Anda di halaman 1dari 15

Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Pembiayaan Perniagaan Melalui Zakat

Suhaili bin Sarif, Ahmad Sufian bin Che Abdullah, Nor ’Azzah binti
Kamri dan Mohd Abdul Wahab Fatoni bin Mohd Balwi
Jabatan Syariah dan Pengurusan
Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

Abstrak

P embiayaan perniagaan melalui zakat adalah satu inisiatif yang baik


dalam meningkatkan keberkesanan pengagihan. Meskipun begitu ianya
bukan sahaja melibatkan pengurusan dan pentadbiran yang cekap tetapi
juga memerlukan pengamatan terhadap aspek-aspek fiqh. Kertas kerja ini
membincangkan beberapa isu fiqh yang perlu diambil kira dalam
mengagihkan zakah melalui kaedah ini.

1
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

1.0 Pendahuluan
Zakat merupakan satu mekanisme jaminan sosial bagi mengurangkan
jurang pendapatan khususnya di kalangan umat Islam. Meskipun begitu
pembahagian yang tidak efisien dan tidak sistematik tidak dapat merubah
dan menambahbaik keadaan ekonomi individu. Mungkin jika dilihat dari
sudut sejarah pembahagian zakat di Malaysia tumpuan hanya diberikan
kepada pembahagian secara mudah kepada asnaf yang dirasakan layak. Ini
menyebabkan bukan sahaja zakat di sesetengah negeri kurang berkesan,
malah menimbulkan pelbagai kontroversi dan ketidakpuasan hati pelbagai
pihak.1 Sesetengah negeri pula tidak menjadikan golongan fakir miskin
sebagai fokus dengan pembahagian lebih banyak kepada golongan asnaf
yang lain. Ini secara tidak langsung bercanggah dengan objektif asas zakat
itu sendiri.2

Oleh yang demikian, pengagihan zakat perlu berubah mengikut keperluan


dan perubahan sosio ekonomi masyarakat. Ini penting bagi memastikan
zakat terus relevan dalam menangani masalah sosial dan ekonomi umat
Islam yang semakin mencabar.

2.0 Islam Menuntut Umatnya Berdikari


Mengharapkan bantuan semata-mata tanpa usaha adalah amat ditegah oleh
Islam. Islam menggalakkan umatnya berdikari melaui cara yang halal
sebagaimana saranan Rasulullah :”Barang sesiapa yang memikul tali dan
membawa kayu api lalu menjualnya demi keredhaan Allah, maka ianya
lebih bermaruah daripada meminta-minta sama ada permintaannya
diterima atau ditolak”.3

1
Scott, James (1986), Resistance Without Protest: Peasant Opposition To The Zakah In
Malaysia And To The Tithe In France, Asian Studies Association of Australia, hh. 431-
437
2
Ini dapat dilihat melalui statistik pengagihan tahunan yang menunjukkan asnaf fakir dan
miskin adakalanya mendapat pengagihan yang kurang berbanding asnaf lain. Zulkifly
Abdul Karim (et.al) (2006), “Pendapatan dan Sasaran Perbelanjaan Dana Zakah:
Pengalaman di Negeri Perak Kedah, Selangor dan Negeri Sembilan: Isu dan Cabaran”
dalam “Zakat, Pensyariatan, Perekonomian dan Perundangan”, Abdul Ghafar Ismail dan
Hailani Muji Tahir, Bangi: Penerbit UKM, hh.138-143.
3
Al-Bukhari, Abdullah Muhammad Ibn Isma’il (t.t), Sahih Bukhari, Kaherah: Maktabah
Salafiyah, Kitab al-Zakah, no.1470, h..456

2
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Bekerja mencari kehidupan merupakan fardhu terhadap semua umat


Islam. Ianya bukan sahaja untuk diri sendiri tetapi juga suatu pelengkap
kepada ibadah orang lain dengan bantu-membantu dalam ketaatan
(mu’awanah ‘al Ta’ah). Al-Syaibani dalam Kitabnya al-Iktisab fi al-Rizq
al-Mustatab menjelaskan: “Untuk membolehkan seseorang itu
sembahyang seseorang itu harus membasuh mukanya, ini memerlukan
seseorang lain untuk mengangkat air daripada telaga, begitu juga halnya
bagi membolehkan seseorang menutup aurat, dia memerlukan seorang
penenun untuk menghasilkan kain untuknya”.4 Ini dapat difahami secara
langsung bahawa sesuatu kerja yang perlu bagi menyempurnakan sesuatu
ibadah adalah juga merupakan ibadah. 5

Oleh itu, tidak hairanlah bahawa kerja juga diumpamakan dengan jihad.
Malah ‘Umar pernah menyatakan bahawa beliau rela mati di atas pelana
kudanya dalam mencari rezeki kerana Allah daripada mati terbunuh ketika
berjihad di jalanNya” .6

Para ulama banyak memperkatakan berkenaan cara-cara asas mencari


kehidupan dunia. Ini termasuklah konsep ijarah (sewa/ upah), sina’ah
(perkilangan), tijarah (perniagaan) dan zira’ah (pertanian). Meskipun
ulama ada membicarakan sebahagian jenis mata pencarian adalah lebih
baik daripada yang lain, pada dasarnya semua pekerjaan dalam ruang
lingkup ini adalah dibenarkan oleh Islam.7 Oleh yang demikian konsep-
konsep halal dan haram, konsep keadilan, kesederhanaan dan juga sentiasa
berhati-hati dan berpegang kepada agama adalah antara garis etika yang
sering dibincangkan oleh ulama dan penulis Islam.8

4
Al-Shaybani, Muhammad Ibn Hassan (1938), al-Iktisab Fi al-Rizq al-Mustatab, Cairo:
Matba’ah al-Anwar, h. 16
5
Ibid, p.15 ; lihat juga Yassine Esid (1995), A Critique of Origins of Islamic Economic
Thought, New York: E.J.Brill, h.227
6
Al-Syaibani (1938) , Ibid, p. 15; lihat juga Bonner, Michael (2001), “The Kitab al-
Kasb Atrributed to al-Shaybani: Poverty, Surplus and the Circulation of Wealth”, Journal
of the American Oriental Society, jil 121, no.3, h.415
7
Al-Sarakhshi, Shams al-Din (t.t), al-Mabsut, Beirut: Dar al-Ma’rifah, jil 30, h. 258, lihat
juga Hasanuzzaman S.M (1991), Economic Functions of an Islamic State, UK: The
Islamic Foundation, h. 35
8
Hasnuzzaman S.M (1991), ibid, p. 35

3
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Al-Ghazali sebagai contoh banyak membincangkan berkenaan etika-etika


berniaga dengan menghubungkan aktiviti dunia dengan balasan di akhirat
dengan menumpakan dunia sebagai tempat semaian bagi hari akhirat
(mazra’ah al-akhirah). Beliau dalam hal ini telah menggariskan tujuh
perkara perlu bagi memastikan seorang peniaga itu sempurna. Antara
perkara-perkara yang ditekankan adalah meliputi niat yang baik,
menyempurnakan pekerjaan sebagai fardhu kifayah, sentiasa berpegang
dengan prinsip-prinsip Islam, sentiasa mengingati Allah, bersederhana,
menjauhi gharar dan sentiasa berwaspada daripada melakukan sebarang
kesilapan.9

Mencari kehidupan bukanlah bermakna mencari kemewahan semata-mata.


Islam tidak menghalang umatnya mencari kesenangan tetapi sebarang
pembaziran dan kemewahan yang melampau adalah tidak dibenarkan.
Beberapa mekanisme telah diperkenalkan bagi mengekang keadaan ini.
Antaranya adalah zakat yang disyariatkan bagi menghalang harta sentiasa
berlegar di kalangan orang kaya dan menggalakkan mobilisasi modal.10
Selain daripada itu, sistem fara’id juga adalah antaranya bertujuan
memastikan pewaris mendapat harta selayaknya dengan menghadkan hak
pemilik untuk menentukan sewenang-wenangnya, manakala tanah-tanah
terbiar boleh diambil oleh kerajaan jika pemiliknya gagal
mengerjakannya.11 Ini adalah contoh bagaimana Islam cuba menstruktur
ekonomi umat agar perbezaan pendapatan dapat dihapuskan ataupun
sekurang-kurangnya dikurangkan.

9
Al-Ghazali, Abu Hamid Ibn Muhammad (1316 H), Ihya> Ulu>m al-Di>n, Kaherah:
Matba’ah Azhariya, , jil 2, hh. 63-66
10
Mausudul Alam Choudury (1980), “The role of az-Zakah in Resource Allocation”
dalam“ Some Aspects of the Econiomics of Zakah” , M. Raqibu Zaman (ed), Indiana: The
Association of Muslim Ssocial Scientists, h. 164
11
Dalam hal ini ‘Umar diceritakan telah mengambil balik tanah-tanah terbiar untuk
diusahakan oleh orang yang lebih memerlukan. Lihat Hasnuzzaman S.M (1991), op.cit,
h. 48

4
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

3.0 Zakat sebagai Mekanisme Pembiayaan Perniagaan Menurut


Fiqh
Zakat boleh dibahagikan dalam bentuk pembiayaan perniagaan selain
dibahagikan secara langsung dalam bentuk wang tunai atau keperluan
harian. Pembahagian melalui pembiayaan perniagaan ini bertujuan untuk
membolehkan asnaf dapat berdikari dan seterusnya membebaskan diri
daripada terus bergantung kepada bantuan zakat.

Al-Nawawi dengan jelas menyatakan barangsiapa yang tidak dapat


mencukupi keperluan diri dan keluarganya, maka perlulah dibantu
daripada dana zakat dalam bentuk alat-alat keperluan ataupun barang-
barang perniagaan bagi membolehkannya berdikari mencari rezeki.
Jumlah pemberian mestilah mencukupi bagi mereka menjalankan
perniagaan walaupun melibatkan jumlah yang besar. Beliau menyebut
“Tukang perlu diberikan jumlah yang cukup untuk membeli peralatan
pertukangannya dan membolehkannya mencari rezeki. Ini bergantung
kepada masa, tempat dan juga kepakaran seseorang. Sebahagian
daripada ulama memberi contoh bahawa penjual sayur boleh diberikan
lima atau sepuluh dirham manakala penjual barang kemas diberikan
sepuluh ribu dirham”.12

Selain daripada itu, pelbagai idea baru telah diutarakan oleh ulama moden
dan juga ahli ekonomi Islam dalam hal ini antaranya:

1. Pihak berkuasa yang mnguruskan hal-ehwal zakat perlu


memainkan peranan penting sebagai ajen pekerjaan. Pusat-pusat
zakat perlu bekerjasama dengan majikan dalam mencarikan
kekosongan pekerjaan kepada para penganggur.13
2. Zakat seharusnya digunakan sebagai mekanisme pemulihan
kepada pekerja-pekerja yang hilang mata pencarian atau

12
al-Nawawi (t.t), Abi Zakariya Muhy al-Din, Kitab al-Majmu’, Jeddah, Maktabah al-
Irshad, jil 6, h.175
13
De. Zayas, Faishta G. (2003), The Law and Institution of Zakat, Kuala Lumpur, The
Other Press, h.4

5
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

penganggur-penganggur. Bantuan adalah dalam bentuk bukan


sahaja pembangunan fizikal tetapi juga spiritual.
3. Zakat sebagai bantuan untuk umat Islam dapat bekerja sendiri dan
menceburkan diri dalam keusahawanan. Bantuan boleh diberikan
dalam bentuk wang dan alat perniagaan. Selain itu, zakat juga
boleh digunakan dalam menawarkan pinjaman secara Qard al-
Hasan. Ini akan sekaligus menggalakkan lagi kewangan Islam.14

4.0 Kelayakan kepada Bantuan Zakat


Penerima zakat telah jelas dinyatakan oleh Allah dalam al-Quran yang
meliputi lapan asnaf iaitu fakir, miskin, amil, muallaf, penghutang, hamba,
fi sabilillah dan ibnu sabil. Setiap kumpulan mempunyai kriteria dan
kelayakan masing-masing.

Para ulama tidak sepakat dalam urusan pembahagian zakat ini.


Sebahagian mensyaratkan zakat perlu diberikan kepada semua asnaf
manakala sebahagian lain berpendapat sebaliknya. Mazhab Shafi’i dan
Hanbali pada dasarnya menetapkan bahawa ianya diagihkan kepada
sekurang-kurangnya tiga golongan asnaf, berbanding mazhab Hanafi yang
memadai dengan satu kumpulan asnaf sahaja. 15

Selain daripada itu, kemampuan bekerja juga menjadi percanggahan


kepada ulama. Ulama Hanafi berpegang bahawa seseorang boleh
diberikan wang zakat walaupun mampu bekerja sekiranya hartanya tidak
lebih daripada kadar nisab. Ini kerana mereka menjadikan kadar nisab
sebagai ukuran seseorang sama ada miskin atau kaya.16 Walau
bagaimanapun, ada ulama menyanggah pendapat ini kerana Abu Hanifah
sendiri dalam hal-hal tertentu tidak menerima konsep nisab seperti dalam

14
Al-Qardawi, Yusuf (1999), Fiqh az-Zakah, Monzer Kahf (ter), London: Dar al-Taqwa,
h. 405 ; al-Maududi, Abu al-A’la (1985), Fatawa al-Zakah, Jami’ah al-Mulk ‘Abd al-
‘Aziz, h.57.
15
al-Nawawi, Abi Zakariya Muhy al-Din (t.t), op.cit, jil 6, h. 231; Ibn Qudamah, Abu
Muhammad ‘Abdullah ibn Ahmad (t.t), al-Kafi, al-Hijr, jil 2, h.193; Ibn ‘Abidin,
Muhammad Amin (1994), Radd al-Mukhtar ‘Ala al-Durr al-Mukhtar Sharh Tanwir al-
Absar, Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya, jil 2, h. 291
16
Kaya merupakan penghalang kapada pembahagian zakah. Ibn ‘Abidin, Muhammad
Amin (1994), ibid, h.359

6
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

hal zakat pertanian. Ini menunjukkan konsep nisab sebagai ukuran


kekayaan adalah kurang konsisten.17

Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu


Hurairah yang bermaksud: “Zakat tidak halal kepada orang yang kaya
dan mampu bekerja”.18 Oleh yang demikian, majoriti ulama berpendapat
bahawa memberi zakat dalam apa jua bentuk padahal seseorang itu masih
mampu untuk bekerja adalah suatu yang tidak dibenarkan. Ini bermakna
zakat tidak boleh diberikan kepada bakal-bakal usahawan asnaf.

Dalam hal ini beberapa ulama seperti al-Nawawi dan al-Shirazi


berpendapat bahawa pembahagian adalah harus sekiranya seseorang itu
menganggur dan benar-benar memerlukan bantuan. Ini kerana hanya kuat
tubuh badan bukanlah jaminan seseorang itu boleh terlepas daripada
kemiskinan. Selain daripada mereka, Abu ‘Ubayd juga berpendapat
bahawa golongan yang mampu bekerja perlu diberikan bantuan agar
mereka dapat berpeluang manjalankan kerja mengikut kepakaran masing-
masing.19

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh ‘Ubaidullah ibn ‘Udiy Ibn
Khiyar bahawa dua orang lelaki telah datang berjumpa Rasulullah
meminta bantuan zakat. Lalu Rasulullah memandang kepada mereka dan
mendapati mereka nampaknya kuat dan berkemampuan. Rasulullah
bersabda; “Jika kamu mahu aku akan berikan tetapi orang kaya dan
orang yang kuat tidak ada bahagian dalam zakat”.20 Kata-kata Rasulullah
itu tidak menggambarkan larangan yang kuat dalam pembahagian kepada
orang miskin yang mampu bekerja. Dalam hal ini Ibnu Humam
menegaskan bahawa meminta zakat adalah tidak dibenarkan bagi

17
Ibn Hazm, Abi Muhammad ‘Ali ibn Ahmad, Al-Muhalla bi al-Athar, Damsyik: Idarah
al-Tiba’ah al-Munirah, jil 6, h.218
18
Ibnu Majah, Sunan, Kaherah: Dar al-Hadith, jil 1, h. 589
19
Abu ‘Ubayd al-Qasim ibn Salam (2003), Kitab al-Amwal, Imran Ahsan Khan Nyazee
(ter),United Kingdom, Garnet, h. 506
20
Abu Daud (1988), Sunan, Beirut: Muassasah al-Kutub al-Thaqafiyah, jil 1, h.559

7
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

golongan yang kuat, tetapi menerima tanpa meminta adalah dibolehkan.21


Manakala al-Shaukani berpendapat bahawa hadis ini menunjukkan
bahawa adalah sunat memberi nasihat kepada bakal penerima mengenai
kelayakan tersebut.22

5.0 Penerima Pembiayaan Perniagaan: Fakir, Miskin dan Muallaf


Setiap asnaf mempunyai keperluan dan kriteria masing-masing. Ini
sekaligus menentukan corak dan kadar pembahagian yang layak bagi
mereka. Pembahagian zakat bagi tujuan perniagaan tidak boleh dengan
sewenang-wenangnya diberikan kepada mana-mana asnaf tanpa
mengambil kira kelayakan mereka.

Secara amnya asnaf zakat layak menerima sejumlah yang mencukupi bagi
mencapai objektif masing-masing. Penghutang hanya layak menerima
jumlah yang secukupnya bagi menjelaskan hutangnya. Hamba dan
pengembara layak menerima jumlah bagi masing-masing memerdekakan
diri dan meneruskan perjalanan sehingga destinasi. Amil pula berhak
mendapat upah sejajar dengan kerjanya. Hanya fakir, miskin, muallaf dan
fi sabilillah sahaja yang agak longgar dari segi penggunaan dana zakat. Fi
sabilillah yang banyak merujuk kepada pejuang-pejuang Islam dalam
kitab-kitab klasik membenarkan pembahagian tanpa mengira kekayaan
seseorang. Begitu juga halnya dengan muallaf.23 Manakala fakir dan
miskin pula diberikan secukupnya sehingga mereka mampu melepaskan
diri daripada belenggu kemiskinan. Kelonggaran inilah yang diperlukan
bagi memastikan penggunaan wang zakat dapat digunakan dengan kreatif
membiayai pelbagai kegiatan ekonomi umat.

21
Ibn Humam, Kamal al-Din Muhammad ‘Abd al-Wahid (1970), Sharh Fath al-Qadir,
Mesir: Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Halabi, jil 2, h.28
22
Al-Shaukani, Muhammad ibn ‘Ali (t.t), Nayl al-Awtar Min Ahadith Sayyid al-Akhbar,
Cairo, Dar al-Ahadith, jil 4, hh. 189-190
23
Mazhab Hanafi berpegang bahawa asnaf muallaf sudah dimansuhkan. Lihat Al-
Kasani, ‘Alaw al-Din Abi Bakr Ibn Mas’ud (1986), Bada’i, Sana’i fi Tartib al-Shara’i,
Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, jil 2, h.43

8
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

6.0 Pelaksanaan Pembiayaan Perniagaan: Pengalaman Semasa


Kertas kerja ini tidak melihat secara spesifik pelaksanaan dalam sesebuah
negeri. Mengikut pengamatan ringkas penulis, terdapat wujudnya
kesamaan antara satu negeri dengan negeri yang lain. Malah pihak-pihak
luar yang terlibat secara langsung seperti syarikat-syarikat perunding
adakalanya melaksanakan program dalam lebih dari satu negeri. Ini
memungkinkan pelaksannaan yang agak identikal antara satu sama lain.
Walau bagaimanapun, atas dasar pentadbiran negeri yang berbeza,
perbezaan pengurusan sedikit sebanyak memang berlaku. Tetapi penulis
lebih berminat melihat secara umum pelaksanaan dan bagaimana
pelaksanaan dapat diselarikan dengan kehendak Syarak.

Pelaksanaan Pembiayaan perniagaan melalui zakat adalah seperti


berikut:24

1. Pemberian zakat dalam bentuk modal ataupun keperluan


perniagaan. Perniagaan yang biasa mendapat pembiayaan
melibatkan industri makanan, jahitan dan ternakan. Selain aktiviti
perniagaan, aktiviti-aktiviti sara hidup lain juga diberikan
tumpuan. Ini termasuklah pemberian wang untuk deposit
pembelian teksi, keperluan perikanan dan juga sewaan tanah
pertanian. Ada program-program ini yang dipantau secara aktif
oleh pihak zakat manakala yang selebihnya tertakluk sepenuhnya
kepada inisiatif asnaf sendiri.
2. Pihak zakat memainkan peranan aktif membina sebuah pusat
berorentasikan pengeluaran seperti kilang dan sebagainya. Para
asnaf terpilih akan bekerja dan mendapat upah berdasarkan
bulanan ataupun kadar pengeluaran. Di Selangor contohnya
Lembaga Zakat Selangor telah menubuhkan pusat-pusat jahitan

24
Rumusan ini adalah merupakan idea penulis berdasarkan temubual yang telah dibuat
dengan Dr. Muhammad Yamin Ismail , Pengurus Baitulmal MAIWP, dan juga Ust. Abd
Samad Ibrahim, Ketua Jabatan Pembangunan Asnaf Lembaga Zakat Selangor. Walau
bagaimanapun, rumusan ini mungkin tidak begitu menyeluruh dan terperinci berbanding
pelaksanaan sebenar.

9
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

bagi mengeluarkan pakaian dan menggaji para asnaf yang


berkelayakan.
3. Pihak zakat dengan kerjasama pihak atau badan-badan lain
menubuhkan satu pusat pengeluaran berasaskan kontrak di mana
hasil akan dijamin dari segi pemasarannya. Pihak zakat
bertanggungjawab menyediakan tempat dan juga keperluan
pengeluaran. Sebagai contoh, pihak zakat menjalinkan usahasama
dengan sebuah syarikat luar bagi tujuan pertanian kontrak. Pihak
luar tersebut akan menyediakan input-input pertanian manakala
pihak zakat akan menyediakan ladang dan alatan-alatan yang asas
yang diperlukan. Para asnaf yang terpilih akan mengusahakan
ladang tersebut secara berkelompok dan sebahagian hasil
pendapatan mereka akan digunakan untuk membayar kembali
sebahagian modal awal projek sebagaimana yang dipersetujui
dalam perjanjian. Pada beberapa bulan sebelum pengeluaran, pihak
zakat akan memberikan elaun sara hidup bagi peserta terbabit.
Tidak seperti pembiayaan biasa, pembiayaan jenis ini memerlukan
modal yang besar dan agak berisiko. Oleh sebab itu, peserta yang
tidak menunjukkan prestasi yang baik akan diberhentikan.
4. Berbeza dengan kaedah ketiga, pihak zakat tanpa kerjasama pihak
luar menyediakan keperluan perniagaan berskala agak besar dan
memilih asnaf yang layak untuk mengusahakannya. Pihak zakat
menyediakan premis perniagaan seperti kedai dobi, kedai bakeri,
lori kecil bagi tujuan perniagaan bergerak dan sebagainya. Para
peserta terpilih yang benar-benar berkelayakan sahaja akan dipilih
untuk mengendalikannya dan mereka dikehendaki membuat
pembayaran balik ke atas modal awal penyediaan keperluan
perniagaan tersebut. Kegagalan berbuat demikian menyebabkan
mereka disingkirkan daripada program dan kemudahan perniagaan
akan ditarik balik.

Selain kaedah-kaedah di atas, mungkin terdapat kaedah lain yang sentiasa


berubah dari semasa ke semasa. Ini adalah bergantung kepada inisiatif
pihak berkuasa zakat tempatan dan juga sambutan para asnaf setempat.

10
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Walau bagaimanapun, program-program pembahagian tersebut


melibatkan beberapa implikasi dalam fiqh yang perlu diambil perhatian
agar tidak terlencong daripada objektif asal pensyariatan zakat itu sendiri.

7.0 Isu-isu Fiqh dalam Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan


1. Isu berkenaan pemilikan zakat (al-Tamlik). Al-Tamlik atau
pemilikan ini memastikan bahawa para penerima zakat dapat
memanfaatkan sepenuhnya harta yang diberi tanpa wujudnya
campur tangan pihak ketiga.25 Ia bermaksud pemindahan hak
pemilikan daripada pemberi kepada penerima secara sah menurut
syarak. Menurut prinsip ini sebarang pemilikan bukan kepada
individu seperti untuk membuat masjid atau pun kepada individu
yang tiada kelayakan pemilikan seperti orang mati atau hamba
(bukan mukatab) adalah tidak dibenarkan sama sekali.26 Majoriti
ulama mensyaratkan al-Tamlik, tetapi ulama Hanafi yang paling
kuat berpegang dengan menyatakan ianya rukun dalam semua
pembahgian zakat.27

Dalam pembahagian secara moden seperti program-program


pembiayaan perniagaan, memang agak sukar untuk memenuhi
prinsip ini. Sebagai contoh, penggunaan dana bagi tujuan kursus,
kawalan terhadap perbelanjaan wang zakat oleh pihak pengurus
zakat, perbelanjaan kepada badan-badan tertentu bagi pembiayaan
projek-projek asnaf. Ini semua tidak selari dengan prinsip ini.
Walau bagaiamanapun keberkesanan pembahagian terus dalam
bentuk matawang atau barangan dengan kebebasan sepenuhnya
kepada asnaf akan menggagalkan proses pemulihan mereka. Ini
telah terbukti di Pakistan di mana program-program sebegini
ditentang akibat dikatakan tidak selari dengan pinsip ini, tetapi

25
Omer faruk Senturk (2007), Charity in Islam, New Jersey: The Light, h.130
26
Ibn Nujaym, Zayn al-‘Abidin ibn Ibrahim (1993), Al-Ashbah wa al-Nazair ‘ala
Madhhab Abi Hanifa al-Nu’man, Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya, h. 346
27
Ibn ‘Abidin (1994), op.cit, h.293

11
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

akhirnya mereka terpaksa akur apabila pembahagian secara terus


tidak dapat memperbaiki keadaan asnaf.28

Beberapa ulama sebenarnya agak berlembut memberikan ruang


kepada pembahagian yang lebih anjal dan luas. Ulama Hambali
mengiktiraf pembahagian dalam bentuk-bentuk tidak langsung
demi kepentingan asnaf. Pihak amil boleh menukarkan harta zakat
dengan keperluan-keperluan asnaf untuk memudahkan
penyimpanan ataupun untuk kepentingan asnaf itu sendiri. Sebagai
contoh amil boleh membayar sewa rumah bagi fakir miskin selain
dari memberi terus wang kepadanya.29 Selain itu, ulama-ulama
moden seperti al-Maududi pula memberikan pandangan yang
positif kepada pemberian bantuan kepada organisasi bagi tujuan
menangani kemiskinan dengan anggapan bahawa organisasi
tersebut merupakan wakil bagi orang miskin dalam menjaga
kepentingan mereka.30

Mengenai obligasi asnaf mengembalikan modal yang didahulukan


oleh pihak zakat juga merupakan perkara yang perlu difikirkan.
Menurut prinsip al-tamlik sebarang harta yang telah diberikan tidak
tertakluk kepada sebarang obligasi. Oleh sebab itu, sebarang
perjanjian awal adalah tidak sah. Ini merupakan pendapat Hanafi
mencakupi kesemua jenis asnaf. Berbeza dengan mazhab Shafi’i
dan Hanbali yang membezakan asnaf kepada dua golongan. Fakir,
miskin, amil dan muallaf merupakan mereka yang menerima zakat
bagi pihak mereka sendiri tetapi bagi golongan yang selebihnya,
mereka menerima bagi pihak lain mengikut objektif masing-
masing. Sebagai contoh, panghutang untuk membayar hutangnya
dan pengembara meneruskan perjalanan. Sebarang lebihan perlulah

28
Timur Kuran (2004), Islam and Mammon, New Jersey: Princeton University Press,
h.25
29
al-Buhuti, Mansur Ibn Yunus Ibn Idris (1997), Kashaf al-Qina’ ‘an Matni al-Iqna’,
Beirut: ‘Alim al-Kutub, jil l2, h.95
30
al-Mawdudi, Abu al-A’la, (1985), op.cit, h. 55

12
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

dipulangkan kembali.31 Ulama-ulama moden seperti al-Qaradhawi,


al-Maududi dan Abu Zahrah berpendapat adalah harus
menggunakan wang zakat sebagai pinjaman tanpa faedah (qard
hasan). Mereka melihat kesamaan antara orang yang memerlukan
pinjaman dengan asnaf al-gharimin dan mekanisme ini sekaligus
boleh menyokong kewangan Islam serta menyelesaikan pelbagai
32
masalah sosial. Dalam hal ini bagaimanapun Malaysia masih
belum bersedia menggunakan pendekatan tersebut. Sebahagian
pembiayaan yang ditawarkan hanyalah dalam bentuk perkongsian
“musyarakah mutanaqisah” dengan obligasi pembayaran balik
yang lebih ringan berbanding pinjaman.

2. Jumlah pembiayaan yang optimum juga merupakan perkara yang


dititikberatkan. Dalam hal ini, para ulama telah menjelaskan
dengan panjang lebar. Sebahagian mereka menghadkan dengan
kadar nisab, uqiyah, perbelanjaan setahun, kadar makan sehari
semalam malah seumur hidup. Sebahagian lagi tidak menyatakan
sebarang had tetapi apa yang lebih penting adalah kadar yang
mencukupi bagi keperluan seseorang. Menurut Abu ‘Ubayd tiada
had boleh diberikan bagi seseorang asnaf. Semuanya bergantung
kepada budi bicara penderma atau pemberi zakat. Sekiranya
diwujudkan had maka ramai orang yang berhak akan kecewa
kerana keperluan mereka tidak dapat dicukupi lantaran dihalang
oleh had tertentu. ‘Umar juga diriwayatkan pernah memberikan
tiga ekor unta bagi seorang penerima dan pernah menyuruh
pegawainya mengulangi pemberian sehingga asnaf menjadi kaya
(bebas dari kemiskinan). 33

Selain daripada itu, pengagihan juga perlu melihat kepada


keperluan mana yang lebih mendesak. Sebagai contoh, sekiranya

31
al-Shirbini, Muhammad Ibn Ahmad (1996), al-Iqna’ fi Hall alfaz Abi Shuja’, Beirut,
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, jil 3, h.79; al-Buhuti, Mansur Ibn Yunus Ibn Idris (1987),
op.cit, h.282
32
al-Maududi, Abu al-A’la (1985), op.cit, h.57; Al-Qardawi, Yusuf (1999), op.cit, h.397
33
Abu ‘Ubayd al-Qasim ibn Salam (2003), op.cit, hh.516-517

13
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

seorang asnaf miskin itu merupakan juga seorang yang dibelenggu


masalah hutang. Pemberian melalui pembiyaan modal tidak akan
membantu sekiranya dia tidak dibebaskan dari hutang terlebih
dahulu. Imam Shaf’i’i menjelaskan bahawa penerima hanya layak
menerima zakat bagi satu tujuan pada satu-satu masa. Sekiranya
dia tidak berkemampuan untuk membayar hutangnya dan pada
ketika itu dia juga miskin, maka zakat hanya diberikan bagi satu
tujuan iaitu membayar hutang atau memenuhi keperluannya.34

Pihak berkuasa zakat di Malaysia pastinya mempunyai


pertimbangan yang wajar dan lebih baik dalam menentukan
keperluan seseorang. Walau bagaiamanapun, mereka perlu
menyelidiki keperluan sebenar penerima sebelum membuat
sebarang pembiayaan. Ini bukanlah bermakna menyukarkan
penerima dengan syarat-syarat yang ketat tetapi tidaklah juga
terlalu mudah sehingga berlaku ketirisan zakat kepada orang-orang
yang tidak layak menerimanya.

8.0 Kesimpulan
Pembiayaan perniagaan melalui zakat merupakan satu pendekatan yang
baik dan perlu diteruskan. Meskipun begitu, pelaksanaannya bukanlah
suatu yang mudah kerana asnaf merupakan individu istimewa yang perlu
dibantu dalam pelbagai aspek tidak terhad kepada material sahaja.
Pemberian mudah tanpa pemantauan akan hanya menggagalkan program
tersebut. Program-program ini juga memerlukan jumlah peruntukan yang
besar dan berisiko tinggi tetapi mempunyai potensi yang besar. Adalah
lebih baik mengagihkan kepada asnaf yang lain atau membuat pengagihan
secara langsung sekiranya program seumpama ini tidak mampu
dilaksanakan dengan baik. Pihak berkuasa perlu mempersiapkan diri
dalam mengurus pembahagian cara baru ini yang menuntut perubahan
34
Al-Shafi’i , Muhammad Ibn Idris (2001) Al-Umm, Mansurah: Dar al-Wafa’, jil 2.
h.184. Walau bagaimanapun ada pendapat dari mazhab Maliki dan Hanbali yang
membenarkan asnaf mendapat dua bahagian sekaligus, tetapi pendapat ini juga tidak
begitu konsisten. Lihat al-Baji, Sulaiman Ibn Khalaf (1332h), Kitab al-Muntaqa Sharh
Muwatta’, Egypt:Matba’ah al-Sa’adah, jil 2, h.115 lihat juga Ibn Qudamah, Abu
Muhammad ‘Abdullah ibn Ahmad (t.t), op.cit, vol 2, h.202

14
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

minda dan cara bekerja. Meskipun bantuan luar daripada perunding


diperlukan tetapi dana yang digunakan bukanlah suatu yang begitu mudah
dibelanjakan. Segala perbelanjaan perlulah mengikut lunas-lunas syarak.
Adalah menjadi harapan agar semua pihak yang terlibat sama ada pihak
zakat mahupun pihak luar dapat bekerja dengan penuh dedikasi dan
keinsafan agar objektif pensyariatan zakat dapat dicapai sepenuhnya.

15

Anda mungkin juga menyukai