Anda di halaman 1dari 5

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR

70400 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

_________________________________________________________

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

AMBILAN JUN 2015

KURIKULUM DAN PENGAJARAN MUZIK

( MUZK 3083)

NAMA PELAJAR : TAN CHING

NO.K.P : 960921-13-5486

ANGKA GILIRAN : 2015152340079

UNIT : MZU SEM 3

NAMA PENSYARAH : ENCIK AKBAR BIN AMRAN

TARIKH SERAHAN : 3 OKTOBER 2016


PROFIL DIRI

NAMA : TAN CHING

PROGRAM : PISMP

KUMPULAN : PENDIDIKAN MUZIK (SK)

UMUR : 20 TAHUN

TARIKH LAHIR : 21 SEPTEMBER 1996

TEMPAT LAHIR : KUCHING, SARAWAK

NO. KAD PENGENALAN : 960921-13-5486

NO. TELEFON : 014-9983879

EMAIL : chingtan2109@yahoo.com

ALAMAT : SUBLOT 9, TMN TAPANG EMAS

93250 KUCHING, SARAWAK


Pengakuan diri

Saya akur kerja ini adalah hasil kerja sendiri kecuali nuklian dan ringkasan yang tiap-tiap
satunya yang telah saya jelaskan sumbernya.
Tandatangan :

Nama pelajar : TAN CHING

Tarikh : 3 OKTOBER 2016


Penghargaan

Bersyukur kepada Ilahi kerana saya dapat menghasilkan tugasan ini dalam tempoh
yang ditetapkan. Selain itu, saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada
Pensyarah Kurikulum dan Pengajaran Muzik saya iaitu Encik Akbar bin Amran kerana telah
membantu saya dalam menghasilkan tugasan ini.

Di samping itu, saya juga ingin berterima kasih kepada rakan-rakan saya kerana telah
memberi idea serta membincangkan perkara-perkara penting dalam tugasan ini. Bukan itu
sahaja, tunjuk ajar dan teguran rakan-rakan sekalian amat saya hargai.

Akhir sekali, saya amat berharap dengan penghasilan tugasan ini dapat memberi
sebanyak sedikit manfaat dan kesedaran kepada saya dan rakan-rakan tentang bagaimana
pendidikan muzik dijalankan di sekolah pada masa depan nanti.
ISI KANDUNGAN

Perkara Muka surat

Borang Maklum Balas i


Pengakuan diri ii
Profil diri iii
Penghargaan iv

1.0 BAHAN-BAHAN MUZIK

1.1 Buku-buku muzik

1.2 Bahan Bantu Mengajar dan Peralatan Muzik

1.3 Skor-skor Lagu

2.0 AKTIVITI MUZIK

2.1 Pancaragam

2.2 Koir

3.0 BILIK MUZIK

3.1 Pelan Bilik Muzik

3.2 Kesesuaian Bilik Muzik Yang Digunakan Untuk

Pengajaran dan Pembelajaran Muzik