Anda di halaman 1dari 6

Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Perniagaan Internet: Antara Maslahah Dan Mafsadah

Dr Azlin Alisa bt Ahmad, Muhd Adib Samsuddin dan


Mustafa ‘Afifi bin Ab. Halim
Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam,
Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstrak

I su perniagaan melalui internet telah banyak dibincangkan ketika ini.


Kajian lepas mendapati bahawa konsep ini selaras dengan prinsip-prinsip
kontrak Islam. Namun begitu, disebabkan tiada nas yang jelas tentang
hukum urusniaga ini memandangkan perniagaan internet tidak pernah
wujud pada zaman Rasulullah s.a.w, maka penelitian harus dibuat bagi
memastikan sama ada ianya menepati maslahah atau tidak. Ini adalah
penting bagi mengelakkan kekeliruan di kalangan masyarakat berhubung
perniagaan yang semakin berkembang pesat ketika ini. Kajian ini akan
melihat perniagaan internet dari aspek maslahah dan mafsadah yang
timbul daripadanya Hasil dari kajian ini mendapati bahawa perniagaan
internet mampu memelihara kemaslahatan dan keharmonian masyarakat
secara menyeluruh (maslahah ‘ammah). Selain itu, pemakaian maslahah
yang bersifat fleksibel mampu membawa kita ke arah kemajuan dan
pemodenan serta tidak menghalang pembaharuan yang dibuat selaras
dengan era globalisasi ini, khususnya urusniaga internet yang tidak wujud
hukumnya di dalam al-Quran dan al-Sunnah.

1
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

1.0 Pendahuluan
Ungkapan ‘dunia di hujung jari anda’ sudah tidak asing lagi di kalangan
masyarakat kini ekoran dari penggunaan internet yang semakin berleluasa.
Ini kerana kewujudan internet mampu menjadikan dunia tanpa sempadan,
dengan erti kata lain, internet membolehkan kita berhubung dengan
sesiapa sahaja tanpa perlu bersua muka dan mengambil masa yang lama.
Penggunaan internet bukan sahaja terhad untuk mencari maklumat,
pendidikan, saluran komunikasi, dan hiburan, malah internet sudah
menjadi sumber pendapatan kepada masyarakat. Oleh itu, tidak mustahil
apabila statistik menunjukkan jumlah pengguna internet di Malaysia
adalah sebanyak 10,040,000 pengguna pada Disember 2005. Jumlah ini
adalah 38% daripada jumlah keseluruhan penduduk Malaysia.
(http://rahsiainternet.com/statistik/)

Sebagai muslim yang bertakwa, kita seharusnya memahami bahawa


perniagaan adalah salah satu sumber pendapatan yang sangat penting di
sisi Islam. Di dalam al-Quran dinyatakan,

“Dialah Yang menjadiakan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah
di segala penjurunya dan makanlah sebahagian rezekiNya. Dan hanya
kepadaya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (67:15).

Ayat ini menunjukkan bahawa kita seharusnya memanfaatkan sebahagian


rezeki yang dikurniakan Allah dengan menjelajahi sumber-sumber rezeki
tersebut. Salah satu caranya ialah dengan menjalankan perniagaan yang
halal. Konsep perniagaan halal ini sebenarnya tidak terhad kepada
urusniaga secara tradisional semata-mata, tetapi di dalam era gobalisasi
ini, urusniaga boleh juga dijalankan secara online. Menyedari hakikat ini,
adalah penting bagi kita untuk menilai sejauhmana perniagaan internet ini
mampu memelihara kemaslahatan ummah secara menyeluruh selaras
dengan arus pemodenan ini.

2
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

2.0 Sorotan Literatur


Perniagaan secara online sememangnya sedang hangat dibincangkan oleh
semua lapisan masyarakat, terutamanya pengkaji muamalat Islam. Di
dalam Majalah Iktisad (2007), Haji Zaharuddin Abdul Rahman menulis
tentang “Perniagaan Halal Melalui Internet” dan menyatakan bahawa
rukun dan syarat perniagaan internet sebenarnya adalah sama dengan
perniagaan tradisional. Beliau juga berpendapat bahawa tidak mudah
untuk membina sebuah perniagaan internet yang berjaya kerana ianya
memerlukan usaha yang gigih serta ilmu pengetahuan yang tinggi tentang
perniagaan. Oleh itu, hukumnya adalah harus di dalam Islam.

Di samping itu, Mat Noor Mat Zin dan Zamzuri Zakaria juga
membincangkan sejauhmana konsep e-dagang selaras dengan muamalat
Islam di dalam kertas kerja mereka yang bertajuk “Jual Beli Dalam E-
dagang Menurut Perspektif Muamalat Islam.” Sebagai kesimpulan,
mereka menyatakan bahawa perniagaan internet pada hakikatnya adalah
hampir sama dengan jual beli secara tradisional. Justeru itu, hukumnya
adalah harus kerana tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Begitu juga dengan Nik Rahim bin Nik Wajis dari Universiti Brunei
Darussalam di dalam penulisannya yang bertajuk “E-Dagang Menurut
Perspektif Islam” mempunyai pandangan yang sama dan mengajak
masyarakat membuka minda terhadap teknologi yang mampu digunakan
untuk memantapkan ummah, termasuk melalui e-dagang. Di dalam kertas
kerja tersebut, beliau membuat analisis tentang beberapa jenis e-dagang
dan mendapati kesemuanya selaras dengan hukum syarak.

Sehubungan dengan itu, Mat Noor Mat Zin dan Zamzuri Zakaria, di dalam
kertas kerja yang bertajuk, “Pembentukan Akad dalam E-dagang”

3
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

membincangkan tentang konsep dan khiyar yang terlibat di dalam e-


dagang. Kertas kerja ini juga membincangkan secara terperinci tentang
kedudukan akad e-dagang menurut perspektif muamalat Islam.

Selain itu, Hurriyah El-Islamy di dalam bukunya yang bertajuk “E-


Business- An Islamic Perspective” mendedahkan tentang hukum
perniagaan internet dari aspek Syariah, Common Law, Malaysian Law
serta International Law. Beliau juga membincangkan elemen-elemen
kontrak seperti pihak yang terlibat, akad, penentuan harga dan sebagainya
dengan terperinci, dan mendapati tiada unsur riba atau gharar yang boleh
menyebabkan kontrak ini terbatal.

Melihat kepada kajian-kajian yang telah dijalankan, penulis mendapati


kesemua kajian terdahulu hanya membincangkan tentang hukum
perniagaan internet dari pandangan Islam. Oleh itu, penulis menjangkakan
sepatutnya perniagaan internet ini seharusnya diteliti secara telus dari
aspek maslahah dan mafsadah. Ini adalah penting bagi memastikan
sesuatu maslahah yang menjadi sandaran hukum adalah diiktiraf oleh
syarak.

4
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Rujukan
Al-Quran dan Terjemahannya.
A.Rosen. 2000. The E-Commerce Question and Answer Book: A Survival
Guide for Business Manager, American Management Association. New
York: Addison Wesley.
Ahmad Jazlan bin Mat Jusoh. 2004. E-dagang Menurut Perspektif
Muamalah Islam: Satu Kajian tentang Konsep, Amalan dan Instrumen
yang Berkaitan. UKM.
Al-Butiyy, Muhammad Sacid Ramadan. 1421H/2000. Dawabit al-
maslahah fi al-sharicah al-Islamiyyah. Cet. ke-6. Beirut : Mu'assasat al-
Risalah.
Al-Shatibiyy, Ibrahim bin Musa. T.th. al-Muwafaqat fi usul al-sharicah
sunt. cAbdullah Darraz. 4 juz. Beirut : Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.
G.P Schneider & J.T.Perry. 2001. Electronic Commerce. Canada:
Thomson Learning.
Haji Zainal Abidin Safarwan. 1995. Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan.
Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
http://rahsiainternet.com/statistik/
http:www.businessmedia.org/netacademy/glossary.nsf/kw_id_all/92.
Hurriyyah El-Islamy. 2002. E-Business: An Islamic Perspective. Kuala
Lumpur:A.S. Nordeen.
Husin Hamid Hassan. 1971. Nazariyyat al-maslahah fi al-fiqh al-Islamiyy.
Mesir : Dar al- Nahdah al-cArabiyyah.
K.K. Bajaj dan D.Nag. 2000. E-Commerce: The Cutting Edge of Business.
New Delhi: McGraw Hill Publishing Company Limited.
Kamus Komputer dan Teknologi Informasi.2005. Atas talian
http://www.total.or.id/info.php? kk=internet.
Kenneth C. Laudon dan Carol Guercio Traver. 2001. E-Commerce. New
York: Addison Wesley.

5
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Kenneth C. Laudon. 2001. E-Commerce. New York: Addison Wesley.


Lee Sai Peck dan Mohammad Zahidur Rahman. 2003. E-Commerce
Services and Application. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
Majalah al-Iktisad. Keluaran Julai 2007.
Mat Noor Mat Zain & Zamzuri Zakaria. 2001. Pembentukan Akad dalam
E-Dagang. Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Undang-Undang
Perbandingan, UKM, Bangi.
Noorzihan Mohamed Yin. 2007. SOHO Menjana Pendapatan di Rumah.
Majalah Iktisad, bil. 9.
P.T. Joseph. 2004. E-Commerce: A Managerial Perspective. New Delhi:
Prentice Hall of India.
Ramadan cAbd al-Wadud. 1407H/1987. al-Taclil bi al-maslahah cinda al-
usuliyyin. Sayyidah Zainab : Dar al-Huda li al-Tabacah.
Shalabi, Muhammad Mustafa. T.th Taclil al-ahkam. Beirut : Dar al-
Nahdah al-cArabiyyah.

Steven M.Gloves, Stephen W.Liddle, Douglas F. Prawitt. 2003. E-


Business Principles and Strategies for Accountants. New Jersey. Prentice
Hall.
Syakh Nizam Ya’qubi. 2001. Ahkam al-Fiqhiyyah Li al-Ta’amul bi al-
Intrinit, al-Iqtisad al-Islami, The Centre for Research in Electronic
Commerce. 2002. What Do We Mean by Electronic Commerce. Atas
talian http:cism.bus.utexas.edu/resources/ecfaq.html.
Thomas O’Daniel. 2000. Electronic Commerce: Management, Economics,
Marketing and Technology. Subang Jaya: Pelanduk Publications.

Anda mungkin juga menyukai