Anda di halaman 1dari 2

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH

Saya yang seperti nama dibawah ini :

Nama : ___________________________________________________

No Kad Pengenalan : ______________________________

Alamat:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Dalam hal ini di sebut sebagai Pihak Pihak Pertama (Penjual)

Saya yang seperti nama dibawah ini:

Nama :_________________________________________________________

No Kad Pengenalan : ______________________________

Alamat:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Dalam hal ini disebut sebagai Pihak Kedua (Pembeli)

Dengan ini saya sebagai Pihak Pertama (Penjual) pada tarikh __________________ telah

menjual sebidang tanah saya yang beralamat / lot

no ...................................................................................... dengan keluasan .........................

kepada Pihak Kedua (Pembeli) dengan harga RM ..............................................................


Berikut adalah terma-terma perjanjian jual beli tanah ini yang perlu di patuhi oleh kedua-dua

belah pihak di dalam urusan jual beli tanah ini, iaitu :

1. Penukaran nama Hak Milik di dalam geran akan di laksanakan dalam tempoh

______________________ dari perjanjian ini di tandatangan , manakala segala kos

terlibat akan di tanggung oleh _______________________________.

2. Pihak penjual akan menyertakan layout sempadan dan keluasan tanah yang di jual

sebagai bukti ( di nyatakan sekali sempadan tanah yang terlibat)

3. Pembayaran telah di lakukan secara penuh semasa perjanjian ini di tandatangan.

Demikianlah surat perjanjian ini saya buat, agar dapat digunakan seperlunya.

Penjual / pihak pertama ; Pembeli / pihak kedua;

........................................................ ............................................................
(Nama : ) (Nama : )
( I/C : ) (I/C: )

Saksi Penjual / pihak pertama ; Saksi Pembeli / pihak kedua;

........................................................ ............................................................
(Nama : ) (Nama : )
( I/C : ) (I/C: )