Anda di halaman 1dari 4

Latihan Ulangkaji 1 RBT

Nama:..............................................................................Kelas:.....................Tarikh:........................

Bahagian A

1. Maklumat berikut adalah dua jenis masalah.


A Masalah bukan inventif
B Masalah inventif
Padankan jenis masalah dengan pernyataan berikut dengan menulis A atau B pada petak yang
disediakan.

(i) Encik John telah menukarkan enjin keretanya kepada enjin turbo
untuk meningkatkan kuasa enjin tetapi mengakibatkan keretanya mudah hilang kawalan
serta membazirkan bahan api.

(ii) Raju mudah membawa barang-barang yang dibeli di pasar setelah memasang bakul
dimotosikalnya

(iii) Setelah menambahkan buah strawberi sebagai hiasan, kek Puan Mizatul semakin
sedap dan menarik
(3markah)

2. Nyatakan definisi bagi masalah inventif dan masalah bukan inventif


____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(3markah)

3. Lengkapkan rajah berikut dengan menulis pernyataan yang betul bagi X, Y,danZ

Masalah dikenalpasti Alatan dapat digunakan Proses penambahbaikan alat


semula

Alatan tidak X Y Z Tiada kesan


berfungsi sampingan

X : ________________________________
Y : ________________________________
Z : ________________________________
(3markah)

4. Tuliskan A, B dan C pada ruang yang disediakan berkaitan fasa penyelesaian masalah inventif.
A Percanggahan fizikal
B Analisis fungsi
C Kaedah penyelesaian spesifik

1
Latihan Ulangkaji 1 RBT

Fasa
a) Analisis punca masalah
b) Model masalah
c) Model penyelesaian
(3 markah)

5. Maklumat berikut menunjukkan hubungkait produk antara produk dengan objek dari segi fungsinya.
A Produk
B Fungsi
C Objek
Padankan pernyataan berikut dengan menulis A, B, danC pada petak yang disediakan.

(i) Merupakan penerima kesan akibat daripada kefungsian sesuatu produk

(ii) Merupakan tugas sesuatu produk

(iii) Merupakan gabungan komponen dan fungsi yang membentuk sebuah sistem
(3markah)

6. Maklumat berikut berkaitan dengan hubungkait antara produk dengan objek dari segi fungsinya.

Mengangkut Lori Barang

Lengkapkan carta aliran berikut dengan mengisi jawapan dalam ruang yang disediakan.

Produk Fungsi Objek

(a) ____________ (c) ____________


(b) _______________
(3 markah)

7. Tandakan( √ ) pada pernyataan yang betul dan( X ) pada pernyataan yang salah mengenai fungsi
produk.
(i) Analisis fungsi membantu mengenalpasti sistem yang ada pada sesuatu produk
(ii) Apabila analisis fungsi dijalankan, fungsi setiap komponen akan dinyalakan
(iii) Setiap komponen pada produk salin berhubung antara satu dengan lain-lain
dengan kepentingan fungsi masing-masing
(3 markah)

2
Latihan Ulangkaji 1 RBT

8. Yang berikut adalah hubungkait antara produk dengan objek dari segi fungsinya

Produk Fungsi Objek

(sistem) (Tindakan) (Penerima kesan)

Berikan contoh produk yang dapat menerangkan rajah hubung kait diatas. Contoh jawapan telah diberi.
Produk (sistem) Fungsi (Tindakan) Objek (Penerimakesan)
Meja Memegang Buku

(3markah)
9. Nyatakan maksud garisan interaksi yang berikut. Satu jawapan telah diberi.
Garisan Maksud
Berguna

(3markah)
10. Berdasarkan model fungsi produk yang bermasalah di bawah ini, nyatakan A, B,dan C bagi garisan
interaksi tersebut.

A : ____________________________________
B : ____________________________________
C : ____________________________________
(3 markah)
11. Tandakan( √ ) pada prinsip inventif bagi kaedah pemisahan yang berkaitan.
(a) Pembahagian
(b) Penyarangan
(c) Pembuangan dan pemilihan
(3 markah)

3
Latihan Ulangkaji 1 RBT

12. Tandakan A, B,dan Cbagi pernyataan yang berkaitan.


A Tindakan awal
B Tindakan berkala
C Pengembangan terma
(i) Menggunakan prinsip terma terhadap sesuatu bahan
(ii) Melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko
(iii) Menukar tindakan berterusan kepada tindakan berkala
(3markah)
13. Berikan tiga cadangan prinsip inventif bagi percanggahan fizikal kaedah pemisahan ruang.
i. ___________________________
ii.___________________________
iii.__________________________
(3markah)
14. Berikan tiga cadangan prinsip inventif bagi percanggahan fizikal kaedah pemisahan masa.
i. ___________________________
ii.___________________________
iii.__________________________
(3markah)
15. Padankan prinsip inventif bagi percanggahan fizikal pemisahan ruang dan percanggahan fizikal
pemisahan masa dengan huraian yang betul.
PrinsipInventif Huraian
Pembahagian Memasukkan satu objek ke dalam satu objek yang sama
tetapi berlainan saiz
Pembuangandanpemulihan Membuang bahagian yang telah menjalankan fungsinya
Membahagikan objek kepada beberapa bahagian
Penyarangan

(3markah)

Anda mungkin juga menyukai