. Perbincangan.
AKTIVITI
5. Murid membuat refleksi pembelajaran har ini
PENUTUP
PEMBELAJARAN
ALAF 21  Three Stray, One
 P. Koperatif  Round Table  Peta I-Think Stay  Lain – lain :
 Think, Pair –  Role Play/Main  Pembentangan
 PBL Share Peranan
_______________________________
Hasil Sendiri
 P. Masteri  Hot Seat  Gallery walk  Deklamasi
 Inkuiri Pen. Sajak/Nyanyian

 PM. Masalah

 Buku teks  Internet  Radio / TV


BAHAN BANTU  Lain-lain : ________________________
 Kad manila  Eksperimen  Bola __________________________________
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Gambar /cerita  Field Marker _________________________________

KECERDASAN  Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


PELBAGAI  Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

ELEMEN
MERENTASI  Kreativiti & Inovasi  TMK  Keusahawanan
KURIKULUM
(EMK)

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN
 Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
BERFIKIR  Mentafsir
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Menilai

 Lembaran Kerja  Hasil Pembentangan  Lisan


PENILAIAN
 Pemerhatian  Tugasan individu /  folio  Lain – lain :
PENGAJARAN &
 Kuiz kumpulan  Perbincangan ____________________
PEMBELAJARAN  Projek  Ujian  Senarai semak

 Komunikasi  Pemikiran Kritikal


ELEMEN 6K  Kolaboratif  Kreativiti dan inovatif
 Karektor  Kebangsaan

REFLEKSI
 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /

3
pengukuhan.
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
 Program Sekolah
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Cuti Bencana / Cuti
ditangguhkan kerana ….  Mengiringi Murid
Khas
Keluar
 Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Aktiviti PdP dibawa ke :

PEMULIHAN
KERJA SUSULAN
UNTUK MURID
PENGAYAAN

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25

MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU 10


KELAS 4 Al-Bukhari MASA 11.45 – 12.45
TARIKH 4 Mac 2020 HARI Rabu
BIDANG : KeselamatanTajuk : Nasihat Ayah Bonda
KOD
2.3.1 Membaca dan menganalisis
KOD STANDARD 2.3 Membaca dan menapresiasi karya STANDARD
kandungan teks karya sastera dan karya
KANDUNGAN sastera dan bukan sastera. PEMBELAJARA
bukan sastera
N
OBJEKTIF Diakhir pdp, murid akan dapat : KRITERIA 1. Melagukan syair.

4
Melagukan syair dan melengkapkan Peta
PEMBELAJARAN Bulatan.
KEJAYAAN
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI 1. Murid membaca petikan di ms 58


PERMULAAN

2. Guru berbincang berkenaan syair


3. Murid berbincang dengan guru berkenaan melagukan syair dengan betul.
AKTIVITI UTAMA 4. Murid melagukan syair.
5. Murid melengkapkan Peta Bulatan.

AKTIVITI
6. Murid membuat refleksi tajuk pelajaran hari ini
PENUTUP
PEMBELAJARAN
ALAF 21  Three Stray, One
 P. Koperatif  Round Table  Peta I-Think Stay  Lain – lain :
 Think, Pair –  Role Play/Main  Pembentangan
 PBL Share Peranan
_______________________________
Hasil Sendiri
 P. Masteri  Hot Seat  Gallery walk  Deklamasi
 Inkuiri Pen. Sajak/Nyanyian

 PM. Masalah

 Buku teks  Internet  Radio / TV


BAHAN BANTU  Lain-lain : ________________________
 Kad manila  Eksperimen  Bola __________________________________
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Gambar /cerita  Field Marker _________________________________

KECERDASAN  Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


PELBAGAI  Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

ELEMEN
MERENTASI  Kreativiti & Inovasi  TMK  Keusahawanan
KURIKULUM
(EMK)

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN
 Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
BERFIKIR  Mentafsir
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Menilai

 Lembaran Kerja  Hasil Pembentangan  Lisan


PENILAIAN
 Pemerhatian  Tugasan individu /  folio  Lain – lain :
PENGAJARAN &
 Kuiz kumpulan  Perbincangan ____________________
PEMBELAJARAN  Projek  Ujian  Senarai semak

 Komunikasi  Pemikiran Kritikal


ELEMEN 6K  Kolaboratif  Kreativiti dan inovatif
 Karektor  Kebangsaan

REFLEKSI
 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
 Mesyuarat / Kursus  Cuti Rehat / Cuti Sakit

Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Program Sekolah  Cuti Bencana / Cuti


ditangguhkan kerana ….  Mengiringi Murid Khas
Keluar  Cuti Peristiwa / Cuti
5
 Aktiviti Luar
Aktiviti PdP dibawa ke :

PEMULIHAN
KERJA SUSULAN
UNTUK MURID
PENGAYAAN

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25

MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU 10


KELAS 4 Al-Bukhari MASA 11.45 – 12.45
TARIKH 5 Mac 2020 HARI Khamis
BIDANG : KeselamatanTajuk : Makanan Selamat
KOD
KOD STANDARD STANDARD 3.3.1 Menulis draf dan menghasilkan
3.3 Menghasilkan penulisan
KANDUNGAN PEMBELAJARA penulisan imaginative dan deskriptif
N

OBJEKTIF Diakhir pdp, murid akan dapat : KRITERIA


Membina ayat berdasarkan draf untuk 1. Membina ayat berdasarkan draf
PEMBELAJARAN KEJAYAAN
menghasilkan karangan
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI 1. Murid ditunjukkan gambar makanan


PERMULAAN
6
2. Murid melihat dan meneliti tajuk pada ms59
3. Murid membina ayat berdasarkan draf yang diberi.
AKTIVITI UTAMA
4. Perbincangan..
5. Murid menulis karangan berdasarkan draf yang dibina.
AKTIVITI
6. Murid membuat refleksi pembelajaran hari ini.
PENUTUP
PEMBELAJARAN
ALAF 21  Three Stray, One
 P. Koperatif  Round Table  Peta I-Think Stay  Lain – lain :
 Think, Pair –  Role Play/Main  Pembentangan
 PBL Share Peranan
_______________________________
Hasil Sendiri
 P. Masteri  Hot Seat  Gallery walk  Deklamasi
 Inkuiri Pen. Sajak/Nyanyian

 PM. Masalah

 Buku teks  Internet  Radio / TV


BAHAN BANTU  Lain-lain : ________________________
 Kad manila  Eksperimen  Bola __________________________________
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Gambar /cerita  Field Marker _________________________________

KECERDASAN  Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


PELBAGAI  Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

ELEMEN
MERENTASI  Kreativiti & Inovasi  TMK  Keusahawanan
KURIKULUM
(EMK)

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN
 Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
BERFIKIR  Mentafsir
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Menilai

 Lembaran Kerja  Hasil Pembentangan  Lisan


PENILAIAN
 Pemerhatian  Tugasan individu /  folio  Lain – lain :
PENGAJARAN &
 Kuiz kumpulan  Perbincangan ____________________
PEMBELAJARAN  Projek  Ujian  Senarai semak

 Komunikasi  Pemikiran Kritikal


ELEMEN 6K  Kolaboratif  Kreativiti dan inovatif
 Karektor  Kebangsaan

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Cuti Bencana / Cuti
ditangguhkan kerana ….  Mengiringi Murid
Khas
Keluar
 Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Aktiviti PdP dibawa ke :

KERJA SUSULAN PEMULIHAN


UNTUK MURID
PENGAYAAN

7
RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25

MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU 11


KELAS 4 Al-Bukhari MASA 9.15 -10.15
TARIKH 8 Mac 2020 HARI Ahad
BIDANG : KeselamatanTajuk : Lindungi Si Kecil
KOD
KOD STANDARD 5.1 Memahami dan menggunakan STANDARD 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata
KANDUNGAN golongan kata mengikut konteks PEMBELAJARA tugas mengikut konteks
N
Diakhir pdp, murid akan dapat : 1. Menulis ayat menggunakan kata
OBJEKTIF Membina ayat dengan menggunakan kata KRITERIA
hubung.
PEMBELAJARAN hubung KEJAYAAN

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI 1. Murid membaca maklumat pada ms60


PERMULAAN
2. Murid disoal berkenaan dengan apa yang mereka ketahui.

8
.
3. Murid diterangkan dengan kata hubung
4. Murid menulis kata hubung dalam buku tulis..
AKTIVITI UTAMA 5. Murid membina ayat menggunakan kata hubung
6. Perbincangan jawapan murid.

AKTIVITI
7. Murid membuat refleksi pembelajaran hari ini.
PENUTUP
PEMBELAJARAN
ALAF 21  Three Stray, One
 P. Koperatif  Round Table  Peta I-Think Stay  Lain – lain :
 Think, Pair –  Role Play/Main  Pembentangan
 PBL Share Peranan
_______________________________
Hasil Sendiri
 P. Masteri  Hot Seat  Gallery walk  Deklamasi
 Inkuiri Pen. Sajak/Nyanyian

 PM. Masalah

 Buku teks  Internet  Radio / TV


BAHAN BANTU  Lain-lain : ________________________
 Kad manila  Eksperimen  Bola __________________________________
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Gambar /cerita  Field Marker _________________________________

KECERDASAN  Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


PELBAGAI  Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

ELEMEN
MERENTASI  Kreativiti & Inovasi  TMK  Keusahawanan
KURIKULUM
(EMK)

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN
 Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
BERFIKIR  Mentafsir
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Menilai

 Lembaran Kerja  Hasil Pembentangan  Lisan


PENILAIAN
 Pemerhatian  Tugasan individu /  folio  Lain – lain :
PENGAJARAN &
 Kuiz kumpulan  Perbincangan ____________________
PEMBELAJARAN  Projek  Ujian  Senarai semak

 Komunikasi  Pemikiran Kritikal


ELEMEN 6K  Kolaboratif  Kreativiti dan inovatif
 Karektor  Kebangsaan

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Cuti Bencana / Cuti
ditangguhkan kerana ….  Mengiringi Murid
Khas
Keluar
 Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Aktiviti PdP dibawa ke :
KERJA SUSULAN PEMULIHAN
UNTUK MURID

9
PENGAYAAN

10