Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU 3 Tandakan (√) pada ruangan berkenaan.


TARIKH / HARI 19 JANUARI 2018 / JUMAAT STRATEGI PdP
Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
MASA 09.00 – 10.30 pg
Pembelajaran Berasaskan Masalah /
TINGKATAN 2 IBNU SINA Penggunaan Teknologi
M/ PELAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
TAJUK ANALISIS FUNGSI
OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid dapat: PdP ABAD 21
1.2.1 Membuat Hubung Kait antara Produk dengan Objek dari Segi Brainstorming (sumbangsaran)
PEMBELAJARAN
Fungsinya. Cafe (Kedai kopi)
1.2.2 Melukis Sistem Fungsi Gallery Walk (lawatan galeri)
1.2.3 Membina Model Funsi dengan Menggunakan Garisan Survey (Tinjauan)
Interaksi. Commersial (iklan)

Presentation (persembahan) /
KRITERIA Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
Role Play
KEJAYAAN  1 Membuat Hubung Kait antara Produk dengan Objek dari Segi
Traffic Light
Fungsinya..
Chain Line (Rangkaian)
 Melukis Sistem Fungsi
Human Graphing (Graf manusia)
 Membina Model Funsi dengan Menggunakan Garisan interaksi
Video Clips (klip video)
AKTIVITI Set Induksi
Stesen/ Bus Stop
 Guru menunjukkan gambar beberapa situasi. Murid memberi
maklum balas dan komen mengenai apa yang dilihat dan pernah Resap Group (Mengingat semula)
diketahui/dialami. Qudrat Activity (Aktiviti berempat) /
Perkembangan Pelajaran (aktiviti)
 Murid berada dalam kumpulan membincangkan hubung kait PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Peta Bulatan /
 Setiap kumpulan melukis sistem fungsi berdasarkan masalah Peta Buih
yang diberikan oleh guru. Peta Buih Berganda
 Setiap kumpulan juga membina model fungsi dengan Peta Pokok
menggunakan garisan interaksi. Peta Dakap
Peta Alir
Peta Pelbagai Alir
Peta Titi

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGG (KBAT)


Mengaplikasi /
Menganalisis /
Menilai /
BAHAN BANTU
LCD / Power Point Mencipta
MENGAJAR Buku Teks /
(BBM) Buku Rujukan ELEMEN MERENTASI KURIKULUM (EMK)
Modul / Bahasa
Carta / Model Kelestarian Alam Sekitar
Bahan Bercetak Nilai Murni /
Lain-lain (Nyatakan) : Sains dan Teknologi /
Patriotisme
Kreativiti dan Inovasi /
STANDARD Keusahawanan
Menerangkan proses penyelesaian masalah inventif
PRESTASI TP2 Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Membina model fungsi menggunakan lukisan sistem fungsi dan
TP2 Kelestarian Global
membuat rumusan dengan memberi satu contoh percanggahan
fizikal. Pendidikan Kewangan

RELEKSI Kehadiran murid: ........................................ PENTAKSIRAN

...... daripada ..... orang murid telah dapat menguasai


Latihan Bertulis
kemahiran mengenalpasti dan menerangkan kaedah
- Lembaran kerja /
penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif
- Modul /
yang dipelajari dan mencapai objektif PdP pada hari
Lisan
ini.
Kuiz
Pembentangan
Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana
Lain-lain (Nyatakan) :
………………………………………................................ .............................................................
Tindakan Susulan : .

- .........................................................................