Anda di halaman 1dari 16
Jabatan Pendidikan Negeri Johor Pendidikan Moral Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah

Jabatan Pendidikan Negeri Johor Pendidikan Moral

Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

Tingkatan 4

2 0 0 7

Susunan C.S.KOH [Ketua Jurulatih Utama]

1

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Empat 2007 [ Semester 1 ]

 

Bidang

       

Mingg

Pembelajaran(BP)1:

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil

 

Aktiviti

Panduan Guru/

u

Nilai Berkaitan dengan Perkembangan Diri

Pembelajaran

Pembelajaran

Buku Teks

Mingg

 

Minggu Orientasi/Suaikenal Tingkatan 4

 

u 1

       

i.

Mengkaji kesan

 

Manusia diamanahkan untuk mengurus alam dan penghuninya.

tindakan manusia

menguruskan

BP 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan

1. Menerima hakikat bahawa manusia dipertanggungjawa b menjaga dan

melindungi alam dan penghuninya.

alam terhadap

penghuninya.

 

Peranan dan tanggungjawab sebagai satu amanah.

Sikap bertanggungjawab terhadap setiap tindakan

- Bencana alam

Unit 1

Mingg

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan- Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

- Pencemaran

ii. Membincangkan

Kesejahteraan

u2

 

kata-kata hikmat yang bertemakan

Alam

Tanggungjawab

Bersama.

untuk kesejahteraan diri dan orang lain.

Perlakuan yang baik perlu dilakukan oleh setiap individu.

2. Rujuk juga objektif Unit 1.

manusia dan alam daripada Kung Fu Tze, Lao Tze dan Thirukural.

iii. Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 1

   

Sikap amanah sebagai pegangan hidup. Amalan amanah dalam kehidupan

Amalan slogan ‘Bersih,Cekap dan Amanah’ dalam setiap tugas dan tanggungjawab.

- Jentera pentadbiran

- Kegiatan politik

Amalan amanah mengikut perspektif agama.

- Islam

- Buddha

1. Melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab dengan amanah

seperti yang

dituntut oleh

agama.

i. Mengadakan forum bertajuk

‘Bersih Cekap dan

 

BP 1.2 Amanah

 

Amanah’ dalam

Unit 2

Mingg

u3

Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan

pentadbiran kerajaan dan kegiatan politik.

ii. Membincangkan amalan amanah

Amanah

Pegangan

Hidup Kita

kepercayaan dan keyakinan orang lain.

2. Rujuk juga objektif Unit 2.

mengikut perspektif agama.

iii. Rujuk juga

- Hindu

 

aktiviti Buku Teks Unit 2.

- Kristian

 

- Sikh.

2

Mingg

Nilai dan Penerangan

 

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil

Aktiviti

Panduan Guru / Buku Teks

 

u

Pembelajaran

Pembelajaran

   

Kecemerlangan tunggak kehidupan

     

BP

1.3 Harga Diri

Penentuan matlamat hidup yang diingini.

1. Menentukan matlamat yang diingini untuk mencapai kesejahteraan hidup.

i. Menyusun dan membincangkan matlamat hidup yang diingini mengikut keutamaan.

Unit 3

Mingg

Keupayaan dan

Matlamat untuk mencapai kesejahteraan hidup.

Remaja

u

4-5

keyakinan diri agar

mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan.

 

- Berjaya

- Bahagia

Bermatlamat

Hidup

Cemerlang

Pengiktirafan masyarakat kepada individu yang mempunyai harga diri

2. Rujuk juga objektif Unit 3.

ii. Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 3

   

- Sokongan

- Galakan

   

Pengurusan masa tanggungjawab setiap insan. Pengurusan masa meningkatkan daya produktiviti diri.

 

i. Membina jadual

 

BP

1.4

pengurusan masa mingguan.

Bertanggungajwab

1. Merancang

Mingg

u

6

Kesanggupan diri

seseorang untuk

memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

 

Pengurusan masa secara bijaksana

- Perancangan masa belajar

- Perancangan masa untuk aktiviti kokurikulum.

- Perancangan masa untuk keluarga Perancangan masa untuk diri (beristirehat dan hobi)

pengurusan masa

secara bijaksana

dengan penuh

tanggungjawab.

2. Rujuk juga

objektif

Unit 4.

ii. Menghasilkan statistik tentang pengagihan masa. Contoh :

graf/carta.

iii. Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 4.

Unit 4

Masa Tidak

Menunggu

Kita.

Mingg

 

Penilaian Kurikulum 1

 

u

7

 
   

Amalan berhemah tinggi pemangkin tindakan yang bijaksana. Tindakan yang bijaksana melalui pendekatan berhemah

Ramah mesra tanpa mengira status

 

i. Membincangkan ciri-ciri kesopanan dalam sesuatu situasi.

 

BP 1.5 Hemah Tinggi

1. Sentiasa berlaku sopan dalam setiap tindakan.

2. Rujuk juga objektif Unit 5.

Contoh : Ketika menghadiri Upacara

kelahiran,perkah winan dan pengebumian.

ii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 5.

Unit 5

Mingg

Beradab sopan dan

Berhemah

Tinggi Tinggi

u8

berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian.

Hikmahnya.

 

Usaha menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi.

 

3

Mingg

Nilai dan

 

Kandungan Akademik.

Objektif/Hasil

Aktiviti

Panduan Guru/

u

Penerangan

Pempelajaran

Pembelajaran

Buku Teks

 

BP 1.6 Toleransi

Toleransi asas perpaduan kaum

 

i. Membincangkan contoh-contoh adat resam dan kepercayaan pelbagai kaum

Unit 6

Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham dan kesejahteraan hidup.

Toleransi mewujudkan perpaduan masyarakat

1. Menghormati

berkaitan dengan

Mingg

Rakyat

u9

Amalan hidup pelbagai kaum perlu dihormati

- Agama/Kepercayaan

amalan hidup pelbagai kaum.

2. Rujuk juga objektif Unit 6.

kelahiran,perkah winan dan

kematian.

ii. Sketsa tentang adat resam perkahwinan sesuatu kaum.

Bertoleransi

Negara

Harmoni.

- Cara hidup

- Adat resam

   

iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 6.

 

BP 1.7 Berdikari

Amalan berdikari pemangkin pembangunan negara. Ilmu menjana masyarakat berdikari

1. Menyertai kepentingan berilmu supaya dapat membantu hidup berdkari.

i. Sumbang saran tentang kepentingan mendapatkan

 

Mingg

Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.

Unit 7

Masyarakat

u10

 

Masyarakat berilmu yang berdikari membantu membangunkan negara.

2. Berusaha menuntut ilmu untuk hidup

ilmu untuk membantu hidup berdikari.

Berilmu

Masyarakat

Berdikari

- Pendidikan

berdikari.

ii. Rujuk aktiviti

 

- Sains dan teknologi

3. Rujuk juga objektif Unit 7.

buku teks Unit 7.

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

 

10 – 18 MAC 2007

       

i. Membuat satu

 

Kecekalan membawa kejayaan dalam hidup. Berkat cekal dan yakin dalam menghadapi segala rintangan akan menghasilkan kejayaan

lakaran untuk menggambarkan

BP 1.8 Kerajinan

Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan,kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara.

1. Berkeyakinan dan tabah menghadapi dugaan dan cabaran untuk mencapai kejayaan.

konsep kerajinan dan mempamerkan lakaran di papan kenyataan kelas

Unit 8

Mingg

u11

Cekal menghadapi dugaan dan cabaran kunc kejayaan

Mereka Yang

ii. Menghasilkan

Berjaya.

- Penjelajah

2. Rujuk juga objektif

folio tentang penjelajah/pereka cipta/penemu.

- Perekacipta

Unit 8.

- Penemu

   

iii. Rujuk Aktiviti Buku Teks Unit 8.

4

Mingg

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil

Aktiviti

Panduan Guru/

u

Pembelajaran

Pembelajaran

Buku Teks

   

Ilmu yang bermanfaat boleh mengukuh kasih sayang Manusia yang menyayangi diri dan orang lain senantiasa melengkapkan diri dengan ilmu yang bermanfaat.

1. Mengamalkan kasih dengan menggunakan pelbagai ilmu secara bijaksana tanpa

i. Membincangkan

penyataan berikut dalam konteks penyalahgunaan ilmu pengetahuan sains dan teknologi –

 

Mingg

BP 1.9 Kasih Sayang

Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berbekalkan yang lahir daripada hati yang ikhlas.

Penggunaan ilmu untuk kesejahteraan hidup bersama

Unit 9

Berilmu ke

u12

 

Arah

- Ilmu teknologi maklumat dan komunikasi

- Ilmu perubatan

Penyalahgunaan ilmu pengetahuan sains dan teknologi harus dielakkan

menyalahgunakann ya

2. Mengamalkan kasih sayang dalam kehidupan seharian.

3. Rujuk juga objektif

“Pengeboman Hiroshima dan telah banyak

mengorbankan nyawa ”

ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 9.

Kesejahteraan

Hidup.

   

- Ciptaan senjata nuklear dan kimia

Unit 9.

- Penggunaan manusia/haiwan dalam ujikaji.

 

Mingg

   

u 13

 

PENILAIAN KURIKULUM 2

   

Pengadilan yang telus pemangkin keamanan dan keharmonian. Keadilan menjamin kesejahteraan masyarakat

1. Menerima amalan melalui sistem kehakiman negara.

i. Membina carta

 

BP 1.10 Keadilan

organisasi jenis-

Unit 10

jenis mahkamah

Mingg

u14

Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah.

2. Bersikap adil dalam mengambil tindakan dan membuat

ii. Simulasi :

Amalan

peranan pelbagai pihak dalam menjamin keadilan

Perbicaraan mahkamah

Keadilan

Menjamin

 

- Sistem Kehakiman di Malaysia

keputusan.

iii. Rujuk aktiviti

Kejahteraan

3. Rujuk juga objektif

buku teks Unit

Masyarakat.

 

- Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM)

Unit 10.

10.

5

Mingg

Nilai dan Penerangan

 

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil

Aktiviti

Panduan Guru

u

Pembelajaran

Pembelajaran

/Buku Teks

 

BP 1.11 Rasional

Sikap rasional asas pertimbangan yang wajar

 

i. Mengadakan perbahasan tentang kepentingan bertindak secara

 

Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.

Pemikiran yang matang melahirkan tindakan berhikmah

1. Mengamalkan sikap rasional

rasional dalam kehidupan. Contoh : Tajuk perbahasan

–“Mengejar kebendaan menyebabkan keruntuhan moral masyarakat”

ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 11.

Unit 11

Kesudian memberi teguran yang membina dan bersedia

Berfikir Matang

dalam setiap tindakan.

Bertindak

Berhikmah.

menerima teguran orang lain.

Amalan berfikir sebelum bertindak.

2. Rujuk juga objektif Unit 11.

 

Mingg

     

i. Mencari beberapa kata hikmat yang menggambarkan nilai kesederhanaan.

ii. Menyediakan poster yang menggambarkan nilai kesederhanaan bersama dengan

 

u15

BP 1.12

Kesederhanaan sikap yang mulia

Kesederhanaan

1. Mengamalkan sikap kesederhanaan seperti yang dituntut oleh

agama.

Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.

Sikap kesederhanaan dalam kehidupan

Unit 12

Amalan kesederhanaan mengikut perspektif agama.

- Islam

Kesederhanaan

Cerminan

Kemuliaan.

- Buddha

2. Rujuk juga objektif

cogan kata sesuai.

- Hindu

Unit 12.

iii. Mengarang cerpen yang bertema ‘ kesederhanaan’

iv. Rujuk aktiviti buku teks Unit 12.

- Kristian

- Sikh

   

6

Mingg

Bidang Pembelajaran (BP) 2:

 

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil

Aktiviti

Panduan Guru

u

Nilai Berkaitan dengan kekeluargaan

 

Pembelajaran

Pembelajaran

/Buku Teks

   

Budaya penyayang pegangan hidup Berkeluarga

1. Meraikan hari-hari istimewa keluarga sebagai menunjukkan kasih sayang terhadap keluarga

2. Menunjukkan

perasaan kasih dan

sayang terhadap

keluarga.

3. Rujuk juga objektif

Unit 13

i. Menulis puisi untuk menghargai jasa bakti ibu bapa.

 

BP 2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga

Hari istimewa keluarga menjalin

Unit 13

Mingg

u16

Perasaan cinta , kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga.

kemesraan sesama anggota keluarga

Hari istimewa keluarga diraikan bersama

- Hari ibu / bapa

- Ulang tahun perkahwinan

- Ulang tahun kelahiran

ii. Merancang sambutan satu perayaan di kalangan anggota keluarga.

iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 13.

Mereka

Mengasih Kita

Menyayangi.

 

- Hari-hari perayaan

 
 

BP 2.1Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga

Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni.

Amalan hormat-menghormati menghindari konflik

 

i. Syarahan / pidato tentang

 

Sikap prihatin menjamin kesejahteraan keluarga Saling memahami antara anggota keluarga dengan mengambil kiri aspek perasaan, minat, pendapat dan perlakuan.

1. Peka terhadap keperluan dan perasaan anggota keluarga.

amalan hormat- menghormati untuk menghidari konflik di

Unit 14

Mingg

Keluarga

u17

Harmoni

2. Rujuk juga objektif Unit 14.

kalangan anggota keluarga

Hidup

Sejahtera.

 

ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 14

Mingg

 

u 18,

 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

 

19 &

20

 
 

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

 

26 MEI – 10 JUN 2007

7

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan 4 Semester 2

2007

Mingg

Nilai dan Penerangan

 

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil

Aktiviti

Panduan Guru

u

Pembelajaran

Pembelajaran

/Buku Teks

 

BP 2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan

Pengekalan tradisi kekeluargaan tanggungjawab setiap anggota keluarga Tanggungjawab setiap anggota keluarga mengekalkan tradisi keluarga

 

i. Mengumpul maklumat tentang tradisi kekeluargaan dan

 

Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun- menurun dalam keluarga

1. Mengamalkan tradisi keluarga dalam kehidupan seharian.

membincangkan nya.

Unit 15

ii. Mengadakan perbahasan

bertajuk ‘Tradisi Kekeluargaan Bukan Penghalang Kemajuan’

iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 15

Kukuhkan

Institusi

Kekeluargaan.

Amalan sesuatu tradisi keluarga

Amalan tradisi keluarga sebagai cara hidup.

2. Rujuk juga objektif Unit 15.

Mingg

u21

 

BP 2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga

Rumahku Syurgaku

 

i. Mengumpul maklumat tentang keluarga

bahagia dan menulis karangan ringkas berdasarkan hasil sumbangsaran tersebut.

 

Kehidpan keluarga berkualiti tanggungjawab anggotanya.

1. Bertanggungjawab terhadap keluarga bagi membentuk keluarga bahagia.

Unit 16

Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia,meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga.

Usaha meningkatkan dan mengekalkan suasana kehidupan keluarga yang berkualiti

Hubungan

Mesra Keluarga

2. Rujuk juga objektif

Bahagia.

- Perpaduan

Unit 16.

- Kemesraan

- Perkongsian masa suka dan duka

ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit

16,

8

 

Bidang Pembelajaran

       

Mingg

(BP)3:

 

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru

u

Nilai Berkaitan dengan Alam Sekitar

 

Pembelajaran

/Buku Teks

 

BP 3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar

   

i.

Mengadakan projek

 

Cintai alam hargai kehidupan

1. Melaksanakan tanggung-jawab bersama dengan memelihara dan memulihara alam sekitar.

kitar semula.

ii.

Lawatan ke Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia ( FRIM) atau tempat yang berkaitan dengan penghutanan

Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem.

Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dijayakan bersama

Unit 17

Mingg

u22

Usaha penghutanan semula

Usaha mengekalkan keseimbangan ekosistem

Flora Fauna

Anugerah

Tuhan

 

- Manusia

2. Rujuk juga

semula.

- Flora dan fauna

objektif Unit 17.

iii.

Rujuk aktiviti buku teks Unit 17.

 

BP 3.2 Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar.

Perancangan dan pengurusan sisa yang sistematik menjamin keselesaan hidup

1. Melibatkan diri dalam penjimatan penggunaan sumber dan menguruskan sisa secara bijaksana

2. Rujuk juga objektif Unit 18.

i.

Mengadakan lawatan sambil belajar ke satu tempat pengurusan sisa. Contoh : Logi Kumbahan; Pusat Kitaran Semula

 

Unit 18

Mingg

u 23

Keadaan saling memerlukanhubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara.

Pelupusan sisa secara terancang dan berteknologi menjamin persekitaran berkualiti

Fikir Dahulu

ii

Merancang Minggu Kitar Semula di bilik

Sebelum

 

Usaha mengurangkan penggunaan bahan sumber yang terhad.

Buang.

iii.

darjah / sekolah.

Rujuk aktiviti buku teks Unit 18.

Usaha mengguna semula

Usaha mengitar semula

   
       

i.

Projek individu / berkumpulan :

 

3.3 Kemapanan Alam Sekitar

Pengurusan yang berhikmah menjamin keseimbangan alam

- Mengenalpasti satu kawasan tanah di sekolah

Pengurusan tanah secara berhikmah menjamin kehidupan berkualiti

1. Menjaga dan menguruskan alam sekitar dengan sebaik- baiknya

2. Rujuk juga

untuk projek pertanian

Mingg

Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup.

- Melakarkan pelan pengurusan tanah tersebut

- Membentangkan kertas kerja tentang pengurusan tanah tersebut.

Unit 19

u24

Pengurusan tanah secara bertanggungjawab untuk pelbagai aktiviti.

- Perindustrian

Alam Sebagai

Teman.

objektif Unit 19.

- Pertanian

 

- Perlombongan

- Petempatan

 

ii.

Rujuk aktiviti buku teks Unit 19.

9

Mingg

 

Nilai dan

 

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil

Aktiviti

Panduan Guru

 

u

Penerangan

Pembelajaran

Pembelajaran

/Buku Teks

   

Keseimbangan alam sekitar menjamin kesejahteraan semua hidupan

 

i. Mengumpul

 

3.4 Peka terhadap isu-isu Alam Sekitar

maklumat tentang peranan pelbagai

Pengekalan keseimbangan alam sekitar tanggungjawab bersama

1. Melibatkan diri dengan agensi- agensi berkaitan dalam menjaga kualiti alam sekitar.

2. Rujuk juga objektif Unit 20.

agensi dalam menjaga kualiti alam sekitar dan membincangkanny

Unit 20

 

Peranan pelbagai pihak dalam menjaga kualiti alam sekitar

- Individu

Alam Sekitar

Mingg

u

25

Prihatin terhadap

persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya

a.

Berkualiti

- Agensi kerajaan ( Jabatan Alam Sekitar )

- Badan bukan kerajaan (NGO) tempatan

ii. Merancang dan

menjalankan

aktiviti penjagaan alam sekitar di

sekolah.

Tanggungjawab

Bersama.

 

- Badan NGO antarabangsa ( World Wildlife Fund dan Green Peace )

 

iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 20

 

4.1

Cinta akan

       

Negara

Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri

Cinta akan negara membawa kemajuan

1. Bangga dan menyokong usaha pelbagai bagi memajukan negara dalam pelbagi bidang.

i. Membincangkan cara-cara untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada kerajaan kerana berusaha

Unit 21

Kemajuan negara kebanggaan rakyat

Kemajuan

Bangga dengan kemajuan negara dalam pelbagai bidang

Negara

Kebanggaan

- Ekonomi

2. Rujuk juga objektif Unit 21.

ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 21.

Rakyat.

- Sains dan teknologi

 

Sejarah negara pemangkin semangat patriotik

     

Mingg

Kesetiaan rakyat dalam

i. Membuat kajian kes tentang perjuangan salah seorang anak watan dalam menentang penjajah.

ii. Sketsa tentang tuntutan kemerdekaan.

iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 22.

u

26

memperjuangkan kemerdekaan dan

1. Patuh dan setia kepada negara sebagaimana yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh yang mempertahankan maruah negara.

2. Rujuk juga objektif Unit 22.

 

4.2

Taat Setia

kedaulatan negara menjadi teladan generasi kini.

kepada Raja

Unit 22

dan Negara

Perjuangan anak watan menentang penaklukan penjajah.

- Dato’Onn bin Jaafar

Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan negara.

Berjuang Demi

Kedaulatan

 

- Datuk Penglima Bukit Gantang

Negara.

- Dato’ Nik Ahmad Kamil

- Dato’ Hamzah Abdullah

 

- Rosli Dhobi

Perjuangan untuk menuntut kemerdekaan negara.

   
 

-

Pakatan murni ke London.

10

Minggu

Nilai dan Penerangan

 

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil

Aktiviti

Panduan

Pembelajaran

Pembelajaran

Guru/Buku Teks

 

4.3

Sanggup Berkorban untuk Negara

Rakyat setia negara gemilang.

1. Menjadi rakyat yang sanggup berkorban dan

i. Menghasilkan cerpen/esei bertema ‘Pengorbanan rakyat untuk

 

Minggu

Kerelaan melakukan atau

Berkorban demi negara

Unit 23

27

menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara.

 

Kesanggupan rakyat berkorban untuk berbakti kepada negara.

- Nyawa

- Harta benda.

Keranamu

berbakti untuk negara.

2. Rujuk juga

objektif Unit 23.

negara’

ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit.23

Malaysia.

Minggu

   

28

 

PENILAIAN KURIKULUM 3

 

Bidang Pembelajaran 5 Nilai Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Pengiktirafan menjadi pemangkin Perkembangan diri.

1. Menyedari hak mendapat layanan dan

i. Sumbang saran tentang jenis- pengiktirafan dan layanan yang wajar diberikan kepada murid-murid atas pencapaian dan kebolehan mereka.

ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 24.

 

5.1

Melindungi Hak

Pengiktirafan kanak-kanak dari segi bakat dan kebolehan

Unit 24

Minggu

Kanak-kanak

 

29

Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna

Peringkat pengiktirafan

- Sekolah

- Kebangsaan

Bentuk-bentuk pengiktirafan

-

Lisan

pengiktirafan setimpal dengan

bakat dan

pencapaian.

2. Rujuk juga

objektif Unit 24.

Keistimewaan

Kanak-kanak,

Kita Hargai.

 

-

Bertulis

 
   

Hak wanita diperuntukan dalam undang-undang.

     

5.2

Menghormati Hak Wanita

Dasar Wanita Negara menjana kemajuan Wanita

1. Menyokong usaha pelbagai pihak dalam mengangkat martabat wanita.

i. Kajian kes tentang usaha kerajaan dalam menjamin kebajikan dan

Melindungi dan mengiktiraf wanita

Penggubalan Dasar Wanita Negara

Unit 25

Minggu

Mengangkat

Martabat Kaum

30

sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.

   
 

Menjamin kebajikan dan kepentingan wanita

- di luar bandar.

- Kurang berupaya dan cacat

2. Rujuk juga

objektif Unit 25.

kepentingan wanita.

ii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 25.

Wanita

 

- Pekerjaan

- Keperluan kesihatan

- Peluang pendidikan.

11

Minggu

Nilai dan Penerangan

 

Kandungan Akademik

 

Objektif/Hasil

Aktiviti

Panduan Guru

Pembelajaran

Pembelajaran

/Buku Teks

   

Pekerja berkualiti teras kejayaan negara.

     

5.3

Melindungi Hak

Usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan pekerja tanggungjawab bersama.

1.

Menyokong usaha pelbagai pihak dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan pekerja.

Rujuk juga objektif unit 26.

i. Perbincangan tentang cara meningkatkan mutu perkhidmatan pekerja.

Pekerja

Minggu

Menghormati,menghargai

Unit 26

31

dan mengiktiraf perkhidmatan,jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara.

 

Peranan pelbagai pihak bagi meningkatkan mutu perkhidmatan pekerja.

Pekerja Nadi

Negara.

- Kementerian Sumber Manusia

- Kesatuan Sekerja

2.

ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 26.

 

- Pertubuhan Buruh Antarabangsa.

   
 

5.4

Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya

Golongan kurang berupaya aset negara

1

Menerima bahawa kecatatan bukan penghalang untuk berjaya dan menjadi terkenal. Mengiktiraf sumbangan golongan yang

i. Memilih seorang individu yang tidak sempurna sifat fizikalnya tetapi berjaya dalam bidang yang diceburinya.

 
 

Unit 27

Minggu

32

Memberi layanan yang bersopan kepada

golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan.

Kecacatan tidak menghalang seseorang individu untuk berjaya

Golongan kurang berupaya

2

Keistimewaan

yang

 

berkebolehan untuk berjaya

 

Menyerlah.

- Tempatan/negara

- Antarabangsa

3.

kurang berupaya.

Rujuk juga objektif Unit 27.

Ceritakan penglaman dan

pencapaiannya.

ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 27.

 

5.5

Melindungi Hak

Pengguna penggerak kualiti perkhidmatan.

     

Pengguna

1.

Membela hak pengguna untuk mendapat barangan dan perkhidmatan yang berkualiti.

i. Sketsa tentang hak pengguna untuk mendapat barangan dan perkhidmatan yang berkualiti.

Membela dan memelihara hak individu untuk

 

Unit 28

Minggu

33

menjadi pengguna yang berilmu,mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksplotasi.

Hak pengguna wajar diperjuangkan

Usaha mendapatkan layanan yang adil.

2.

Pengguna Bijak

Masyarakat

Sejahtera.

Amalan berwaspada terhadap akibat pengeksploitasian pengguna atau pengeluar.

Rujuk juga objektif Unit 28.

ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 28.

12

Minggu

Nilai dan Penerangan Bidang Pembelajaran 6 Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi.

 

Kandungan Akademik

 

Objektif/Hasil

 

Aktiviti

Panduan Guru

 

Pembelajaran

Pembelajaran

/Buku Teks

   

Penguatkuasaan undang-

1.

Menerima kenyataan bahawa setiap kegiatan yang mematuhi undang-undang penting untuk

i.

Membincangkan kepentingan mematuhi peraturan pembayaran cukai pendapatan untuk pembangunan negara.

 

6.1

Mematuhi

Peraturan dan Undang- undang.

Menerima dan mematuhi peraturan dan undang- undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada.

undang menjamin kestabilan negara.

Tanggungjawab rakyat mematuhi undang-undang negara

Unit 29

Undang-

 

Patuh kepada undang-undang yang diperuntukkan.

 

ii.

Forum :

undang Asas

- Akta Keselamatan Dalam Negeri

2

pembangunan dan kestabilan

negara. Mematuhi

Kepentingan akta dalam penguatkuasaan undang-undang.

Rujuk aktiviti buku teks Unit 29.

Kestabilan

Negara.

- Akta dadah Berbahaya

- Akta Juvana

undang-undang

negara.

iii.

Minggu

 

- Akta Cukai Pendapatan.

3.

Rujuk juga objektif Unit 29.

34

6.2

Kebebasan

Kebebasan bersuara di tempat awam berasaskan adab dan peraturan

 

i.

Berpidato/berucap/s

 

Bersuara

Kebebasan bersuara dengan batasan menjamin ketenteraman bersama

1.

Mematuhi peraturan berucap di tempat awam.

yarahan berasaskan adab dan peraturan.

Unit 30

Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman.

ii.

Membincangkan

kesan buruk ‘tunjuk perasaan’ berdasarkan keratan akhbar.

Kebebasan

Batasan berucap di tempat awam

2.

Rujuk juga objektif Unit 30.

Mengikut

Perlembagaan

- Peraturan berucap

- Tidak menyentuh isu sensitif

 

iii.

Rujuk aktiviti buku teks Unit 30.

 

- Tidak menimbulkan huru- hara

 

13

Minggu

Nilai dan Penerangan

 

Kandungan Akademik

 

Objektif/Hasil

Aktiviti

Panduan Guru

Pembelajaran

Pembelajaran

/Buku Teks

   

Memelihara kesucian tempat beribadat hak setiap penganut agama. Sikap saling menghormati tempat beribadat penganut pelbagai agama mengelak prasangka kaum.

1

Menjaga kesucian tempat beribadat agama sendiri dan menghormati tempat beribadat agama penganut lain.

   

6.3

Kebebasan

Beragama

i. Sumbang saran tentang peraturan di tempat beribadat pelbagai agama.

Unit 31

Minggu

Kebebasan setiap individu

untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia.

Menghormati

35

 

Amalan menghormati tempat beribadat penganut pelbagai agama.

Tempat

2.

Menghormati

ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 31.

Beribadat

- Masjid dan surau

anutan dan

Amalan mulia.

- Tokong

amalan agama

 

- Kuil

orang lain.

 

- Gereja

3.

Rujuk juga

- Wat Vihara

objektif Unit 31.

- Gurdwara.

 
 

6.4

Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara

Rakyat penyumbang ke arah pembangunan negara.

1

Memberi khidmat sosial ke arah pembangunan negara demi kebaikan bersama.

i. Lawatan sambil belajar ke salah sebuah organisasi kebajikan. Contoh :

Rumah warga tua, Rumah anak yatim

 
 

Kebebasan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi membangunkan negara.

ii. Membuat laporan

Unit 32

Minggu

Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan,undang-undang dan Perlembagaan Malaysia.

tentang cara hidup penghuni rumah kebajikan dan

36

Usaha melibatkan diri dalam aktiviti khidmat sosial

Berkhidmat

untuk Negara.

- Unit beruniform

2.

Rujuk juga objektif Unit 32.

memberi cadangan cara-cara orang ramai dapat membantu mereka. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 32.

- Organisasi kebajikan

- Pertubuhan sukarela.

 
 

6.5

Sikap Keterbukaan

Sikap keterbukaan menjamin hubungan yang harmonis

 

i. Main peranan sebagai seorang yang menerima

 
 

Amalan sikap terbuka dalam hubungan dengan pelbagai pihak.

1.

Bersedia menerima nasihat,kritikan dan teguran.

teguran/kritikan.

Minggu

37

Bersedia memberi dan menerima pandangan,

pembaruan dan kritikan selaras dengan kebenaran

ii. Sumbang saran tentang kebaikan bersikap terbuka

Unit 33

Sikap Terbuka

 

Nasihat ,kritikan dan teguran diberi dan diterima dengan sikap terbuka

- Anggota keluarga

2.

Rujuk juga objektif Unit 33.

menerima

yang

Berhikmah.

fakta dan norma masyarakat Malaysia.

- Pihak sekolah

- Anggota masyarakat.

 

nasihat/ktirikan/tegu ran.

iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 33.

14

Minggu

Nilai dan Penerangan

 

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil

 

Aktiviti

Panduan Guru

Pembelajaran

Pembelajaran

/Buku Teks

 

Bidang Pembelajaran 7 Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian

Masyarakat Bersatu Negara Makmur.

     

7.1

Hidup Bersama

Perpaduan dan keharmonian negara dipikul bersama

1. Turut serta dalam usaha- usaha ke arah menyatupadukan masyarakat.

i.

Syarahan/Pidato bertema ‘Perpaduan’

Unit 34

Minggu

38

Secara Aman

Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama,bangsa,dan budaya.

Malaysia yang

 

Peranan pelbagai pihak dalam menyatupadukan rakyat ke arah keharmonian negara.

ii.

Rujuk aktiviti buku

Bersatu.

 

2. Rujuk juga objektif Unit 34.

teks Unit 34.

- Individu

 

- Agensi kerajaan

 

- Agensi Bukan Kerajaan.

   

Peningkatan taraf hidup

     

7.2

rakyat, usaha bersama.

Minggu

Saling Membantu dan Bekerjasama

Usaha yang baik dan

Wawasan 2020 dijayakan bersama

1. Menerima cabaran-cabaran wawasan 2020 dan berusaha menjadikan kenyataan.

i.

Membincangkan cabaran-cabaran Wawasan 2020 di peringkat sekolah.

Unit 35

Wawasan 2020

39

mambina yang dilakukan bersama pada peringkat individu,komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat.

 

Iltizam rakyat dalam merealisasikan Wawasan 2020.

- Matlamat Wawasan 2020

Kita Jayakan

ii.

Rujuk aktiviti buku

Bersama.

2. Rujuk juga objektif Unit 35

teks Unit 35.

- Cabaran-cabaran Wawasan 2020

 
 

7.3

Saling

Dasar Malaysia Dihormati Dunia.

1. Menyokong Dasar Berkecuali Malaysia yang menghormati semua negara di dunia. 2. Rujuk juga objektif Unit 36.

i.

Membincangkan sejauh mana konsep ZOPFAN dapat mewujudkan suasana yang aman dan bebasa di Asia Tenggara.

Rujuk aktiviti buku teks Unit 36.

 

Menghormati

antara Negara

Malaysia pengamal prinsip berkecuali

Unit 36

Minggu

 

Keistimewaan

Dasar Luar

40

Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat.

Dasar Berkecuali Malaysia dan penghormatan dunia terhadapnya.

ii.

Malaysia.

-

Konsep Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN)

Minggu

 

41-43

 

Peperiksaan Akhir Tahun

 

Minggu

 

Aktiviti Kerja Amal Tahunan

 

44-45

 

15

Minggu

46-52

Cuti Akhir Tahun

16