Anda di halaman 1dari 14

"Dan janganlah kamu campur

adukkan yang hak dengan yang batil


dan janganlah kamu sembunyikan
yang hak itu sedangkan kamu
mengetahuinya."
(Al-Baqarah: 42)
www.imamsyafie.com

"… Man kadzaba a'laiya


muta'ammidan
falyatabawwa maq'adahu
minannaar".

Dari Abi Hurairah, ia


berkata. Telah
bersabda Rasulullah
Imam Syafie
SAW: "Barangsiapa
yang berdusta atasku
(yakni atas namaku)
Mengharamkan Kenduri
dengan sengaja, maka
hendaklah ia
mengambil tempat
Arwah, Tahlilan,
duduknya (yakni
tempat tinggalnya) di
neraka.” [H.R. Imam
Yasinan dan Selamatan
Bukhari (1/36) dan Muslim
(1/8) dll.] Majlis kenduri arwah lebih dikenali dengan berkumpul beramai-ramai dengan
hidangan jamuan (makanan) di rumah si Mati. Kebiasaannya diadakan sama
ada pada hari kematian, dihari kedua, ketiga, ketujuh, keempat puluh,
Dari Abi Hurairah, ia keseratus, setahun dan lebih dari itu bagi mereka yang fanatik kepada
berkata. Telah kepercayaan ini atau kepada si Mati. Malangnya mereka yang mengerjakan
bersabda Rasulullah perbuatan ini tidak menyedari bahawa terdapat banyak fatwa-fatwa dari Imam
SAW: "Barangsiapa
Syafie rahimahullah dan para ulama besar dari kalangan yang bermazhab
yang membuat-buat
perkataan atas (nama) Syafie telah mengharamkan dan membid’ahkan perbuatan atau amalan yang
ku yang (sama sekali) menjadi tajuk perbincangan dalam tulisan ini.
tidak pernah aku
ucapkan, maka Di dalam kitab (‫ )اﻋﺎﻧ ﺔ اﻟﻄ ﺎﻟﺒﯿﻦ‬juz 2. hlm. 146, tercatat pengharaman Imam Syafie
hendaklah ia rahimahullah tentang perkara yang disebutkan di atas sebagaimana ketegasan
mengambil tempat beliau dalam fatwanya:
duduknya di neraka".
[H.R. Ibnu Majah (No. 34) ِ‫وَﯾَﻜْﺮَهُ اﺗﱢﺨَﺎذُ اﻟﻄﱠﻌَﺎمِ ﻓِﻰ اﻟْﯿَﻮْمِ اْﻻَوﱠلِ وَاﻟﺜﱠﺎﻟِﺚ وَﺑَﻌْﺪَ اْﻻُﺳْﺒُﻮْعِ وَﻧَﻘْﻞُ اﻟﻄﱠﻌَﺎمِ اِﻟَﻰ اﻟْﻘُﺒُﻮْر‬
dan Imam Ahmad bin
“Dan dilarang (ditegah/makruh) menyediakan makanan pada hari pertama
Hambal (2/321)]
kematian, hari ketiga dan seterusnnya sesudah seminggu. Dilarang juga membawa
makanan ke kuburan”.
Dari Salamah bin
Akwa, ia berkata. Aku Imam Syafie dan jumhur ulama-ulama besar (‫ )اﺋﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻤ ﺎء اﻟ ﺸﺎﻓﻌﯿﺔ‬yang berpegang kepada
telah mendengar Nabi mazhab Syafie, dengan berlandaskan kepada hadis-hadis sahih, mereka memfatwakan
bahawa yang sewajarnya menyediakan makanan untuk keluarga si Mati adalah jiran, kerabat
SAW bersabda:
si Mati atau orang yang datang menziarahi mayat, bukan keluarga (ahli si Mati) sebagaimana
"Barangsiapa yang fatwa Imam Syafie:
mengatakan atas
(nama)ku apa-apa
(perkataan) yang tidak ‫وَاُﺣِﺐﱡ ﻟِﺠِﯿْﺮَانِ اﻟْﻤَﯿﱢﺖِ اَوْذِيْ ﻗَﺮَاﺑَﺘِﮫِ اَنْ ﯾَﻌْﻤَﻠُﻮْا ﻻَھْﻞِ اﻟْﻤَﯿﱢﺖِ ﻓِﻰْ ﯾَﻮْمِ ﯾَﻤُﻮْتُ وَﻟَﯿْﻠَﺘِﮫِ ﻃَﻌَﺎﻣًﺎ‬
pernah aku ucapkan,
maka hendaklah ia .ٌ‫ﻣَﺎ ﯾُﺸْﺒِﻌُﮭُﻢْ وَاِنﱠ ذَﻟِﻚَ ﺳُﻨﱠﺔ‬
mengambil tempat “Aku suka kalau jiran si Mati atau saudara mara si Mati menyediakan makanan
untuk keluarga si Mati pada hari kematian dan malamnya sehingga mengenyangkan
duduknya di neraka".
mereka. Sesungguhnya itulah amalan yang sunnah”.
[H.R. Imam Bukhari (1/35)
dll, diriwayatkan juga oleh
Fatwa Imam Syafie di atas ini adalah berdasarkan hadis
sahih:
‫وَﻻَ ﺷَ ﻚﱠ اَنﱠ ﻣَﻨْ ﻊَ اﻟﻨﱠ ﺎسِ ﻣِ ﻦْ ھَ ﺬِهِ اﻟْﺒِﺪْﻋَ ﺔِ اﻟْﻤُﻨْﻜَ ﺮَةِ ﻓِﯿْ ِﮫ‬
‫ ﻟَﻤﱠ ﺎ ﺟَ ﺎءَ ﻧَﻌْ ﻲُ ﺟَﻌْﻔَ ﺮِ ﺣِ ﯿْﻦَ ﻗُﺘِ َﻞ‬: َ‫ﻗَﺎلَ ﻋَﺒْﺪُ اﷲِ ﺑْ ﻦِ ﺟَﻌْﻔَ ﺮ‬ ِ‫اِﺣْﯿَ ﺎءٌ ﻟِﻠ ﺴﱡﻨﱠﺔِ وَاِﻣَﺎﺗَ ﺔٌ ﻟِﻠْﺒِﺪْﻋَ ﺔِ وَﻓَ ﺘْﺢٌ ﻟِﻜَﺜِﯿْ ﺮٍ ﻣِ ﻦْ اَﺑْ ﻮَاب‬
ِ‫ اِﺻْ ﻨَﻌُﻮْا ﻵلِ ﺟَﻌْﻔَ ﺮ‬: َ‫ﻗَ ﺎلَ اﻟﻨﱠﺒِ ﻲﱡ ﺻَ ﻠﱠﻰ اﷲُ ﻋَﻠَﯿْ ﮫِ وَﺳَ ﻠﱠﻢ‬ َ‫ ﻓَ ﺎِنﱠ اﻟﻨﱠ ﺎس‬، ‫ﻏﻠْ ﻖٌ ﻟِﻜَﺜِﯿْ ﺮٍ ﻣِ ﻦْ اَﺑْ ﻮَابِ اﻟ ﺸﱠﺮﱢ‬ َ َ‫اﻟْﺨَﯿْ ﺮِ و‬
‫ )ﺣﺴﻨﮫ اﻟﺘﺮﻣ ﺰى وﺻ ﺤﺤﮫ‬. ْ‫ﻃَﻌَﺎﻣًﺎ ﻓَﻘَﺪْ اَﺗَﺎھُﻢْ ﻣَﺎﯾُﺸْﻐِﻠُﮭُﻢ‬ ُ‫ﺼﻨْﻊ‬ ‫ﯾَﺘَﻜَﻠﱠﻔُ ﻮْنَ ﺗَﻜَﻠﱡﻔً ﺎ ﻛَﺜِﯿْ ﺮًا ﯾُ ﺆَدﱢيْ اِﻟَ ﻰ اَنْ ﯾَﻜُ ﻮْنَ ذَﻟِ ﻚَ اﻟ ﱡ‬
(‫اﻟﺤﺎﻛﻢ‬ . ‫ﻣُﺤَﺮﱠﻣًﺎ‬
“Abdullah bin Ja’far berkata: Ketika tersebar “Dan tidak boleh diragukan lagi bahawa
tentang berita terbunuhnya Ja’far, Nabi sallallahu ‘alaihi melarang (mencegah) manusia dari perbuatan bid’ah
wa-sallam bersabda: Hendaklah kamu menyediakan yang mungkar demi untuk menghidupkan sunnah dan
makanan untuk keluarga Ja’far, mereka telah ditimpa mematikan (menghapuskan) bid’ah, membuka banyak
1
keadaan yang menyebukkan (kesusahan)”. [ ] pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan
dan (kalau dibiarkan bid’ah berterusan) orang-orang
Menurut fatwa Imam Syafie, adalah haram mengadakan (awam) akan terdedah (kepada kejahatan) sehingga
kenduri arwah dengan menikmati hidangan di rumah si Mati, memaksa diri mereka melakukan perkara yang haram”.
terutama jika si Mati termasuk keluarga yang miskin,
menanggung beban hutang, meninggalkan anak-anak yatim Kenduri arwah atau lebih dikenali dewasa ini sebagai majlis
yang masih kecil dan waris si Mati mempunyai tanggungan tahlilan, selamatan atau yasinan, ia dilakukan juga di
perbelanjaan yang besar dan ramai. Tentunya tidak perkuburan terutama dihari khaul (‫)ﺧ ﻮل‬. Amalan ini
dipertikaikan bahawa makan harta anak-anak yatim
termasuk perbuatan yang amat dibenci, ditegah, diharamkan
hukumnya haram. Telah dinyatakan juga di dalam kitab
dan dibid’ahkan oleh Imam Syafie rahimahullah
(‫ )اﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ‬jld. 2. hlm. 146: sebagaimana yang telah ditegaskan oleh beliau:

ِ‫ وَﯾَﻜْﺮَهُ اﻟﻀﱢﯿَﺎﻓَﺔُ ﻣِﻦَ اﻟﻄﱠﻌَﺎمِ ﻣِ ﻦْ اَھْ ﻞِ اﻟْﻤَﯿﱢ ﺖ‬: ‫ﻣَ ﺎ ﯾَﻔْﻌَﻠُ ﮫُ اﻟﻨﱠ ﺎسُ ﻣِ ﻦَ اْﻻِﺟْﺘَﻤَ ﺎعِ ﻋِﻨْ ﺪَ اَھْ ﻞِ اﻟْﻤَﯿﱢ ﺖِ وَﺻُ ﻨْﻊِ وَﻗَﺎلَ اَﯾْﻀًﺄ‬
ٌ‫ﻻَﻧﱠﮫُ ﺷَﺮَعَ ﻓِﻰ اﻟﺴﱡﺮُوْرِ وَھِﻲَ ﺑِﺪْﻋَﺔ‬ ِ‫اﻟﻄﱠﻌَﺎمِ ﻣِﻦَ اﻟْﺒِﺪَعِ اﻟْﻤُﻨْﻜَﺮَة‬
“Imam Syafie berkata lagi: Dibenci bertetamu “Apa yang diamalkan oleh manusia dengan
dengan persiapan makanan yang disediakan oleh ahli si berkumpul dirumah keluarga si mati dan menyediakan
Mati kerana ia adalah sesuatu yang keji dan ia adalah makanan adalah termasuk perbuatan bid’ah yang
bid’ah”. 2
mungkar”.[ ]

Seterusnya di dalam kitab (‫ )اﻋﺎﻧ ﺔ اﻟﻄ ﺎﻟﺒﯿﻦ‬juz. 2. hlm. 146 – Di dalam kitab fikh (‫ )ﺣﺎﺷ ﯿﺔ اﻟﻘﻠﯿ ﻮﺑﻲ‬juz. 1 hlm. 353 atau di
147, Imam Syafie rahimahullah berfatwa lagi: kitab (‫ ﻋﻤﯿ ﺮة‬- ‫ ﻗﻠﯿ ﻮﺑﻰ‬- ‫ )ﺣﺎﺷ ﯿﺘﺎن‬juz. 1 hlm. 414 dapat dinukil
ketegasan Imam ar-Ramli rahimahullah yang mana beliau
َ‫وِﻣِ ﻦَ اﻟْﺒِ ﺪَعِ اﻟْﻤُﻨْﻜَ ﺮَةِ اﻟْﻤَﻜْ ﺮُوْهِ ﻓَﻌْﻠُ ﮫُ ﻣَ ﺎ ﯾَﻔْﻌَ ﻞُ اﻟﻨﱠ ﺎسُ ﻣِ ﻦ‬
berkata:

ٌ‫ وَﻣِﻦَ اﻟْﺒِﺪَعِ اﻟْﻤُﻨْﻜَ ﺮَةِ اﻟْﻤَﻜْ ﺮُوْهِ ﻓِﻌْﻠُﮭَ ﺎ اﻟْﻮَﺣْﺸَﺔِ وَاﻟْﺠَﻤْﻊِ وَاْﻻَرْﺑِﻌِﯿْﻦَ ﺑَﻞْ ﻛَﻞﱡ ذَﻟِﻚَ ﺣَﺮَام‬: ‫ﻗَﺎلَ ﺷَﯿْﺨُﻨَﺎ اﻟﺮﱠﻣْﻠِﻰ‬
“Dan antara bid’ah yang mungkar ialah
kebiasaan orang yang melahirkan rasa kesedihannya َ‫ﻛَﻤَ ﺎ ﻓِ ﻰ اﻟﺮﱠوْﺿَ ﺔِ ﻣَ ﺎ ﯾَﻔْﻌَﻠُ ﮫُ اﻟﻨﱠ ﺎسُ ﻣِﻤﱠ ﺎ ﯾُ ﺴَﻤﱠﻰ اﻟْﻜِﻔَ ﺎرَة‬
sambil berkumpul beramai-ramai melalui upacara
(kenduri arwah) dihari keempat puluh (empat pulu َ‫ﻼﺟْﺘَﻤَﺎعِ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﻗَﺒْﻞَ اﻟْﻤَﻮْتِ اَوْﺑَﻌِﺪَهُ وَﻣِﻦ‬ ِ ‫وَﻣِﻦْ ﺻُﻨْﻊِ ﻃَﻌَﺎمِ ﻟ‬
harinya) pada hal semuanya ini adalah haram”.
ٍ‫ ﺑَ ﻞْ ﻛُ ﻞﱡ ذَﻟِ ﻚَ ﺣَ ﺮَامٌ اِنْ ﻛَ ﺎنَ ﻣِ ﻦْ ﻣَ ﺎل‬، ِ‫اﻟﺬﱠﺑْﺢِ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻘُﺒُﻮْر‬
Ini bermakna mengadakan kenduri arwah (termasuk tahlilan
dan yasinan beramai-ramai) dihari pertama kematian, dihari ٌ‫ اَوْ ﻣِ ﻦْ ﻣَ ﺎلِ ﻣَﯿﱢ ﺖٍ ﻋَﻠَﯿْ ﮫِ دَﯾْ ﻦ‬، ِ‫ﻣَﺤْﺠُ ﻮْرٍ وَﻟَ ﻮْ ﻣِ ﻦَ اﻟﺘﱠﺮﻛَ ﺔ‬
ketiga, dihari ketujuh, dihari keempat puluh, dihari keseratus,
setelah setahun kematian dan dihari-hari seterusnya .َ‫وَﺗَﺮَﺗﱠﺐَ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﺿَﺮَرٌ اَوْ ﻧَﺤْﻮُ ذَﻟِﻚ‬
sebagaimana yang diamalkan oleh masyarakat Islam “Telah berkata Syeikh kita ar-Ramli: Antara
sekarang adalah perbuatan haram dan bid’ah menurut fatwa perbuatan bid’ah yang mungkar jika dikerjakan ialah
Imam Syafie. Oleh itu, mereka yang mendakwa bermazhab sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab “Ar-
Syafie sewajarnya menghentikan perbuatan yang haram dan Raudah” iaitu mengerjakan amalan yang disebut
bid’ah ini sebagai mematuhi wasiat imam yang agung ini. “kaffarah” secara menghidangkan makanan agar dapat
berkumpul di rumah si Mati sama sebelum atau sesudah
Seterusnya terdapat dalam kitab yang sama (‫)اﻋﺎﻧ ﺔ اﻟﻄ ﺎﻟﺒﯿﻦ‬ kematian, termasuklah (bid’ah yang mungkar)
juz 2. hlm. 145-146, Mufti yang bermazhab Syafie al-Allamah penyembelihan untuk si Mati, malah yang demikian itu
Ahmad Zaini bin Dahlan rahimahullah menukil fatwa Imam semuanya haram terutama jika sekiranya dari harta yang
Syafie yang menghukum bid’ah dan mengharamkan kenduri masih dipersengketakan walau sudah ditinggalkan oleh
arwah: si Mati atau harta yang masih dalam hutang (belum
dilunas) atau seumpamanya”.
1
HR. Asy-Syafie (I/317), Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah
dan Ahmad I/205. Dihasankan oleh at-Turmizi dan di
2
sahihkan oleh al-Hakim. Lihat: ‫ اﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ‬juz 2 hlm. 145.
Di dalam kitab (‫اﻻرﺑﻌ ﺔ‬ ‫ )اﻟﻔﻘ ﮫ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺬاھﺐ‬jld.1 hlm. 539, ada
dijelaskan bahawa:
‫ﺛُ ﻢﱠ ﺟَﻌَﻠْﻨَ ﺎكَ ﻋَﻠَ ﻰ ﺷَ ﺮِﯾْﻌَﺔٍ ﻣِ ﻦَ اْﻻَﻣْ ﺮِ ﻓَﺎﺗﱠﺒِﻌْﮭَ ﺎ وَﻻَ ﺗَﺘﱠﺒِ ْﻊ‬
ِ‫ اَﻧﱠﮭُ ﻢْ ﻟَ ﻦْ ﯾﱡﻐْﻨُ ﻮْا ﻋَﻨْ ﻚَ ﻣِ ﻦَ اﷲ‬. َ‫اَھْ ﻮَاءَ اﻟﱠ ﺬِﯾْﻦَ ﻻَ ﯾَﻌْﻠَﻤُ ﻮْن‬
َ‫وَﻣِﻦَ اﻟْﺒِﺪَعِ اﻟْﻤَﻜْﺮُوْھَﺔِ ﻣَﺎ ﯾَﻔْﻌَﻞُ اﻵن ﻣِﻦْ ذَﺑْﺢِ اﻟﺬﱠﺑَﺎﺋِﺢَ ﻋِﻨْﺪ‬ ‫ﺷَﯿْﺌًﺎ‬
ُ‫ﺧُﺮُوْجِ اﻟْﻤَﯿﱢﺖِ اَوْ ﻋِﻨْﺪَ اﻟْﻘَﺒْﺮِ وَاِﻋْ ﺪَادِ اﻟﻄﱠﻌَ ﺎمِ ﻣِﻤﱠ ﻦْ ﯾَﺠْﺘَﻤِ ﻊ‬ "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas
suatu syariat (peraturan yang wajib ditaati) dalam urusan
. ِ‫( ﻟِﺘﱠﻌْﺰِﯾَﺔ‬agamamu) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah
“Termasuk bid’ah yang dibenci ialah apa yang kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak
menjadi amalan orang sekarang, iaitu menyembelih mengetahui (orang jahil). Sesungguhnya mereka sekali-
beberapa sembelihan ketika si Mati telah keluar dari kali tidak akan dapat menolak diri kamu sedikitpun dari
rumah (telah dikebumikan). Ada yang melakukan siksaan Allah". (QS. Al-Jatsiyah, 45:18-19)
sehingga kekuburan atau menyediakan makanan kepada
sesiapa yang datang berkumpul untuk takziyah”. Setiap amalan yang dianggap ibadah jika hanya
berpandukan kepada andaian mengikut perkiraan akal
Kenduri arwah pada hakikatnya lebih merupakan tradisi dan fikiran, perasaan, keinginan hawa nafsu atau ramainya orang
kepercayaan untuk mengirim pahala bacaan fatihah atau yang melakukan tanpa dirujuk terlebih dahulu kepada al-
menghadiahkan pahala melalui pembacaan al-Quran Quran, as-Sunnah dan athar yang sahih untuk dinilai sama
terutamanya surah yasin, zikir dan berdoa beramai-ramai ada haram atau halal, sunnah atau bid'ah, maka perbuatan
yang ditujukan kepada arwah si Mati. Mungkin persoalan ini tersebut adalah suatu kesalahan (haram dan bid’ah) menurut
dianggap isu yang remeh, perkara furu', masalah cabang syara sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat di atas dan
atau ranting oleh sebahagian masyarakat awam dan dilebih- difatwakan oleh Imam Syafie rahimahullah. Memandangkan
lebihkan oleh kalangan mubtadi' (‫" )ﻣﺒﺘ ﺪع‬pembuat atau polemik dan persoalan kenduri arwah kerapkali ditimbulkan
aktivis bid'ah" sehingga amalan ini tidak mahu dipersoalkam dan ditanyakan kepada penulis, maka ia perlu ditangani dan
oleh pengamalnya tentang haram dan tegahannya dari Imam diselesaikan secara syarii (menurut hukum dari al-Quran dan
Syafie rahimahullah dan para ulama yang bermazhab Syafie. as-Sunnah) serta fatwa para ulama Ahli Sunnah wal-Jamaah
dari kalangan Salaf as-Soleh yang muktabar. Dalam
Pada hakikatnya, amalan mengirim atau menghadiahkan membincangkan isu ini pula, maka penulis tumpukan kepada
pahala bacaan seperti yang dinyatakan di atas adalah kalangan para ulama dari mazhab Syafie kerana ramai
persoalan besar yang melibatkan akidah dan ibadah. Wajib mereka yang bermazhab Syafie menyangka bahawa amalan
diketahui oleh setiap orang yang beriman bahawa masalah kenduri arwah, tahlilan, yasinan atau amalan mengirim
akidah dan ibadah tidak boleh dilakukan secara suka-suka pahala adalah diajarkan oleh Imam Syafie dan para ulama
(tanpa ada hujjah atau dalil dari Kitab Allah dan Sunnah yang berpegang dengan mazhab Syafie.
RasulNya), tidak boleh berpandukan pada anggapan yang
disangka baik lantaran ramainya masyarakat yang Insya-Allah, mudah-mudahan tulisan ini bukan sahaja dapat
melakukannya, kerana Allah Subhanahu wa-Ta'ala telah menjawab pertanyaan bagi mereka yang bertanya, malah
memberi amaran yang tegas kepada mereka yang suka akan sampai kepada mereka yang mempersoalkan isu ini,
bertaqlid (meniru) perbuatan orang ramai yang tidak ada dalil termasuklah mereka yang masih tersalah anggap tentang
atau suruhannya dari syara sebagaimana firmanNya: hukum sebenar kenduri arwah (tahlilan atau yasinan)
menurut Ahli Sunnah wal-Jamaah.

ْ‫وَاِنْ ﺗُﻄِﻊْ اَﻛْﺜَﺮَ ﻣَﻦْ ﻓِﻰ اْﻻَرْضِ ﯾُﻀِﻠﱡﻮْكَ ﻋَﻦْ ﺳَ ﺒِﯿْﻞِ اﷲِ اِن‬ KENDURI ARWAH, TAHLILAN &
َ‫ﯾﱠﺘﱠﺒِﻌُﻮْنَ اِﻻﱠ اﻟﻈﱠﻦﱠ وَاِنْ ھُﻢْ اِﻻﱠ ﯾَﺨْﺮُﺻُﻮْن‬ YASINAN MENURUT ULAMA
"Dan jika kamu menuruti kebanyakan (majoriti)
orang-orang yang di muka bumi ini, nescaya mereka SYAFIE
akan menyesatkan diri kamu dari jalan Allah. Mereka
tidak lain hanya mengikuti persangkaan belaka dan Mungkin ramai dari kalangan pengikut mazhab Syafie tidak
mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)". menyedari bahawa bertahlil dengan cara berkumpul beramai-
(QS. Al-An'am, 6:116) ramai, membaca al-Quran, berzikir, berdoa dan mengadakan
hidangan makanan di rumah si Mati atau keluarga si Mati
bukan sahaja Imam Syafie yang menghukum haram dan
Begitu juga sesuatu amalan yang disangkakan ibadah sama
bid'ah, malah ramai para ulama mazhab Syafie turut
ada yang dianggap wajib atau sunnah, maka ia tidak boleh
berpendirian seperti Imam Syafie. Adapun antara meraka
ditentukan oleh akal atau hawa nafsu, antara amalan
yang mengharamkan kenduri arwah, yasinan, tahlilan dan
tersebut ialah amalan kenduri arwah (tahlilan atau yasinan)
selamatan ialah Imam Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani,
maka lantaran ramainya orang yang mengamalkan dan
Imam Ibn Katsir, Imam ar-Ramli dan ramai lagi para ulama
adanya unsur-unsur agama dalam amalan tersebut seperti
muktabar dari kalangan yang bermazhab Syafie,
bacaan al-Quran, zikir, doa dan sebagainya, maka
sebagaimana beberapa fatwa tentang pengharaman tersebut
kerananya dengan mudah diangkat dan dikategorikan
dari mereka dan Imam Syafie rahimahullah:
sebagai ibadah. Sedangkan kita hanya dihalalkan mengikut
dan mengamalkan apa yang benar-benar telah disyariatkan
oleh al-Quran dan as-Sunnah jika ia dianggap sebagai .ٌ‫وَاَﻛْﺮَهُ اﻟْﻤَﺎْﺗَﻢَ وَھِﻲَ اﻟْﺠَﻤَﺎﻋَﺔُ وَاِنْ ﻟَﻢْ ﯾَﻜُﻦْ ﻟَﮭُﻢْ ﺑُﻜَﺎء‬
ibadah sebagaimana firman Allah Azza wa-Jalla:
"Dan aku telah memakruhkan (mengharamkan)
makan, iaitu berkumpul di rumah (si Mati) walaupun MENGHADIAHKAN PAHALA
3
bukan untuk tangisan (ratapan)". [ ] BACAAN KEPADA SI MATI
Mengadakan majlis kenduri iaitu dengan berkumpul beramai-
Jika dipertimbangkan mengikut logika akal, amalan
ramai terutamanya untuk berzikir, tahlilan, membaca surah
membaca fatihah atau membaca ayat-ayat al-Quran
Yasin atau kenduri arwah sebagaimana yang dilakukan oleh
kemudian menghadiahkan pahala bacaannya kepada si Mati
masyarakat Nusantara di rumah si Mati atau memperingati
(arwah), tentulah tidak ada salahnya, malah ia
kematian, maka semuanya itu benar-benar dihukum bid'ah
menggambarkan suatu perbuatan yang baik, bagus dan
yang mungkar oleh Imam Syafie rahimahullah sebagaimana
mulia. Begitu juga dengan membaca al-Quran dengan
fatwa-fatwa beliau dan para ulama yang bermazhab Syafie
mengadakan kenduri arwah, tahlilan atau yasinan beramai-
yang selanjutnya:
ramai atau berseorangan, sama ada yang dikhususkan di
malam-malam tertentu, di hari-hari tertentu, di bulan-bulan
ِ‫وَاَﻣﱠ ﺎ اِﺻْ ﻼَحُ اَھْ ﻞُ اﻟْﻤَﯿﱢ ﺖِ ﻃَﻌَﺎﻣً ﺎ وَﺟَﻤْ ﻊُ اﻟﻨﱠ ﺎسَ ﻋَﻠَﯿْ ﮫ‬ tertentu atau di tempat-tempat tertentu seperti di atas kubur
dan sebagainya, pastinya sekali pandang perbuatan ini
.ٍ‫ﻏﯿْﺮُ ﻣُﺴْﺘَﺤَﺒﱠﺔ‬
َ ٌ‫ﻓَﺒِﺪْﻋَﺔ‬ adalah baik, malah menggambarkan pekerjaan terpuji kerana
"Adapun menyediakan makanan oleh keluarga si antara tujuannya ialah untuk menghapuskan dosa seseorang
Mati dan berkumpul beramai-ramai di rumah (si Mati) (roh orang mati) di samping mengirim pahala yang dibaca
4
tersebut maka itu adalah bid'ah bukan sunnah". [ ] oleh orang yang ramai kepada si mati untuk mengurangkan
penderitaannya. Namun, apabila dikembalikan kepada syara
ia adalah perbuatan bid’ah yang mungkar.
Di dalam kitab (‫ )اﻋﺎﻧ ﺔ اﻟﻄ ﺎﻟﺒﯿﻦ‬juz. 2 hlm. 146 ada disebut
pengharaman kenduri arwah, iaitu:
Ada antara mereka (terutama pengemar kenduri arwah,
yasinan, tahlilan dan selamatan) berhujjahkan hadis berikut
‫وَﻣَﺎ اﻋْﺘِﯿْﺪَ ﻣِﻦْ ﺟَﻌْﻞِ اَھْﻞَ اﻟْﻤَﯿﱢﺖِ ﻃَﻌَﺎﻣًﺎ ﻟِﯿَﺪْﻋُﻮْ اﻟﻨﱠ ﺎسَ اِﻟَﯿْ ِﮫ‬ untuk membolehkan membaca surah Yasin sama ada untuk
menghapuskan dosa si Mati atau mengirim pahala bacaan
َ‫ﺑِﺪْﻋَﺔٌ ﻣَﻜْﺮُوْھَﺔٌ ﻛَﺎِﺟْﺘِﻤَﺎﻋِﮭِﻢْ ﻟِﺬَﻟِﻚَ ﻟِﻤَﺎ ﺻَﺢﱠ ﻋَﻦْ ﺟَﺮِﯾْ ﺮِ ﻗَ ﺎل‬ tersebut kepada si Mati:

ِ‫ ﻛُﻨﱠ ﺎ ﻧَﻌُ ﺪﱡ اْﻻِﺟْﺘِﻤَ ﺎعَ ﻻَھْ ﻞ‬: َ‫ ﻋَ ﻦْ ﺟَﺮِﯾْ ﺮِ ﺑْ ﻦِ ﻋَﺒْ ﺪِاﷲِ ﻗَ ﺎل‬: ، ‫ﻣَﻦْ زَارَ ﻗَﺒْﺮَ وَاﻟِﺪَﯾْﮫِ اَوْ اَﺣَ ﺪِھِﻤَﺎ ﯾَ ﻮْمَ اﻟْﺠُﻤْﻌَ ﺔِ ﻓَﻘَ ﺮَاَ ﯾَ ﺲ‬
‫ )رواه اﻻﻣ ﺎم اﺣﻤ ﺪ‬.ِ‫اﻟْﻤَﯿﱢﺖِ وَﺻَﻨْﻌُﮭُﻢْ اﻟﻄﱠﻌَﺎمَ ﻣِ ﻦَ اﻟﻨﱢﯿَﺎﺣَ ﺔ‬ . ُ‫ﻏﻔِﺮَ ﻟَﮫ‬
ُ
.(‫واﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ ﺑﺎﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ‬ “Barangsiapa yang menziarahi kubur orang
"Dan apa yang telah menjadi kebiasaan manusia tuanya atau salah seorang dari keduanya pada hari
tentang menjemput orang dan menyediakan hidangan Jumaat, kemudian membacakan surah Yasin, maka akan
makanan oleh keluarga si Mati adalah bid’ah yang diampunkan dosanya".
dibenci, termasuklah dalam hal ini berkumpul beramai-
ramai di rumah keluarga si Mati kerana terdapat hadis Hadis di atas ini adalah hadis batil, palsu atau tidak ada asal
sahih dari Jarir bin Abdullah berkata: Kami menganggap usulnya. Terdapat di dalam sanadnya seorang yang
berkumpul beramai-ramai (berkenduri arwah) di rumah si bernama 'Amar yang dikenali sebagai pemalsu hadis dan
Mati dan menyiapkan makanan sebagai ratapan". banyak meriwayatkan hadis-hadis yang batil. Imam
(Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn majah dengan Daraqutni rahimahullah berkata tentang 'Amar: "Amar
6
5
sanad yang sahih). [ ] adalah seorang pemalsu hadis". [ ]

Fatwa Imam Syafie dan para ulama muktabar yang Terdapat beberapa ulama yang sezaman dengan Imam
bermazhab Syafie telah mengharamkan berkumpul beramai- Syafie yang telah mengharamkan kenduri arwah, salah
ramai dan menyediakan hidangan makanan di rumah si Mati seorang dari mereka ialah sahabat Imam Syafie bernama
untuk tujuan kenduri arwah, tahlilan, yasinan dan Imam Muzani rahimahullah, beliau menolak pendapat
menghadiahkan (mengirim) pahala bacaan al-Quran kepada mereka yang membolehkan kenduri arwah, malah beliau
arwah si Mati Mereka berdalilkan al-Quran, hadis dan athar- telah menfatwakan tentang pengharaman mengirim
athar para sahabat yang sahih sebagaimana yang (menghadiahkan) pahala dari bacaan al-Quran untuk
dikemukakan oleh mereka melalui tulisan-tulisan di kitab- menyelamatkan orang mati sebagaimana yang diamalkan
kitab mereka. Mereka tidak mungkin mengharamkan atau dalam majlis kenduri arwah, beliau berkata:
menghalalkan sesuatu mengikut akal fikiran, pendapat atau
hawa nafsu mereka semata, pastinya cara mereka
mengharamkan semua itu dengan berdalilkan kepada al-
ُ ‫ﻓَﺎَﻋْﻠَﻢَ رَﺳُﻮْلُ اﷲِ ﺻَﻠﱠﻰ اﷲُ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَﺳَﻠﱠﻢَ ﻣِﺜْﻞَ ﻣَ ﺎ اَﻋْﻠَ ﻢَ ا‬
‫ﷲ‬
Quran, as-Sunnah dan athar dari para ulama yang
bermanhaj Salaf as-Soleh.
ِ‫ﻣِﻦْ اَنﱠ ﺟِﻨَﺎﯾَﺔَ ﻛُﻞﱢ اﻣْ ﺮِئٍ ﻋَﻠَﯿْ ﮫِ ﻛَﻤَ ﺎ اَنﱠ ﻋَﻤَﻠُ ﮫُ ﻟَ ﮫُ ﻻَ ﻟِﻐَﯿْ ﺮِه‬
.ِ‫وَﻻَ ﻋَﻠَﯿْﮫ‬
"Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam telah
memberitahu sebagaimana Allah memberitahu: Bahawa
dosa tiap-tiap orang adalah buat kecelakaan dirinya
sendiri sebagaimana amalannya itu buat kebaikan
[7]
3 dirinya sendiri bukan untuk kecelakaan orang lain".
Lihat: Al-Umm. Juz 1. hlm. 248.
4
Lihat: ‫ﻣﻐ ﻨﻰ اﻟﻤﺤﺘ ﺎج‬. Juz 1. Hlm. 268.
5 6
Lihat: ‫ اتﻛﺘ ﺎب اﻟﻤﻮﺿ ﻮع‬Juz 3. Hlm. 239, dan Lihat: ‫اﻋﺎﻧ ﺔ‬ Lihat: ‫ ھ ﺎﻣﺶ اﻻم ﻟﻠﺸ ﺎﻓﻌﻲ‬Juz. 7. Hlm. 269.
7
‫ اﻟﻄ ﺎﻟﺒﯿﻦ‬Juz. 2. Hlm. 146. Lihat: Al-Umm. Juz 1. Hlm. 248.
hanya untuk si Pembaca. Pahala amalan pula tidak
Terdapat juga segolongan mereka yang berhujjahkan fatwa boleh dipindah-pindahkan dari si Pembuat berdasarkan
Syeikhul Islam Imam Ibn Taimiyah rahimahullah yang firman Allah Ta’ala: Dan manusia tidak memperolehi
pernah membolehkan perbuatan mereka yang pahala kecuali dari amalan yang dikerjakannya sendiri”.
menghadiahkan pahala bacaan al-Quran kepada orang yang
telah mati, tetapi pada kenyataannya Syeikhul Islam Ibn Ada yang berpendapat bahawa ayat 39 di surah an-Najm ini
Taimiyah telah rujuk (menarik balik dan membatalkan fatwa telah dan dimansuhkan oleh ayat 21 di surah ath-Thur.
beliau), yang mana beliau telah menegaskan: Imam Syaukani rahimahullah menolak pendapat ini dan
beliau berkata:
“Bahawa bukan menjadi suatu kebiasaan bagi
para Salaf as-Soleh apabila mereka mengerjakan solat- “Adapun makna dari ayat: (Seseorang tidak akan
solat sunnah, berpuasa, haji dan membaca al-Quran lalu mendapat melainkan atas usahanya sendiri). Lafaz
pahalanya dihadiahkan kepada orang yang telah mati” dalam ayat ini termasuk umum yang mukhasas, oleh itu
tidak tepat kalau ada yang berkata bahawa ayat ini telah
Penarikan semula Syeikhul Islam Ibn Taimiyah terhadap dimansuhkan dalam urusan ini, kerana yang khas tidak
fatwa beliau yang pada asalnya membolehkan boleh memansuhkan lafaz umum, tetapi hanya sebagai
(menghadiahkan pahala bacaan al-Quran kepada si Mati) takhsisnya sahaja. Maka apabila ada dalil lain yang
kemudian mengharamkannya, ianya boleh ditemui di dalam boleh menentukan bahawa seseorang memperolehi
kitab Ali Abdul al-Kafi as-Subki “Takmilatul Majmu” ‫ ﺷﺮح‬- manfaat dari amal orang lain, maka dalil itu sebagai
‫ ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻣﮭﺬب‬jld. 10 hlm. 417. takhsisnya bukan sebagai nasikh serperti ayat yang
terdapat di surah ath-Thur: (Kami akan hubungkan
dengan mereka itu anak cucu mereka)”.
Di dalam kitab (‫ )اﻟﺨﺎزن اﻟﺠﻤﻞ‬juz. 4 hlm. 236 dan di dalam
kitab “Syarah Muslim” juz 1 hlm. 90. Imam an-Nawawi Namun apabila dibuka secara ilmiyah ruang agama untuk
rahimahullah telah menjelaskan pendapat Imam as-Syafie membincangkan, mengkaji dan meneliti semula amalan yang
tentang perbuatan yang diamalkan dalam majlis kenduri diperkatakan di atas, terbukti ia terlalu bertentangan dengan
arwah iaitu pengiriman pahala kepada orang mati. Beliau syara, malah termasuk dalam amalan atau perbuatan yang
berkata: ditegah, diharamkan dan bid'ah. Benarnya kenyataan ini
dapat dibuktikan apabila kita memahami kesemua hujjah-
ُ‫وَاَﻣﱠﺎ ﻗِﺮَاءَ ةُ اﻟْﻘُﺮْآنِ ﻓَﺎﻟْﻤَﺸْﮭُﻮْرُ ﻣِ ﻦْ ﻣَ ﺬْھَﺐِ اﻟ ﺸﱠﺎﻓِﻌِﻰ اَﻧﱠ ﮫ‬ hujjah dan dalil-dalil syara yang dikemukakan oleh para
ulama dari kalangan mazhab Syafie.
.ِ‫ﻻَ ﺗَﺼِﻞُ ﺛَﻮَاﺑُﮭَﺎ اِﻟَﻰ اﻟْﻤَﯿﱢﺖ‬
“Adapun bacaan al-Quran maka yang masyhur di Walaupun ada pendapat yang menyangka bahawa persoalan
kalangan mazhab Syafie bahawa tidak sampai pahala kenduri arwah, yasinan, tahlilan dan selamatan ini tidak perlu
bacaan yang dikirim kepada orang yang telah mati”. diungkit dan dibangkitkan lagi kerana (kononnya) ia telah
lama diselesaikan oleh para ulama, namun perlu diketahui
Sekali lagi Imam an-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahawa yang telah diselesaikan oleh para ulama
terutamanya Imam Syafie dan para ulama yang bermazhab
dalam kitab ‫ ﺷ ﺮح ﻣﮭ ﺬب‬، ‫ ﺗﻜﻤﻠ ﺔ اﻟﻤﺠﻤ ﻮع‬- ‫ اﻟ ﺴﺒﻜﻲ‬juz 10 hlm. Syafie ialah tentang pengharaman dan bid’ahnya amalan
426 bahawa: tersebut bukan sebaliknya. Pembuktian kenyataan ini dapat
difahami dan dibuktikan melalui beberapa fatwa Imam Syafie
‫ﻼةُ ﻋَﻨْ ُﮫ‬َ ‫وَاَﻣﱠﺎ ﻗِﺮَاءَ ةُ اﻟْﻘُﺮْآنِ وَﺟَﻌَ ﻞَ ﺛَﻮَاﺑَﮭَ ﺎ ﻟِﻠْﻤَﯿﱢ ﺖِ وَاﻟ ﺼﱠ‬ dan para ulama as-Syafieyah sebagaimana yang telah di
nukil di dalam tulisan ini.
َ‫وَﻧَﺤْﻮَھَﺎ ﻓَﺬَھَﺐَ اﻟﺸﱠﺎﻓِﻌِﻲ وَاﻟﺠُﻤْﮭُﻮْرُ اَﻧﱠﮭَﺎ ﻻَ ﺗَﻠْﺤَ ﻖُ اﻟْﻤَﯿﱢ ﺖ‬
.ِ‫ وَﻛَﺮﱠرَ ذَﻟِﻚَ ﻓِﻰ ﻋِﺪﱠةِ ﻣَﻮَاﺿِﻊِ ﻓِﻰ ﺷَﺮْحِ ﻣُﺴْﻠِﻢ‬، PENGHARAMAN KENDURI
“Adapun pembacaan al-Quran dan menghadiahkan
pahalanya kepada orang mati, membayar solatnya dan ARWAH, TAHLILAN, YASINAN &
sebagainya, maka menurut Imam Syafie dan jumhur
ulama Syafie adalah tidak sampai kepada si Mati.
SELAMATAN
Penjelasan seperti ini telah diulang-ulang (oleh Imam
Muslim) dalam kitab syarah Muslim”. Amalan mengadakan kenduri arwah dengan pembacaan
surah al-Fatihah, Surah al- Ikhlas, Surah al-Falaq, surah an-
Nas, surah Yasin dan beberapa ayat yang lain secara
Di dalam kitab ‫ اﻟﻔﺘ ﺎوى اﻟﻜﺒ ﺮى اﻟﻔﻘﮭﯿ ﺔ‬Syeikh al-Haitami beramai-ramai amat bertentangan dengan nas al-Quran,
rahimahullah juga telah menjelaskan: hadis-hadis sahih dan athar para sahabat. Membaca al-
Quran berjamaah (beramai-ramai) dengan mengangkat
‫اَﻟْﻤَﯿﱢﺖُ ﻻَﯾُﻘْﺮَاُ ﻋَﻠَ ﻰ ﻣَﺎاَﻃْﻠَﻘَ ﮫُ اﻟْﻤُﺘَﻘَ ﺪﱢﻣُﻮْنَ ﻣِ ﻦْ اَنﱠ اﻟْﻘِ ﺮَاءَ َة‬ suara sehingga tidak ketahuan bunyi bacaan dan siapa
pendengarnya telah ditegah oleh Allah di dalam firmanNya:
‫ﺼﻠُﮫُ اَي اﻟْﻤَﯿﱢ ﺖَ ﻻَنﱠ ﺛَﻮَاﺑَﮭَ ﺎ ﻟِﻠْﻘَ ﺎرِئ وَاﻟﺜﱠ ﻮَابُ ﻋَﻠَ ﻰ‬ ِ ‫ﻻَ ﺗ‬
ْ‫ ﻗَ ﺎلَ ﺗَﻌَ ﺎﻟَﻰ }وَاَن‬، ِ‫ﻋَﻤَ ﻞِ ﻻَﯾُﻨْﻘَ ﻞُ ﻋَ ﻦْ ﻋَﺎﻣِ ﻞِ ذَﻟِ ﻚَ اﻟْﻌَﻤَ ﻞ‬ .َ‫وَاِذَا ﻗُﺮِئَ اﻟْﻘُﺮْآنُ ﻓَﺎﺳْﺘَﻤِﻌُﻮْا ﻟَﮫُ وَاَﻧْﺼِﺘُﻮْا ﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ ﺗُﺮْﺣَﻤُﻮْن‬
“Dan apabila dibacakan al-Quran, maka
.{‫ﻟَﯿْﺲَ ﻟﻼِﻧْﺴَﺎنِ اِﻻﱠ ﻣَﺎﺳَﻌَﻰ‬ dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan
tenang agar kamu mendapat rahmat”. (QS. Al-A’raf, 7:204)
“Mayat tidak boleh dibacakan al-Quran
sebagaimana keterangan yang ditetapkan oleh orang-
Begitu juga al-Quran diturunkan dari langit bukan untuk
orang terdahulu, bahawa bacaan al-Quran pahalanya
dibacakan kepada orang yang sudah mati, tetapi untuk orang
tidak sampai kepada si Mati, lantaran pahala bacaan
yang masih hidup dan wajib dibaca oleh mereka yang masih
hidup, kerana orang mati sudah tidak mampu lagi mendengar ‫ ﻟَ ْﻮ‬: َ‫ﻣَﺎﺗَ ﺖْ وَﻋَﻠَﯿْﮭَ ﺎ ﺻَ ﻮْمُ ﺷَ ﮭْﺮٍ اَﻓَﺎَﻗْ ﻀِﯿْﮫِ ﻋَﻨْﮭَ ﺎ ؟ ﻓَﻘَ ﺎل‬
perintah al-Quran sebagaimana firman Allah:
َ‫ ﻗَ ﺎل‬. ْ‫ ﻧَﻌَ ﻢ‬: َ‫ﻛَﺎنَ ﻋَﻠَﻰ اُﻣﱢﻚَ دَﯾْﻦٌ اَﻛُﻨْﺖَ ﻗَﺎﺿِﯿْﮫِ ﻋَﻨْﮭَﺎ ؟ ﻗَ ﺎل‬
‫ِاﻧﱠﻚَ ﻻَ ﺗُﺴْﻤِﻊُ اﻟْﻤَﻮْﺗَﻰ‬ .‫ ﻓَﺪَﯾْﻦُ اﷲِ اَﺣَﻖﱡ اَنْ ﯾُﻘْﻀَﻰ‬:
“Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan “Dari Ibn Abbar radiallahu ‘anhu berkata:
orang-orang mati itu mendengar”. (QS. An-Naml, 27:80) Seorang lelaki datang kepada nabi sallallahu ‘alaihi
wasallam bertanya: Ya Rasulullah! Ibuku telah
meninggal sedangkan dia masih berhutang puasa
ْ‫ اِنﱠ اﷲَ ﯾُ ﺴْﻤِﻊُ ﻣَ ﻦ‬، ُ‫وَﻣَ ﺎ ﯾَ ﺴْﺘَﻮِى اْﻻَﺣْﯿَ ﺂءُ وَﻻَ اْﻻَﻣْ ﻮَات‬ sebulan belum dibayar, apakah boleh aku membayarnya
untuk ibuku? Baginda menjawab: Andaikata ibumu
.ِ‫ وَﻣَﺎ اَﻧْﺖَ ﺑِﻤُﺴْﻤِﻊٍ ﻣﱠﻦْ ﻓِﻰ اﻟْﻘُﺒُﻮْر‬، ُ‫ﯾﱠﺸَﺂء‬ menanggung hutang apakah engkau yang
“Dan tidak sama orang-orang yang hidup dan membayarnya? Beliau menjawab: Ya. Maka baginda
orang-orang yang mati, sesungguhnya Allah bersabda: Hutang kepada Allah lebih patut dibayarnya”
[9]
memberikan pendengaran kepada siapa yang
dikehendakiNya dan kamu sekali-kali tiada sanggup
menjadikan orang yang dalam kubur dapat mendengar”.
‫ اَنﱠ رَﺟُﻼً اَﺗَ ﻰ اﻟﻨﱠﺒِ ﻲﱡ ﺻَ ﻠﱠﻰ‬: ‫ﻋَﻦْ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔَ رَﺿِﻲَ اﷲُ ﻋَﻨْﮭَﺎ‬
Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam pula telah
bersabda bahawa apabila seseorang yang telah mati, sama
ْ‫ ﯾَ ﺎ رَﺳُ ﻮْلَ اﷲِ اِنﱠ اُﻣﱢ ﻲْ اﻗْﺘُﻠِﺘَ ﺖ‬: َ‫اﷲُ ﻋَﻠَﯿْ ﮫِ وَﺳَ ﻠﱠﻢَ ﻓَﻘَ ﺎل‬
ada para nabi, para rasul atau para wali maka semua
tangungjawab dan segala urusannya dengan persoalan
ٌ‫ﻇﻨﱡﮭَ ﺎ ﻟَﻮْﺗَﻜَﻠﱠﻤَ ﺖْ ﺗَ ﺼَﺪﱠﻗَﺖْ اَﻓَﻠَﮭَ ﺎ اَﺟْ ﺮ‬
ُ َ‫ﻧَﻔْﺴَﮭَﺎ وَﻟَﻢْ ﺗُ ﻮْصِ وَا‬
dunia telah tamat, selesai dan terputus sehingga tiada kaitan . ْ‫ ﻧَﻌَﻢ‬: َ‫اِنْ ﺗَﺼَﺪﱠﻗْﺖُ ﻋَﻨْﮭَﺎ ؟ ﻗَﺎل‬
dan hubungannya lagi dengan dunia dan para penghuninya
“Dari ‘Aisyah radiallahu ‘anhu berkata:
kecuali tiga perkara sebagaimana sabda baginda:
Bahawasanya seorang lelaki datang kepada Nabi
sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan berkata: Wahai
: ٍ‫ﻼﺛَ ﺔ‬
َ َ‫اِذَا ﻣَ ﺎتَ اْﻻِﻧْ ﺴَـﺎن اِﻧـْﻘ ـَﻄَﻊَ ﻋَﻨْ ﮫُ ﻋَﻤَﻠُ ﮫُ اِﻻﱠ ﻣِ ﻦْ ﺛ‬ Rasulullah! Ibuku telah mati mendadak, sehingga dia
tidak berkesempatan untuk berwasiat dan saya rasa
ٍ‫ أوْوَﻟ ـَﺪٍ ﺻَ ﺎﻟﺢ‬، ِ‫ اَوْﻋِﻠْ ﻢٍ ﯾـُﻨـْﺘ َـﻔَﻊُ ﺑ ِـﮫ‬، ٍ‫ﺻَﺪَﻗَ ـﺔٍ ﺟَﺎرِﯾَ ﺔ‬ andaikan ia mendapat kesempatan berkata tentu dia
berwasiat (supaya bersedekah). Adakah ia mendapat
ُ‫ﯾـَﺪْﻋُـﻮْﻟَﮫ‬ pahala jika aku bersedekah untuknya? Baginda
[10]
"Apabila mati anak Adam, putuslah semua sallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: Ya”.
amalannya kecuali tiga perkara: Sedekah jariah, ilmu
yang dimanfaatkan
mendoakannya."
[8]
atau anak soleh yang
‫ﻋَﻦِ اﺑْﻦِ ﻋَﺒﱠ ﺎسٍ رَﺿِ ﻲَ اﷲُ ﻋَﻨْﮭُﻤَ ﺎ اَنﱠ اﻣْ ﺮَاَةً ﻣِ ﻦْ ﺟُﮭَﯿْﻨَ َﺔ‬
‫ ﯾَ ﺎ‬: ْ‫ﺟَ ﺎءَ تْ اِﻟَ ﻰ اﻟﻨﱠﺒِ ﻲﱢ ﺻَ ﻠﱠﻰ اﷲُ ﻋَﻠَﯿْ ﮫِ وَﺳَ ﻠﱠﻢَ ﻓَﻘَﺎﻟَ ﺖ‬
Walaupun hadis di atas hanya menyebut doa dari anak yang
soleh untuk ibu bapanya, namun permohonan doa kaum ْ‫ اَنﱠ اُﻣﱢﻲْ ﻧَﺬَرَتْ اَنْ ﺗَﺤِﺞﱠ ﻓَﻠَﻢْ ﺗَﺤِﺞﱠ ﺣَﺘﱠﻰ ﻣَﺎﺗَ ﺖ‬، ِ‫رَﺳُﻮْلَ اﷲ‬
muslimin di dunia yang masih hidup untuk mereka yang
sudah mati juga diharuskan. Walau bagaimanapun, doa dari َ‫ اَرَاَﯾْ ﺖِ ﻟَ ﻮْ ﻛَ ﺎن‬. ‫ ﻧَﻌَ ﻢْ ﺣُﺠﱢ ﻲْ ﻋَﻨْﮭَ ﺎ‬: َ‫اَﻓَ ﺎَﺣِﺞﱡ ﻋَﻨْﮭَ ﺎ ؟ ﻗَ ﺎل‬
anak yang soleh adalah berpanjangan dan tidak terputus
kerana anak termasuk hasil usaha seseorang semasa di ‫ﻋَﻠَﯿْﮭَ ﺎ دَﯾْ ﻦٌ اَﻛُﻨْ ﺖَ ﻗَﺎﺿِ ﯿَﺘَﮫُ ؟ اُﻗْ ﻀُﻮْا اﷲَ ﻓَ ﺎﷲُ اَﺣَ ﻖﱡ‬
dunia yang keluar dari tulang sulbinya.
.ِ‫ ﻓَﺎﷲُ اَﺣَﻖﱡ ﺑِﺎﻟْﻮَﻓَﺎء‬: ٍ‫ﺑِﺎﻟْﻘَﻀَﺎءِ وَﻓِﻰ رِوَاﯾَﺔ‬
Anak yang soleh disebut oleh Nabi di dalam sabdanya "Dari Ibn Abbas radiallahu 'anhuma berkata:
sebagai penyambung amal jariah setelah kematian orang Seorang perempuan dari suku Juhainah datang kepada
tuanya. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bertanya: Ibuku nazar
sallam menggalakkan orang-orang beriman supaya akan mengerjakan haji, tetapi dia telah meninggal
mengahwini perempuan-perempuan yang solehah, yang sebelum menunaikan nazarnya apakah boleh aku
subur dan pandai memelihara anak-anaknya agar anak-anak menghajikannya? Baginda menjawab: Ya, hajikan
yang ditinggalkan akan menjadi penyambung amal jariah dan untuknya, bagaimana sekiranya ibumu menanggung
mendoakannya. Sehingga tidak dipertikaikan oleh kalangan hutang, apakah engkau yang membayarnya? Bayarlah
para ulama Ahli Sunnah wal-Jamaah yang bermanhaj Salaf hak Allah, kepada Allah lebih layak orang
[11]
as-Soleh bahawa amalan ibu-bapa yang terputus sewajarnya membayarnya".
disambung oleh anak-anak yang ditinggalkan oleh orang
tuanya. Apa yang perlu diberi perhatian: "Hanya anak-
anaknya sahaja, bukan orang lain" yang dibolehkan ‫ اَنﱠ رَﺟُ ﻼً اَﺗَ ﻰ اﻟﻨﱠﺒِ ﱡ‬. ‫ﻋَﻦِ اﺑْﻦِ ﻋَﺒﱠ ﺎسٍ رَﺿِ ﻲَ اﷲُ ﻋَﻨْﮭُﻤَ ﺎ‬
‫ﻲ‬
menyambung amal orang tuanya yang terputus sebagaimana
yang dapat difahami dari dalil-dalil yang berikut: ُ‫ اَنﱠ اَﺑِ ﻰْ ﻣَ ﺎتَ وَﻋَﻠَﯿْ ﮫِ ﺣَﺠﱠ ﺔ‬: َ‫ﺻَﻠﱠﻰ اﷲُ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَﺳَ ﻠﱠﻢَ ﻓَﻘَ ﺎل‬

‫ ﺟَ ﺎءَ رَﺟُ ﻞٌ اِﻟَ ﻰ‬: َ‫ﻋَﻦِ اﺑْﻦِ ﻋَﺒﱠ ﺎسِ رَﺿِ ﻲَ اﷲُ ﻋَﻨْﮭُﻤَ ﺎ ﻗَ ﺎل‬ 9
HR. Muslim (3084) al-Wasaya, Tirmizi (1298) al-Ahkam,
ْ‫ ﯾَﺎ رَﺳُﻮْلَ اﷲِ اِنﱠ اُﻣﱢ ﻲ‬: َ‫اﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ ﺻَﻠَﻰ اﷲُ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَﺳَﻠﱠﻢَ ﻓَﻘَﺎل‬ Nasaii (3591) al-Wasaya, Abu Daud (2494) al-Wasaya,
Ahmad (8489) Musnad.
10
HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmizi dan an-Nasaii.
8 11
HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmizi dan an-Nasaii. HR. Bukhari, Muslim dan an-Nasaii
Al-Quran menjadi garis panduan kepada mereka yang masih
‫ اَرَاَﯾْﺖَ ﻟَﻮْ اَنﱠ اَﺑَﺎكَ ﺗَﺮَكَ دَﯾْﻨً ﺎ‬: َ‫اْﻻِﺳْﻼَمِ اَﻓَﺎَﺣُﺞﱠ ﻋَﻨْﮫُ ؟ ﻓَﻘَﺎل‬ hidup. Dengan demikian, orang yang dapat mengambil
panduan mestilah dari kalangan orang-orang yang masih
َ‫ ﻓَﺎﺣْﺠُﺞْ ﻋَﻦْ اَﺑِﯿْﻚ‬: َ‫ ﻗَﺎل‬. ْ‫ ﻧَﻌَﻢ‬: َ‫ﻋَﻠَﯿْﮫِ اَﺗَﻘْﻀِﯿْﮫِ ﻋَﻨْﮫُ ؟ ﻗَﺎل‬ hidup sahaja. Orang-orang yang telah mati sudah tidak
"Dari Ibnu Abbas radiallahu 'anhu berkata: memerlukannya lagi kerana kehidupannya telahpun berakhir
Seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam
'alaihi wa-sallam lalu bertanya: Ayahku telah meninggal surah Yasin bahawa:
dan belum mengerjakan haji, apakah boleh aku
menghajikannya? Baginda menjawab: Bagaimana jika
ayahmu meninggalkan hutang, apakah kamu yang ‫ ﺎ وَﯾَﺤِ ﻖﱠ‬‫ ﻟِﯿُﻨْﺬِرَ ﻣَ ﻦْ ﻛَ ﺎنَ ﺣَﯿ‬. ٌ‫اِنْ ھُﻮَ اِﻻﱠ ذِﻛْﺮٌ وَﻗُﺮْآنٌ ﻣُﺒِﯿْﻦ‬
membayarnya? Jawabnya: Ya. Baginda bersabda:
Maka hajikanlah untuk ayahmu".
[12] .َ‫اﻟْﻘَﻮْلُ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻜَﺎﻓِﺮﯾْﻦ‬
"Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan
kitab yang memberi penerangan supaya dia memberi
‫ ﺗُﻮُﻓﱢﯿَ ﺖْ اُمﱡ ﺳَ ﻌْ ِﺪ‬: َ‫ﻋَﻦِ اﺑْﻦِ ﻋَﺒﱠﺎسٍ رَﺿِ ﻲَ اﷲُ ﻋَﻨْﮭُﻤَ ﺎ ﻗَ ﺎل‬ peringatan kepada orang-orang yang hidup". (QS.
Yaasin, 36:69-70)
‫ ﯾَ ﺎ رَﺳُ ﻮْلَ اﷲِ اِنﱠ‬: َ‫ ﻓَﻘَ ﺎل‬. ‫ﺑْ ﻦِ ﻋُﺒَ ﺎدَةَ وَھُ ﻮَ ﻏَﺎﺋِ ﺐٌ ﻋَﻨْﮭَ ﺎ‬
ُ‫ﺼﺪﱠﻗْﺖ‬ َ َ‫اُﻣﱢﻲْ ﺗُﻮُﻓِﯿﱠﺖْ وَاَﻧَﺎ ﻏَﺎﺋِ ﺐٌ ﻋَﻨْﮭَ ﺎ اَﯾَﻨْﻔَﻌُﮭَ ﺎ ﺷَ ﻲْءٌ اِنْ ﺗ‬ Anehnya, surah ini telah disalah gunakan dengan
menjadikan bacaan dari yang hidup untuk si Mati dengan
‫ ﻗَ ﺎلَ ﻓَ ﺎِﻧﱢﻲْ اُﺷْ ﮭِﺪُكَ اَنﱠ ﺣَ ﺎﺋِﻄِﻰ‬. ْ‫ ﻧَﻌَ ﻢ‬: َ‫ﺑِ ﮫِ ﻋَﻨْﮭَ ﺎ ؟ ﻗَ ﺎل‬ kepercayaan bahawa pahala bacaan dapat memberi manfaat
kepada si Mati. Inilah sangkaan yang buruk terhadap
‫اﻟْﻤِﺨْﺮَافَ ﺻَﺪَﻗَﺔٌ ﻋَﻨْﮭَﺎ‬ kesempurnaan kitab Allah disebabkan kejahilan dan
mengabaikan ilmu. Mereka tidak sedar untuk apa tujuan
"Dari Ibn Abbas radiallahu 'anhu berkata: Ibu
sebenar al-Quran diturunkan kepada manusia. Mereka
Sa'ad bin 'Ubadah ketika meninggal sedang Sa'ad tidak melakukan sesuatu terhadap al-Quran tanpa keizinan dari
ada. Lalu Sa'ad berkata: Wahai Rasulullah! Ibuku telah Allah dan RasulNya sepertimana perbuatan Yahudi dan
meninggal diwaktu aku tidak ada di rumah, apakah
Nasrani terhadap kitab mereka yang akhirnya terjadi
kiranya akan berguna baginya jika aku bersedekah?
tambahan, perubahan dan pemansukhan kepada kitab
Baginda menjawab: Ya!. Berkata Sa'ad: Saya
mereka.
persaksikan kepadamu bahawa kebun kurma yang
[13]
berbuah itu sebagai sedekah untuknya". Secara yang tidak disedari, perkara seperti ini telah dilakukan
juga oleh umat Islam dengan menambah-nambah, mereka-
ْ ِ‫ ﺟَﺎءَ تْ اِﻣْﺮَاَةٌ ﻣ‬:َ‫ﻋَﻦِ اﺑْﻦِ ﻋَﺒﱠﺎسٍ رَﺿِﻲَ اﷲُ ﻋَﻨْﮭُﻤَﺎ ﻗَﺎل‬
‫ﻦ‬ reka dan mengada-adakan amalan yang dicipta oleh mereka
sendiri yang disangka baik, akhirnya ia membawa kepada
‫ اَنﱠ ﻓَﺮِﯾْ ﻀَﺔَ اﷲِ ﻋَﻠَ ﻰ‬، ِ‫ ﯾَ ﺎ رَﺳُ ـﻮْلَ اﷲ‬: ْ‫ﺧَ ﺸْﻌَﻢَ ﻓَﻘَﺎﻟَ ﺖ‬ perbuatan bid'ah dan dosa. Allah telah menerangkan akan
ramainya manusia seperti ini lantaran berburuk sangka
‫ﻋِﺒَ ﺎدِهِ ﻓِ ﻰ اﻟْﺤَ ﺞﱢ اَدْرَﻛَ ﺖْ اَﺑِ ﻲْ ﺷَ ﯿْﺨًﺎ ﻛَﺒِﯿْ ﺮًا ﻻَ ﯾَﺜْﺒُ ﺖُ ﻋَﻠَ ﻰ‬ terhadap kesempurnaan al-Quran sehingga berani
melakukan sesuatu terhadap al-Quran mengikut hawa hafsu
ِ‫ وَذَﻟِ ﻚَ ﻓِ ﻰ ﺣَﺠﱠ ﺔ‬. ْ‫ ﻧَﻌَ ﻢ‬: َ‫ اَﻓَ ﺎَﺣُﺞﱡ ﻋَﻨْ ﮫُ ؟ ﻗَ ﺎل‬. ِ‫اﻟﺮﱠاﺣِﻠَ ﺔ‬ mereka. Allah berfirman:

ِ‫اﻟْﻮَدَاع‬
"Dari Ibn Abbas radiallahu 'anhu berkata: .ِ‫ﻏﯿْﺮَ اﻟْﺤَﻖﱢ ﻇَﻦﱠ اﻟْﺠَﺎھِﻠِﯿﱠﺔ‬
َ ِ‫ﯾَﻈُﻨﱡﻮْنَ ﺑِﺎﷲ‬
Seorang wanita dari suku Khasy'am datang kepada Nabi "Mereka menyangka tidak benar terhadap Allah
Muhammad sallallahu 'alaihi wa-sallam lalu bertanya: Ya seperti sangkaan orang-orang jahiliah". (QS. Ali Imran,
Rasulullah! Kewajipan Allah atas hambaNya berhaji 3:154)
telah menimpakan ayahku yang sangat tua sehingga
tidak dapat berkenderaan, apakah
menghajikannya? Baginda menjawab: Ya boleh. Dan
boleh aku
.َ‫وَﻣَﺎ ﻟَﮭُﻢْ ﻣِﻦْ ﻋِﻠْﻢٍ اِﻧْﮭُﻢْ اِﻻﱠ ﯾَﻈُﻨﱡﻮْن‬
pertanyaan ini terjadi ketika haji al-Wada'.
[14] "Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai ilmu
tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-
menduga (menyangka) sahaja". (QS. Al Jasiyah, 45:24)
‫ﻋَﻦْ اَﺑِﻲْ ھُﺮَﯾْﺮَةَ رَﺿِﻲَ اﷲُ ﻋَﻨْﮫُ اَنﱠ رَﺟُﻼً ﻗَﺎلَ ﻟِﻠﻨﱠﺒِﻲﱢ ﺻَ ﻠﱠﻰ‬
Di dalam al-Quran, terdapat banyak ayat-ayat yang
ِ‫ اِنﱠ اَﺑِ ﻲْ ﻣَ ﺎتَ وَﺗَ ﺮَكَ ﻣَ ﺎﻻً وَﻟَ ﻢْ ﯾُ ﻮْص‬: َ‫اﷲُ ﻋَﻠَﯿْ ﮫِ وَﺳَ ﻠﱠﻢ‬ menerangkan bahawa setiap insan hanya bertanggungjawab
di atas apa yang telah diamalkan oleh dirinya sendiri semasa
.ْ‫ ﻧَﻌَﻢ‬: َ‫ﻓَﮭَﻞْ ﯾَﻜْﻔِﻰ ﻋَﻨْﮫُ اَنْ اَﺗَﺼَﺪﱠقَ ﻋَﻨْﮫُ؟ ﻗَﺎل‬ di dunia. Tidak ada keterangan bahawa seseorang itu akan
“Dari Abi Hurairah radiallahu anhu berkata: Ada memikul tanggungjawab di atas amalan yang dilakukan oleh
seorang lelaki datang kepada Nabi Sallallahu ‘alaihi wa- orang lain, sama ada yang bersangkut-paut dengan dosa
sallam dan berkata: Ayahku telah meninggal dan dia atau pahala sebagaimana keterangan ayat di bawah ini:
meninggalkan harta dan tidak berwasiat, maka apa
berguna baginya jika aku bersedekah untuk dia? Jawab
baginda: Ya".
[15]
‫ وَاَنْ ﻟَﯿْﺲَ ﻟِﻼِﻧْ ﺴَﺎنِ اِﻻﱠ ﻣَ ﺎ‬، ‫اَﻻﱠ ﺗَﺰِرُوْا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُﺧْﺮَى‬
.‫ﺳَﻌَﻰ‬
12
"Sesungguhnya seseorang itu tidak akan
HR. Bukhari dan an-Nasaii. menanggung dosa seseorang yang lain dan
13
HR. An-Nasaii dan Imam Syafie. Hadis sahih. bahawasanya manusia tidak akan memperolehi ganjaran
14
HR. Bukhari, Turmizi dan an-Nasaii.
15
HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmizi dan an-Nasaii.
melainkan apa yang telah ia kerjakan". (QS. An-Najm,
53:38-39)
ْ‫ﺼﺤَﺎﺑَﺔِ رَﺿِ ﻲَ اﷲُ ﻋَ ﻨْﮭُﻢ‬
‫ﻟَ ﻢْ ﯾُﻨْﻘَ ﻞْ ذَﻟِ ﻚَ ﻋَ ﻦْ اَﺣَ ﺪٍ ﻣِ ﻦَ اﻟ ﱠ‬
Berkata al-Hafiz Imam Ibn Katsir rahimahullah:
.ِ‫وَﻟَﻮْﻛَﺎنَ ﺧَﯿْﺮًا ﻟَﺴَﺒَﻘُﻮْﻧَﺎ اِﻟَﯿْﮫ‬
"Tidak pernah disalin (diterima) perkara itu
ُ ‫وَ ﻣِ ﻦْ ھَ ﺬِهِ اْﻵﯾَ ﺔِ اﻟْﻜَﺮِﯾْﻤَ ﺔِ اِﺳْ ﺘَﻨْﺒَﻂَ اﻟ ﺸﱠﺎﻓِﻌِﻰ رَﺣِﻤَ ﮫُ ا‬
‫ﷲ‬ (menghadiahkan bacaan kepada orang mati) walaupun
dari seorang dari kalangan para sahabat radiallahu
‫وَﻣَ ﻦِ اﺗﱠﺒﻌُ ﮫُ اَنﱠ اﻟْﻘِ ﺮَاءَ ةَ ﻻَ ﯾَ ﺼِﻞُ اِھْ ﺪَاء ﺛَﻮَاﺑَﮭَ ﺎ اﻟْﻤَ ﻮْﺗَﻰ‬ 'anhum. Jika sekiranya ia suatu yang baik pasti mereka
[20]
telah mendahului kita melakukannya".
ِ‫ﻻَﻧﱠ ﮫُ ﻟَ ﯿْﺲَ ﻣِ ﻦْ ﻋَﻤَﻠِﮭِ ﻢْ وَﻻَ ﻛَ ﺴْﺒِﮭِﻢْ وَﻟِﮭَ ﺬَا ﻟَ ﻢْ ﯾُﻨْ ﺪَب اِﻟَﯿْ ﮫ‬
Imam at-Tabari rahimahullah pula menafsirkan ayat ini:
ِ‫رَﺳُﻮْلُ اﷲِ ﺻَ ﻠﱠﻰ اﷲُ ﻋَﻠَﯿْ ﮫِ وَﺳَ ﻠﱠﻢَ اُﻣﱠﺘَ ﮫُ وَﻻَ ﺣَ ﺜﱠﮭُﻢْ ﻋَﻠَﯿْ ﮫ‬
. ٍ‫وَﻻَ اَرْﺷَﺪَھُﻢْ اِﻟَﯿْﮫِ ﺑِﻨَﺺ‬ ‫ا‬‫اَﻧﱠﮫُ ﻻَ ﯾُﺠَﺎزَى ﻋَﺎﻣِﻞٌ اِﻻﱠ ﺑِﻌَﻤَﻠِﮫِ ﺧَﯿْﺮًا ﻛَﺎنَ اَوْ ﺷَﺮ‬
"Melalui ayat yang mulia ini, Imam Syafie "Bahawasanya seseorang itu tidak menerima
rahimahullah dan para pengikutnya mengambil hukum balasan dari amalnya, melainkan apa yang telah
[21]
bahawa pahala bacaan (al-Quran) dan hadiah pahala dikerjakan, sama ada (amalnya) itu baik atau buruk".
tidak sampai kepada si Mati kerana bukan dari amal
mereka dan bukan usaha meraka (si Mati). Oleh kerana Dan seterusnya Imam at-Tabari menjelaskan lagi:
itu Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam tidak pernah
mensunnahkan umatnya dan mendesak mereka
melakukan perkara tersebut dan tidak pula menunjuk ٍ‫ﻏﯿْ ﺮُ ﻋَﺎﻣِﻠِ ﮫِ وَﻻَ ﯾُﺜَ ﺎبُ ﻋَﻠَ ﻰ ﺻَ ﺎﻟِﺢ‬
َ ‫ﻻَﯾُﺆَاﺧَﺬُ ﺑَﻌُﻘُﻮْﺑَﺔِ ذَﻧْ ﺐ‬
kepadanya (menghadiahkan bacaan kepadasi Mati)
walaupun dengan satu nas (dalil)".
[16] ُ‫ﻏﯿْﺮُه‬
َ ِ‫ﻋَﻤَﻠِﮫ‬
"Tidak disiksa seseorang itu dengan sesuatu
Al-Hafiz Imam as-Syaukani rahimahullah menjelaskan di siksaan jika ia tidak mengerjakan dosa tersebut, dan
dalam tafsirnya: tidak diberi ganjaran di atas amal soleh untuk orang
[22]
yang tidak mengerjakannya ".

ُ‫ﻟَﯿْﺲَ ﻟَﮫُ اِﻻﱠ اَﺟْﺮُ ﺳَﻌْﯿِﮫِ وَﺟَﺰَاءُ ﻋَﻤَﻠِﮫِ وَﻻَ ﯾَﻨْﻔَﻊُ اَﺣَ ﺪًا ﻋَﻤَ ﻞ‬ Imam Fakhur ar-Razy rahimahullah pula menafsirkan:

.ٍ‫اَﺣَﺪ‬
"Seseorang tidak akan mendapat melainkan ‫اِنﱠ اﻟْﺤَ ﺴَﻨَﺔَ اﻟْﻐَﯿْ ﺮِ ﻻَ ﺗُﺠْ ﺪِى ﻧَﻔْﻌً ﺎ وَﻣَ ﻦْ ﻟَ ﻢْ ﯾَﻌْﻤَ ﻞْ ﺻَ ﺎﻟِﺤًﺎ‬
balasan atas usahanya dan ganjaran amalan (yang
diamalkannya sendiri), ia tidak memberi manfaat kepada ِ‫ﻻَﯾَﻨَﺎلُ ﺧَﯿْﺮًا ﻓَﯿَﻜْﻤُﻞُ ﺑِﻤَﺎ وَﯾَﻈْﮭَﺮُ اَنﱠ اﻟْﻤُﺴِﯿْﺊَ ﻻَ ﯾَﺠِ ﺪُ ﺑِ ﺴَﺒَﺐ‬
[17]
seseorang akan amalan orang lain."
.‫ﺣَﺴَﻨَﺔِ اﻟْﻐَﯿْﺮِ ﺗَﻮَاﺑًﺎ وَﻻَ ﯾَﺘَﺤَﻤﱠﻞُ ﻋَﻨْﮫُ اَﺣَﺪٌ ﻋِﻘَﺎﺑًﺎ‬
Menurut Imam Ibn Katsir rahimahullah pula ayat di atas "Sesungguhnya kebaikan orang lain tidak memberi
bermaksud: manfaat kepada orang lain yang tidak melakukannya,
sesiapa yang tidak beramal soleh ia tidak mendapat
kebaikannya. Maka cukuplah dengan ayat ini sudah
ِ‫ﻏﯿْ ﺮِهِ ﻛَ ﺬَﻟِﻚَ ﻻَﯾَﺤْ ﺼﻞُ ﻣِ ﻦَ اْﻻَﺟْ ﺮ‬
َ ُ‫ﻛَﻤَﺎ ﻻَﯾﺤْﻤ ﻞُ ﻋَﻠَﯿْ ﮫِ وِزْر‬ jelas bahawa orang yang berdosa tidak boleh mendapat
ganjaran dengan sebab kebaikan orang lain dan tidak
.ُ‫اِﻻﱠ ﻣَﺎ ﻛَﺴَﺐَ ھُﻮَ ﻧَﻔْﺴَﮫ‬ seseorangpun akan menanggung dosanya".
[23]

"Sebagaimana tidak dipikulkan (tidak


dipertanggung-jawabkan) dosa orang lain begitu juga ia Al-Hafiz Imam Jalalain rahimahullah pula menegaskan:
tidak mendapat ganjaran melainkan apa yang telah ia
[18]
kerjakan (usahakan) sendiri (semasa di dunia)".
ٌ‫ﻏﯿْﺮِهِ اﻟْﺨَﯿْﺮَ ﺷَﯿْﺊ‬
َ ِ‫ﻓَﻠَﯿْﺲَ ﻟَﮫُ ﻣِﻦْ ﺳَﻌْﻲ‬
Imam Ibn Katsir rahimahullah seterusnya menegaskan "Maka seseorang tidak akan mendapat apa-
[24]
bahawa: apapun dari usaha orang lain".

Ayat di atas ini amat jelas. Setiap orang mukmin yang


ْ‫اِنﱠ اﻟﻨﱡﻔُ ﻮْسَ اِﻧﱠﻤَ ﺎ ﺗُﺠَ ﺎزَى ﺑِﺎَﻋْﻤَﺎﻟِﮭَ ﺎ اِنْ ﺧَﯿْ ﺮً ﻓَﺨَﯿْ ﺮًا وَاِن‬ berilmu dan beriman tidak mungkin berani mengubah ayat di
atas ini kepada maksud yang sebaliknya atau menafsirkan
‫ا‬‫ﺷَﺮﱠا ﻓَﺸَﺮ‬ kepada maksud dan pengertian yang bertentangan dengan
"Sesungguhnya manusia itu hanya menerima penafsiran yang diizinkan oleh kaedah ulumul Quran atau
balasan menurut amalnya, jika baik maka baiklah syarat penafsiran yang diterima oleh syara. Tambahan pula
balasannya dan jika buruk maka buruklah balasannya". ayat di atas ini sudah jelas makna, maksud dan
[19] pengertiannya. Ia telah ditafsirkan juga oleh jumhur ulama

Dan Imam Ibn Katsir berkata lagi:


20
Lihat: ‫ اﺑ ﻦ ﻛﺜ ﯿﺮ‬. ‫ ﺗﻔﺴ ﯿﺮ اﻟﻘ ﺮآن اﻟﻌﻈﯿ ﻢ‬Jld. 4. Hlm. 330.
16 21
Lihat: ‫ اﺑ ﻦ ﻛﺜ ﯿﺮ‬. ‫ ﺗﻔﺴ ﯿﺮ اﻟﻘ ﺮآن اﻟﻌﻈﯿ ﻢ‬Jld. 4. Hlm. 335. Lihat: ‫ اﻟﻄ ﺒﺮى‬27-29.
17 22
Lihat: ‫ ﻓﺘ ﺢ اﻟﻘ ﺪﯾﺮ‬Jld. 5. Hlm. 111. Lihat: ‫ اﻟﻄ ﺒﺮى‬27-40.
18 23
Lihat: Tafsir Ibn Katsir tentang ayat di atas. Lihat: Tafsir al-Fakhrur ar-Razy. Jld. 7. Hlm. 788.
19 24
Lihat: ‫ اﺑ ﻦ ﻛﺜ ﯿﺮ‬. ‫ ﺗﻔﺴ ﯿﺮ اﻟﻘ ﺮآن اﻟﻌﻈﯿ ﻢ‬Jld. 3. Hlm. 444. Lihat: Tafsir Jalalain, 2:198.
tafsir terutamanya Ibn Abbas melalui hadis dari Aisyah
radhiallahu 'anha: ‫ﻣَ ﻦِ اھْﺘَ ﺪَى ﻓَﺎِﻧﱠﻤَ ﺎ ﯾَﮭْﺘَ ﺪِى ﻟِﻨَﻔْ ﺴِﮫِ وَﻣَ ﻦْ ﺿَ ﻞﱠ ﻓَﺎِﻧﱠﻤَ ﺎ ﯾَ ﻀِ ﱡﻞ‬
َ‫ﻋَﻠَﯿْﮭَ ﺎ وَﻻَ ﺗَ ﺰِرُوْا وَازِرَةٌ وِزْرَ أﺧْ ـﺮَى وَﻣَ ﺎ ﻛُﻨﱠ ﺎ ﻣُﻌَ ﺬﱢﺑِﯿْﻦ‬
‫ ﻗَﺎﻟَ ﺖْ ﻋَﺎﺋِـ ﺸَﺔُ )ﻟَﻤﱠ ﺎ‬: ‫ﻗَ ﺎلَ اﺑْ ﻦُ ﻋَﺒﱠ ﺎسٍ رَﺿِ ﻲَ اﷲُ ﻋَﻨْﮭُﻤَ ﺎ‬
.ً‫ﺣَﺘﱠﻰ ﻧَﺒْﻌَﺚَ رَﺳُﻮﻻ‬
َ‫ وَﻻَ ﺗَ ﺰِرُوْا وَازِرَة وِزْر‬، ‫ﺳَ ﻤِﻌَﺖُ ذَﻟِ ﻚَ( ﺣَ ﺴـْﺒُﻜُﻢُ اﻟْﻘُ ﺮْآن‬ "Sesiapa yang beramal secara yang bersesuaian
dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia telah
.‫ رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ‬.‫ أﺧْﺮَى‬berbuat untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan sesiapa
"Berkata Ibn Abbas: Telah berkata Aisyah yang sesat maka kesesatan itu bagi dirinya sendiri.
radiallahu ‘anha ketika mendengar hal tersebut: Seseorang yang berdosa tidak akan dapat memikul dosa
Cukuplah bagi kamu ayat al-Quran. Bahawa kamu tidak orang lain dan Kami tidak akan mengazab seseorang
(dipertanggung-jawabkan) untuk memikul dosa orang sebelum Kami mengutus seorang Rasul". (QS. Al-Isra’,
25
yang lain". [ ] 17:15)

Imam Ibn Katsir pula menjelaskan:


.ِ‫ﻣَﻦْ ﺗَﺰَﻛﱠﻰ ﻓَﺎِﻧﱠﻤَﺎ ﯾَﺘَﺰَﻛﱠﻰ ﻟِﻨَﻔْﺴِﮫ‬
"Sesiapa yang membersihkan dirinya (dari dosa-
ْ‫اِنﱠ اﻟﻨﱡﻔُ ﻮْسَ اِﻧﱠﻤَ ﺎ ﺗُﺠَ ﺎزَى ﺑِﺎَﻋْﻤَﺎﻟِﮭَ ﺎ اِنْ ﺧَﯿْ ﺮًا ﻓَﺨَﯿْ ﺮًا وَاِن‬ dosa) maka dia telah membersihkan dirinya sendiri".
(QS. Fatir, 35:18)
.‫ا‬‫ا ﻓَﺸَﺮ‬‫ﺷَﺮ‬
"Seseorang jiwa hanya dibalas menurut
amalannya. Jika baik maka baiklah balasannya dan jika .‫وَاﺗﱠﻘُﻮْا ﯾَﻮْﻣًﺎ ﻻَﺗَﺠْﺰِى ﻧَﻔْﺲٌ ﻋَﻦْ ﻧَﻔْﺲٍ ﺷَﯿْﺌًﺎ‬
[26]
amalannya jahat maka jahatlah balasannya". "Dan hendaklah kamu takut kepada satu hari
yang (di hari tersebut) tidak boleh seseorang
Oleh yang demikian, sepatutnya setiap mukmin dapat melepaskan sesuatu apa pun dari seseorang yang lain".
mengenal dan memahami ayat dan hadis yang menerangkan (QS. Al-Baqarah, 2:123)
bahawa setiap insan hanya menuai apa yang disemainya:

ْ‫ﻈﻠَ ﻢُ ﻧَﻔْ ﺲٌ ﺷَ ﯿْﺌًﺎ وَﻻَ ﺗُﺠْ ﺰَوْنَ اِﻻﱠ ﻣَ ﺎﻛُﻨْﺘُﻢ‬


ْ ُ‫ﻓَ ﺎﻟْﯿَﻮْمَ ﻻَ ﺗ‬
َ‫ﻣَ ﻦْ ﻋَﻤِ ﻞَ ﺻَ ﺎﻟِﺤًﺎ ﻓَﻠِﻨَﻔْ ﺴِﮫِ وَﻣَ ﻦْ أَﺳَ ﺎءَ ﻓَﻌَﻠَﯿْﮭَ ﺎ وَﻣَﺎرَﺑﱡ ﻚ‬
.َ‫ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮْن‬
.ِ‫ﺑِﻈَﻼﱠمٍ ﻟِﻠْﻌَﺒِﯿْﺪ‬ "Maka pada hari (Kiamat) tidak seorang pun yang
"Sesiapa yang mengerjakan amal yang soleh teraniaya sedikit juapun dan tidak dibalas pada kamu
maka untuk dirinya sendiri dan sesiapa berbuat melainkan apa yang kamu telah kerjakan". (QS. Yaasin,
kejahatan maka (dosa-dosanya) atas dirinya sendiri dan 36:54)
tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba". (QS. Fushilat,
41:46)
ْ‫ﯾَﺎاﯾﱡﮭَﺎاﻟﻨﱠﺎسُ اﺗﱠﻘُﻮْا رَﺑﱠﻜُﻢْ وَاﺧْﺸَﻮا ﯾَﻮْﻣًﺎ ﻻَ ﯾَﺠْﺰِيْ وَاﻟِﺪٌ ﻋَﻦ‬
.َ‫وَﻣَﺎ ﺗُﺠْﺰَوْنَ اِﻻﱠ ﻣَﺎ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮن‬ .‫وَﻟَﺪِهِ وَﻻَ ﻣَﻮْﻟُﻮْدٌ ھُﻮَ ﺟَﺎزٍ ﻋَﻦْ وَاﻟِﺪِهِ ﺷَﯿْﺌًﺎ‬
"Hai manusia! Hendaklah kamu takut kepada
"Kamu tidak akan diberi balasan kecuali apa
satu hari (di akhirat) yang (di dalamnya) tidak boleh
yang telah kamu kerjakan". (QS. As-Safaat, 37:39)
seseorang bapa melepaskan (sesuatu apa pun) dari
anaknya dan tidak pula anaknya boleh melepaskan
.ْ‫ﻟَﮭَﺎ ﻣَﺎﻛَﺴَﺒَﺖْ وَﻋَﻠَﯿْﮭَﺎ ﻣَﺎ اﻛْﺘَﺴَﺒَﺖ‬ sesuatu apa dari ayahnya". (QS. Luqman, 31:33)
"Baginyalah apa yang dia kerjakan dan
atasnyalah apa yang dia usahakan". (QS. Al-Baqarah,
2:286)
.ِ‫ﻣَﻦْ ﺟَﺎھَﺪَ ﻓَﺎِﻧﱠﮭَﺎ ﯾُﺠَﺎھَﺪُ ﻟِﻨَﻔْﺴِﮫ‬
"Sesiapa yang bekerja keras (di dunia) maka
tidak lain melainkan untuk dirinya sendiri". (QS. Al-
ْ‫ﻣَ ﻦْ ﻛَﻔَ ﺮَ ﻓَﻌَﻠَﯿْ ﮫِ ﻛُﻔْ ﺮُهُ وَﻣَ ﻦْ ﻋَﻤِ ﻞَ ﺻَ ﺎﻟِﺤًﺎ ﻓَﻸِﻧْﻔُ ﺴِﮭِﻢ‬ Ankabut, 29:6)

.َ‫ﯾَﻤْﮭَﺪُون‬ Imam Fakhrur Razi telah memberi komentar tentang


kepercayaan bolehnya menghadiahkan pahala amalan
"Sesiapa yang kafir maka dia sendirilah yang
kepada orang yang telah mati:
menanggung (akibat) kekafirannya dan sesiapa yang
beramal soleh maka untuk diri mereka sendirilah (tempat
yang menggembirakan)". (QS. Ar-Rum, 30:44) ‫اِنﱠ ﺣَ ﺴَﻨَﺔَ اﻟْﻐَﯿْ ﺮِ ﻻَ ﺗُﺠْ ﺰِى ﻧَﻔْﻌً ﺎ وَﻣَ ﻦْ ﻟَ ﻢْ ﯾَﻌْﻤَ ﻞْ ﺻَ ﺎﻟِﺤًﺎ‬
.‫ﻻَﯾَﻨَﺎلُ ﺧَﯿْﺮًا ﻓَﯿَﻜْﻤُﻞُ ﺑِﮭَﺎ وَﯾَﻈْﮭَﺮُاَنﱠ اﻟْﻤُﺴِﯿْﻰءَ ﻻَﯾَﺠِﺪُ ﺑِﺴَـﺒَﺐِ ﻣَﻦْ ﻋَﻤِﻞَ ﺳَﯿﱢﺌَﺔً ﻓَﻼَ ﯾُﺠْﺰَى اِﻻﱠ ﻣِﺜْﻠَﮭَﺎ‬
tidak
"Sesiapa yang melakukan kejahatan maka dia
akan dibalas melainkan sebanding dengan
.‫ﺣَﺴَﻨَﺔِ اﻟْﻐَﯿْﺮِ ﺛَﻮَاﺑًﺎوَﻻَ ﯾَﺘَﺤَﻤﱠﻞُ اَﺣَﺪٌ ﻋِﻘَﺎﺑًﺎ‬
"Sesungguhnya kebaikan orang lain tidak boleh
kejahatan". (QS. Al-Mukmin, 40:40)
memberi manfaat kepada orang yang lain kerana sesiapa
yang tidak beramal soleh ia tidak akan mendapat
kebaikannya. Maka cukuplah dengan ayat ini sudah
25 sempurna (memadai) dan jelas bahawa orang yang
H/R Bukhari dan Muslim.
26
Lihat: ‫ اﺑ ﻦ ﻛﺜ ﯿﺮ‬. ‫ ﺗﻔﺴ ﯿﺮ اﻟﻘ ﺮآن اﻟﻌﻈﯿ ﻢ‬Jld. 3. Hlm. 444. berdosa tidak boleh mendapat ganjaran dengan
kebaikan orang lain dan tidak ada orang lain yang boleh
menanggung segala dosanya (kesalahannya)".
[27] WASIAT IBN 'UMAR
(Radhiallahu 'Anhuma)
Imam at-Tabari juga telah menerangkan di dalam tafsirnya:
Ada beberapa ulama menyangka bahawa pernah
diriwayatkan dari Ibn 'Umar radhiallahu 'anhuma
.‫ا‬‫اَﻧﱠﮫُ ﻻَﯾُﺠَﺎزَى ﻋَﺎﻣِﻞٌ اِﻻﱠﺑِﻌَﻤَﻠِﮫِ ﺧَﯿْﺮًاﻛَﺎنَ اَوْﺷَﺮ‬ bahawasanya beliau berwasiat apabila beliau wafat
"Bahawasanya tidak akan dibalas seseorang yang (meninggal dunia) supaya dibacakan di atas kuburnya surah
beramal melainkan mengikut amalannya, jika baik al-Fatihah dan beberapa ayat terakhir dari surah al-Baqarah.
28
dibalas baik dan jika buruk akan dibalas buruk".[ ] Athar dari Ibn 'Umar inilah antara yang dijadikan hujjah oleh
mereka yang menghalalkan perbuatan menghadiahkan
pahala bacaan al-Fatihah (al-Quran) atau bacaan bertahlil
Banyak nas-nas dari al-Quran yang menjelaskan perkara ini
untuk arwah orang-orang yang telah mati.
antaranya ialah firman Allah ‘Azza wa-Jalla:
Menurut penelitian para ulama hadis dan kalangan ulama
.ٌ‫ﻛُﻞﱡ ﻧَﻔْﺲٍ ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺴَﺒَﺖْ رَھِﯿْﻨَﺔ‬ Ahli sunnah wal Jamaah, ternyata athar dari Ibn ‘Umar ini
"Tiap-tiap jiwa (seseorang) bergantung kepada adalah batil kerana bertentangan dengan amalan para
apa yang telah ia usahakan (semasa hidupnya)" (QS. At- sahabat radiallahu 'anhum. Athar ini juga didapati terlalu
Thur, 52:21) lemah dan syaaz (bertentangan dengan hadis sahih), maka
athar ini tidak dapat diterima untuk dijadikan hujjah,
menghalalkan amalan menghadiahkan pahala bacaan al-
.‫وَاَنْ ﻟَﯿْﺲَ ﻟِﻼِﻧْﺴَﺎنِ اِﻻﱠ ﻣَﺎ ﺳَﻌَﻰ‬ Quran untuk arwah dan bertahlil beramai-ramai untuk orang
mati sebagaimana yang diamalkan oleh sebahagian besar
"Dan sesungguhnya manusia itu tidak akan
masyarakat Islam sejak sekian lama.
mendapat melainkan (menurut) apa yang telah
diusahakan (semasa di dunia)". (QS. An-Najm, 53:39)
Riwayat ini juga tidak pernah diterima walaupun oleh seorang
sahabat dan para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah
sebagaimana keterangan di bawah ini:
ٍ‫ وَﻣَﻦْ ﯾَﻌْﻤَﻞْ ﻣِﺜْﻘَ ﺎلَ ذَرﱠة‬، ُ‫ﻓَﻤَﻦْ ﯾَﻌْﻤَﻞْ ﻣِﺜْﻘَﺎلَ ذَرﱠةٍ ﺧَﯿْﺮًا ﯾَﺮَاه‬
.ُ‫ا ﯾَﺮَه‬‫وَاَﻣﱠﺎ ﻣَﺎ ﯾَﺮْوِيْ ﻋَﻦِ ﺑْﻦِ ﻋُﻤَﺮَ اَﻧﱠﮫُ اُوْﺻِﻲَ ﺑِﻘِ ﺮَاءَ ةِ اﻟْﻔَﺎﺗِﺤَ ِﺔ ﺷَﺮ‬
"Maka sesiapa yang mengerjakan kebaikan
sebesar debu pasti dia akan melihatnya dan sesiapa ُ‫وَﺧَﻮَاﺗِﻢَ اﻟْﺒَﻘَﺮَةِ ﻋَﻠَﻰ ﻗَﺒْ ﺮِهِ ﻓَﮭُ ﻮَ اَﺛَ ﺮٌ ﺷَ ﺎذٌ ﻟَ ﻢْ ﯾَ ﺼِﺢْ ﺳَ ﻨَﺪُه‬
yang mengerjakan kejahatan seberat debu pasti dia akan
melihatnya". (QS. Az-Zilzal, 99:7-8) .ِ‫ﺼﺤَﺎﺑَﺔ‬
‫وَﻟَﻢْ ﯾُﻮَاﻓِﻘﮫُ ﻋَﻠَﯿْﮫِ اَﺣَﺪٌ ﻣِﻦَ اﻟ ﱠ‬
"Dan apa yang telah diriwayatkan dari Ibn 'Umar
bahawasanya beliau mewasiatkan agar dibacakan al-
.ُ‫ﯾَﻮْمَ ﯾَﻨْﻈُﺮُ اﻟْﻤَﺮْءُ ﻣَﺎ ﻗَﺪﱠﻣَﺖْ ﯾَﺪَاه‬ Fatihah dan ayat-ayat terakhir dari surah al-Baqarah di
"Pada hari seseorang itu akan melihat apa yang atas kuburnya, maka itu adalah athar yang syaaz (tidak
telah diusahakan oleh kedua tangannya". (QS. An-Naba’, sahih) dan tidak sahih pula sanadnya. Dan tidak pernah
78:41) dipersetujui (diterima) walaupun oleh seorang
30
sahabat."[ ]
Berpandukan kepada semua nas-nas dan beberapa
penafsiran di atas, terbuktilah bahawa membacakan al- Begitu juga tidak ada suruhan membacakan al-Quran kepada
Quran dengan tujuan untuk menghadiahkan pahala amalan orang mati atau yang sedang nazak. Adapun hadis yang
atau pahala bacaannya kepada orang lain terutamanya menyuruh agar dibacakan ayat al-Quran kepada orang yang
orang mati adalah perbuatan sia-sia yang membawa kepada sedang nazak atau orang yang telah mati terutamanya surah
bid'ah. Tambahan pula tidak pernah ada suruhan atau Yasin adalah merupakan hadis lemah. Di dalam sanad hadis
contoh dari Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam, ini terdapat seorang yang bernama Saad yang dikenali oleh
para sahabat atau kalangan Salaf as-Soleh yang ulama hadis sebagai Abu 'Uthman. Dia telah dipastikan oleh
membolehkannya, maka perbuatan ini bukanlah sunnah ulama hadis sebagai orang yang tidak diketahui keadaannya
kerana tidak ada dalilnya dari syarak. Nabi Muhammad ‫ ﻣﺠﮭﻮل اﻟﺤﺎل‬. Hadis yang dimaksudkan ialah:
sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda:

.ْ‫اِﻗْﺮَ ُؤوْھَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻮْﺗَﺎﻛُﻢ‬


‫ﻏﯿْﺮِ اَﻣْﺮﻧَﺎ ﻓَﮭُﻮَ رَدﱞ‬
َ ‫ﻣَﻦْ ﺻَﻨَﻊَ اَﻣْﺮًا ﻋَﻠَﻰ‬ "Bacakanlah oleh kamu (surah Yasin) ke atas
“Sesiapa yang melakukan sesuatu perbuatan orang yang hampir mati dari kalangan kamu". (Hadith
31
yang bukan dari suruhan kami maka ia tertolak (sia-sia lemah) [ ]
29
dan bid’ah)”. [ ]
Menurut hadis yang sahih, perkara yang sunnah dilakukan
kepada orang nazak (bukan orang mati) ialah mengajarkan
kalimah tauhid sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis di
bawah ini:

27 30
Lihat: ‫ اﻟﻔﺤ ﺮ اﻟ ﺮازى‬Jld. 7. Hlm. 738. Lihat: ‫ ﺷ ﺮح اﻟﻤﮭ ﺬب‬Jld. 10. Hlm. 429. Ali as-Subki.
28 31
Lihat: ‫ اﻟﻄ ﺒﺮى‬Hlm. 27. HR. Abu Daud (2714). Al-Janaiz. Ibn Majah (1438).
29
HR. Ibn Majah Hadis Lemah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diterima atau ditolak.
ُ‫ﻟَﻘﱢﻨُﻮْا ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻮْﺗَﺎﻛُﻢْ ﻻَ اِﻟَﮫَ اِﻻﱠ اﷲ‬ Penjelasan ini adalah bersandarkan kepada ayat-ayat di
"Ajarkanlah oleh kamu orang-orang yang nazak bawah ini:
32
di kalangan kamu dengan kalimah: La ilaha illallah".[ ]

Adapun membacakan al-Quran ke atas orang mati telah ‫ﻏ ـﻔِﺮْﻟَﻨَﺎ‬


ْ ‫وَاﻟﱠ ﺬِﯾﻦَ ﺟ ﺎءُ وْا ﻣِ ﻦْ ﺑَﻌْ ﺪِ ھِ ﻢْ ﯾَﻘُﻮﻟُ ﻮنَ رَﺑﱠﻨَ ﺎ ا‬
diketahui ia perbuatan yang diharamkan oleh Imam Syafie
dan sama sekali tidak ada nas yang mengizinkan untuk .ِ‫وَﻻِﺧْﻮَاﻧِﻨَﺎ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﺳَﺒَﻘُﻮنَ ﺑِﺎﻻِﯾْﻤَﺎن‬
melakukan perbuatan tersebut malah bertentangan dengan "Dan orang-orang yang datang sesudah mereka
nas al-Quran sebagaimana di bawah ini: itu akan berkata: Wahai Tuhan kami! Ampunilah kami
dan saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum
.‫اِﻧﱠﻚَ ﻻَ ﺗُﺴْﻤِﻊُ اﻟْﻤَﻮْﺗَﻰ‬ kami". (QS. Al-Hasyr, 59:10)
"Sesungguhnya engkau tidak boleh menjadikan
orang-orang yang telah mati itu mendengar". (QS. An-
Naml, 27:80) .ِ‫ﻏﻔِﺮْﻟِﻲْ وَﻟِﻮَاﻟِﺪَيﱠ وَﻟِﻠْﻤُ ْﺆﻣِﻨِﯿْﻦَ ﯾَﻮْمَ ﯾَﻘُﻮْمُ اﻟْﺤِﺴَﺎب‬
ْ ‫رَﺑﱠﻨَﺎ ا‬
"Ya Tuhan kami! Berilah keampunan kepadaku
Melalui hujah-hujah di atas adalah jelas bahawa kenduri dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin
tahlilan hanyalah merupakan amalan tradisi sesuatu bangsa. pada hari terjadinya hisab (Hari Kiamat)." (QS. Ibrahim,
Ia kemudian dianggap sebagai amalan agama kerana ramai 14:41)
yang mengamalkannya. Tetapi pada hakikatnya ia bukanlah
suruhan atau amalan sunnah sebagaimana yang disangka
oleh sebahagian masyarakat yang tidak mengkaji asal usul .َ‫وَاﺳْﺘـَﻐْﻔِﺮْ ﻟِﺬَﻧْﺒِﻚَ وَﻟِﻠْﻤُ ْﺆﻣِﻨِﯿْﻦ‬
kenduri tahlilan tersebut. “Dan minta ampunlah bagi dosa-dosamu dan
bagi orang-orang yang beriman". (QS. Muhammad,47:19)
Ada juga beberapa riwayat mengenai suruhan bacaan surah
al-Fatihah, surah al-Ikhlas, surah al-Falaq dan surah an-Nas Memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
kemudian pahalanya dihadiahkan kepada arwah orang yang sebagaimana yang terdapat pada dua ayat di atas termasuk
telah mati. Riwayat-riwayat tentang perkara ini juga tidak sah perbuatan ibadah bukan bid’ah. Walaupun ayat-ayat ini
(batil) kerana ianya juga bertentangan dengan al-Quran, merupakan hujjah, tetapi ia tidak menerangkan atau
hadis yang sahih dan perbuatan (amalan) para sahabat, mengajar bagaimana cara berdoa selain yang telah
tabi'in dan tabi'ut at-tabi'in (para salaf asSoleh) dikurun al- dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam,
mufadalah (kurun terbaik). Antara hujjah untuk menguat dan para sahabat, tabi’in dan tabi’u at-tabi’in yang dikenali
menghalalkan perbuatan mereka ialah hadis berikut: sebagai para Salaf as-Soleh.

َ‫ﻣَﻦْ ﻗَﺮَاَ ﻗُﻞْ ھُﻮَ اﷲُ اَﺣَﺪٌ اَﻟْﻒَ ﻣَﺮﱠةٍ ﻓَﻘَ ﺪْ اﺷْ ﺘَﺮَى ﻧَﻔْ ﺴَﮫُ ﻣِ ﻦ‬ Apa yang dilakukan oleh mereka yang menetapkan hari-hari
tertentu, bulan-bulan tertentu atau kerana sesuatu sempena
(‫اﻟﻨﱠﺎسِ )ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع‬ yang khusus dengan mengadakan majlis yasinan atau
tahlilan maka itu adalah bid'ah yang diada-adakan. Ayat-
"Barangsiapa yang membaca Qulhuwallahu Ahad ayat yang lalu menganjurkan agar orang beriman berdoa
sebanyak seribu kali, maka sesungguhnya ia telah untuk dirinya sendiri, untuk saudara-maranya yang beriman
membebaskan dirinya dari api neraka". (Hadis Palsu) sama ada yang masih hidup atau yang telah mati (hanya
begitu sahaja) tidak lebih dari itu dan tidak pernah diajar
bagaimana ianya dikerjakan.
HUKUM MENDOAKAN Sesiapa yang menganjurkan atau mencipta cara-cara
ORANG MATI tertentu yang diada-adakan dengan membaca al-Quran dan
berdoa seperti menganjurkan majlis yasinan dan tahlilan
Apa yang terdapat di dalam al-Quran, al-Hadis, contoh yang sebagaimana yang dilakukan oleh aktivis bid'ah sekarang
boleh diambil dari perbuatan para sahabat dan amalan para sedangkan tidak pernah disarankan oleh al-Quran, diajar
ulama Ahli Sunnah wal Jamaah yang berpegang dengan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa
manhaj salaf hanyalah amalan berupa doa. Sememangnya sallam dan para sahabat, maka ia telah melakukan bid'ah
doa orang-orang beriman diterima oleh Allah dan akan yang ditolak dan diharamkan. Nabi sallallahu 'alaihi wa
sampai kepada orang yang telah mati jika si Mati itu sallam telah memperingatkan tentang perkara-perkara yang
beriman. Namun berdoa yang dimaksudkan bukanlah sengaja dicipta dan diada-adakan dengan sabdanya:
dengan cara mentahlilkan, meyasinkan dan membacakan al-
Quran beramai-ramai untuk si Mati sebagaimana yang
dilakukan oleh orang-orang awam (orang-orang jahil) dan
‫ﻣَﻦْ ﻋَﻤِﻞَ ﻋَﻤَﻼً ﻟَﯿْﺲَ ﻋَﻠَﯿْﮫِ أﻣْﺮُﻧَﺎ ﻓَﮭُﻮَ رَدﱞ‬
para pembuat bid'ah. "Sesiapa yang melakukan sesuatu amal yang
bukan dari perintah kami (Allah Subhanahu wa Ta'ala
33
Mendoakan si Mati adalah sunnah hukumnya dan dibolehkan dan Rasul-Nya) maka amalan itu tertolak". [ ]
apabila mencontohi sunnah Nabi Muhammad sallallahu
'alaihi wa sallam dan para sahabat baginda atau amalan
orang-orang Salaf as-Soleh. Kemudian terserah kepada
‫ رواه‬.ٌ‫ﻣَ ﻦْ اَﺣْ ﺪَثَ ﻓِ ﻰْ اَﻣْﺮِﻧَ ﺎ ھَ ﺬَا ﻣَ ﺎ ﻟَ ﯿْﺲَ ﻣِﻨْ ﮫُ ﻓَﮭُ ﻮَ رَدﱠ‬
.‫اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ‬
32
HR. Muslim (1527), al-Janaiz. Tirmizi (18980), al-
Janaiz. Abu Daud (2710) al-Janaiz. Nasaii (1803). al-
33
Janaiz, Ibn Majah (1430). Ahmad (10570P) HR. Muslim
"Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu dan janganlah kamu menentukan Hari Jumaat sahaja
dalam urusan (agama) kami ini sedangkan ia bukan (dari untuk berpuasa antara hari-hari yang lain, kecuali
34
kami) maka ia tertolak". [ ] memang singgah puasa (tidak secara langsung) yang
36
dikerjakan oleh seseorang kamu." [ ]

‫ﻏﯿْﺮِ اَﻣْﺮِﻧَﺎ ﻓَﮭُﻮِ رَدﱞ‬


َ ‫ﻣَﻦْ ﺻَﻨَﻊَ اَﻣْﺮًا ﻋَﻠَﻰ‬ Menetapkan malam-malam tertentu sebagai malam sunnah
“Barangsiapa yang mencipta suatu urusan untuk beribadah jika tidak ada suruhan, tidak ada contoh dan
(agama) yang bukan atas suruhan kami, maka ia tertolak tidak ada keizinannya dari syara (al-Quran dan al-Hadis),
(bid’ah)". yang hanya dilakukan semata-mata kerana meniru (taklid)
kepada perbuatan yang diada-adakan oleh orang-orang yang
tidak bertanggungjawab adalah amalan bid'ah, bukan ibadah
Sesiapa yang mendakwa bid'ah hasanah atau sunnah
atau sunnah dan ditolak oleh syara serta perlu ditinggalkan
mengadakan majlis-majlis tertentu seperti mengkhususkan
dan dijauhi oleh orang-orang yang beriman. Allah
suatu majlis untuk tujuan berdoa atau upacara pembacaan
Subhanahu wa ta'ala tidak menerima setiap amalan yang
ayat-ayat tertentu dari al-Quran yang bertujuan untuk
dianggap bid'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima
menghadiahkan (mengirim) pahalanya kepada orang mati
(menolak) ibadah yang tidak mencontohi Nabi Muhammad
sedangkan tidak ada suruhan atau contoh dari syara, maka
sallallahu 'alaihi wa sallam kerana baginda diutus semata-
segala dakwaan itu adalah suatu pembohongan terhadap
mata untuk memberi contoh tauladan dalam melaksanakan
Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam dan merupakan perbuatan
ibadah, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah
bid'ah yang sesat bukan bid'ah hasanah sebagaimana yang
Subhanahu wa Ta'ala:
disangkakan.

Orang-orang yang sengaja membohongi Nabi Muhammad ‫ﻟَﻘَﺪْ ﻛَﺎنَ ﻟَﻜُﻢْ ﻓَﻰ رَﺳُﻮْلِ اﷲِ اُﺳْﻮَةٌ ﺣَﺴَﻨَﺔٌ ﻟِﻤَﻦْ ﻛَﺎنَ ﯾَﺮْﺟُ ﻮْا‬
salallahu 'alahi wa-sallam terutamanya pada perkara-perkara
akidah, ibadah atau agama, ia akan menerima azab yang .‫اﷲَ وَاﻟﯿَﻮْمِ اْﻻَﺧِﺮَ وَذَﻛَﺮَ اﷲَ ﻛَﺜِﯿْﺮًا‬
pedih, sebagaimana peringatan yang telah disampaikan oleh "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah
baginda melalui hadisnya: itu tauladan (contoh ibadah) yang baik bagimu (iaitu)
‫ اﻟﺤ ﺪﯾﺚ‬.ِ‫ﻣَﻦْ ﻛَﺬَبَ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻣُﺘَﻌَﻤﱢﺪًا ﻓَﻠْﯿَﺘَﺒَ ﻮﱠأ ﻣَﻘْﻌَ ﺪُهُ ﻣِ ﻦَ اﻟﻨﱠ ﺎر‬ bagi orang yang mengharapkan (rahmat) Allah dan
(kedatangan) Hari Kiamat serta dia banyak mengingati
.‫اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ‬ Allah". (QS. Al-Ahzab, 33:21)
"Sesiapa yang berbuat dusta (pembohongan)
Ayat ini telah menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu
atas (nama)ku, maka hendaklah dia bersiap untuk
35 'alaihi wa sallam diutus hanyalah semata-mata untuk
menerima tempat duduknya dari api neraka". [ ]
dijadikan contoh dalam mengamalkan setiap ibadah jika
seseorang itu mahu amal-ibadahnya diterima oleh Allah
Tidak ada penetapan masa, hari, tempat dan cara dalam
Subhanahu wa Ta'ala. Sesiapa yang ingkar, menolak atau
beribadah kecuali yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan
enggan mematuhi dan mencontohi Nabi Muhaammad
ditunjuk-ajar serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad
salallahu 'alaihi wa-sallam dalam mengerjakan ibadah
sallallahu 'alaihi wa sallam. Apa pun jenis amal-ibadah sama
ada berdoa atau membaca al-Quran apabila dilakukan termasuklah bentuk bagaimananya (ٌ‫ )ﻛَـﯿْـﻔِـﯿ ـﱠﺔ‬dan cara-
seorang diri, beramai-ramai, diubah-suai, diadakan beberapa caranya dalam melaksanakan setiap ibadah maka dia telah
peraturan dan ditentukan cara-caranya, maka ia termasuk melakukan bid'ah dan menolak (mengenepikan) peranan
perbuatan bid'ah lebih-lebih lagi apabila pahala bacaannya Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan. Hadis sahih di atas
diniatkan untuk dihadiahkan (dikirim) kepada orang mati. ini juga telah dikuatkan lagi oleh beberapa hadis yang
berikut:
Begitu juga dengan majlis-majlis kenduri arwah, tahlilan,
yasinan, selamatan dan sebagainya yang masih dilakukan
oleh masyarakat Islam Nusantara, di mana semua perbuatan ُ ‫ﻋَ ﻦْ اَﺑِ ﻲ ھُﺮَﯾْ ﺮَةَ رَﺿِ ﻲَ اﷲُ ﻋَﻨْ ﮫُ ﻋَ ﻦِ اﻟﻨﱠﺒِ ﻲﱢ ﺻَ ـﻠﱠﻰ ا‬
‫ﷲ‬
tersebut amat nyata tidak ada keterangan atau suruhan dari
al-Quran dan al-Hadis. Dalam larangan yang berkaitan . ‫ ﻛُﻞﱡ اُﻣﱠﺘِﻲْ ﯾَﺪْﺧُـﻠُﻮْنَ اﻟْﺠَﻨﱠﺔَ اِﻻﱠ ﻣَﻦْ اَﺑَ ﻰ‬: َ‫ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَﺳَـﻠﱠﻢَ ﻗَﺎل‬
dengan hal-hal bid'ah seperti ini kita boleh mengambil hadis
Nabi yang melarang pengkhususan ibadah, seperti َ‫ ﯾَﺎرَﺳُ ﻮْلَ اﷲِ وَﻣَ ﻦْ ﯾَ ﺎْﺑَﻰ؟ ﻗَ ﺎلَ ﻣَ ﻦْ اَﻃَ ﺎﻋَﻨِﻲْ دَﺧَ ﻞ‬: ‫ﻗَﺎﻟُﻮْا‬
mengkhususkan ibadah dimalam-malam tertentu atau
berpuasa dihari-hari tertentu: .‫اﻟْﺠَﻨﱠﺔَ وَﻣَﻦْ ﻋَﺼَﺎﻧِﻲْ ﻓَﻘَﺪْ اَﺑَﻰ‬
"Dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu dari Nabi
salallahu 'alaihi wa-sallam bersabda: Setiap umatku
:َ‫ﻋَ ﻦْ أﺑِ ﻰ ھُﺮَﯾْ ﺮَةَ ﻋَ ﻦِ اﻟﻨﱠﺒِ ﻲﱢ ﺻَ ﻠﱠﻰ اﷲُ ﻋَﻠَﯿْ ﮫِ وَﺳَ ﻠﱠﻢَ ﻗَ ﺎل‬ akan masuk syurga kecuali orang yang enggan. Para
sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Siapakah orang
َ‫ وَﻻ‬، ‫ﻻَﺗَﺨُ ﺼﱡﻮا ﻟَﯿْﻠَ ﺔَ اﻟْﺠُﻤْﻌَ ﺔِ ﺑِﻘِﯿَ ﺎمِ ﻣِ ﻦْ ﺑَ ﯿْﻦِ اﻟﻠﱠﯿَ ﺎﻟِﻰ‬ yang enggan itu? Rasulullah menjawab: Sesiapa yang
َ‫ﺼﯿَﺎمٍ ﻣِ ﻦْ ﺑَ ﯿْﻦِ اْﻷﯾﱠ ﺎمِ اِﻻﱠ أنْ ﯾَﻜُ ﻮن‬
ِ ِ‫ﺗَﺨُﺼﱡﻮا ﯾَﻮْمَ اﻟْﺠُﻤْﻌَﺔِ ﺑ‬ taat kepadaku maka dia masuk syurga dan sesiapa yang
durhaka kepadaku maka sesungguhnya dia telah
37
.ْ‫ﻓِﻰ ﺻَﻮْمٍ ﯾـَﻮْﻣُﮫُ أﺣَـﺪﻛُﻢ‬ enggan". [ ]
"Dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu 'alaihi wa Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam telah pun
sallam: Janganlah kamu khususkan malam Jumaat menunjuk ajar, menerang, melaksana dan menentukan sah
untuk melakukan ibadah antara malam-malam yang lain batalnya hukum-ahkam dalam syara yang wajib dijadikan

34 36
HR. Bukhari dan Muslim HR. Muslim (1930).
35 37
HR. Mutawatir HR. Bukhari (13/214) dan Ahmad (2/361).
contoh dan dipatuhi oleh setiap mukmin. Sesiapa yang
menyalahi cara dan bagaimananya (kaifiat) Nabi Muhammad (َ‫ﻣَﻦِ اﺳْﺘَﺤْﺴَﻦَ ﻓَﻘَﺪَ ﺷَﺮﱠعَ )وَﻣَﻦَ ﺷَﺮﱠعَ ﻓَﻘَﺪْ ﻛَﻔَﺮ‬
sallallahu 'alaihi wa sallam serta para sahabat melaksanakan "Sesiapa yang beristihsan (menyangka baik satu-
ibadah, maka dia telah membuat kemungkaran (bid'ah) dan satu amalannya yang direka), bererti dia telah membuat
fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan satu syariat (dan sesiapa yang membuat syariat, maka ia
39
dengan firman-Nya: sudah kafir)".[ ]

Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengajarkan


ٌ‫ﻓَﻠْﯿَﺤْ ﺬَرِ اﻟﱠ ﺬِﯾْﻦَ ﯾُﺨَ ﺎﻟِﻔُﻮْنَ ﻋَ ﻦْ اَﻣْ ﺮِهِ اَنْ ﺗُ ﺼِﯿْﺒَﮭُﻢْ ﻓِﺘْﻨَ ﺔ‬ sesuatu yang tidak jelas atau samar-samar dalam agama
Islam, jauh sekali dari terlupa untuk menyampaikan apa yang
. .ٌ‫اَوْﯾُﺼِﯿْﺒَﮭُﻢْ ﻋَﺬَابٌ اَﻟِﯿْﻢ‬ telah diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada
“Maka hendaklah diawasi oleh mereka yang lagi yang tertinggal untuk disampaikan kepada ummahnya
menyalahi perintahnya (perintah Allah dan Rasul) walaupun satu huruf. Baginda tidak pernah merasa takut
bahawa mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa oleh atau gentar untuk menyampaikan dan menyempurnakan
siksa yang pedih". (QS. An-Nur, 24:63) dakwah Islamiyah yang berupa wahyu dari Allah Subhanahu
wa ta'ala.

ْ‫ﺗَﺮَﻛْﺘُﻜُﻢْ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﺒَﯿْﻀَﺎء ﻟَﯿْﻠُﮭَﺎ ﻛَﻨَﮭَﺎرِھَ ﺎ ﻻَﯾَﺰِﯾْ ﻎُ ﻋَﻨْﮭَ ﺎ ﺑَﻌْ ﺪِي‬ Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi jaminan akan
kesempurnaan dakwah dan penyampaian Nabi Muhammad
.ٌ‫اِﻻﱠ ھَﺎﻟِﻚ‬ sallallahu 'alaihi wa sallam disetiap aspeknya. Setiap yang
"Aku telah tinggalkan pada kamu agama ini diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada yang tertinggal
dalam keadaan putih bersih (jelas). Malamnya seperti untuk disampaikan kepada ummah walaupun sekecil hama
siangnya yang tidak ada yang menyimpang daripadanya atau zarrah. Firman Allah:
setelah (kewafatanku kecuali akan ditimpakan
38
kepadanya) kehancuran".[ ]
ُ‫اَﻟْﯿَﻮْمَ اَﻛْﻤَﻠْﺖُ ﻟَﻜُﻢْ دِﯾْ ﻨَﻜُﻢْ وَاﺗْﻤَﻤْ ﺖُ ﻋَﻠَ ﯿْﻜُﻢْ ﻧِﻌْﻤَﺘِ ﻲْ وَرَﺿِ ﯿْﺖ‬
Dalam urusan agama dan amal-ibadah seseorang tidak
boleh bersandar kepada sangkaan, andaian, perkiraan, atau .‫ﻟَﻜُﻢُ اْﻻِﺳْﻼَمَ دِﯾْﻨًﺎ‬
logika akal (otak manusia) semata-mata untuk menghukum "Pada hari ini telah Aku sempurnakan agama
sesuatu sebagai wajib, haram, makruh, sunnah atau harus. kamu buat kamu dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku atas
Urusan ibadah bukanlah urusan akal untuk mencipta dan kamu, dan telah Aku redai Islam menjadi agamamu".
menilainya. Agama dan hukum-ahkamnya adalah urusan (QS. Al-Maidah, 5:3)
Allah Subhanahu wa Ta'ala Hanya Dia sahaja yang tahu dan
layak mencipta serta menguruskannya. Hakikatnya, Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam tidak
pernah mencontohkan, menyuruh atau mengajar para
Seseorang yang telah mencipta sesuatu bentuk cara ibadah sahabat baginda cara sebagaimana yang diamalkan
ia telah termasuk dalam kalangan orang-orang yang sekarang untuk membacakan al-Quran atau menghadiahkan
menyerupai perbuatan Yahudi dan Nasrani. Telah disiapkan pahala bacaannya kepada orang mati. Apa yang pernah
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat mereka itu di neraka dilakukan dan diajarkan oleh baginda kepada para sahabat
kerana kemungkarannya menambah serta mereka-cipta ialah cara-cara berdoa untuk orang mati, cara menziarahi
ibadah mengikut selera, andaian, perkiraan dan sangka- kubur dan salam serta ucapan yang harus diucapkan
sangkaan mereka sendiri. Jika gejala seperti ini tidak semasa mereka masuk ke kawasan perkuburan (menziarahi
dibendung dan dihapuskan oleh setiap pejuang sunnah, tidak kubur) sebagaimana hadis sahih di bawah ini:
mustahil akan terus wujud berbagai-bagai lagi penambahan
dan perbuatan bid'ah yang akan merosakkan akidah, agama
serta syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangka-sangka ‫ﻛَ ﺎنَ رَﺳُ ﻮلُ اﷲِ ﺻَ ﻠﱠﻰ اﷲُ ﻋَﻠَﯿْ ﮫِ وَﺳَ ﻠﱠﻢَ ﯾُـﻌَﻠ ـﱢﻤُﮭُﻢْ اِذَا‬
seperti ini telah diberitakan di dalam al-Quran sebagaimana
firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: ُ‫ اَﻟ ﺴﱠﻼَم‬: ُ‫ﺧَﺮَﺟُ ﻮا اِﻟَ ﻰ اﻟ ْـﻤَ ـﻘَﺎﺑِﺮِ ﻓَﻜَ ﺎنَ ﻗَﺎﺋ ـِﻠُﮭُﻢْ ﯾ َـﻘُﻮل‬
ْ‫ﻋَﻠَ ـﯿْﻜُﻢْ أھْ ﻞَ اﻟ ﺪﱢﯾَﺎرِ ﻣِ ﻦَ اﻟْـﻤُـﺆْﻣِـﻨ ـِﯿْﻦَ وَاﻟْﻤُ ﺴْﻠِﻤِـﯿْﻦَ ﻓَ ﺎِن‬
.‫وَھُﻢْ ﯾَﺤْﺴَﺒُﻮْنَ اَﻧﱠﮭُﻢْ ﯾُﺤْﺴِﻨُﻮْنَ ﺻُﻨْﻌًﺎ‬
"Dan mereka menyangka bahawa mereka َ‫ﺷَ ﺂءَ اﷲُ ﺑِﻜُ ﻢْ ﻻَﺣِـﻘُ ـﻮنَ اَﻧـْﺘ ـُﻢْ ﻓَﺮَﻃْﻨَ ﺎ وَﻧَﺤْ ﻦُ ﻟَﻜُ ﻢْ ﺗـَﺒ ـﻊ‬
mencipta (ibadah) yang baik (untuk mereka)". (QS. Al-
Kahfi, 18:104)
.َ‫وَﻧـَﺴْﺄلُ اﷲَ ﻟَـﻨَﺎ وَﻟَﻜُﻢُ اﻟْﻌَﺎﻓِـﯿَـﺔ‬
"Pernah Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam
Perubahan agama seperti yang telah menimpa ke atas mengajar para sahabat semasa mereka ingin berziarah
40
agama-agama sebelum Nabi Muhammad sallahu 'alaihi wa kubur supaya mereka mengucapkan: [ ]
sallam tidak mustahil akan berlaku ke atas agama Islam jika
aktivis bid'ah yang fasik masih dibiarkan mencipta berbagai-
bagai bid'ah.
ْ ِ‫اَﻟﺴﱠﻼَمُ ﻋَﻠَﯿْﻜُﻢْ أھْﻞَ اﻟﺪﱢﯾَﺎرِ ﻣِﻦَ اﻟْﻤُ ْﺆﻣِﻨِﯿْﻦَ وَاﻟْﻤُ ﺴْﻠِﻤِﯿْﻦَ ﻓَ ﺎ‬
‫ن‬
Di dalam kitab "ar-Risalah" oleh Imam Syafie, beliau telah
ُ‫ﺷَﺂءَ اﷲُ ﺑِﻜُﻢْ ﻻَﺣِﻘُﻮْنَ أﻧْﺘُﻢْ ﻓَﺮَﻃْﻨَﺎ وَﻧَﺤْﻦُ ﻟَﻜُ ﻢْ ﺗَﺒَ ﻊَ وَﻧَ ﺴْـﺄل‬
menyentuh isu bid'ah (sesuatu yang diada-adakan dalam .ُ‫اﷲَ ﻟَﻨَﺎ وَﻟَﻜُﻢْ اﻟْﻌَﺎﻓِﯿَﺔ‬
agama kemudian dianggap baik) dengan memberi
peringatan tegas melalui kata-kata beliau yang masyhur: 39
Lihat: ‫ ﺣﺎﺷ ﯿﺔ ﺟﻤ ﻊ اﻟﺠﻮاﻣ ﻊ‬Jld. 2. hlm. 295.
40
HR. Muslim (1620) al-Janaiz, Nasaii (2013) al-Janaiz, Ibn
Majah (1536) Ma Jaa fil Janaiz, dan Ahmad (8523)
38
HR. Ahmad dengan sanadnya yang sahih. Musnad.
para sahabat kerana mereka hidup di samping Nabi
Dalam hadis ini, Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam sallallahu 'alaihi wa sallam, di zaman turunnya al-Quran,
mengajarkan para sahabat cara memberi salam dan doa. dikurun yang terbaik dan dizaman terlaksananya keseluruhan
Baginda tidak pernah pula mengajar atau menyuruh suruhan al-Quran dan as-Sunnah, tetapi mereka tidak pernah
membaca al-Quran semasa menziarahi kubur. Dalam hadis- mengadakan kenduri arwah, tahlilan atau amalan yang
hadis yang sahih telah diceritakan bahawa Nabi pernah khusus untuk orang mati sebagaimana yang dilakukan oleh
menziarahi perkuburan Baqi' di Madinah tetapi tiada satu pun aktivis bid'ah dewasa ini.
riwayat yang sahih menjelaskan bahawa baginda pernah
membaca al-Quran di atas kuburan atau menghadiahkan Cara untuk berdoa atau bersedekah dari harta peninggalan si
pahala bacaan baginda kepada penghuni kubur di Baqi'. Mati tidak semestinya melalui kenduri tahlilan, yasinan atau
dibaca beramai-ramai melalui majlis-majlis keramaian, majlis
Sekiranya amalan membaca al-Quran di kuburan atau di kenduri atau sebagainya kerana perbuatan serupa itu tidak
mana sahaja yang bertujuan untuk menghadiahkan pahala ada suruhan dari al-Quran, sama sekali tidak ada contohnya
bacaannya kepada ahli kubur (arwah atau orang mati) itu dari Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam, dari para
baik dan mulia, ditambah pula dengan mengadakan kenduri sahabat atau dari golongan Salaf as Soleh. Mengerjakan
dan jemputan secara besar-besaran atau kecil-kecilan itu sesuatu yang dianggap ibadah jika tiada suruhan dan tiada
juga boleh dianggap terpuji dan baik, tentulah Nabi contohnya dari syara adalah bid'ah dhalalah. "Semoga Allah
Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam orang yang pertama Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari bid'ah yang
melakukannya. Ini adalah kerana Nabi Muhammad sallallahu menyesatkan dengan sentiasa memberikan hidayah-Nya".
'alaihi wa sallam adalah insan yang paling takwa kepada
Allah, paling kuat beribadah dan paling cinta kepada Tidak ada jalan keluar untuk menyelamatkan ibadah dan
kebaikan. akidah seseorang dari terjebak ke kancah kesesatan (bid'ah),
khurafat dan kemungkaran (syirik) kecuali setelah kembali
Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi sallam adalah Nabi yang kepada al-Quran, al-Hadis yang sahih dan ijmak ulama Salaf
sangat mencintai keluarga dan para sahabat tetapi semasa as-Soleh. Dan hanya dengan memahami kedua-dua kitab ini
berlaku kematian sahabat, tidak pernah baginda kemudian terus mematuhinya akan menanamkan keyakinan
mengadakan kenduri tahlilan atau yasinan untuk akidah yang murni di samping menunjuk ajar cara yang
menghadiahkan bacaan al-Quran kepada sahabat baginda sempurna untuk mengatur segala muamalah dalam
itu. kehidupan manusia yang beriman.

Jika sekiranya pahala membaca al-Quran boleh dihadiahkan Hadis-hadis sahih pula akan memberikan segala contoh
kepada para arwah di kubur untuk menolong dan menambah yang telah ditunjuk dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad
pahala orang yang telah mati, tentulah Nabi sallallahu 'alaihi sallallahu 'alaihi wa sallam supaya diimani, diamalkan dan
wa sallam awal-awal lagi telah membacakan al-Quran untuk dipatuhi. Hanya dengan berpegang teguh kepada gabungan
dihadiahkan pahala bacaannya kepada arwah sahabat- dua kitab ini sahajalah yang dapat membuka pintu hidayah
sahabat yang sangat baginda cintai dan kubur mereka sering untuk seseorang sehingga segala ubudiyahnya terhadap
baginda ziarahi. Perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi Allah benar-benar bersih dari segala unsur bid’ah dan jahiliah
Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam adalah perbuatan yang menyesatkan. Inilah yang dinamakan "tazkiyah" atau
bid'ah kerana tiada contoh dan suruhan dari baginda. "tasfiyah" di dalam syara.

Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam mengetahui


semua ibadah yang paling baik dan sempurna, disusuli oleh