Anda di halaman 1dari 18

Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Keberkatan dalam Perniagaan: Menjana Keutuhan


Keusahawanan dan Kepenggunaan Islam

Ros Hasri Ahmad, Siti Masnah Saringat, Noor Azrin Zainuddin dan
Basaruddin Shah Basri

Abstrak

B esarnya sumbangan perniagaan dalam kehidupan seorang muslim


telah dinyatakan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadisnya yang
diriwayatkan oleh Bukhari bermaksud: Didorong atas kamu adalah
perniagaan kerana di dalamnya ialah sembilan persepuluh daripada
rezeki. Kesungguhan untuk mengalakkan umat Islam menyertai bidang
perniagaan ini telah ditekankan dalam surah al-Jumu’ah ayat 109 yang
bermaksud: Apabila telah ditunaikan sembahyang (pada hari Jumaat)
maka bertebarlah kamu dimuka bumi, dan carilah kurnia Allah dan
ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Bidang
perniagaan atau muamalat ini pula secara umumnya melibatkan dua
aspek yang pertama hubungan mereka yang terlibat dalam bidang ini
dengan penciptanya (hablumminallah) dalam mencari balasan yang baik
di akhirat di atas amalan perniagaan yang jujur dan amanah sewaktu
mereka hidup di dunia. Hubungan sesama insan (hablumminannas) pula
melibatkan peniaga berkenaan mencari ganjaran kesenangan di dunia
melalui menyempurnakan keperluan manusia di sekelilingnya dan dalam
masa yang sama mendapat keuntungan dalam bentuk kebendaan untuk
mengisi keperluan kehidupan seharian. Pada kebiasaannya apabila
berbicara mengenai perniagaan biasanya penumpuan diberikan kepada
kemampuan individu untuk menjana keuntungan berteraskan kepada
aspek kebendaan dan keduniaan. Keinginan untuk menyertai kegiatan ini
pula didorong oleh peluang untuk memperolehi kekayaan yang lebih
berbanding bidang lain. Dorongan ini adakalanya mampu mengaburi
mata dan fikiran insan menyebabkan mereka sanggup melakukan apa
sahaja tanpa mengira halal dan haram. Di sini terletaknya istilah yang
dinamakan ‘keberkatan’, ianya tidak dapat dijelaskan namun kita dapat
merasainya dan kita mengetahui bahawa apa yang kita perolehi
daripada aktiviti perniagaan tersebut diberikan ‘keberkatan’ ataupun
disebaliknya daripada Allah s.w.t.

1
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

1.0 Pendahuluan

Manusia dianugerahkan keinginan yang pelbagai namun kemampuan dari


sudut tenaga dan masa menjadi batasan terhadap perkara yang
diingininya tidak dapat dipenuhi. Menyedari keterbatasan ini maka
perniagaan menjadi medan untuk menyempurnakan keinginan tersebut
(Mustafa Daud, 1995).

Menurut Barjoyai Bardai dan Mohd Fairuz Md Salleh (1998) sebagai


seorang muslim kita perlu melihat perniagaan itu sebagai satu amanah
bagi memuaskan hati kehendak pengguna. Jika di dalam hati kita
mempunyai sifat bertanggungjawab maka misi hidup kita menjadi amat
jelas. Kita boleh meletakkan usaha dalam bidang perniagaan sebagai
ibadah untuk kehidupan di dunia dan juga sebagai pelaburan untuk hari
akhirat.

Untuk melibatkan diri dalam perniagaan, niat menjadi asas dalam


melakukan sesuatu pekerjaan di mana ianya mesti dimulakan dengan niat
yang baik agar dapat menghasilkan natijah yang baik di penghujungnya.
Sesungguhnya Allah s.w.t. akan meletakkan kedudukan yang tinggi serta
kemuliaan kepada mereka yang melibatkan diri dalam perniagaan
sekiranya mereka bertakwa, jujur dan amanah dalam amalan
perniagaannya (Jaafar Salleh, 2001).

2.0 Perniagaan
Pada kebiasaannya bidang perniagaan ini dikaitkan kemampuan untuk
menjadi kaya melalui tindakan berusaha sendiri tanpa bergantung kepada
orang lain untuk mendapatkan gaji bulanan. Balasan daripada sikap
berdikari ini dinamakan sebagai keuntungan hasil daripada proses
jualbeli yang dilakukan dengan pelanggan.

2
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Melibatkan diri dalam bidang perniagaan juga memerlukan individu


berkenaan bersedia untuk berhadapan dengan cabarannya. Risiko
daripada tindakan melibatkan diri dalam bidang ini adalah sama ada
berjaya ataupun gagal. Jika berjaya ia akan memperolehi keuntungan
sebaliknya jika gagal maka individu berkenaan perlu menanggung
kerugian.

Abu Bakar Hamed et. al. (1996) menjelaskan bahawa kejayaan mereka
yang melibatkan diri dalam perniagaan ini bukanlah boleh diperolehi
secara mudah dan tiba-tiba, sebaliknya ia memerlukan kesungguhan
berserta motivasi dan disiplin diri yang tinggi. Peniaga perlu mencari
sebanyak mungkin pengalaman di dalam bidang ini dan sentiasa berusaha
untuk melengkapkan diri dengan ilmu pengurusan perniagaan.

Dalam perniagaan biasanya terdiri daripada dua pihak iaitu


peniaga/penjual dan pelanggan/pembeli. Peniaga akan membeli dan
menjual barangan atau perkhidmatan dengan tujuan untuk mendapat
keuntungan. Untuk itu keuntungan yang diperolehinya perlu berpatutan
dengan modal yang telah dikeluarkan oleh peniaga (Zaidatol Akmaliah
Lope Pihie dan Habibah Elias, 1997).

Madura (2007) pula berpendapat bahawa perniagaan ditubuhkan


bertujuan untuk memenuhi kehendak pelanggan dengan menawarkan
produk atau perkhidmatan. Pengusaha perlu cekap untuk melihat peluang
yang ada dengan menyediakan produk atau perkhidmatan yang belum
dikeluarkan oleh firma lain. Dipihak pengusaha, keuntungan adalah
ganjaran kepada usaha yang telah dicurahkan untuk memenuhi kehendak
dan kemahuan para pelanggannya.

Pandangan yang hampir serupa juga telah disaran oleh Abu Bakar Hamed
et. al. (1996) di mana perniagaan merupakan sebarang aktiviti yang
dijalankan untuk memuaskan keperluan dan kehendak pelanggan dengan
3
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

menyediakan barangan atau perkhidmatan yang melibatkan pertukaran


nilai bagi mendapatkan keuntungan.

Kesimpulan yang boleh dirangkumkan di sini berkaitan perniagaan


adalah ianya melibatkan hubungan di antara penjual dan pembeli di mana
hubungan ini berlangsung melalui satu proses yang dinamakan sebagai
jualbeli. Melalui proses juabeli ini, pihak pembeli dapat memenuhi
keperluan sehariannya manakala pihak penjual pula akan memperolehi
keuntungan.

3.0 Matlamat Perniagaan


Menurut Megginson et. al. (2006), terdapat empat faktor yang menjadi
matlamat bagi individu menceburi bidang perniagaan iaitu ingin
mencapai kebebasan, memperolehi pendapatan yang lebih besar,
menyediakan peluang pekerjaan ataupun menyediakan
barangan/perkhidmatan yang tidak di tawarkan oleh mana-mana pihak.

Longenecker et. al. (2006) menegaskan bahawa, penglibatan individu


dalam bidang perniagaan disebabkan oleh ganjaran yang bakal diterima
dari sudut kepuasan peribadi di mana perniagaan mampu menjana
keuntungan yang berlipat kali ganda, bebas membuat segala keputusan
kerana kita merupakan pemilik perniagaan berkenaan berbanding dengan
bekerja makan gaji, menikmati kepuasan secara peribadi kerana segala
yang diusahakan akan menjadi milik sendiri dan akhirnya kepuasan dari
sudut memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat.

Begitu juga dengan Zimererer dan Scarborough (1998) yang


berpandangan bahawa, mereka yang menceburi bidang perniagaan ini
akan mampu mencapai matlamat yang diingini dalam kehidupan. Di
antaranya adalah mampu untuk mengawal jalan hidup sendiri, boleh
mencipta perbezaan berbanding dengan orang lain, berupaya
menggunakan potensi diri dengan sepenuhnya, berpeluang mengaut
4
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

keuntungan sebanyak yang mungkin, berpeluang menyumbang kepada


masyarakat dan dalam masa yang sama mereka akan menghargai
sumbangan tersebut dan akhir sekali kita boleh melaksanakan perkara
yang kita suka dalam hidup ini.

Zaharuddin Yahya (1995) berpendapat menceburi bidang perniagaan


dapat membantu individu merealisasikan segala impiannya, meringankan
bebanan pihak lain, dapat menyumbang kepada agama, bangsa dan
negara. Selain dari itu juga, sebagai pembina empayar perniagaan yang
boleh diwariskan kepada keturunannya.

Motif seseorang yang terlibat dalam perniagaan menurut Wan Liz Ozman
Wan Omar dan Sulzari Mohamed (2002) menjadi faktor pendorong
kepada indvidu berkenaan menceburi bidang perniagaan. Pada kebiasaan
individu ini ingin mencari kepuasan peribadi, meningkatkan taraf sosial,
mengawal nasib diri dan pulangan keuntungan yang lumayan sebagai
matlamat mereka menceburi bidang perniagaan. Namun begitu, kepuasan
peribadi ini perlu diseimbangkan dengan keperluan kerohanian agar
individu berkenaan tidak bongkak, lupa diri dan takbur apabila diberikan
kekayaan yang berlipat ganda oleh Allah s.w.t.

Menurut pandangan Zaharuddin Yahya (1995) bagi seorang muslim apa


jua pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan rezeki yang halal maka
ianya dianggap sebagai ibadah dan akan diberikan ganjaran pahala oleh
Allah s.w.t. Setiap ibadah mestilah berteraskan keinginan untuk
mendapatkan keuntungan yang abadi. Keuntungan abadi ini dirujuk
kepada usaha untuk mencari keredhaan Allah bagi kesempurnaan
kehidupan di dunia dan kebahagian yang kekal di akhirat.

Secara umumnya, Wan Mohd Nazif dan Fazilah Ibrahim (2005) telah
merumuskan bahawa dengan melibatkan diri dalam perniagaan, individu
tersebut boleh merealisasikan matlamatnya untuk menjadi bos kepada
5
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

diri sendiri tanpa menerima arahan dari orang lain, menguruskan masa
mengikut kesesuian diri, memberikan komitmen serta bekerja keras untuk
diri sendiri, mampu untuk mendapatkan pendapatan yang lebih
berbanding makan gaji dan berpeluang untuk memperolehi sesuatu dari
peluang dan cabaran yang ada dalam bidang perniagaan.

Jika dilihat dari sudut Islam pula, tiada suatu ketetapan yang khusus
untuk umatnya menceburi bidang yang tertentu bagi memenuhi matlamat
hidupnya. Namun begitu segala yang dilaksanakan perlu mematuhi
prinsip umum kehidupan kita sebagai seorang muslim iaitu segala aktiviti
pekerjaan yang dilaksanakan tidak semata-mata mencari faedah
kebendaan dan keduniaan. Sebaliknya kita perlu mengambil kira apakah
pekerjaan yang kita laksanakan itu dapat menjadi ibadah yang boleh
memberikan pahala untuk kehidupan di akhirat kelak. Ini telah
diperjelaskan dalam Surah at-Taubah ayat 105 yang bermaksud:
“Bekerjalah, nanti Allah dan Rasul serta orang mukmin akan melihat
(menilai) apa yang kaum kerjakan”.

4.0 Prinsip Perniagaan dalam Islam


Prinsip utama dalam perniagaan menurut perspektif Islam yang perlu
dipatuhi oleh usahawan muslim ialah perniagaan yang diceburi adalah
halal di mana ianya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ianya tidak
bercanggah dengan kehendak agama dan mendapat keredhaan Allah
s.w.t. Maksud tidak bercanggah dengan kehendak agama merujuk kepada
perniagaan haram seperti arak, judi, khinzir, riba, maksiat atau yang
meragukan (syubhah) iaitu tidak dapat dipastikan halal haramnya
(Muhammad Nasri Md. Hussain dan Muhammad Ahmad (2006).

Berikutnya adalah beberapa prinsip yang telah digariskan oleh Mustafa


Daud (1995) berkaitan dengan urusan perniagaan:

6
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Kebebasan, di mana tiada paksaan dikenakan dalam jual beli tersebut dan
mereka diberikan tempoh masa untuk memilih bagi meneruskan atau
membatalkan sesuatu urusniaga. Manakala kebebasan untuk mencari
keuntungan keduniaan semata-mata amat ditegah di dalam Islam dan ini
telah diterangkan dalam Surah ali-Imran ayat 196 yang bermaksud:
“Jangan sekali-kali kamu terpedaya dengan kebebasan orang-orang
kafir bergerak dan kelancaran mereka membina kemajuan perdagangan
dan perusahaan di dalam negeri di dunia ini. Semua itu hanya
kesenangan sementara. Kemudian (di akhirat) tempat tinggal mereka di
dalam neraka Jahannam”.

Kerelaan kedua-dua pihak turut menjadi prinsip perniagaan dalam Islam.


Persetujuan dari sudut harga yang dikenakan oleh penjual dan kerelaan
pembeli untuk menerima harga berkenaan akan dapat menghindarkan
mereka dari sebarang pertelagahan di masa hadapan. Ini adalah selaras
dengan firman Allah s.w.t. dalam Surah an-Nisa’ ayat 29 yang
bermaksud: “Janganlah kamu makan hasil pendapatan perniagaan yang
dilakukan secara salah, kecuali ianya dilakukan dengan keredhaan
kedua-dua pihak yang terbabit”.

Seterusnya adalah keadilan di dalam perniagaan, faktor ini amat penting


bagi menjamin hubungan baik di antara peniaga dan pelanggan terus
berkekalan. Keadaan ini dapat diwujudkan sekiranya kedua-dua belah
pihak bersifat jujur, ikhlas dan amanah sewaktu melaksanakan urusan
perniagaan tersebut. Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Bila
mana dua pihak (penjual dan pembeli) bercakap benar dan berterus
terang, jual beli ini akan diberkati, tetapi jika mereka menyembunyikan
(sesuatu dari pihak lain) dan melakukan pembohongan, keberkatan akan
terhapus dari jual beli tersebut”.

Islam turut mengutamakan kebajikan dalam kehidupan umatnya di mana


perlindungan dari sebarang bentuk penipuan atau monopoli dalam
7
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

perniagaan amat ditegah kerana ianya zalim dan menekan kesejahteraan


masyarakat. Sebarang bentuk penipuan dari sudut sukatan, ukuran,
jaminan, kerosakan dan sebagainya adalah perbuatan terkutuk dan
balasan untuk mereka yang melakukan perkara ini telah diperjelaskan
dalam Surah an-Nisa’ ayat 145 yang bermaksud: “Sesungguhnya orang
yang munafik (ditempatkan) di tingkat yang paling bawah dari neraka
dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi
mereka”.

Kesopanan dalam perniagaan pula amat digalakkan oleh Islam di mana


hubungan yang baik, berbudi bahasa, bertolak ansur dan bertimbang rasa
akan memberikan perasaan yang tenang dan menggembirakan bagi
kedua-dua pihak. Perniagaan di dalam Islam bukanlah sekadar proses
pertukaran di antara wang dan barang semata-mata sebaliknya di dalam
proses tersebut Allah s.w.t. mahukan hambanya memberikan layanan
yang baik sesama mereka seperti dalam Surah al-Baqarah ayat 83 yang
bermaksud: “Dan ucapkanlah kata-kata yang menarik kepada manusia
dan berbuat baiklah kerana Allah menyukai orang yang berbuat baik”.

5.0 Isu dalam Perniagaan


Menurut Jaafar Salleh (2001) suatu pekerjaan yang baik mesti dimulakan
dan dilaksanakan dengan hal yang baik supaya menghasilkan natijah
yang baik. Hakikat yang berlaku pada hari ini kebanyakan umat Islam
yang melibatkan diri dalam aktiviti perniagaan bukan di atas dorongan
mencari keredhaan Allah s.w.t. sebaliknya lebih kepada mencari
kekayaan dan keuntungan semata-mata.

Apabila kekayaan diletakkan sebagai matlamat utama dalam


mengusahakan sesebuah perniagaan maka pelbagai cara akan digunakan
oleh individu berkenaan tanpa mengira hukum dan syariat yang telah
ditetapkan oleh Islam maka itu timbul isu-isu di bawah:

8
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

5.1 Menyelindungi Kerosakan


Demi untuk mendapat keuntungan beberapa perkara yang sebenar
berkaitan dengan produk yang ditawarkan telah diselindungkan oleh para
peniaga. Tindakan ini menyebabkan para pelanggan merasa ditipu
dengan apa yang ditawarkan oleh peniaga kerana kerosakan tersebut
sengaja diselindungkan dan dikesan oleh pembeli dikemudian hari.
Keadaan ini akhirnya akan menimbulkan rasa tidak redha dan tertipu di
hati pelanggan di atas urusniaga yang telah dilaksanakan.

5.2 Mengurangi Timbangan


Ada juga di kalangan peniaga yang secara sengaja mengambil
kesempatan dengan cara melakukan pengubahsuaian ke atas alat
timbangan bagi tujuan mengurangkan berat bahan jualannya. Kadar
bayaran pula dikenakan pada jumlah timbangan yang sebenar tetapi
kuantiti barangan telah dikurangkan tanpa pengetahuan pelanggan.
Apabila kuantiti yang telah dikurangkan itu dikumpul, maka peniaga
berkenaan boleh menjual bagi menggandakan keuntungan tanpa mengira
hak para pelanggannya.

5.3 Menyorok Barangan


Bagi menaikkan harga sesuatu barangan, ada sesetengah peniaga yang
sanggup menyorokkan barangan jualan. Tindakan ini bertujuan untuk
memberikan gambaran bahawa barangan tersebut kurang di pasaran.
Apabila para pelanggan berasa sukar untuk mendapatkan barangan
tersebut maka mereka akan sanggup untuk membayar lebih. Bagi
memberikan tekanan kepada para pelanggan maka barang yang disorok
biasanya melibatkan barangan keperluan utama dalam kehidupan
masyarakat berkenaan seperti beras, gula, tepung, minyak masak dan
sebagainya.

9
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

5.4 Membeli Barangan Curi


Walaupun menyedari membeli barangan curi adalah suatu kesalahan baik
dari sudut agama mahupun undang-undang negara, namun ada peniaga
yang sanggup melakukan kesalahan dan dosa dengan membeli barangan
tersebut. Tindakan ini dilakukan semata-mata kerana peniaga ini tahu
bahawa barangan curi boleh dibeli dengan harga yang amat murah dan
kemudian boleh dijual pada harga pasaran semasa demi untuk mengaut
lebih banyak keuntungan.

5.5 Menghapuskan Pengeluaran yang Berlebihan


Ada juga pengusaha yang sanggup untuk mengekalkan harga bahan
keluaran syarikatnya dengan cara melupuskan bahan tersebut. Tanpa
mengambilkira sifat berperikemanusian pada pengusaha yang sanggup
membunuh haiwan ternakan semata-mata tidak mahu menanggung
kerugian kerana kejatuhan harga apabila bilangan yang ditawarkan lebih
banyak daripada permintaan yang ada di pasaran.

5.6 Memonopoli Perniagaan


Demi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, maka ada peniaga yang
mengambil jalan menguasai pasaran perniagaan yang diusahakan.
Keadaan ini boleh terjadi apabila peniaga berkenaan mempunyai modal
yang besar maka dia akan mengambil tindakan untuk menghalang
peniaga lain dari membuka perniagaan di kawasannya. Antara tindakan
yang boleh dilakukannya adalah membeli kesemua barangan dari peniaga
tersebut atau menurunkan harga barangan supaya peniaga yang baru ini
tidak mampu untuk bersaing dengannya.

5.7 Mengamalkan Riba


Mengambil keuntungan yang berterusan ke atas sesuatu urusan jual beli
di mana jumlah yang sepatutnya dibayar lebih dari yang sepatutnya,
inilah yang dinamakan sebagai riba. Untuk menjadikan keuntungan ini
10
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

berterusan maka peniaga mengenakan kadar faedah tertentu dalam


urusniaganya. Apabila pelanggan gagal membayar maka jumlah yang
perlu dibayar akan meningkat mengikut peratusan yang telah ditetapkan
oleh peniaga berkenaan.

5.8 Melakukan Pencemaran Alam Sekitar


Dalam usaha mengurangkan kos perniagaan, ada pengusaha yang
mengambil jalan mudah melupuskan sisa keluaran syarikat dengan cara
menyalurkannya ke sungai, laut atau menanamnya tanpa mengikut syarat
pelupusan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Apabila bahan
toksid yang dilupuskan ini telah terkumpul dengan banyak atau terdedah,
maka ia akan mengancam nyawa manusia, tumbuhan atau haiwan yang
berada di sekitar kawasan pelupusan tersebut.

5.9 Menjalankan Perniagaan yang Haram Di sisi Islam


Perniagaan seperti arak, pelacuran, dadah, perjudian, syirik, syubhah dan
najis adalah amat ditegah dan perlu dijauhi oleh orang-orang Islam.
Setiap sesuatu yang ditegah oleh Islam pastinya mempunyai
kemudaratan, boleh merendahkan martabat maruah insan ataupun
membahayakan nyawa manusia.

Di sini jelas menunjukkan bahawa dalam Islam, amalan muamalat ini


bertujuan untuk memberikan kemudahan dan menjaga kebajikan sesama
insan. Sebagai seorang muslim kita dilarang mengambil kesempatan di
atas kekurangan orang lain. Amalan perniagaan ini secara zahir ianya
sekadar pertukaran barangan atau perkhidmatan dari pihak peniaga
dengan wang oleh pihak pembeli. Sebenarnya di sisi Islam transaksi ini
turut sama melibatkan Allah s.w.t. seperti dinyatakan dalam Surah at-
Taubah ayat 111 yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah membeli dari
orang mukmin akan diri dan harta mereka (dibayar) dengan syurga...”

11
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

6.0 Apa Itu Keberkatan Perniagaan?


Buat masa ini belum lagi ditemui dalam mana-mana buku berkaitan
perniagaan hasil tulisan penulis tempatan jauh sekali penulis
antarabangsa yang menerangkan istilah keberkatan dan peranannya
dalam perniagaan. Secara kasarnya keberkatan ini dapat diterangkan
melalui apakah tujuan yang ingin dicapai oleh individu berkenaan dan
Allah s.w.t. akan memberikan ketentuan ke atas segala usaha yang telah
dilakukan oleh individu tersebut sama ada diberikan keberkatan atau
sebaliknya.

Untuk itu adalah penting bagi setiap individu meletakkan kepentingan


mencari keredhaan Allah s.w.t. dalam menjalani kehidupan seharian agar
diberikan kemudahan dikemudian hari. Kehidupan sebagai seorang
muslim terbahagi kepada dua, iaitu sewaktu hidupnya dan setelah dia
mati.

Bagi kehidupan sewaktu hidup, umat Islam telah disarankan supaya


mencari apa yang dingininya seolah-olah kita akan hidup seribu tahun
lagi. Manakala pengisian untuk kehidupan selepas kematian, kita
dikehendaki beramal dan mengingati Allah dengan bersungguh-sungguh
seolah-olah kita akan mati esok hari.

Pengisian untuk kehidupan di dunia ini sememangnya tiada halangan


bagi umat Islam mencari kekayaan sebanyak yang mungkin. Namun
begitu, di dalam usaha mengumpul kekayaan, individu berkenaan perlu
mengambilkira kekayaan yang diperolehinya itu mempunyai unsur
keberkatan atau sebaliknya. Keberkatan ini sukar untuk kita perjelaskan
kerana keberkatan tidak dapat dilihat dengan mata kasar, namun individu
itu dapat merasai kesannya dengan melihat keadaan kehidupannya.

12
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Ukuran keberkatan bagi mereka yang terlibat dalam perniagaan dapat


digambarkan secara mudah melalui kenyataan berikut: sekiranya dalam
hati individu berkenaan terdetik dengan persoalan: ‘Kenapa kekayaan
yang dimiliki ini masih tidak mencukupi dan tidak dapat memberi
kebahagiaan kepadaku?’

Apabila timbul persoalan ini, maka di sinilah peranan keberkatan perlu


diberikan pertimbangan. Sekiranya individu berkenaan meletakkan
matlamat mencari keberkatan dalam perniagaan maka ianya dapat
membendung perasaan tidak mencukupi dan digantikan dengan sifat
terus berusaha mencari kekayaan dan sentiasa bersyukur dengan rezeki
yang dikurniakan oleh Allah s.w.t.

Begitu juga sekiranya di dalam hati individu berkenaan terdetik


pertanyaan ini: ‘Kenapa banyak sangat duit yang perlu dikeluarkan untuk
membayar pelbagai bentuk kerosakan dan pelbagai masalah muncul
apabila aku mendapat keuntungan hasil daripada perniagaan yang telah
diusahakan’. Ketirisan pendapatan yang diperolehi untuk membayar
pelbagai bentuk kerosakan, mungkin juga ada perkaitan dengan berkat
atau tidak hasil perniagaan yang diterima oleh individu berkenaan.
Biasanya bagi perniagaan yang diberkati Allah s.w.t., keuntungan yang
diperolehi dapat digunakan sepenuhnya dan memberikan manfaat kepada
individu berkenaan. Perniagaan yang diberkati juga jarang menanggung
masalah untuk membayar kos atau perkara yang di luar jangkaan. Di
samping itu, individu berkenaan rasa bahagia menggunakan barang atau
perkhidmatan yang dibelinya hasil daripada keuntungan perniagaan yang
diberikan keberkatan oleh Allah s.w.t.

Untuk melembutkan hati manusia yang sentiasa merasa tidak mencukupi


maka kekayaan yang dimiliki tersebut perlu disedekahkan atau
dizakatkan kepada mereka yang berhak. Keuntungan yang diperolehi
dalam sesuatu perniagaan bukanlah hak mutlak peniaga kerana dalam
13
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

keuntungan tersebut ada pecahan sebanyak 2.5 peratus untuk asnaf yang
telah ditetapkan. Dalam Islam perlaksanaan kedua-dua perkara ini akan
membersihkan rezeki yang kita perolehi dari Allah s.w.t.
Secara umumnya dapat dijelaskan di sini bahawa keberkatan ini
bermakna kita mencari keredhaan Allah s.w.t. untuk sesuatu yang tidak
dapat dilihat, namun ianya dapat dirasai melalui apa yang berlaku pada
diri kita. Sesuatu yang diberkati selalunya dapat memberi manfaat kepada
individu tersebut dan juga orang lain, sentiasa rasa bahagia, mencukupi
dan ianya tidak habis begitu sahaja disebabkan terpaksa untuk membayar
bagi perkara yang bukan-bukan.

7.0 Peranan Keberkatan dalam Perniagaan


Jika kekayaan sudah menjadi matlamat menurut Jaafar Salleh (2001),
maka manusia akan menggunakan apa jua cara untuk mencapainya.
Mereka tidak akan memperdulikan sama ada perkara yang dilakukan itu
menepati syariat atau sebaliknya. Bahkan maruah diri juga sudah tiada
nilainya lagi, penipuan, riba dan pelbagai bentuk penyelewengan akan
digunakan bagi mencapai matlamat untuk memiliki kekayaan sebanyak
yang mungkin.

Sebaliknya bagi mereka yang mencari keberkatan dalam perniagaan,


maka individu berkenaan akan didorong dengan ingatan bahawa setiap
amal perbuatannya adalah semata-mata mencari keredhaan Allah s.w.t.
Mengetahui bahawa sifat Allah s.w.t. yang maha mengetahui maka
individu berkenaan akan melaksanakan kegiatan perniagaan secara jujur
serta berusaha menghindari amalan penipuan yang sering dilaksanakan
untuk mengaut keuntungan yang lebih.

Sungguhpun keuntungan yang diperolehi berlipat kali ganda hasil


daripada penipuan yang dilakukan, namun sebagai seorang muslim kita
yakin bahawa apabila sesuatu usaha yang dilakukan jika tidak diberkati
oleh Allah s.w.t., maka keuntungan dan kekayaan yang diperolehi itu
14
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

pasti akan habis secara sia-sia dan kadangkala menimbulkan masalah


pada diri atau keluarga.

Melihat kepada konsep asas keberkatan dalam perniagaan yang mampu


membendung perasaan tidak mencukupi, pastinya akan memberi
kesedaran kepada para peniaga untuk sentiasa berusaha dan bersyukur
dengan rezeki Allah s.w.t. Keadaan ini menyebabkan peniaga percaya
bahawa harta kekayaan itu selagi dicari selagi itu ia tidak akan cukup
untuk memuaskan hati manusia. Perasaan mencukupi dan bersyukur
dengan rezeki Allah s.w.t. dapat menghindarkan para peniaga daripada
perasaan tamak, iri hati dan dengki terhadap apa yang diperolehi oleh
orang lain.

Banyak kejadian yang menunjukkan sekiranya sesuatu pendapatan atau


kekayaan yang diperolehi oleh seseorang itu melalui cara batil (yang
tidak diredhai oleh Allah s.w.t.) biasanya akan habis dalam keadaan tanpa
disedari, sia-sia atau lebih malang lagi segala yang dimiliki itu
mendatangkan kecelakaan kepadanya. Adakalanya mereka sentiasa
berbelanja untuk menyelesaikan pelbagai masalah dan akhirnya kekayaan
yang diperolehi tersebut habis begitu sahaja. Keadaan ini boleh dikatakan
sebagai tiada keberkatan ke atas apa yang diperolehi.
Hasil kekayaan yang diperolehi dengan cara yang haram, mempunyai
unsur penipuan atau berlaku penganiayaan kepada orang lain
sememangnya tidak diredhai oleh Allah s.w.t. Mereka yang melakukan
perkara ini akan sentiasa berasa bimbang, bersalah dan tiada rasa bahagia
atau tenteram di dalam diri. Berbeza pula dengan mereka yang
menjalankan perniagaan secara jujur, tidak berkira dan sekiranya terlebih
maka ia menganggap itu sebagai sedekah jariah. Maka individu sebegini
sentiasa rasa bahagia, tenteram dan berharap agar perniagaan dan
kehidupannya diberikan keberkatan oleh Allah s.w.t. untuk di dunia dan
di akhirat.

15
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

8.0 Kesimpulan
Setiap individu melakukan sesuatu pekerjaan sudah pasti mengharapkan
sesuatu yang terbaik di penghujung segala usaha yang telah
dicurahkannya. Jika ia melibatkan diri dalam perniagaan, pastinya
terbaik ini termasuklah perniagaan yang diusahakan berjaya, mampu
untuk membuka beberapa lagi rangkaian perniagaan, memperolehi
keuntungan yang besar, menyediakan peluang pekerjaan kepada orang
lain, memberikan kemudahan kepada masyarakat dan sebagainya.
Kejayaan ini adakalanya boleh mengaburi mata manusia hingga ada yang
menjadi tamak, angkuh, iri hati, dengki serta sanggup mengkhianati
orang lain.

Tanpa kekuatan iman dan kesedaran bahawa kehidupan kita di dunia ini
hanya sementara, manusia boleh hanyut dan sanggup melakukan apa
sahaja semata-mata untuk mengejar kemewahan hidup. Maka itu adalah
amat penting bagi para peniaga melakukan urusan perniagaannya dengan
ikhlas semata-mata mencari keredhaan Allah s.w.t. serta sentiasa
memohon agar hasil yang diperolehi merupakan rezeki yang diberkati.
Mengharapkan usaha yang dicurahkan diberi keberkatan oleh Allah s.w.t
akan mencegah manusia dari melakukan penyelewengan, penipuan,
kemungkaran dan kemaksiatan. Di samping itu, ia mampu menjana
keutuhan keusahawanan dan kepenggunaan Islam bagi umatnya yang
menceburi atau berurusan dalam bidang perniagaan.

16
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Rujukan
Abdul Sami’ al Misri (1986). Perniagaan dalam Islam, diterjemah oleh
Ahmad Hj. Hasbullah, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Abu Bakar Hamed, Rusmala Mohd Daud dan Siti Nabiha Abdul Khalid
(1996). Asas Pengurusan Perniagaan, Sintok: Universiti Utaran
Malaysia.
Barjoyai Bardai dan Mohd Fairuz Md Salleh (1998). Peluang
Perniagaan, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.
Bhd.
Jaafar Salleh (2001). Ekonomi dan Perniagaan Secara Islam, Kuala
Lumpur: Al-Hidayah Publishers.
Longenecker, J. G., Moore, C. W., Petty W. J. and Palich, L. E. (2006).
Small Business Management: An Entrepreneurial Emphasis, 13th
Edition, Ohio: Thomson South-Western.
Madura, J. (2007). Introduction to Business, 4th edition, Mason OH:
Thomson South-Western.
Megginson, L. C., Byrd, M. J. and Megginson, W. L. (2006). Small
business management: An Entrepreneur’s Guidebook, 5th Edition, New
York: McGraw-Hill/Irwin.
Muhammad Nasri Md. Hussain dan Muhammad Ahmad (2006). Etika
Perniagaan: Pendekatan Perspektif Islam, Petaling Jaya: Prentice Hall
Malaysia Sdn. Bhd.
Mustafa Daud (1995). Perniagaan Menurut Islam, Kuala Lumpur:
Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
Wan Liz Ozman Wan Omar dan Sulzari Mohamed (2002). Memperkasa
Usahawan: Panduan Lengkap Pengurusan Perniagaan dan Penjanaan
Usahawan, Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.
Wan Mohd Nazif dan Fazilah Ibrahim (2005). Formula Menjadi
Usahawan Berjaya, Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

17
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Zaidatol Akmaliah Lope Pihie dan Habibah Elias (1997). Keusahawanan


dan Motivasi Diri, Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.
Zaharuddin Yahya (1995). Memilih Perniagaan: Ke arah Pembentukan
Usahawan & Pengujudan Perniagaan Berdayamaju, Kota Bahru: Al-
Kafilah Enterprise.
Zimmerer, T. W. and Scarborough, N. M. (1998). Essential of
Entrepreneurship and Small Business Management, 2nd Edotion, New
Jersey: Prentice Hall, Inc.
________________________________________________
ROS HASRI AHMAD, Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan, UiTM
Johor. (rosha446@johor .uitm.edu.my)
SITI MASNAH SARINGAT, Pensyarah Fakulti Perakaunan, UiTM,
Johor. (sitima067@johor.uitm.edu.my)
NOOR AZRIN ZAINUDDIN, Pensyarah Fakulti Teknologi Maklumat
dan Sains Kuantitatif, UiTM Johor. (noora909@johor.uitm.edu.my)
BASARUDDIN SHAH BASRI, Pensyarah Fakulti Pengurusan
Perniagaan, UiTM Johor. (basar264@johor.uitm.edu.my)

18

Anda mungkin juga menyukai