Anda di halaman 1dari 21

SULIT 1 50

UJIAN BERTULIS
OKTOBER 2 JAM
ARAHAN:
1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu
2. Tulis nama dan kelas anda pada ruang yang disediakan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan
yang disediakan dalam kertas soalan ini.
4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas
peperiksaan pada akhir peperiksaan.

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Nama Pemeriksa: MOHD FARHAN BIN MOHD NA’AIM
Soalan Markah Markah Soalan Markah Markah
Penuh Diperoleh Penuh Diperoleh

1 10 6 10

2 10 7 7

3 10 8 13

4 10 9 10

5 10 10 10

JUMLAH

SULIT
SULIT 2 50

Nama : ______________________________________________

Kelas : ______________

RUMUS MATEMATIK

MATHEMATICAL FORMULAE :

Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi
adalah yang biasa digunakan.

PERKAITAN / RELATIONS

1 a m  a n  a mn
2 a m  a n  a m -n

3 (a m ) n  a mn

4 Jarak / Distance = ( x 2  x1 ) 2  ( y 2  y1 ) 2

 x1  x 2 y  y2 
5 Titik tengah/ Midpoint (x, y) =  , 1 
 2 2 

Jarak yang dilalui


6 Purata laju =
masa yang diambil

distance travelled
Average speed =
time taken

hasil tambah nilai data


7 Min =
bilangan data

sum of data
Mean =
number of data

SULIT
SULIT 3 50
8 Teorem pithagoras c 2  a2  b2

Pythagoras’ Theorem c 2  a2  b2

BENTUK DAN RUANG

1 Luas segiempat tepat = panjang  lebar

Area of rectangle = length  width

1
2 Luas segitiga =  tapak  tinggi
2

1
Area of triangle = × base × height
2

3 Luas segiempat selari = tapak × tinggi

Area of parallelogram = base × height

1
4 Luas trapezium =  hasil tambah dua sisi selari  tinggi
2

1
Area of trapezium = × sum of parallel sides × height
2

5 Lilitan bulatan   d  2  r
Circumference of circle   d  2  r

6 Luas bulatan   r 2
Area of circle   r 2

7 Luas permukaan melengkung silinder  2  j t


Curved surface area of cylinder  2  r h

8 Luas permukaan sfera  4 r 2


Surface area of sphere  4 r 2

SULIT
SULIT 4 50

9 Isipadu prisma tegak = luas keratan rentas  panjang


Volume of right prism  cross sectional area  length

10 Isipadu kuboid = panjang × lebar  tinggi


Volume of cuboids  length  width  height

11 Isipadu silinder   r 2 h
Volume of cylinder   r 2 h

1
12 Isipadi kon   r 2h
3
1
Volume of cone   r 2 h
3
4
13 Isipadu sfera   r 3
3
4
Volume of sphere   r 3
3

1
14 Isipadu piramid tegak   base area  height
3
1
Volume of right pyramid   base area  height
3
15 Hasil tambah sudut pedalaman poligon  (n  2)  180
Sum of interior angles of a polygon  (n  2)  180

panjang lengkok sudut pusat


16 
lilitan bulatan 360

arc length angle subtended at centrecircumference of circle 360

Luas sektor sudut pusat


17 
Luas bulatan 360
area of sec tor angle subtended at centre

area of circle 360

PA '
18 Faktor skala/ Scale factor, k 
PA

19 Luas imej  k 2  area of object


Area of image  k 2  area of object

SULIT
SULIT 5 50

Jawab semua soalan


SOALAN 1

1. (a) Rajah di bawah menunjukkan satu set nombor yang disusun mengikut pola tertentu.

1 , 4 , 7 , 10 , 13 ,……

(i) Nyatakan Pola itu.

[1 markah]

(ii) Tulis dua nombor yang seterusnya.

[2 markah]

(b) Rajah di bawah menunjukkan suatu pola bagi tiga set nombor.

2 6

3 12

4 20

Tanda ( / )bagi pernyataan yang betul dan (X) bagi permyataan yang salah berdasarkan

pola set nombor di atas.

Mendarab 3 kepada nombor sebelumnya


(i)
Menambah gandaan 4 kepada nombor
sebelumnya.
SULIT
Mendarab nombor sebelumnya dengan hasil
tambah nombor tersebut dengan 1
SULIT 6 50
(ii)

(iii)

[3markah ]

SULIT
SULIT 7 50
(c) Rajah di bawah menunjukkan susunan batang mancis mengikut jujukan.

(i) Lukiskan lanjutan susunan keempat dalam jujukan tersebut.

[2 markah]

(ii) Jika pola jujukan ini berterusan, tentukan bilangan batang mancis yang diperlukan
untuk susunan ke-6 menggunakan ungkapan algebra.

[2 markah]

SOALAN 2

2. (a) Padankan setiap ungkapan algebra yang berikut dengan jawapan yang betul.

[3 markah]

2. (b) Faktorkan :

SULIT
SULIT 8 50
(i) 2s2 – 16

(ii) 4s2 – 12s

[4 markah]

(c) Faktorkan ungkapan algebra berikut

27u² - 75v²
[3 markah]

SOALAN 3

3. (a) Tandakan (/) jika pemboleh ubah x dalam setiap rumus berikut ialah perkara rumus
dan (X) jika sebaliknya.

3 markah

(b) Diberi f = 2st + 1.

SULIT
SULIT 9 50
(i) Ungkap s dalam sebutan f dan t.

(ii) Cari nilai s apabila f = 49 dan t = 3.

[3 markah]

(c) Dalam bidang matematik luas, A ialah hasil darab panjang, P, dengan lebar, L.

(i) Tulis satu rumus bagi luas, A dalam sebutan P dan L.

[1 markah]

(ii) Hitungkan nilai luas, dalam cm2 , jika diberi nilai panjang dan nilai lebar masing-
masing ialah 70 cm dan 2.8 cm.

[3 markah]

SOALAN 4 / QUESTION 4

4. (a) Nyatakan bilangan paksi simetri bagi setiap poligon sekata yang berikut. [3 markah]

Bilangan paksi simetri:______ Bilangan paksi simetri:______ Bilangan paksi simetri:______

4. (b) Tentukan bilangan sisi poligon sekata yang mempunyai nilai sudut pedalaman

SULIT
SULIT 10 50

(i) 120o

(ii) 108o

[4 markah]

(c) Dalam rajah di bawah, PORST ialah sebuah pentagon sekata.

Hitung nilai a, b dan c

[3 markah]

SOALAN 5 / QUESTION 5

5. (a) Nyatakan bahagian bulatan yang berikut berdasarkan rajah di bawah.

Contoh : Diameter: Garis TOQ

(i) Perentas : _____________________

SULIT
SULIT 11 50
(ii) Jejari :_______________________

(iii) Lengkok minor : ______________

[3 markah]

(b) (i) Dalam rajah di bawah, O ialah pusat bulatan berjejari 5 cm.

Jika perentas AB = 8 cm, cari panjang CE, dalam cm.

[2 markah]

(ii) Cari luas suatu bulatan yang berjejari 14 cm.

Guna π =

[2 markah]

5. c) Namakan pepejal geometri yang berikut.

Kubus, Kuboid, Kon, Silinder, Sfera,


Cube, Cuboid, Cone, Sylinder, Sphere

SULIT
SULIT 12 50

[ 3 markah ]

SOALAN 6

6 (a) Dalam ruang jawapan, nyatakan nama poligon-poligon di bawah.


Jawapan [ 3 markah ]

i) ________________ ii) _______________ iii) ______________

6. b) Cari jarak di antara pasangan titik yang berikut [ 4 markah ]

6(c) Cari titik tengah bagi tembereng garis yang neyambungkan setiap pasangan titik yang
berikut

(7, 1) dan (5, 7) [3 markah]

SULIT
SULIT 13 50
Jawapan :

SOALAN 7

7. a) Lengkapkan jadual 7(a) nilai yang berikut bagi y = 2x2 – 9x + 4.

x 0 1 2 3 4 5

y 4 -5 9

Jadual 7(a)

[3 markah/marks]

7. b ) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit bagi paksi-x dan 2 cm kepada 2 unit bagi

paksi-y, lukiskan graf bagi fungsi tersebut [4 markah/marks]

Jawapan/Answer :

SULIT
SULIT 14 50

SOALAN 8

8 (a) Haziq memandu kereta dari rumah ke pejabat dengan laju 50 km/j.

( i )Jika ia mengambil masa 24 minit untuk memandu ke pejabat, berapa jauhkah


pejabat itu dari rumahnya?

SULIT
SULIT 15 50
( ii ) Jika pejabat itu terletak sejauh 18 km dari rumahnya, berapa minitkah dia perlu
memandu dari rumah ke pejabat..

(iii) Berpandukan soalana (ii) jika Haziq bertolak dari pejabat pada jam 6.00petang, pada
pukul berapakah dia akan sampai ke rumahnya?

Jawapan/Answer : [6 markah/marks]

(i)

( ii)

(iii)

8. b)Rajah menunjukkan garis lurus AB dan garis lurus CD dillukis pada suatu satah Cartesan.
AB selari dengan CD.
[ 4 markah ]

SULIT
SULIT 16 50

i) Carikan kecerunan garis lurus CD.


Jawapan :

ii) Carikan koordinat titik B


Jawapan :

8. c) OPQR ialah sebuah trapezium manakala PQ dan OR ialah garis selari

SULIT
SULIT 17 50

Cari nilai k
Jawapan :

[3 markah]

SOALAN 9

9. (a) Dalam Rajah 8 (b) di ruang jawapan, titik N’ ialah imej bagi titik N di
bawah suatu translasi.

(i) Huraikan translasi tersebut selengkapnya.

(ii) Lukis imej bagi polygon X di bawah translasi yang sama.


[4 markah]
Jawapan / Answer :

(i)

SULIT
SULIT 18 50

9. b) Dalam rajah P’T’ ialah imej bagi PT di bawah suatu putaran. Pada rajah,

9. b) Dalam rajah, P’T’ialah imej bagi PT dibawah suatu putaran. Pada rajah,

i) Tandakan pusat putaran itu dan label dengan C [1 markah ]

ii) Lengkapkan imej bagi PQRST di bawah putaran itu [2 markah]

Jawapan :

9. c) Cari nilai yang berikut. [3 markah/marks]

SULIT
SULIT 19 50

i) Mod =

ii) Min =

iii) Median =

SOALAN 10

10. a) Cari nilai yang berikut. [3 markah/marks]

i) Mod =

ii) Min =

iii) Median =

10. b) Seorang pekerja di kedai bunga menyusun 15 jambak bunga mengikut bilangan kuntuman
bunga dalam kiraan ganjil 1 hingga 30 mengikut tertib menaik. A ialah peristiwa menjual jambak
bunga yang mempunyai bilangan kuntuman bunga dengan nilai kuasa dua yang sempurna.
Perihalkan :

i) Ruang sampel, S

ii) Peristiwa A

iii) Peristiwa A’

Jawapan/Answer : [3 markah/marks]

i)

SULIT
SULIT 20 50

ii)

iii)

10(c) Satu nombor dipilih secara rawak daripada set integer daripada 1 hingga 20. A ialah
peristiwa memilih nombor perdana. Hitungkan:

i) Ruang sampel

ii) Peristiwa A

iii) Kebarangkalian peristiwa bagi peristiwa A

Jawapan/Answer : [4
markah/marks]

i)

ii)

SULIT
SULIT 21 50
iii)

END OF QUESTION PAPER

SULIT

Anda mungkin juga menyukai