Anda di halaman 1dari 33

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU PENDIDIKAN KHAS

BIL KOD STANDARD KANDUNGAN /PEMBELAJARAN


BM1 MENDENGAR
1 BM1K1 Mengenal deria pendengaran
2 BM1K1.1 Deria pendengaran
3 BM1K2 Memberi perhatian kepada bunyi-bunyi yang didengar
4 BM1K2.1 Jenis-jenis bunyi (Bunyi bukan bahasa spt alam seitar, haiwan, muzik dan lain2)
5 BM1K3 Mengenal pasti bunyi-bunyi yang didengar
6 BM1K3.1 Jenis-jenis bunyi (meneka dan membezakan bunyi yang diperdengarkan)
7 BM1K4 Mengenal pasti arah bunyi
8 BM1K4.1 Jenis dan arah bunyi
9 BM1K5 Mendengar dan memberi gerak balas kepada permintaan, arahan, cerita dan puisi
10 BM1K5.1 Permintaan, arahan, cerita dan puisi
11 BM1K6 Mendengar, mengingat dan menyatakan semula maklumat, arahan, cerita dan puisi
12 BM1K6.1 Maklumat arahan cerita dan puisi yang mudah
13 BM1K7 Mendengar dan mengesan urutan perbualan dan cerita
14 BM1K7.1 Perbualan dan cerita
BM2 BERTUTUR / KOMUNIKASI
15 BM2K1 Mengenal alat pertuturan
16 BM2K1.1 Mulut
17 BM2K1.2 Terapi pertuturan
18 BM2K2 Melafazkan pengucapan bertatasusila
19 BM2K2.1 Ucapan bertatasusila
20 BM2K3 Mengajuk bunyi perkataan dan ayat yang didengar
21 BM2K3.1 Perkataan dan ayat mudah
22 BM2K4 Bersoal jawab untuk mendapat maklumat
23 BM2K4.1 Maklumat diri, keluarga, rakan dan persekitaran
24 BM2K5 Menyatakan permintaan mengikut sesuatu situasi
25 BM2K5.1 Permintaan mengikut situasi
26 BM2K6 Menceritakan semula sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan sendiri
27 BM2K6.1 Maklumat, pengalaman, peristiwa dan cerita
28 BM2K7 Mengambil bahagian dalam aktiviti yang melibatkan pertuturan mengikut situasi
29 BM2.7.1 Perbualan, dialog dan permainan simulasi
30 BM2K8 Melafazkan puisi mudah dengan betul mengikut sebutan, intonasi dan irama yang sesuai
31 BM2K8.1 Puisi mudah
32 BM2K10 Bercerita tentang diri dan persekitaran
33 BM2K10.1 Maklumat tentang diri, keluarga, rakan sebaya dan peristiwa semasa
34 BM2K11 Menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan dengan betul, bertatasusila dan bersesuaian dengan konteks
35 BM2K11.1 Berkomunikasi bahasa argumentatif
36 BM2K11.2 Perbualan bertema
37 BM2K11.3 Perbualan bebas
38 BM2K11.4 Cara penyampaian idea
39 BM2K12 Mengaplikasikan kemahiran berbahasa menerusi penggunaan teknologi maklumat (ICT)
40 BM2K12.1 Pelbagai sumber maklumat multimedia
BM3 PRA BACAAN DAN MEMBACA
41 BM3K1 Mengenal persamaan dan perbezaan objek dari segi rasa, warna, bentuk dan saiz
42 BM3K1.1 Persamaan dan perbezaan objek
43 BM3K2 Mengkelaskan benda mengikut jenis dan kumpulan
44 BM3K2.1 Jenis-jenis dan kumpulan benda ( kenderaan, buah-buahan, pakaian)
45 BM3K3 Mengenal dan mengecam bentuk dan bunyi huruf pada simbol yang dilihat
46 BM3K3.1 Bentuk dan bunyi huruf vokal dan konsonan
47 BM3K3.2 Label, simbol dan bahan cetakan yang mudah
48 BM3K4 Membina dan membaca suku kata
49 BM3K4.1 Suku kata
50 BM3K5 Membina dan membaca perkataan dan rangkai kata
51 BM3K5.1 Perkataan dan rangkai kata
52 BM3K6 Menambah perbendaharaan kata
53 BM3K6.1 Perbendaharaan kata (menyebut perkataan berdasarkan gambar)
54 BM3K7 Membaca dan memahami ayat dalam konteks
55 BM3K7.1 Ayat (menyalin ayat mudah, tanda bacaan, urutan cerita)
56 BM3K8 Membaca dan memahami bahan yang dibaca
57 BM3K8.1 Bahan bacaan mudah
58 BM3K8.2 Bacaan terpilih
59 BM3K9 Membaca mengikut arah yang cara yang betul
60 BM3K9.1 Etika membaca
61 BM3K10 Bercerita tentang bahan yang dibaca
62 BM3K10.1 Bacaan intensif dan ekstensif
63 BM3K11 Membuat kesimpulan/rumusan
64 BM3K11.1 Kesimpulan/rumusan berdasarkan teks bacaan
65 BM3K12 Menghayati puisi mudah dengan gaya, sebutan dan intonasi yang betul
66 BM3K12.1 Puisi mudah
67 BM3K13 Memahami dan memberi pendapat tentang bahan yang dibaca
68 BM13K13.1 Pemahaman secara kritis dan kreatif melalui bacaan
69 BM3K14 Membina minat untuk membaca
70 BM3K14.1 Bahan bacaan
71 BM3K15 Memperluaskan minat untuk membaca
72 BM3K15.1 Sumber bacaan multimedia

BM4 PRA MENULIS / TULISAN


74 BM4K1 Menggerakkan tangan tanpa alat tulis
75 BM4K1.1 Pergerakan tangan, pergelangan tangan dan jari-jari
76 BM4K2 Menggerakkan tangan dengan menggunakan alat tulis dan menulis dalam kedudukan yang bersesuaian
77 BM4K2.1 Penggunaan berbagai-bagai jenis alat tulis dan kedudukan semasa menulis
78 BM4K3 Melakukan koordinasi mata dan tangan
79 BM4K3.1 Latihan koordinasi mata dan tangan semasa menulis
80 BM4K4 Mengenal, menekap, meniru bentuk huruf, sukukata dan perkataan
81 BM4K4.1 Bentuk huruf, suku kata. dan perkataan
82 BM4K5 Menulis dan menyalin huruf, sukukata dan perkataan secara terkawal
83 BM4K5.1 Huruf, suku kata dan perkataan
84 BM4K6 Menyalin dan menulis ayat mudah
85 BM4K6.1 Ayat mudah
86 BM4K7 Melengkapkan perkataan, rangkai kata dan ayat
87 BM4K7.1 Perkataan, rangkai kata dan ayat
88 BM4K8 Menyusun dan menulis semula perkataan supaya menjadi perkataan yang betul
89 BM4K8.1 Perkataan
90 BM4K9 Menyusun dan menulis semula rangkai kata supaya menjadi rangkai kata yang betul
91 BM4K9.1 Rangkaikata
92 BM4K10 Menyusun dan menulis semula ayat supaya menjadi ayat yang betul
93 BM4K10.1 Ayat
94 BM4K11 Memanjangkan ayat dengan menambah rangkai kata yang sesuai
95 BM4K11.1 Rangkaikata an ayat
96 BM4K12 Membina ayat
97 BM4K12.1 Ayat
98 BM4K13 Menulis karangan
99 BM4K13.1 Karangan yang terkawal dan berpandu
100 BM4K14 Membina minta menulis
101 BM4K14.1 Penulisan bersumberkan multimedia
102 BM4K15 Memperluaskan minat menulis
103 BM4K15.1 Penulisan kreatif

NO KOD NILAI HURAIAN


NM1 Baikhati Belas kasihan, bertimbang rasa, bermurah hati, saling faham
1 memahami dan sedia memaafkan
NM2 Berdikari Bertanggungjawab, berupaya bertindak sendiri, jaya diri, dan
2 yakin pada diri sendiri.
3 NM3 Hemah tinggi Kesopanan, mengakui kesalahan sendiri dan ramah mesra
NM4 Hormat-menghormati Hormat dan taat kepada ibu bapa, orang yang lebih tua, guru,
rakan, jiran tetangga, peminpin, raja dan Negara, patuh kepada
4 undang-undang dan menghargai maruah diri.
NM5 Kasih-sayang Sayang kepada nyawa dan alam sekitar, cinta kepada Negara
5 dan keamanan.
NM6 Keadilan Adil dan saksama, tanpa pilih kasih dan diskrimenasi atau
6 manipulasi
NM7 Kebebasan Kebebasan di sisi undang-undang dan kebebasan dalam system
demokrasi, bebas bersuara bagi menyatakan hak tanpa rasa
7 takut.
NM8 Keberanian Berani dengan tidak membuta tuli, berani kerana benar, berani
mempertahan pendirian dan berani bertanggungjawab.
8
NM9 Kebersihan Fazikal dan Mental Kebersihan diri, kebersihan persikatiraan, pertuturan dan
kelakuan yang sopan dan pemikiran yang sihat dan membina.
9
10 NM10 Kejujuran Amanah, bertanggungjawab, bercakap benar dan ikhlas.
NM11 Kerajinan Cekal, daya usaha, dedikasi, gigih dan tekun tanpa rasa putus
11 asa.
NM12 Kerjasama Persaudaraan, tanggungjawab bersama, gotong-rotong,
12 toleransi, kebaikan bersama dan perpaduan.
NM13 Kesederhanaan Sederhana dalam mempertimbangkan kepentingan diri dan
13 kepentingan orang lain.
NM14 Kesyukuran Berterima kasih, mengenang budi, penghargaan dan tahu
14 menilai sesuatu yang diberikan .
NM15 Rasional Boleh membuat pertimbangan, boleh membuat penaakulan,
15 berfikir secara logic dan terbuka
NM16 Semangat Bermasyarakat Bermuafakat, kejiranan dan peka terhadap isu-isu sisial dalam
16 masyarakat.
NM17 Patriotisme Cinta akan Negara, taat setia kepada raja dan Negara dan
17 sanggup berkorban untuk Negara.

5 Cemerlang
4 Sudah Menguasai
3 Menguasai Dgn Separa Bimbingan
2 Menguasai Dgn Bimbingan Penuh
1 Belum Menguasai
0 Belum Bersedia
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU PENDIDIKAN KHAS
TAHUN :
KELAS :

STANDARD TARIKH
MINGGU KOD KOD STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN
KANDUNGAN PELAKSANAAN

MINGGU 1

MINGGU 2

MINGGU 3

MINGGU 4

MINGGU 5

MINGGU 6
MINGGU 6

MINGGU 7

MINGGU 8

MINGGU 9

MINGGU 10

MINGGU 11

MINGGU 12

MINGGU 13
MINGGU 13

MINGGU 14

MINGGU 15

MINGGU 16

MINGGU 17

MINGGU 18

MINGGU 19
MINGGU 19

MINGGU 20

MINGGU 21

MINGGU 22

MINGGU 23

MINGGU 24

MINGGU 25

MINGGU 26
MINGGU 26

MINGGU 27

MINGGU 28

MINGGU 29

MINGGU 30

MINGGU 31

MINGGU 32
MINGGU 33

MINGGU 34

MINGGU 35

MINGGU 36

MINGGU 37

MINGGU 38

MINGGU 39
MINGGU 39

MINGGU 40

MINGGU 41

MINGGU 42

MINGGU 43

MINGGU 44

MINGGU 45

MINGGU 46
MINGGU 46

MINGGU 47

MINGGU 48

MINGGU 49

MINGGU 50
PELAPORAN KEMAJUAN MURID

5 Cemerlang
NAMA MURID : 4 Sudah Menguasai
Menguasai Dgn Separa
3
TARIKH PELAPORAN : Bimbingan
Menguasai Dgn
NAMA GURU MATA PELAJARAN : 2
Bimbingan Penuh
1 Belum Menguasai
0 Belum Bersedia

PENCAPAIAN
TARIKH TARIKH
KOD KEMAHIRAN DILAKSANAKAN PENILAIAN
KENYATAAN CATATAN
1

10
11

12

13

14

15

16

17

18
19
20
21
22
23
24
25

26
27

28
29

30
31
32
33

34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

116
117
118

119

120
121
122
123

124

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
TAJUK

BM1MENDENGAR

Telinga
i.          memegang dan merasa telinga sendiri
ii        memegang telinga rakan sambil bersoal jawab
iii. permainan simulasi melibatkan pendengaran seperti permainan telefon
iv. bersoal jawab mengenai telinga berdasarkan gambar rajah/model telinga
v. bersoal jawab mengenai gambar telinga dan berbual secara lisan
Beri perhatian kepada bunyi-bunyi bukan bahasa seperti bunyi alam sekitar, haiwan, kenderaan, alat muzik dan perlakuan man
i. bersoal jawab mengenai bunyi-bunyi yang diperdengarkan
ii. mengajuk bunyi-bunyi yang diperdengarkan
iii. memilih dan memadankan bunyi-bunyi yang didengar dengan gambar dan perkataan
Beri perhatian kepada bunyi-bunyi bahasa seperti bunyi huruf konsonan, vokal, diagraf dan diftong
i. bersoal jawab mengenai bunyi-bunyi yang diperdengarkan
ii. menyebut semula bunyi-bunyi yang diperdengarkan
iii. memilih dan memadankan bunyi-bunyi huruf yang diperdengarkan dengan gambar
Mengenal pasti bunyi-bunyi bukan bahasa
i. bersoal jawab mengenai bunyi-bunyi yang diperdengarkan
ii. mengajuk bunyi-bunyi yang diperdengarkan
iii. memilih dan memadankan bunyi-bunyi yang didengar dengan gambar dan perkataan
Mengenalpasti bunyi-bunyi bahasa
i. Meneka dan membezakan bunyi yang diperdengarkan
ii. Memejam mata dan menyatakan bunyi yang didengar
iii. membawa murid keluar kelas dan menyatakan bunyi yang didengar di persekitaran
iv. mendengar bunyi/alat muzik atau alat genderang dan menyatakan bunyi tersebut
v. mendengar bunyi rakaman hasil perbuatan manusia seperti ketawa, menangis dan mengajuk apa yang didengar
Jenis-jenis bunyi seperti bunyi siren polis, siren bomba dan ambulans
i. mendengar dengan teliti dan menyatakan jenis-jenis bunyi
ii. mendengar dengan teliti bunyi yang diperdengarkan dan membuat perbezaan bunyi tersebut
iii. mendengar dengan teliti dan membuat pergerakan ke arah datangnya bunyi yang diperdengarkan
Mendengar dan memberi gerak balas kepada permintaan, arahan, cerita dan puisi
i. mendengar cerita dan memberi gerak balas yang sesuai seperti senyum, marah, takut atau angguk kepala
ii. bermain teka-teki dan meneka jawapannya
iii. mendengar dan membuat pergerakan mengikut lirik lagu
iv. mendengar perbualan dan melukis watak yang dinyatakan dalam perbualan
v. memberi gerak balas yang bersesuaian dengan arahan atau permintaan seperti sila duduk, jangan bising dan simpan buku
Mendengar, mengingat dan menyatakan semula maklumat, arahan, cerita dan puisi
i. bercerita berpandukan gambar bersiri mengikut urutan
ii. menceritakan semula cerita yang telah didengar mengikut urutan
iii. menyusun semula kad-kad gambar dari cerita yang telah diceritakan
iv. menyusun semula kad-kad gambar dan kad-kad ayat berdasarkan cerita yang biasa didengar
v. menyalin semula cerita berdasarkan kad-kad ayat yang telah disusun berdasarkan cerita yang telah diceritakan
Berbual dalam bahasa mudah dan menyatakan nama sendiri, ibu bapa, adik beradik, ahli keluarga dan kawan-kawan di dalam
i. mendengar dengan teliti apa yang diceritakan oleh rakan
ii. bersoal jawab mengenai apa yang diceritakan
iii. menyusun cerita mengikut urutan berdasarkan kad gambar ahli keluarga
iv. menceritakan secara lisan berdasarkan gambar

BM2 BERTUTUR / KOMUNIKASI


Mulut dan fungsinya
i. memegang mulut sendiri dan melihat mulut rakan
ii. bersoal jawab mengenai gambar mulut
iii. aktiviti perbualan secara lisan
Latihan terapi pertuturan
i. aktiviti pernafasan – tiup belon dan lilin
ii. latihan otot muka – mimik muka
iii. latihan artikulasi
iv. latihan motor lisan
v. metafora
vi. latihan fonologi – vokal dan konsonan
Melafazkan pengucapan yang bertata susila
i. memberi dan menjawab salam seperti ucapan salam: selamat pagi, petang, malam, ucapan terima kasih, selamat pulang da
Mendengar dan mengajuk bunyi perkataan
i. mengikut sebutan guru
ii. mengikut bahan yang diperdengarkan
Mendengar dan mengajuk bunyi ayat
i. mengikut sebutan guru
ii. mengikut bahan yang diperdengarkan
bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat mengenai diri, keluarga, rakan dan jiran
i. main peranan
ii. permainan bahasa
Melakonkan aktiviti kehidupan sebenar untuk mendapatkan maklumat
i. meminta sesuatu dengan cara yang betul dan sopan
ii. meminta kebenaran/izin mengikut situasi
iii. memberi arahan kepada pasangan melakonkan apa yang diarahkan satu persatu, kemudian bincang sama ada arahannya
Bercerita mengenai sesuatu berpandukan
i. gambar
ii. alat pandang dengar
iii. situasi sebenar
Melafazkan pelbagai bentuk puisi seperti pantun, sajak dan syair
Membaca kuat perkataan, ayat dengan sebutan dan intonasi suara yang betul
Menyanyi lagu beramai-ramai dan secara individu
Berbual/berdialog dengan rakan dalam satu permainan simulasi seperti di pasar
Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi suara yang betul
Menceritakan semula pelbagai bentuk puisi dalam bahasa yang mudah
Berkomunikasi menggunakan pendekatan bantuan
Berkomunikasi menggunakan isyarat tangan
i. bertutur sambil menunjukkan kad perkataan, kad ayat/ gambar
Guru memberi tema bagi satu-satu tajuk perbualan/perbincangan secara bersiri
Guru membimbing murid-murid berbual secara lisan berdasarkan keratan akhbar (ADD)
i. berdasarkan gambar
ii. berdasarkan peristiwa semasa
Murid memberi pendapat
Murid menyambung cerita secara lisan
i. berdialog
ii. Berpantun
iii. Berbahas
iv. Bersyair
Guru menunjukkan pelbagai cara menyampaikan idea mengikut situasi
Main peranan berdasarkan situasi, contoh: berbahas, bermesyuarat dan bersyair dalam majlis
Mendedahkan tentang penggunaan multimedia
i. mencari maklumat
ii. menggunakan sumber maklumat untuk perbualan
iii. menggunakan sumber maklumat untuk menulis dalam penulisan kreatif
Menggunakan komputer untuk bacaan meluas, menulis dan menyampaikan idea

BM3 PRABACAAN DAN MEMBACA


Mengenal benda-benda maujud dan gambar
i. menamakan objek/gambar
ii. menamakan warna
iii. menamakan jenis-jenis rasa seperti licin, kasar dan lembut
iv. menamakan bentuk seperti bulat, segiempat dan segitiga
v. menamakan bentuk-bentuk asas seperti bongkah, gambar dan rajah
Melihat kembali objek, gambar, rajah dan warna
Membezakan bentuk, saiz, warna dan jenis
Mencari persamaan bentuk, saiz, warna dan jenis
Menyesuaikan objek mengikut pasangan seperti kenderaan, buah-buahan atau pakaian.
Mewarnakan pasangan seperti kenderaan, buah-buahan atau pakaian.
Memadankan objek / gambar seperti kenderaan, buah-buahan atau pakaian
Mengumpul objek kumpulannya seperti kumpulan kenderaan, pakaian dan buah-buahan
Menyanyi lagu abjad
Menyebut huruf mengikut urutan ke depan dan belakang
Melawat persekitaran sekolah dan mengecam label-label yang dilihat
Melihat dan menamakan label-label pada barang-barang harian seperti susu, tepung, biskut dan gula-gula
Mengumpul dan menampal objek/label yang didapati dari akhbar atau majalah dan bercerita mengenainya
Melukis gambar dan bercerita tentang gambar yang dilukis
Membunyikan suku kata terbuka/tertutup
Membina perkataan daripada huruf/suku kata
Memilih, memadankan dan menyalin suku kata menjadi perkataan yang bermakna
Membaca perkataan yang dibina daripada suku kata
Mengeja dan membunyikan suku kata
Menulis suku kata yang mudah
Memilih, memadankan dan menyalin suku kata menjadi perkataan yang bermakna
Membaca perkataan, rangkai kata dan ayat
Membina perkataan daripada suku kata
Membaca perkataan
Memahami makna perkataan mengikut konteks
Membaca rangkai kata dalam perenggan dan membincangkan maksudnya
Membina ayat dengan menggunakan rangkai kata mengikut konteks
Membaca teks bacaan yang mengandungi rangkai kata dengan kelancaran, sebutan, intonasi dan jeda yang betul
Mendengar dan menyebut pebendaharaan kata yang diberi oleh guru
Menyebut perkataan berdasarkan gambar
Menyalin perkataan yang disediakan oleh guru
Membina ayat berpandukan perbendaharaan yang diberi oleh guru
Menyalin ayat mudah
Menyusun dan menulis semula perkataan-perkataan yang disenaraikan supaya menjadi ayat yang betul
Menggunakan tanda baca yang betul
Membaca dan memahami perkataan dan ayat
Menyusun dan menulis ayat yang sesuai mengikut urutan isi
Membaca ayat/perenggan pendek dengan intonasi yang sesuai
Memahami bahan yang dibaca
Menyatakan isi-isi yang dibaca seperti pantun, teks, teka-teki dan syair
Menyatakan isi-isi yang dibaca seperti laporan, berita dan surat kiriman
Membaca teks bacaan dengan pantas dan menjawab soalan pemahaman
Membaca dengan etika yang betul iaitu dari kiri ke kanan, bermula dari atas ke bawah dan bermula dari muka hadapan hingga
Memperkenalkan tanda bacaan dalam ayat dan perenggan mudah
Membaca perenggan mudah dengan intonasi yang betul mengikut tanda bacaan
Membaca secara latih tubi bahan bacaan
Membaca pelbagai bahan bacaan
Menceritakan semula kandungan cerita yang dibaca
Membaca secara berpasangan atau secara kumpulan kecil
Bersoal jawab tentang bahan yang dibaca
Menceritakan semula kandungan bahan yang telah dibaca
Melakarkan kandungan bahan yang telah dibaca
Menulis gambaran kandungan bahan yang dibaca
Menghayati pelbagai bentuk puisi seperti pantun, sajak dan syair melalui video
Menyanyi lagu puisi yang mudah
Mengemukakan soalan yang pelbagai jenis dan terbuka
Memberi pendapat
Membuat rumusan
Membaca bahan bacaan intensif
Membaca bahan bacaan ekstensif
Membaca dan mengenal pasti perkatan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa dari bahan bacaan
Membaca dan menghayati pelbagai bahan bacaan yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuhkan minat membaca
Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat
Membaca bersama guru, rakan sebaya dan orang dewasa
Membaca dan bersoal jawab tentang isi bacaan
Menceritakan semula bahan yang telah dibaca
Menyatakan mengapa buku tersebut dipilih
Mencari bahan bacaan dari pelbagai sumber dan menceritakannya

BM4 PRATULISAN
Menggunakan mata mengikut corak yang dibuat di udara dan media lain
Menggunting kertas mengikut garisan yang pelbagai bentuk dan gambar pelbagai saiz
Membuat corak dan pelbagai bentuk menggunakan getah gelang di papan paku
Membuat lakaran di pasir
Memegang pelbagai alat tulis seperti pensel, pen dan krayon dengan cara yang betul untuk menulis
Menulis dalam kedudukan yang betul
Memasukkan benang ke dalam lubang yang disediakan untuk membentuk jalinan atau gambar tertentu
Menyambung titik-titik pelbagai bentuk garisan dan gambar menguikut anak panah yang diberi
Mengarang manik
Meniru huruf dan nombor dan menulisnya mengikut arah yang betul
Melengkapkan bentuk huruf mengikut garisan putus-putus
Menulis huruf kecil dan huruf besar mengikut arah yang betul
Menulis huruf supaya menjadi suku kata dan perkataan
Menulis perkataan dan ayat yang bermakna
i. Menulis perkataan dan rangkai kata
Menekap huruf, suku kata dan perkataan
Meniru semula bentuk huruf, suku kata dan perkataan
Menyalin semula
i. huruf-huruf
ii. suku kata
iii. Perkataan
iv. Ayat
Menulis perkataan mudah secara terkawal dan berpandu
i. menulis perkataan
ii. menulis rangkai kata
iii. menulis ayat yang bermakna
Menulis perkaaan mudah secara terkawal dan berpandu
i. menulis perkataan
ii. menulis rangkai kata
iii. menulis ayat yang bermakna
Menyalin dan menulis ayat mudah
Menulis perkataan mudah secara terkawal dan berpandu
Melengkapkan perkataan, rangkai kata dan ayat
i.Menulis perkataan
ii.Menulis rangkai kata
iii.Menulis perkataan yang bermakna
iv.Membina ayat yang betul daripada perkataan yang diberi
iv.Membina seberapa banyak ayat daripada perkataan yang disediakan
Menyusun dan menulis semula perkataan supaya menjadi perkataan yang betul
i.Menulis perkataan
ii.Menulis rangkai kata
iii.Menulis perkataan yang bermakna
Menyusun ayat berpandukan gambar bersiri
Menyusun dan menulis ayat yang telah disediakan menjadi sebuah cerita yang telah diperdengarkan
Menyambung ayat dengan menggunakan kata sendi yang sesuai
Menyambung ayat dengan perkataan sendiri
Menyambung ayat dengan kata hubung, jenis kata hubung, gabungan yang diberi seperti “dan, tetapi atau”
Menyambung rangkai kata dengan rangkai kata
Melengkapkan tempat kosong dengan perkataan yang betul
Membina ayat mudah dengan menggabungkan perkataan/rangkai kata
Membina ayat sendiri dengan berpandukan gambar atau perkataan yang diberi
Membina perenggan dengan menggunakan ayat sendiri
Menulis cerita berdasarkan gambar yang dilihat
Menulis karangan berdasarkan sesuatu tema atau peristiwa
Menulis penulisan bersumber multimedia
Menulis pelbagai jenis penulisan seperti karangan, cerita, seni kata lagu dan cerita menggunakan multimedia
Menulis penulisan kreatif seperti sajak, puisi, cerpen menggunakan pelbagai media
Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk email yang mudah, menarik dan bermakna
Memurnikan hasil penulisan
Menulis penulisan kreatif seperti sajak, puisi, cerpen menggunakan pelbagai media
Menghasikan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk email yang mudah, menarik dan bermakna
Memurnikan hasil penulisan
Bercerita tentang diri, keluarga, rakan sebaya dan peristiwa semasa
Bersoal jawab tentang diri, keluarga, rakan sebaya dan peristiwa semasa
muzik dan perlakuan manusia

yang didengar

n bising dan simpan buku

ah diceritakan
an kawan-kawan di dalam kelas
kasih, selamat pulang dan jumpa lagi

ang sama ada arahannya menepati apa yang dikehendaki


da yang betul

dari muka hadapan hingga ke halaman terakhir


kukuhkan minat membaca
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU : 16
TARIKH 22.7.2020
:
HARI : RABU
MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU
KELAS : NUR IMAN
MASA : 10.30-11.30

TAJUK
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR
KEMAHIRAN KOD STANDARD KANDUNGAN
1.2 MENDENGAR DAN BERCERITA

KOD STANDARD PEMBELAJARAN


1.2.1 MENDENGAR CERITA DAN MEMBERI RESPON BERPANDUKAN
GAMBAR TUNGGAL

OBJEKTIF Diakhir pembelajaran diharapkan murid-murid dapat


bercerita nilai baik
1 guru mempamer tajuk
AKTIVITI 2 Guru mengedarkan gambar tunggal
3 guru bercerita tentang gambar tunggal
3 murid-murid mendengar penerangan dari cerita
;4 murid-murid membuat lembaran kerja dalam buku aktiviti
5 guru menerapkan nilai murni rajin berusaha

KRITERIA KEJAYAAN 3/16 murid-murid dapat memahami cerita


12/16 murid tidak dapat memahami cerita

BAHAN BANTU
kad tajuk.teks cerita,gambar tunggal,lembaran kerja,buku aktiviti
MENGAJAR

NILAI MURNI jangan menipu orang

EMK agama

REFLEKSI murid-muririd menguasai tajuk


murid-murrid dapat menguasai objektif pembelajaran
murid-murid dapat membuat lembaran kerja dengan dibantu guru

TANDATANGAN GURU TANDATANGAN GURU BESAR


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU : 16
TARIKH : 22.7.2020
HARI : RABU
MATA PELAJARAN : PENGURUSAN TINGKAH LAKU
KELAS : NUR IMAN
MASA : 7.30-8.30

TAJUK
KEMAHIRAN SOSIAL
KEMAHIRAN KOD STANDARD KANDUNGAN
2.3 MELAFAZKAN PANGGILAN YANG SESUAI UNTUK ORANG LAIN

KOD STANDARD PEMBELAJARAN


2.3.2 MENGGUNAKAN KATA GANTI NAMA YANG BETUL

OBJEKTIF Diakhir pembelajaran diharapkan murid dapat memanggil dengan sebutan yang
yang betul untuk orang lain
1 guru mempamer tajuk
AKTIVITI 2 guru memberi penerangan tentang ahli keluarga
3 murid mendengar penerangan guru melalui video/online
4 murid-murid menulis kata ganti nama untuk saudara mara
5 murid-murid menyiapkan lembaran kerja
6 guru menerapkan nilai murni berhati-hati

KRITERIA KEJAYAAN 14/17 murid tahun panggilan ahli keluarga


3/17 murid tidak tahu memanggil nama ahli keluarga

BAHAN BANTU
kad tajuk,kertas laluan,lembaran kerja,pensil warna
MENGAJAR

NILAI MURNI menghormati

EMK agama

REFLEKSI murid-muririd menguasai tajuk


murid-murrid dapat menguasai objektif pembelajaran
murid-murid dapat memanggil nama saudara dengan kata ganti namqa

TANDATANGAN GURU TANDATANGAN GURU BESAR


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU : 15
HARI : SELASA
TARIKH : 21.7.2020
MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI
KELAS : NUR IMAN
MASA : 8.30-9.00

TAJUK
KEBERSIHAN,KESIHATAN DAN KESELAMATAN
KEMAHIRAN KOD STANDARD KANDUNGAN
2,2 PENJAGAAN KEBERSIHAN PAKAIAN

KOD STANDARD PEMBELAJARAN


2.2.3 MENUNJUKAN CARA MENGGUNAKAN ALATAN DAN BAHAN
MEMBERSIH PAKAIAN

OBJEKTIF
Diakhir pembelajaran diharapkan murid-murid tahu nama alatan utk membersih
1 guru mempamer tajuk
AKTIVITI 2 guru memberi penerangan kepada murid-murid dirumah
3 murid-murid mendengar melalui video
004 murid-murid menunjukan alatan membersih pakaian
005 murid-murid membuat aktiviti dalam buku kerja
006 guru menerapkan nilai murni menjaga kebersihan

KRITERIA KEJAYAAN 13/16 murid dapat mengikut arahan


3/16 murid tidak dapat menerima arahan

BAHAN BANTU
kad tajuk,laptop,berus basuh,sabun basuh,lembaran kerja
MENGAJAR

NILAI MURNI menjaga kebersihan

EMK agama,sains

REFLEKSI murid-muririd menguasai tajuk


murid-murrid dapat menguasai objektif pembelajaran
murid-murid tahu alatan yang digunakan untuk membersih pakaian

TANDATANGAN GURU TANDATANGAN GURU BESAR


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU : 16
TARIKH :21.7.2020
HARI : SELASA
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL
KELAS : NUR IMAN
MASA : 10.30-11.30

TAJUK
LUKISAN BEBAS
KEMAHIRAN KOD STANDARD KANDUNGAN
PSIK4 MENGGUNAKAN ALATAN SENI LUKIS

KOD STANDARD PEMBELAJARAN


PSIK1.4 PENGENALAN ALATAN SENI LUKIS

OBJEKTIF Diakhir pembelajaran diharapkan murid-murid dapat melukis secara bebas

1 guru mempamer tajuk


AKTIVITI 2 guru menerangan jenis alatan
3 guru menunjuk contoh
4 murid-murid mendengar melalui video
5 murid melukis secara bebas dirumah
6 Guru membimbing murid-murid melalui video

KRITERIA KEJAYAAN 13/16 murid-murid dapat menyelesaikan aktiviti


3/16 murid tidak dapat menyelesaikan aktiviti

BAHAN BANTU
kad tajuk,kertas lukisan,pensil warna
MENGAJAR

NILAI MURNI menjaga kebersihan

EMK agama

REFLEKSI murid-muririd menguasai tajuk


murid-murrid dapat menguasai objektif pembelajaran
murid-murid dapat melukis hasil seni mudah

TANDATANGAN GURU TANDATANGAN GURU BESAR