Anda di halaman 1dari 17

EKSTRAKSIPEKTI

NDARIKULI
TPEPAYAVARI
ETASSEMANGKA

SEBAGAIEDI
BLEFI
LM

Di
ajukanSebagai
SalahSatuSyaratMemperol
ehGel
ar
SarjanaSai
nspadaFakult
assainsdanTeknol
ogi
Univer
sit
asI
slam Neger
iAlauddi
nMakassar

Ol
eh:

NELYSRIYULVYNA
NIM:60400117050

JURUSANFI SI
KA
FAKULTASSAINSDANTEKNOLOGI
UNI
VERSITASISLAM NEGERIALAUDDI
NMAKASSAR
2020
BAB1
PENDAHULUAN

1.
1Lat
arBel
akang
Pepay
a mer
upakan t
anaman buah dar
if icar
ami
l icaceae y
ang

ber
asaldar
iAmer
ikaTengahdanHi
ndi
aBar
atbahkankawasanMeksi
ko

dan Koast
a Ri
ca.Tanaman pepay
a bany
ak di
tanam didaer
ah t
ropi
s

maupunsubt
ropi
s,dapatt
umbuhdit
empatbasahmaupunker
ingat
au

dat
arandanpegunungan(
sampai1000m dar
iper
mukaanl
aut
).Buah

pepay
amer
upakanbuahmej
ayangber
mut
udanber
gizi
tinggi
.

Pekt
inber
manf
aatsebagaibahandasardal
am i
ndust
ridant
elah

di
kenall
uas dan di
i
zinkan di
semua Negar
a.Pekt
in bany
ak di
gunakan

di
bidang f
armasi
,makanan,mi
numan,ser
ta bi
dang t
ekni
k.Sel
ama i
ni

pekt
insebagaibahanbakui
ndust
riI
ndosesi
amasi
hdii
mpordar
iluar

neger
i.Pekt
in mer
upakan komponen t
ambahan pent
ingdal
am i
ndust
ri

pangan,kosmet
ika, dan obat
-obat
an,
kar
ena kemampuanny
a dal
am

mengubahsi
fatf
ungsi
onalpr
odukpanganseper
tikekent
alan,
emul
si,
dan

gel
.Hawl
( ey,1981)
. Sumber pekt
in bi
sa di
dapat dar
it
anaman hasi
l

per
tani
anseper
tipepay
a,j
eruk,apel
,al
pukat
,nenas,kakao,danl
ain–

l
ain.
(Wi
nar
no,
1992)
.

Pengambi
l
an pekt
in dal
am kul
i
t pepay
a dapat di
l
akukan

menggunakan beber
apa car
a ekst
raksi
,yang ser
ing di
bedakan

menggunakancar
akonv
ensi
onal
danmoder
n.Penel
i
tiani
nimemi
l
ihcar
a

ekst
raksipekt
inkul
i
tpi
sangmenggunakangel
ombangmi
krosebagai

sumberpemanas.Pekt
inhasi
lekst
raksi
dapatdi
olahmenj edi
adi blef
il
m.
Edi
blef
il
m dar
ipekt
in masi
h memi
l
ikikekur
angan sehi
ngga
di
but
uhkan zatadi
ti
funt
ukmemper
bai
kisi
fat
nya,seper
tipl
ast
ici
zer
kar
enadapatmeni
ngkat
kanel
ast
isi
taspadasuat
umat
eri
al(
Dar
nidkk.

2009dal
am Her
digenar
osa2013)
.Sor
bit
oldangl
i
ser
olmer
upakanj
eni
s

pl
ast
ici
zer y
ang dapat di
gunakan dal
am pembuat
an edi
ble f
il
m.

Pembuat
anedi
blef
il
m dar
ipekt
iny
angber
asal
dar
isumber
-sumbery
ang

ber
bedadenganpl
ast
ici
zergl
i
ser
oldansor
bit
olt
elahdi
l
akukan,namun

pembuat
anedi
blef
il
myangber
asaldar
ipekt
inkul
i
tpi
sangbel
um bany
ak

di
l
akukandandi
kembangkandiI
ndonesi
a.Sehi
nggadi
har
apkanmenj
adi

bahani
nfor
masisebagaikemasanpanganal
ter
nat
ify
angamandan

r
amah l
i
ngkungan (
biodegr
adabl
e) ser
ta mengur
angi penggunaan

kemasan pl
ast
ik si
ntet
ik(
non bi
odegr
adabl
e)y
ang masi
h domi
nan

hi
nggamel
i
hatpengar
uhgl
i
ser
olt
erhadapkar
akt
eri
sti
kedi
blef
il
myang

di
hasi
l
kan. Pekt
in hasi
l ekst
raksi kul
i
t pi
sang kepok memi
l
iki

kar
akt
eri
sti
kyangkhas,sehi
nggaper
ludi
ujikemungki
nanny
asebagai

bahanbakuedi
blef
il
m(I
smai
ldkk.2012)
.

Ber
dasar
kanper
masal
ahant
ersebutdiat
as,makaekst
raksipekt
in

kul
i
tpepay
adenganpel
arutasam kl
ori
damenggunakanmet
odeMAE

per
lu di
l
akukan.Unt
uk menget
ahuiber
at bahan supay
a pr
osesny
a

ekonomi
sdanef
isi
en,pekt
iny
angdi
gunakansebesar10dan15g.Pekt
in

hasi
lekst
raksisuat
ubahanmemi
l
ikikeuni
kankomposi
siny
a,sehi
ngga

per
lu di
pel
ajar
ibagai
mana car
a membuatedi
blef
il
m ber
basi
s pekt
in

t
ersebut
.Jeni
spl
ast
ici
zery
angakandi
gunakanadal
ahsor
bit
ol,kar
ena

mer
upakanj
eni
spl
ati
cizery
angser
ingdi
gunakan.Sel
anj
utny
a,kual
i
tas

edi
blef
il
m pekt
inkul
i
tpepay
adar
ipr
osesi
niakandi
eval
uasikel
ayakanny
a

unt
ukmel
i
ndungi
buahj
eruky
angsudahdi
kupas.

1.
2RumusanMasal
ah
Rumusanmasal
ahpadapenel
i
tiani
niadal
ahsebagai
ber
ikut
:

a.Sumberpekt
inbar
uapay
angbi
sadi
manf
aat
?

b.Bagai
manacar
amengi
dent
if
ikasikandunganpekt
iny
angber
adadi

dal
am l
i
mbahkul
i
tpepay
a?

c.Bagai
mana car
a mengopt
imasir
endaman pekt
in dengan v
ari
abel

suhuekst
raksi
padawakt
u90meni
t?

1.
3Tuj
uanPenel
it
ian

Tuj
uanpadapenel
i
tiani
niadal
ahsebagai
ber
ikut
:

a.Mencar
isumberpekt
in bar
u dengan memanf
aat
kan l
i
mbah kul
i
t

pepay
asebagai
bahanbaku.

b.Mengi
dent
if
ikasikandunganpekt
iny
angber
adadidal
am l
i
mbahkul
i
t

pepay
a

c.Mencar
iopt
imasir
endemenpekt
indenganv
ari
abelsuhuekst
raksi

padawakt
u90meni
t.

1.
4RuangLi
ngkup

Dal
am penel
i
tian i
niada beber
apa r
uang l
i
ngkup per
masal
ahan

y
angakandi
tel
i
tiy
aai
tu:

a.Bahan baku y
ang di
gunakan pada penel
i
tian i
niy
ait
u kul
i
tbuah

pepay
avar
iet
assemangka.

b.Komposi
sibahany
angdi
gunakanpadapembuat
anedi
blef
il
m dar
i

kul
i
tpepay
aadal
ahser
bukkul
i
tpepay
a5gdenganukur
an60mesh.

c.Penguj
i
ansampel
menggunakanCaCl
2.

1.
5Manf
aatPenel
it
ian

Manf
aatpadapenel
i
tiani
niadal
ahsebagai
ber
ikut
:

a.Member
ikani
nfor
masi
tent
angkandungany
angadapadabi
j
ipepay
a.

b.Member
ikan i
nfor
masi t
ent
ang manf
aat bi
j
i pepay
a dal
am
pencegahankankery
angbesi
fatal
ami
.

c.Meni
ngkat
kan pemanf
aat
an bi
j
i pepay
a sebagai obat unt
uk

meni
ngkat
kankesej
aht
eraanmasy
arakat
.
BABI
I
TI
NJAUANPUSTAKA

2.
1PohonPepay
a
Pepay
a(Car
icapapay
aL.
)mer
upakant
anamanbuahber
upaher
ba

dar
ifami
l
yCar
icaceae.DiI
ndoensi
anamay
angpal
i
ngdi
kenaladal
ah

pepay
a,namun di
set
iap daer
ah mempuny
aisebut
an ber
beda-
beda.Di

Jawadi
sebutdengani
sti
l
ahkat
esat
augandulunt
ukdaer
ahJawaBar
at

dan Lampung meny


ebut
nya gedang.Pepay
a mer
upakan t
anaman asl
i

Amer
ikat
ropi
syangber
asaldar
iper
sil
anganal
amiCar
icapel
tat
aHook.&

Ar
n.dansekar
angt
ersebarl
uasdisel
uruhdaer
aht
ropi
kdansubt
ropi
kdi

sel
uruh duni
a.I
ndonesi
ayang mer
upakan sal
ah sat
u daer
ah t
ropi
ka,

hampi
rdisel
uruh daer
ahny
ater
dapatt
anaman pepay
a.Buah pepay
a

bany
akdi
sukaiol
ehmasy
arakatkar
enamemi
l
ikir
asay
angmani
sdan

mengandungbany
aknut
ri
sidanv
itami
n.Buahpepay
amengandung10%

gul
a,v
itami
nAdanv
itami
nC.kandungangul
aut
amany
aadal
ahsukr
osa

48.
3%,gl
ukosa29.
8%danf
rukt
osa21.
9%.Per
kir
aankandunganv
itami
nA

450mgdanv
itami
nC 74mgdar
i100gbagi
any
angdapatdi
makan

(
Shal
ati
,dkk.2018)
.

Menur
utYukt
iana(
2017)
,kl
asi
fi
kasit
anamanpepay
ayai
tusebagai

ber
ikut
:

Tabel
2.1Kl
asi
fi
kasi
TanamanPepay
a

Ki
ngdom Pl
ant
ae

Subki
ngdom Tr
acheobi
ont
a

Super
div
isi
o Sper
mat
ophy
ta

Di
vi
sio Magnol
i
ophy
ta
Kel
as Magnol
i
opsi
da

Subkel
as Di
l
leni
i
ade

Or
do Vi
olal
es

Fami
l
i Car
icaceae

Genus Car
icaL

Speci
es CaricaPapayaL
Sumber
:Yukt
iana.2017:
3
2.
2Kul
itPepay
a

Kandunganki
miay
angdi
mil
i
kiol
ehbi
j
ipepay
aapabi
l
adi
kai
tkan

dengan seny
awa akt
ifdar
itanaman i
nit
erny
ata bany
akdiant
arany
a

mengandungal
kal
oid,st
eroi
d,t
ani
ndanmi
nyakat
sir
i.Dal
am bi
j
ipepay
a

mengandung seny
awa-
seny
awa st
eroi
d.Kandungan bi
j
idal
am buah

pepay
a ki
ra-
kir
a 14,
3 % dar
ikesel
uruhan buah pepay
a(Sat
ri
asa dan

Pangkahi
l
a,2010)
.Kandunganny
aber
upaasam l
emakt
akj
enuhy
ang

t
inggi
,yai
tuasam ol
eatdanpal
mit
at.Sel
ainmengandungasam-
asam

l
emak,bi
j
ipepay
a di
ket
ahuimengandung seny
awa ki
mial
ain seper
ti

gol
ongan f
enol
,al
kal
oid,t
erpenoi
d dan saponi
n.Zat
-zatakt
ify
ang

t
erkandung dal
am bi
j
ipepay
ater
sebutbi
sa ber
efek si
tot
oksi
k,ant
i

andr
ogenat
auber
efekest
rogeni
k(Lohi
yaetal
.,2002dal
am Sat
ri
yasa,

2007)
.Al
kal
oidsal
ahsat
uny
ayangt
erkandungdal
am bi
j
ipepay
adapat

ber
efeksi
tot
oksi
k.Ef
eksi
tot
oksi
kter
sebutakanmeny
ebabkangangguan

met
abol
i
sme selsper
mat
ogeni
k(Ar
syad,1999 dal
am Sat
ri
yasa dan

Pangkahi
l
a,2010)
.

Hasi
luj
ifi
toki
miat
erhadapekst
rakkent
almet
hanolbi
j
ipepay
a

di
ket
ahui
mengandungseny
awamet
abol
i
tsekundergol
ongant
ri
ter
penoi
d,

f
lav
onoi
d, al
kal
oid, dan saponi
n. Secar
a kual
i
tat
if
, ber
dasar
kan

t
erbent
ukny
a endapan at
au i
ntensi
tas war
na y
ang di
hasi
l
kan dengan
per
eaksiuj
ifi
toki
mia,di
ket
ahuibahwa kandungan seny
awa met
abol
i
t

sekundergol
ongant
ri
ter
penoi
dmer
upakankomponenut
amabi
j
ipepay
a.

Hasi
luj
iakt
ivi
tasant
ibakt
erit
erhadapi
sol
atet
ri
ter
penoi
dmenunj
ukkan

bahwai
sol
atedapatmenghambatper
tumbuhanbakt
eriEscher
ichi
acol
i

dan St
aphi
l
ococcus aur
eus pada konsent
rasi1000 ppm.Ter
jadi
nya

penghambat
ant
erhadapper
tumbuhankol
onibakt
eridi
dugadi
sebabkan

kar
enaker
usakany
angt
erj
adipadakomponenst
rukt
uralmembr
ansel

bakt
eri
.Seny
awagol
ongant
erpenoi
ddapatber
ikat
andenganpr
otei
ndan

l
i
pidy
angt
erdapatpadamembr
anseldanbahkandapatmeni
mbul
kan

l
i
sispadasel
(Sukadana,
2008:
16)
.

2.
3Pekti
n
Pekt
inber
manf
aatsebagaibahandasardal
am i
ndust
ridant
elah
di
kenall
uas dan di
i
zinkan di
semua Negar
a.Pekt
in bany
ak di
gunakan
di
bidang f
armasi
,makanan,mi
numan,ser
ta bi
dang t
ekni
k.Sel
ama i
ni
pekt
insebagaibahanbakui
ndust
riI
ndosesi
amasi
hdii
mpordar
iluar
neger
i.Pekt
in mer
upakan komponen t
ambahan pent
ingdal
am i
ndust
ri
pangan, kosmet
ika, dan obat
-obat
an,
kar
ena kemampuanny
a dal
am
mengubahsi
fatf
ungsi
onal
produkpanganseper
tikekent
alan,emul
si,dan
gel
.Hawl
( ey, 1981)
.Sumber pekt
in bi
sa di
dapat dar
it
anaman hasi
l
per
tani
an seper
tipepay
a,j
eruk,apel
,
alpukat
,nenas,kakao,dan l
ain–
l
ain.
(Wi
nar
no,
1992)
.

Ekst
raksipekt
in mer
upakan pr
osespengel
uar
an pekt
in dar
isel
padaj
ari
ngant
anaman.Pr
osesekst
raksipekt
inmer
upakanpr
osesy
ang
seder
hana t
erdi
ridar
i4 t
ahap y
ait
u ekst
raksi
,pur
if
ikasiekst
rak,
pengendapan ser
ta penger
ingan. Car
a y
ang di
gunakan unt
uk
mengekst
rak pekt
in dar
ijar
ingan t
anaman sangatber
agam.Pada
umumny
aekst
raksipekt
in di
l
akukan dengan menggunakan ekst
raksi
asam,bai
kasam mi
ner
almaupunasam or
gani
k,seper
tiasam nat
ri
um
heksamet
afosf
at,asam sul
fat
,asam kl
ori
da,asam aset
at,asam ni
tr
at
danasam si
tr
at(Fi
tr
iani
,2003)
.
Ef
isi
ensipekt
indi
pengar
uhiol
eht
igaf
akt
ory
ait
usuhu,wakt
u,pH
l
arut
anpengekst
rak.
Maki
nti
nggisuhuekst
raksi
,maki
nsi
ngkatwakt
u
y
angdi
but
uhkanunt
ukmendapat
kanhasi
lyangmaksi
mum.
Tapidal
am
hali
nif
akt
orkeasamany
angdi
gunakant
idakbi
sadi
abai
kan.Ki
sar
anpH
y
ang di
rekomendasi
kan 1,
5-3,
0 (
Kri
k dan Ot
hmer
, 1958 dal
am
Akhmal
l
udi
n,dkk2004)
.

Penggunaanpekt
indal
am ber
bagai
bidangant
aral
ain:

a
)Bi
dang f
armasidi
gunakan sebagaicampur
an obat
-obat
an unt
uk

ber
bagaij
eni
speny
aki
t,ant
aral
ain:obatdi
are,di
sent
rir
adangusus

besar uka,haemost
,obatl ati
cagent
,penggant
ipl
asmadar
ah,dan

pekt
inj
ugadi
gunakanunt
uk memper
lambatabsor
bsibeber
apa j
eni
s

obat
-obat
ant
ert
ent
udi
dal
am t
ubuhsehi
nggadapatmemper
panj
angmasa

ker
jasuat
uobat
.
b
)Bi
dang kecant
ikan di
gunakan unt
uk campur
an ber
bagaikosmet
ik
y
ait ancr
u:pembuat eam danhandbodyl
oti
on,sabun,past
agi
gi,dan
mi
nyakr
ambut
.
c
)Bi
dang t
ata boga (
bahan makanan) di
gunakan sebagaibahan
makanany
angt
elahdi
kenalsecar
alebi
hluasdi
kal
anganmasy
arakat
,
di
ant
arany
adi
gunakanpadapembuat
anmakananseper
ti
:pembuat
an
j
ell
ydansel
aibuah,r
oti
,bahanpengent t
al(hi
ckeni
ngagent
)unt
uk
pr ant
osespembuat omat
okechup,t
omat
opul
p,codl
i
feroi
l
,eskr
im
danl
ain-
lai
n.
Sel
ainkegunaany
angdi
sebutdi
ataspekt
inj
ugadapatdi
gunakan
unt
ukbeber
apahalber
ikut
:sebagaist
abi
l
isat
orpadapembuat
ankol
oid
l
ogam,sebagaibahanbakupel
edakdal
am bent
ukni
tr
opekt
in,aset
il
pekt
indanf
ormi
lpekt
indanunt
ukpembuat
anr
esi
nsi
ntesi
sdanper
ekat
.
Pekt
inj
ugadi
gunakanpadai
ndust
rit
ekst
ildani
ndust
rikar
et(
Muhi
din,
2003)
.

2.
4Edi
bleFi
lm

Edi
blef
il
m mer
upakan l
api
san t
ipi
sber
sif
atsebagaipengemas

pr
imerunt
ukmel
api
simakanan(
coat
ing)y
angber
fungsisebagaipenahan

t
ransf
ermassaseper
tioksi
gen,cahay
a,uapai
rdanl
emak,ser
tadapat

j
uga sebagai pembawa bahan t
ambahan pangan (
Krocht
a dal
am

Est
ini
ngt
yas,2010)
.Sal
ahsat
ubahany
angdapatdi
gunakanunt
ukedi
ble

f
il
m adal
ahbahany
angber
asaldar
ial
am seper
tipat
i,ki
tosan,
pekt
in,
kit
in

dansel
ulosa(
Chenetal
.,
2006)
.Bahany
angser
ingdi
j
umpaidil
i
ngkungan

seki
taradal
ah pat
iat
au hi
drokol
oidy
ang dapatber
asaldar
ibi
j
i-bi
j
ian

(
ser
eal
i
a).Mai
zena(
hidr
okol
oid)ber
asaldar
ibi
j
ijagungy
angmengandung

ami
l
opekt
iny
angt
inggi
.Pat
iyangber
asaldar
itanamani
nimengandung

30% ami
l
ase,70% ami
l
opekt
indan kur
ang dar
i1% adal
ahl
emakdan

pr
otei
n(Li
uetal
.,
2009)
.

Pada pembuat
an edi
blef
il
m dar
ihi
drokol
oid ser
ing di
j
umpai

kual
i
tasf
il
m y
angmudahr
apuhsehi
nggadi
per
lukanpenambahanzat

adi
ti
fyangber
sif
atsebagaipl
ast
ici
zer(
peml
ast
is)unt
ukmeni
ngkat
kan

si
fatpl
ast
ispada saatf
il
m di
tar
ik.Sal
ah sat
u pl
ast
ici
zery
ang dapat

di
gunakan adal
ah gl
i
ser
ol.Mul
yadietal
.(2015)meny
atakan gl
i
ser
ol

mer
upakanzatadi
ti
funt
ukmeni
ngkat
kanf
leksi
bil
i
tasf
il
m danmer
upakan

seny
awahasi
lhi
drol
i
sisdar
imi
nyaky
angmemi
l
ikikadarai
ryangt
inggi
.

Sel
aini
tu,dal
am pembuat
an edi
blef
il
m dar
ihi
drokol
oid dapatj
uga

di
tambahkan seny
awa ant
ibakt
eriunt
ukmeni
ngkat
kan ket
ahanan f
il
m

t
erhadapbakt
eri
.Sehi
nggaf
il
myangdi
hasi
l
kanmemi
l
ikikual
i
tasmekani
k

y
angbai
kser
tamemi
l
ikiket
ahananunt
ukmenghambatbakt
eriy
angdapat

mengont
ami
nasi
bahanpangan
2.
5Int
egr
asiKei
lmuan

Al
l
ah menci
ptakan ber
bagaimacam t
umbuhan,sesuaidengan

f
ir
manAl
l
ahQs.Al
i
-Imr
an:
191y
angber
buny
i:

Ter
jemahnya:
“(Yai
tu)orang-orang yang mengingatAllah sambi lberdi
riat au
dudukdalam keadaanber bar
ingdanmer ekamemi kir
kant entang
pencipt
aan langitdan bumi( ser
aya ber
kata):“Ya Tuhan Kami ,
ti
adalahengkaumenci ptakaninidengansi
a-sia,mahasuciengkau,
maka pel i
haralah Kamidar isiksa nereka.(Qs. Al
i-
Imran:191)
(Depart
emenAgamaRI , 1996)
.
Ber
dasar
kanay
att
ersebutdiat mat“
asbahwakal
i (Yai
tu)or
ang-
or
ang
y
angmengi
ngatAl
l
ahsambi
lber
dir
iat
aududukdal
am keadaanber
bar
ing”
maksudny
a adal
ah mer
eka t
idak put
us-
put
us ber
dzi
ki
rdal
am semua

keadaan,
bai
k

dengan hat
imaupun dengan l
i eka.“
san mer Dan mer
eka memi
ki
rkan
t
ent
ang
penci
ptaanl
angi
tdanbumi
.”Maksudny
a,mer
ekamemahamiapay
ang

t
erdapat

pada keduany
a (
langi
t dan bumi
) dar
i kandungan hi
kmah y
ang

menunj
ukkan

keagungan:
al-
Khal
i
q”(
All
ah)
,kekuasaan-
Nya,kel
uasani
l
mu-
Nya,hi
kmah-

Ny
a,

j
uga r
ahman-
Nya.“
Ya Tuhan Kami
,ti
adal
ah engkau menci
ptakan i
ni
dengansi
asi
a,
”Ar
ti
nya,engkaut
idakmenci
ptakansemuai
nidengansi
a-
si
a,t
etapidenganpenuhkebenar
an,agarengkaumember
ikanbal
asan

kepadaor
ang-
orang y
angber
amalbur
ukt
erhadap apa-
apay
ang t
elah

mer
ekaker
jakandanj
ugamember
ikanbal
asanor
ang-
orangy
angber
amal

bai
k dengan bal
asan y
ang l
ebi
h bai
k(sur
ga)
. Kemudi
an mer
eka

meny
uci
kan Al
l
ah dar
iper
buat
an si
a-si
a dan menci
ptakan y
ang bat
hil

ser
ayaber a:“
kat MahasuciEngkau.
”Yaknidar
ipenci
ptakansesuat
uyang

si
a- a.“
si Makapel
i
har
alahkamidar
isi
ksaNer
eka.
”Maksudny
a,wahai

Rabby
angmenci
ptakanmakhl
i
kinidengansungguh-
sungguhdanadi
l
.

WahaiDzaty
angj
auhdar
ikekur
angan,ai
bdankesi
a-si
aan,pel
i
har
alah

kamidar
iadzabNer
akadenganday
adankekuasaaa-
Mu.Danber
ikanl
ah

t
auf
ik kepada kami dal
am menj
alankan amal shal
i
h y
ang dapat

mengant
arkankamikeSur
gaser
tameny
elamat
kankamidar
iadzab-
Mu

y
angsangatpedi
h(I
bnukat
sir
,2009)
.

Ay
ati
nimenj
adir
ujukan bagii
l
muan-
il
muan I
slam pada abad

pencer
ahan

maupunsaati
ni.Al
l
ahmember
ikanpenget
ahuanbahwasegal
ayangada

di

per
mukaanbumimaupundibawahper
mukaanbumit
idakl
ahdi
cipt
akan

t
anpa

member
ikan manf
aat bagi penghuni
nya t
erut
ama manusi
a. Sebab

penci
ptaan

manusi
ajugadi
l
engkapidenganakalpi
ki
rany
angmenj
adi
kanny
amampu

ber
piki
rmendal
am t
erhadapapapuny
angdi
cipt
akanol
ehAl
l
ahSwt
.Sal
ah

sat
ucont
ohny
ayai
tubi
j
ipepay
a.Bi
j
ipepay
amer
upakanhasi
lli
mbahdar
i

pohonpepay
ayangumumny
adi
gunakansebagaipembi
bit
ansel
aini
tubi
j
i

pepay
ajugadapatdi
j
adi
kanobatal
ter
nat
ivepadapencegahankanker
t
anpamenggunakanbahanki
mia.
BABI
II
METODEPENELI
TIAN

3.
1Wakt
udanTempatPenel
it
ian
Wakt
udant
empatpenel
i
tiany
ait
usebagai
ber
ikut
:

Wakt
u :
Mei
2020

Tempat :
Labor
ator
ium Ki
miaUI
NAl
auddi
nMakassar

3.
2Al
atdanBahan
Al
atdanbahany
angdi
gunakanpadapenel
i
tiani
niadal
ahsebagai

ber
ikut
:

3.
2.1Al
at

a.Ov
en

b.Bl
ender

c.Desi
kat
or

d.Four
ierTr
ansf
ormI
nfr
aredSpekt
roscopy(
FTI
R)

3.
2.2Bahan
a.Kul
i
tPepay
a

b.NaOH

c.HCL

d.Asam Oksal
at

e.Aquades

f
. Et
anol
95%

g.Kal
sium Kl
ori
da

3.
3Pr
osedurKer
ja
Pr
osedurker
japadapenel
i
tiani
niadal
ahsebagai
ber
ikut
:

3.
3.1Pr
epar
asiBahanBaku

a.Meny
iapkanal
atdanbahan.
b.Mencucidanmenj
emurkul
i
tbuahpapay
ahi
nggaber
sihdanker
ing

di
bawahsi
narmat
ahar
i.

c.Set
elah ker
ing, kul
i
t pepay
a kemudi
an di
hal
uskan dengan

menggunakan bl
endersampaimembent
ukser
bukkul
i
tpepay
a

y
angkemudi
andi
sar
ingmenggunakanpengay
ak60mesh.

3.
3.2 Pr
osesEkst
raksi

3.
3.2.
1Ekst
raksiPekt
inManggunakanMer
odeKonv
ensi
onal

a.Meny
edi
akan ser
buk kul
i
tpepay
a 5 g dan di
l
arut
kan dal
am

aquades40mLl
aludi
panaskandal
am hotpl
atest
ir
rersel
ama80

meni
t.

b.Menambahkanaquades50mLkemudi
anmeny
ari
ngny
a

c.Pekt
iny
ang di
per
oleh di
cuciagart
erbebas dar
ipel
arut
nya

menggunakanaquades25mL,
kemudi
andi
tambakani
ndi
cat
orpp

(
phenol
ft
alei
n)2t
etes,dandi
ti
tr
asidenganNaOH1Nsebany
ak1

mLdandi
biar
kansel
amasaat
umal
am.

d.Menambahkanasam aset
at1Nsebany
ak5mLhi
nggaj
erni
h(hal

i
niunt
ukmemast
ikanpect
int
erbebasdar
iNaOH)dandi
amkan

sel
ama5meni
t.

e.MenambahkanKal
sium Kl
ori
da1n2,
5mLdandi
aduksampair
ata.

Endapan pect
in di
sar
ing dan di
ker
ingkan pada suhu 102 °
C,

di
simpanbeber
apameni
tdi
desi
kat
orkemudi
andi
ti
mbang.

f
. Mencuci kembal
i endapan pect
in dengan i
r panas unt
uk

menghi
l
angkankl
ori
da

g.Memanaskankembal
ipect
indal
am ov
ensampai
ber
atny
akonst
an

3.
3.2.
2Ekst
raksiPekt
inManggunakanMet
odeMAE

a.Ekst
raksipect
inmenggunakanmet
odeMAEdenganber
atbahan
bakuber
beda(
10gdn15g)
,day
a600W,asam kl
ori
da0,
25%

sebany
ak 300 mL dan wakt
u 20 meni
t. Agar gel pect
in

menggumpaldan kemudi
an memi
sahdan di
tambahkan et
anol

96% (
1:1,
5).Pr
osesdehi
drasii
nidi
l
akukansel
ama12j
am agar

gumpal
anpect
inmengendapsempur
na.

b.Set
elahdi
pisahkandar
ilar
utanmenggunakanv
cum f
il
ter
,pect
in

di
ker
ingkanmenggunakanov
enpadasuhu65°
C sampaiber
at

konst
an.

3.
3.3 Pembuat
anEdi
bleFi
lm

a.Mel
arut
kan pect
in 1,
5 g ke dal
am l
arut
an 100 mLy
ang

mengandung 0,
6 g pl
ast
ici
zer
/g pect
in dengan di
ser
tai

pengadukansel
ama1,
5jam.

b.Mel
akukan pemanasan pada suhu 70 °
C dan di
tambahkan

l
aur
utanCaCl2H2Osebany
2. ak0,
6gdal
am aquades15mLsedi
ki
t

demi
sedi
ki
tsel
ama30meni
t.

c.Menuangkanl
arut
ankedal
am t
efl
ondandi
panaskandal
am ov
en

padasuhu70°
Csel
ama15j
am.

d.Fi
l
myangsudahker
ingkemudi
andi
simpandal
am desi
kat
or.

e.Mencat
att
abel
pengamat
an.

Tabel
3.1Tabel
Penguj
i
anLabr
orat
ori
um Bi
j
iPepay
a

Ber
atAwalSer
buk Ber
atAkhi
rSer
buk
3.
4Di
agr
am Al
irPenel
it
ian

Mul
ai

Menyi
apkanal
at
danbahan

Pr
osespembuatanSer
buk
kul
i
tpepaya

Mengeringkanbij
i Bl
enderdan TahapEkst
raksi Tahap
pepayadengan menentukan Pembuatan
caradi oven kadarair Edibl
eFi
lm

Pr
osesPenguji
an
labor
ator
ium

Hasi
l

Sel
esai