Anda di halaman 1dari 3

Silabus Fiqh Muamalah Ekonomi dan Keuangan (2)

SILABUS FIQH MUAMALAH EKONOMI DAN KEUANGAN


UNTUK PROGRAM PASCASARJANA EKONOMI ISLAM
(Perbankan dan Keuangan Islam)

Dosen : Agustianto
I. Deskripsi Matakuliah
Mata kuliah fiqh muamalah memberikan pengetahuan tentang konsep-konsep fiqh
muamalah maliyah (muamalah ekonomi) yang secara khusus difokuskan kepada konsep
aplikatifnya di lembaga-lembaga keuangan dan perbankan syariáh. Oleh karena itu mata
kuliah ini akan membahas tentang teori akad, masalah riba, berbagai bentuk akad jual-
beli yang relevan, bagi hasil, dan jasa-jasa lainnya untuk diterapkan dalam berbagai
kegiatan bisnis modern seperti di lembaga-lembaga keuangan dan perbankan syariáh.
II. Tujuan Pembelajaran
Tujuan matakuliah ini agar mahasiswa memahami konsep-konsep muamalah maliyah
yang digunakan dalam mata kuliah ekonomi dan keuangan. Selain itu mahasiswa
diharapkan mampu menerapkannya di lembaga-lembaga keuangan syariáh kontemporer.
III. Metode Pembelajaran
Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah menggunakan active learning, artinya
mahasiswa harus aktif mempelajari materi melalui sumber belajar. Karena itu sebagian
besar kegiatan kuliah dilakukan dengan penulisan makalah, presentasi dan diskusi.
Ceramah hanya diberikan pada awal kuliah untuk memberikan gambaran umum tentang
materi kuliah dan analisis setiap pokok bahasan
IV. Sistem Evaluasi
Sesuai dengan metode pembelajarannya, evaluasi dilakukan secara tertulis melalui UTS
dan UAS, penilaian makalah, presentasi dan aktivitas dalam diskusi. Bobot masing-
masing penilaian adalah :
UTS : 25 %
UAS : 25 %
Makalah : 25 %
Presentasi : 10 %
Aktivitas Diskusi : 15 %
Buku Wajib :
Wahbah Az-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islam wa Adillautu,Dar al-Fikri Beirut, (WZ)
Abdul Hamid Mahmud Al-Ba’ly, Al-Madkhla li fiqhil Bunuk al-Islamiyah,, Cairo,
Ma’’had Ad-Dauli lil Bunuk wal Iqtishad al-Islamy, 1983
Mustafa Abdullah, Al-Hamsyary, Al-A’mal al-Mashrafiyah fil Islam, Cairo, majma’
Buhuts al-Islamiyah.
Muhsin Ahmad Al-Khudairy, Al-Bunuk al-Islamiyah, Cairo, Dar al-Hurriyyah, tt.
Hasan Abdullah al-Amin, Al-Mudarabah al-Syar’iyah wa Tathbiquha al-Haditsah,
Jeddah, IRTI, IDB, 1997
Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Darul Fikri, Beirut. (SS)
Syawqi Ahmad Dunya. Al-Ju’alah wal Istishna’ Tahlil al-Fiqh wal Iqtishady, Jeddah,
IRTI,
Ali Ahmad salus, Muamalat al-Bunuk al-Haditsah fi Dhaouil Islam, , Dar al-Haramain,
Dhoha
Muhammad Kamal ’Athiyyah, Muhasabatu Syarikat wal Masharif fi al-Nizham al-
Islamy, Dar al-Ma’arif, Iskandariyah.
DSN MUI Fatwa DSN-MUI Jakarta 2007
Abdul Sattar Fathullah Sa’id, Al-Muamalah fil Islam, 1406
Ahmad Muhammad ‘Assal & Fathi Ahmad Abdul Karim, An-Nizham al-Iqtishadi fil
Islam, Cairo, 1977, hlm.17-18)
Samir Abdul Hamid Ridwan, Aswaq al-Awraq al-Maliyah, IIIT, Cairo, 1996, hlm. 166)
Muhammad Abu Zahroh, Al-Milkiyah wa Nazhariyah al-Aqd fi Asy-Syariáh Islamiyah,
Darul Fikri al-Araby, (MZ)
Mustafa Ahmad Zarqa, Al-Üqud al-Musammah, Mathabi’Fata al-A’rab, Damaskus, 1965
(MAZ)
M.Qal’ah Jey, Mabahits fil Iqtishad al-Islamiy,Darul Kutub Al-Haditsah,
Husein Shahhathah Al-Iltizam bi Dhawabith asy-Syar’iyah fil Muamalat Maliyah (2002)
Buku Anjuran :
Yusuf Musa, Muhammad, Al-Amwal wa Nazhariyatul Áqd, Darul Fikri al-Áraby, Mesir,
1976
Muhammad Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta, Dana Bhakti
Waqaf, 1992 (MAM)
Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Yogtakarta, Dana Bhakti Waqaf. (AR)
Adiwarman Karim, Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan, Rajawali Press, Jakarta,
2004 (AK)
PSTTI UI dan Muamalat Institut, The Filosofi of Transaction of Islamic Law, Jakarta,
SIFA, (SIFA)
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000 (NH)
Helmi Karim, Fiqh Muamalah, Rajawali Pers, Jakarta, 2003
Jaih Mubarak, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariáh, (JM)
Asy-Syatibi, Abu Ishak, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariáh, Darul al-Fikri, Beirut,
1973.
Ash-Shiddiqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Bulan Bintang Jakarta.
Yusuq Qardhawi, Bunga Bank Haram (terj), Jakarta, BSM, 2004
Hendy Suhendy, Fiqh Muamalah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 (HS)
Rahmat Syafií, Fiqh Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 1999,(RS)
Ghufran, A, Fiqh Muamalah,Raja Grafindo Persada, Jakarta.(GA)
Syafi’í Antonio, Bank Syariáh Wacana Ulama dan Cendikiawan, Tazkia Insitute dan
Bank Indonesia, Jakarta, 2002. (SA)
DIPOSTING OLEH Agustianto | May 3, 2008