Anda di halaman 1dari 20

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) KBSM SEJARAH T5 2020 Page 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)


KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH (KBSM)

SEJARAH
TINGKATAN 5 TAHUN 2020

BERDASARKAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN (KBSM)

Disediakan Oleh Disemak Oleh : Disahkan Oleh

............................... ............................... ................................


( ) ( ) ( )

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) KBSM SEJARAH T5 2020 Page 2


LATIHAN
CADANGAN AKTIVITI PAK 21 /
MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN &
PEMBELAJARAN ITHINK
LAIN-LAIN
Perbincangan kumpulan:
T5 BAB 1 Memahami faktor imperialisme Barat di Asia Faktor yang membawa a)Peta dakap – KBAT
Tema 10: Tenggara imperialisme Barat ke Asia pengertian
Tenggara imperialisme Menilai
KEMUNCULAN DAN Aras 1 Melabel peta: Mengapa Asia
PERKEMBANGAN 1. Menyatakan takrif imperialisme Lokasi penguasaan kuasa- b)Peta titi – Tenggara mudah
NASIONALISME 2. Menyenaraikan kuasa imperialisme Barat di kuasa imperialisme barat di Penjajah & Tanah dikuasai penjajah?
SEHINGGA PERANG Asia Tenggara Asia Tenggara Jajahan
DUNIA KEDUA 3. Menyatakan lokasi kuasa-kuasa imperialisme Pengurusan grafik: Mencipta
( 1 Jan – 2Jan )Minggu 1

Barat di Asia Tenggara Membandingkan pentadbiran b)Peta Buih – Bagaimana


Kemunculan dan 4.Menyatakan faktor-faktor imperialisme Barat di sebelum dan semasa Faktor Imperialisme mengelak
perkembangan Asia Tenggara penjajahan oleh kuasa Barat di penjajahan moden?
nasionalisme di Asia Tenggara
Asia Tenggara Aras 2 Mencipta
5.Menghuraikan faktor-faktor imperialisme Barat Sumbang saran Bagaimana
1.1 Imperialisme Barat di di Asia Tenggara Mengalur kronologi memantapkan
Asia Tenggara 6.Menyusun secara kronologi kedatangan kuasa kedatangan kuasa2 sistem pemerintahan
Barat ke Asia Tenggara Imperialisme Barat negara supaya tidak
1.1.1 Imperialisme Barat dijajah?
Aras 3 UNSUR & TINGKAH LAKU
1.1..2.Faktor imperialisme 7. Merasionalkan keistimewaan Asia Tenggara PATRIOTISME
- Penguasaan yang menarik minat imperialisme Barat Negara kita tanggungjawab
ekonomi 8.Memahami sistem politik yang diperkenalkan kita LATIHAN
dan politik oleh kuasa Barat di Asia Tenggara  Sedia bertanggungjawab SPMU 2016 (no 3)
mempertahan negara
LATIHAN
CADANGAN AKTIVITI PAK 21 /
MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN &
PEMBELAJARAN ITHINK
LAIN-LAIN

T5 BAB 1 Memahami sistem politik yang diperkenalkan Perbincangan kumpulan: a)Peta Buih KBAT
Tema 10: oleh kuasa Barat di Asia Tenggara Faktor yang membawa -Ciri birokrasi Barat
imperialisme Barat ke Asia Menilai
KEMUNCULAN DAN Aras 1 Tenggara b)Peta pokok- Mengapa Asia
PERKEMBANGAN 1.Menyenaraikan perubahan pentadbiran kuasa Sistem pemeritahan Tenggara mudah
NASIONALISME Barat di Asia Tenggara Melabel peta: negara- negara di dikuasai penjajah?
SEHINGGA PERANG Lokasi penguasaan kuasa- Asia Tenggara

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) KBSM SEJARAH T5 2020 Page 3


DUNIA KEDUA Aras 2 kuasa imperialisme Barat di Mencipta
2. Menghuraikan perubahan pentadbiran di Asia Asia Tenggara c) Peta buih Bagaimana
1.2 Perubahan sistem Tenggara -Sistem. Birokrasi mengelak
politik 3. Membandingkan sistem pentadbiran sebelum Pengurusan grafik: Barat di Thailand penjajahan moden?
dan semasa penjajahan Barat di Asia Membandingkan pentadbiran
1.2.1.Pengenalan sistem Tenggara sebelum dan semasa Mencipta
birokrasi Barat penjajahan oleh kuasa Barat di Bagaimana
Aras 3 Asia Tenggara memantapkan
4.Menganalisis kesan pengenalan sistem sistem pemerintahan
birokrasi Barat. UNSUR & TINGKAH LAKU negara supaya tidak
PATRIOTISME dijajah?

Negara kita tanggungjawab LATIHAN


kita
 Sedia bertanggungjawab SPM 2013 ( no 8 )
mempertahan negara SPMU 2014( no 3)
 Berbangga dengan SPMU 2015(no 8)
keistimewaan Negara SPMU 2017(no 9)
SPM 2018 (no 3)

LATIHAN
CADANGAN AKTIVITI PAK 21 /
MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
&
ITHINK
LAIN-LAIN
Minggu 3

T5B1 Memahami gerakan nasionalisme di Asia Perbincangan kumpulan:


TEMA 10 Tenggara Faktor nasionalisme di Asia a)Peta Buih KBAT
Tenggara -Faktor
( 12 Jan – 16

1.3 Nasionalisme di Asia Aras 1 Pengurusan grafik: nasionalisme di Menganalisis


Tenggara 1.Menyatakan takrif nasionalisme Membandingkan nasionalisme Asia Tenggara Bagaimanakah
Jan )

LATIHAN
CADANGAN AKTIVITI PAK 21 /
MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
&
ITHINK
LAIN-LAIN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) KBSM SEJARAH T5 2020 Page 4


Minggu 4
T5 BAB 2 Memahami perjuangan pemimpin setempat
TEMA 10 menentang British Buku skrap: a)Peta buih KBAT
Biografi pemimpin setempat - sebab/ faktor
10.2. Nasionalisme di Aras 1 menentang British penentangan Menganalisis

( 19 Jan – 23
Malaysia 1.Menyenaraikan tokoh tempatan yang Ciri pemimpin yang

Jan )
LATIHAN
CADANGAN AKTIVITI PAK 21 /
MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN &
PEMBELAJARAN ITHINK
LAIN-LAIN
Kesepakatan dalam
Minggu 5

T5B2 Memahami perkembangan gerakan Simulasi : Perjuangan tokoh-


TEMA 10 nasionalisme sehingga Perang Dunia 2 tokoh tempatan menentang perjuangan KBAT
Aras1 British  Hidup bersatu
2.2.Gerakan nasionalsime 1.Menyatakan faktor-faktor yang menyumbang Forum : padu Mencipta
( 26 Jan- 30

sehingga Perang Dunia kepada perkembangan gerakan nasionalisme Isu-isu perjuangan Kaum  Sedia Bagaimana menjadi
Jan)

LATIHAN
CADANGAN AKTIVITI PAK 21 /
MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN &
PEMBELAJARAN ITHINK
LAIN-LAIN
Minggu 6

T5 BAB 3
TEMA 11: Memahami latar belakang pembinaan negara Perbincangan berkumpulan : a)Peta Bulatan KBAT
PEMBINAAN NEGARA dan bangsa Ciri-ciri negara dan bangsa – konsep kerajaan
DAN BANGSA KE ARAH Melayu Menilai
( 2 Feb – 6

KEMUNCULAN NEGARA Aras 1 Simulasi : Mentransformasikan -Konsep bangsa Bagaimana


Feb )

LATIHAN
CADANGAN AKTIVITI PAK 21 /
MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN &
PEMBELAJARAN ITHINK
LAIN-LAIN
Minggu 7

T5 BAB 3 Memahami ciri-ciri negara dan bangsa yang


TEMA 11: wujud pada zaman kesultanan Melayu Melaka Peta minda : Keunikan sistem KBAT
dan negeri-negeri Melayu selepas Melaka Ciri-ciri negara dan bangsa pemerintahan
3.2 Kesultanan Melayu Aras 1 pada zaman Kesultanan kerajaan Melayu Menilai
( 9 Februari –
13 Februari )

Melaka Asas 1.Menyenarai ciri-ciri asas negara dan bangsa Melayu Melaka dan Kerajaan  Menghormati Kebaikan amalan
LATIHAN
CADANGAN AKTIVITI PAK 21 /
MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN &
PEMBELAJARAN ITHINK
LAIN-LAIN
Simulasi : Demostrasi
Minggu 8

T5 BAB 4 Memahami proses pembentukan Malayan Union Berbangga sebagai


TEMA 11 dan Perlembagaan Tanah Melayu 1948 ke arah menentang Malayan Union rakyat Malaysia KBAT
PEMBNAAN NEGARA pembinaan negara dan bangsa 1946 oleh orang Melayu  Menghormati
DAN BANGSA MALAYSIA raja dan Mencipta
( 16 Februari

Aras 1 Perbincangan kumpulan : Ciri- pemimpin Bagaimana hari ini


– 20

LATIHAN
CADANGAN AKTIVITI PAK 21 /
MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN &
PEMBELAJARAN ITHINK
LAIN-LAIN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) KBSM SEJARAH T5 2020 Page 5


Minggu 9
T5 BAB 4 Memahami proses pembentukan Malayan Union
TEMA 11: dan Perlembagaan Tanah Melayu 1948 ke arah Perbincangan kelas : Berusaha dan KBAT
pembinaan negara dan bangsa Membincangkan upacara produktif

( 23 Februari
4.2 Persekutuan Tanah menandatangani Perjanjian  Menyokong dan Menilai
Melayu 1948 Aras 1 Persekutuan Tanah Melayu melibatkan Wajarkah Rosli

27
&11Minggu–10 UJIAN 1
1 MAC SEHINGGA 12 MAC 2020

LATIHAN
CADANGAN AKTIVITI PAK 21 /
MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN &
PEMBELAJARAN ITHINK
LAIN-LAIN
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
13 MAC – 21 MAC 2020
( 22 Mac –Minggu 12 &

T5 BAB 5 Memahami usaha-usaha ke arah kemunculan Kajian dokumen : Pengisytiharan


TEMA 11 negara dan bangsa yang berdaulat Kemerdekaan di Melaka Bertoleransi KBAT
13

PEMBINAAN NEGARA bermuafakat untuk


& BANGSA YANG Aras 1 Tayangan video : Detik-detik kepentingan negara Mencipta
MERDEKA 1.Menyatakan maksud Sistem Ahli pengisytiharan kemerdekaan  Mengamalkan Sekiranya
26 Mac) &

LATIHAN
CADANGAN AKTIVITI PAK 21 /
MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN &
PEMBELAJARAN ITHINK
LAIN-LAIN
T5 BAB 6 Aras 1
TEMA 11 1.Menyatakan idea pembentukan gagasan Simulasi : Pengisytiharan Keranamu KBAT
PENGUKUHAN Malaysia kemerdekaan Malaysia
NEGARA & BANGSA 2.Menyenaraikan sebab pembentukan Kajian dokumen : Perjanjian  Sedia Menilai
MALAYSIA Malaysia Persekutuan 1957 berkorban Manfaat
6.1 Cadangan ke arah 3.Menyatakan reaksi dalam negara terhadap Kajian gambar : Pengisytiharan pembentukan
Pembentukan Malaysia pembentukan Malaysia kemerdekaan Kesepakatan untuk Malaysia
16 Sept 1963 4.Menyatakan reaksi negara-negara luar Lawatan : kestabilan negara
terhadap pembentukan Malaysia Muzium dan arkib  Sentiasa Menilai
6.2 Faktor-faktor 5.Menyenaraikan syarat perjanjian Malaysia Kajian gambar : Peristiwa bersatu padu Apakah kebaikan
pembentukan Malaysia 1963 pembentukan Malaysia jika Brunei
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) KBSM SEJARAH T5 2020 Page 6
6.2.1 Faktor Politik Perbincangan kumpulan : g) Peta buih – menyertai
6.2.2 Faktor Ekonomi Aras 2 Reaksi negara-negara luar cadangan Malaysia?
6.2.3 Faktor Sosial 6.Menghuraikan sebab-sebab pembentukan terhadap pembentukan Malaysia Suruhanjaya
Malaysia Cobbold, Mencipta
6.3 Reaksi terhadap 7.Menyusun secara kronologi peristiwa I THINK Akta Malaysia 1963 Apakah langkah
Pembentukan Malaysia pembentukan Malaysia a)Peta Titi – Tokoh & Cadangan mengatasi
6.3.1 Reaksi dalam 8.Menjelaskan reaksi negara luar terhadap b)Peta Pokok – Faktor tuntutan Filipina
negeri pembentukan Malaysia pembentukan terhadap Sabah?
6.3.2 Reaksi negara luar c) Peta titi – Tokoh dan parti
Aras 3 politik di Sarawak dan Sabah Mencipta
6.4 Langkah-langkah 9.Menganalisis usaha pemimpin negara d)Peta Buih – penentangan Ramalkan jika
pembentukan Malaysia menangani reaksi luar bagi mengekalkan Indonesia tidak ada
negara Malaysia yang berdaulat. e) Peta dakap intergrasi nasional
6.5 Perjanjian Malaysia Tindakbalas Filipina terhadap di Malaysia.
1963 pembentukan Malaysia
6.5.1 Inti pati Perjanjian f)Peta Alir – langkah LATIHAN
Malaysia 1963 pembentukan Malaysia SPM 2007 ( no 4 )
SPM 2013 ( no 8 )
SPM 2005 ( no 8 )
SPMU 2016 ( no 8 )
SPM 2017 ( no 9 )

LATIHAN
CADANGAN AKTIVITI PAK 21 /
MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
&
ITHINK
LAIN-LAIN
T5 BAB 7 Memahami ciri-ciri Demokrasi Berparlimen di Malaysia Kajian dokumen : Perlembagaan Sistem demokrasi KBAT
TEMA 11 Aras 1 Negara (Perkara 3,5,8,11,152,153) sebagai ideologi Mengaplikasi
SISTEM 1.Mentaksir Demokrasi Berparlimen Perbincangan kumpulan : pemerintahan Contoh
PEMERINTAHAN & 2.Menyenaraikan ciri-ciri Demokrasi Berparlimen Bidang kuasa Yang Di Pertuan Negara pengamalan ciri
3.Menjelaskan konsep keluhuran perlembagaan Agong, Badan Pemerintah dan  Mendorong
PENTADBIRAN demokrasi dalam
4.Menyenaraikan kuasa YDPA Badan Kehakiman amalan demokrasi
NEGARA MALAYSIA 5.Menyenaraikan badan-badan pemerintah dan Simulasi : kehidupan harian
negara kita
fungsinya Proses pilihanraya Keluhuran
7.1 Ciri-ciri Demokrasi 6.Menyatakan proses pilihanraya Pengurusan Grafik: Perlembagaan Mencipta
Berparlimen 7.Menyatakan pihak yang terlibat dalam pilihanraya Perkembangan parti-parti politik di  Mempertahankan Bagaimana
7..1.1 Perlembagaan 8.Menyenaraikan parti politik yang ditubuhkan sehingga Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dan mendaulatkan mendidik generasi
7.1.2 Raja tahun 1963 Perlembagaan hari ini supaya
Berperlembagaan I THINK Negara bersatu?
7.1.3 Kuasa Aras 2 a)Peta Buih – Ciri Demokrasi Kesetiaan kepada
Pemerintah 9.Menjelaskan ciri-ciri Demokrasi Berparlimen Berparlimen raja dan negara Menganalisi
10.Menjelaskan kepentingan perembagaan b)Peta Buih Berganda – Sistem
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) KBSM SEJARAH T5 2020 Page 7
7.1.4 Pilihan raya 11.Menjelaskan proses pindaan perlembagaan DRB & Sistem Republik  Menghormati raja Bagaimana
7.1.5 Parti-parti politik di 12.Membandingkan fungsi-fungsi badan-badan c) Peta bulatan-Maksud dan pemimpin menghalang
Malaysia sehingga tahun pemerintah Perlembagaan & keluhuran negara kemunculan
1963 13.Menghuraikan proses pilihanraya perlembagaan Kedaulatan undang- diktaktor di
14.Mengalurkan perkembangan parti politik di Tanah d)Peta Dakap – Kepentingan undang negara kita?
Melayu, Sarawak dan Sabah selepas Perang Dunia Perlembagaan, kaedah Pindaan  Patuh kepada
Kedua sehingga tahun 1963 perlembagaan peraturan dan
e)Peta buih- Bidang kuasa YDPA undang-undang
Mengapliksi
f) Peta pokok –pembahagian kuasa Kepimpinan melalui Bagaimana
Aras 3. pemerintahan dlm Sistem Kerajaan teladan menjadi pengundi
15.Menjelaskan kepentingan pindaan perembagaan Persekutuan  Bertanggungjawa yang sah?
16.Merasionalkan perlembagaan memperuntukkan g)Peta alir – proses lulus undang2 di b dalam kepimpinan
perkara-perkara yang tidak boleh dipersoalkan Parlimen,proses pilihan raya di LATIHAN
17.Mewajarkan peranan rakyat dalam menentukan Malaysia SPM 2007(no 8)
pemerintahan negara. Pilihan raya penting SPM 2015 (no 4)
dalam sistem SPM 2018 (n0 40
demokrasi SPM 2010 (no 8)
* Menunaikan hak SPMU 2018 (no 10)
dan tanggungjawab SPMU 2016 (no 10)
SPMU 2015 (no 4)
SPM 2017 (n0 4)
SPM 2014 (no 10)

LATIHAN
CADANGAN AKTIVITI PAK 21 /
MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN &
PEMBELAJARAN ITHINK
LAIN-LAIN
( 26 April – 30 April )Minggu 17

T5 BAB 7 Memahami bidang kuasa Kerajaan Pusat dan Pengurusan grafik: Bidang kuasa Persefahaman LATIHAN
TEMA 11 Kerajaan Negeri kerajaan pusat, bidang kuasa dalam kerajaan
Aras 1 kerajaan negeri dan senarai Persekutuan SPM 2012 (no 4 )
7.2 Negara Persekutuan 1.Menyatakan kerajaan persekutuan bersama menjamin
7.2.1 Kerajaan Pusat 2.Menyatakan senarai kuasa kerajaan pusat dan kesejahteraan
7.2.2 Kerajaan Negeri kerajaan negeri negara
3.Menyatakan bidang kuasa senarai bersama I THINK
Aras 2  Mengamalkan
4.Menghuraikan bidang kuasa kerajaan pusat, a)Peta Buih – Maksud sikap
kerajaan negeri dan senarai bersama Persekutuan bermuafakat
Aras 3  Kekayaan
5.Menghuraikan kepentingan kerjasama kerajaan b) Peta pokok – negara
pusat dan kerajaan negeri bagi mewujudkan Pengagihan kuasa Pentadbiran dinikmati
sebuah kerajaan persekutuan yang kukuh Malaysia bersama
6. Merasionalkan kepentingan pembahagian kuasa

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) KBSM SEJARAH T5 2020 Page 8


Memahami kepentingan memartabatkan lambang-
T5 BAB 7 lambang negara
TEMA 11 Aras 1 Pertandingan melukis Lambang- Lambang negara KBAT
1. Menyenaraikan lambang-lambang negara lambang negara simbol kedaulatan
7.3 Lambang-lambang 2.Menyatakan makna yang terdapat pada  Menghormati Menilai
( 3 Mei – 7 Mei )Minggu 18 negara lambang- lambang negara Menghasilkan mural : Lambang- dan menghayati Apakah reaksi jika
7.3.1 Jata Negara lambang negara lambang- lambang negara
7.3.2 Bendera Aras 2 lambang seperti bendera
Kebangsaan 3.Mentafsir lirik lagu kebangsaan Simulasi : negara dibakar?
7.3.3 Lagu 4.Menghuraikan fungsi lambang-lambang Menyanyi lagu kebangsaan dan  Memartabatkan
Kebangsaan negara menaikkan Bendera Jalur lambang-
Gemilang lambang
Aras 3 negara LATIHAN
5.Mengaplikasikan cara-cara menghormati I THINK SPM 2011 ( no 3 )
lambang-lambang negara Jati diri bangsa kita
6.Menganalisis peranan lambang-lambang a)Peta Buih – Lambang-lambang  Bersikap jati diri
negara ke arah pengukuhan jati diri bangsa Negara
Malaysia.
LATIHAN
TEM CADANGAN AKTIVITI PAK 21 /
MGU
A / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
&
ITHINK
LAIN-LAIN
19 & 20

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


10 Mei SEHINGGA 20 MEI 2020
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
21 MEI 2020 SEHINGGA 6 JUN 2020
T5 BAB 8
Tema 11 Menilai rancangan-rancangan pembangunan Kajian teks : Rancangan Kekayaan negara KBAT
Pembangunan dan ekonomi negara untuk kesejahteraan rakyat ekonomi lima tahun Dinikmati bersama
perpaduan untuk  Bersikap
kesejahteraan Aras 1 Pengurusan grafik: Dasar-dasar berdikari Bagaimana
1.Menyenaraikan rancangan pembangunan pembangunan ekonomi negara mengaplikasikan
8.1 Pembangunan ekonomi negara Kejituan prinsip Rukun
Ekonomi 2. Menyatakan matlamat dan usaha-usaha Projek : Menghasilkan biografi Negara dalam
perancangan
kehidupan ?
8.1.1 Rancangan dilaksanakan dalam Rancangan Lima Tahun Tun Abdul Razak menjamin
pembangunan Lima 3.Menyatakan dasar-dasar ekonomi negara. kesejahteraan Manakah sektor
Tahun I THINK rakyat kerajaan yg
- Rancangan Malaya Aras 2  Tabah diswastakan paling
Pertama 4. Menghuraikan matlamat dan usaha-usaha yang a)Peta Buih Berganda – – menghadapi memberi kesan kpd

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) KBSM SEJARAH T5 2020 Page 9


- Rancangan Malaya dilaksanakan dalam Rancangan Lima Tahun Perbandingan Tahap 1 & Tahap cabaran rakyat ?
Kedua 5.Mengelaskan objektif, matlamat dan usaha- 2
- Rancangan Malaysia usaha yang dilaksanakan dalam Dasar Ekonomi
Pertama Baru. b)Peta Dakap – Agensi dan
- Rancangan Malaysia 6. Menjelaskan dasar-dasar Pembangunan matlmat/ strategi mencapai DPN LATIHAN
Kedua Ekonomi Negara
- Rancangan Malaysia c) Peta pokok –Peranan RIDA SPM 2010 ( no 4 )
Ketiga Aras 3 dan FELDA SPM 2016 ( no 10 )
- Rancangan Malaysia 7. Membincangkan kejayaan Dasar Ekonomi Baru SPM 2006 ( no 8 )
Keempat (DEB) ke arah perpaduan dan kesejahteraan d)Peta pokok – Agensi yang SPMU 2014 (no 10)
SPMU 2018 (no 11)
- Rancangan Malaysia rakyat. terlibat dalam RM2
SPM 2008 ( no 9 )
Kelima

8.1.2 Dasar-dasar
Pembangunan Ekonomi
Negara

CADANGAN LATIHAN
MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PAK 21 / ITHINK &
PEMBELAJARAN LAIN-LAIN
T5 BAB 8 Memahami usaha-usaha ke arah pembangunan dan Simulasi :
22

Tema 11 perpaduan bangsa Melafazkan ikrar Rukun Perpaduan menjamin KBAT


Minggu

Aras 1 Negara keamanan


( 14 Jun – 18 Jun )

8.2 Pembangunan dan 1.Menyenaraikan usaha ke arah pembangunan  Melibatkan diri dalam Mengaplikasi
perpaduan bangsa dan perpaduan bangsa Perbincangan kumpulan : program ke arah Bagaimana
2.Melafazkan prinsip-prinsip Rukun Negara Mentafsir prinsip Rukun perpaduan mengaplikasikan
8.2.1 Rukun Negara 3.Menyatakan langkah-langkah ke arah Negara prinsip RN dalam
pembentukan Dasar Pendidikan Kebangsaan Pengurusan grafik: Sistem pendidikan kehidupan ?
8.2.2 Dasar Pendidikan 4.Menyatakan kandungan penggubalan Akta Langkah-langkah kepada negara kita bertaraf dunia
Kebangsaan dan Bahasa Kebangsaan Dasar Pendidikan  Membudayakan ilmu Menilai
Falsafah Pendidikan 5.Menyatakan prinsip-prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan Bagaimana
Kebangsaan Kebangsaan Lawatan : Kepimpinan berwawasan mengamalkan
6.Menyatakan kepentingan sukan untuk Institusi pengajian tinggi  Berbangga dengan intergrasi dalam
8.2.3 Akta Bahasa Perpaduan Dewan Bahasa dan pemimpin berwibawa kehidupan ?
Kebangsaan Pustaka
Aras 2 Berdaya saing untuk Menilai
8.2.4 Dasar 7.Menghuraikan kepentingan prinsip-prinsip Kajian teks : kemajuan Kepenitangan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) KBSM SEJARAH T5 2020 Page 10


Kebudayaan Rukun Negara Dasar Pelajaran  Tabah menghadapi menguasai
Kebangsaan 8.Menjelaskan kepentingan Dasar Pendidikan Kebangsaan cabaran dwibahasa
Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Membahaskan slogan
8.2.5 Sukan untuk Kebangsaan “Malaysia Boleh” ke arah LATIHAN
perpaduan 9. Menjelaskan peranan Bahasa Kebangsaan, pembentukan perpaduan SPMU2016 (no 4)
Kebudayaan Kebangsaan dan sukan ke arah SPM 2015 ( n0 10 )
membentuk perpaduan I THINK SPM 2017 ( no 10 )
10.Menghuraikan langkah-langkah ke arah a)Peta Buih – Prinsip SPM 2018 (no 10)
SPMU 2013 ( no 4 )
memartabatkan Bahasa Melayu Rukun Negara
SPMU 2017 (no 4)
Aras 3 b) Peta Alir – langkah SPM 2014 (n0 4)
11.Mengupas prinsip-prinsip Rukun Negara sebagai memantapkan DPK,
ideologi ke arah perpaduan. Langkah memantapkan
BM
c)Peta bulatan –matlamat
Dasar Kebudayaan
Kebangsaan, sukan untuk
perpaduan
CADANGAN LATIHAN
MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PAK 21 / ITHINK &
PEMBELAJARAN LAIN-LAIN
Minggu 23

T5 BAB 8
Tema 11 Memahami usaha Malaysia menghadapi cabaran Lawatan : Kepimpinan berwawasan KBAT
kontemporari dan masa depan ke arah negara maju. - Putrajaya  Berbangga dengan
( 21 Jun – 25 Jun)

8.3 Malaysia ke arah - Cyberjaya pemimpin berwibawa Menilai


negara maju Aras 1
1.Menyatakan matlamat Wawasan 2020 I THINK Berdaya saing untuk Cabaran
8.3.1 Wawasan 2020 kemajuan manakah plg
2.Menyenaraikan sembilan cabaran Wawasan a)Peta Dakap –  Tabah menghadapi sukar diatasi –
- Idea dan konsep 2020 9 cabaran Wawasan 2020 cabaran hujah

- Sembilan cabaran 3.Menyatakan usaha-usaha untuk mencapai


utama matlamat Wawasan 2020
LATIHAN
Aras 2 SPMU 2015
4.Menghuraikan sembilan cabaran Wawasan ( n0 10)
2020

5.Menjelaskan usaha-usaha yang diambil


untuk mencapai matlamat Wawasan 2020

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) KBSM SEJARAH T5 2020 Page 11


6.Membincangkan strategi Malaysia dalam
menghadapi cabaran masa kini

Aras 3
7.Membincangkan tanggungjawab murid
dalam merealisasikan Wawasan 2020

CADANGAN LATIHAN
MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PAK 21 / ITHINK &
PEMBELAJARAN LAIN-LAIN

T5 BAB 9 Memahami punca dan kesan Perang Dunia Pertama Pengurusan grafik: Persefahaman membawa KBAT
TEMA 12 dan Perang Dunia Kedua Sebab dan kesan keharmonian sejagat
MALAYSIA DAN Aras 1 - Perang Dunia Pertama  Bersatu padu dan Mencipta
KERJASAMA 1. Menyatakan negara yang terlibat dalam Perang - Perang Dunia Kedua berharmoni
ANTARABANGSA Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua - Perang Dingin Bagaimana
2.Menandakan lokasi dalam peta kuasa besar Kepatuhan kepada mengekalkan
9.1 Konflik yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan Menonton video : undang-undang keamanan dunia
Antarabangsa Perang Dunia Kedua Perang Dunia Pertama membawa kesejahteraan
3.Menyatakan sebab meletusnya Perang Dunia dan Perang Dunia Kedua  Menghormati
9.1.1 Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua kedaulatan negara-
Pertama dan Perang 4.Menyenaraikan kesan Perang Dunia Pertama Bercerita : negara yang merdeka
Dunia Kedua dan Perang Dunia Kedua Perang Dunia Pertama  Bersikap adil dan LATIHAN
5.Menyatakan tujuan penubuhan Liga Bangsa dan Perang Dunia Kedua bertimbang rasa
 Mematuhi peraturan SPM 2012 ( n0 9)
Aras 2 Melabel peta : SPMU 2017 (no 11)
dan undang-undang
6.Membandingkan sebab Perang Dunia Pertama Lokasi negara-negara SPM 2006 ( no 9)
dan Perang Dunia Kedua terlibat SPM 2015 (no 11)
7. Menghuraikan kesan Perang Dunia Pertama
dan Perang Dunia Kedua I THINK
8.Menghuraikan sebab-sebab kegagalan Liga
Bangsa a)Peta Buih Berganda –
Perang Dunia 1 –
Aras 3 Perang Dunia 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) KBSM SEJARAH T5 2020 Page 12


9.Menghubungkaitkan kesan Perang Dunia
Pertama dengan tercetus Perang Dunia Kedua
10.Menganalisi implikasi perang dunia terhadap
keamanan dan kesejahteraan sejagat

CADANGAN LATIHAN
MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PAK 21 / ITHINK &
PEMBELAJARAN LAIN-LAIN

T5 BAB 9 Memahami sebab-sebab berikutnya kemunculan Pengurusan grafik: Keamanan sejagat KBAT
TEMA 12 Blok Dunia dan Perang Dingin Perbandingan ideologi  Tolak ansur dalam
Aras 1 komunisme dengan menghadapi konflik
9.2.1 Kemunculan Blok 1.Menyatakan maksud Blok Dunia kapitalisme
Dunia dan Perang 2.Menyatakan maksud Perang Dingin
Dingin 3.Menyenaraikan sebab pembentukan Blok Peta minda : Sebab dan LATIHAN
Dunia kesan Perang Dingin
(Kemunculan negara- 4.Menyenaraikan negara-negara yang SPM 2005 ( no 9 )
negara Dunia Ketiga) tergolong dalam Blok Dunia I THINK SPMU 2016 (no 11)
5.Menyenaraikan sebab berlakunya Perang
Dingin a)Peta Buih Berganda –
Blok Kapitalis & Blok
Aras 2 Komunis
6. Menghuraikan sebab berlaku Perang Dingin
7. Menghuraikan kesan Perang Dingin terhadap
kemunculan negara dunia ketiga.

Aras 3
8.Menghubungkaitkan kesan Perang Dingin
terhadap rantau Asia Tenggara.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) KBSM SEJARAH T5 2020 Page 13


CADANGAN LATIHAN
MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PAK 21 / ITHINK &
PEMBELAJARAN LAIN-LAIN
T5 BAB 9
Tema 12 Memahami dasar luar Malaysia Membina peta minda : Malaysia menyinari KBAT
Asas penggubalan dasar pentas dunia
9.2 Peranan dan Aras 1 luar  Bangga sebagai Mencipta
sumbangan Malaysia 1.Menyatakan dasar luar Malaysia rakyat Malaysia Sebagai pelajar di
dalam pertubuhan Perbincangan :  Bekerjasama dalam luar negara
antarabangsa. 2.Menyatakan asas penggubalan dasar luar Kepentingan dasar luar mengekalkan bagaimana
Malaysia negara keamanan dunia menjadi ’Duta
9.2.1 Dasar luar Kecil’ negara?
Malaysia 3.Menyenaraikan kepentingan dasar luar Malaysia I THINK

i. Asas 4.Menyatakan perkembangan dasar luar Malaysia a)Peta Buih – Matlamat


penggubala Dasar Luar
n Aras 2 b)Peta Dakap – Faktor LATIHAN
5. Menghuraikan asas-asas yang mempengaruhi Penggubalan Dasar Luar
ii. Kepenting penggubalan dasar luar Malaysia c)Peta Titi – Dasar Luar SPMU 2014 (no 11)
an dasar luar SPM 2009 ( no 9 )
Malaysia 6.Membincangkan perkembangan dasar luar SPM 2007 ( no 9c)
Malaysia selepas merdeka

iii. Perkemba 7.Merasionalkan sebab perubahan dasar luar dari


ngan dasar pro-Barat kepada dasar berkecuali
luar Malaysia
8.Menjelaskan kepentingan hubungan luar

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) KBSM SEJARAH T5 2020 Page 14


CADANGAN LATIHAN
MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PAK 21 / ITHINK &
PEMBELAJARAN LAIN-LAIN

9.2.2 Malaysia dalam Memahami peranan dan sumbangan Malaysia di Perbincangan kumpulan : Malaysia negara kita KBAT
pertubuhan peringkat antarabangsa Peranan dan sumbangan  Bersefahaman dan
antarabangsa Malaysia dalam bermuafakat Mencipta
Aras 1 pertubuhan antarabangsa  Tabah menghadapi Bagaimana
i. Komanwe 1.Menyatakan maksud pertubuhan cabaran menjadi pemimpin
l Antarabangsa. Kajian dokumen :  Semangat kejiranan dunia yang
2.Menyatakan penubuhan pertubuhan Isi kandungan disegani ?
ii. Pertubuh antarabangsa dan matlamatnya. Pengisytiharan Langkawi Keprihatinan Malaysia ke
an Bangsa- 3.Menyenaraikan pertubuhan antarabangsa arah kesejahteraan
bangsa yang dianggotai Malaysia. Pengurusan grafik : sejagat LATIHAN
Bersatu 4. Menyatakan peranan dan sumbangan Faedah yang Malaysia  Peka terhadap isu-isu
Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. sebagai anggota antarabangsa SPM 2011(no 9 )
5.Menyenaraikan tokoh-tokoh Malaysia yang pertubuhan antarabangsa SPM 2013 ( no 11 )
iii. Pertubuh menyinari pentas dunia. SPM 2008 ( n0 4 )
I THINK SPMU 2015(no 11)
an Negara- Bibliografi : Sumbangan a)Peta Buih – SPM 2017 (no 11)
negara Aras 2 Perdana Menteri di Pertubuhan yang disertai SPM 2018 (no 11)
Berkecuali 6.Menghuraikan peranan dan sumbangan peringkat antarabangsa Malaysia
Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. b) Peta bulatan –
Isu2 yg dibangkitkan
iv. Negara- 7.Menjelaskan faedah yang diperoleh dalam pertubuhan
negara Malaysia sebagai ahli pertubuhan. antarabangsa
Selatan antarabangsa
Pertubuhan
Persidangan Aras 3
Islam (OIC) 8.Membuktikan keberkesanan peranan
Malaysia di peringkat antarabangsa.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) KBSM SEJARAH T5 2020 Page 15


CADANGAN LATIHAN
MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PAK 21 / ITHINK &
PEMBELAJARAN LAIN-LAIN

T5 BAB 9 Memahami peranan dan sumbangan Malaysia Pengurusan grafik: Malaysia tanah airku KBAT
Tema 12 dalam pertubuhan serantau Penubuhan dan matlamat  Bersedia menghadapi
pertubuhan antarabangsa cabaran Mencipta
9.2.3 Malaysia dalam Aras 1  Berbangga menjadi
pertubuhan serantau 1. Menyatakan maksud pertubuhan serantau Kajian peta : Negara rakyat Melaysia Bagaimana
2. Menyatakan pertubuhan yang dianggotai anggota ASEAN mengeratkan
i. ASA Malaysia di peringkat serantau Negara kita hubungan
ii. MAPHILINDO 3. Menyatakan tujuan penubuhan ASA, Keratan akhbar : tanggungjawab kita serantau ?
iii. ASEAN MAPHILINDO dan ASEAN Mengumpul maklumat  Merealisasikan
4. Menyenaraikan peranan dan sumbangan mengenai peranan dan Wawasan 2020
( 19 Julai – 23 Julai)Minggu 27

Malaysia dalam pertubuhan seranatu sumbangan Malaysia


5. Menyatakan faedah yang diperoleh dalam ASEAN
Malaysia sebagai anggota pertubuhan
Serantau Pengurusan grafik :
Perkembangan
Aras 2 keanggotaan ASEAN LATIHAN
6. Menjelaskan tujuan dan pencapaian ASA,
MAPHILINDO dan ASEAN I THINK SPM 2007 ( no 9 )
7. Menghuraikan peranan dan sumbangan SPM 2016 ( no 11 )
Malaysia dalam ASEAN a)Peta Dakap – SPMU 2018 (no 4)
8. Menjelaskan faedah yang diperoleh Matlamat penubuhan
Malaysia sebagai anggota ASEAN ASA,Sumbangan Malaysia
pada ASEAN
Aras 3
9. Menjelaskan peranan tokoh Malaysia
sebagai penjana idea dalam pertubuhan
serantau
10.Menghubungkaitkan ZOPFAN dengan
keamanan dan kestabilan serantau.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) KBSM SEJARAH T5 2020 Page 16


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL DUA
24 JULAI SEHINGGA 1 OGOS 2020

CADANGAN LATIHAN
MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PAK 21 / ITHINK &
PEMBELAJARAN LAIN-LAIN

T5 BAB 9 Memahami usaha Malaysia menghadapi cabaran Perbincangan kumpulan : Kreatif dan inovatif KBAT
Tema 12 kontemporari dan masa depan ke arah negara maju - Kepentingan  Mampu mereka cipta
menguasai ICT, Menganalisis
9.2.4 Cabaran masa Aras 1 K-ekonomi dan
depan 1. Menyatakan maksud globalisasi. K-masyarakat Bagaimana
2. Menyatakan maksud ICT, K-ekonomi dan - Kesan-kesan LATIHAN menghadapi
- Globalisasi K- masyarakat. Globalisasi globalisasi ?
- Teknologi Makumat 3. Menyatakan kepentingan penggunaan ICT, SPM 2010 (no 9)
dan komunikasi ICT K-ekonomi dan K-masyarakat dalam era I THINK SPM 2014 (no 11) Mencipta
(2 Ogos – 6 Ogos)Minggu 28

-Koridor Raya globalisasi. SPM 2006 (no 4) Bagaimana


Multimedia a)Peta Pokok – menggalakkan
-K-ekonomi Aras 2 Maksud globalisasi – pembelajaran
K-masyarakat 4. Menghuraikan kepentingan ICT, kesan sepanjang hayat?
K-ekonomi dan K-masyarakat dalam era
globalisasi b)Peta Bulatan –
5. Menjelaskan langkah-langkah Malaysia K-ekonomi
menghadapi globalisasi

Aras 3
6. Menghubungkaitkan globalisasi terhadap
Malaysia dari aspek ekonomi, sosial dan
politik

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) KBSM SEJARAH T5 2020 Page 17


Minggu 29 Peperiksaan Percubaan
9 Ogos hingga 13 Ogos 2020

Minggu 30 Peperiksaan Percubaan


16 Ogos hingga 20 Ogos 2020

Minggu 31 Peperiksaan Percubaan


23 Ogos hingga 27 Ogos 2020

Minggu 32 Ulangkaji
30 Ogos hingga 3 September 2020

Minggu 33 Ulangkaji
6 September hingga 10 September 2020

Minggu 34 Ulangkaji
13 September hingga 17 September 2020

Minggu 35 Ulangkaji
20 September hingga 24 September 2020

Minggu 36 Ulangkaji
27 September hingga 1 Oktober 2020

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) KBSM SEJARAH T5 2020 Page 18


Minggu 37 Ulangkaji
4 Oktober 2020 hingga 8 Oktober 2020

Minggu 38 Ulangkaji
11 Oktober 2020 hingga 15 Oktober 2020

Minggu 39 Ulangkaji
18 Oktober 2020 hingga 22 Oktober 2020

Minggu 40 Ulangkaji
25 Oktober 2020 hingga 29 Oktober 2020

Minggu 41 Ulangkaji
1 November 2020 hingga 5 November 2020

Minggu 42 Ulangkaji
8 November 2020 hingga 12 November 2020

Minggu 43 Ulangkaji
15 November 2020 hingga 19 November 2020

20 November hingga 31 Disember CUTI AKHIR TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) KBSM SEJARAH T5 2020 Page 19


Alhamdulillah bersyukur kita ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurniaNYA team dari group telegram Hot Tips
Sejarah dapat menyiapkan Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan 5 bagi tahun 2020.

Penghasilan Rancangan Pelajaran Tahunan ini dilaksanakan hasil usaha dan gabungan idea kami, agar dapat menjadi
rujukan dan memudahkan persediaan guru-guru dalam melaksanakan PdP yang sistematik dan berkesan. Semoga hasilan
ini dapat memberi manfaat kepada guru-guru sejarah seluruh negara dan seterusnya dapat melahirkan pelajar yang celik
sejarah dan menghayati kepentingan sejarah sebagai panduan merencanakan masa hadapan bermakna .

Akhir kata, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada team pembina kerana sanggup meluangkan masa
dan tenaga serta memberi komitmen yang jitu bagi menyiapkan Rancangan Pelajaran Tahunan Mata pelajaran Sejarah ini.
In shaa Allah sedekah ini kami ikhlaskan.

BI NAMA PENULIS SEKOLAH


L
1 HANITA BINTI AHMAD SMK SERI RAUB, 27600 RAUB PAHANG
2 ZANIZA BT A RAHMAN SMK USJ 12, 47600 SUBANG JAYA, SELANGOR
3 RUSLINA BINTI DARWISH SMK WANGSA MELAWATI, 53300 KUALA LUMPUR
4 NURHASHIMAH BINTI NAWAWI SMK (P) TAMAN PETALING, 46000 PETALING JAYA
5 ZALNIDAMASNITA BINTI RAZALI SMK USJ 8,47610, SUBANG JAYA, SELANGOR
6 ZARINA BINTI MOHD ARIFF SMK SAUJANA UTAMA, SUNGAI BULOH SELANGOR
7 AHMAD BAIHAQI BIN MOHAMMAD YUNUS SMK (P) METHODIST, 27600 RAUB PAHANG

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) KBSM SEJARAH T5 2020 Page 20