Anda di halaman 1dari 12

Autodesk Revit Architecture 2009 - Các phương án thiết kế 1

CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ – DESIGN OPTIONS

Sau khi thiết kế xong phần chính của dự án, chúng ta dùng các phương án thiết kế
(Design options) để thay đổi một số phần tử hoặc bộ phận của công trình. Ví dụ, chúng ta có
thể dùng các phương án khác nhau để thay đổi trong phạm vi dự án, xem xét và lựa chọn hoặc
trình bày cho khách hàng.
Hình dưới minh họa hai phương án thiết kế mái tầng thượng.

1 TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ

Nói chung, quá trình sử dụng phương án thiết kế theo các bước sau:
Xác định khu vực cần áp dụng các phương án khác nhau.
Ví dụ: chúng ta muốn bố trí phương án thiết kế cho một là lối vào tòa nhà, hai là phần
mái.
Tạo các mô hình của tòa nhà không bị thay đổi bới các phương án. Đây là khối chính (main
model).
Ví dụ: chúng ta tạo móng, nền, tường, và các phần khác không có ý định thay đổi thiết
kế trừ lối vào hoặc phần mái (theo ví dụ trên). Các phần tử này sẽ được thêm vào theo
các phương án thiết kế khác nhau.
Thiết lập phương án thiết kế cho mỗi vùng đã xác định (trong ví dụ là lối vào và phần mái).
Với mỗi thiết lập phương án, phải có phương án (primary option).
Tạo phương án thứ hai. Số lượng các phương án không hạn chế.
Tạo khung nhìn cho từng phương án.
Kết hợp phương án với mô hình chính.

Nguyễn văn Thiệp


Autodesk Revit Architecture 2009 - Các phương án thiết kế 2

1.1 Cho hiện thanh công cụ Design Options


Ra lệnh tạo lưới bằng một trong các cách sau:
• Trình đơn: Window  Toolbars  Design Options.
• Nhấn phải chuột vào một thanh công cụ bất kỳ, chọn Design Options.
Thanh công cụ có dạng:

1.2 Tạo bộ phương án thiết kế - Design Options Sets


Bắt đầu quá trình thực hiện các phương án thiết kế, chúng ta phải tạo bộ phương án. Bộ
phương án là tập hợp các phương án có thể tráo đổi cho nhau trong thiết kế.
Ví dụ chúng ta tạo một bộ phương án cho lối đi của tòa nhà và một bộ phương án khác
cho phần mái.
Trong mỗi bộ phương án có phương án gốc (Primary option) và một hoặc nhiều các
phương án thay thế (secondary options).
Ra lệnh tạo lưới bằng một trong các cách sau:
• Trình đơn: Tools Design Options  Design Options.
• Thanh công cụ:
Hộp thoại hiện ra.

Option Set: bộ phương án.


• New: tạo bộ mới. Sau khi nhấn nút New, bộ mới được tạo ra. Xem hình trên, hộp
thoại bên phải.
o Mỗi lần nhấn New, một bộ mới được tạo ra.

Nguyễn văn Thiệp


Autodesk Revit Architecture 2009 - Các phương án thiết kế 3

o Tên của bộ thường để mặc định là Option Set 1, Option Set 2 v.v….
• Nhấn vào tên bộ, các nút chức năng khác hiện ra.
o Rename: đổi tên. Hộp thoại hiện ra:

o New: cho tên mới.


o Nhấn OK, kết thúc đổi tên.
o Delete: xóa bộ.
Option: phương án. Sau khi tạo bộ mới, mục này được kích hoạt.

• New: tạo phương án thứ hai (phương án thay thế).


o Mỗi lần nhấn New, một phương án mới được tạo ra.
o Tên của bộ thường để mặc định là Option 1, Option 2 v.v….
• Nhấn vào tên phương án, các nút chức năng khác hiện ra.
o Rename: đổi tên. Hộp thoại hiện ra:

Nguyễn văn Thiệp


Autodesk Revit Architecture 2009 - Các phương án thiết kế 4

o New: cho tên mới.


o Nhấn OK, kết thúc đổi tên.
o Delete: xóa phương án.
Hình dưới là các bộ và phương án của mỗi bộ được tạo ra.

Nhấn Close, kết thúc lệnh.

1.3 Chuyển phương án thiết kế thay thế thành phương án gốc


Khi tạo xong bộ phương án, chỉ có một phương án được coi là phương án gốc (Primary
option), nó luôn được ưu tiên hiển thị cùng mô hình chính tại khung nhìn gốc. Các phương án
khác đều được gọi là phương án thay thế (Secondary options).
Chúng ta có thể chuyển (nâng cấp) phương án thay thế bất kỳ thành phương án gốc, lúc
này, phương án gốc chuyển thành phương án thay thế.
Ra lệnh Design Options.
Nhấn chọn tên phương án thay thế cần nâng cấp.
Nhấn nút Make Primary.
Nhấn Close, kết thúc lệnh.

Nguyễn văn Thiệp


Autodesk Revit Architecture 2009 - Các phương án thiết kế 5

1.4 Tạo phương án đúp


Trên thực tế, trong một phương án thiết kế lại có những phương án khác nhau để bố trí
một số một số mô hình (không phải toàn bộ) theo cách khác. Như vậy chúng ta không phải thay
toàn bộ phương án này bằng phương án khác mà chỉ thay đổi một phần của nó. Để tạo một
phương án con của phương án đó, chúng ta có thể tạo ra phương án đúp.
Nên xây dựng mô hình cho phương án chính trước sau đó mới tạo phương án đúp.
Ra lệnh Design Options.
Nhấn chọn tên phương án cần tạo đúp trong hộp thoại.
Nhấn nút Duplicate. Có thể tạo nhiều phương án đúp từ một phương án.
Tên phương án đúp mặc định là Copy of …. Có thể đổi tên giống như các phương án khác.
Nhấn Close, kết thúc lệnh.

1.5 Xóa bộ phương án hoặc phương án


Ra lệnh Design Options.
Nhấn chọn tên phương án hoặc bộ phương án đúp trong hộp thoại.
Nhấn nút Delete.
Hộp thoại hiện ra để xác định có xóa hay không:

Nhấn OK, có xóa phương án và toàn bộ hình khối của nó.


Nhấn Close, kết thúc lệnh.

2 TẠO HÌNH KHỐI CÁC THÀNH PHẦN KIẾN TRÚC


CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN

Như trên chúng ta đã bi ết, khi xây dựng mô hình, chúng ta xây dựng những mô đun
không bị ảnh hưởng khi thay đổi phương án trước. Những mô đun thay đổi theo các phương án
sẽ xây dựng sau khi đã tạo bộ phương án và các phương án trong bộ đó.
Những điều lưu ý khi tạo mô hình cho phương án:
• Những đối tượng gắn vào đối tượng chủ thể như cửa sổ, cửa ra vào, gờ phào v.v…
thuộc phương án thay đổi thì đối tượng chủ thể cũng phải nằm trong các đối tượng
thay đổi theo phương án, nghĩa là nó phải được tạo cùng với các đối tượng gắn vào.
• Có hai cách tạo mô hình cho phương án:
o Tạo ngay trong lúc tạo bộ phương án và các tạo phương án.

Nguyễn văn Thiệp


Autodesk Revit Architecture 2009 - Các phương án thiết kế 6

o Sau khi đã hoàn tất việc tạo bộ phương án.

2.1 Tạo mô hình cho phương án khi đang tạo bộ phương án


Ra lệnh tạo bộ phương án.
Trong hộp thoại, nhấn vào tên phương án.
Nhấn nút Edit Selected: biên tập phương án đã chọn, tiếp theo nhấn nút Close đóng hộp
thoại.

Trở lại màn hình mô hình, thiết kế các đối tượng mô hình của phương án đã chọn.
Kết thúc thiết kế bằng một trong các các sau:
• Trình đơn: Tools Design Options  Design Options, hộp thoại hiện ra (hình
trên bên phải). Nhấn nút Finish Editing.
o Muốn thiết kế tiếp, lặp lại từ bước 2.
o Nhấn Close kết thúc lệnh.

• Thanh công cụ: nhấn nút .

2.2 Tạo mô hình cho phương án khi đã tạo xong bộ phương án


Ra lệnh bằng một trong các cách sau:
• Trình đơn: Tools Design Options  Design Options.

• Thanh công cụ: .


Nếu ra lệnh bằng trình đơn, các bước tiếp theo giống như mục trên.
Nếu ra lệnh bằng thanh công cụ, trình đơn động hiện ra.

Nguyễn văn Thiệp


Autodesk Revit Architecture 2009 - Các phương án thiết kế 7

• Nhấn chọn phương án.


Trở lại màn hình mô hình, thiết kế các đối tượng mô hình của phương án đã chọn.
Nhấn nút , kết thúc lệnh.

2.3 Cho hiển thị mô hình của phương án thiết kế trên mô hình chính
Trong một khung nhìn, thường mô hình chính đư ợc hiện ra với các phương án gốc của
các bộ phương án. Để hiện ra các phương án khác, chúng ta dùng lệnh VG.
Ra lệnh bằng một trong các cách sau:
• Trình đơn: View  Visibility/Graphics
• Phím tắt: VG
Hộp thoại hiện ra.

Nhấn mục Design Options. Trong này có hai cột.


Design Option Set: bộ phương án. Nhấn chọn tên bộ nào, bộ đó được hiển thị trên mô
hình.
Design Option: các phương án. Các phương án này là ủac bộ tương ứng đã chọn tại cột
bên. Mặc định là <Automatic> là hiển thị phương án gốc. Nhấn chọn tên phương án
nào, phương án đó được hiển thị trên mô hình.
Nhấn OK, kết thúc lệnh.

2.4 Sửa mô hình đã thiết kế của phương án


Cho hiển thị mô hình của phương án thiết kế cần thay đổi bằng lệnh VG (xem phần trên).

Nguyễn văn Thiệp


Autodesk Revit Architecture 2009 - Các phương án thiết kế 8

Ra lệnh bằng một trong các cách sau:


• Trình đơn: Tools Design Options  Pick to Edit.

• Thanh công cụ: .


Nếu ra lệnh bằng trình đơn, nhấn vào mô hình của phương án. Thực hiện việc thay đổi trên
mô hình.
Nếu ra lệnh bằng thanh công cụ, trình đơn động hiện ra.

• Nhấn chọn phương án có mô hình cần thay đổi.


• Thực hiện việc thay đổi trên mô hình.

Nhấn nút , kết thúc lệnh.

2.5 Chuyển đối tượng mô hình thiết kế từ mô hình chính sang mô


hình phương án
Trong một số trường hợp, một số mô hình được coi là không thay đổi trong các phương
án, nhưng sau khi xem xét lại được coi là sẽ thay đổi theo một phương án nào đó. Chúng ta sẽ
chuyển chúng vào mô hình phương án.
Cho hiện thanh công cụ Design Options.
Mở khung nhìn có mô hình cần chuyển đổi.
Nhấn trái chuột vào đối tượng mô hình.
Nhấn nút trên thanh công cụ Design Options.
Hộp thoại hiện ra.

Nguyễn văn Thiệp


Autodesk Revit Architecture 2009 - Các phương án thiết kế 9

Nhấn chọn bộ phương án bằng nút , các phương án của bộ đã chon jhiện ra bên dưới.
Đánh dấu vào phương án cần chuyển mô hình đến.
Nhấn OK, kết thúc lệnh. Mô hình được chuyển đến phương án đã chọn. khi cho hiển thị
phương án khác, mô hìnhđó sẽ không hiện ra.

2.6 Chuyển đối tượng mô hình thiết kế từ phương án này sang


phương án khác
Mở khung nhìn có mô hình cần chuyển đổi.
Nhấn nút , chọn phương án có mô hình cần chuyển để sửa.
Nhấn trái chuột vào đối tượng cần chuyển.
Nhấn CTRL+X (Cut), đối tượng bị xóa và chuyể vào bộ nhớ tạm.
Nhấn nút , kết thúc sửa phương án vừa rồi.
Nhấn nút , chọn phương án tiếp nhận đối tượng mô hình.
Ra lệnh trên trình đơn: Edit Paste Aligned  Same Place.
Đối tượng được chuyển đến đúng vị trí của nó tại phương án trước, nhưng bây giờ là phương
án khác.

Nhấn nút , kết thúc sửa, cũng là kết thúc lệnh.

2.7 Chuyển các đối tượng mô hình của phương án thành các đối
tượng của mô hình chính
Việc này được thực hiện sau khi phương án đã đư ợc chấp nhận và sẽ trở thành thành
phần thiết kế của công trình, không còn phương án nào khác.

Nguyễn văn Thiệp


Autodesk Revit Architecture 2009 - Các phương án thiết kế 10

Chuyển phương án đã duyệt thành phương án gốc ( Primary Option) bằng lệnh Make
Primary nếu nó không phải là phương án gốc. Xem phần “Chuyển phương án thiết
kế thay thế thành phương án gốc”.
Ra lệnh Design Options.
Trong hộp thoại, nhấn chọn tên bộ phương án có phương án cần gắn vào thành mô hình
chính.
Nhấn nút Accept Primary.

Hộp thoại tiếp theo hiện ra.

• Nội dung là “ Có muốn xóa các mô hình của các phương án thay thế củ bộ phương
án này và xóa bộ phương nán này hay không?”
• Nhấn nút Yes – có, công việc được thực hiện, No – không, kết thúc lệnh, công việc
khong thực hiện.
Nhấn Close, kết thúc lệnh.

2.8 Chọn đối tượng khi đã có các phương án thiết kế


Khi đã có các phương án thiết kế, nếu đang chỉnh sửa mô hình chính thì không thể chọn
đối tượng của mô hình phương án và ngược lại.
Để có thể chọn các đối tượng của tất cả các mô hình trong khung nhìn, chúng ta thực
hiện như sau:
Khi đang ở mô hình chính, tại thanh công cụ xóa dấu của lựa chọn Exclude Options.

Nguyễn văn Thiệp


Autodesk Revit Architecture 2009 - Các phương án thiết kế 11

Khi đang sửa mô hình phương án, tại thanh công cụ xóa dấu của lựa chọn Active Option
Only.

2.8.1 Các đối tượng không được đưa vào phương án thiết kế
Một số đối tượng không được đưa vào các phương án thiết kế là:
Cao độ tầng – Levels. Nếu chúng ta đưa cao độ vào bản thiết kế khi đang tạo phương án,
Revit Architecture sẽ đưa vào mô hình chính và nó xuất hiện với tông màu mờ.
Khung nhìn – Views. Chúng ta không thể thêm khung nhìn vào phương án, nhưng có thể tạo
khung nhìn đúp chứa phương ná thiết kế.
Chú thích chi tiết - Annotations and details. Các đối tượng này được đưa vào mô hình
chính.

3 CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ VÀ CÁC CÔNG VIỆC


LIÊN QUAN

3.1 Tạo khung nhìn khi có các phương án thiết kế


Khi đã có các phương án thiết kế, các khung luôn có mô hình chính và mô hình phương
án thiết kế gốc hoặc phương án thay thế được chọn trong lệnh VG, đồng thời cũng không thể
ghi các chỉ dẫn riêng cho từng phương án thiết kế trong khung nhìn đó.
Để tạo được các khung nhìn có các phương án thiết kế đã định và có thể ghi các chỉ dẫn
riêng cho từng phương án thiết kế, chúng ta nghiên cứu cách tạo ra các khung nhìn kiểu đó.
Tạo khung nhìn chỉ có mô hình chính:
Để tạo khung nhìn chỉ có mô hình chính, chúng ta làm như sau:
• Tạo phương án không có mô hình và đưa nó lên thành phương án gốc.
• Nếu có nhiều bộ phương án thì mỗi bộ phải có một phương án gốc rỗng (không có
mô hình).
Tạo khung nhìn cho một phương án:
• Tạo khung nhìn đúp từ khung nhìn chính có hiển thị phương án đã định bằng lệnh:

Nguyễn văn Thiệp


Autodesk Revit Architecture 2009 - Các phương án thiết kế 12

o View  Duplicate View  Duplicate hoặc


o View  Duplicate View  Duplicate with Detailling.
• Đổi tên khung nhìn.
• Dùng lệnh VG, cho hiển thị mô hình của phương án đã chọn.
• Tại khung nhìn này chúng ta có thể đưa các ghi chú, ghi kích thước của các đối
tượng mô hình của phương án và của mô hình chính.

3.2 Phương án thiết kế với việc tạo phòng và diện tích


Việc tạo và phân vùng diện tích và các phòng chỉ thực hiện được với mô hình chính kết hợp
với mô hình của phương án gốc.
Trong bảng thống kê phòng cũng chỉ tính các phòng của phương án gốc.
Khi gắn tường của các phương án thiết kế vào tường của mô hình chính thường chỗ nối bị
ngắt rời (không liền mạch). Để khắc phục việc này, nên chuyển bức tường của mô hình
chính nối với tường của phương án thành tường của phương án.

Nguyễn văn Thiệp