Anda di halaman 1dari 2

Uleman Kahatur,

Aqiqah Bapak/Sdrk:
Senen, 20 Juli 2020

.......................................
Di…....................

Cibunar, 19 Juli 2020

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Neda agung cukup lumur neda jembar pangampura rehna simkuring tos
kumawantun ngintunkeun ieu sambung layung, kahoyong mah tumorojong
ngadongkapan ka bumi sewang-sewangan.
Simkuring seja ngahaturanan Bapa sareng Saderek sadaya kanggo rurumpaheun
ka rorompok dina riungan syukuran Tasyakur Binnikmah Aqiqah pun Anak anu
ka - 1,
Wasta :

Syadid Abdul Hanif


Anu insya Allah bade dilaksanakeun dina :
Dinten : Senen
Kaping : 20 Juli 2020
Tabuh : 15.20 WIB (Ba’da Ashar)
Tempat : Dsn. Cibunar RT 04 RW 03 Ds. Cibunar

Hatur sewu nuhun, ku kersana sarumping nyumponan panganken simkuring


sakulawargi, sareng rumojong do’a ka Allah Robbul Izzati mugia sing
janteng amal soleh anu kenging imbalan ti Allah SWT.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Kul. Bapa Imam Mustopa/Ibu Siska Fujianti