Anda di halaman 1dari 5

Tutorial 1 GB6023 Kaedah Penyelidikan II

1. Pilih satu artikel penyelidikan kuantitatif dalam prosiding atau jurnal.


a) Senaraikan pembolehubah bebas dan pembolehubah bersandar yang terbabit dalam kajian
tersebut.
- Jurnal: Sokongan Pihak Pengurusan Sekolah Terhadap Tekanan Kerja Guru Di Sekolah
Kebangsaan Dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina
- Pemboleh ubah bebas: Faktor Tekanan Kerja (Disiplin pelajar, Kekangan masa dan sumber,
Hubungan interpersonal, Penghargaan, Bebanan tugas) (IV)
- Pemboleh ubah bersandar: Tekanan Kerja Guru (DV)
b) Kenal pasti skala pengukuran bagi setiap pembolehubah-pembolehubah tersebut.

Apakah faktor yang menyumbang kepada Min, Sisihan Piawai Inferensi:


tekanan kerja guru secara keseluruhan? Interval / Ratio
Apakah faktor tekanan kerja bagi guru di SK Min, Sisihan Piawai Inferensi:
dan SJKC berdasarkan 5 faktor (salah laku Interval / Ratio
pelajar, bebanan tugas, kekangan masa dan
sumber, hubungan interpersonal dan
penghargaan)?
Adakah terdapat perbezaan yang signifikan Ujian-t Deskriptif:
bagi faktor yang menyumbang kepada Ratio
tekanan kerja guru antara SK dan SJKC
berdasarkan 5 dimensi (salah laku pelajar,
bebanan tugas, kekangan masa dan sumber,
hubungan interpersonal dan penghargaan) ?
Sejauhmanakah pihak pengurusan memberi Transkripsi, Koding Norminal
sokongan kepada guru dalam mengurangkan
tekanan kerja?
Bagaimanakah pihak pengurusan sekolah SK Transkripsi, Koding Norminal
dan SJKC memberikan bantuan sokongan
kepada guru dalam mengurangkan tekanan
kerja?

2. Satu kajian tinjauan telah dilakukan terhadap 3500 orang pelajar Universiti di Malaysia bagi
mengetahui trait personaliti mereka. Hasil daripada dapatan tersebut mendapati 47% adalah
individualistik, 13.5% bergaya, 9.5% adalah dinamik dan berkebolehan, 7.5% “easy going” dan
22.5% adalah lain-lain.
a) Kenalpasti apakah pembolehubah yang diukur?
- Trait personaliti
b) Kelaskan sama ada pembolehubah itu berbentuk kategori atau kuantitatif?
- Kuantitatif
c) Yang manakah kaedah yang sesuai bagi merumuskan data tersebut?: (carta bar, dot plot, box
plot, median, min, mod, IQR atau sisihan piawai)
3. Tentukan jenis data (diskret/selanjar) bagi item berikut;
a) Bilangan soalan yang ditanya oleh pelanggan semasa bertemu penjual. - Diskret
b) Seseorang yang menyertai kumpulan keagamaan. - Diskret
c) Masa yang diambil untuk menyiapkan tugasan. - Selanjar
d) Skor bagi 35 item yang bertentangan. - Selanjar
e) Tahap gaji seseorang dalam sesebuah syarikat. - Diskret
f) Susunan sampel berdasarkan skor IQ. - Diskret
g) Saiz serebelum yang diwakili oleh isipadu. - Selanjar
h) Bilangan pound yang berjaya dikurangkan sepanjang enam minggu tempoh diet. - Selanjar
i) Kadar penurunan berat badan sepanjang enam minggu tempoh diet. - Selanjar
j) Peratusan kesalahan yang dibuat dalam sesuatu tugasan. - Selanjar
k) Jenis-jenis kesalahan tatabahasa dalam sampel karangan. - Diskret
l) Skor CGPA pelajar. - Selanjar
m) Jenis kesalahan pengkategorian dalam sesuatu tugasan. - Diskret
n) Skor bagi skala kerisauan. - Diskret
o) Tahap koperatif guru dalam bilik darjah. - Diskret

4. Tentukan jenis data (diskret/selanjar) berdasarkan item-item soal selidik berikut;


a) Pada tahun berapakah anda memasuki Universiti Kebangsaan Malaysia? - Diskret
b) Pada tahun berapakah anda akan bergraduasi dari Universiti Kebangsaan Malaysia? - Diskret
c) Adakah atau perempuan atau lelaki? - Diskret
d) Berapakah umur anda dalam tahun? - Diskret
e) Berapakah berat anda dalam unit kilogram? - Selanjar
f) Berapakah tinggi anda dalam unit inci? - Selanjar
g) Berapa banyakkah koleksi cakera padat yang anda ada? - Diskret
h) Adakah anda kidal atau tidak? - Diskret

5. Rajah box plot di bawah menunjukkan skor bagi pelajar lelaki (M) dan perempuan (F) dalam suatu
ujian statistik. Simbol tambah menunjukkan kedudukan min. Huraikan pencapaian pelajar
berdasarkan rajah box plot berikut;
F: Markah adalah antara 45-95.
M: Markah antara 35-95.
 Taburan skor pelajar perempuan adalah lebih tertumpu berbanding dengan lelaki. Ini telah
menunjukkan bahawa jurang skor lelaki adalah lebih tinggi daripada perempuan.
 Min yang ditunjukkan dalam box plot ini telah mengambarkan skor pelajar perempuan dan
pelajar lelaki adalah kurang memuaskan. Hal ini kerana kedudukan min adalah lebih rendah
daripada median (Min<Median). Melalui box plot ini juga dapat lihat bahawa min skor
pelajar perempuan adalah lebih tinggi daripada pelajar lelaki.
 Kedua-dua Q4 Box Plot adalah sama, ini menunjukkan jumlah pelajar perempuan dan lelaki
mendapat skor 90 dan ke atas adalah sama.
 Pelajar lelaki lebih ramai mendapat skor antara 45-70. Manakala skor pelajar perempuan
adalah amat seimbang di ketiga-tiga Quartile 1,2,3.
 Secara keseluruhannya, pencapaian pelajar kurang memuaskan. Hal ini demikian kerana
kedudukan min kurang daripada median. Ini telah menunjukkan murid kebanyakkan
mencapai markah yang rendah.

6. Berdasarkan histogram berikut, pilih rajah box plot yang bersesuaian.

7. Kelas anda baru sahaja mengambil ujian


tahunan bagi subjek Matematik. Berikut adalah skor
yang diperolehi: 97, 99, 81, 78, 73, 95, 33, 97, 64,
100, 85, 83, 85, 88, 79, 81, 93, 86, 83, dan 71.
a) Berapakah min, median dan mod bagi skor ini?
33, 64, 71, 73, 78, 79, 81, 81, 83, 83, 85, 85, 86, 88, 93, 95, 96, 96, 99, 100
33+64 +71+ 73+78+81+81+83+ 83+85+85+ 86+88+93+ 95+96+ 96+99+100
mean= =82.55
20
85+ 83
median= =84
2
mode =81 ,83,85,97

b) Jelaskan bentuk data yang diperoleh. Adakah simetri atau terdapat nilai yang ekstrem?
- Nilai ekstrem, hal ini kerana Min dalam data ini adalah leih kecil daripada median dan mod.
Oleh itu, taburan data yang didapati di bahagian kanan adalah lebih banyak jika berbanding
dengan sebelah kiri. Maka bentuk data yang diperoleh adalah pencong ke kiri (Kepencongan
negatif) bukan simetri. Min<Median<Mod (Pencong Negatif)
c) Berdasarkan maklumat ini, adakah pelajar cemerlang dalam ujian? Jelaskan.
- Ya. Min dalam data telah menunjukkan 82.55 gred A. Sebanyak 14 orang mendapat skor
A , ini telah melebihi separuh pelajar mencapai skor A. Tambahan pula, taburan data adalah
pencong negatif, ini juga menunjukkan kumpulan pelajar ini cemerlang dalam ujian.

8. Lima puluh lima orang ibu bapa pelajar sekolah telah ditemubual mengenai tabiat pengambilan
11
sarapan pagi dalam kalangan keluarga mereka.
10
Soalan yang ditanya adalah, adakah anak mereka
9

memperuntukkan masa untuk mengambil sarapan


8

pagi (direkodkan sebagai ya atau tidak). Gred bagi


7

pelajar dalam sesetengah kelas (contohnya 6

membaca, menulis, matematik) turut direkod dan 5

diselaraskan skornya (skala 10 titik). Pada akhir


Grades

kajian, didapati pelajar yang memperuntukkan 3


No Yes

masa untuk mengambil sarapan mendapat skor Do you have breakfast?

yang tinggi berbanding mereka yang tidak


bersarapan.

a) Apakah jenis kajian ini? (eksperimen/pemerhatian)


b) Nyatakan pembolehubah bebas dalam kajian ini. (Anak yang mengambil sarapan)
c) Nyatakan pembolehubah bersandar dalam kajian ini. (Gred)
d) Apakah jenis pembolehubah bebas dalam kajian ini? (kategorikal/kuantitatif)
e) Apakah skor yang terendah bagi pelajar yang mengambil sarapan pagi? (Grade 4.5)
f) Apakah nilai IQR bagi skor pelajar yang mengambil sarapan pagi?

g) Berdasarkan box plot di atas, lengkapkan ayat yang berikut.


- Skor tertinggi yang diperolehi oleh salah seorang pelajar yang tidak mengambil sarapan pagi
bersamaan dengan Q3 Third Quartile (75%) bagi pelajar yang mengambil sarapan pagi.
h) Benar atau palsu: Garis simetri dalam box plot bagi pelajar yang tidak mengambil sarapan pagi
menunjukkan bahawa histogram yang dapat dihasilkan bagi data yang sama juga adalah simetri.
(benar/palsu) Jelaskan.
- Garis simetri dalam box plot merujuk kepada median. Median ialah nilai tengah apabila semua
data disusun dalam urutan secara menaik atau turun. Melalui box plot yang ditunjukkan, data
bagi Q1 dan Q4 adalah sama manakala data Q2 dan Q3 juga adalah sama, ini menunjukkan
bahawa taburan pelajar yang tidak makan sarapan pagi Q1 dan Q2 sama dengan Q3 dan Q4.
Sekiranya taburan pelajar mengikut gred adalah sama, maka histogram yang dihasilkan adalah
simetri.

Anda mungkin juga menyukai