Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4

27 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat corak dapat : Keusahawanan,
dan mereka 2.1 Persepsi Estetik (EK1 EK2,EK3,EK5),
(Ikatan dan 1. Memahami dan menyatakan 2.1.1 Unsur Seni : 2.1.1.1 , 2.1.1.2 TMK
Celupan) bahasa seni visual dalam karya 2.1.2 Prinsip rekaan: 2.1.2.1, 2.1.2.2 Kreativiti, inovasi,
corak teknik ikatan dan Dan Nilai Murni
Tema : celupan. 2.2 Aplikasi seni
Objek Buatan 2. Mengetahui dan mengenal 2.2.1 Media : 2.2.1.1, 2.2.1.2 Bahan Bantu
Manusia jenis-jenis media, proses serta 2.2.2 Proses dan teknik : 2.2.2.1 ikatan dan celupan Belajar
teknik dalam penghasilan 1. Contoh karya
Tajuk : corak. 2.3 Ekspresi Kreatif
Sapu Tangan 3. Menghasilkan karya dengan 2.Media:
mengaplikasi bahasa seni 2.4 Apresiasi Seni Kain kapas, bahan
visual, media, proses dan pewarna(DYE),
teknik dengan betul. AKTIVITI tali, batu/ duit
4. Membuat apresiasi terhadap syiling, getah,
karya sendiri dan rakan 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya bekas plastik dan
berpandukan bahasa seni menggunakan komputer guru dan bersoal jawab air panas.
visual. mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara Penilaian PdP
menghasilkan corak menggunakan teknikikatan dan Proses
celupan. (EK 2) penghasilan karya
3. Murid meneroka media, proses dan teknik ikatan dan sepanjang aktiviti
celupan dalam penghasilan corak. (EK 2) mencorak dan
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak . mereka
(EK 3.EK5) menggunakan
teknik ikatan dan
celupan
berdasarkan dua
standard
kandungan.

1
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4

28 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat corak dapat : Keusahawanan,
dan mereka 2.1 Persepsi Estetik (EK1 - EK5), TMK
(Ikatan dan 1. Memahami dan menyatakan Kreativiti, inovasi,
Celupan) bahasa seni visual dalam karya 2.2 Aplikasi seni Dan Nilai Murni
corak teknik ikatan dan
Tema : celupan. 2.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu
Objek Buatan 2. Mengetahui dan mengenal 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 Belajar
Manusia jenis-jenis media, proses serta 1. Contoh karya
teknik dalam penghasilan 2.4 Apresiasi Seni
Tajuk : corak. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 2.Media:
Sapu Tangan 3. Menghasilkan karya dengan Kain kapas, bahan
mengaplikasi bahasa seni AKTIVITI pewarna(DYE),
visual, media, proses dan tali, batu/ duit
teknik dengan betul. 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya syiling, getah,
4. Membuat apresiasi terhadap menggunakan komputer guru dan bersoal jawab bekas plastik dan
karya sendiri dan rakan mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) air panas.
berpandukan bahasa seni 2. Guru mengimbas kembali cara membuat corak
visual. menggunakan teknik ikatan dan celupan (EK1, EK 2) Penilaian PdP
3. Murid menghasilkan corak dengan mengaplikasi bahasa Proses
seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) penghasilan karya
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan sepanjang aktiviti
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) mencorak dan
mereka
menggunakan
teknik ikatan dan
celupan
berdasarkan
empat standard
kandungan.

29 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar dapat : Kreativiti, Inovasi,
(Mozek) 1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
1. Memahami dan menyatakan 1.1.1 Unsur seni : 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 (EK1,EK2,EK3, EK5)
Tema: bahasa seni visual dalam karya 1.1.2 Prinsip rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2 TMK dan Nilai
Alam Semula Jadi menggambar menggunakan Murni
teknik mozek. 1.2 Aplikasi seni
Tajuk: 2. Mengetahui dan mengenal 1.2.1 Media : 1.2.1.1, 1.2.1.2 Bahan Bantu
Sekuntum Bunga jenis-jenis media, proses serta 1.2.2 Proses dan Teknik : 1.2.2.1 (mozek) Belajar
teknik dalam penghasilan 1. Contoh karya
mozek. 1.3 Ekspresi Kreatif 2. Media :
3. Menghasilkan karya dengan gunting, kertas
mengaplikasi bahasa seni 1.4 Apresiasi Seni lukisan, gam dan
visual, media, proses dan
2
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4

teknik dengan betul. kertas warna.


4. Membuat apresiasi terhadap AKTIVITI
karya sendiri dan rakan Penilaian PdP
berpandukan bahasa seni 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Proses
visual. menggunakan komputer guru dan bersoal jawab penghasilan karya
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) sepanjang aktiviti
. 2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat gambar
menghasilkan gambar menggunakan teknik mozek (EK 2) menggunakan
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam teknik mozek
penghasilan gambar. (EK 2) berdasarkan dua
4. Murid membuat proses awal menghasilkan gambar. standard
(EK 3.EK5) kandungan.

30 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar dapat : Kreativiti, Inovasi,
(Mozek) 1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
1. Memahami dan menyatakan (EK1- EK5)
Tema: bahasa seni visual dalam karya 1.2 Aplikasi seni TMK dan Nilai
Alam Semula Jadi menggambar menggunakan Murni
teknik mozek. 1.3 Ekspresi Kreatif
Tajuk: 2. Mengetahui dan mengenal 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 Bahan Bantu
Sekuntum Bunga jenis-jenis media, proses serta Belajar
teknik dalam penghasilan 1.4 Apresiasi Seni 1. Contoh karya
mozek. 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 2. Media :
3. Menghasilkan karya dengan gunting, kertas
mengaplikasi bahasa seni lukisan, gam dan
visual, media, proses dan AKTIVITI kertas warna.
teknik dengan betul.
4. Membuat apresiasi terhadap 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Penilaian PdP
karya sendiri dan rakan menggunakan komputer guru dan bersoal jawab Proses
berpandukan bahasa seni mengenai bahasa seni yang ada pada contoh penghasilan karya
visual. karya.(EK1) sepanjang aktiviti
2. Guru mengimbas kembali cara membuat gambar membuat gambar
menggunakan teknik mozek (EK1, EK 2) menggunakan
3. Murid menghasilkan gambar dengan mengaplikasi teknik mozek
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) berdasarkan
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan empat standard
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) kandungan.

3
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4

31 Bidang : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat Corak dapat : TMK,
Dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
(Resis) 1. Memahami dan menyatakan 2.1.1 Unsur Seni : 2.1.1.1 , 2.1.1.2, 2.1.1.3 (EK1 EK2 EK3, EK5)
bahasa seni visual dalam karya 2.1.2 Prinsip rekaan: 2.1.2.1, 2.1.2.2 Kreativiti dan Nilai
Tema : mencorak dan mereka murni
Objek Buatan menggunakan teknik resis. 2.2 Aplikasi seni
Manusia 2. Mengetahui dan mengenal 2.2.1 Media : 2.2.1.1, 2.2.1.2 Bahan Bantu
jenis-jenis media, proses serta 2.2.2 Proses dan teknik : 2.2.2.1 resis Belajar
Tajuk : teknik dalam penghasilan 1.Contoh karya
Hiasan Dinding corak. 2.3 Ekspresi Kreatif 2.Media :
3. Menghasilkan karya dengan Alat: Berus
mengaplikasi bahasa seni 2.4 Apresiasi Seni lukisan, palet,
visual, media, proses dan span, dan alatan
teknik dengan betul. yang sesuai.
4. Membuat apresiasi terhadap AKTIVITI Bahan: kertas
karya sendiri dan rakan lukisan, lilin/oil
berpandukan bahasa seni 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya pastel/krayon, cat
visual. menggunakan komputer guru dan bersoal jawab air/cat poster/
. mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) pewarna batik dan
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara bahan lain yang
menghasilkan corak menggunakan teknik resis (EK 2) sesuai.
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
penghasilan corakr. (EK 2) Penilaian PdP
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak .( EK 3. Proses
EK5) penghasilan karya
sepanjang aktiviti
membuat corak
dengan teknik
resis berdasarkan
dua Standard
Kandungan.

32 Bidang : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat Corak dapat : TMK,
Dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
(Resis) 1. Memahami dan menyatakan (EK1- EK5)
bahasa seni visual dalam karya 2.2 Aplikasi seni Kreativiti dan Nilai
Tema : mencorak dan mereka murni
Objek Buatan menggunakan teknik resis. 2.3 Ekspresi Kreatif
Manusia 2. Mengetahui dan mengenal 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 Bahan Bantu
jenis-jenis media, proses serta Belajar
Tajuk : teknik dalam penghasilan 2.4 Apresiasi Seni 1.Contoh karya

4
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4

Hiasan Dinding corak. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 2.Media :


3. Menghasilkan karya dengan Alat: Berus
mengaplikasi bahasa seni lukisan, palet,
visual, media, proses dan AKTIVITI span, dan alatan
teknik dengan betul. yang sesuai.
4. Membuat apresiasi terhadap 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Bahan: kertas
karya sendiri dan rakan menggunakan komputer guru dan bersoal jawab lukisan, lilin/oil
berpandukan bahasa seni mengenai bahasa seni yang ada pada contoh pastel/krayon, cat
visual. karya.(EK1) air/cat poster/
. 2. Guru mengimbas kembali cara membuat corakr pewarna batik dan
menggunakan teknik resis (EK1, EK 2) bahan lain yang
3. Murid menghasilkan gambar dengan mengaplikasi sesuai.
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan Penilaian PdP
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) Proses
penghasilan karya
sepanjang aktiviti
membuat corak
dengan teknik
resis berdasarkan
empat Standard
Kandungan.

33 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar dapat : Kreativiti, Inovasi,
(Poster) 1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
1. Memahami dan menyatakan 1.1.1 Unsur seni : 1.1.1.1, 1.1.1.2, (EK1,EK2, EK 3,
Tema: bahasa seni visual dalam 1.1.2 Prinsip rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3 EK5)
Gaya Hidup Sihat karya poster. TMK dan Nilai
2. Mengetahui dan mengenal 1.2 Aplikasi seni Murni
Tajuk: jenis-jenis media, proses 1.2.1 Media : 1.2.1.1, 1.2.1.2
Hidup Sihat Tanpa serta teknik dalam 1.2.2 Proses dan Teknik : 1.2.2.1 (montaj @ kolaj @ Bahan Bantu
Dadah penghasilan poster. lukisan @ catan 2 gabungan) Belajar
3. Menghasilkan poster dengan 1.Contoh : hasil
mengaplikasi bahasa seni 1.3 Ekspresi Kreatif karya
visual, media, proses dan 2.Media : berus
teknik dengan betul. 1.4 Apresiasi Seni lukisan, palet,
4. Membuat apresiasi terhadap gunting, pembaris,
karya sendiri dan rakan AKTIVITI kertas lukisan,
berpandukan bahasa seni 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya kertas warna,
visual. menggunakan komputer guru dan bersoal jawab majalah, gam, dan
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) cat poster atau oil
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara pastel
menghasilkan poster (EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam Penilaian PdP
penghasilan poster. (EK 2) Proses
4. Murid membuat proses awal menghasilkan poster. penghasilan karya
(EK 3.EK5)
5
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4

sepanjang aktiviti
membuat poster
berdasarkan dua
standard
kandungan.

34 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar dapat : Kreativiti, Inovasi,
(Poster) 1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
1. Memahami dan menyatakan (EK1- EK5)
Tema: bahasa seni visual dalam 1.2 Aplikasi seni TMK dan Nilai
Gaya Hidup Sihat karya poster. Murni
2. Mengetahui dan mengenal 1.3 Ekspresi Kreatif
Tajuk: jenis-jenis media, proses 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 Bahan Bantu
Hidup Sihat Tanpa serta teknik dalam Belajar
Dadah penghasilan poster. 1.4 Apresiasi Seni 1.Contoh : hasil
3. Menghasilkan poster dengan 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 karya
mengaplikasi bahasa seni 2.Media : berus
visual, media, proses dan lukisan, palet,
teknik dengan betul. AKTIVITI gunting, pembaris,
4. Membuat apresiasi terhadap kertas lukisan,
karya sendiri dan rakan 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya kertas warna,
berpandukan bahasa seni menggunakan komputer guru dan bersoal jawab majalah, gam, dan
visual. mengenai bahasa seni yang ada pada contoh cat poster atau oil
karya.(EK1) pastel
2. Guru mengimbas kembali cara membuat poster
(EK1, EK 2) Penilaian PdP
3. Murid menghasilkan poster dengan mengaplikasi bahasa Proses
seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) penghasilan karya
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan sepanjang aktiviti
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) membuat poster
berdasarkan
empat standard
kandungan.

35 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat corak dapat : Keusahawanan,
dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik (EK1 ,EK2,EK3,
1. Memahami dan menyatakan 2.1.1 Unsur Seni : 2.1.1.1 , 2.1.1.2, 2.1.1.3
Terancang EK5), TMK
unsur seni dan prinsip rekaan 2.1.2 Prinsip rekaan: 2.1.2.1,
(Kaligrafi) Kreativiti, inovasi,
dalam penghasilan corak Dan Nilai Murni
2.2 Aplikasi seni
menggunakan teknik kaligrafi

6
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4

Tema : 2. Mengetahui dan mengenal 2.2.1 Media : 2.2.1.1, 2.2.1.2


Objek Buatan jenis-jenis media, proses dan 2.2.2 Proses dan teknik : 2.2.2.1 kaligrafi Bahan Bantu
Manusia teknik dalam penghasilan Belajar
2.3 Ekspresi Kreatif
corak 1.Contoh kaligrafi
Tajuk : 3. Menghasilkan karya dengan 2.4 Apresiasi Seni Contoh karya
Penanda buku mengaplikasi bahasa seni 2.Media:
visual, media, proses dan AKTIVITI gunting, pembaris,
teknik dengan betul.
gam, kad manila,
4. Membuat apresiasi terhadap 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
karya sendiri dan rakan kertas warna,
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab marker pen,
berpandukan bahasa seni mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1)
visual. reben.
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
menghasilkan corak menggunakan teknik kaligrafi (EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam Penilaian P&P
penghasilan corak. (EK 2) Proses
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak penghasilan karya
(EK 3.EK5) sepanjang aktiviti
membuat
penanda buku
bercorak teknik
kaligrafi
berdasarkan dua
standard
kandungan.

36 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat corak dapat : Keusahawanan,
dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik (EK1- EK5), TMK
Terancang 1. Memahami dan menyatakan Kreativiti, inovasi,
unsur seni dan prinsip rekaan 2.2 Aplikasi seni
(Kaligrafi) Dan Nilai Murni
dalam penghasilan corak
2.3 Ekspresi Kreatif
Tema : menggunakan teknik kaligrafi Bahan Bantu
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3
Objek Buatan 2. Mengetahui dan mengenal Belajar
Manusia jenis-jenis media, proses dan 2.4 Apresiasi Seni 1.Contoh kaligrafi
teknik dalam penghasilan 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 Contoh karya
Tajuk : corak 2.Media:
Penanda buku 3. Menghasilkan karya dengan gunting, pembaris,
mengaplikasi bahasa seni AKTIVITI
gam, kad manila,
visual, media, proses dan
teknik dengan betul. 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya kertas warna,
4. Membuat apresiasi terhadap menggunakan komputer guru dan bersoal jawab marker pen,
karya sendiri dan rakan mengenai bahasa seni yang ada pada contoh reben.
berpandukan bahasa seni karya.(EK1)
visual. 2. Guru mengimbas kembali cara membuat corak
Penilaian P&P
menggunakan teknik kaligrafi (EK1, EK 2)
3. Murid menghasilkan corak dengan mengaplikasi bahasa Proses

7
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4

seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) penghasilan karya


4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan sepanjang aktiviti
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) membuat
penanda buku
bercorak teknik
kaligrafi
berdasarkan
empat standard
kandungan.

37 Bidang : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat Corak dapat : TMK,
Dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
(Resis) 5. Memahami dan menyatakan 2.1.1 Unsur Seni : 2.1.1.1 , 2.1.1.2, 2.1.1.3 (EK1 EK2 EK3, EK5)
bahasa seni visual dalam karya 2.1.2 Prinsip rekaan: 2.1.2.1, 2.1.2.2 Kreativiti dan Nilai
Tema : mencorak dan mereka murni
Objek Buatan menggunakan teknik resis. 2.2 Aplikasi seni
Manusia 6. Mengetahui dan mengenal 2.2.1 Media : 2.2.1.1, 2.2.1.2 Bahan Bantu
jenis-jenis media, proses serta 2.2.2 Proses dan teknik : 2.2.2.1 resis Belajar
Tajuk : teknik dalam penghasilan 1.Contoh karya
Hiasan Dinding corak. 2.3 Ekspresi Kreatif 2.Media :
7. Menghasilkan karya dengan Alat: Berus
mengaplikasi bahasa seni 2.4 Apresiasi Seni lukisan, palet,
visual, media, proses dan span, dan alatan
teknik dengan betul. yang sesuai.
8. Membuat apresiasi terhadap AKTIVITI Bahan: kertas
karya sendiri dan rakan lukisan, lilin/oil
berpandukan bahasa seni 5. Guru meminta murid memaparkan contoh karya pastel/krayon, cat
visual. menggunakan komputer guru dan bersoal jawab air/cat poster/
. mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) pewarna batik dan
6. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara bahan lain yang
menghasilkan corak menggunakan teknik resis (EK 2) sesuai.
7. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
penghasilan corakr. (EK 2) Penilaian PdP
8. Murid membuat proses awal menghasilkan corak .( EK 3. Proses
EK5) penghasilan karya
sepanjang aktiviti
membuat corak
dengan teknik
resis berdasarkan
dua Standard
Kandungan.

8
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4

38 Bidang : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat Corak dapat : TMK,
Dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
(Resis) 5. Memahami dan menyatakan (EK1- EK5)
bahasa seni visual dalam karya 2.2 Aplikasi seni Kreativiti dan Nilai
Tema : mencorak dan mereka murni
Objek Buatan menggunakan teknik resis. 2.3 Ekspresi Kreatif
Manusia 6. Mengetahui dan mengenal 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 Bahan Bantu
jenis-jenis media, proses serta Belajar
Tajuk : teknik dalam penghasilan 2.4 Apresiasi Seni 1.Contoh karya
Hiasan Dinding corak. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 2.Media :
7. Menghasilkan karya dengan Alat: Berus
mengaplikasi bahasa seni lukisan, palet,
visual, media, proses dan AKTIVITI span, dan alatan
teknik dengan betul. yang sesuai.
8. Membuat apresiasi terhadap 5. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Bahan: kertas
karya sendiri dan rakan menggunakan komputer guru dan bersoal jawab lukisan, lilin/oil
berpandukan bahasa seni mengenai bahasa seni yang ada pada contoh pastel/krayon, cat
visual. karya.(EK1) air/cat poster/
. 6. Guru mengimbas kembali cara membuat corakr pewarna batik dan
menggunakan teknik resis (EK1, EK 2) bahan lain yang
7. Murid menghasilkan gambar dengan mengaplikasi sesuai.
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4)
8. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan Penilaian PdP
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) Proses
penghasilan karya
sepanjang aktiviti
membuat corak
dengan teknik
resis berdasarkan
empat Standard
Kandungan.

39 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar dapat : Kreativiti, Inovasi,
(Mozek) 1.2 Persepsi Estetik Keusahawanan
5. Memahami dan menyatakan 1.1.1 Unsur seni : 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 (EK1,EK2,EK3, EK5)
Tema: bahasa seni visual dalam karya 1.1.2 Prinsip rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2 TMK dan Nilai
Alam Semula Jadi menggambar menggunakan Murni
teknik mozek. 1.2 Aplikasi seni
Tajuk: 6. Mengetahui dan mengenal 1.2.1 Media : 1.2.1.1, 1.2.1.2 Bahan Bantu
9
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4

Sekuntum Bunga jenis-jenis media, proses serta 1.2.2 Proses dan Teknik : 1.2.2.1 (mozek) Belajar
teknik dalam penghasilan 1. Contoh karya
mozek. 1.3 Ekspresi Kreatif 2. Media :
7. Menghasilkan karya dengan gunting, kertas
mengaplikasi bahasa seni 1.4 Apresiasi Seni lukisan, gam dan
visual, media, proses dan kertas warna.
teknik dengan betul.
8. Membuat apresiasi terhadap AKTIVITI Penilaian PdP
karya sendiri dan rakan Proses
berpandukan bahasa seni 5. Guru meminta murid memaparkan contoh karya penghasilan karya
visual. menggunakan komputer guru dan bersoal jawab sepanjang aktiviti
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) membuat gambar
. 6. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara menggunakan
menghasilkan gambar menggunakan teknik mozek (EK 2) teknik mozek
7. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam berdasarkan dua
penghasilan gambar. (EK 2) standard
8. Murid membuat proses awal menghasilkan gambar. kandungan.
(EK 3.EK5)

40 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar dapat : Kreativiti, Inovasi,
(Mozek) 1.2 Persepsi Estetik Keusahawanan
5. Memahami dan menyatakan (EK1- EK5)
Tema: bahasa seni visual dalam karya 1.2 Aplikasi seni TMK dan Nilai
Alam Semula Jadi menggambar menggunakan Murni
teknik mozek. 1.3 Ekspresi Kreatif
Tajuk: 6. Mengetahui dan mengenal 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 Bahan Bantu
Sekuntum Bunga jenis-jenis media, proses serta Belajar
teknik dalam penghasilan 1.4 Apresiasi Seni 1. Contoh karya
mozek. 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 2. Media :
7. Menghasilkan karya dengan gunting, kertas
mengaplikasi bahasa seni lukisan, gam dan
visual, media, proses dan AKTIVITI kertas warna.
teknik dengan betul.
8. Membuat apresiasi terhadap 5. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Penilaian PdP
karya sendiri dan rakan menggunakan komputer guru dan bersoal jawab Proses
berpandukan bahasa seni mengenai bahasa seni yang ada pada contoh penghasilan karya
visual. karya.(EK1) sepanjang aktiviti
6. Guru mengimbas kembali cara membuat gambar membuat gambar
menggunakan teknik mozek (EK1, EK 2) menggunakan
7. Murid menghasilkan gambar dengan mengaplikasi teknik mozek
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) berdasarkan
8. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan
10
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4

rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) empat standard


kandungan.

41 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK:


Membuat corak dapat : Keusahawanan
dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik (EK1,EK2,EK3.EK5)
(Cetakan) 1. Memahami dan menyatakan 2.1.1 Unsur Seni : 2.1.1.1 , 2.1.1.2 Kreativiti dan
bahasa seni visual dalam karya 2.1.2 Prinsip rekaan: 2.1.2.1, 2.1.2.2 inovasi, TMK dan
Tema : menggunakan teknik cetakan. nilai murni.
Objek Buatan 2. Mengetahui dan mengenal 2.2 Aplikasi seni
Manusia jenis-jenis media, proses serta 2.2.1 Media : 2.2.1.1, 2.2.1.2 Bahan Bantu
teknik dalam menghasilkan 2.2.2 Proses dan teknik : 2.2.2.1 Cetakan blok Belajar:
Tajuk : corak. - Susunan 1.Contoh: Hasil
Baju Bercorak 3. Menghasilkan karya dengan cerminan karya
mengaplikasi bahasa seni 2.3 Ekspresi Kreatif 2.Media:
visual, media,proses dan Model origami
teknik dengan betul. 2.4 Apresiasi Seni baju, kad
4. Membuat apresiasi terhadap bergelugur, kertas
karya sendiri dan rakan AKTIVITI lukisan, cat air,
berpandukan bahasa seni berus lukisan,
visual. 1. Guru menunjukkan contoh karya corak susunan cerminan palet, pisau
dengan teknik cetakan menggunakan slaid dan bersoal pemotong atau
jawab berdasarkan bahasa seni visual. (EK1) gunting, pensel
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara dan pembaris
membuat corak susunan cerminan menggunakan teknik
cetakan blok(EK 2) Penilaian PdP
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam Proses
penghasilan corak. (EK 2) penghasilan karya
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak.(EK 3. sepanjang aktiviti
EK5) membuat corak
teknik cetakan
blok berdasarkan
dua Standard
Kandungan.

11
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4

42 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN Keusahawanan,


Membentuk dan dapat : (EK1 -EK5), TMK
membuat binaan 3.1 Persepsi Estetik
(boneka) 1. Memahami dan menyatakan Kreativiti, inovasi,
bahasa seni visual dalam karya 3.2 Aplikasi Seni Dan Nilai Murni
Tema : boneka.
Alam Semula jadi 2. Mengetahui dan mengenal 3.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu
jenis-jenis media, proses serta 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 Belajar
Tajuk : teknik dalam menghasilkan 1.Contoh Boneka
Orang-orangan boneka. 3.4 Apresiasi Seni
3. Menghasilkan karya dengan 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 2.Media:
mengaplikasi bahasa seni kain perca, gam,
visual, media,proses dan botol air mineral
teknik dengan betul. 500ml, benang
4. Membuat apresiasi terhadap AKTIVITI bulu kambing,
karya sendiri dan rakan kain felt,
berpandukan bahasa seni 1. Guru menunjukkan contoh karya boneka menggunakan gunting,reben,
visual slaid dan bersoal jawab berdasarkan bahasa seni visual. gelang getah,
(EK1) selotep, straw
2. Guru mengimbas kembali cara membuat boneka
(EK1,EK2) Penilaian PdP
3. Murid menghasilkan boneka dengan mengaplikasi bahasa Proses
seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) penghasilan karya
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan sepanjang aktiviti
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) menghasilkan
boneka
berdasarkan
empat standard
kandungan.

12
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4

43 Bidang : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK:


Mengenal Kraf dapat : Keusahawanan,
Tradisional 4.1 Persepsi Estetik (EK1,EK2,EK3,EK5)
(Tembikar) 1. Memahami dan menyatakan 4.1.1 Unsur seni : 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3 TMK
bahasa seni visual dalam karya 4.1.2 Prinsip rekaan : 4.1.2.1 Kreativiti, Inovasi
Tema : tembikar. Nilai murni
Objek buatan 2. Mengetahui dan mengenal 4.2 Aplikasi seni
manusia jenis-jenis media, proses serta 4.2.1 Media : 4.2.1.1, 4.2.1.2 Bahan Bantu
teknik dalam menghasilkan 4.2.2 Proses dan teknik : 4.2.2.1 (picitan) Belajar:
Tajuk : tembikar 1.Contoh tembikar
Mangkuk 3. Menghasilkan karya dengan 4.3 Ekspresi Kreatif
mengaplikasi bahasa seni 2.Media:
visual, media,proses dan 4.4 Apresiasi Seni Alat; pencungkil
teknik dengan betul. gigi atau batang
4. Membuat apresiasi terhadap aiskrim, berus
karya sendiri dan rakan AKTIVITI lukisan dan alatan
berpandukan bahasa seni yang sesuai
visual. 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Bahan; tanah liat,
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab cat poster dan
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) bahan lain yang
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara sesuai.
membuat tembikar (EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam Penilaian PdP:
penghasilan tembikar. (EK 2) Proses
4. Murid membuat proses awal menghasilkan tembikar . penghasilan karya
(EK 3.EK5) sepanjang aktiviti
membuat
tembikar
berdasarkan dua
standard
kandungan.

44 Bidang : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK:


Mengenal Kraf dapat : Keusahawanan,
Tradisional 4.1 Persepsi Estetik (EK1-EK5)TMK

13
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4

(Tembikar) 1. Memahami dan menyatakan Kreativiti, Inovasi


bahasa seni visual dalam karya 4.2 Aplikasi seni Nilai murni
Tema : tembikar.
Objek buatan 2. Mengetahui dan mengenal 4.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu
manusia jenis-jenis media, proses serta 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 Belajar:
teknik dalam menghasilkan 1.Contoh tembikar
Tajuk : tembikar 4.4 Apresiasi Seni
Mangkuk 3. Menghasilkan karya dengan 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 2.Media:
mengaplikasi bahasa seni Alat; pencungkil
visual, media,proses dan AKTIVITI gigi atau batang
teknik dengan betul. 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya aiskrim, berus
4. Membuat apresiasi terhadap menggunakan komputer guru dan bersoal jawab lukisan dan alatan
karya sendiri dan rakan mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) yang sesuai
berpandukan bahasa seni 2. Guru mengimbas kembali cara membuat tembikar (EK1, Bahan; tanah liat,
visual. EK 2) cat poster dan
3. Murid menghasilkan tembikar dengan mengaplikasi bahan lain yang
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) sesuai.
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) Penilaian PdP:
Proses
penghasilan karya
sepanjang aktiviti
membuat
tembikar
berdasarkan
empat standard
kandungan.

45 Bidang : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat Corak dapat : TMK,
Dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
(Resis) 9. Memahami dan menyatakan 2.1.1 Unsur Seni : 2.1.1.1 , 2.1.1.2, 2.1.1.3 (EK1 EK2 EK3, EK5)
bahasa seni visual dalam karya 2.1.2 Prinsip rekaan: 2.1.2.1, 2.1.2.2 Kreativiti dan Nilai
Tema : mencorak dan mereka murni
Objek Buatan menggunakan teknik resis. 2.2 Aplikasi seni
Manusia 10. Mengetahui dan mengenal 2.2.1 Media : 2.2.1.1, 2.2.1.2 Bahan Bantu
jenis-jenis media, proses serta 2.2.2 Proses dan teknik : 2.2.2.1 resis Belajar
14
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4

Tajuk : teknik dalam penghasilan 1.Contoh karya


Hiasan Dinding corak. 2.3 Ekspresi Kreatif 2.Media :
11. Menghasilkan karya dengan Alat: Berus
mengaplikasi bahasa seni 2.4 Apresiasi Seni lukisan, palet,
visual, media, proses dan span, dan alatan
teknik dengan betul. yang sesuai.
12. Membuat apresiasi terhadap AKTIVITI Bahan: kertas
karya sendiri dan rakan lukisan, lilin/oil
berpandukan bahasa seni 9. Guru meminta murid memaparkan contoh karya pastel/krayon, cat
visual. menggunakan komputer guru dan bersoal jawab air/cat poster/
. mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) pewarna batik dan
10. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara bahan lain yang
menghasilkan corak menggunakan teknik resis (EK 2) sesuai.
11. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
penghasilan corakr. (EK 2) Penilaian PdP
12. Murid membuat proses awal menghasilkan corak .( EK 3. Proses
EK5) penghasilan karya
sepanjang aktiviti
membuat corak
dengan teknik
resis berdasarkan
dua Standard
Kandungan.

46 Bidang : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat Corak dapat : TMK,
Dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
(Resis) 9. Memahami dan menyatakan (EK1- EK5)
bahasa seni visual dalam karya 2.2 Aplikasi seni Kreativiti dan Nilai
Tema : mencorak dan mereka murni
Objek Buatan menggunakan teknik resis. 2.3 Ekspresi Kreatif
Manusia 10. Mengetahui dan mengenal 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 Bahan Bantu
jenis-jenis media, proses serta Belajar
Tajuk : teknik dalam penghasilan 2.4 Apresiasi Seni 1.Contoh karya
Hiasan Dinding corak. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 2.Media :
11. Menghasilkan karya dengan Alat: Berus
mengaplikasi bahasa seni lukisan, palet,
visual, media, proses dan AKTIVITI span, dan alatan
teknik dengan betul. yang sesuai.
12. Membuat apresiasi terhadap 9. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Bahan: kertas
karya sendiri dan rakan menggunakan komputer guru dan bersoal jawab lukisan, lilin/oil
berpandukan bahasa seni mengenai bahasa seni yang ada pada contoh pastel/krayon, cat
visual. karya.(EK1) air/cat poster/
. 10. Guru mengimbas kembali cara membuat corakr pewarna batik dan
menggunakan teknik resis (EK1, EK 2) bahan lain yang
11. Murid menghasilkan gambar dengan mengaplikasi sesuai.
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4)
12. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan Penilaian PdP
15
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4

rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) Proses


penghasilan karya
sepanjang aktiviti
membuat corak
dengan teknik
resis berdasarkan
empat Standard
Kandungan.

PROJEK KESENIAN
47 PRA PERSEDIAAN PERSEMBAHAN SENI
3.3.2 MEMBUAT PERSEMBAHAN
48 MENGGUNAKAN KREATIVITI DALAM MERANCANG
PERSEMBAHAN SENI
MERANCANG DAN MEMBUAT PERSEDIAAN

PROJEK KESENIAN (3.3-3.3.1,3.3.2)

16

Anda mungkin juga menyukai