Anda di halaman 1dari 39

KANDUNGAN DAN CADANGAN

REKOD PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN


BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

PENGGAL PERTAMA

TEMA 1: SULUH MASA DEPAN [Buku Teks: M.S. 1 – 13] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Mendengar dan Bertutur [M.S. 1]
DSKP: SK1.1; SP1.1.2 Mendengar, mengenal pasti dan Elemen Merentas Kurikulum
menuturkan ayat dalam pelbagai ujaran dengan intonasi (EMK):
yang sesuai dan jelas. ● Sains dan Teknologi
● Bahasa
Cadangan Aktiviti ● Kelestarian Global
1. Guru meminta seorang murid membaca seloka dan ● Nilai Murni
petikan dialog yang disediakan.
2. Guru bertanya kepada murid maksud perkataan, rangkai Nilai Murni:
kata, istilah dan ungkapan yang berhuruf tebal. ● Kesyukuran
3. Kemudian, guru membahagikan murid kepada beberapa ● Keyakinan
kumpulan dan meminta setiap kumpulan menggunakan ● Menghargai
perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan yang ● Rasional
berhuruf tebal untuk mencipta sebuah sajak yang pendek. ● Semangat Kemasyarakatan
4. Setelah selesai mencipta sajak, guru meminta wakil ● Baik Hati
setiap kumpulan untuk mendeklamasikannya di hadapan ● Kasih Sayang
kelas.
5. Hasil sajak tersebut akan dicatat dalam ruangan yang Kemahiran Berfikir (KB):
disediakan. ● Kemahiran Berfikir Kreatif
● Kemahiran Berfikir Kritis
● Menaakul

Kecerdasan Pelbagai (KP):


● Verbal-linguistik
B Mendengar dan Bertutur [M.S. 2] ● Naturalis
DSKP: SK1.2; SP1.2.2 Mendengar dan menerangkan ● Intrapersonal
maksud ayat dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat
mengikut konteks secara bertatasusila. KBAT:
● Mencipta
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta seorang murid membaca kedua-dua Strategi:
bahan yang diberikan.  Pembelajaran Kecerdasan
2. Guru meminta murid memahami ayat-ayat yang
Pelbagai
berhuruf tebal.
 Pembelajaran Kontekstual
3. Kemudian, guru meminta murid untuk memilih ayat
 Pembelajaran Akses Kendiri
yang mempunyai maksud paling hampir dengan ayat yang
berhuruf tebal.
Aktiviti PAK-21:
● Bulatan Meja (Round Table)

1
C Membaca [M.S. 3]
DSKP: SK2.2; SP 2.2.1 Membaca dan menerangkan
maksud istilah yang tepat dalam pelbagai bahan
menggunakan glosari, kamus dan tesaurus dengan betul
dan tepat.

Cadangan Aktiviti
1.Guru meminta murid membaca petikan berita yang
diberikan.
2. Guru meminta murid merujuk kamus atau menggunakan
laman sesawang http://prpm.dbp.gov.my untuk mengetahui
maksud bagi istilah yang berhuruf tebal dengan tepatnya.

D Menulis [M.S. 4]
DSKP: SK3.1; SP3.1.1 Menulis dan menerangkan makna
kata, rangkai kata, istilah, ungkapan dan ayat
dengan betul mengikut konteks.

Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid melihat carta grafi k hala tuju
selepas Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3).
2. Guru meminta murid memahami petikan dialog yang
diberikan.
3. Guru meminta murid merujuk kamus atau menggunakan
laman sesawang http://prpm.dbp.gov.my
untuk mengetahui maksud bagi kata, rangkai kata, istilah,
dan ungkapan yang berhuruf tebal dengan tepatnya.
4. Murid diminta untuk menulis maksud bagi kata, rangkai
kata, istilah, dan ungkapan yang berhuruf
tebal pada ruang yang disediakan.
E Tatabahasa [M.S. 5]
DSKP: SK5.1; SP5.1.1 Memahami dan menggunakan kata
nama dan kata pinjaman dengan betul.

Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca keseluruhan petikan
cerpen yang diberikan.
2. Guru meminta murid melengkapkan petikan cerpen
tersebut dengan kata nama dan kata pinjaman
yang sesuai.
PRAKTIS PT3
TOPIK 1 Sistem Bahasa
● Praktis 1: Kata Nama dan Kata Pinjaman
Cadangan Aktiviti
Bahagian A [M.S. 73]
1. Murid dikehendaki membaca arahan soalan dengan telitinya.
2. Murid diminta membaca, meneliti, dan memahami setiap ayat yang dikemukakan.
3. Bagi soalan A, murid memilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong
berdasarkan konteks ayat yang berkenaan di samping gambar yang disediakan.
4. Bagi soalan B, murid diminta mengenal pasti kesalahan yang terdapat dalam ayat yang
dikemukakan dan memilih jawapan yang paling sesuai.
2
Bahagian B [M.S. 73]
1. Murid diminta membaca arahan soalan dengan telitinya untuk mengenal pasti kehendaknya.
2. Murid diminta meneliti ayat-ayat yang dikemukakan dan mengenal pasti kesalahan bahasa yang
terdapat dalam setiap ayat berkenaan.
3. Murid dikehendaki menulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan.
TOPIK 2 Pemahaman
● Praktis 2 [M.S. 86]
Cadangan Aktiviti
1. Murid membaca dan memahami maksud bagi setiap rangkap seloka tersebut.
2. Murid membaca dan memahami soalan pemahaman yang ditanyakan.
3. Murid menjawab semua soalan yang diberikan dengan tepatnya.
TOPIK 4 Ringkasan dan Ulasan
● Praktis 1 [M.S. 100]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca petikan yang diberikan dengan telitinya.
2. Guru meminta murid menulis sebuah ringkasan tentang peranan ibu bapa dalam memanfaatkan
cuti persekolahan anak-anak.
3. Guru meminta murid menulis sebuah ringkasan yang panjangnya tidak melebihi 100 patah
perkataan.
TOPIK 5 Penulisan (Bahagian A)
● Praktis 1 [M.S. 108]
Cadangan Aktiviti
1. Murid membaca arahan Praktis 1 dengan telitinya.
2. Murid memahami maklumat yang disediakan.
3. Murid dikehendaki menjawab soalan Praktis 1 tentang “Lawatan ke Kolej Vokasional”. Gunakan
maklumat yang disediakan.
4. Murid menulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan.
TOPIK 6 Penulisan (Bahagian B)
● Praktis 1: Karangan Jenis Fakta [M.S. 111]
Cadangan Aktiviti
1. Bagi soalan 1, guru meminta murid membincangkan cara-cara untuk mengatasi masalah ponteng
sekolah.
2. Guru meminta murid menulis karangan tersebut selengkapnya.
● Praktis 2: Karangan Jenis Perbincangan/Pendapat
Cadangan Aktiviti [M.S. 112]
1. Bagi soalan 1, guru meminta murid membincangkan cara-cara untuk mengatasi masalah ponteng
sekolah.
2. Guru meminta murid menulis karangan tersebut selengkapnya.
● Praktis 8: Karangan Jenis Berita
Cadangan Aktiviti [M.S. 115]
1. Bagi soalan 1, guru meminta murid mengandaikan diri sebagai wartawan. Murid diminta untuk
menulis berita tentang majlis ramah mesra yang diadakan di sebuah sekolah menengah berhampiran
dengan kediaman murid.
2. Guru meminta murid menulis berita tersebut selengkapnya.

MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE-21


Aktiviti 1: Tinjauan (Survey) [M.S. E11]
Aktiviti 8: Eksplorasi (Explorace) [M.S. E14]
3
TEMA 2 BERSIH SELALU, SIHAT SENTIASA Buku Teks: M.S. 14 – 26] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Mendengar dan Bertutur [M.S. 6 ]
DSKP: SK1.1; SP1.1.2 Mendengar, mengenal pasti dan Elemen Merentas Kurikulum
menuturkan ayat dalam pelbagai ujaran dengan (EMK):
intonasi yang sesuai dan jelas. ● Bahasa
● Sains dan Teknologi
Cadangan Aktiviti
1. Murid diminta mendengar maklumat yang dibaca oleh Nilai Murni:
guru. ● Kegembiraan
2. Kemudian, guru memilih murid secara rawak untuk ● Rasional
menuturkan maklumat tersebut dalam pelbagai ● Keyakinan
ujaran yang sesuai dan jelas. ● Ketekunan
B Membaca [M.S. 7] ● Kebersihan Fizikal dan Mental
DSKP: SK2.1; SP2.1.2 Membaca dan memahami laras
bahasa cerpen dengan sebutan, intonasi yang betul Kemahiran Berfikir (KB):
dan nada yang sesuai. ● Berfikir Kreatif
● Menaakul
Cadangan Aktiviti ● Strategi Berfikir
1. Guru meminta murid membaca petikan cerpen yang ● Kemahiran Berfikir
diberikan menggunakan sebutan, intonasi yang Kreatif
betul dan nada yang sesuai.
2. Kemudian, guru menerangkan tentang jenis-jenis laras Kecerdasan Pelbagai (KP):
bahasa cerpen dan ciri-cirinya. ● Verbal-linguistik
3. Murid diminta mengenal pasti laras bahasa yang ● Interpersonal
terdapat dalam ayat yang berhuruf tebal. ● Muzik
4. Murid diminta untuk melengkapakan jawapan dalam
jadual yang diberikan. KBAT:
● Menganalisis
● Mencipta

Strategi:
C Menulis [M.S. 8] ● Pembelajaran Kecerdasan
DSKP: SK3.3; SP3.3.1 Menulis dan melengkapkan Pelbagai
maklumat dalam pelbagai bahan dengan betul dan tepat. ● Kajian Masa Depan
● Pembelajaran Kontekstual
Cadangan Aktiviti ● Pendekatan Didik Hibur
1. Guru meminta murid membaca dan meneliti kedua-dua ● Pembelajaran Berpusatkan
bahan yang diberikan. Murid
2. Kemudian, guru meminta murid melengkapkan petikan
tersebut menggunakan maklumat yang terdapat PAK-21:
dalam kedua-dua bahan yang diberikan. ● Bulatan Masa (Circle Time)
● Baca dan Tanda (Read and
Highlight)
● Bedah Karya

4
D Seni Bahasa [M.S. 9]
DSKP: SK4.1; SP4.1.2 Memahami dan mengapresiasi
karya puisi dengan memberikan respons peribadi
tentang maksud tersurat dan tersirat dalam sesuatu puisi.

Cadangan Aktiviti
1. Guru memilih beberapa orang murid secara rawak untuk
melagukan syair menggunakan irama yang
betul mengikut kreativiti masing-masing.
2. Guru meminta murid memahami kandungan syair
tersebut.
3. Kemudian guru meminta murid menyatakan maksud
tersirat yang terdapat dalam syair tersebut.

E Tatabahasa [M.S. 10]


DSKP: SK5.1; SP5.1.1 Memahami dan menggunakan kata
nama dan kata pinjaman dengan betul.

Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca dan memahami kata
nama dan kata pinjaman yang diberikan dalam
jadual tersebut.
2. Guru meminta pelajar mencari maksud perkataan di
dalam kamus atau di laman sesawang http://
prpm.dbp.gov.my/.
3. Kemudian, murid diminta untuk membina ayat mudah
menggunakan perkataan yang diberikan.
PRAKTIS PT3
TOPIK 1 Sistem Bahasa
● Praktis 1: Kata Nama dan Kata Pinjaman
Cadangan Aktiviti
Bahagian A [M.S. 73]
1. Murid dikehendaki membaca arahan soalan dengan telitinya.
2. Murid diminta membaca, meneliti, dan memahami setiap ayat yang dikemukakan.
3. Bagi soalan A, murid memilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong
berdasarkan konteks ayat yang berkenaan di samping gambar yang disediakan.
4. Bagi soalan B, murid diminta mengenal pasti kesalahan yang terdapat dalam ayat yang
dikemukakan dan memilih jawapan yang paling sesuai.

Bahagian B [M.S. 74]


1. Murid diminta membaca arahan soalan dengan telitinya untuk mengenal pasti kehendaknya.
2. Murid diminta meneliti ayat-ayat yang dikemukakan dan mengenal pasti kesalahan bahasa yang
terdapat dalam setiap ayat berkenaan.
3. Murid dikehendaki menulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan.

TOPIK 6 Penulisan (Bahagian B)


● Praktis 1: Karangan Jenis Rencana [M.S. 114]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca arahan dengan telitinya.
2. Bagi soalan 1, guru meminta murid menulis rencana yang bertajuk “Implikasi Pengambilan
Makanan Segera Secara Berlebihan”.
3. Guru meminta murid menulis rencana tersebut selengkapnya.

5
● Praktis 10: Karangan Jenis Surat Kiriman Rasmi [M.S. 116]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca arahan dengan telitinya.
2. Bagi soalan 1, guru meminta murid mengandaikan diri sebagai seorang bapa yang bercadang
untukmenulis surat kepada pihak pentadbiran sekolah untuk membuat aduan tentang pihak
pengusaha kantin yang tidak menekankan soal kebersihan.
3. Guru meminta murid menulis surat tersebut selengkapnya.

MODUL PENDIDIKAN SIVIK DALAM BAHASA MELAYU


Aktiviti 1: Bangkit daripada Kegagalan [M.S. E1]

MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE-21


Aktiviti 2: Sembang Kedai Kopi (Cafe) [M.S. E11]
Aktiviti 3: Fail Kembara [M.S. E12]
Aktiviti 8: Eksplorasi (Explorace) [M.S. E14]

6
TEMA 3: KECERDASAN MENINGKAT, KETERAMPILAN MEMIKAT Minggu:
[Buku Teks: M.S. 27 – 40]

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Mendengar dan Bertutur [M.S. 11]
DSKP: SK1.3; SP1.3.1 Mendengar dan mengkategorikan Elemen Merentas Kurikulum
maklumat yang terdapat dalam pelbagai wacana, (EMK):
serta memberikan respons secara lisan dengan betul, ● Kesihatan dan Kebersihan
tepat dan bermakna mengikut konteks. ● Sukan dan Rekreasi
● Nilai Murni
Cadangan Aktiviti ● Sukan
1. Guru meminta dua orang membaca petikan dialog
yang diberikan. Nilai Murni:
2. Guru meminta murid memahami petikan dialog yang ● Kerajinan
dibaca oleh rakan. ● Keyakinan
3. Kemudian, guru meminta murid melengkapkan jadual ● Patriotik
dengan jawapan yang sesuai. ● Kecergasan
● Rasional
B Membaca [M.S. 12] Kemahiran Berfikir (KB):
DSKP: SK2.2; SP2.2.2 Membaca dan menganalisis ● Strategi Berfikir
maklumat daripada pelbagai bentuk panduan dengan ● Kemahiran Berfikir Kreatif
memberikan respons peribadi yang sesuai. ● Menganalisis
● Menjanakan idea
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca dan memahami Kecerdasan Pelbagai (KP):
panduan yang diberikan. ● Kinestatik
2. Kemudian, guru meminta murid mencari maklumat ● Verbal-linguistik
tentang punca dan kesan kecederaan semasa
bersukan. KBAT:
3. Murid diminta untuk melengkapkan peta i-THINK yang ● Menilai
diberikan. ● Mencipta
C Menulis [M.S. 13] ● Menganalisis
DSKP: SK3.2; SP3.2.1 Menulis untuk mengemukakan Strategi:
pendapat yang rasional tentang sesuatu perkara yang ● Pembelajaran Konstruktivisme
dibaca, didengar dan ditonton menggunakan ayat yang ● Kepelbagaian Sumber
gramatis. dan Bahan
● Pembelajaran Berpusatkan Murid
Cadangan Aktiviti ● Pembelajaran Kontekstual
1. Guru meminta murid membaca dan memahami
maklumat yang diberikan. PAK-21:
2. Kemudian, guru meminta murid menghuraikan ● Pembentangan Hasil Sendiri
pendapat berdasarkan maklumat tersebut. ● Campur dan Padan (Mix and Match)
3. Guru meminta murid menulis pendapat tersebut pada i-THINK:
ruangan yang disediakan. ● Peta Pelbagai Alir

7
D. Seni Bahasa [M.S. 14]
DSKP: SK4.2; SP4.2.1 Menggunakan kiasan dan
peribahasa dengan betul mengikut konteks.

Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca dan memahami petikan
yang diberikan.
2. Guru meminta murid mengenal pasti peribahasa yang
terdapat dalam petikan.
3. Guru meminta murid menulis semula peribahasa
tersebut dalam jadual yang diberikan.

E. Tatabahasa [M.S. 15]


DSKP: SK5.1; SP5.1.2 Memahami dan menggunakan
kata adjektif dalam ayat mengikut konteks.

Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca dan memahami kata
adjektif yang diberikan.
2. Guru meminta murid untuk membina ayat mudah
menggunakan kata adjektif tersebut dengan betulnya
mengikut konteks.

PRAKTIS PT3
TOPIK 1 Sistem Bahasa
● Praktis 1: Kata Adjektif
Cadangan Aktiviti
Bahagian A [M.S. 74]
1. Murid dikehendaki membaca arahan soalan dengan telitinya.
2. Murid diminta membaca, meneliti, dan memahami setiap ayat yang dikemukakan.
3. Bagi soalan A, murid memilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong
berdasarkan konteks ayat yang berkenaan di samping gambar yang disediakan.
4. Bagi soalan B, murid diminta mengenal pasti kesalahan yang terdapat dalam ayat yang
dikemukakan dan memilih jawapan yang paling sesuai.
Cadangan Aktiviti
Bahagian B [M.S 75]
1. Murid diminta untuk membaca arahan soalan dengan telitinya untuk mengenal pasti
kehendaknya.
2. Murid diminta meneliti setiap ayat yang dikemukakan dan mengenal pasti kata yang salah
ejaannya dalam ayat-ayat yang berkenaan.
3. Murid dikehendaki menulis kata yang betul ejaannya pada ruang jawapan yang disediakan.
membuat aduan tentang pihak pengusaha kantin yang tidak menekankan soal kebersihan.
3. Guru meminta murid menulis surat tersebut selengkapnya.

TOPIK 4 Ringkasan dan Ulasan


● Praktis 2: Ringkasan [M.S. 101]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca petikan yang diberikan dengan telitinya.
2. Guru meminta murid menulis sebuah ringkasan tentang cara-cara membudayakan amalan
berbasikal dalam kalangan masyarakat.
3. Guru meminta murid menulis sebuah ringkasan yang panjangnya tidak melebihi 100 patah
perkataan.

8
● Praktis 5: Ulasan [M.S. 104]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid meneliti segala maklumat yang terdapat dalam iklan yang diberikan
dengan telitinya.
2. Guru meminta murid memahami setiap maklumat yang terdapat dalam iklan tersebut.
3. Guru meminta murid menulis ulasan berdasarkan pemahaman murid tentang iklan tersebut
yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan.

TOPIK 6 Penulisan (Bahagian B)


● Praktis 3: Karangan Jenis Dialog/Perbualan/Wawancara [M.S. 112]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca arahan dengan telitinya.
2. Bagi soalan 1, guru meminta murid menyediakan perbualan tentang kebaikan aktiviti merentas
desa.
3. Guru meminta murid menulis karangan tersebut selengkapnya.

MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE-21


Aktiviti 5: Roda Impian [M.S. E13]

9
TEMA 4: WASPADA SELALU! [Buku Teks: M.S. 41– 52] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Mendengar dan Bertutur [M.S. 16]
DSKP: SK1.4; SP1.4.1 Berbicara untuk menganalisis isu Elemen Merentas Kurikulum
semasa yang didengar, ditonton atau dibaca dalam situasi (EMK):
tidak formal secara bertatasusila. ● Teknologi Maklumat dan
Komunikasi
Cadangan Aktiviti ● Kreativiti dan Inovasi
1. Guru meminta murid melihat keratan akhbar yang ● Pendidikan Keselamatan Jalan
memaparkan berita tentang masalah jenayah siber. Raya
2. Guru meminta murid melengkapkan dialog yang ● Bahasa
diberikan.
3. Kemudian, guru meminta murid memilih dua orang Nilai Murni:
murid untuk melakonkan dialog yang telah ● Bertanggungjawab
dilengkapkan. ● Keberanian
● Hemah Tinggi
B Membaca [M.S. 17] ● Kerjasama
DSKP: SK2.2.; SP2.2.3 Membaca dan memahami serta ● Rasional
membuat ulasan keseluruhan maksud sesuatu bahan
grafik. Kemahiran Berfikir (KB):
● Kemahiran Berfikir Kritis
Cadangan Aktiviti ● Strategi Berfikir
1. Guru meminta murid membaca dan memahami bahan ● Kemahiran Berfi kir
yang diberikan. Kreatif
2. Kemudian, guru meminta murid membina ulasan
berdasarkan bahan tersebut. Kecerdasan Pelbagai (KP):
● Verbal-linguistik
C Menulis [M.S. 18] ● Visual-ruang
DSKP: SK3.4.; SP3.4.1 Menulis kerangka penulisan
dengan menyusun isi secara terancang. KBAT:
● Mencipta
Cadangan Aktiviti ● Menganalisis
1. Guru meminta murid meneliti bahan rangsangan yang
diberikan. Strategi:
2. Guru meminta murid membina kerangka karangan ● Pembelajaran Kecerdasan Pelbagai
tentang langkah-langkah untuk mengatasi masalah ● Pembelajaran Konstruktivisme
kemalangan jalan raya. ● Pembelajaran Tematik
● Pembelajaran Berpusatkan Murid
D Seni Bahasa [M.S. 19]
● Pembelajaran Masteri
DSKP: SK4.3; SP4.3.1 Menghasilkan cerpen secara
terancang dengan menggunakan idea yang kreatif serta
PAK-21:
bahasa yang indah dan menarik.
● Persembahan (Presentation)
Cadangan Aktiviti
● Putar dan Fikir (Spin and Think)
1. Guru meminta murid membaca dan memahami
kerangka cerpen yang diberikan.
Pendidikan Sivik:
2. Guru meminta murid menghasilkan cerpen dengan
● Nilai Teras – Bertanggungjawab
menggunakan kerangka cerpen tersebut.
3. Guru meminta murid menghasilkan cerpen tersebut
PKJR
dengan menggunakan idea yang kreatif serta
• 1.1.2
bahasa yang indah dan menarik.
• 6.1.1

10
E Tatabahasa [M.S. 20]
DSKP: SK5.1; SP5.1.3 Memahami dan menggunakan
kata tugas dalam ayat mengikut konteks.

Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca petikan yang
diberikan.
2. Guru meminta murid untuk mengenal pasti
kesalahan kata tugas yang terdapat dalam petikan.
3. Kemudian, guru meminta murid membetulkan
kesalahan tersebut.

PRAKTIS PT3
TOPIK 1 Sistem Bahasa
● Praktis 3: Kata Tugas
Cadangan Aktiviti
Bahagian A [M.S. 75]
1. Murid dikehendaki membaca arahan soalan dengan telitinya.
2. Murid diminta membaca, meneliti, dan memahami setiap ayat yang dikemukakan.
3. Bagi soalan A, murid memilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong
berdasarkan
konteks ayat yang dikemukakan.
4. Bagi soalan B, murid diminta mengenal pasti bahagian bergaris yang salah dalam ayat yang
dikemukakan dan memilih jawapan yang paling sesuai.

Cadangan Aktiviti
Bahagian B [M.S. 76]
1. Murid diminta membaca arahan soalan dengan telitinya untuk mengenal pasti kehendaknya.
2. Murid diminta meneliti ayat-ayat yang dikemukakan dan mengenal pasti kesalahan bahasa yang
terdapat dalam setiap ayat berkenaan.
3. Murid dikehendaki menulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan.

TOPIK 6 Penulisan (Bahagian B)


● Praktis 4: Karangan Jenis Gambaran/Keperihalan [M.S. 113]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca arahan dengan telitinya.
2. Bagi soalan 1, guru meminta murid mengandaikan murid sekeluarga akan pergi bercuti.
Kemudian, murid diminta memerihalkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil sebelum
memulakan percutian.
3. Guru meminta murid menulis karangan gambaran/keperihalan tersebut selengkapnya.
● Praktis 5: Karangan Jenis Cerita/Cereka [M.S. 113]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca arahan dengan telitinya.
2. Bagi soalan 1, guru meminta murid menulis cerita yang bermula dengan ayat yang diberikan.
3. Guru meminta murid menulis karangan tersebut selengkapnya.

11
MODUL PENDIDIKAN SIVIK DALAM BAHASA MELAYU
Aktiviti 2: Ancaman dan Kebimbangan Siber [M.S. E2]

MODUL PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA DALAM BAHASA MELAYU


Aktiviti 1: Sikap Pengguna Jalan Raya [M.S. E9]
Aktiviti 2: Kecuaian Mengundang Bencana [M.S. E10]

MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE-21


Aktiviti 4: Putar dan Fikir (Spin and Think) [M.S. E12]

12
TEMA 5: DIRGAHAYU NEGARAKU [Buku Teks: M.S. 53 – 65] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum

A Mendengar dan Bertutur [M.S. 21] Elemen Merentas Kurikulum


DSKP: SK1.4; SP1.4.2 Berbicara untuk menganalisis isu (EMK):
semasa yang didengar, ditonton atau dibaca ● Patriotisme
dalam situasi formal secara bertatasusila. ● Nilai Murni
● Bahasa
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta dua orang murid tampil di hadapan Nilai Murni:
kelas dan melakonkan perbualan yang terdapat ● Patriotik
dalam petikan bicarawara yang diberikan. ● Hormat-menghormati
2. Guru meminta murid memahami maklumat yang ● Kesyukuran
terdapat dalam bicarawara tersebut. ● Semangat Kemasyarakatan
3. Kemudian, guru meminta murid memberikan pendapat ● Berdikari
tentang maklumat yang didengar itu.
B Membaca [M.S. 22] Kemahiran Berfikir (KB):
DSKP: SK2.2; SP2.2.3 Membaca dan memahami serta ● Kemahiran Berfikir Kritis
membuat ulasan keseluruhan maksud sesuatu bahan ● Kemahiran Berfikir Kreatif
grafik. ● Menaakul

Cadangan Aktiviti Kecerdasan Pelbagai (KP):


1. Guru meminta murid membaca dan memahami bahan ● Interpersonal
grafik yang diberikan. ● Visual-ruang
2. Kemudian, guru meminta murid membina ulasan ● Naturalis
berdasarkan bahan grafik tersebut. ● Verbal-linguistik

C Membaca [M.S. 23] KBAT:


DSKP: SK2.3; 2.3.1 Membaca dan mengulas maklumat ● Menilai
daripada pelbagai teks dengan betul dan tepat. ● Menganalisis
● Mencipta
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca dan memahami kedua- Strategi:
dua puisi yang diberikan. ● Pendekatan Didik Hibur
2. Guru meminta murid membina ulasan berdasarkan ● Pembelajaran Tematik
maklumat yang diperoleh daripada puisi-puisi ● Pembelajaran Kecerdasan Pelbagai
tersebut. ● Pembelajaran Koperatif
● Pembelajaran Masteri
D Menulis [M.S. 24]
DSKP: SK3.4; SP3.4.5 Menulis sesuatu penulisan PAK-21:
dengan wacana yang lengkap serta menggunakan ● Bual TV (TV Chat Show)
bahasa yang gramatis dan kreatif. ● Persembahan (Presentation)
● Stesen Berputar (Rotating Station)
Cadangan Aktiviti ● Senarai Semak (Check-list)
1. Guru meminta murid membaca dan memahami
kerangka karangan yang diberikan. Pendidikan Sivik:
2. Guru meminta murid menulis karangan yang lengkap ● Nilai Teras – Kegembiraan
dengan menggunakan kerangka karangan yang
diberikan.
3. Guru meminta murid menghasilkan karangan tersebut
dengan menggunakan bahasa yang gramatis dan kreatif.

13
E. Tatabahasa [M.S. 25]
DSKP: SK5.1; SP5.1.3 Memahami dan menggunakan
kata tugas dalam ayat mengikut konteks.

Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca kata tugas yang
diberikan.
2. Guru meminta murid membina ayat dengan
menggunakan kata tugas yang diberikan mengikut
konteks.

TOPIK 2 Pemahaman
● Praktis 4 [M.S. 88]
Cadangan Aktiviti
1. Murid membaca dan memahami bahan-bahan rangsangan yang diberikan.
2. Murid membaca dan memahami soalan pemahaman yang ditanyakan.
3. Murid menjawab soalan-soalan yang diberikan dengan tepatnya.

TOPIK 3 Novel
● Praktis 1 dan Praktis 2 [M.S. 97]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca arahan soalan dengan telitinya.
2. Guru meminta murid menjawab soalan Praktis 1 dan Parktis 2 yang diberikan berdasarkan satu
daripada novel yang telah dikaji oleh mereka di Tingkatan 3.
3. Guru meminta murid menjawab soalan Praktis 1 dengan mengemukakan tiga contoh peristiwa
yang berkaitan dengan penyataan latar masyarakat yang diberikan.
4. Guru meminta menjawab soalan Praktis 2 dengan menyatakan tiga contoh peristiwa yang
sesuai dikaitkan dengan pengajaran yang dinyatakan.

TOPIK 5 Penulisan (Bahagian A)


● Praktis 3 [M.S. 109]
Cadangan Aktiviti
1. Murid membaca arahan Praktis 3 dengan telitinya.
2. Murid memahami maklumat yang disediakan.
3. Murid dikehendaki menjawab soalan Praktis 3 tentang “Sambutan Hari Kebangsaan”. Gunakan
maklumat yang disediakan.
4. Murid menulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan.

MODUL PENDIDIKAN SIVIK DALAM BAHASA MELAYU


Aktiviti 3: Mempertahankan Keutuhan Negara [M.S. E3]

MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE-21


Aktiviti 2: Karusel (Carousel) [M.S. E16]

14
TEMA 6 INTEGRITI TINGGI, SAHSIAH TERPUJI Minggu:
[Buku Teks: M.S. 66 – 78]

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum

A. Membaca [M.S. 26] Elemen Merentas Kurikulum


DSKP: SK2.3; SP2.3.1 Membaca dan mengulas maklumat (EMK):
daripada pelbagai teks dengan betul dan tepat. ● Nilai Murni
● Bahasa
Cadangan Aktiviti
1. Guru murid membaca dan memahami petikan yang Nilai Murni:
diberikan. ● Kejujuran
2. Guru meminta murid mengulas maklumat yang terdapat ● Rasional
dalam petikan tersebut. ● Baik Hati
● Bertanggungjawab
B Menulis [M.S. 27]
DSKP: SK3.4; SP3.4.2 Menulis pelbagai jenis perenggan Kemahiran Berfikir (KB):
pendahuluan menggunakan bahasa yang menarik ● Kemahiran Berfikir Kritis
dan gramatis. ● Kemahiran Berfikir Kreatif

Cadangan Aktiviti Kecerdasan Pelbagai (KP):


1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. ● Intrapersonal
2. Guru meminta setiap kumpulan menyediakan satu ● Verbal-linguistik
perenggan pendahuluan mengikut jenis yang telah ● Visual-ruang
ditetapkan.
3. Setiap kumpulan membentangkan hasil karangan KBAT:
pendahuluan yang telah ditulis di hadapan kelas. ● Menganalisis
4. Guru menilai dan memberi komen terhadap hasil setiap ● Mencipta
kumpulan.
5. Guru meminta murid menyalin semula karangan Strategi:
pendahuluan tersebut dalam buku masing-masing. ● Pembelajaran Tematik
● Kemahiran Belajar
C. Seni Bahasa [M.S. 28] Cara Belajar
DSKP: SK4.4; 4.4.1 Mempersembahkan karya prosa dalam ● Pendekatan Didik
bentuk ilustrasi menggunakan pelbagai media Hibur
secara kreatif.
PAK-21:
Cadangan Aktiviti ● Lontar, Jeda, Sambut, Lantun
1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. (Pose, Pause, Pounce, Bounce)
2. Guru meminta setiap kumpulan membaca dan memahami ● Senarai Semak (Check-list)
petikan cerita yang diberikan.
3. Kemudian, guru meminta setiap kumpulan melukis komik Pendidikan Sivik:
bergambar mengikut plot cerita tersebut. ● Nilai Teras – Bertanggungjawab
4. Guru meminta setiap kumpulan membentangkan hasil
komik bergambar yang telah siap di hadapan
kelas.
5. Guru diminta membuat penilaian dan memberikan komen
terhadap hasil setiap kumpulan.
6. Guru meminta murid memuat naik komik bergambar
tersebut dalam laman blog kelas supaya dapat
ditonton oleh rakan sekelas pada bila-bila masa.

15
D. Tatabahasa [M.S. 29]
DSKP: SK5.1; SP5.1.4 Memahami dan menggunakan kata
kerja dalam ayat mengikut konteks.

Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca dan memahami petikan
yang diberikan.
2. Guru meminta murid melengkapkan petikan tersebut
dengan menggunakan kata kerja yang sesuai.

PRAKTIS PT3
TOPIK 1 Sistem Bahasa
● Praktis 4: Kata Kerja
Cadangan Aktiviti
Bahagian A [M.S. 77]
1. Murid dikehendaki membaca arahan soalan dengan telitinya.
2. Murid diminta membaca, meneliti, dan memahami setiap ayat yang dikemukakan.
3. Bagi soalan A, murid memilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong
berdasarkan konteks ayat yang dikemukakan di samping gambar yang disediakan.
4. Bagi soalan B, murid diminta mengenal pasti bahagian bergaris yang salah dalam ayat yang
dikemukakan dan memilih jawapan yang paling sesuai.
5. Bagi soalan C, murid diminta memilih kata yang berhuruf condong yang betul penggunaannya
menurut konteks serta struktur ayat yang berkenaan.
Cadangan Aktiviti
Bahagian B [M.S. 78]
1. Murid diminta membaca arahan soalan dengan telitinya untuk mengenal pasti kehendaknya.
2. Murid diminta meneliti ayat-ayat yang dikemukakan dan mengenal pasti kesalahan bahasa yang
terdapat dalam setiap ayat berkenaan.
3. Murid dikehendaki menulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan.
TOPIK 2 Pemahaman
● Praktis 5 [M.S. 89]
Cadangan Aktiviti

1. Murid membaca dan memahami bahan-bahan rangsangan yang diberikan.


2. Murid membaca dan memahami soalan pemahaman yang ditanyakan.
3. Murid menjawab soalan-soalan yang diberikan dengan tepatnya.

TOPIK 5 Penulisan Bahagian A


● Praktis 4 [M.S. 109]
Cadangan Aktiviti
1. Murid membaca arahan Praktis 4 dengan telitinya.
2. Murid memahami maklumat yang disediakan.
3. Murid dikehendaki menjawab soalan Praktis 4 tentang “Kepentingan Membanteras Kegiatan
Rasuah”. Gunakan maklumat yang disediakan.
5. Murid menulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan.
TOPIK 6 Penulisan (Bahagian B)
● Praktis 11: Karangan Jenis Ucapan/Syarahan/Ceramah/Pidato [M.S. 116]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca arahan dengan telitinya.
2. Bagi soalan 1, guru meminta murid mengandaikan diri sebagai murid yang telah dilantik menjadi
pengerusi Kelab Pembimbing Rakan Sebaya dan diminta menyampaikan ucapan atas pelantikan
tersebut.
3. Guru meminta murid menulis teks ucapan tersebut selengkapnya.

16
TEMA 7 PERSAUDARAAN TANPA SEMPADAN Minggu:
[Buku Teks: M.S. 79 – 92]

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Mendengar dan Bertutur [M.S. 30]
DSKP: SK1.4; SP1.4.1 Berbicara untuk menganalisis isu Elemen Merentas Kurikulum
semasa yang didengar, ditonton atau dibaca dalam (EMK):
situasi tidak formal secara bertatasusila. ● Nilai Murni
● Kelestarian Global
Cadangan Aktiviti ● Bahasa

1. Guru meminta murid memahami situasi yang terdapat Nilai Murni:


dalam bahan yang diberikan. ● Semangat Kemasyarakatan
2. Guru meminta dua orang murid tampil di hadapan untuk ● Kerjasama
melakonkan perbualan tentang respons yang perlu diberikan ● Keyakinan
terhadap situasi yang terdapat dalam bahan tersebut.
B Membaca [M.S. 31] Kemahiran Berfikir (KB):
DSKP: SK2.2; SP2.2.2 Membaca dan menganalisis ● Kemahiran Berfikir Kritis
maklumat daripada pelbagai bentuk panduan dengan ● Strategi Berfikir
memberikan respons peribadi yang sesuai. ● Kemahiran Berfikir Kreatif
● Menaakul
Cadangan Aktiviti
Kecerdasan Pelbagai (KP):
1. Guru meminta murid membaca dan menganalisis petikan
● Verbal-linguistik
berita yang diberikan.
● Intrapersonal
2. Kemudian, guru meminta murid memberikan respons
peribadi yang sesuai dengan petikan berita tersebut.
KBAT:
C Menulis [M.S. 32] ● Menganalisis
DSKP: SK3.4; 3.4.3 Menulis perenggan isi dengan bahasa ● Mengaplikasi
yang gramatis secara kritis dan kreatif. ● Menilai
Cadangan Aktiviti ● Mencipta

1. Guru meminta murid membaca dan memahami bahan Strategi:


rangsangan yang diberikan. ● Pembelajaran Kontekstual
2. Kemudian, guru meminta murid membina perenggan isi ● Pembelajaran Akses Kendiri
tentang kebaikan-kebaikan yang diperoleh remaja apabila ● Pembelajaran Konstruktivisme
menyertai program bantuan kemanusiaan dengan ● Pembelajaran Kecerdasan
menggunakan rangkai kata yang diberikan. Pelbagai

D. Tatabahasa [M.S. 33] PAK-21:


DSKP: SK5.2; SP5.2.1 Memahami dan menggunakan ● Permainan (Games)
pelbagai kata ganda dalam ayat mengikut konteks
dengan betul. Pendidikan Sivik:
● Nilai Teras – Hormat-
Cadangan Aktiviti menghormati

1. Guru meminta murid membaca kata dasar yang diberikan.


2. Guru meminta murid membentuk kata dasar yang
diberikan sama ada menjadi kata ganda seluruh,kata ganda
MODUL PENDIDIKAN
separa, kata SIVIK atau
ganda berentak, DALAM kataBAHASA MELAYU
ganda berimbuhan.
Aktiviti
3. Guru4:meminta
Dunia Bebas
muridRasuah
membina ayat dengan menggunakan [M.S. E4]
kata dasar yang telah dibentuk tersebut
dengan betul mengikut konteks.

17
PRAKTIS PT3
TOPIK 1 Sistem Bahasa
● Praktis 5: Kata Ganda
Cadangan Aktiviti
Bahagian A [M.S. 78]
1. Murid dikehendaki membaca arahan soalan dengan telitinya.
2. Murid diminta membaca, meneliti, dan memahami setiap ayat yang dikemukakan.
3. Bagi soalan A, murid memilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong
berdasarkan
konteks ayat yang dikemukakan di samping gambar yang disediakan.
4. Bagi soalan B, murid diminta mengenal pasti bahagian bergaris yang salah dalam ayat yang
dikemukakan dan memilih jawapan yang paling sesuai.

Cadangan Aktiviti
Bahagian B [M.S. 79]
1. Murid diminta membaca arahan soalan dengan telitinya untuk mengenal pasti kehendaknya.
2. Murid diminta meneliti ayat-ayat yang dikemukakan dan mengenal pasti kesalahan bahasa
yang
terdapat dalam setiap ayat berkenaan.
3. Murid dikehendaki menulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan.
TOPIK 2 Pemahaman
● Praktis 7 [M.S. 91]
Cadangan Aktiviti
1. Murid membaca dan memahami bahan-bahan rangsangan yang diberikan.
2. Murid membaca dan memahami soalan pemahaman yang ditanyakan.
3. Murid menjawab soalan-soalan yang diberikan dengan tepatnya.

TOPIK 6 Penulisan (Bahagian B)


● Praktis 4: Karangan Jenis Gambaran/Keperihalan [M.S. 113]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca arahan dengan telitinya.
2. guru meminta murid mengandaikan diri dan persatuan tempat tinggal murid bercadang
untuk membuat kutipan derma. Kemudian, murid diminta memerihalkan pengalaman tersebut.
3. Guru meminta murid menulis karangan gambaran/keperihalan tersebut selengkapnya.
MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Aktiviti 10: Adaptasi [M.S. E15]

18
UNIT 8 SUBUR BAHASA, MEKAR SASTERA [Buku Teks: M.S. 93 – 104] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Mendengar dan Bertutur [M.S. 34]
DSKP: SK1.5; SP1.5.1 Bersoal jawab untuk mencambahkan idea Elemen Merentas Kurikulum
secara kritis dan bertatasusila. (EMK):
Cadangan Aktiviti ● Patriotisme
● Bahasa
1. Guru meminta dua orang murid tampil di hadapan untuk
membaca maklumat yang diberikan. Nilai Murni:
2. Kemudian, guru meminta kedua-dua orang murid tersebut ● Menghargai
bersoal jawab tentang maklumat yang diberikan dengan ● Bertanggungjawab
mencambahkan idea yang dibaca secara kritis. ● Keyakinan

B Membaca [M.S. 35] Kemahiran Berfikir (KB):


DSKP: SK2.3; SP2.3.1 Membaca dan mengulas maklumat ● Kemahiran Berfikir Kritis
daripada pelbagai teks dengan betul dan tepat. ● Strategi Berfikir
Cadangan Aktiviti ● Menaakul

1. Guru meminta murid membaca dan memahami maklumat yang Kecerdasan Pelbagai (KP):
terdapat dalam petikan. ● Interpersonal
2. Kemudian, guru meminta murid mengulas maklumat yang ● Verbal-lingusitik
terdapat dalam petikan tersebut dengan
betulnya dan tepatnya. KBAT:
● Menganalisis
C Menulis [M.S. 36] ● Menilai
DSKP: SK3.4; 3.4.4 Menulis perenggan penutup penulisan yang ● Mencipta
lengkap serta menepati tema menggunakan ayat yang gramatis.
Cadangan Aktiviti Strategi:
● Pembelajaran Akses Kendiri
1. Guru meminta murid membaca dan memahami maklumat yang ● Pembelajaran Berasaskan
diberikan dalam jadual tersebut. Inkuiri
2. Guru meminta murid menulis perenggan penutup berkaitan ● Kemahiran Belajar Cara
tajuk dan maklumat yang diberikan dalam jadual. Belajar
● Pembelajaran Berpusatkan
D Tatabahasa [M.S. 37]
Murid
DSKP: SK5.3; SP 5.3.1 Memahami dan menggunakan pelbagai
kata terbitan dalam ayat mengikut konteks dengan betul.
PAK-21:
Cadangan Aktiviti
● Tinjauan (Survey)
1. Guru meminta murid membaca dan memahami bahan grafik
yang diberikan.
2. Guru meminta murid menganalisis kata terbitan yang terdapat
dalam bahan grafik tersebut.
2. Kemudian, guru meminta murid membina ayat dengan
menggunakan kata terbitan yang diberikan mengikut konteks
yang betul.

19
PRAKTIS PT3
TOPIK 1 Sistem Bahasa
● Praktis 6: Kata Terbitan
Cadangan Aktiviti
Bahagian A [M.S. 79]
1. Murid dikehendaki membaca arahan soalan dengan telitinya.
2. Murid diminta membaca, meneliti, dan memahami setiap ayat yang dikemukakan.
3. Bagi soalan A, murid memilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong
berdasarkan
konteks ayat yang dikemukakan di samping gambar yang disediakan.
4. Bagi soalan B, murid diminta mengenal pasti bahagian bergaris yang salah dalam ayat yang
dikemukakan dan memilih jawapan yang paling sesuai.

MODUL PENDIDIKAN SIVIK DALAM BAHASA MELAYU


Aktiviti 7: Bangga dengan Identiti Malaysia [M.S. E7]

20
PENGGAL KEDUA

TEMA 9: INDAH SENI, ENDAH BUDAYA Minggu:


[Buku Teks: M.S. 105 – 116]
Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/
Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Mendengar dan Bertutur [M.S. 38]
DSKP: SK1.6; SP1.6.1 Menjana idea dan menyampaikan Elemen Merentas Kurikulum
pidato dengan betul, jelas, dan intonasi yang (EMK):
sesuai menggunakan ayat yang gramatis. ● Kesenian
● Bahasa
Cadangan Aktiviti ● Sejarah dan Warisan
1. Guru meminta murid membaca dan memahami bahan
rangsangan yang diberikan. Nilai Murni:
2. Kemudian, guru meminta murid menyediakan sebuah ● Menghargai
teks pidato berdasarkan bahan rangsangan tersebut. ● Patriotik
3. Guru memanggil beberapa orang murid secara rawak ● Keyakinan
tampil di hadapan kelas untuk menyampaikan teks pidato
dengan menggunakan intonasi yang sesuai. Kemahiran Berfikir (KB):
4. Guru diminta untuk memberikan komentar dan membuat ● Kemahiran Berfikir Kreatif
penilaian. ● Menaakul
B Menulis [M.S. 39]
DSKP: SK3.4; SP3.4.5 Menulis sesuatu penulisan dengan Kecerdasan Pelbagai (KP):
wacana yang lengkap serta menggunakan bahasa ● Kinestatik
yang gramatis dan kreatif. ● Verbal-linguistik
● Muzik
Cadangan Aktiviti
KBAT:
1. Guru meminta murid membaca dan memahami rangka ● Mencipta
karangan yang diberikan.
2. Kemudian, guru meminta murid menyediakan sebuah Strategi:
karangan yang bertajuk “Langkah-langkah untuk ● Kemahiran Berfikir Kreatif
Memartabatkan Seni Budaya Tradisional pada Peringkat ● Menaakul
Antarabangsa” dengan menggunakan rangka karangan
yang diberikan. Aktiviti PAK-21:
C Seni Bahasa [M.S. 40] ● Kolaborasi (Collaboration)
DSKP: SK4.4; SP4.4.3 Mempersembahkan karya prosa
dan puisi secara kreatif dalam pelbagai aktiviti Pendidikan Sivik:
berbahasa. ● Nilai Teras – Hormat-menghormati

Cadangan Aktiviti

1. Guru meminta murid membaca sajak yang diberikan.


2. Guru meminta murid melengkapkan sajak tersebut
dengan kata-kata yang sesuai.
3. Kemudian, guru meminta murid mempersembahkan
sajak tersebut secara kreatif.
D Tatabahasa [M.S. 41]
DSKP: SK5.4; SP 5.4.1 Memahami dan menggunakan

21
pelbagai frasa dalam ayat mengikut konteks.

Cadangan Aktiviti

1. Guru meminta murid membaca petikan yang diberikan.


2. Guru meminta murid melengkapkan petikan tersebut
dengan frasa yang sesuai.dengan kata-kata yang sesuai.

PRAKTIS PT3
TOPIK 1 Sistem Bahasa
● Praktis 7: Pelbagai Frasa
Cadangan Aktiviti
Bahagian A [M.S. 80]
1. Murid dikehendaki membaca arahan soalan dengan telitinya.
2. Murid diminta membaca, meneliti, dan memahami setiap ayat yang dikemukakan.
Cadangan Aktiviti
Bahagian B [M.S. 81]
1. Murid diminta membaca arahan soalan dengan telitinya untuk mengenal pasti kehendaknya.
2. Murid dikehendaki menentukan jenis frasa untuk bahagian yang bergaris itu dan menulis
jawapan
pada ruang jawapan yang disediakan.
TOPIK 2: Pemahaman
● Praktis 8 [M.S. 92]
Cadangan Aktiviti
1. Murid membaca dan memahami bahan-bahan rangsangan yang diberikan.
2. Murid membaca dan memahami soalan pemahaman yang ditanyakan.
3. Murid menjawab soalan-soalan yang diberikan dengan tepatnya.
TOPIK 5 Penulisan (Bahagian A)
● Praktis 5 [M.S. 110]
Cadangan Aktiviti
1. Murid membaca arahan Praktis 5 dengan telitinya.
2. Murid memahami maklumat yang disediakan.
3. Murid dikehendaki menjawab soalan tentang “Manfaat Mempelajari Seni Silat”. Gunakan
maklumat yang disediakan.
4. Murid menulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah
perkataan.
TOPIK 6 Penulisan (Bahagian B)
● Praktis 6: Karangan Jenis Rencana [M.S. 114]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca arahan dengan telitinya.
2. Guru meminta murid menulis rencana yang bertajuk “Keunikan Budaya Masyarakat Malaysia”.
5. Guru meminta murid menulis rencana tersebut selengkapnya.
● Praktis 11: Karangan Jenis Ucapan/Syarahan/Ceramah/Pidato [M.S. 116]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca arahan dengan telitinya.
2. Guru meminta murid mengandaikan diri yang telah menyertai pertandingan syarahan
di sekolah. Murid diminta untuk menulis syarahan yang bertajuk “Kepentingan Amalan Budi
Bahasa”.
3. Guru meminta murid menulis teks syarahan tersebut selengkapnya.
TOPIK 7 Ujian Lisan (Ujian Mendengar)
● Praktis 5 [M.S. 118]
Cadangan Aktiviti
1. Murid dikehendaki mendengar maklumat atau petikan dengan telitinya.
22
2. Maklumat atau petikan akan diperdengarkan sebanyak dua kali.
3. Guru meminta murid membaca dan memahami soalan yang diberikan selama 20 saat.
4. Murid dikehendaki menulis jawapan pada kertas jawapan yang disediakan.
5. Murid diberi masa selama 10 saat untuk menyemak jawapan.
MODUL PENDIDIKAN SIVIK DALAM BAHASA MELAYU
Aktiviti 5: Pengekalan Warisan Budaya Malaysia [M.S. E5]

MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE–21


Aktiviti 6: Lihat dan Jawab [M.S. E13]
Aktiviti 9: Persembahan (Presentation) [M.S. E15]

23
TEMA 10: SAINS DAN TEKNOLOGI PEMACU KEMODENAN Minggu:
[Buku Teks: M.S. 117 – 130]
Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/
Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Mendengar dan Bertutur [M.S. 42]
DSKP: SK1.4; SP1.4.2 Berbicara untuk menganalisis isu Elemen Merentas Kurikulum
semasa yang didengar, ditonton atau dibaca dalam (EMK):
situasi formal secara bertatasusila. ● Sains dan Teknologi
● Nilai Murni
Cadangan Aktiviti ● Bahasa
1. Guru meminta murid membaca dan memahami petikan
dialog yang diberikan. Nilai Murni:
2. Kemudian, guru meminta murid melengkapkan petikan ● Rasional
dialog tersebut dengan menggunakan frasa ● Bertanggungjawab
yang diberikan.
Kemahiran Berfikir (KB):
B Menulis [M.S. 43] ● Kemahiran Berfikir Kritis
DSKP: SK3.4; SP3.4.5 Menulis sesuatu penulisan dengan ● Kemahiran Berfikir Kreatif
wacana yang lengkap serta menggunakan bahasa
yang gramatis dan kreatif. Kecerdasan Pelbagai (KP):
● Logik-matematik
Cadangan Aktiviti ● Verbal-linguistik

1. Guru meminta murid membaca dan memahami gambar


dan isi-isi penting yang diberikan. KBAT:
2. Kemudian, guru meminta murid menyediakan sebuah ● Mengaplikasi
karangan yang bertajuk “Cara-cara Memupuk ● Mencipta
Budaya Sains dan Teknologi dalam Kalangan Murid” ● Menganalisis
dengan menggunakan isi-isi penting yang ● Menilai
diberikan.
Strategi:
C Seni Bahasa [M.S. 44] ● Pendekatan Tematik
DSKP: SK4.1; SP4.1.1 Memahami dan mengapresiasi ● Pembelajaran Kontekstual
karya prosa dengan menyatakan respons peribadi ● Pembelajaran Berasaskan
terhadap kekuatan dan kelemahan sesuatu karya. Inkuiri
● Pembelajaran Berpusatkan Murid
Cadangan Aktiviti

1. Guru meminta murid membaca dan memahami petikan


cerita yang diberikan.
2. Kemudian, guru meminta murid menyatakan kekuatan
dan kelemahan dalam karya tersebut menggunakan
analisis SWOT.
D Tatabahasa [M.S. 45]
DSKP: SK5.4; SP 5.4.1 Memahami dan menggunakan
pelbagai frasa dalam ayat mengikut konteks.

24
Cadangan Aktiviti

1. Guru meminta murid membaca petikan yang diberikan.


2. Guru meminta murid melengkapkan petikan tersebut
dengan frasa yang paling sesuai.

PRAKTIS PT3
TOPIK 2 Pemahaman
● Praktis 12 [M.S. 96]
Cadangan Aktiviti
1. Murid membaca dan memahami petikan yang diberikan.
2. Murid membaca dan memahami soalan pemahaman yang ditanyakan.
3. Murid menjawab semua soalan yang diberikan dengan tepatnya.

TOPIK 4 Novel
● Praktis 3 dan Praktis 4 [M.S. 98]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca arahan soalan dengan telitinya.
2. Guru meminta murid menjawab soalan Praktis 3 dan Parktis 4 yang diberikan berdasarkan satu
daripada novel yang telah dikaji oleh mereka di Tingkatan 3.
3. Guru meminta murid menjawab soalan Praktis 3 dengan menyatakan tiga contoh peristiwa yang
melibatkan watak utama dengan merujuk kepada latar tempat yang telah disenaraikan tersebut.
4. Guru meminta murid menjawab soalan Praktis 4 dengan menyatakan tiga contoh peristiwa yang
membuktikan berlakunya konfl ik antara watak berdasarkan novel yang telah anda kaji.

TOPIK 4 Ringkasan dan Ulasan


● Praktis 4 [M.S. 103]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca petikan yang diberikan dengan telitinya
2. Guru meminta murid menulis sebuah ringkasan tentang kepentingan bioteknologi dalam
kehidupan manusia.
3. Guru meminta murid menulis sebuah ringkasan yang panjangnya tidak melebihi 100 patah
perkataan.

TOPIK 6 Penulisan (Bahagian B)


● Praktis 7: Karangan Jenis Laporan [M.S. 114]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca arahan dengan telitinya.
2. Guru meminta murid mengandaikan diri sebagai setiausaha Kelab Komputer. Murid
diminta untuk menyediakan laporan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh kelab tersebut pada
sepanjang tahun.
3. Guru meminta murid menulis laporan aktiviti kelab tersebut selengkapnya.

TOPIK 7 Ujian Lisan (Ujian Mendengar)


● Praktis 6: Petikan Keenam: Pengumuman [M.S. 118]
Cadangan Aktiviti
1. Murid dikehendaki mendengar maklumat atau petikan dengan telitinya.
2. Maklumat atau petikan akan diperdengarkan sebanyak dua kali.
3. Guru meminta murid membaca dan memahami soalan yang diberikan selama 20 saat.

25
4. Murid dikehendaki menulis jawapan pada kertas jawapan yang disediakan.
5. Murid diberi masa selama 10 saat untuk menyemak jawapan.

MODUL PENDIDIKAN SIVIK DALAM BAHASA MELAYU


Aktiviti 6: Kemajuan Teknologi dan Etika Penggunaan Peranti [M.S. E5]

TEMA 11: ALAM ANUGERAH TERINDAH Minggu:


[Buku Teks: M.S. 131 – 143]

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Mendengar dan Bertutur [M.S. 46]
DSKP: SK1.8; SP1.8.1 Mengkritik secara membina tentang Elemen Merentas Kurikulum
sesuatu isu kemasyarakatan dengan kritis dan (EMK):
jelas menggunakan ayat yang gramatis. ● Kelestarian Alam Sekitar
● Kreativiti dan Inovasi
Cadangan Aktiviti ● Bahasa
1. Guru meminta murid membaca dan memahami petikan
e-mel yang diberikan. Nilai Murni:
2. Kemudian, guru meminta murid memberikan kritikan ● Bertanggungjawab
tentang punca-punca yang menyebabkan kepupusan ● Berdikari
hidupan liar. ● Menghargai
● Rasional
B Menulis [M.S. 47]
DSKP: SK3.5; SP3.5.1 Menulis dan menyusun maklumat Kemahiran Berfikir (KB):
serta membuat ringkasan daripada pelbagai bahan ● Kemahiran Berfikir Kritis
prosa menggunakan ayat yang gramatis dan penanda ● Kemahiran Berfikir Kreatif
wacana yang sesuai. ● Menaakul

Cadangan Aktiviti Kecerdasan Pelbagai (KP):


● Naturalis
1. Guru meminta murid membaca dan memahami gambar ● Visual-ruang
dan isi-isi penting yang diberikan. ● Muzik
2. Kemudian, guru meminta murid menyediakan sebuah ● Verbal-linguistik
karangan yang bertajuk “Cara-cara Memupuk
Budaya Sains dan Teknologi dalam Kalangan Murid” KBAT:
dengan menggunakan isi-isi penting yang ● Menilai
diberikan. ● Menganalisis
● Mencipta

C Menulis [M.S. 48] Strategi:


DSKP: SK3.6; SP3.6.1 Menulis dan mengadaptasi sesuatu ● Pembelajaran Kecerdasan
bahan prosa kepada pelbagai bentuk penulisan Pelbagai
yang baharu, betul, sesuai dan menarik. ● Pendekatan Tematik
● Pendekatan Didik
Cadangan Aktiviti Hibur
● Pembelajaran Masteri
1. Guru meminta murid membaca dan memahami petikan
cerpen yang diberikan.
2. Kemudian, guru meminta murid mencipta sebuah sajak

26
yang menarik berdasarkan petikan cerpen Aktiviti PAK-21:
tersebut. ● Persembahan (Presentation)
D Tatabahasa [M.S. 49]
DSKP: SK5.5; SP 5.5.1 Membina dan menukar struktur
ayat dengan betul dan tepat mengikut konteks. Pendidikan Sivik:
● Nilai Teras – Bertanggungjawab
Cadangan Aktiviti

1. Guru meminta murid membaca ayat-ayat majmuk yang


diberikan.
2. Guru meminta murid mencerakinkan ayat-ayat majmuk
tersebut kepada ayat-ayat tunggal yang
gramatis.

PRAKTIS PT3
TOPIK 2 Pemahaman
● Praktis 6 [M.S. 90]
Cadangan Aktiviti
1. Murid membaca dan memahami petikan prosa tradisional tersebut.
2. Murid membaca dan memahami soalan pemahaman yang ditanyakan.
3. Murid menjawab semua soalan yang diberikan dengan tepatnya.

TOPIK 4 Ringkasan dan Ulasan


● Praktis 7 [M.S. 103]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid meneliti segala maklumat yang terdapat dalam poster yang diberikan
dengan telitinya.
2. Guru meminta murid memahami setiap maklumat yang terdapat dalam poster tersebut.
3. Guru meminta murid menulis ulasan berdasarkan pemahaman murid tentang poster tersebut
yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan.

TOPIK 6 Penulisan (Bahagian B)


● Topik 2: Karangan Jenis Perbincangan/Pendapat [M.S. 116]
1. Guru meminta murid membaca arahan dengan telitinya.
2. Guru meminta murid membincangkan usaha-usaha untuk menjaga kawasan hutan agar terus
kekal dan terpelihara.
5. Guru meminta murid menulis karangan tersebut selengkapnya.

● Praktis 10: Karangan Jenis Surat Kiriman Rasmi [M.S. 116]


Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca arahan dengan telitinya.
2. Guru meminta murid mengandaikan diri sebagai penduduk yang mahu membuat
aduan tentang kesan yang berlaku apabila kawasan tempat tinggal murid yang telah menjadi
tempat pembuangan sampah.
3. Guru meminta murid menulis surat tersebut selengkapnya.

TOPIK 7 Ujian Lisan (Ujian Mendengar)


● Praktis 6 [M.S. 118]
Cadangan Aktiviti
1. Murid dikehendaki mendengar maklumat atau petikan dengan telitinya.
2. Maklumat atau petikan akan diperdengarkan sebanyak dua kali.
3. Guru meminta murid membaca dan memahami soalan yang diberikan selama 20 saat.
4. Murid dikehendaki menulis jawapan pada kertas jawapan yang disediakan.
5. Murid diberi masa selama 10 saat untuk menyemak jawapan.

27
MODUL PENDIDIKAN SIVIK DALAM BAHASA MELAYU
Aktiviti 8: Sayangi Flora dan Fauna [M.S. E8]

MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE-21


Aktiviti 7: Analisis SWOT [M.S. E14]
Aktiviti 12: Sumbangsaran (Brainstorming) [M.S. E16]

TEMA 12: TUAH DI BUMI PERMATA [Buku Teks: M.S. 144 – 157] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Mendengar dan Bertutur [M.S. 50]
DSKP: SK1.4; SP1.4.2 Berbicara untuk menganalisis isu Elemen Merentas Kurikulum
semasa yang didengar, ditonton atau dibaca dalam (EMK):
situasi formal secara bertatasusila. ● Pertanian, Penternakan dan
Perikanan
Cadangan Aktiviti ● Nilai Murni
1. Guru meminta murid membaca dan memahami ● Bahasa
maklumat yang terdapat dalam peta buih berganda
yang diberikan. Nilai Murni:
2. Kemudian, guru meminta dua orang murid tampil di ● Hemah tinggi
hadapan kelas. ● Rasional
3. Guru meminta murid tersebut mengandaikan diri sebagai ● Kerajinan
seorang bakal penternak dan seorang ● Hemah tinggi
pegawai veterinar.
4. Guru meminta murid berbicara berpandukan maklumat Kemahiran Berfikir (KB):
yang terdapat dalam peta buih berganda ● Kemahiran Berfikir Kritis
tersebut. ● Kemahiran Berfikir Kreatif
● Menaakul
B Membaca [M.S. 51]
DSKP: SK2.2; SP2.2.3 Membaca dan memahami serta Kecerdasan Pelbagai (KP):
membuat ulasan keseluruhan maksud sesuatu bahan ● Naturalis
grafik. ● Visual-ruang
● Muzik
Cadangan Aktiviti ● Verbal-linguistik

1. Guru meminta murid membaca dan memahami KBAT:


maklumat yang diberikan. ● Mengaplikasi
2. Kemudian, guru meminta murid membina ulasan ● Menilai
daripada maklumat tersebut. ● Menganalisis
● Mencipta
C Menulis [M.S. 52]
DSKP: SK3.6; SP3.6.2 Menulis dan mengadaptasi sesuatu Strategi:
bahan grafi k kepada prosa menggunakan ayat ● Pembelajaran Kecerdasan
yang menarik dan gramatis. Pelbagai
● Pendekatan Tematik
Cadangan Aktiviti ● Pendekatan Didik

28
1. Guru meminta murid membaca dan memahami bahan Hibur
grafik yang terdapat dalam peta alir yang diberikan. ● Pembelajaran Masteri
2. Kemudian, guru meminta murid menulis sebuah cerita
dengan menggunakan ayat yang menarik dan gramatis Aktiviti PAK-21:
berdasarkan bahan grafik tersebut. ● Pasangan Berbual
D Seni Bahasa [M.S. 53] (Talk Partners)
DSKP: SK4.2; SP4.2.1 Menggunakan kiasan dan ● Cuba Teka (Guess It)
peribahasa dengan betul mengikut konteks.
Pendidikan Sivik:
Cadangan Aktiviti ● Nilai Teras – Kegembiraan

1. Guru meminta murid membaca petikan yang diberikan. i-THINK


2. Guru meminta murid melengkapkan petikan tersebut ● Peta Buih Berganda
dengan peribahasa yang betul.

E Tatabahasa [M.S. 54]


DSKP: SK5.5; SP5.5.1 Membina dan menukar struktur
ayat dengan betul dan tepat mengikut konteks.

Cadangan Aktiviti

1. Guru meminta murid membaca dan memahami


petikan yang diberikan.
2. Guru meminta murid menukarkan ayat susunan
biasa kepada ayat susunan songsang tanpa mengubah
maksud asalnya.

29
PRAKTIS PT3
TOPIK 1 Sistem Bahasa
● Praktis 8: Ayat
Cadangan Aktiviti
Bahagian A [M.S. 81]
1. Guru meminta murid meneliti segala maklumat yang terdapat dalam poster yang diberikan
dengan telitinya.
2. Guru meminta murid memahami setiap maklumat yang terdapat dalam poster tersebut.
3. Guru meminta murid menulis ulasan berdasarkan pemahaman murid tentang poster tersebut
yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan.
Cadangan Aktiviti
Bahagian B [M.S. 82]
1. Murid diminta untuk membaca arahan soalan dengan telitinya untuk mengenal pasti
kehendaknya.
2. Bagi soalan A, murid diminta meneliti struktur ayat bersusunan songsang.
3. Murid dikehendaki menulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan.
4. Bagi soalan B, murid dikehendaki meneliti kedua-dua ayat tunggal yang dikemukakan dan
menggabungkannya menjadi ayat majmuk.
TOPIK 2 Pemahaman
● Praktis 9 [M.S. 93]
Cadangan Aktiviti
1. Murid membaca dan memahami petikan cerpen tersebut.
2. Murid membaca dan memahami soalan pemahaman yang ditanyakan.
3. Murid menjawab semua soalan yang diberikan dengan tepatnya.
TOPIK 4 Ringkasan dan Ulasan
● Praktis 3 [M.S. 102]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca petikan yang diberikan dengan telitinya.
2. Guru meminta murid menulis sebuah ringkasan tentang punca-punca kemusnahan alam
sekitar.
3. Guru meminta murid menulis sebuah ringkasan yang panjangnya tidak melebihi 100 patah
perkataan.
● Praktis 7: Ulasan [M.S. 106]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid meneliti segala maklumat yang terdapat dalam poster yang diberikan
dengan telitinya.
2. Guru meminta murid memahami setiap maklumat yang terdapat dalam poster tersebut.
3. Guru meminta murid menulis ulasan berdasarkan pemahaman murid tentang poster tersebut
yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan.

TOPIK 6 Penulisan (Bahagian B)


● Praktis 9: Karangan Jenis Surat Kiriman Tidak Rasmi [M.S. 115]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca arahan dengan telitinya.
2. Guru meminta murid mengandaikan diri mahu membalas surat daripada kenalan yang ingin
mengetahui sebab-sebab golongan muda kurang berminat untuk menceburi bidang pertanian.
3. Guru meminta murid menulis surat tersebut selengkapnya.

TOPIK 7 Ujian Lisan (Ujian Mendengar)


● Praktis 1 [M.S. 117]

30
1. Murid dikehendaki mendengar maklumat atau petikan dengan telitinya.
2. Maklumat atau petikan akan diperdengarkan sebanyak dua kali.
3. Guru meminta murid membaca dan memahami soalan yang diberikan selama 20 saat.
4. Murid dikehendaki menulis jawapan pada kertas jawapan yang disediakan.
5. Murid diberi masa selama 10 saat untuk menyemak jawapan.

TEMA 13: PERINDUSTRIAN [Buku Teks: M.S. 158 – 172] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum

31
A Mendengar dan Bertutur [M.S. 55] Elemen Merentas Kurikulum
DSKP: SK1.4; SP1.4.1 Berbicara untuk menganalisis isu (EMK):
semasa yang didengar, ditonton atau dibaca dalam ● Keusahawanan
situasi tidak formal secara bertatasusila. ● Sains dan Teknologi
● Sukan
Cadangan Aktiviti ● Bahasa
1. Guru meminta seorang murid tampil di hadapan kelas
untuk membaca maklumat yang diberikan. Nilai Murni:
2. Kemudian, guru meminta murid-murid menganalisis ● Keberanian
maklumat tersebut. ● Rasional
● Kerjasama
B Mendengar dan Bertutur [M.S. 56] ● Keberanian
DSKP: SK1.8; SP1.8.2 Mengulas dan menyatakan ● Keyakinan
maklumat yang tersurat dan tersirat daripada sesuatu
bahan audio visual dengan kritis menggunakan ayat yang Kemahiran Berfikir (KB):
gramatis. ● Kemahiran Berfikir Kritis
● Kemahiran Berfikir Kreatif
Cadangan Aktiviti ● Menaakul

1. Guru meminta murid membaca dan memahami Kecerdasan Pelbagai (KP):


maklumat yang diberikan. ● Interpersonal
2. Kemudian, guru meminta murid menyatakan maklumat ● Verbal-linguistik
tersurat dan tersirat berdasarkan maklumat tersebut. ● Kinestatik

C Membaca [M.S. 57] KBAT:


DSKP: SK2.2; SP2.2.3 Membaca dan memahami serta ● Menilai
membuat ulasan keseluruhan maksud sesuatu bahan grafik. ● Menganalisis
● Mencipta
Cadangan Aktiviti
Strategi:
1. Guru meminta murid membaca dan memahami ● Pembelajaran Berasaskan
maklumat yang terdapat dalam bahan grafik yang Inkuiri
diberikan. ● Pembelajaran Koperatif
2. Kemudian, guru meminta murid membina ulasan ● Pendekatan Didik
daripada bahan grafik tersebut. Hibur
D Menulis [M.S. 58] ● Pembelajaran Masteri
DSKP SK3.6; SP3.6.1 Menulis dan mengadaptasi sesuatu
bahan prosa kepada pelbagai bentuk penulisan yang Aktiviti PAK-21:
baharu, betul, sesuai dan menarik. ● Kerusi Panas (Hot
Seat)
Cadangan Aktiviti
Pendidikan Sivik:
1. Guru meminta murid membaca dan memahami petikan ● Nilai Teras – Bertanggungjawab
prosa yang diberikan.
2. Guru meminta murid melengkapkan rangkap syair
berdasarkan maklumat yang terdapat dalam prosa
tersebut.

E. Tatabahasa [M.S. 59]


DSKP: SK5.5; SP5.5.1 Membina dan menukar struktur
ayat dengan betul dan tepat mengikut konteks.
Cadangan Aktiviti

1. Guru meminta murid membaca dan memahami

32
petikan yang diberikan.
2. Guru meminta murid menukarkan ayat aktif kepada
ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya.

PRAKTIS PT3
TOPIK 2 Pemahaman
● Praktis 1 [M.S. 85]
Cadangan Aktiviti
1. Murid membaca dan memahami maksud bagi setiap rangkap syair tersebut.
2. Murid membaca dan memahami soalan pemahaman yang ditanyakan.
3. Murid menjawab semua soalan yang diberikan dengan tepatnya.
● Praktis 7 [M.S. 91]
Cadangan Aktiviti
1. Murid membaca dan memahami bahan-bahan rangsangan yang diberikan.
2. Murid membaca dan memahami soalan pemahaman yang ditanyakan.
3. Murid menjawab soalan-soalan yang diberikan dengan tepatnya.

TOPIK 6 Penulisan (Bahagian B)


● Praktis 8: Karangan Jenis Berita [M.S. 115]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca arahan dengan telitinya.
2. Guru meminta murid mengandaikan diri sebagai wartawan. Murid diminta untuk
menulis berita tentang Pameran Halal Antarabangsa Malaysia (MIHAS) yang diadakan di ibu kota
dan telah berjaya melonjakkan Malaysia sebagai hab halal dunia.
3. Guru meminta murid menulis berita tersebut selengkapnya.

TEMA 14: EKONOMI MAPAN, NEGARA MAKMUR Minggu:


[Buku Teks: M.S. 173 – 185]

33
Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/
Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum

A Mendengar dan Bertutur [M.S. 60] Elemen Merentas Kurikulum


DSKP: SK1.5; SP1.5.1 Bersoal jawab untuk (EMK):
mencambahkan idea secara kritis dan bertatasusila. ● Keusahawanan
● Pendidikan Kewangan
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta beberapa orang murid tampil di hadapan Nilai Murni:
kelas. ● Kerjasama
2. Murid diminta mengadakan soal jawab dengan ● Kerajinan
menggunakan isi-isi penting yang diberikan. ● Berdikari
● Semangat Kemasyarakatan
B Menulis [M.S. 61]
DSKP: SK3.7; SP3.7.1 Mengedit dan menyunting ayat Kemahiran Berfikir (KB):
dalam pelbagai teks tanpa mengubah maksud asal. ● Kemahiran Berfikir Kreatif
● Kemahiran Berfikir Kritis
Cadangan Aktiviti ● Menaakul

1. Guru meminta murid membaca petikan yang diberikan. Kecerdasan Pelbagai (KP):
2. Guru meminta meminta murid mengedit kesalahan ● Interpersonal
ejaan, tanda baca, dan tatabahasa yang terdapat ● Verbal-linguistik
dalam bahan. ● Logik-matematik
3. Guru meminta murid membetulkan kesalahan tersebut
dengan menulis semula petikan tersebut. KBAT:
● Menganalisis
C Seni Bahasa [M.S. 62] ● Mencipta
DSKP: SK4.3; SP4.3.2 Menghasilkan puisi berdasarkan
bahan rangsangan yang sesuai menggunakan bahasa Strategi:
yang indah dan menarik. ● Pembelajaran Konstruktivisme
● Pembelajaran Koperatif
Cadangan Aktiviti ● Pendekatan Didik
Hibur
1. Guru meminta murid membaca dan memahami poster ● Penyelesaian Masalah
yang diberikan.
2. Guru menerangkan cara menghasilkan pantun dengan Aktiviti PAK-21:
memberikan perhatian terhadap aspek ● Fikir-Pasangan-Kongsi (Think-
pembayang, maksud pantun, dan rima. Pair-Share)
3. Kemudian, guru meminta murid membina empat
rangkap pantun berdasarkan maklumat yang terdapat Pendidikan Sivik:
dalam poster tersebut. ● Nilai Teras – Bertanggungjawab
D Tatabahasa [M.S. 63]
DSKP: SK5.5; SP5.5.1 Membina dan menukar struktur ayat
dengan betul dan tepat mengikut konteks.

Cadangan Aktiviti

1. Guru meminta murid membaca dan memahami petikan


dialog yang diberikan.
2. Guru meminta murid menukarkan ayat cakap ajuk yang
terdapat dalam petikan dialog tersebut kepada
ayat cakap pindah.

34
PRAKTIS PT3
TOPIK 2 Pemahaman
● Praktis 8 [M.S. 92]
Cadangan Aktiviti
1. Murid membaca dan memahami bahan-bahan rangsangan yang diberikan.
2. Murid membaca dan memahami soalan pemahaman yang ditanyakan.
3. Murid menjawab soalan-soalan yang diberikan dengan tepatnya.

TOPIK 4 Ringkasan dan Ulasan


● Topik 8 [M.S. 107]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid meneliti segala maklumat yang terdapat dalam bahan grafik yang diberikan
dengan telitinya.
2. Guru meminta murid memahami setiap maklumat yang terdapat dalam bahan grafik tersebut.
3. Guru meminta murid menulis ulasan berdasarkan pemahaman murid tentang bahan grafi k
tersebut yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan.

TOPIK 6 Penulisan (Bahagian B)


● Praktis 3: Karangan Jenis Dialog/Perbualan/Wawancara [M.S. 112]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca arahan dengan telitinya.
2. Guru meminta murid menyediakan teks wawancara tentang kenaikan harga barang.
5. Guru meminta murid menulis karangan tersebut selengkapnya.

TOPIK 7 Ujian Lisan (Ujian Mendengar) [M.S. 117]


● Praktis 2
● Praktis 3
Cadangan Aktiviti
1. Murid dikehendaki mendengar maklumat atau petikan dengan telitinya.
2. Maklumat atau petikan akan diperdengarkan sebanyak dua kali.
3. Guru meminta murid membaca dan memahami soalan yang diberikan selama 20 saat.
4. Murid dikehendaki menulis jawapan pada kertas jawapan yang disediakan.
5. Murid diberi masa selama 10 saat untuk menyemak jawapan.

35
TEMA 15: DESTINASI MISTERI [Buku Teks: M.S. 186 – 199] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum

A Mendengar dan Bertutur [M.S. 64] Elemen Merentas Kurikulum


DSKP: SK1.7; SP1.7.1 Berbincang tentang sesuatu (EMK):
perkara untuk menerima atau menolak pandangan secara ● Pelancongan
rasional dengan ayat yang gramatis dan bahasa yang ● Kebudayaan, Kesenian dan
santun. Estetika
● Kelestarian Alam Sekitar
Cadangan Aktiviti ● Bahasa
1. Guru meminta murid memperhatikan kalendar yang
diberikan. Nilai Murni:
2. Kemudian, guru memanggil beberapa orang murid ● Rasional
secara rawak untuk berbincang secara rasional untuk ● Menghargai
menerima atau menolak pandangan rakan berkenaan ● Kesyukuran
aktiviti yang terdapat dalam kalendar tersebut dengan ● Kasih Sayang
menggunakan ayat yang gramatis dan bahasa yang
santun. Kemahiran Berfikir (KB):
● Strategi Berfikir
B Mendengar dan Bertutur [M.S. 65]
● Kemahiran Berfikir Kritis
DSKP: SK1.8; SP1.8.1 Mengkritik secara membina tentang
● Menaakul
sesuatu isu kemasyarakatan dengan kritis dan jelas
menggunakan ayat yang gramatis.
Kecerdasan Pelbagai (KP):
● Interpersonal
Cadangan Aktiviti
● Intrapersonal
1. Guru meminta murid meneliti gambar-gambar yang ● Naturalis
diberikan. ● Verbal-linguistik
2. Guru meminta murid memberikan ulasan tentang
persoalan yang diberikan melalui perbincangan yang KBAT:
dijalankan di dalam kelas. ● Menilai
● Mencipta
C Membaca [M.S. 66]
Strategi:
DSKP: SK2.4; SP2.4.1 Membaca dan memahami serta
● Penyelesaian Masalah
mengemukakan pendapat yang rasional tentang
● Kajian Masa Depan
pelbagai bahan fiksyen dan bukan fiksyen.
● Kepelbagaian Sumber
dan Bahan
Cadangan Aktiviti
● Penyelesaian Masalah
1. Guru meminta murid membaca dan memahami petikan
yang diberikan. Aktiviti PAK-21:
2. Guru meminta murid memberikan pendapat yang ● Penulisan Pantas (Rocket Writing)
rasional tentang petikan tersebut.
Pendidikan Sivik:
D Menulis [M.S. 67] ● Nilai Teras – Kasih Sayang
DSKP: SK3.4; SP3.4.5 Menulis sesuatu penulisan dengan
wacana yang lengkap serta menggunakan bahasa i-THINK
yang gramatis dan kreatif. ● Peta Buih
Cadangan Aktiviti

1. Guru meminta murid membaca dan memahami bahan


rangsangan yang diberikan.

36
2. Guru meminta murid menulis sebuah rencana tentang
usaha-usaha untuk memajukan sektor pelancongan di
Malaysia.

E Tatabahasa [M.S 68]


DSKP: SK5.6; SP5.6.1 Menganalisis dan menggunakan
tatabahasa yang betul dalam ayat.

Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca dan memahami petikan
cerita yang diberikan.
2. Guru meminta murid menganalisis dan membetulkan
kesalahan bahasa yang terdapat dalam petikan cerita
tersebut.

PRAKTIS PT3
TOPIK 1 Sistem Bahasa
● Praktis 9: Mengedit Kesalahan Tatabahasa [M.S. 82]
Cadangan Aktiviti
1. Murid dikehendaki membaca arahan soalan dengan telitinya.
2. Murid meneliti dan memahami setiap ayat yang dikemukakan.
3. Bagi soalan A, murid diminta mengenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat dalam ayat dan
menulis jawapan pada ruang jawapan yang disediakan.
4. Bagi soalan B, murid diminta mengenal pasti kata yang salah ejaannya dalam petikan yang
dikemukakan dan menulis jawapan pada ruang yang disediakan.

TOPIK 2 Pemahaman
● Praktis 9 [M.S. 93]
Cadangan Aktiviti
1. Murid membaca dan memahami petikan cerpen tersebut.
2. Murid membaca dan memahami soalan pemahaman yang ditanyakan.
3. Murid menjawab semua soalan yang diberikan dengan tepatnya.

TOPIK 5 Penulisan (Bahagian A)


● Praktis 5 [M.S. 110]
Cadangan Aktiviti
1. Murid membaca arahan dengan telitinya.
2. Murid memahami maklumat yang disediakan.
3. Murid dikehendaki menjawab soalan tentang “Bercuti di Pulau Langkawi”. Gunakan maklumat
yang disediakan.
4. Murid menulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah
perkataan.

TOPIK 6 Penulisan (Bahagian B)


● Praktis 9: Karangan Jenis Surat Kiriman Tidak Rasmi [M.S. 115]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca arahan dengan telitinya.
2. Guru meminta murid mengandaikan diri yang mahu berkongsi pengalaman semasa
mengikuti rombongan melawat ke perkampungan masyarakat orang Asli.
4. Guru meminta murid menulis surat tersebut selengkapnya.

37
TEMA 16: MENCAPAI IMPIAN, MENUAI KEJAYAAN Minggu:
[Buku Teks: M.S. 200 – 214]

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum

A Mendengar dan Bertutur [M.S. 69] Elemen Merentas Kurikulum


DSKP: SK1.7; SP1.7.2 Berunding untuk membuat (EMK):
pertimbangan tentang sesuatu pilihan secara rasional ● Pendidikan Kewangan
menggunakan ayat yang gramatis dan bahasa yang ● Bahasa
santun.
Nilai Murni:
Cadangan Aktiviti ● Kerjasama
1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. ● Keberanian
2. Guru meminta murid membaca maklumat yang terdapat ● Keyakinan
pada bahan yang diberikan. ● Kegigihan
3. Guru meminta dua orang murid secara rawak tampil ke ● Rasional
hadapan kelas.
4. Guru meminta murid tersebut berunding secara rasional Kemahiran Berfikir (KB):
untuk membuat sesuatu pilihan secara ● Kemahiran Berfikir Kritis
rasional dengan menggunakan ayat yang gramatis dan ● Kajian Masa Depan
bahasa yang santun. ● Menjanakan Idea
● Menaakul
B Membaca [M.S. 70]
DSKP: SK2.4; SP2.4.1 Membaca dan memahami serta Kecerdasan Pelbagai (KP):
mengemukakan pendapat yang rasional tentang ● Interpersonal
pelbagai bahan fiksyen dan bukan fiksyen. ● Verbal-linguistik

Cadangan Aktiviti KBAT:


● Menganalisis
1. Guru meminta murid membaca teks petikan drama yang ● Menilai
diberikan. ● Mencipta
2. Kemudian, guru meminta murid mengemukakan
pendapat yang rasional tentang bahan yang diberikan. Strategi:
C Menulis [M.S. 71] ● Pendekatan Didik Hibur
DSKP: SK3.4; SP3.4.5 Menulis sesuatu penulisan dengan ● Kajian Masa Depan
wacana yang lengkap serta menggunakan bahasa ● Pembelajaran Kontekstual
yang gramatis dan kreatif.
Aktiviti PAK-21:
Cadangan Aktiviti ● Persembahan (Presentation)
● Peta Minda
1. Guru meminta murid membaca dan meneliti bahan
rangsangan yang diberikan.
2. Kemudian, guru meminta murid membina sebuah
karangan menggunakan bahan rangsangan tersebut.

38
D Tatabahasa [M.S. 72]
DSKP: SK5.6; SP5.6.1 Menganalisis dan menggunakan
tatabahasa yang betul dalam ayat.
Cadangan Aktiviti

1. Guru meminta murid membaca petikan iklan yang


diberikan.
2. Guru meminta murid mengedit kesalahan ejaan, tanda
baca, dan tatabahasa yang terdapat dalam bahan.
3. Guru meminta murid membetulkan kesalahan tersebut
dengan menyalin perkataan itu semula.

PRAKTIS PT3
TOPIK 2 Pemahaman
● Praktis 10 [M.S. 94]
Cadangan Aktiviti

1. Murid membaca dan memahami petikan drama tersebut.


2. Murid membaca dan memahami soalan pemahaman yang ditanyakan.
3. Murid menjawab semua soalan yang diberikan dengan tepatnya.

TOPIK 3 Novel
● Praktis 5 dan Praktis 6 [M.S. 99]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca arahan soalan dengan telitinya.
2. Guru meminta murid menjawab soalan Praktis 5 dan Parktis 6 yang diberikan berdasarkan
satu daripada novel yang telah dikaji oleh mereka di Tingkatan 3.
3. Guru meminta murid menjawab soalan Praktis 5 dengan menyatakan tiga contoh peristiwa
yang sesuai dikaitkan dengan nilai yang dinyatakan tersebut.
4. Guru meminta murid menjawab soalan Praktis 6 dengan menjelaskan tiga contoh peristiwa
yang sesuai dikaitkan dengan persoalan yang dinyatakan.

KERTAS MODEL PT3 [M.S 153 - 164]

39

Anda mungkin juga menyukai