Anda di halaman 1dari 6

Contoh Rantaman Untuk Perayaan Pernikahan

Rantaman Untuk Perayaan Pernikahan

PRATELAN ADICORO PAWIWAHAN TUWIN

DHAPUKANIPUN PORO PAROGO

DHAUPIPUN

Rr. ………………………….

 Bp. …………… + Ibu ……….

................................................

KALIAN

Bg. ………………………..

Bp…………. +  Ibu ………….

………………………………….
 

Adicoro Resepsi :
Dinten : ...............................
Suryo kaping : ....................
J a m : ...............  WIB
Wonten ing : ..........................................

===================================

KELUARGA ...............................
Alamat :
A. PANGESUHING PORO KRIDHO DHARMO

1. Ingkang hamengku karso                : Bp/Ibu ....................

2. Paran poro                                       : Bp. ...........................

3. Pangarso                                          : Bp. ...........................

4.Panitera                                            : Bp. ...........................

5. Kahartakan                                      : Ibu  ..........................

6. Poro among tamu                            : 1. Bp/Ibu..................................

                                                            : 2. Bp/Ibu..................................

                                                            : 3. Bp/Ibu...................................

                                                            : 4. Bp/Ibu...................................

                                                            : 5. Bp/Ibu..................................

                                                            : 6. Bp/Ibu..................................

                                                            : 7. Bp/Ibu..................................

                                                            : 8. Bp/Ibu..................................                    
                                            

                                                             

B. PORO PAROGO LAMPAHING PAHARGYAN

1. Pranoto wicoro                                            : Bp......................................

2. Ingkang  masrahaken temanten                  : Bp......................................

                                                            Kaapit : Bp......................................  

3. Ingkang nampi pasrah temanten                 : Bp.....................................

                                                            Kaapit : Bp......................................


4. Ingkang nganthi temanten                          : Ibu.....................................

5. Pangarso do’a                                             : Bp......................................

6. Ingkang ngacarani besan rawuh                  : Bp/Ibu ...............................

7. Ingkang mratitisaken sungkemen               : Ibu......................................

8. Atur pambagyoharjo                                   : Bp.......................................

                                                Kaapit             : Bp.......................................  

9. Ingkang njumenengaken temanten

    wekdal pambagyoharjo                               : Ibu.......................................  

10. Ingkang njengkaraken temanten               : Bp/Ibu.................................

11. Juru rias / busono                                      : Ibu.......................................

12. Pengawas tamu/Sinoman                          : Bp........................................

C. JAGI BUKU TAMU/SOUVENIR/KADO

1. Rr. ...............                                               2. Rr. ..............................

    Ingkang tanggel jawab kado                       : Sdr. ..............................

D. PORO PAROGO PERLENGKAPAN

1. Pangarso pasang tarub - Gedung    :  .............................................

                                         - Nggriyo    :................................................

2. Dekorasi                                          : ...............................................


3. Pengeras suara                                 : ...............................................

4. Dokumentasi                                   : ...............................................

5. Pangrantunan lan jayengan

    - Gedung                                         : ................................................

    - Nggriyo (Midodareni)                  :................................................

6. Pangarso Sinoman   (Nggriyo)        : Bp..........................................

7. Ampilan perkakas (Nggriyo)           : Bp..........................................

8. Ingkang ngedaraken serat ulem      : Sdr.........................................

9. Keamanan + parkir (Gedung)         : Bp..........................................

E. ADICORO MIDODARENI, MAJEMUKAN

Dinten                         :  ..............................................

Suryo Kaping  :           :  ...............................................

Wanci Jam                   :  ................................................

Wonten Ing                 :  ...............................................

Adicoro Midodareni kaisi :

-          Mantebaken toto adicoro ingkang sampun karakit

-          Koordinasi antawis bagian setunggal kaliyan sanesipun

-          Sedoyo Panitia kasuwun rawuh

F. RERONCENING ADICORO PAWIWAHAN


Rr. ................................ Bg. .................................
 Bp/Ibu ..................... KALIYAN Bp/bu ........................
(Dawung Wetan – Solo) (..............................)

Jam : ............  Rawuhipun poro parogo

Poro parogo kasuwun sampun rawuh ing wismo pawiwahan ngiras pantes nitiprikso mbok bilih
wonten tata rakit ingkang kirang kaleresan.

Jam : ............  Rawuhipun poro tamu

a.       Bp/Ibu ............. jumeneng ing wiwaraning pawiwahan saperlu nampi rawuhipun poro tamu.

b.      Rawuhipun poro tamu binarung ungeling gendhing “Bonangan Manguyu-Uyu”

Jam : ...........   Tumapaking adicoro pahargyan

Kasuwun Bp. ...................... keparengo samekto ing gati hambuko adicoro pahargyan.

Jam : ............  Rawuhing temanten sekalian sak rombongan.

a.       Bp/Ibu ................... keparengo hanampi rawuhipun rombongan temanten sak rombongan
kinormatan gendhing ”Ladrang Boyong Basuki”

b.      Kalajengaken adicoro serah tinampi

c.       Ingkang kepareng hamasrahaken panjenenganipun Bp .............................

 kaapit Bp. ...................... soho Bp. ................

d.      Ingkang kasuwun nampi pasrah panjenengaipun Bp. ......................

 kaapit Bp. .........................  soho Bp. .............................

e.       Sak paripurnanipun adicoro srah tinampi keparengo Ibu ....................... soho
Ibu ............................ nglenggahaken penganten sekalian.

f.       Bp/Ibu ........................... hangacarani lenggahipun besan dalah sak pendherekipun.

Jam : ...........   Waosan doa

a.       Ingkang kasuwun hanyarirani panjenenganipun Bp. ..........................


b.      Medalipun pasugatan mbanyu mili

Jam : ...........   Adicoro pangabekten

a.       Ibu ........................ keparengo hangrigenaken pangabekten kasebat.

b.      Adicoro pangabekten kasebat kairing ungeling gendhing ” Mugi Rahayu” slendro pathet
manyuro.

Jam : ...........   Atur pambagyoharjo

a.       Ingkang kasuwun hanyarirani panjenenganipun Bp. .......................... 

Kaapit : Bp..................... soho Bp. ..................................

b.      Ibu ...................... soho Ibu ...........................  keparengo hanjumenengaken putro temanten
kekalih sak ngajenging dhampar rinenggo.

c.       Bp/Ibu ............................... soho Bp/Ibu ............................. jumeneng sakiwo tengening putro
temanten.

Jam : .........     Paripurnaning pawiwahan

a.       Bp/Ibu ........................... kasuwun hanjengkaraken putro temanten kekalih saking sasono
rinenggo, kajumenengaken sangajenging wiworo pawiwahan,saperlu nyuwun tambahing berkah
pangestu soho ndherekaken sugeng kondoripun poro tamu.

b.      Bp/Ibu. ..................... dalah Bp/Ibu ........................ jumeneng sakiwo tengening temanten.

c.       Poro among tamu kakung miwah putri keparengo jumeneng wonten panggenan ingkang
prayogi.

d.      Bidhalipun temanten kekalih saking dhampar rinenggo sinubagyo ungeling gendhing ”Ayak-
ayakan Gleyong” pelog pathet enem.

Cathetan ;

-          Poro parogo mliginipun poro among tamu ing wekdal resepsi, kasuwun mengagem ageman
nasional jangkep.

-          Poro rawuh ingkang asmanipun mboten kasebat  wonten rantaman ing nginggil supados paring
pambiyantu ing bab menopo kemawon.

-          Wekdal, parogo lan adicoro ingkang kapacak ing nginggil namung kangge ancer-ancer, saged
karibah mbok bilih perlu.

Beri Nilai