Anda di halaman 1dari 25

Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Fiqh al-Tijarah: Suatu Sorotan Awal Perniagaan Islam


Secara Komprehensif

Ahmad Sufian Che Abdullah, Mohd Abd Wahab Fatoni Mohd Balwi dan
Suhaili Sarif
Jabatan Syariah dan Pengurusan
Akademi Pengajian Islam
Universiti Malaya

Abstrak

P erkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi moden telah


menjana pelbagai bentuk perniagaan dalam pelbagai bidang. Keperluan
kepada bentuk fiqh yang lebih menyentuh secara khusus tentang
perniagaan, strategi pemasaran dan pengurusan kewangan secara khusus
menjadi lebih ketara. Artikel ini cuba menyorot isu-isu perniagaan moden
serta keperluan terhadap fiqh al-tijarah yang lebih fokus kepada bidang
perniagaan secara lebih komprehensif. Jika fiqh al-muamalat lebih
menfokuskan tentang isu-isu muamalah dan akad dalam perniagaan, fiqh
al-tijarah yang cuba diutarakan oleh artikel ini lebih memberi penumpuan
kepada falsafah perniagaan menurut Islam, teknik pemasaran serta
kewangan, agar isu-isu perniagaan moden dapat dilihat secara lebih
terfokus dan menyeluruh. Bagaimanapun, artikel ini cuma menyentuh
beberapa isu perniagaan terkini sebagai satu sorotan awal terhadap
kepentingan fiqh al-tijarah untuk dikembangkan sebagai satu disiplin ilmu
Islam yang baru.

1
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

1.0 Pendahuluan
Dunia perniagaan masa kini sudah tidak terhad lagi kepada satu ruang
fizikal yang boleh menjadi tempat pertemuan antara penjual dan pembeli.
Pada zaman teknologi komunikasi, perniagaan secara dalam talian telah
meningkat menjadi begitu popular kerana kemudahan yang diberikan
melalui medium itu kepada manusia. Mereka tidak lagi perlu beratur
panjang di jalan raya, cukuplah dengan menekan butang serta memasukkan
kata laluan pengenalan diri untuk urusan pembayaran, juga memesan
barangan, seterusnya barangan akan tiba di pintu rumah masing-masing.

Pada masa yang sama, terdapat pelbagai bentuk perniagaan yang


ditawarkan menggunakan medium teknologi maklumat. Sistem jualan
berasaskan sistem matrik, autosurf, network business, perniagaan ebook
turut menjadi bidang perniagaan penting di dalam dunia internet. Selain itu,
perniagaan berasaskan pengiklanan melalui laman web juga menjadi
bidang perniagaan yang semakin popular. Perkembangan ini menuntut para
sarjana Islam agar tidak diam dalam melakukan penyelidikan, agar hukum
Islam tidak sekadar meliputi fiqh muamalah yang dikarang oleh ulama'
pada era klasik, tetapi turut menyelesaikan pelbagai masalah perniagaan
masa kini dan akan datang.

Justeru, untuk menyertai bidang perniagaan yang semakin berkembang


berikutan perkembangan teknologi yang begitu pesat, fiqh al-tijarah wajar
diperkenalkan bagi menangani isu-isu perniagaan dunia moden dengan
lebih fokus dan berkesan. Konsep-konsep pemasaran secara Islam,
penilaian bidang perniagaan secara komprehensif, serta implikasi
perniagaan terhadap sistem ekonomi masyarakat perlu diteliti berasaskan
konsep-konsep fiqh muamalah yang sedia ada, serta digabungkan dengan
falsafah perniagaan (al-tijarah) yang telah disediakan oleh ulama' terdahulu
akan membentuk satu lagi disiplin ilmu perniagaan yang lebih khusus.

2
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Fiqh al-tijarah bukan suatu perkara baru kerana ia merupakan cabang fiqh
muamalah yang lebih menumpukan kepada implikasi kontrak. Fiqh al-
tijarah yang cuba diperkenalkan ini ialah konsep hukum yang lebih
menyeluruh, yang bukan sahaja menumpukan kepada kontrak antara
penjual dan pembeli, tetapi turut menyentuh isu-isu strategi pemasaran,
pengurusan kewangan organisasi perniagaan dan pengurusan sumber
manusia agar ia selari dengan kehendak maqasid syariah Islam

2.0 Definisi
Al-Tijarah dijelaskan oleh Ibn Manzur adalah perkataan yang berasal
daripada tajara – yatjuru – tijarah yang memberi maksud urusan
pembelian dan penjualan.1 al-Quran menggunakan perkataan al-tijarah
sebagai enam kali untuk menggambarkan kepentingan perniagaan kepada
manusia. Bahkan Allah menyifatkan orang-orang yang membaca kitab
Allah (al-Quran), menunaikan solat, membelanjakan harta ke jalan Allah
ialah orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi.2 Selain
itu Allah juga menyifatkan amalan-amalan seperti yang disebut di atas
merupakan perniagaan yang boleh menyelamatkan manusia daripada api
neraka.3 Hal ini menggambarkan betapa pentingnya perniagaan kepada
manusia.

3.0 Kepentingan Perniagaan


Menurut Badr al-Din al-'Ayni dalam menghuraikan kitab Sahih al-Bukhari,
Imam al-Bukhari sengaja memasukkan bab berkenaan dengan perniagaan
iaitu Kitab al-Buyu‘ selepas bab-bab berkenaan dengan ibadah adalah
kerana kepentingan perniagaan itu sendiri berbanding topik lain seperti
perkahwinan, kekeluargaan dan jenayah. Menurutnya, terdapat ulama’

1
Ibn Manzur (t.t.), Lisan al-Arab. Kaherah: Dar al-Ma’arif, j. 5, h. 420
2
Surah Fatir: 29
3
Surah al-Saff: 10

3
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

berpandangan bahawa ramai manusia mampu untuk tidak berkahwin tetapi


semua manusia pastinya tidak akan terlepas daripada memasuki bidang
perniagaan, sama ada sebagai penjual atau pun pembeli.4

Bidang perniagaan merupakan amalan yang biasa masyarakat Arab


sebelum Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri adalah seorang ahli
perniagaan dan pernah menguruskan perniagaan janda hartawan Khadijah
r.a. sebelum baginda memperisterikannya.5 Bahkan antara para sahabat
yang masyhur sebagai ahli perniagaan yang berjaya ialah ‘Abd al-Rahman
bin ‘Awf r.a dan ‘Uthman bin al-Affan. Diceritakan dalam sebuah hadis
yang sahih, sebaik sahaja Abd al-Rahman dipersaudarakan oleh Rasulullah
dengan Sa‘ad bin al-Rabi‘, Sa‘ad telah menawarkan sejumlah harta kepada
Abd al-Rahman serta menawarkan isterinya untuk diperisterikan oleh Abd
Rahman (setelah diceraikan dan tamat tempoh ‘iddah), tetapi Abd al-
Rahman bin Awf telah menolak dengan baik serta meminta agar ditunjukan
kepadanya pasar di Madinah. Lalu ditunjukkan kepada beliau Pasar
Qaynuqa‘ yang merupakan pasar yang tersohor di Madinah dan pada ketika
itu dipelopori oleh orang Yahudi.6 Kisah ini menunjukkan bahawa sikap
ingin berdikari serta minat yang mendalam sahabat Rasulullah s.a.w itu
untuk menceburi dalam bidang perniagaan. Dan seperti yang diketahui
umum Abd al-Rahman bin Awf adalah menjadi sahabat yang terkaya di
kalangan para sahabat Rasulullah s.a.w.

Bidang perniagaan juga dianggap oleh para ulama’ sebagai bidang yang
paling afdal untuk diceburi. Sekali pun terdapat sedikit perbezaan antara
bidang yang paling utama; sama ada bidang perniagaan, pertanian atau pun

4
Lihat Badr al-Din, Abu Muhammad Mahmud Bin Ahmad al-‘Ayni (2001), ‘Umdah al-
Qari Syarh Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, juz. 11, h. 226.
5
Lihat Abu al-Fida’ Isma’il Ibn ‘Umar Ibn Kathir (1997), al-Bidayah wal al-Nihayah.
t.t.p: Dar Hajar, j. 3, h. 462.
6
Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Buyu‘, Bab Ma Ja’a Fi
Qawl Allahi Ta’ala, Fa’iza Qudiyah al-Salah Fantasyiru Fi, No. Hadis: 1907.

4
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

pembuatan. Namun mereka tetap bersetuju bahawa hasil yang terbaik


adalah hasil kerja yang diusahakan sendiri oleh seseorang manusia.7 Ini
adalah berasaskan hadis Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan oleh al-
Miqdam bahawa Rasulullah s.a.w berkata:

“Tidaklah seseorang itu makan daripada makanan yang lebih baik


daripada hasil apa yang diusahakan oleh tangannya sendiri.
Sesungguhnya Nabi Allah Dawud a.s. makan daripada hasil yang
diusahakan oleh tangannya sendiri.” 8

Perniagaan merupakan keperluan asas bagi sesuatu masyarakat yang telah


wujud sejak zaman berzaman lagi. Islam menganggap bidang ini adalah
satu perkara daruriyyat yang sangat penting untuk manusia. Justeru, Islam
tidak pernah mengharamkan sebagai aktiviti perniagaan bahkan
menggalakkan umatnya untuk menjadi seorang usahawan yang berdikari
serta boleh menghasilkan keuntungan yang seterusnya dapat
membelanjakan keuntungan tersebut pula ke jalan Allah.9

4.0 Beberapa Isu Hukum Dalam Perniagaan Islam


Sebelum membawa hadis berkenaan dengan kelebihan bekerja sendiri,
Imam al-Bukhari terlebih dahulu mengutarakan persoalan syubhah yang
perlu dielakkan oleh setiap orang yang terlibat dalam perniagaan. Beliau
seterusnya membawa hadis-hadis berkenaan dengan kecenderungan umat
akhir zaman untuk mengabaikan hasil usaha mereka sama ada haram atau
halal. Jelas di sini bahawa dalam menjalankan sesuatu aktiviti perniagaan,
setiap tindakan yang dilakukan bermula daripada proses pengumpulan

7
Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar (2001), Fath al-Bari Syarh Sahih Bukhari. Riyad: t.n.p, j. 4,
h. 356.
8
Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Buyu‘, Bab Kasb al-Rajul
Wa ‘Amaluhu Biyadihi, No. Hadis: 1930.
9
Ibrahim bin Musa al-Syatibi (2003), al-Muwafaqat fi Usul al-Syari ‘ah. Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, j. 2, h. 215

5
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

modal, penghasilan produk, aktiviti jualan serta pemasaran mestilah


dipantau secara terperinci agar unsur-unsur syubhah serta haram tidak
masuk ke dalam perniagaan yang dilakukan oleh seorang Islam.

Sebagai satu sorotan permulaan, fokus fiqh al-tijarah diberikan kepada


beberapa perkara perlu dijaga untuk menjamin perniagaan seorang Islam
berjalan di atas landasan yang betul secara komprehensif:

i. Falsafah sebenar perniagaan Islam


ii. Bidang perniagaan yang diceburi
iii. Isu kewangan yang tidak melibatkan riba dan perkara haram
iv. Strategi pemasaran yang melibatkan penipuan

Sekali pun Islam menggalakkan umatnya berniaga, tetapi Islam pada masa
yang sama memberikan panduan kepada manusia agar perniagaan yang
dilakukan adalah selaras dengan objektif sebenarnya iaitu untuk mencapai
al-falah iaitu kejayaan di dunia dan di akhirat.10 Untuk mencapai al-falah
iaitu kesinambungan keuntungan perniagaan di dunia dan akhirat, para
peniaga wajar berwaspada dengan lima isu tersebut.

5.0 Menghayati Falsafah Perniagaan Islam


Dalam falsafah Islam, perniagaan ialah satu kerja yang sangat terpuji yang
menghidupkan masyarakat. Aktiviti ini bukan sahaja dilakukan untuk
mendapatkan keuntungan, tetapi pada masa yang sama menunaikan
kewajipan sebagai anggota masyarakat Islam. Falsafah perniagaan Islam
adalah berasaskan kepada falsafah ekonomi Islam itu sendiri iaitu
perniagaan yang berasaskan kepada rabbani ataupun prinsip-prinsip

10
Lihat Ab Mumin Ab Ghani (2006), “Sistem Pengurusan Islam: Tinjauan Menyeluruh
Dari Aspek Konsep”, dalam Ab Mumin Ab Ghani, Fadillah Mansur (Ed), Dinamisme
Pengurusan Islam: Mengurus Kerja dan Modal Insan. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti
Malaya, h. 5.

6
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

ketuhanan.11 Dengan kata lain, apa-apa tindakan yang dilakukan oleh


seorang ahli perniagaan hendaklah akur dengan segala perintah Allah dan
tidak boleh lari daripada hukum yang ditetapkan oleh Allah. Menurut
Yusuf al-Qaradawi, asas kepada aktiviti perniagaan dan ekonomi Islam
mestilah bertunjangkan akidah Islam yang jernih. Dalam konsep Islam
juga, harta adalah merupakan amanah Allah kepada manusia dan manusia
adalah pemegang amanah Allah. Sekalipun setiap orang oleh mencari
keuntungan sebanyaknya, namun ia tertakluk kepada hukum yang telah
ditetapkan oleh Allah.

Falsafah perniagaan Islam ini dimanifestasikan oleh beberapa peraturan


yang telah ditetapkan oleh Allah. Di dalam al-Quran, Allah telah berfirman:

“Dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang


dagangan (yang baru tiba) atau (mendengar) sesuatu hiburan,
mereka bersurai (lalu pergi) kepadanya dengan meninggalkan
engkau berdiri (di atas mimbar berkhutbah). Katakanlah (wahai
Muhammad: Pahala, balasan) yang ada di sisi Allah, lebih baik
dari hiburan dan barang-barang dagangan itu dan Allah sebaik-
baik pemberi rezeki.”
[al-Jum‘ah: 11]

Dalam ayat di atas, Allah telah menempelak mereka yang mengutamakan


perniagaan sehingga mengabaikan kewajipan mendengar khutbah dan
menunaikan solat Jumaat, sedangkan yang memberikan rezeki kepada
mereka itu adalah Allah dan bukannya perniagaan itu sendiri. Secara lebih
luasnya, ayat ini menjelaskan bahawa segala urusan penting yang wujud
dalam dunia perniagaan tidak boleh dilakukan sehingga mengabaikan

11
Yusuf al-Qaradawi (1995), Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami,
Kaherah: Maktabah Wahbah, hh 29-31

7
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

kewajipan asas seperti sembahyang, bahkan kewajipan lain yang ditetapkan


oleh Allah. Diriwayatkan bahawa sahabat Rasulullah s.a.w, Abd al-Rahman
bin ‘Awf pernah membelanjakan kesemua harta keuntungan perniagaannya
kepada jalan Allah setelah beliau gagal untuk mendapat takbiratul ihram
secara berjemaah dengan Rasulullah s.a.w. Sekalipun Rasulullah s.a.w
tidak menyuruh umatnya meniru sikap tersebut, sekurang-kurangnya kisah
ini membuktikan bahawa nilai harta bagi seorang ahli korporat zaman
Rasulullah tidak dapat ditukar ganti dengan pelaksanaan ibadah kepada
Allah s.w.t.

Justeru, bidang perniagaan adalah salah satu usaha untuk menghidupkan


sistem sosial masyarakat itu sendiri tetapi pada masa yang sama Islam
membenarkan manusia mendapatkan keuntungan daripada perniagaan
mereka. Cuma cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan
perlulah melalui saluran yang betul juga. Allah juga tidak menyuruh
manusia berterusan beribadah sehingga mengabaikan usaha untuk mencari
segala kelebihan yang Allah kurniakan kepada manusia. Firman Allah:

“Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu


di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing) dan
carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta
ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam segala keadaan),
supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat”
[al-Jum‘ah: 10]

Selain daripada kewajipan asas manusia sebagai hamba Allah untuk


beribadah kepada Allah, manusia juga tidak terlepas daripada
tanggungjawab lain seperti menjaga hubungan sesama manusia serta
menjaga kebersihan alam persekitaran perniagaan mereka. Rasulullah ada
memberikan satu tip bagaimana untuk mempermudah rezeki serta

8
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

memberkatinya seperti mana sabda baginda s.a.w yang diriwayatkan oleh


Anas bin Malik r.a. bermaksud:

“Sesiapa yang sukakan dipermudah (diberkati) baginya rezeki


serta dipanjangkan (diberkati) baginya umur, hendaklah dia
menjalinkan silaturrahim” 12

Majoriti para pengkaji hadis menghuraikan maksud utama perkataan “al-


bast” yang digunakan oleh hadis ini adalah dipermudahkan rezeki melalui
berkat yang dianugerahkan oleh Allah. Keberkatan adalah unsur yang
paling penting bagi harta orang Islam. Tanpa keberkatan, harta dan umur
orang Islam tidak akan bernilai apa-apa sama ada di dunia mahu pun di
akhirat. Daripada hadis ini juga kita dapat memahami bahawa betapa
pentingnya menjaga hubungan silaturahim antara manusia dalam
menjalankan aktiviti perniagaan. Kewajipan menjaga hubungan sesama
manusia tidak boleh diabaikan sekalipun dalam usaha mengaut keuntungan.
Hubungan semasa manusia tidak terhad kepada sesama Islam sahaja, tetapi
seluruh anak Adam, tanpa mengira batas agama mahu pun bangsa
.
Tegasnya, falsafah perniagaan Islam adalah berpaksikan ibadah kepada
Allah serta untuk menjalinkan hubungan yang baik antara manusia dan
alam. Jika perkara asas itu diabaikan, perniagaan itu dianggap tidak
mendatangkan apa-apa keuntungan sekalipun keuntungan wang yang
diperoleh adalah banyak. Keuntungan wang adalah bukan menjadi
matlamat utama umat Islam. Ini kerana matlamat keuntungan duniawi
adalah sebenarnya sekadar wasilah sahaja untuk mencapai keuntungan
sebenar di akhirat nanti. Matlamat ini perlu dijadikan asas kepada
perniagaan. Sabda Rasulullah s.a.w dalam menerangkan kepentingan

12
Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Buyu‘, Bab Man Ahabba
al-Bastu Fi al-Rizq, No. Hadis: 1925.

9
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

penetapan matlamat bagi orang Islam seperti mana yang diriwayatkan oleh
‘Umar al-Khattab r.a.:

“Sesungguhnya kerja-kerja itu adalah bergantung kepada niatnya


(matlamat). Dan bagi setiap orang, apa yang diniatkannya.
Sesiapa yang hijrahnya (tindakannya) adalah untuk Allah dan
Rasulullah, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulullah,
atau jika kerana dunia, maka dia akan mendapatnya (sekadar
dunia sahaja), dan jika kerana wanita, dia akan menikahinya.
Maka hijrahnya (tindakannya) adalah mengikut apa yang menjadi
matlamatnya.”
[Muttafaq ‘Alayhi]

Sudah tentu wajib bagi setiap orang Islam untuk menetapkan matlamat
yang lebih jauh daripada sekadar mendapat keuntungan dunia sahaja.
Risiko di dunia ini kadang-kala tidak dapat diduga. Jika sekadar merancang
matlamat dunia tanpa merancang untuk akhirat, maka kerugian itu makin
berganda. Jika rugi di dunia tetapi selamat di akhirat, kerugian itu hanya
bersifat sementara. Namun adalah lebih baik merancang untuk mendapat
keuntungan untuk kedua-duanya, dunia dan akhirat. Itulah al-falah yang
menjadi falsafah kepada perniagaan menurut Islam.

6.0 Bidang Perniagaan Yang Produktif


Ruang perniagaan dalam Islam adalah tersangatlah luas. Bahkan segala
bentuk kewajipan yang ditentukan oleh Allah terhadap manusia membuka
peluang kepada manusia untuk menjalankan perniagaan sesama mereka.
Kewajipan sembahyang contohnya, membuka peluang kepada penjanaan
ilmu astronomi dalam menentukan waktu solat, arah kiblat, pakaian dan
seumpamanya. Maka peralatan astronomi seperti teleskop dan lain-lain
boleh diniagakan untuk mendapatkan keuntungan. Begitu juga ibadah

10
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

puasa yang mana jelas di Malaysia, bazar-bazar Ramadan telah menjana


ekonomi umat Islam. Ibadah haji juga menjana ekonomi bukan sahaja umat
Islam di Mekah, tetapi perniagaan pengangkutan air dan udara turut
menjadi medan perniagaan penting bagi umat Islam. Paling jelas ialah
ibadah zakat yang mana umat Islam yang tidak berharta sudah tentu tidak
dapat menunaikannya, sedang kaedah yang terbukti berkesan untuk
mendapatkan harta yang banyak adalah perniagaan.

Sekadar mengemukakan contoh-contoh bidang perniagaan secara terhad,


umat Islam sememangnya dibenarkan untuk mengutip segala apa yang
dikurniakan oleh Allah seperti maksud firman Allah dalam surah al-Jum‘ah
yang telah diutarakan sebelum ini. Namun begitu, demi kemaslahatan
masyarakat juga, Islam tidak membenarkan umat Islam melakukan
perniagaan barangan yang haram seperti arak dan perjudian. Begitu juga
perkara lain yang boleh merosakkan masyarakat seperti pelacuran dan
dadah. Sesetengah sarjana turut mengharamkan umat Islam berniaga rokok
setelah rokok difatwakan haram oleh majoriti ulama’ moden. Jelasnya,
perniagaan yang dibenarkan Islam ialah bidang perniagaan yang produktif
serta membantu masyarakat menjalankan kehidupan dengan sempurna.

Islam juga menetapkan bahawa ‘urf dan adat merupakan sumber penting
dalam Syariah Islam. Mana-mana hukum yang tidak ada dalilnya di dalam
al-Quran, maka ‘urf berperanan untuk menentukan sama ada baik atau
buruk sesuatu perniaagan. Justeru, mana-mana barangan yang diharamkan
oleh undang-undang tempatan, turut haram untuk diniagakan di sisi Islam13.
Hal ini kerana undang-undang tempatan biasanya diwujudkan untuk
menjaga ketenteraman masyarakat serta mengelakkan kemudaratan di

13
Lihat Ahmad Sufian Bin Che Abdullah (2007), “Pasaran Derivatif Dalam Sistem
Kewangan Islam di Malaysia: Analisis Berdasarkan al-‘Urf” (Disertasi Sarjana, Akademi
Pengajian Islam Universiti Malaya) h. 63.

11
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

dalam masyarakat. Hal ini adalah merupakan maksud utama Syariah Islam
itu sendiri. Perniagaan mercun, barangan yang diseludupi, barangan cetak
rompak, produk-produk yang tidak mendapat kelulusan Kementerian
Kesihatan dan lain-lain adalah contoh barangan yang diharamkan oleh
undang-undang tempatan. Mana secara automatik ia turut diharamkan
dalam Syariah Islam, selagi mana undang-undang itu tidak bercanggah
dengan mana-mana prinsip asas dalam Syariah Islam.

Dalam isu tertentu, seperti skim perniagaan internet, Swiss Cash contohnya
telah jelas diharamkan oleh undang-undang tempatan, tetapi pada suatu
ketika, sebelum fatwa belum dikeluarkan, terdapat golongan ‘agama’ yang
kononnya bergelar ‘ustaz’ cuba untuk mengharuskan program tersebut,
sedangkan ia jelas melanggar Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram
2001.

Begitu juga perniagaan berisiko tinggi seperti perniagaan mata wang asing
melalui Internet. National Future Association dan Suruhanjaya Niaga
Hadapan Komoditi dengan kerjasama FBI telah mendedahkan bahawa
sebilangan besar skim pelaburan wang asing dalam internet adalah
berbentuk scam, penipuan, berisiko tinggi dan menyalahi undang-undang.14
Maka tidak perlulah lagi sebarang usaha untuk mengharuskan perniagaan
bentuk ini sekalipun pada asalnya hukum bay‘ al-sarf yang dilakukan
secara spot dan tidak melibatkan niaga hadapan atau lock-in price adalah
harus.15 Namun begitu, perlulah difahami bahawa perniagaan pelaburan
mata wang asing melalui internet dan bay‘ al-sarf adalah suatu perkara
yang berbeza. Perniagaan tukaran wang asing yang wujud di Malaysia

14
Lihat National Future Association,
http://www.nfa.futures.org/compliance/forexInvestorAlert_020107.asp, 14 Oktober 2008.
15
Bay‘ al-Sarf ialah pertukaran wang dengan wang daripada jenis yang berbeza tetapi
disyaratkan dilakukan secara serentak tanpa ada apa-apa perbezaan. Lihat Mawsu’ah
Fiqhiyyah, j. 26, h. 350.

12
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

melalui bank-bank dan pengurup wang yang sah adalah tertakluk kepada
undang-undang, kawalan dan penyeliaan. Begitu juga kontrak pasaran mata
wang asing dunia yang terletak di bawah kawalan Suruhanjaya Sekuriti dan
Opsyen USA. Sekalipun urus niaga mata wang asing tersebut dilakukan
secara di luar bursa atau Over the counter (OTC)16, tetapi ia masih lagi
tertakluk kepada suruhanjaya tersebut. Berbeza dengan urus niaga mata
wang yang banyak ditawarkan di Internet yang majoritinya tidak
mempunyai sebarang penyeliaan dan kawalan. Perniagaan mata wang
sebetulnya adalah perniagaan yang berisiko tinggi dan kandungan risiko
yang begitu tinggi ini boleh disifatkan sebagai gharar fahisy.17 Sekalipun,
bagi sesetengah orang mendakwa bahawa perniagaan ini adalah bebas
daripada riba al-fadl kerana tiada urus naiga harapan dilakukan, tetapi
mereka masih lagi tidak bebas daripada gharar fahish kerana laman web
yang menjadi asas kepada perniagaan itu tidak dapat ditentukan lokasi
asalnya yang sebenar, bahkan tiada pula kawalan oleh pihak tertentu. Itu
belum lagi mengira risiko kerugian yang sangat-sangat tinggi dalam
perniagaan mata wang asing.

Bidang perniagaan yang sebenar ialah perniagaan yang berasaskan kepada


penghantaran barangan yang sebenarnya, dan bukan perniagaan yang
sekadar untuk mendapatkan keuntungan ‘atas angin’ semata-mata. Dalam

16
Kaedah urus niaga di lokasi secara over-the-counter atau (OTC) ini ialah kaedah yang
dilakukan tanpa diuruskan oleh mana-mana organisasi. Ertinya setiap peserta pasaran akan
saling berhubungan antara satu sama lain menggunakan kaedah-kaedah tertentu, tanpa
adanya suatu organisasi yang menguruskan kredit, pembayaran, piawai dan prosedur,
barangan dan seumpamanya./ Lihat Norton, Edgar A., Melicher, Ronald W. (2000),
Finance: Inroduction to Institution, Investments and Management. Ohio: South-Western
College Publishing, h. 357.
17
Gharar yang diharamkan oleh Syariah iaitu ketidakpastian yang menyebabkan risiko
yang terlalu tinggi dalam urus niaga atau dalam kontrak. Menurutnya, gharar jenis ini
terdapat banyak pula bentuk-bentuk urus niaga di bawahnya, termasuklah perjudian, jual
beli ikan di lautan, burung yang berterbangan dan semua urus niaga yang mengandungi
ketidakpastian dengan kadar yang tinggi yang boleh menyebabkan terdapatnya unsur
ketidakrelaan dalam mana-mana pihak. Gharar jenis ini dinamakan sebagai gharar fahisy.
Lihat Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Syawkani (1999), Nayl al-Awtar Syarh al-
Muntaqa al-Akhbar. Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, jld. 5, h. 150

13
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Islam, setiap keuntungan itu dinilai berasaskan risikonya. Justeru, perlu


dihayati oleh umat Islam bahawa tidak ada satu pun perniagaan di dunia ini
yang tidak mempunyai risiko. Para usahawan Muslim, tidak boleh
mengharapkan satu bentuk pendapatan pasif yang mana mereka akan
mendapat keuntungan yang tinggi tanpa mengharungi usaha yang gigih dan
mendepani risiko yang wujud. Risiko itu pula hendaklah bukanlah risiko
yang terlalu tinggi sehingga mencapai tahap ketidakpastian dalam urus
niaga, tetapi risiko yang realistik yang mana sudah jelas keputusan antara
usaha dan hasilnya.

7.0 Strategi Pemasaran Yang Tidak Menipu Pelanggan


Islam juga membenarkan kita menggunakan apa jua cara untuk menarik
perhatian pelanggan untuk membeli barangan yang dijual tetapi hendaklah
melalui cara yang betul. Hakikatnya Islam menggalakkan kreativiti dan
inovasi dalam setiap strategi yang dilakukan. Kebebasan ini telah
dinyatakan oleh Rasulullah s.a.w dalam sebuah hadis yang sahih
bermaksud:

“Kamu sebenarnya lebih tahu berkenaan dengan dunia kamu”18

Hadis ini menjelaskan bahawa Islam memberi kebebasan kepada umatnya


untuk melaksanakan urusan dunia mereka secara lebih kreatif, sesuai
dengan kehendak dan keperluan masyarakat.

Cara yang mengandungi unsur penipuan atau al-ghubn adalah haram di sisi
Islam. Mengiklankan produk yang berkualiti tinggi tetapi menjual produk
yang berkualiti rendah adalah jelas mencacatkan unsur iradah atau al-

18
Muslim Bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab al-Fada’il, Bab Wujub Imtithal Ma Qalahu
Sya’an Duna Ma Dhakarahu Min Ma’ayish al-Dunya, No Hadith, 4358.

14
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

taradi yang menjadi unsur penting dalam perniagaan. Firman Allah s.a.w di
dalam al-Quran yang bermaksud:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan


(gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang
salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan
perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara
kamu....”
[al-Nisa’: 29]

Ayat ini menjelaskan bahawa perniagaan yang dilakukan adalah atas dasar
sukarela antara kedua-dua pihak; penjual dan pelanggan. Faktor sukarela
ini adalah amat penting sehinggakan Imam al-Syafi‘i mewajibkan sighah
ijab dan qabul bagi mengesahkan bahawa wujudnya kerelaan kedua-dua
belah pihak yang berakad. Walau bagaimanapun, majoriti sarjana
berpandangan sighah ini adalah tidak wajib kerana tidak pernah pun
dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat baginda tetapi cukuplah dengan
apa-apa sahaja bukti kerelaan yang diiktiraf oleh kebiasaan masyarakat.19
Pandangan Imam al-Syafi‘i r.h adalah mungkin berasaskan kepada realiti
masyarakatnya ketika itu yang memerlukan sighah bagi mengatasi masalah
ketidakjelasan dalam pernyataan persetujuan terhadap akad.

Kerelaan kehendak dalam akad juga mungkin menjadi cacat sekiranya ia


dieksploitasi melalui kaedah-kaedah penipuan sehingga apa yang dihajati
oleh pelanggan akhirnya menemui kekecewaan akibat penipuan oleh
peniaga. Sekarang ini, banyak perniagaan yang dilakukan dengan
pembelian berasaskan kad kredit dengan mengeksploitasi kemudahan itu
untuk menjual berangan yang tidak diperlukan oleh pelanggan. Contohnya
promosi “kad diskaun” untuk percutian kerap kali menggunakan taktik
19
Ibn Quddamah al-Maqdisi (t.t.), al-Mughni. Riyad: Dar ‘Alam al-Kutub, j.6, h. 8.

15
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

yang sangat mengelirukan pelanggan. Kad Diskaun yang ditawarkan


sebenarnya tidak berguna apa-apa pun kepada pelanggan kerana terdapat
syarat-syarat yang begitu ketat dalam penggunaan kad tersebut. Bahkan
syarikat yang menawarkan kad tersebut mungkin bila-bila masa sahaja
boleh ditutup dan akhirnya kad yang mereka keluarkan itu tidak berfungsi
seperti yang diharapkan.

Begitu juga pemasaran secara paksaan seperti gores yang menang, yang
menghendaki para pelanggan membayar sejumlah wang tertentu setelah
menggores ‘kad cabutan bertuah’. Semua ini adalah perniagaan yang sangat
mengelirukan serta mempunyai unsur manipulasi dan eksploitasi yang jelas
bercanggah dengan prinsip perniagaan Islam.

Strategi perniagaan secara jualan langsung berbilang tingkat atau lebih


dikenali sebagai multilevel-marketing (MLM) juga perlu dilihat secara
lebih serius. Perniagaan yang menggunakan strategi pemasaran ini begitu
popular di kalangan masyarakat moden. Dengan bantuan sistem komputer
dan teknologi komunikasi, pelbagai bentuk skim MLM dengan nama yang
pelbagai seperti sistem matriks, pemasaran networking dan lain-lain lagi.
Hakikatnya, semua bentuk ini adalah diaspirasikan daripada skim piramid
yang ternyata memusnahkan ekonomi sesebuah masyarakat. Robert L.
FitzPatrick yang menulis tentang False Profit cuba membuktikan bahawa
skim MLM adalah jelas merugikan ekonomi masyarakat serta merupakan
salah satu bentuk ‘skim piramid yang halal’. Bagi beliau, MLM tidak lebih
daripada bertujuan untuk sekadar memperkaya golongan atasan sahaja serta
20
meningkatkan harga sesuatu barangan yang dijual. Berasaskan falsafah
Islam, skim MLM ternyata bukanlah satu perniagaan yang produktif kerana
barangan yang cuba dipasarkan itu bukanlah lebih tertumpu kepada
barangan sahaja, tetapi lebih menumpukan kepada berapa banyak ahli yang
20
False Profit, http://www.falseprofits.com/IsMLMLegal.html, 14 Oktober 2008.

16
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

boleh direkrut. Jelas, ia merupakan sterategi yang sangat mengelirukan.


Hasil pendapatan yang diperoleh adalah bukan semata-mata kerana
barangan yang dijual, tetapi kerana ‘downline’ yang berbentuk piramid
yang semakin berkembang sehingga suatu tahap yang tidak dipastikan.

Sudah tentu tidak ada satu dalil yang jelas untuk mengharamkan strategi
pemasaran jenis ini tetapi apa yang jelas ialah pendapatan yang diusahakan
oleh orang yang berada di tingkat bawah adalah tidak patut untuk dinikmati
oleh orang yang berada di tingkat atas berasaskan firman Allah s.w.t:

“Dan sesungguhnya tidak boleh seseorang insan itu mendapat


hasil kecuali apa yang diusahakan olehnya.”
[al-Najm: 39]

Selain dalil tersebut, unsur kerelaan yang perlu wujud antara dua pihak
yang berakad dalam perniagaan jenis ini juga boleh dipertikaikan. Hal ini
kerana terdapat dua perkara yang menjadi niat pelanggan, sama ada semata-
mata untuk mendapatkan barangan, ataupun untuk mendapatkan
keuntungan setelah mendapatkan seramai mungkin ahli di bawahnya.
Sistem MLM ini juga terdedah kepada eksploitasi oleh mereka yang
menganjurkan skim cepat kaya dengan mengadakan pelbagai ‘barangan
yang berupa ilusi’ tetapi sebenarnya adalah menganjurkan skim piramid
yang merosakkan masyarakat. Atas dasar itu, strategi pemasaran secara
MLM adalah patut dielakkan oleh usahawan Muslim kerana perniagaan ini
bukanlah perniagaan yang sebenarnya. Ia lebih kepada suatu sistem
mengaut kekayaan berbanding memperdagangkan barangan secara
produktif dalam masyarakat.

Selain itu, strategi promosi dalam pemasaran juga perlulah mengambil kira
sensitiviti sesuatu masyarakat kerana ‘urf masyarakat hendaklah dihormati.

17
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Adalah haram bagi umat Islam untuk menyakiti hati sesiapa pun sama ada
dengan lidah mahupun perbuatan. Justeru, dalam usaha mempromosi
barangan, perasaan orang lain hendaklah diambil kira, tidak kira apa jua
agamanya sekalipun. Sabda Rasulullah s.a.w daripada Jabir:

“Seorang Islam ialah mereka yang menyelamatkan orang Islam


yang lain daripada diperlakukan oleh lidahnya atau tangannya”21

Begitu juga dengan promosi yang mengeksploitasi perkara tertentu seperti


wanita, atau menggunakan ayat-ayat Allah untuk tujuan perniagaan yang
murah, adalah haram di sisi Islam.

Dalam strategi harga, umat Islam sebenarnya diberi kebebasan untuk


meletakan sebarang harga, asalkan caranya tidak berbentuk penipuan dan
memuaskan hati semua pihak. Strategi harga ini adalah sangat bergantung
kepada kemahiran perniagaan yang dimiliki oleh seseorang usahawan.
Dalam sebuah hadis, diceritakan bahawa seorang sahabat Rasulullah telah
membeli seekor unta dengan harga satu dinar, kemudian dia berjaya
menjualnya dengan harga dua dinar. Jika diperhatikan seolah-olah harga
yang dijual adalah sekali ganda berbanding harga kos, tetapi Rasulullah
tidak pula melarang sahabat tersebut daripada berbuat demikian. Apa yang
penting adalah sikap jujur dalam berurus niaga serta mahir dalam selok-
belok dan tawar menawar antara peniaga dan pembeli. Hal ini boleh
dikatakan termasuk dalam kategori isu dunia yang diserahkan oleh
Rasulullah kepada masyarakatnya. Namun keterlaluan dalam meletakkan
harga sehingga menzalimi masyarakat adalah tidak digalakkan oleh Islam.

21
Lihat Muslim Bin Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab al-Iman, Bab Bayan Tafadul al-Islam Wa
Ayyi Umurhi Afdal, No. Hadis 58.

18
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Konsep perniagaan jujur juga telah dijelaskan oleh Allah di dalam al-Quran
melalui firman Allah:

“Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang (dalam


timbangan dan sukatan), Iaitu mereka yang apabila menerima
sukatan (gantang cupak) dari orang lain mereka mengambilnya
dengan cukup, Dan (sebaliknya) apabila mereka menyukat atau
menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”
[al-Mutaffifin: 1-3]

8.0 Isu Kewangan Yang Tidak Melibatkan Unsur Riba dan Haram
Wang adalah sumber dan matlamat utama dalam bidang perniagaan. Wang
dilaburkan berserta dengan usaha untuk mendapatkan wang yang lebih
banyak yang berupa keuntungan. Harta keuntungan hasil perniagaan ini
disifatkan oleh Allah sebagai salah satu daripada kecenderungan utama
manusia untuk memperolehnya. Firman Allah s.w.t:

Maksudnya: “Dihiaskan (dan dijadikan indah) kepada manusia:


Kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu
perempuan-perempuan dan anak-pinak; harta benda yang banyak
bertimbun-timbun, dari emas dan perak; kuda peliharaan yang
bertanda lagi terlatih dan binatang-binatang ternak serta kebun-
kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia
dan (ingatlah), pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-
baiknya (iaitu Syurga).”

Islam, bagaimanapun, mengawal kehendak manusia terhadap wang melalui


batas-batas yang ditetapkan serta melalui pensyaratan zakat dan sedekah
agar kecenderungan itu dapat dikawal seterusnya boleh mengelakkan
manusia melakukan kerosakan demi mendapatkan wang.

19
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Dalam melakukan transaksi kewangan, urus niaga melalui sistem riba


adalah amat dimusuhi oleh Islam. Allah telah secara jelas telah
mengisytiharkan perang terhadap golongan yang suka mengamalkan riba
dalam transaksi kewangan mereka. Firman Allah s.w.t bermaksud:

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat


berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk
Syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu.
Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: Bahawa
sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. Padahal
Allah telah menghalalkan berjual beli (berniaga) dan
mengharamkan riba. Oleh itu sesiapa yang telah sampai
kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu dia berhenti
(dari mengambil riba), maka apa yang telah diambilnya dahulu
(sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya dan
perkaranya terserahlah kepada Allah dan sesiapa yang
mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka mereka
itulah ahli Neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah susutkan
(kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil) riba dan Dia
pula mengembangkan (berkat harta yang dikeluarkan) sedekah-
sedekah dan zakatnya. Dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap
orang yang kekal terus dalam kekufuran dan selalu melakukan
dosa”
[al-Baqarah: 275-276]

Seperti yang telah ditegaskan sebelum ini, para sarjana secara bersepakat
menganggap bahawa sebarang nilai tambahan berasaskan kontrak hutang
adalah dianggap riba yang diharamkan oleh Allah, tidak kira nilai itu kecil
atau besar. Berbeza dengan kontrak jual beli, pertambahan yang berlaku
adalah dianggap keuntungan yang diharuskan oleh Islam. Menurut sarjana

20
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Usul Fiqh tema utama ayat yang disebutkan di atas bukan sahaja untuk
mengharamkan riba, tetapi untuk membezakan hukum dan implikasi antara
dua kontrak, riba dan jual beli. Hal ini kerana, menurut sarjana Usul Fiqh,
pengharaman riba telah diketahui oleh ayat sebelum turunnya ayat ini, dan
ayat 275 adalah bertujuan untuk membezakan antara dua kontrak itu sahaja.
22

Hampir semua para sarjana bersetuju bahawa kadar bunga atau faedah
pinjaman adalah sama seratus peratus dengan riba yang dimaksudkan oleh
al-Quran. Walau bagaimanapun, terdapat juga pandangan yang mengatakan
riba yang diharamkan oleh al-Quran ialah lebihan ke atas pinjaman tidak
produktif sebagaimana yang berlaku pada zaman jahiliah, tetapi pandangan
ini ditolak dan tidak mempunyai asas sama sekali.23

Selain daripada riba yang terhasil daripada kontrak hutang seperti yang
telah jelaskan, terdapat juga riba yang diharamkan kerana berlakunya
pertambahan nilai bayaran akibat pertukaran barang-barang ribawi. Riba
jenis ini termaktub pengharamannya di dalam sebuah hadis yang sahih,
yang mana Rasulullah s.a.w telah bersabda:

Maksudnya: “Daripada `Ubadah bin al-Samit katanya,


Rasulullah s.a.w bersabda: Emas dengan emas, perak
dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan
barli, tamar dengan tamar, garam dengan garam
(sekiranya berlaku pertukaran, maka hendaklah) sama
jenisnya, sama sukatannya dan berlaku secara tunai
(spot). Walau bagaimanapun, sekiranya berbeza antara

22
Lihat Muh}ammad Fath}i al-Durayni (1997), al-Manahij al-Usuliyyah fi al-Ijtihad bi al-
Ra’yi fi al-Tasyri` al-Islami. Cet. Kedua. Beirut: Muassasat al-Risalah, h. 67.
23
Lihat Ab. Mumin Hj. Ab Ghani (1999) Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya
di Malaysia. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, h. 217.

21
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

barangan tadi, maka berjual belilah kamu seperti yang


kamu semua kehendaki jika ia adalah jualan tunai.” 24

Sebenarnya menjelaskan bahawa riba boleh berlaku dalam dua bentuk: 25


i. Riba al-Nasi’ah
ii. Riba al-Fadl

Riba al-Nasi’ah ialah riba atau lebihan bayaran yang terhasil akibat
melambatkan bayaran atau dengan kata lain, lebihan ke atas bayaran
hutang. Menurut sarjana, riba ini adalah riba yang paling utama diamalkan
pada zaman Jahiliah, dan riba jenis inilah yang dimaksudkan oleh ayat al-
Quran26. Namun begitu, berasakan hadis tadi, sekiranya emas dan emas
ditukar tetapi pada tempoh yang berlainan, maka perbezaan masa ini boleh
menjejaskan nilai harga emas itu sendiri, justeru lebihan bayaran boleh
berlaku akibat berlakunya kelewatan dalam pembayaran juga dianggap
sebagai riba al-nasi’ah. Hadis tadi juga menjelaskan bahawa riba boleh
berlaku secara al-fadl iaitu lebihan yang terhasil akibat perbezaan dua jenis
atau emas yang berkualiti berbeza, contohnya, emas yang lebih mahal
dengan emas lebih murah. Lebihan ini juga diharamkan oleh Islam.

Daripada penjelasan berkenaan riba secara ringkas di atas, jelas betapa


penting para usahawan Muslim mengelakkan diri daripada melibatkan diri
daripada riba. Namun dewasa ini terdapat kecenderungan sebahagian
masyarakat untuk melibatkan diri ke dalam kontrak yang memberikan
pulangan yang berupa peratusan tetap yang dikira berasaskan kepada modal
yang disumbangkan. Kontrak jenis ini adalah jelas riba yang diharamkan

24
Lihat Muslim bin al-Hajjaj (1998), Sahih Muslim. Kitab al-Musaqah, Bab al-Sarf wa
Bay` al-Dhahab bi al-Wariq Naqdan, No. 2970.
25
Lihat Ziaul Haque (1995), Riba: The Moral Economy of Usury, Interest and Profit.
Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co, h 62.
26
Lihat Ibid.

22
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

oleh Syariah Islam. Sebagai contoh, A berjanji dengan B sekiranya B


memberikan modal RM10000 kepadanya untuk membiayai perniagaannya.
Untuk tempoh dua tahun, A akan memberikan pulangan sebanyak 8%
sebulan sepanjang waktu tersebut. Ini bermakna dalam tempoh dua tahun,
B akan mendapat RM19200, untung RM9200 berbanding modal asalnya.
Perjanjian sebegini adalah jelas merupakan riba yang diharamkan oleh
Islam. Sekiranya A ingin mendapatkan modal daripada B, B wajar
memberikan pembiayaan secara qard hasan iaitu pinjaman tanpa faedah
ataupun B boleh menyertai perniagaan tersebut secara perkongsian untung
rugi (sama ada al-musyarakah atau al-mudarabah), yang mana peratusan
dikira berdasarkan keuntungan yang diperoleh, bukan kepada modal yang
dilaburkan. Sekiranya rugi maka B turut menanggung kerugian modal.
Selain cara itu, B juga boleh membiayai kos barangan yang ingin dibeli
oleh A dan menjualnya dengan harga bercampur keuntungan secara
ansuran kepada A, melalui kontrak al-murabahah dan bay‘ al-taqsit. B
turut boleh menggunakan cara al-ijarah dengan membeli barangan yang
diperlukan oleh A dan menyewakannya. Pemilihan kontrak pembiayaan ini
adalah berasaskan kepada apa yang ingin dibiayai oleh perniagaan tersebut.

Sekiranya memerlukan pembiayaan itu layak dipohon daripada institusi


kewangan, terdapat pelbagai institusi kewangan di Malaysia yang
menawarkan pinjaman perniagaan berlandaskan Islam. Ini boleh
menjauhkan para peniaga daripada melakukan urus niaga riba.

Islam bagaimanapun mengharuskan jualan barangan secara dua harga, iaitu


harga tunai yang lebih murah, manakala harga untuk pembelian ansuran
adalah lebih mahal. Majoriti para sarjana mengharuskan urus niaga ini
kerana harga itu telah ditetapkan lebih awal daripada kontrak. Namun
sekiranya harga kedua itu diletakkan setelah kontrak berlaku, maka itu
adalah termasuk dalam ketegori riba. Contohnya A menjual barangan

23
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

dengan harga RM1000 kepada B dengan pembayaran selama seminggu.


Akibat lewat daripada seminggu maka A menaikan harga kepada RM1200.
Keadaan ini telah menjadikan kontrak tersebut sebagai riba. Hal akan
berbeza sekiranya A terlebih awal menyatakan pembelian secara ansuran
adalah RM1200 dan pembelian tunai adalah RM1000 lantas B memilih
pembelian mana yang sesuai untuk kemampuan dirinya.

Selain daripada unsur riba, unsur-unsur haram lain yang melibatkan


kewangan perlu juga dielakkan. Bahkan unsur-unsur ketelusan dan audit
kewangan yang baik adalah amat digalakkan oleh Islam. Dalam ayat yang
paling panjang di dalam al-Quran iaitu ayat 286 surah al-Baqarah, Allah
memerintahkan agar urus niaga hutang agar ditulis dan disaksikan oleh dua
saksi yang boleh diharapkan berkenaan dengan urus niaga kewangan. Hal
ini membuktikan bahawa pengurusan perakaunan dan audit yang telus
wajar dilakukan agar pengurusan yang melibatkan kewangan dapat
dilicinkan demi mengelakkan daripada menggunakan harta yang haram
atau menzalimi manusia lain akibat tiada catatan yang baik. Sebarang
pertikaian juga dapat dielakkan dengan adanya rekod yang baik serta boleh
disemak apabila diperlukan.

9.0 Kesimpulan
Apa yang diutarakan dalam artikel ini adalah satu sorotan awal yang
menyentuh hanya beberapa isu dalam perniagaan. Pelbagai lagi isu yang
perlu dianalisis secara lebih kritikal dan analitis berasaskan kepada sumber
khazanah fiqh muamalah klasik dengan menjalinkan idea-idea perniagaan
moden. Suatu perkara yang perlu difahami, fiqh al-tijarah bukan sekadar
perbincangan tentang hukum agama dalam perniagaan, tetapi lebih
daripada itu, menjadikan sumber al-Quran dan sunnah Rasulullah sebagai
inspirasi dalam menghasilkan strategi-strategi perniagaan moden yang
mampu diaplikasi tidak kira oleh usahawan peringkat awal mahupun sektor

24
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

korporat. Isu-isu lain seperti etika, pengurusan maklumat organisasi,


tanggungjawab sosial perniagaan dan pengurusan kewangan berhemat
boleh disorot berasaskan sumber daripada al-Quran. Contohnya al-Quran,
melalui surah al-Hujurat, secara jelas memberikan panduan tentang
pengurusan komunikasi dalam organisasi. Rahsia mukjizat al-Quran
ternyata lebih jelas jika apa yang ditulis oleh sarjana silam diterjemahkan
dalam bentuk praktis oleh organisasi perniagaan.

25

Anda mungkin juga menyukai