Anda di halaman 1dari 53

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


(KURIKULUM STANDARD SIKUL TOSIRIBA’)

Buuk Ponontudukan Mongingia’


BOROS KADAZANDUSUN

TOUN 1

Terbitan 
 

  
Bahagian Pembangunan Kurikulum 
Kementerian Pelajaran Malaysia 

2010
Cetakan Pertama 2010
© Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian


artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara
apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
Id Suang

UNIT BOLIKAN

Unit 1 – Tuni 1-3

Unit 2 – Pimato Boros Kadazandusun 4-6

Unit 3 – Numbul 7-9

Unit 4 – Warana’ 10 - 13

Unit 5 – Bontuk 14 - 16

Unit 6 – Mumpongol 17 - 18

Unit 7 – Intutunai Oku 19 - 21

Unit 8 – Tinan Ku 22 - 26

Unit 9 – Paganakan Ku 27 - 28

Unit 10 – Lamin Ku 29 - 30

Unit 11 – Tambalut Ku 31 – 32

Unit 12 – Sikul Ku 33 - 34

Unit 13 – Sorita’ 35 - 37

Unit 14 – Tangon 38 - 39

Unit 15 – Tayam 40 - 41

Unit 16 – Kalendo 42 - 44

Unit 17 – Taakanon 45 - 48
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
UNIT 1 – Tuni

Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit )

1.1.1 Kaanu o tangaanak do mokinongou om monindu’ do tuni di norongou.


1.1.3 Kaanu o tangaanak do monugut do tuni di norongou.

Pra-mokinongou ( 5 minit )
 Monguhot nunu o tuni di orogou do tangaanak mantad posorili’ diolo’.
 Suhuon o tangaanak do popouni do tuni di norongou diolo’.

Maamaso mokinongou ( 10 minit )


 Popouni tuni : tuni mantad posorili’ : rasam, tongus, tasu mogusig
tuni kakamot : jaam lunsing, radio, gitar
boogian tinan : kulapis palad, mogikod, mogontiho’
loyuk om rima : mihad, mongirak, gumiak
kobooboroso: otogod, oondos, tondu’, kusai

 Suhuon o tangaanak o monindu’ do tuni di norongou.

Alapas mokinongou ( 10 minit )


 Popouni tuni di norongou.

Ponginluuban ( 5 minit )
 Monguhot do tangaanak nunu o tuni di kaanangan kopio diolo’.

Kabaalan Mambasa’ (30 minit)

2.1.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok


mambasa’ om monungaran tuni (i) tayam

2.3.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ do mambasa’ boros montok


popouni tuni konsonan.

Pra-mambasa’ ( 5 minit )
 Pokitonon o tangaanak do gambal tayam om suhuon mamarait tuni
kokomoi do tayam di okito.
 Poomitanan : Tingau, tasu, mondou, tikus, sapi’, kambing, tombolog,
tandaha’, podtiukan, putik

1
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1

Maamaso mambasa’ ( 10 minit )


 Suhuon o tangaanak do monugut boros di okito mantad kaad boros
 Popisudong do gambal om boros. (Buuk Aktiviti)

Alapas mambasa’ ( 10 minit )


 Popolombus sinding kokomoi tuni tayam.

Yoku manuk Ko Ko Ko Ko Kok.


Yoku putik Quek, Quek, Quek, Quek, Quek.
Yoku tasu Wuff, Wuff, Wuff, Wuff, Wuff.
Yoku mondou Roar, Roar, Roar, Roar, Roar.

Ponginluuban ( 5 minit )
 Popouni tuni do tayam di okito mantad kaad gambal.

Kabaalan Monuat ( 30 minit )

3.1.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ monuat momoguno do


pinsil di kotunud.
3.1.3 Kaanu momolukis do bontuk tumanud garis.

Pra-monuat ( 5 minit )
 Tudukan om pokitonon o tangaanak do woyo’ mongigit do pinsil di
kotunud.

Maamaso monuat ( 20 minit ) ( Buuk Aktiviti )

2
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
 Onuan o tangaanak do lambalan kalaja’ montok momolukis do bontuk
tumanud garis.
 Suhuon o tangaanakdo mamawarana’.

Alapas monuat ( 5 minit )


 Pilion piipiro’ tangaanak montok popokito woyo’ do mongigit pinsil di
kotunud.

Kalaja’ Lamin
 Momolukis do bontuk tumanud garis om mamawarana’. ( Buuk Aktiviti )

Kabaalan Kolumison Boros ( 30 - 60 minit )

4.1.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongigia montok popolombus kawagu’


do koilaan maya’ aktiviti momonsoi (a) buuk tonini’

 Momonsoi buuk tonini’


 Tudukan o tangaanak do poingkuro’ momonsoi do buuk tonini’
 Suhuon o tangaanak do momolukis toi ko’ momogunting gambal do
tayam.
 Poposuat do tuni do tayam.

Bzzz Meow

3
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
UNIT 2 - Pimato Boros Kadazandusun

Kabaalan Mokinongou & Moboros – ( 30 minit )

1.2.1 Kaanu mokinongou om monugut do mamarait do 29 pimato boros


Kadazandusun.

Pra-mokinongou ( 10 minit )
• Pokitonon o tangaanak do pimato id kaad gambal.
• Roiton do mongingia’ ngaran do pimato.
• Suhuon o tangaanak do monugut do mamarait do ngaran pimato.
• Pointutunon o pimato / ’ /,/b / om / d /

Maamaso mokinongou (10 minit )


• Mamain pomoinan boros: ‘Bingo’
• Onuan do lambalan kalaja’ o tangaanak miagal di okito id siriba’ diti.
• Duo tangaanak montok iso’ lambalan kalaja’.
• Posodia’on: mogisuai-suai nuludan do pimato
• Roiton do mongingia’ o pimato om poitomon do tangaanak o kutak do
pimato dii gisom no do opongo iso’ baris poturidong toi ko’ potitibar.

a e i l f d n a o b

o u z v q l z k ’ j

r x b d ’ v h w i x

n s b y t f t e u d

d h k j g p b q c r

Alapas mokinongou ( 5 minit )


• Suhuon o tangaanak mongintong do kaad gambal om mamarait kawagu’
koinsanan 29 pimato.

Ponginluuban ( 5 minit )
• Popolombus do sinding kokomoi pimato. (Loyuk Sinding Old Mcdonald)

A ngaran do pimato
A,a,a,a,

B ngaran do pimato
B,b,b,b,b
Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit )

4
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
2.1.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun
bontuk om ngaran do 29 pimato boros Kadazandusun.
Pra-mambasa’ ( 5 minit )
• Popolombus do sinding kokomoi pimato.
Maamaso mambasa’ (15 minit )
• Pokitonon o tangaanak do kaad gambal pimato tonini’ om tagayo’.
• Roiton ngaran do iso’-iso’ pimato.
• Suhuon o tangaanak monugut.
• Pili’on piipiro kaad gambal pimato om suhuon o tangaanak monungaran
do pimato dii.
• Onuan lambaran kalaja’ o tangaanak ngaawi’ montok popisudong pimato
tonini’ om tagayo’. ( Buuk Aktiviti )
Alapas mambasa’ ( 7 minit )
• Mamain kaad gambal pimato.
• Id tinimungan: 3 – 4 tangaanak id iso’ tinimungan.
• Onuan piipiro kaad boros pimato o iso’ tinimungan.
• Suhuon o tangaanak do maganu toiso’- iso’ kaad om miuhot om misimbar
kokomoi ngaran do pimato di naanu.
Ponginluuban ( 3 minit )
• Mongintong kaad gambal om mamarait ngaran do pimato.
Kabaalan Monuat ( 30 minit )
3.1.4 Kaanu monuat tumanud do garis.
a) Pimato tonini’
b) Pimato tagayo
Pra-monuat ( 5 minit )
• Mongintong kawagu o tangaanak do kaad gambal pimato tonini’ om
tagayo
• Demonstrasi: poposuat do pimato.
• Suhuon o tangaanak tumanud.
Maamaso monuat (15 minit )
• Onuan do lambaran kalaja’ o tangaanak. ( Buuk Aktiviti )
• Suhuon o tangaanak poposuat do pimato tumanud garis.
• Suhuon o tangaanak poposuat momoguno pinsil toi ko’ warana’.
Alapas monuat ( 5 minit )
Mogihum pimato di poinlisok. ( Buuk Aktiviti )
Ponginluuban ( 5 minit )
• Pili’on piipiro tangaanak mooi poposuat pimato id papan ponuatan.

5
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
Kalaja’ lamin
• Poposuat pimato tumanud garis. ( Buuk Aktiviti )

Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit )

4.1.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popolombus


kawagu’ do koilaan maya’ aktiviti momonsoi (b)poster

Momonsoi Kolaj Pimato Boros Kadazandusun


• Mongintong om mamarait kawagu’ di 29 pimato boros Kadazandusun.
• Uhupan o tangaanak do popotounda’ iso’ tinimungan: 3 – 4 tangaanak id
iso’ tinimungan.
• Tudukan o tangaanak poingkuro’ momonsoi do kolaj.
• Pokitonon do piipiro poomitanan.
• Momonsoi kolaj id tinimungan.
• Popokito asil tinimungan.
• Poomitanan do kolaj di nowonsoi no do tangaanak.

6
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1

UNIT 3 – Numbul

Kabaalan Moboros om Mokinongou ( 30 minit )

1.2.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om


popouni tuni do pimato sigot / ’ /.

1.3.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om


mamarait do boros kokomoi: (a) Numbul

Pra-mokinongou ( 5 minit )
 Popokito do kaad numbul.
 Posokoton id papan ponuatan iso’-iso’ kaad numbul om roiton ngaran
do numbul dii.
 Suhuon o tangaanak do monugut.

Maamaso mokinongou - Mamain pomoinan: Manapap Langau ( 15 minit )


 Pilion 2 tangaanak.
 Suhuon tangaanak manapap numbul di arait.
 Pili’on kawagu’ duo po tangaanak montok mamain pomoinan diti.

Alapas mokinongou ( 5 minit )


 Popolombus sudawil numbul.
 Popouni tuni sigot.

Kanou mamarait numbul id boros sandad tokou.


Iso’ duo, tolu, apat om limo.

Olumis boros tokou sawi’-awi’ nga’ kiwaa


Onom, turu’, walu’, siam on nogi’ opod.

Ounsikou ginawo ya kaanu do mamarait


Numbul id boros tokou, Boros Kadazandusun.

Ponginluuban ( 5 minit )
 Mamarait numbul 1- 10

Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit )

2.2.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ om


monungaran (a) numbul.

2.3.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ mambasa’ boros montok


popouni tuni sigot / ’ /.

7
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1

Pra-mambasa’ ( 5 minit )
 Mokinongou sudawil numbul.
 Popolombus sudawil numbul.

Maamaso mambasa’ ( 15 minit )


 Mongintong kaad numbul.
 Popisudong numbul om gambal ( Buuk Aktiviti )
 Mamarait numbul id nuludan di kotunud.

Alapas mambasa’ ( 5 minit )


 Mamain pomoinan numbul - Mongulud numbul tumanud nuludan di
kotunud. ( 1 – 10 )
 Momoguno do kaad numbul.

Ponginluuban ( 5 minit )
 Popolombus sudawil numbul.

Kanou mamarait numbul id boros sandad tokou.


Iso’ duo, tolu, apat om limo.

Olumis boros tokou sawi’-awi’ nga’ kiwaa


Onom, turu’, walu’, siam on nogi’ opod.

Ounsikou ginawo ya kaanu do mamarait


Numbul id boros tokou, Boros Kadazandusun.

Kabaalan Monuat ( 30 minit )

3.1.1 Kaanu o tangaanak do mamagaris.

3.1.4 Kaanu monuat tumanud do garis (a) Numbul

Pra-monuat ( 5 minit )
 Onuan o tangaanak do lambalan kalaja’ miagal id siriba’ diti.
 Suhuon o tangaanak do mamagaris ralan mogihum do waig montok di
putik. ( Buuk Aktiviti )

8
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1

Maamaso monuat ( 10 minit )


 Poposuat kawagu numbul 1 – 10 tumanud garis ( Buuk Aktiviti )

Alapas monuat ( 10 minit )


 Mamawarana’ do gambal.

Ponginluuban ( 5 minit )
 Pokitonon o tangaanak do gambal miagal id siriba’ diti.
 Uhoton o tangaanak piipiro’ poguhatan kokomoi do gambal dii.
 Poomitanan: intobo’ songkuro’ ginimu’ do pinsil, buuk, tangaanak id
gambal diti.
 Mongintob

Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit )

4.1.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popokito do koilaan


di notimung maya’ aktiviti (d) sumayau

4.2.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok monimung do


koilaan maya’ mogikawo-kawo aktiviti kokomoi do: a) koubasanan om
kotumbayaan do tinaru’ Kadazan om Dusun

Minsingubal do sumayau
 Posodia’on rinakaman do tuunion miagal ko’ tagung toi ko’ sinding
loyuk sumayau.
 Tudukan o tangaanak poingkuro’ do sumayau (Penampang, Papar,
om suai po).
 Mongintob maamaso do sumayau.

9
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
 Poomitanan : 1,2,3 ( Mamangkis ), 1,2,3 ( tumimpuun do sumayau )
om suai po.

UNIT 4 – Warana’

Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit )

1.2.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om


popouni tuni vokal : / o /

1.3.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’, montok mongintutun om


mamarait do boros kokomoi (b) warana

Pra- mokinongou ( 5 minit )


 Mogibooboros kokomoi do warana’ kaanangan do tangaanak.
 Monguhot kokomoi warana’ kaanangan piipiro’ tangaanak.

Aktiviti Maamaso Mokinongou (15 minit )


 Popointutun 7 warana’ miampai momoguno do kaad gambal.
 Pokitonon tangaanak do kaad gambal om roiton do mongingia’ ngaran do
Warana’ di okito id kaad gambal.
 Posokoton o kaad gambal id papan ponuatan.

Aragang Orin Osilou Otomou

Obulou Nila Osohug

 Mokinongou sinding tangaanak : Boluntung

Boluntung, boluntung, olundus warana’ nu.


Aragang om Orin, Osilou,Otomou, Obulon om Nila om Osohug nogi’
Boluntung, boluntung olundus warana’ nu.

 Tuduon warana’ di arait id sinding.


 Suminding : mamarait ngaran warana’

Aktiviti Alapas Mokinongou ( 5 minit )


 Papapanggor toilaan tangaanak.
 Suhuon do mongingia’ o tangaanak do momungaran warana di okito id
papan ponuatan.

Ponginluuban ( 5 minint )

10
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
 Popolombus sinding – Boluntung
Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit )

2.1.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongija’ mogikawo-


kawo boros tumanud putul boros kokomoi (b) warana’

2.3.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popolombus boros


tumanud putul boros.

Aktiviti pra-mambasa’ (5 minit)


 Mongintong gambal do boluntung.
 Pokitonon o tangaanak do gambal do boluntung.
 Suhuon o tangaanak do mamarait ngaran warana’ di okito toi ko’ oilaan
mantad gambal.
 Kawasa’ do momoguno kaad gambal, poster, toi ko’ clip art.

Aktiviti maamaso mambasa’ ( 20 minit )


Basa’on do mongingia’ o ngaran do warana’ om suhuon o tagaanak do
monugut.
 Mongija’ putul boros do 7 warana’. (Buuk Aktiviti)

A ra gang

 Poiloon o tagaanak do mongintong do warana’ om momili’ ngaran do


warana’ di kotunud. (Buuk Aktiviti)

Aragang

Orin

11
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1

Aktiviti Alapas mambasa’ (5 minit)


 Papapanggor toilaan tangaanak.
 Onuan o tangaanak do lambalan kalaja’ ( Buuk Aktiviti )
 Popisudong warana’ om ngaran do warana’.

Otomou

Osilou

Kabaalan Monuat ( 30 minit )

3.2.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ do momungaran om


poposuat kawagu’ boros kokomoi (b) warana’.

Pra-monuat ( 5 minit )
 Momuondom kawagu’ ngaran do warana’.
 Pokitonon o tangaanak do kaad gambal om suhuon do
momungaran do warana’ di okito.
 Posokoton do mongingia’ o ngaran do warana’ id doros do kaad
gambal.

Aktiviti Maamaso monuat ( 20 minit )


 Mongija’
 Mongija’ om poposuat ngaran do warana’ mantad putul boros.

O bu lou Obulou

 Poposuat kawagu’’ do ngaran do 7 warana’. ( 10 minit )

Nila Nila Nila Nila

Orin Orin Orin Orin

12
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1

Aktiviti alapas monuat ( 5 minit )


 Papapanggor toilaan tangaanak.
 Poposuat ngaran do warana’.

Kalaja’ Lamin

 Mogihum ngaran do warana’.

Oitom Opurak Obuhog Buragang

Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit)

4.1.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popolombus kawagu’


koilaan maya’ aktiviti momonsoi (b) poster.

Momonsoi Poster – Boluntung.


 Popokito iso’ poster i nowonsoi no laid do mongingia’ toi ko’ tinimungan
suai.
 Papatarang poinkuro’ momonsoi do poster.
 Monuhup tagaanak popotounda tinimungan 3 toi ko’ 4 tulun.
 Manahak tugasan om kalatas mahjong
 Monoina’ tangaanak maamaso momonsoi do poster.
 Papabanta asil tinimungan.
 Mogibooboros kokomoi kotumbayaan tinaru’ Kadazan om Dusun
Boluntung

13
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1

UNIT 5 - Bontuk

Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit )

1.2.6 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om


popouni tuni do / d / poloputon.

1.3.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mamarait boros


tumanud putul boros.

1.3.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om


mamarait do boros kokomoi: (c) bontuk

Pra-mokinongou ( 5 minit )
 Popokito iso’ gambal
 Uhoton tangaanak nunu o tokito diolo’
 Posuaton sisimbar tangaanak id papan ponuatan.

Maamaso mokinongou ( 15 minit )


 Pointutunon ngaran do bontuk : Ourod, Apat pasagi’ miagal, Tolu
pasagi’, Alandui, Rombituon, Tunduundu’, Apat pasagi’

 Suhuon o tangaanak do mamarait ngaran do bontuk di okito id kaad


gambal
 Onuan lambalan kalaja’ tangaanak. (Buuk Aktiviti)
 Suhuon tangaanak mokinongou om momili’ gambal di narait.

1.Obundui 2. Rombituon 3. Apat pasagi’ miagal 4. Ourod


5. Tunduundu’ 6. Tolu pasagi’. 7. Apat pasagi’

Alapas Mokinongou ( 5 minit )


 Momolopi kalatas.
 Onuan tangaanak kalatas om tudukan momolopi do kalatas tumanud
bontuk.
 Suhuon tangaanak momungaran bontuk di nowonsoi.

Ponginluuban ( 5 minit )
 Pokitonon kawagu do gambal i nokito id pra-mokinongou om uhoton nunu
bontuk di okito.

14
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1

Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit )

2.2.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok


mambasa’ om momungaran. (c) bontuk
2.3.4 Kaanu Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ mambasa’ boros
montok popouni tuni sigot / ’/.

Pra-mambasa’ ( 5 minit )
 Mamarait ngaran bontuk di okito mantad kaad gambal.
 Poomitanan :

Maamaso mambasa’ ( 15 minit )


 Monugut do mambasa’. ( Buuk Aktiviti )
 Uhoton do mongingia’ piipiro poguhatan kokomoi nunu i nabasa’.
 Poomitanan :
 Nunu bontuk dilo’ bulandai, tontolu’, simpulan, sanwic, sindadagang,
toobusan
 Mamagaris sisimbar di kotunud.
1. Ourod / Alandui ilo’ tontolu’.

Alapas mambasa’ (5 minit )


 Popisudong gambal.

Ponginluuban ( 5 minit )
 Mamarait kawagu’ ngaran bontuk di okito mantad kaad gambal.

Kabaalan Monuat ( 30 minit )

3.1.3 Kaanu momolukis do bontuk tumanud garis.

3.2.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ do momungaran om


poposuat kawagu’ boros kokomoi (c) bontuk

Pra-monuat ( 5 minit )
 Popisudong bontuk om ngaran.

Maamaso monuat ( 15 minit )


 Momolukis bontuk tumanud garis. ( Buuk Aktiviti )
 Momungaran bontuk

15
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
 Mamawarana’
Alapas monuat ( 5 minit )
 Mogihum harata’ poinlisok id kalas.
 Uhoton do mongingia’ o tangaanak do piipiro poguhatan
 Poomitanan : Nunu kibontuk ourod id kalas diti?, Nunu kibontuk
tunduundu’ id kalas diti?
 Intangan do tangaanak posorili’ do kalas om roiton ngaran nunu kibontuk
ourod om suai po.

Ponginluuban ( 5 minit )
 Uhoton tangaanak nonggo iso’ bontuk di kaanangan diolo’.

Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit )

4.1.1 Kaanu tumanud ponontudukan mongingia’ montok popolombus kawagu’


do koilaan maya’ aktiviti momonsoi (c) kolaj

 Momonsoi kolaj id tinimungan: 3 – 4 tanak id iso’ tinimungan.


 Posodiaan kalatas mogisuai-suai warana’.
 Id kalatas di kiwaa mogisuai-suai bontuk.
 Suhuon tangaanak momogunting bontuk mantad kalatas.
 Suhuon tangaanak momonsoi gambal momoguno do bontuk di nogunting.
 Suhuon tangaanak popokito asil tinimungan diolo’ om popoilo nunu i
nowonsoi tinimungan diolo’.
 Poomitanan

16
UNIT 6 - Mumpongol

Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit )

1.3.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om


mamarait do boros (a) mumpongol

1.5.1 Kaanu mokinongou om monugut do model pibarasan miampai momoguno


loyuk di kotunud montok (a) mumpongol.

Pra-mokinongou ( 5 minit )
• Uhoton tangaanak nunu boros mumpongol di asaru’ gunoon diolo’ id lamin.
• Pointutunon boros mumpongol – Kopiwosian doungosuab,doungadau,
minsosodop, doungotuong.
• Momoguno kaad boros om gambal di kosudong.
Maamaso mokinongou ( 20 minit )
• Mokinongou pibarasan – mumpongol : “Kopiwosian doungosuab Ina’.”
“Kopiwosian doungosuab nogi’ kumaa dika.”
• Suhuon tangaanak monugut.
• Suhuon tangaanak minsingubal.
• Uliton kawagu’ montok situasi doungadau, minsosodop om doungotuong.
Alapas mokinongou ( 5 minit )
• Pili’on piipiro tangaanak montok popolombus pibarasan – mumpongol.
Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit )
2.3.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ mambasa’ montok popouni tuni
konsonan: /d/ doungosuab, doungadau, minsosodop
2.41 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om
popolombus boros (a) mumpongol
2.4.2 Kaanu tumanud ponontudukan mongingia’ montok mambasa’ do frasa om
ayat a) mumpongol
Pra-mambasa’ ( 5 minit )
• Mongintong piipiro gambal: doungosuab, doungadau, minsosodop om
doungotuong
• Suhuon o tangaanak popolombus boros mumpongol di kotunud.
Maamaso mambasa’ ( 15 minit )
• Mongija’ om popolombus boros: kopiwosian, doungosuab, doungadau,
minsosodop om doungotuong. (Buuk Aktiviti )
• Uhupan o tangaanak do popotounda’ do tinimungan: 3 – 4 id iso’ tinimungan
• Onuan kaad boros – putul boros om suhuon o tangaanak do mongulud putul
boros do dumadi boros.
• Suhuon o tangaanak popolombus boros di nowonsoi.

Alapas mambasa’ ( 5 minit )


• Popisudong gambal om boros mumpongol di kotunud. (Buuk Aktiviti )

17
Ponginluuban ( 5 minit )
• Suhuon kawagu’ o tangaanak do popolombus boros mumpongol di kotunud
tumanud do gambal di okito.

Kabaalan Monuat ( 30 minit )

3.3.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ momonsoi do frasa om ayat


(a) mumpongol.

Pra-monuat ( 5 minit )
• Mongintong do gambal om popolombus kawagu’ do boros mumpongol di
kotunud.

Maamaso monuat ( 15 minit )


• Poposuat kawagu do boros, frasa toi ko’ ayat mumpongol tumanud garis.

Alapas monuat ( 5 minit )


• Popolombus do boros, frasa toi ko’ ayat mumpongol di nowonsoi.

Ponginluuban ( 5 minit )
• Mokinongou sinding kokomoi mumpongol.

Kalaja’ lamin
• Poposuat kawagu do boros, frasa toi ko’ ayat mumpongol id pibarasan.

Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit )

4.2.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok monimung koilaan


maya’ mogikawo-kawo aktiviti kokomoi
(b) basaan om karamayan taandakon tinaru’ Kadazan om Dusun.

• Pokitonon o tangaanak do gambal kokomoi Tadau Kaamatan – unduk


ngadau
• Uhoton o tangaanak nunu tokito diolo’.
• Uhoton o tangaanak do nunu boros mumpongol di kotunud do
polombuson id karamayan dii.
• Mokinongou do sorita’ kokomoi Tadau Kaamatan.
• Monginonong do gambal basaan koubasanan

Kinoringan om i sawo dau i Suminundu - kiwaa songulun tanak tondu’ di olundus


kopio - Huminodun, tanak koupusan diolo’ - pinolubuk montok manampasi tulun –
nadadi tanom o boogian tinan di Huminodun – koduuduwo di Huminodun nadadi’
bambarayon – iri nodii do taandakon o Tadau Kaamatan – monongkotoluod montok
namatan di tosonong.

18
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
UNIT 7 – Intutunai Oku
Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit )
1.3.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongintutun om
mamarait do boros (c) popointutun
1.5.1 Kaanu mokinongou om popolombus kawagu‟ do model pibarasan
kokomoi:
c) popointutun

Pra-mokinongou ( 5 minit )
 Popointutun piipiro boros: ngaran, umul, mantad, tondu‟, kusai
 Momoguno do kaad boros toi ko‟ posuaton id papan ponuatan

Maamaso mokinongou ( 10 minit )


 Mokinongou teks : popointutun tinan sondii‟.
Ngaran ku nopo nga‟ i Christine.
Yoku nopo nga‟ tanak tondu‟.
Turu‟ toun umul ku.
Mantad oku id Tambunan

 Uhoton tangaanak kokomoi nunu i norongou


 Isai ngaran dau?
 Tanak tondu ko‟ kusai isido?
 Piro umul disido?
 Mantad nonggo isido?

Alapas mokinongou ( 10 minit )


 Popointutun do tinan sondii‟ miampai momoguno do ayat popointutun di
norongou.
 Tudukan o tangaanak poingkuro‟ do popointutun tinan sondii‟.
 Suhuon o tangaanak do minsingubal popolombus ayat do popointutun
tinan sondii‟.
 Suhuon o tangaanak do popointutun tinan sondii‟.

Ngaran ku nopo nga‟ i ________________.


Yoku nopo nga‟ tanak ________________.
______ toun umul ku.
Mantad oku id ________________.

Ponginluuban ( 5 minit )
 Uhoton do mongingia‟ piipiro tangaanak
 Isai ngaran nu?
 Ia‟ tanak tondu‟ ko‟ kusai?
 Piro umul nu?
 Mantad ko id nonggo?

19
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit )

2.1.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongija‟


tumanud putul boros. /Ta/ + /pa‟/ = Tapa‟

2.4.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mambasa‟ do frasa


om ayat (c) popointutun.

Pra-mambasa‟ ( 5 minit )
 Uhoton do mongingia‟ piipiro tangaanak
 Isai ngaran nu?
 Ia‟ tanak tondu ko‟ kusai?
 Piro umul nu?
 Mantad ko nonggo?

Maamaso mambasa‟ ( 10 minit )


 Mongija‟ piipiro boros. ( Buuk Aktiviti )
 Mambasa‟ ayat popointutun tinan sondii‟.

Alapas mambasa‟ ( 5 minit )


 Pomoinan boros – mogihum boros poinlisok. (Buuk Aktiviti)

T A N A K Q R X Y Y
U B D ’ Z K T M X O
R ’ M K U S A I Z K
U C A G K O T W ’ U
’ D N H T O N D U ’
A E T I M N U V B B
D T A M B U N A N D
U V D W X T Y Z ’ B
T S R Q P O N M L K
E F G H I U M U L J
N G A R A N D C B A

Ponginluuban ( 5 minit )
 Mambasa‟ boros i poinsuat id papan ponuatan
 Ngaran, Yoku‟, Tanak, Tondu‟, Turu‟, Toun, Umul, Mantad, Tambunan,
Kusai

20
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
Kabaalan Monuat ( 30 minit )

3.3.4 Kaanu tumanud ponudukan do mongingia‟ montok momonsoi ayat


(c) popointutun

Pra-monuat ( 5 minit )
 Suhuon do mongingia‟ o tangaanak do mongintong nunu i poinsurat id
papan ponuatan

Ngaran ku nopo nga‟ i ________________.


Yoku nopo nga‟ tanak ________________.
______ toun umul ku.
Mantad oku id ________________.

 Suhuon o tangaanak momongo do ayat miampai momoguno koilaan


kokomoi tinan sondii‟.
 Pili‟on piipiro tangaanak do popolombus ayat di nopongo‟ no.

Maamaso monuat ( 15 minit ) (Buuk Aktiviti)


 Momongo ayat.
 Poposuat kawagu‟ do ayat popointutun tinan sondii‟.
 Suhuon o tagaanak do momolukis gambal diolo‟ id kutak di pinosodia‟.

Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit )


4.1.1 Kaanu tumanud ponontudukan mongingia‟ montok popolombus kawagu‟
do koilaan maya‟ aktiviti momonsoi
(d) kaad.
 Momonsoi kaad ngaran
 Momoguno kalatas mogikawo-kawo warana‟ om warana‟ pinsil
 Poomitanan :

NGARAN : TIMOTHY ONITING MAJAWAT

UMUL : 7 TOUN

TADON : KAMPUNG TANAKI, PENAMPANG

SIKUL : SRK ST. JOSEPH, PENAMPANG

KAANANGAN : MAMAIN BUUL OM MAMBASA’ BUUK

IMAN – IMANON : AKITIK , DOLIBOR KORITA’ F1

21
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1

UNIT 8 – Tinan Ku
Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit )
1.2.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongintutun om
popouni tuni vokal. /u/ tulu, turos, tobuk, nu
1.3.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongintutun om
mamarait do boros kokomoi: (d) boogian tinan

1.4.2 Kaanu manahak do respon maya‟ demonstrasi, lisan toi ko‟ ponuatan
kokomoi nunu i norongou mantad (a) sinding.

Pra-mokinongou ( 10 minit )
 Popointutun ngaran boogian tinan miagal di okito id kaad gambal.
 Tobuk, tulu, turos, mato, tolingo, kabang, todung, longon, tunturu‟, gakod
 Suhuon o tangaanak monugut.

Maamaso mokinongou ( 10 minit )


 Popolombus jazz chant kokomoi boogian tinan
 Popokito demonstrasi maamaso mokinongou
 Uliton kawagu‟ popolombus do jazz chant

Id nonggo tobuk nu?


Hiti tobuk ku.
Id nonggo tulu nu?
Hiti tulu ku.
Id nonggo turos nu?
Hiti turos ku.
Id nonggo mato nu?
Hiti mato ku
Id nonggo tolingo nu?
Hiti tolingo ku
Id nonggo kabang nu?
Hiti kabang ku.
Id nonggo todung nu?
Hiti todung ku.
It nonggo longon nu?
Hiti longon ku
Id nonggo tunturu nu?
Hiti tunturu ku.
Id nonggo gakod nu?
Hiti gakod ku.
Alapas mokinongou ( 5 minit )
 Suhuon do mingigia‟ o tangaanak mongintong gambal
 Uhoton tangaanak nunu ngaran do boogian tinan di tuduon do mongingia‟

22
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1

Ponginluuban ( 5 minit )
 Mamain pomoinan “Ka di Aki igitai...”
 Poomitanan : “Ka di Aki igitai longon nu.” Nga‟ igitan do mongingia‟
boogian tinan suai.
 Igitan do tangaanak longon diolo‟.

Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit )

2.1.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongija‟ mogikawo-


kawo boros kokomoi (d) Boogian tinan.

2.2.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mambasa‟ om


momungaran (d) boogian tinan

2.3.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ mambasa‟ boros montok


popouni tuni vokal / u /.

Aktiviti pra-mambasa‟ ( 5 minit )


 Momungaran boogian tinan sondii‟.
 Suhuon do mongingia‟ o tangaanak do tumanud momungaran do boogian
tinan sondii‟.
 Poomitanan: Monudu‟ do tulu sondii‟ om popoilo „Tulu ku iti.‟

Aktiviti maamaso mambasa‟ ( 10 minit )


 Mambasa‟ teks di tangasaanang. ( Buuk Aktiviti )
 Basaon do mongingia‟ o teks om suguton do tangaanak do mambasa‟.

Nunu iti?
Iti nopo nga‟ tobuk.

 Onuan lambalan kalaja‟ o tangaanak om suhuon do momili‟ sisimbar di


kotunud. (Buuk Aktiviti)
 Poomitana : Nunu iti? Iti nopo nga‟ tobuk/turos.

Alapas mambasa‟ ( 10 minit )


 Momolabel boogian tinan.
 Momoguno kaad boros om poster toi ko‟ gambal.
 Pokitonon do boros id kaad boros om suhuon mamarait.
 Pili‟on iso‟-iso‟ tanak montok poposokot do kaad boros id boogian tinan di
kotunud.

Ponginluuban ( 5 minit )
 Suminding kokomoi boogian tinan. (Jazz chant)

23
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1

Kabaalan Monuat ( 30 minit )

3.2.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok momungaran om


poposuat kawagu‟ boros kokomoi (d) boogian tinan

Pra-monuat ( 5 minit )
 Mamain pomoinan kaad gambal.
 Suhuon o tangaanak do mongintong om mamarait do boogian tinan i okito
mantad kaad gambal.
 Posokoton o kaad gambal dii id papan ponuatan.
 Bolikon iso‟-is‟ kaad om suhuon tangaanak momuondom kawagu‟ nunu
boogian tinan di poinlisok.

Aktiviti maamaso monuat. ( 15 minit )


 Mongija‟ ngaran do boogian tinan
 Onuan lambalan kalaja‟ om tudukan do mongingia‟ o tangaanak do
mongija‟ do ngaran boogian tinan. ( Buuk Aktiviti )

T l T b k
u u ’ o u

M t T
a o u r o s

L T d
O N G O N o u n g

K b G k d
a a n g a o

T t T l i
u n u r u o n g o

Aktiviti alapas monuat ( 5 minit )


 Momolabel do gambal.
 Onuan o tangaanak do lambalan kalaja‟. ( Buuk Aktiviti )
 Suhuon o tangaanak do mongintong do gambal id lambalan karaja‟ om
momolabel do boogian tinan di kotunud.

24
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1

Onuai label boogian tinan di Vijay.

10

25
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1

Ponginluuban ( 5 minit )
 Mamain pomoinan kaad boros.
 Suhuon tangaanak mongintong om mamarait do boros i okito mantad
kaad boros.
 Posokoton o kaad boros di id papan ponuatan.
 Bolikon iso‟-iso „ kaad om suhuon tangaanak momuondom kawagu‟ nunu
boros di poinlisok.

Kabaalan Kolumisan Boros ( 30 – 60 minit )

4.1.1 Kaanu tumanud ponontudukan mongingia‟ montok popolombus kawagu‟


do koilaan maya‟ aktiviti momonsoi (c) poster

4.2.1 Kaanu tumanud ponontudukan mongingia‟ montok monimung do koilaan


maya‟ mogikawo-kawo aktiviti kokomoi do :
(a) koubasanan om kotumbayaan do tinaru‟ Kadazan om Dusun

 Mokinongou sorita‟ – Huminodun


 Momonsoi poster – Nunu nokosuni mantad boogian tinan di Huminodun
 Poposokot gambal di Huminodun id kalatas poster
 Momolabel boogian tinan di Huminodun
 Pokitonon tangaanak do poomitanan

“Father, you will see that my body will give rise to all sorts of edible plants for
the people. My flesh will give rise to rice; my head, the coconut; my bones,
tapioca; my toes, ginger; my teeth, maize; my knees, yams and others parts
of my body to a variety of edible plants. This way never again will our people
grow hungry to the point of dying.”
Koilaan id sawat naanu mantad “Who is Huminodun (Brief)?” KDCA, 7 Dec
2004

26
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1

UNIT 9 – Paganakan Ku
Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit )

1.1.3 Kaanu popouni kawagu do tuni di norongou.


1.3.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mamarait boros
tumanud putul boros.

Pra mokinongou ( 5 minit )


 Popokito do gambal paganakan.
 Sumugut do mongingia‟ mamarait boros tumanud gambal.
 Taki, Todu‟, Tapa‟, Tina‟, Tabang, Taka‟, Tadi‟, Yoku‟.

Maamaso mokinongou ( 10 minit )


 Sumugut boros pinarangahan tumanud gambal pinokito

Alapas mokinongou ( 10 minit )


 Miuhot om misimbar
Poomitanan : Isai iti?
I tapa‟ iti.

Ponginluuban ( 5 minit)
 Monguhot do tangaanak kokomoi ngaran i poingion id lamin.

Kabaalan Mambasa’ (30 Minit)

2.1.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongija‟ tumanud


putul boros. Poomitanan : /Ta/ + /pa‟/ =Tapa‟

Pra-mambasa‟ ( 5 minit)
 Miuhot om misimbar kokomoi paganakan id gambal.
Poomitanan : Tapa‟, tina‟, tadi‟, tabang om taka‟

27
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
Maamaso mambasa‟ ( 15 minit )
 Momoguno do kaad boros.
 Sumugut o tangaanak do mambasa‟ putul boros.
 Popisudong putul boros om boros di kotunud.
 Popisudong do gambal om boros. (Buuk Aktiviti)
Alapas mambasa‟ ( 5 minit )
 Suminding i tangaanak sinding kokomoi paganakan.
Poomitanan sinding:
Iso‟, iso‟, oupus oku tina‟,
Duo, duo, oupus oku tapa‟,
Tolu, tolu, oupus tadi‟, taka‟,
Iso‟, duo, tolu, oupus oku ngaawi‟.
Ponginluuban (5 minit)
 Aktiviti :Poomoinan - „Manapap Langau‟
Kabaalan Monuat ( 30minit )
3.1.5 Kaanu monuat kawagu‟ do (d) boros

3.2.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ MONTOK momungaran om


poposuat Kawagu‟ boros kokomoi (e) paganakan

Pra-monuat ( 5 minit)
 Suhuon o tangaanak do mongintong iso‟ gambal paganakan
 Suhuon o tangaanak do mongintutun do Tapa‟, Tina‟, Tabang, Taka‟, om
Tadi‟, id gambal dii.

Maamaso monuat ( 20 minit)


 Poposurat boros di kotunud tumanud gambal. (Buuk Aktiviti)
 Momolabel gambal paganakan sondii‟.

Alapas monuat (5 minit)


 Pialaan monuat id papan ponuatan tumanud tinimungan tangaanak.
Kalaja‟ Lamin
 Mamawarana‟ do gambal mantad lambalan kalaja‟.
Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 Minit)
4.1.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok popokito do koilaan
di notimung maya‟ aktiviti momonsoi (a) poster
 Momonsoi poster paganakan - Puun Paganakan
 Tudukan o tangaanak poingkuro‟ momonsoi do poster
 Suhuon o tangaanak momogunting gambal do paganakan.
 Poposokot id poster.
 Monuat ngaran do paganakan.

28
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
UNIT 10 – Lamin Ku

Kabaalan Mokinongou Om Moboros (30 Minit)

1.2.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongintutun om


popouni konsonan /t/.

1.3.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mamarait boros


tumanud putul boros.

Pra mokinongou ( 5 minit )


 Popokito mogikaakawo lamin.
 Miuhot om misimbar kokomoi gambal.

Maamaso mokinongou ( 10 minit )


 Popointutun konsonan /t/.
 Sumugut tangaanak mamarait pimato om boros tumanud ponontudukan
mongingia‟.
Poomitanan : torigi, tukad, tobon, totobon, titigaon

Alapas mokinongou ( 10 minit )


 Miuhot om misimbar sopitangaanak kokomoi boogian lamin.
Poomitanan : Nunu iti?
Taap iti.

Ponginluuban ( 5 minit )
 Monindu‟ sundait.
 Pomitanan: 1. Monirung oku mantad tadau om rasam. Nunu oku? ....
2. Otulid om anaru oku. Ogumu‟ yahai mogiobpinai. Nunu oku? ....

Kabaalan Mambasa’ ( 30 Minit )

2.2.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mambasa‟ om


momungaran (f) kakamot

2.3.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ mambasa‟ boros montok


popouni tuni konsonan / t /.

Pra mambasa‟ ( 5 minit )


 Momungaran boogian lamin.
Poomitanan : Taap, tukad, tobon, titigaon, torigi.

Maamaso mambasa‟ ( 10 minit)


 Mongija‟ om mambasa‟.
 Popouni tuni konsonan /t/.

29
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
Alapas mambasa‟ ( 10 minit)
 Popisudong gambal om boros.

Ponginluuban (5 minit)
 Monindu‟ nunu gambal lukison tambalut.

Kabaalan Monuat ( 30minit )

3.1.1 Kaanu momolukis do bontuk tumanud garis.

3.2.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok momungaran om


poposuat kawagu‟ boros kokomoi (f) kakamot – boogian lamin

Pra monuat ( 5 minit )


 Tudukan om pokitonon o tangaanak woyo‟ momolukis lamin.

Maamaso monuat ( 20 minit )


 Onuan o tangaanak do lambalan kalaja‟ montok momolukis lamin
tumanud garis. (Buuk Aktiviti)
 Monuat boros tumanud gambal.

Alapas monuat (5 minit )


 Mamawarana‟

Kalaja‟ Lamin
 Momolukis lamin iman-imanon.

Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 Minit )

4.1.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok popolombus


Kawagu‟ do koilaan maya‟ aktiviti momonsoi (c) kolaj

 Momonsoi kolaj lamin.


 Tudukan o tangaanak poingkuro momonsoi do kolaj.
 Suhuon o tangaanak momogunting suat abal om poposokot.

30
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
UNIT 11 – Tambalut Ku

Kabaalan Mokinongou om Mambasa’ ( 30 minit )

1.3.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mamarait boros


tumanud putul boros.

1.4.1 Kaanu mokinongou do : (e) ponuhuan

1.4.2 Kaanu manahak do respon maya’ demonstrasi, lisan toi ko’ ponuatan
kokomoi nunu norongou mantad (e) ponuhuan

Pra-mokinongou ( 5 minit )
 Monguhot isai tambalut do tangaanak ngaawi’.
 Suhuon o tangaanak do popoilo ngaran do tambalut diolo’.

Maamaso mokinongou (10 minit )


 Monugut do mamarait putul boros
a. Ula’ - abagos
b. Koulalaho’ -osuau
c. Koinaananon - agahui
d. Upa’ - olumis
e. Kobooboroso’ - alamadas

 Popisudong do gambal om boros di kotunud.

Alapas mokinongou (10 minit)


 popokito do demonstrasi
 pilion songulu tanak montok popokito woyo’ di posunudon do mongingia’.
 Poomitanan : abagos (popokito do demonstrasi mongimuau)
 Tangaanak suai monindu’, nunu woyo’ di pinokito.

Ponginluuban (5 minit)
 Monugut do mamarait boros

Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit )


2.1.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongija’ tumanud
putul boros. /Ta/ + /pa’/ = Tapa’

2.3.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popolombus boros


tumanud putul boros. /ko/ /pi/ /wo/ /sian/

2.4.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia montok mambasa’ do frasa


om ayat (c) popointutun

Pra-mambasa’ (5 minit)

31
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
 Popokito do kaad boros
 Poomitanan : tambalut, abagos, alamadas, osuau
 Monugut o tangaanak do boros di okito mantad kaad boros

Maamaso mambasa’ (10 minit )


 Monugut o tangaanak do ayat di basaon do mongingia’. (Buuk Aktiviti)
 Popisudong do putul boros. (Buuk Aktiviti)

Alapas mambasa’ (10 minit )


 Suhuon o tangaanak do popiromut do putul boros mantad kaad boros
di
patahakon do mongigia’.

Ponginluuban (5 minit )
 Tangaanak popisudong do kaad boros om gambal
(mogihum do tambalut i kiwaa do kaad boros/gambal di misudong)

Kabaalan Monuat ( 30 minit )

3.2.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok momungaran om


poposurat kawagu’ boros

Pra-monuat ( 5 minit )
 Popokito do tangaanak do gambal om boros om suhuon yiolo’ do
momogonop boros di pinokito. (Buuk Aktiviti)

Maamaso monuat (20 minit )


 Tangaanak poposuat kawagu’ do frasa / ayat kokomoi do tambalut
diolo’.
 Poomitanan : mongulud do boros dumadi ayat di kotunud
Mei Ling / olumis / i

Alapas monuat (5 minit)


 Pili’on piipiro tangaanak montok monuat kawagu’ do sisimbar diolo’ id
papan ponuatan.

Kabaalan Kolumison Boros ( 30-60 minit )

4.1.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popolombus kawagu’


do koilaan maya’ aktiviti momonsoi (a) kaad

 Tangaanak momonsoi do kaad (posodia’on do mongingia’ o kaad)


 Mamawarana’ do gambal.

32
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1

UNIT 12 – Sikul Ku

1.3.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mamarait boros


tumanud putul boros.

1.3.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om


mamarait do boros kokomoi (g) sikul.

Kabaalan Mokinongou om moboros ( 30 minit )


Pra-mokinongou ( 5 minit )
 Monguhot o mongingia’ nunu ngaran do sikul do tangaanak
 Poilo’on do tangaanak ngaran do sikul diolo’.
Maamaso mokinongou (10 minit )
 Monguhot o mongingia’ do nunu ngaawi’ kakamot di tokito id sikul.
 Kakamot – ( mija’, tirikohon, papan ponuatan, buuk, gana’ pomoinan buul)
 Koulunan – (tanak sikul tondu’/kusai, mongingia’ karani,luguan
mongingia’)
 Ngaran kalas – ( Toun Koiso’ Opurak, Toun Koduo Otomou)
 Mato Balajalan – (Matematik, Boros Onggilis, Boros Malayu, Boros
Kadazandusun)
Alapas mokinongou (10 minit )
 Roiton do tangaanak o boros kokomoi do sikul.
 Popoilo o tangaanak do ngaran do kakamot id suang kalas sondii’.
Ponginluuban (5 minit)
 Pibogion o tangaanak do duo tinimungan
 Iso’ tinimungan mamarait do ngaran kakamot id kalas om iso’
tinimungan wagu’ popoilo/popotuduk di kakamot id kalas.
Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit )
2.1.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongija’ mogikawo-
kawo boros kokomoi (g) sikul (kakamot id sikul)
2.2.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ om
momungaran (g) sikul (kakamot id sikul)
2.4.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om
popolombus boros (c) popointutun

Pra –mambasa’ ( 5 minit )


 Suhuon o tangaanak do poposokot do kaad boros tumanud kakamot id suang
kalas.

Maamaso Mambasa’ ( 10 minit )

33
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
 Suhuon o tangaanak mambasa’ ngaran do kakamot di okito id kalas.

(Buuk Aktiviti)
 Suhuon kawagu’ o tangaanak do mambasa’ om momungaran kakamot id
suang do kalas diolo’.
 Poomitanan: buuk,pinsil,pupulas,ponuku’,lalawis
Alapas Mambasa’ ( 10 minit )
 Poposokot do kaad boros montok kakamot di okito id kalas.
Ponginluuban ( 5 minit )
 Mambasa’ kawagu’ do boros kokomoi kakamot di okito id suang do kalas.
Kabaalan Monuat ( 30 minit )
1.2.5 Kaanu monuat kawagu’ do (d) boros
3.2.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok
momungaran om
Poposurat kawagu’ boros kokomoi (g) sikul.
3.3.2 Kaanu monuat kawagu’ do frasa om ayat.
Pra – monuat (5 minit)
 Pokitonon o tangaanak do gambal do kakamot om suhuon do mongija’
ngaran do kakamot di.
 Suhuon o tangaanak do momogonop do ija’an do kakamot. (Buuk Aktiviti)
Maamaso monuat (20 minit)
 Tudukan o tangaanak do momonsoi do frasa toi ko’ ayat tumanud gambal.
 Suhuon o tangaanak do monuat do frasa toi ko’ ayat di nowonsoi. (Buuk
Aktiviti)
Alapas monuat (5 minit)
 Roiton do mongingia’ ngaran do kakamot id kalas om suhuon
o tangaanak do poposokot do kaad boros id kakamot dii.
Kolumison Boros ( 30-60 minit )
4.1.1 Kaanu tangaanak popolombus kawagu’ do koilaan maya’ aktiviti
momonsoi (c) kolaj

Ralan poomitanan
 Posodia’on do mongingia’ piipiro kalatas abal om nogi’ kalatas mahjong.

 Suhuon o tangaanak do momogunting do gambal om pimato kokomoi do


kakamot id kalas.

 Suhuon o tangaanak do poposokot do gambal om ija’an di kotunud id kalatas


mah jong.

34
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
UNIT 13 :- Sorita’

Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit )

1.1.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popoilo do koilaan


kokomoi tuni di norongou.

1.4.1 Kaanu mokinongou do: (b) tangon

1.4.2 Kaanu manahak do respon maya’ demonstrasi, lisan toi ko’ ponuatan
kokomoi nunu i norongou mantad (b) tangon

Pra mokinongou. ( 5 minit )


 Monguhot do tangaanak nunu tayam di otutunan do tangaanak id posorili’
diolo’.
 Miuhot om misimbar o tangaanak kokomoi tuni do tayam di otutunan.

Maamaso mokinongou ( 10 minit )


 Poporongou do sorita’.
 Suhuon o tangaanak do mamarait om popouni tuni do tayam id sorita’.

Alapas mokinongou ( 10 minit )


 Suhuon o tangaanak do minsingkono’ kokomoi sorita’ di pinarangahan.
Poomitanan : basa’on do mongingia’, om wonsoion do minsingkono’ do
tangaanak.

Ponginluuban. ( 5 minit )
 Monguhot do tangaanak nunu ponontudukan, tayam om tuni di
nabalajalan diolo’.
 Manahak pomusarahan montok woyo’ tolinuud mantad sorita’.

Sorita’
Nokuro tu aiso tikiu do Pimpikau om aiso nipon do Kalabau?
Insan tadau pimpanau no i pimpikau do mogihum do taakanon. Korikot no i
pimpikau id pagkatapan. Kiwaa nogi’ songinan kalabau do mogkotop do
poinsomok di pimpikau. Mamaso di pimpikau mangakan-ngakan , koulakai no
di kalabau i tikiu di pimpikau. Pomogiak no i pimpikau miampai do
suminimpod, koutus nopo di i tikiu dau tolumis om koupu’ nogi’ i nipon di
kalabau do natandang di pimpikau. Mantad di aiso nodii tikiu di pimpikau om i
kalabau nga’ aiso dii do nipon.
Ponontudukan : Kada’ pongindaraat do tulun suai tu , mongindaraat nopo do
tulun suai, sondii nga’ ogulian.

35
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
Kabaalan mambasa’ ( 30 minit )

2.1.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongija’ tumanud


putul boros. Poomitanan : /Ta/ + /pa’/ = Tapa’

2.4.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ opuod


do (d) pibarasan

Pra mambasa’. ( 5 minit )


 Popokito do gambal om suhuon do mamarait nunu id gambal.
 Poomitanan : Kalabau, Pimpikau, Tikiu, Nipon, om Tadau.
 Suhuon o tangaanak do popisudong do gambal om boros di kotunud.
(Buuk Aktiviti)

Maamaso mambasa’ ( 10 minit )


 Suhuon o tangaanak do monugut ayat di basa’on do mongingia’.
 Momoguno do kaad boros.
 Poomitanan:

Pimpikau: Odoi! Noulakan nu o tikui ku abau.

Kalabau: Siou oi pimpikau, ia’ nga’, nokatandang nogi’ do nipon ku.

Pimpikau: Siou, nogi’ kumaa diau abau.

Alapas mambasa’ ( 10 minit )


 Polombuson do mongingia’ om suhuton o tangaanak do minsingkono’
kokomoi pibarasan di pinatahak.

Pimpikau : Noogikan tikiu ku.


Kalabau : Natatak nipon ku
Pimpikau : Aiso nodi tinkiu ku
Kalabau : Olumis tikiu nu
Pimpikau : Sipakon ku nipon nu.

Ponginluuban. ( 5 minit )
 Popolombus boros mantad kaad boros om gambal.

36
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
Kabaalan monuat.

3.1.5 Kaanu monuat kawagu’ do (d) boros

Pra-monuat. ( 5 minit )
 Pokitonon o tangaanak do gambal om suhuon popoilo ngaran do nunu i
tokito id gambal.

Maamaso monuat. ( 20 minit )


 Onuan tangaanak do lambalan kalaja’ montok monuat kawagu’ boros
tumanud gambal.

Alapas monuat. ( 5 minit )


 Pilion piipiro’ tangaanak mooi poposuat do ngaran do nunu i tokito id
gambal id papan ponuatan.

Kalabau

Ponginluuban ( 5 minit )
 Mamawarana’ do gambal.

Kolumison boros
 Momonsoi do poster.
 Tudukan o tangaanakdo poingkuro’ momonsoi do poster.
 Suhuon tangaanak do momogunting gambal do tayam kokomoi di sorita’.
 Posokoton gambal id kalatas majong.
 Poposuat do ngaraan do tayam.
 Poomitanan :

Nokuro tu aiso tikiu do Pimpikau om aiso nipon do Kalabau?

Noulakan di kalabau I tikiu di


pimpikiu di tolumis.

37
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
UNIT 14 - Tangon
1.4.1 Kaanu mokinongou do: Tangon

Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit )


Pra – mokinongou (5 minit)
 Poporongou do tuni do tombolog.
 Moguhot do tangaanak nunu tuni di norongou.
Maamaso mokinongou (10 minit )
 Mokinongou do tangon di polombuson do mongingia’ .
 Suhuon tangaanak popuni tuni tombolog i norongou mantad tangon.
Alapas mokinongou ( 10 minit )
 Tangaanak popolombus kawagu’ tangon di norongou.
Ponginluuban ( 5 minit )
 Moguhot do tangaanak nunu ngaawi; ngaran do tombolog i noilaan diolo’.
Tangon Tambalut di Tompipi’

Poinsako id raan do kayu’ i Tompipi’. Minding-sinding po isio. Mongolohou isio do


rasam. Tayaan i Bangahak, i Puok o i Kondiu do kabaalan di Tompipi’.
Pogiuhupai no diolo’ do mongutuk i Tompipi’. Nosindualan kopio i Tompipi’.
Awasi’ potuu nokorikot i Pirit, i Sunsuit om i Kandawai. Nuhupan diolo’ i Tompipi.
Usapai diolo’ o ganit di Tompipi.

Kabaalan mambasa’ (30 minit)

2.2.1 Kaanu tumanud ponontudukan mongingia’ montok mambasa’ om


momugaran (h)Tayam
Pra – mambasa’ ( 5 minit )
 Pokitonon o tangaanak do gambal tombolog om suhuon o tangaanak do
mamarait do ngaran do tombolog id gambal.
 Pomitanan: Tompipi’, Pirit, Sunsuit, Kandawai, Bangahak, Puok om
Kondiu.
Maamaso mambasa’ (10 minit )
 Suhuon tanganak monugut boros di okito mantad kaad boros.
 Popisudong gambal om boros.(Buuk Aktiviti)

Kaad Boros

Tompipi’ Pirit Sunsuit Kandawai Bangahak Puok Kondiu

Alapas mambasa’ (10 minit )


 Popolombus sinding kokomoi tuni tombolog.

38
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1

Yoku pirit Pit Pit Pit pit pit


Yoku kondiu kik kik kik kik
Yoku puok kuok kuok kuok kuok kuok
Yoku sunsuit suit suit suit suit suit
Tuni dahai pit pit pit pit pit
Kik kik kik kik kik,
Kuok, kuok, kuok, kuok,kuok
Suit, suit, suit, suit, suit.
Ponginluuban ( 5 minit )
 Popouni tuni do tombolog suai i noilaan do tangaanak.

Kabaalan Monuat ( 30 minit )


3.2.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ do momungaran om
poposurat kawagu’ boros kokomoi do (h) tayam.

Pra-Monuat (5 minit)
 Pokitonon o tangaanak do gambal do tombolog.

Maamaso monuat ( 20 minit)


 Onuan tangaanak do lambalan kalaja’ montok monuat do ngaran
tombolog tumanud garis. (Buuk Aktiviti)

Alapas Monuat ( 5 minit )


 Pilion piipiro’ tangaanak monuat kawagu’ ngaran tombolog id papan
ponuatan.

Kabaalan Kolumison Boros ( 30 minit )


4.1.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montokpopolombus kawagu’
do koilaan maya’ aktiviti momonsoi (a) buuk tonini - “Kawo do tombolog”
 Momonsoi buuk tonini’.
 Tudukan o tangaanak do poingkuro’ momonsoi do buuk tonini’.
 Suhuon tangaanak momogunting gambal di pinosodia’.
 Posokoton gambal om ngaran id buuk tonini.

Kandawai Bangkahak

39
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
UNIT 15 - Tayam
Kaabalan Mokinongou om Moboros (30 minit)
1.1.3 Popouni kawagu’ tuni di norongou.
1.4.1 Kaanu mokinongou do (c) Hiis.
Pra-mokinongou (5 minit)
 Mokinongou o tangaanak do piipiro kawo do tuni do tayam.
 Uhoton o tangaanak kokomoi do tuni dii.
 Pounion kawagu’ do tangaanak o tuni di norongou.
 Tinimungan boros:mongingau,mongongor,mongusig,mirit-
irit,monguik,monguwa’…

Maamaso mokinongou (15 minit)


 Mokinongou o tangaanak do sudawil kokomoi do tayam.
 Suhuon o tangaanak do mamawarana’ do gambal tayam di narait id
sudawil dii.

Alapas mokinongou (5 minit )


 Miuhot om misimbar kokomoi di sudawil.

Ponginlubaan (5 minit )
 Popisudong do gambal do tayam om tuni dau.
SUDAWIL - TANGATAYAM

Anaru o tinan ku
Miagal watang poingampung
Waig otoonong tionon ku
Isai oku bo gia?

Miagal watang poingampung


Hilo disan do bawang
Orumpad o tinan nu
Buayo k obo dino.

Obuhog o tinan ku
Duo sangau id tulu
Pamagayat do kayu
Isai oku bo gia?

Ogoris o tinan nu
Pamagayat do kayu
Oguno nogi mamaradu
Kalabau ko bo dino.

Tinan ku di tokoro
Oporokis mintindak
Ogumu kabaalan ku
Isai oku toilaan nu?

Oporokis ko mintindak
Tayam ko di opintar
Gisom di noilaan ku
Ia’ no i palanuk.

Sinuat dii:
Thirteen B. Sodoi

40
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
Kabaalan Mambasa’ (30 Minit)

2.2.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ om


momungaran do (h) tayam.

Pra-mambasa’ ( 5 minit )
 Pokitonon do gambal o tangaanak om suhuon do mamarait do ngaran do
tayam id gambal dii.
 Poomitanan: tingau,putik sapi’.

Maamaso mambasa’ (10 minit )


 Monugut boros di okito id kaad boros.
 Piboi’an mongija’ id tini’mungan.
 (Kalantoi onuan do tutungkap)

Alapas mambasa’ (10 minit )


 Pokitonon loyuk sudawil
 Tangaanak mogisoosowoli’ monudawil id tinimungan tumanud turutan.

Ponginlubaan ( 5 minit )
 Monguhot do tangaanak do nunu tayam korohian doid sudawil.

Kabaalan Monuat ( 30 Minit )


3.2.1 Kaanu tumanud ponotudukan mongingia’ momungaran om poposuat
kawagu’ boros kokomoi (h) tayam

Pra-monuat ( 5 minit )
 Popiromut do titik dumadi’ do iso’ gambal om boros kokomoi tayam.

Maamaso monuat (20 minit)


 Onuan o tangaanak do lambalan kalaja’.
 Suhuon o tangaanak do poposuat ngaran do tayam.

Alapas monuat (5 minit)


 Monuat ngaran do tayam id papan ponuatan tumanud do gambal.

Kalaja’ Lamin
 Momowarana’ do gambal tayam.

Kolumison Boros ( 30 – 60 Minit)


4.1.1 Kaanu popolombus kawagu’ do koilaan maya’ aktiviti momonsoi b)poster.

 Piboi’an do mamawarana’ do poster.


 Tangaanak di kalantoi onuan do tutungkap.

41
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1

UNIT 16 – Kalendo

Kabaalan Mokinongou om Moboros (30 minit)

1.3.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om


mamarait do boros kokomoi (i) kalendo – “Tadau sominggu”

Pra mokinongou (5 minit)


 Pokitonon o tangaanak do gambal (koposion songinan tongkulibambang)

 Suhuon o tangaanak do momungaran toi ko’ monindu ngaran iso’-iso’


gambal.

Maamaso mokinongou ( 15 minit)

 Posunudon kumaa do tangaanak o ngaran do iso’-iso’ gambal miampai


momoguno do kaad boros.
 Basaon do mongingia’ o boros di poinsuat id kaad boros.
 Tangaanak sumugut.

Tontolu’ Mirod Madsa Tadtaru Kurudu Kukuak Tiwang

 Suhuon tangaanak do momolabel do gambal id papan ponuatan


momoguno do kaad boros.

Alapas mokinongou ( 5 minit)

 Onuan o tangaanak do kalatas kalaja’ om suhuon do momili’ boros di


kotunud (Buuk Aktiviti)

Ponginlubaan (5 minit)
 Piboi’an monguhot do tadau tumanud do gambal.

42
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1

Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit )

2.1.3 Kaanu tumanud do ponontudukan do mongingia’ montok mongija’


mogikawo-kawo boros kokomoi (i) kalendo – “Tadau sominggu”

Pra-mambasa’ ( 5 minit )
 Pokitanan kawagu’ o tangaanak do kaad gambal.
 Roiton do mongigia’ o boros di okito id kaad gambal.

Tontolu’ Mirod

Maamaso mambasa’ (10 minit )


 Suhuon o tangaanak do mongija’ om mambasa’ do putul boros i okito id
kaad gambal.

Ton / to / lu’ Mi / rod


Tontolu’ Mirod

Alapas mambasa’ (10 minit )


 Piboi’an popiromut do putul boros id tinimungan.

Ponginlubaan (5 minit)
 Popisudong boros om gambal.

Kabaalan Monuat ( 30 Minit )


3.2.1 Kaanu tumanud do ponontudukan do mongingia’ montok momungaran om
poposuat kawagu’ boros kokomoi (i) Kalendo.
Pra-monuat ( 5 minit )
 Pokitonon o tangaanak do kaad gambal.
 Suhuon o tangaanak do mambasa’ boros di okito id kaad gambal.
Maamaso monuat (20 minit)
 Poposuat kawagu’ do boros.

Alapas monuat ( 5 minit )


 Mongulud tadau sominggu tumanud nuludan di kotunud

Ponginlubaan (5 minit)
 Piboi’an monguhot tadau tumanud nuludan di kotunud.

43
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
Kolumison Boros ( 30-60 Minit)

4.1.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongigia’ montokpopolombus kawagu’


do koilaan maya’ aktiviti momonsoi (c) kolaj.
 Momonsoi do kolaj kalendo.
 Tudukan o tangaanak do poingkuro momonsoi do kolaj.
 Suuhon o tangaanak do momogunting do gambal tumanud do tadau.
 Suhuon o tangaanak do mongulud do gambal tumanud do nuludan di
kotunud.
 Poomitanan
Tadau id Boros Kadazandusun

44
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
UNIT 17 - Taakanon

Kabaalan Mokinongou om Moboros (30 minit)

1.4.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om


mamarait do boros kokomoi: j) taakanon.

1.6.1 Kaanu popoilo do ahal sondii’ miampai momoguno do boros di kotunud,


oulud om olinuud.

Pra-mokinongou ( 5 minit )
 Mogibooboros kokomoi taakanon korohian do tangaanak.
 Posokoton o kaad gambal toi ko’ kaad boros id papan ponuatan.
 Mongintong do gambal taakanon.
 Mamarait ngaran do taakanon di okito id gambal.

Maamaso mokinongou ( 15 minit )


 Pointutunon ayat : Orohian oku mangakan do ___________
 Suhuon iso’-iso’ tangaanak do popolombus “Orohian oku mangakan do...”
 Pilion iso’ tanak om uhoton sawi’-awi’ tangaanak id kalas “ Nunu taakanon
korohian di _______?
 Roiton do tangaanak o taakanon korohian do tambalut diolo’dii.

Alapas mokinongou ( 5 minit )


 Mamain pomoinan kaad gambal toi ko’ kaad boros.
 Bolikon o kaad gambal dii om uhoton o tangaanak nunu gambal di
poinlisok.

Ponginluuban ( 5 minit )
 Mamarait ngaran taakanon di okito id gambal.

45
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
Kabaalan mambasa’ ( 30 minit )

2.1.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ om


momungaran j) taakanon.

2.1.5 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ om


momungaran j) taakanon.

Pra-mambasa’ ( 5 minit )
 Momungaran do taakanon di okito id kaad gambal.

Maamaso mambasa’ ( 15 minit )


 Mambasa’ teks tasanang.
 Manahak sisimbar kumaa poguhatan.
 Poomitanan :

1. Orohian oku mangakan do kinotuan.

Vijay

2. Orohian oku mangakan do tua’-ua’.

Ethel

3. Orohian oku mangakan do tontolu’.

Ephraim

Onuai sisimbar di kotunud.

46
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
Ngaran Taakanon korohian
Vijay
Tua’-ua’
Ephraim
Tindalam
Alapas mambasa’ ( 5 minit )
 Popisudong ngaran do taakanon.
 Poomitanan

Tua’-ua’

Kinotuan

Ponginluuban ( 5 minit )
 Mamarait ngaran taakanon di okito id kaad gambal.
Kabaalan monuat ( 30 minit )

3.1.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ do momungaran om


poposuat kawagu’ boros kokomoi j) taakanon

3.3.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ do momonsoi ayat mantad


boros di pinatahak.

Pra-monuat ( 5 minit )
 Mongintong do gambal taakanon om mamarait do ngaran.
 Popisudong gambal om ngaran do taakanon. (Buuk Aktiviti)

Maamaso monuat ( 15 minit )


 Momogonop do ija’an do taakanon.
 Poposuat kawagu’ ayat.

Tuwa’-uwa’ Kinotuan
Orohian oku mangakan Orohian oku mangakan Tontolu’
do tuwa’-uwa. do kinotuan. Orohian oku mangakan
do tontolu’.

47
Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun
KSSR Tahun 1
Alapas monuat ( 5 minit )
 Uhoton do mongingia’ o tangaanak do kounalan mangakan do kinotuan om
tua’-ua’.

Ponginluuban ( 5 minit )
 Mamarait ngaran do taakanon i okito id gambal.

Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit )

4.1.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popolombus kawagu


do koilaan maya’ aktiviti momonsoi b) poster
 Momonsoi poster kokomoi mangakan taakanon koubasanan.

4.2.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok monimung do


koilaan maya’ mogikawo-kawo aktiviti kokomoi do taakanon om tiinumon
koubasanan do tinaru’ Kadazan om Dusun

 Minsingubal momonsoi do taakanon koubasanan miagal ko hinava,


hinombu sangop om suai po.
 Popokito demonstrasi poposodia’ taakanon koubasanan tinaru’
Kadazan om Dusun.

48

Anda mungkin juga menyukai