Anda di halaman 1dari 12

Berdasarkan rajiltyangberikut, terangkan bentuk perluasan kuasa Tamadun India dengan memberi contoh

yang sesuai

(a) Perluasan kuasa dengan kaedah ini


(a) Bentuk perluasan kuasa ini
tidak bergantung pada sempadan
dilalnrkan oleh Dinasti
wilayah yang tetap, sebaliknya

kuasa dilakukan dengan (b) Semasa pemerintahan Asoka dalam


-,
dan

(c) Melalui kekuatan ketenteraan:


i. Dinasti Nanda be{aya membina
empayar dari wilayah

Semasa pemerintahan Dinasti


Gupta, perluasan kuasa dilakukan
ii. Dimsti Maurya meluaskan
kuasa dari wilayah

Zamat pemerintahan Dinasti Gupta


iii. Dinasti Gupta berjaya menguasai
dikenal sebagai
kawasan dari
Berdasarkan peta India yang berikut, lorekkan empayar yang
dibina oleh dinasti-dinasti
K"tt'aian, buat analisis tentang kekuatan urgkut ri"rl"ra dan kejayaan yur,g ai.upuidalam Tamadun
Y'
[XBer] Menganallsis
oleh mereka.

Hindu Kush

1 Dinasti Nanda
(a) Pasukan tentera terdiri daripada 20 000 ,20 000
, dan 3 000 _.
(b) Bedaya membina empayar dari wilayah
_ di
sebelah timur lndia hingga ke
wilayah Deccan.
----..- di sebelah barat

(c) Pusat pemerintahan empayar ini terletak di

2 Dinasti Maurya (a) Pasukan tentera terdiri daripada tentera bergajah,


kavalri, dan infantri.
(b) Berjaya membina yang meliputi wilayah
Benggal di sebelah timur hingga ke di
sebelah barat.

(c) Pusat ini terletak di Patalipuha.


(d) Semasa pemerintahan Asoka,
Teluk \ /Teluk berjaya ditakluki.
Cambayl / Bengala
(e) Oleh sebab banyak dimusnahkan dan ramai
nyawa dalam perang tersebut, pemerintahan
Asoka berubah menjadi lebih toleran dan

3 Dinasti Gupta (a) telah menerajui dasar perluasan kuasa


Dinasti Gupta.
(b) angkatan tentera dijadikan kaedah untuk

kuasa.
(c) Dinasti Gupta beqayamenguasai kawasan dari
hingga ke Benggal.
(d) Pusat pemerintahan empayar ini terletak di pataliputra.
India menerusi keagamaan'
Berdasarkan rajah yang berikut, buat analisis tentang perluasan kuasa Tamadun

Asia Tenggara Tiang Asoka Mahendra


Keagamaan

peraturan undang-undang
Agama Hindu agama Buddha kesusasteraan

keemasan perdagangan pemerintahan


pemerintahan

i;rHIilK : Peta $akap

(a) Selepas Perang , Asoka memberi

penekanan kepada asPek dalam usaha


perluasan kuasa.
I DinastiMaurya (b) Asoka mengukuhkan pembinaan negara dengan
mengukir
yang ditetapkan dalam pemerintahannya pada tiang-

tiang batu yang dikenal sebagai


(c) Tiang Asoka diletakkan di tempat yang
untuk dibaca dan dipatuhi oleh rakyat.
(d) Asoka menghantar misi pengernbangan
ke Nepal,

(e) mengetuai misi PenYebaran agama


PERLUASAN Buddha ke Sri Lanka sementara Sona dan Utara
KUASA mengetuai nTisi ini ke
MELALUI
KEAGAMAAN

(a) Dinasti Gupta me mberi penekanan kePada


perkembangan
(b) Pemerintah memberi Penekanan terhadap kebudayaan,
dan

yang berasaskan kepada

(c) Raja Samudragupta dikenal sebagai


(raja penyair) kerana meminati puisi-puisi berbentuk

(d) @sti Gupta dikenal sebagai

zaman
(p)
(a)
(al)
(u)
(r)
(r)
eurupad duqer epud
l,,[zg uesunl.rad res,p rrnl,u,$tppu, ,,losv rrr*fifffi;HffiJ c)
(b) Apakah perubahan dasar pemerintahan Asoka pada tahap kedua?
(i)

(ii)
(iii)
(iv)

(v)

(c) Apakah nilai yang harus dijadikan teladan oleh pemimpin pada masa kini daripada
pemerintahan Asoka? @reAf,

(i)

(ii)
(iii)
(iv)

(v)

5 Peperangan merupakan fenomena yang mengancam keamanan


dunia'
(ui apat ut kesarpepeperangan yang berlaku pada masa kini?
H
(i)

(i0
(iii)
(iv)

(v)

(b) sebagai warganegara yang mencintai keamanan, cadangkan langkah-langkah yang harus
diambil untuk mengelakkan Peperangan'

(i)

(ii)
(lu.)

(iv)

(v)
1 telaskan perkembangan pendidikan dalam Tamadun China'

nnreEm

[ii) Falsaf-ah Han Fei Zi mengutamakan

(iii) Sistem pendidikan lebih mantap dengan


2
EflI
Padankan tahap sistem pendidikan dalam Tamadun China dengan huraiannya yang betul.

Tumpuan kepada menghafal tulisan dan buku


Pendidikan tinggi
suci tanpa perlu memahami maknanya.

Menteriemah dan menginterpretasikan buku


suci serta pelajaran yang berkaitan dengan
Pendidikan menengah
etilra ucapan, adatistiadatdantanggungjawab
rakyat kepada raja dan negara.

Tumpuan kepada aspek menulis karangan


Pendidikan rendah
dan sajak

Nyatakan matlamat sistem pendidikan dalam Tamadun China.

=-
Lengkapkan rajah berikut dengan maldumat mengenai pelaksanaan peperiksaan perkhidnt.:
awam dalam Tamadun China.

(a) lvlengapakah peperiksaan perkhidmatan awam penting bagi seseorang individu dala::
Tamadun China?

(i)

( ii)

(b) Apakah matlamat utarna peperiksaan perkhidmatan awam diadakan dalam Tamadr-rn
China?

(i)

(ii)

(c) Apakah harapan penduduk kampung apabila menaja calon yang berpotensi untuk
mendr-rduki peperiksaan?

(i)

(ii)

(d) Apakah langkah yang diambil untuk rnengelakkan calon daripada meniru dalam
peperiksaan?

(i)

(ii)

(iii)

(e) Siapakah yang layak menduduki peperiksaan perkhidrnatan awam di China?

(i)

(ii)
1 Nyatakan kepentingan wahyu yang berikut.

lVahyu
(a) Wahyu pertama: Surah al_Alaq
(ayatl-2)
(b) Wahyu kedua: Surah al-Mudassir
Pengisytiharan Nabi Muhammad SAW sebagai
(ayat1 -2) Allah.
2 Nyatakan sifat terpuji Nabi Muhammad SAW.

3 Berdasarkanpeta alir yangberikut, susur galurk


anriwayathidup Nabi Muhammad SAW
(a) Nabi Muhammad (b) Ibunya meninggal (c) Ketika berusia
SAW dilahirkan pada dunia semasa baginda empat tahun,
datuknya meninggal
berusia
dunia. Baginda
nuginda af"tit a.a
dipelihara oleh bapa
bersamaan 20 April oleh datuknya, saudaranya iaitu
570M

(e) Baginda menunjukkan (d) Baginda menjalankan


(0 Nabi Muhammad
SAW menerima sifat dan perniagaan di sekitar
wah1,u yang

pertama di semasa berurus niaga.


sehingga ke
Ini membawa kepada Baginda juga
perkahwinan baginda
menj alankan perniagaan

mrlik

(h) Nabi Muhammad


(g) Kemudian Baginda
menerima wahyu
SAW menyebarkan (i) Baginda menghadapi
ajaran Islam di penentangan yang hebat
kedua yang
Makkah secara
mengisl'tiharkan daripada masyarakat
Baginda sebagai
Ini menyebabkan
tahun dan secara
baginda berhijrah ke
untuk menyampaikan

kepada
seluruh manusia. meneruskan penyebaran
Islam.
1 (a) Isikantempatkosongdenganpilihanjawapanyangdiberi l r" rl "l.)ll;f"
fiffi
Kulz

kehidupan sosial ZamanJahiliah

Semenanjung
keruntuhan
Tanah Arab

Secara umumnya, masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam mempunyai PetemPatan


dan cara hidup yang berbeza dari segi pemerintahary ekonomi dan sosial. Mereka tinggal di
kawasan Semenanjung Tanah Arab yang dikelilingi oleh padang pasir Syam di sebelah utara,
Laut Arab di selatan, Teluk Parsi di Timur dan Laut Merah di barat. Terdapat beberapa wilayah
seperti Hijaz, Najd, Yaman, Hadramaut dan Oman.

Di kawasan tengah atau wilayah Hilaz terdapat tiga ibu kota penting, iaitu Makkah,
Madinah 63n Taif . Ketiga-tiga ibu kota ini terletak pada kedudukan yang strategik
yangmembolehkannyaberkembangdarisegi PerdaBanBan danpertanian.

Ekonomi masyarakatArab mula merosot selepas berlakunya keruntuhan


Empangan Maarib sekitar tahun 300 M. Kehidtrpan msial yang lemah menyebabkan
masyarakat ketika itu tidak mewarisi ilmu dari zaman sebelumnya. Oleh sebab itulah, masyarakat
Arab tidak mampu membina semula Empangan Maarib. Pada masa itu, mereka mengalami zaman
kegelapanyangdikenalisebagai Zaman Jahiliah

(b) Gariskan ja\^,apan yang betul.

(j) Jahiliahberasal daripadaperkataan (Arabi Melayu), jahalayangbermaksud jahil.

(ii) MasyarakatArab tidakmempunyainabi dankitab suci sebagai (bukti/petunjuk).

(iii) Semasa Islam mula diperkenalkan, masyarakat Arab (menerima / menolak) undang-undang
Allah SWT dan nilai-nilai Islam sebagai panduan hidup.
ThndakanlOfagiari-cirimasyarakatArabsebelumkedatanganlslamdariaspekberikut.[f"r]-fi#,Tii-
(a) Politik
E Dua kelompok, iaitu kaum Hadhari dan kaum Badwi.

E Kaum Hadhari hidup secara nomad dankaum Badwi tinggal di kota.

trl Kaum Hadhari menjalankan perniagaan dan memiliki binatang ternakan.

E Mengamalkan sistem kabilah yang diketuai oleh seorang syeikh.

E Mengamalkan sernangat assabiyatr, iaitu penyatuan masyarakat berkabilah yang


berdasarkan keturunan.

E Kaum Arab Quraisy yang mentadbir dan memajukan perdagangan di Makkah.

(b) Ekonomi

It I Kaum Badwi menternak secara nomad manakala kaum Hadhari berdagang secara kafilah"

t] Semenanjung Tanah Arab mempunyai tanah yang subur untuk pertanian.

Sekoi dan padi diusahakan di Omary sementara gandum dan kopi di Yaman dan kemenyan
pula di Hadramaut danMahra.

E Kaum Badwi mengamalkan sistem tukarbarang.

E Abad keenam Masihi, masyarakat Hijaz menjadikan Makkah sebagai pusat dagangan.

Masyarakat Arab Jahiliah mementingkan keuntungan, mengamalkan riba dan menipu


[Jl trmbangan.

(c) Sosial

E Menganutagamalslam.

[t Menganut agama Nasrani, Yahudi, Wathani, Majusi, animisme dan Hunafa'.

E Mengamalkan amalanmeniliknasib danmempercayai ahli sihir dan kuasa azimat.

E Memandang tinggi kepada kaum wanita dan memberikan penghormatan yang lebih
kepada anaklelaki.

Hidup dalam kemaksiatan seperti berjudi, berzina, meminum arak dan bersifat angkuh.
E
t-il
t{ Memuliakan tetamu, menepati janji, menghormati tuan rumah dan menjaga kehormatan
r...
u dlf.t.

E Hamba dipandang hina dan mempunyai status terendah dalam kalangan masyarakat.
ff n"rOurarkan nama tokoh, nyatakan bidang yang diceburi beserta satu sumbangan mereka. f l

{} re JabirbinHayyan
(i) Bidang:

(ii) Sumbangan:

Ihnu Sira
(i) Bidang:

(ii) Sumbangan:

Al-Kindi
(1) Bidang:

(ii) Sumbangan:

Al-Battani
(i) Bidang:

(ii) Sumbangan:

Al-Biruni
(i) Bidang:

(ii) Sumbangan:

AI-Khawarizmi
(i) Bidang:

(ii) Sumbangan: