Anda di halaman 1dari 11

1

NAMA : ________________________________ TAHUN : _____________

SK. TOH RAKNA SAKTI, JALAN SUNGAI RAMBUTAN


34140 RANTAU PANJANG PERAK

PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR


2019
MATEMATIK
Kertas 2
MATEMATIK 015/2
Kertas 2
Mei 2018
1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan. Untuk Kegunaan Pemeriksa


Markah Markah
Soalan
Penuh Diperolehi
2. Jawab semua soalan. 1 3
2 3
3 3
3. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang
4 3
yang disediakan dalam kertas jawapan.
5 4
4. Tunjukkan langkah-langkah penting.Ini boleh 6 5
membantu kamu untuk mendapatkan markah. 7 3
8 4
5. Jika kamu ingin menukar jawapan, padamkan 9 5
jawapan yang telah dibuat.Kemudian tulis jawapan 10 5
yang baru. 11 4
12 3
6. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan 13 5
ditunjukkan dalam kurungan. 14 5
15 5
7. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas
peperiksaan di akhir peperiksaan.
Jumlah 60

Kertas peperiksaan ini mengandungi 11 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak.
[Lihat halaman sebelah]
015/2 ©2019 Panitia Matematik SETRAS SULIT
2

Untuk 1. a) Rajah 1 menunjukkan nilai nombor yang terdapat pada sebiji dadu.Nombor ini
Kegunaan
Pemeriksa ditulis pada kad-kad angka.

Rajah 1

Tuliskan nombor enam digit terkecil daripada semua kad yang diberi.
__________________________________________________________________
[ 1 markah]
b)
Lambungan sebiji dadu akan mendapat nombor ganjil.
Apakah kemungkinan bagi peristiwa itu?
Jumlah Tandakan ( / ) pada jawapan yang sesuai.

Sama
Mustahil Pasti
kemungkinan

[ 1 markah]

2. Rajah 2 menunjukkan waktu pada sebuah jam digital.

Rajah 2

a) Tukarkan waktu pada rajah 2 kepada sistem 12 jam.

[ 1 markah ]

b) Pukul berapa 15 minit selepas waktu yang ditunjukkan dalam sistem 12 jam ?

Jumlah
[1 markah]
3

[Lihat halaman sebelah]


015/2 ©2019 Panitia Matematik SETRAS SULIT
3

Untuk 3. Rajah 3 menunjukkan perbualan antara Hakim dan Hazeem.


Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 3

a) Tulis nilai wang simpanan Hakim dalam bentuk angka.

1 markah
Jumlah
b) 1
Harga sebuah kereta ialah 5 kali nilai wang simpanan Hakim. Hitung
2
3
Harga kereta itu.

2 markah

4. Pada petak grid dibawah, lukis sebuah segi bersudut tegak yang luasnya
30 cm2.
[Lihat halaman sebelah]
015/2 ©2019 Panitia Matematik SETRAS SULIT
4

Rajah 3
a)
Berapakah
bilangan
wang kertas
RM10 yang sama
nilai dengan
harga barang itu?
b)

Jumlah
1 markah
3 Bundarkan
RM 6542.80
kepada
ringgit yang
terdekat.

2 markah

Untuk 5.
Kegunaan
Pemeriksa

a)

b)

Jumlah

[Lihat halaman sebelah]


015/2 ©2019 Panitia Matematik SETRAS SULIT
5

Rajah 4
Hitung beza panjang, dalam cm, antara kayu P dengan kayu Q.
.

[2 markah]

Berapakah purata panjang, dalam m, bagi ketiga-tiga batang kayu itu?

[2 markah]

6. 2
a) Tukarkan 2 5 kepada pecahan tak wajar.

[1 markah]

b)
Darabkan jawapan pada bahagian (a) dengan dan berikan jawapan
dalam perpuluhan.

[2 markah]
2
c) Sebuah sekolah mempunyai 250 orang murid. daripada jumlah murid
5
adalah lelaki dan selebihnya ialah murid perempuan. Hitung jumlah murid
perempuan sekolah itu.

Jumlah

[ 2 markah]

[Lihat halaman sebelah]


015/2 ©2019 Panitia Matematik SETRAS SULIT
6

Untuk 7. Rajah di bawah menunjukkan jisim sebiji nanas dan tembikai.


Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 5

a) Nyatakan jisim, dalam kg dan g, sebiji nanas itu

[1 markah]
b) Berapakah lebihnya jisim sebiji tembikai berbanding sebiji nanas itu?

Jumlah

[2 markah]

8. JaduJadual 1 di bawah menunjukkan harga dua jenis barang yang dibeli oleh
Akmal di sebuah pasar raya.

Barangan Harga
Seluar RM 60.00 Jadual 1
Baju RM 40.00
Berapakah jumlah harga seluar dan baju?
a)

[1 markah]
Berapakah jumlah wang yang perlu dibayar oleh Akmal termasuk cukai
b) perkhidmatan sebanyak 10%?

Jumlah
[3 markah]
4
Untuk 9. Rajah di bawah menunjukkan isipadu air dalam sebuah bekas
Kegunaan
Pemeriksa

[Lihat halaman sebelah]


015/2 ©2019 Panitia Matematik SETRAS SULIT
7

Rajah 6
2 Liter

Nyatakan isi padu, dalam ml , air dalam bekas itu.


a)

[ 1 markah]
1
Osman mengeluarkan daripada air dalam
4
bekas itu.Hitung isipadu, dalam ml, baki air dalam bekas itu.
b)

[2 markah]

Baki air dalam bekas itu dituangkan ke dalam empat buah bekas P,Q,R dan S yang
sama saiz.
c)

Rajah 7

Hitung isipadu, dalam ml, di dalam bekas P.

Jumlah
[ 2 markah]

Untuk 10. 2
Kegunaan Rosmah menerima RM 3 wang saku setiap hari persekolahan.Dia menyimpan
Pemeriksa
5
daripada wang itu.

a) Berapakah wang yang disimpan dalam 1 hari persekolahan?

[Lihat halaman sebelah]


015/2 ©2019 Panitia Matematik SETRAS SULIT
8

[ 1 markah]

b) Hitung jumlah wang yang disimpan oleh Rosmah selama 13 hari


persekolahan.Berikan jawapan dalam RM.

[2 markah]
.
c) Rosmah ingin menderma setengah daripada jumlah wang simpanan itu sempena
bulan Ramadhan , berapakah jumlah wang yang perlu disumbangkan?

Jumlah

[2 markah]

Untuk 11. Rajah di bawah menunjukkan sebuah poligon sekata.


Kegunaan
Pemeriksa

[Lihat halaman sebelah]


015/2 ©2019 Panitia Matematik SETRAS SULIT
9

Rajah 8

2.5 cm

a) Lukiskan paksi simetri bagi poligon di atas. [1 markah]

b) Namakan sudut dalaman yang terbentuk pada poligon di atas.

[ 1 markah]

c) Kirakan perimeter poligon ini.

Jumlah

[2 markah]

12. JaduJadual di bawah menunjukkan harga jual dan diskaun sebuah kamera.

Item Harga Jual Diskaun Jadual 2


Berapa harga jualan kamera itu
Kamera RM1000 RM200
selepas diskaun?

a)

[1 markah]
Hitung peratusan diskaun sebuah kamera itu?

b)

[2 markah]
Jumlah

3
Untuk 13. Halimi mempunyai wang sebanyak RM 10,000.Dia membuat pelaburan di Amanah
Kegunaan Saham Bumiputera selama setahun.Dividen yang diterima ialah 8% setahun.
Pemeriksa

a) Berapakah nilai dividen Halilmi selama setahun ? [1 markah]

[Lihat halaman sebelah]


015/2 ©2019 Panitia Matematik SETRAS SULIT
10

b) Hitung jumlah wang pelaburan Halimi selepas menerima dividen itu.

[ 2 markah]

c) Sekiranya dividen yang diterima oleh Halimi kekal 8% untuk tahun


kedua,kirakan jumlah wang pelaburan Halimi.

Jumlah

[2 markah]

14. .Jad Jadual 3 menunjukkan umur dan ketinggian bagi 3 orang murid.

Murid Umur Ketinggian


Alia 12 tahun 3 bulan 135 cm
Alif 11 tahun 11 bulan 1.5 m
3 bulan lebih muda 10 cm lebih tinggi
Aiman
daripada Alia daripada Alia

Jadual 3

a) Berapakah umur Aiman ?

[2 markah]

b) Berapa beza ketinggian antara Alia dengan Aiman. Berikan jawapan dalam unit cm.

Jumlah
[3 markah]
5

[Lihat halaman sebelah]


015/2 ©2019 Panitia Matematik SETRAS SULIT
11

Untuk 15. Rajah 7 menunjukkan kedudukan empat orang murid pada satah Cartes.
Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 7

Berdasarkan kedudukan 4 orang murid pada satah Cartes:


a) Nyatakan koordinat bagi kedudukan Aina dan Kamal

i) Aina : ______________

ii) Kamal: _______________


[2
markah]
b)
Hitungkan jarak Izzat dari kedudukan Aina melalui kedudukan Faris dalam
unit km jika 1 unit bersamaan 2 km.
Jumlah

[3 markah]

Disediakan oleh : Disemak oleh :

………………………… ……………………….
(Azhari b. Yahya Arif) (Asmaniza bt. Saeedin)
Ketua Panitia Matematik Setiausaha Panitia Matematik
SK Toh Rakna Sakti SK Toh Rakna Sakti

[Lihat halaman sebelah]


015/2 ©2019 Panitia Matematik SETRAS SULIT

Anda mungkin juga menyukai