Anda di halaman 1dari 5

MINGGU TAJUK STANDARDSTANDARDSTANDARD TP 6:Mengamalkan PRESTASI peraturan keselamatan diri, alatan dan bahan di ruang ker

1 1. KESELA 1.1. Menge1.1.1 MengTP 6:Mengamalkan peraturan keselamatan diri, alatan dan bahan di ruang ker
2 1. KESELA 1.1. Menge1.1.2 MenyaTP 6:Mengamalkan peraturan keselamatan diri, alatan dan bahan di ruang ker
3 1. KESELA 1.1. Menge1.1.3 MengaTP 6:Mengamalkan tugasan di ruang kerja dan menjadi contoh kepada rakan y
4 1. KESELA 1.2. Menget1.2.1 MengeTP 6:Mengamalkan tugasan di ruang kerja dan menjadi contoh kepada rakan y
5 1. KESELA 1.2. Menget1.2.2 MengeTP 6:Mengamalkan tugasan di ruang kerja dan menjadi contoh kepada rakan y
6 1. KESELA 1.2. Menget1.2.3 Mempr TP 6:Mengaplikasi penggunaan alatan dan bahan yang terdapat didalam peti p
7 1. KESELA 1.3. Memah1.3.1 MenaTP 6:Mengaplikasi penggunaan alatan dan bahan yang terdapat didalam peti p
8 1. KESELA 1.3. Memah1.3.2 MengTP 6:Mengaplikasi penggunaan alatan dan bahan yang terdapat didalam peti p
9 1. KESELA 1.3. Memah1.3.3 MeneTP 6:Mengaplikasi penggunaan alatan dan bahan yang terdapat didalam peti p
10 1. KESELA 1.3. Memah1.3.4
1.4.1 Meng
Mengenal
TP 6:Mengaplikasi
dan menamakan penggunaan
alatan danalatan bahandanyang
bahan
digunakan
untuk memadam
untuk memadam
api mengik
api
11 1. KESELA 1.4. Menge (i) air . (ii) pasir . (iii) kain basah
TP 6:Mengaplikasi penggunaan alatan dan bahan untuk memadam api mengik
12 1. KESELA 1.4. Menge1.4.2 Menera TP 6:Mengaplikasi penggunaan alatan dan bahan untuk memadam api mengik
13 1. KESELA 1.4. Menge1.4.3
2.1.1 Mengap
Mengenal
TP 6:Mempratikkan
dan menamakan penjagaan
alatan dan kebersihan
bahan yang diri,
digunakan
alatan dan
untuk
bahan
menjaga
dan ruang
keber
ke
14 2. KEBERSI 2.1. Menge (i) diri . (ii) alatan dan bahan . (iii) ruang kerja
TP 6:Mempratikkan penjagaan kebersihan diri, alatan dan bahan dan ruang ke
15 2. KEBERSI 2.1. Menge2.1.2 Menyat
2.1.3 Mempraktikkan
TP 6:Mempratikkan penjagaanpenjagaan
kebersihan: kebersihan diri, alatan dan bahan dan ruang ke
16 2. KEBERSI 2.1. Menge (i) diriMengenal
1.1.1 . (ii)TPalatan dandan
6:Mempraktikkan bahan . penggunaan
menamakan (iii) ruang asas
peralatan kerja
peralatan
untuk: asas menyukat, memotong, mem
17 1. ALATAN 1.1. Menge (i) menyukat .
1.1.2 Mengaplikasikan(ii) memotong
TP 6:Mempraktikkan . (iii)
fungsi peralatan memasak
penggunaan .
asas untuk: (iv) menghidangkan
peralatan asas menyukat, memotong, mem
18 1. ALATAN 1.1. Menge 2.1.1
(i) menyukat TP. 6:Menyediakan
Mengenal (ii)
danmemotong
menamakan: . menu
(iii) memasak
menggunakan . (iv) menghidangkan
bahan kering dan basah yang betul da
19 2. BAHAN 2.1. Menge (i) bahan
2.1.2 kering
Menyatakan . kegunaan
TP 6:Menyediakan (ii) bahan basahmenggunakan bahan kering dan basah yang betul da
jenis:
menu
20 2. BAHAN 2.1. Menge (i) bahan
2.1.3 kering
Membezakan . bahan
TP 6:Menyediakan (ii) bahan basahmenggunakan bahan kering dan basah yang betul da
masakan:
menu
21 2. BAHAN 2.1. Menge (i) bahan kering
2.2.1 Mengetahui .
TP 6:Mengamalkan (ii) bahan
cara menyimpan basah
cara bahan
menyimpan masakan: bahan masakan kering dan basah dengan
22 2. BAHAN 2.2. Menge (i) bahan kering
2.2.2 Mengaplikasikan .
TP 6:Mengamalkan (ii) bahan basah
cara menyimpan
cara menyimpan bahan masakan:
bahan masakan kering dan basah dengan
23 2. BAHAN 2.2. Menge (i) bahan kering
2.3.1 Menyatakan .
TP 6:Mengamalkan (ii) bahan
ciri-ciri bahancara basah
masakan:
menyimpan bahan-bahan masakan baik dan rosak da
24 2. BAHAN 2.3. Menget(i) elok TP 6:Mengamalkan(ii) rosak cara menyimpan bahan-bahan masakan baik dan rosak da
25 2. BAHAN 2.3. Menget22.3.3
.3.2 Mener
Mengaplikasikan
TP 6:Mengamalkan pengasingancara menyimpan
bahan-bahanbahan-bahan
masakan: masakan baik dan rosak da
26 2. BAHAN 2.3. Menget(i) elok . TP 6:Menggabungkan (ii) rosak pelbagai kaedah memasak semasa aktiviti memasak da
27 3. KAEDAH 3.1. Menge3.1.1
3.1.2 Menge
Mengaplikasikan
TP 6:Menggabungkan kaedah- kaedah pelbagai memasak:
kaedah memasak semasa aktiviti memasak da
28 3. KAEDAH 3.1. Menge (i) menggoreng
4.1.1 Mengenal .
TP 6:Mengamalkan (ii)
dan menamakan merebus .
cara-cara
jenis-jenis(iii) membakar
penyediaan
menu: menu dengan betul dan boleh dicon
29 4. PENYED 4.1. Mengen(i) sarapan .TP 6:Mengamalkan (ii) minumcara-cara
petang penyediaan menu dengan betul dan boleh dicon
30 4. PENYED 4.1. Mengen 44.2.1
.1.2 Penye
Mengenal
TP 6:Mengamalkan
kaedah penyajian cara-cara
menu: kaedah penyajian menu dengan betul dan boleh
31 4. PENYED 4.2. Menge (i) sarapan .
4.2.2 Mengaplikasikan
TP 6:Mengamalkan (ii) minum
penyajian petang
cara-cara
menu: kaedah penyajian menu dengan betul dan boleh
32 4. PENYED 4.2. Menge (i) sarapan .TP 6:Mengamalkan (ii) minum petang berkhasiat dalam kehidupan seharian.
pemakanan
33 4. PENYED 4.3. Menge4.3.1 MengTP 6:Mengamalkan pemakanan berkhasiat dalam kehidupan seharian.
34 4. PENYED 4.3. Menge4.3.2 Meny TP 6:Mengamalkan pemakanan berkhasiat dalam kehidupan seharian.
35 4. PENYED 4.3. Menge4.3.3 MengTP 6:Mengamalkan komunikasi berkesan dalam aktiviti jual beli.
36 5. ASAS K 5.1. Menget5.1.1 MengeTP 6:Mengamalkan komunikasi berkesan dalam aktiviti jual beli.
37 5. ASAS K 5.1. Menget51.1.1
.1.2 Menga
Mengenal
TP 6:Menyatakan
alatan dan bahan alatan jahitan:
dan bahan jahitan selain daripada yang dipelajari.
38 1. ALATAN 1.1. Menge i) jarum
1.1.2 Menamakan ii) benang
TP 6:Menyatakan iii)
alatan dan alatan gunting
bahan dan jahitan:
bahan jahitan selain daripada yang dipelajari.
39 1. ALATAN 1.1. Menge i) jarum
1.1.3 Menyatakan ii) benang
TP 6:Menyatakan
fungsi alatan iii)
alatangunting
dan dan bahan bahanjahitan:
jahitan selain daripada yang dipelajari.
40 1. ALATAN 1.1. Menge i) jarum TPii) benang
6:Menggunakan iii)alatan
gunting dan bahan selain daripada yang dipelajari dengan t
41 1. ALATAN 1.2. Menga1.2.1 MemaTP 6:Menggunakan alatan dan bahan selain daripada yang dipelajari dengan t
42 1. ALATAN 1.2. Menga1.2.2 MemaTP 6:Menggunakan alatan dan bahan selain daripada yang dipelajari dengan t
43 1. ALATAN 1.2. Menga1.2.3 MemaTP 6:Menggunakan alatan dan bahan selain daripada yang dipelajari dengan t
1. ALATAN 1.2. Menga1.2.4
2.1.1 Meng
Mengenal
TP 6:Menjelaskan
dan menamakan fungsi jenisjahitan
jahitan: jelujur kasar dan jelujur halus serta boleh dico
2 . MATA 2.1. Menget(i) jelujur
2.1.2 kasar
Menyatakan
TP 6:Menjelaskan (ii) jelujur
fungsi jahitan: halus
fungsi jahitan jelujur kasar dan jelujur halus serta boleh dico
2 . MATA 2.1. Menget(i) jelujur kasar . (ii) jelujur halus
TP 6:Menjahit jahitan jelujur kasar dan jelujur halus sebagai jahitan hiasan den
2 . MATA 2.2. Menjah2.2.1 MenjaTP 6:Menjahit jahitan jelujur kasar dan jelujur halus sebagai jahitan hiasan den
2 . MATA 2.2. Menjah2.2.2 MenjaTP 6:Menjahit jahitan jelujur kasar dan jelujur halus sebagai jahitan hiasan den
2 . MATA 2.2. Menjah2.2.3 MenjaTP 6:Menghasilkan buku skrap alatan, bahan jahitan asas dan hasil kerja jahita
3. PROJEK 3.1. Mengh3.1.1 Mengh TP 6:Menghasilkan buku skrap alatan, bahan jahitan asas dan hasil kerja jahita
3. PROJEK 3.1. Mengh3.1.2 Mengh
3.2.1 Menghasilkan
TP 6:Menghasilkan
artikel mudahartikel
dengan
mudah menggunakan
dengan jahitan jahitan
jelujur
jelujur:
yang kreatif dengan m
3. PROJEK 3.2. Mengh(i) hiasan dinding
Mengamalkan (ii)komunikasi
kain alas berkesan dalam aktiviti jual beli.
4. ASAS K 4.1. Menget4.1.1 MengeMengamalkan komunikasi berkesan dalam aktiviti jual beli.
4. ASAS K 4.1.
1.1. Menget4.1.2 Meng
Mengetahui alatanTP
berkebun
6:Mengamalkan cara mengguna dan menyimpan alatan berkebun dengan
1. ALATAN 1.1. Mengetahui
1.1.1 Meng
alatanTP
berkebun
6:Mengamalkan cara mengguna dan menyimpan alatan berkebun dengan
1. ALATAN 1.1.2 Meny TP 6:Mengamalkan cara mengguna dan menyimpan alatan berkebun dengan
1. ALATAN 1.2. Menga1.2.1 MengTP 6:Mengamalkan cara mengguna dan menyimpan alatan berkebun dengan
1. ALATAN 1.2. Menga1.2.2
2.1.1 Meny
Menamakan
TP 6:Menyediakan
dan menyediakan
medium medium
tanaman,tanaman:
keratan batang dan umbi dengan betul
2. PENYED 2.1. Menge (i) tanah lom
2.1.2 Mengenal (nisbah 3) (ii)
TP 6:Menyediakan
dan menamakanbaja organik
medium
tanaman(nisbah
tanaman, 2) (iii) pasirbatang
yang membiak
keratan (nisbah
melalui: 1) umbi dengan betul
dan
2. PENYED 2.1. Menge 2.2.1
(i) keratan batang
Mengenal (ii) umbi
TP 6:Menyediakan
dan menamakan medium
tanaman
tanaman,
yang membiak
keratan batang
melaluidan: umbi dengan betul
2. PENYED 2.2. Menge (i) keratan batang . (ii) umbi
TP 6:Menghasilkan projek tanaman keratan batang atau umbi dengan langkah
3. PENAN 3.1. Menga3.1.1 MengTP 6:Menghasilkan projek tanaman keratan batang atau umbi dengan langkah
3. PENAN 3.1. Menga3.1.2 Meny TP 6:Menghasilkan projek tanaman keratan batang atau umbi dengan langkah
3. PENAN 3.1. Menga3.1.3 MenyeTP 6:Menghasilkan projek tanaman keratan batang atau umbi dengan langkah
3. PENAN 3.1. Menga3.1.4 MenaTP 6:Mengamalkan penjagaan tanaman dengan tertib dan dapat membimbing
4. PENJAG 4.1. Menga4.1.1
4.1.2 Menya
Mengaplikasikan
TP 6:Mengamalkan
cara- cara penjagaan
penjagaan tanaman
tanaman: dengan tertib dan dapat membimbing
4. PENJAG 4.1. Menga (i) menyiram (ii) merumput (iii) menggembur
TP 6:Mengamalkan cara memungut hasil dan . (iv) membaja
membersih hasil tanaman denga
5. PEMUNG5.1. Memun5.1.1 MenuTP 6:Mengamalkan cara memungut hasil dan membersih hasil tanaman denga
5. PEMUNG5.1. Memun5.1.2 MembTP 6:Mengamalkan cara mengguna alatan pemeliharaan haiwan kesayangan d
1. ALATAN 1.1. Menge3.1.1 MengTP 6:Mengamalkan cara mengguna alatan pemeliharaan haiwan kesayangan d
1. ALATAN 1.1. Menge3.2.1 MenyeTP 6:Mengasihi dan memelihara haiwan kesayangan dengan cara yang betul s
2. PEMELI 2.1. Menge2.1.1 MengTP 6:Mengasihi dan memelihara haiwan kesayangan dengan cara yang betul s
2. PEMELI 2.2. Menget2.2.1 MengTP 6:Mengasihi dan memelihara haiwan kesayangan dengan cara yang betul s
2. PEMELI 2.2. Menget2.2.2 MengTP 6:Mengasihi dan memelihara haiwan kesayangan dengan cara yang betul s
2. PEMELI 2.3. Memel2.3.1
3.1.1 Meme
Mengenal
TP 6:Menyediakan
dan menamakan makanan
keperluan
haiwan
asasyang
penjagaan
sesuai haiwan:
mengikut jenis haiwan.
3. PENJAG 3.1. Menge (i) kelengkapan tempat tinggalmakanan
TP 6:Menyediakan (ii) makanan
haiwan. yang
(iii) penjagaan kesihatan
sesuai mengikut jenis haiwan.
3. PENJAG 3.1. Menge3.1.2 MengeTP 6:Menyediakan tempat tinggal haiwan kesayangan yang sesuai mengikut s
4. TEMPAT 4.1. Menge4.1.1 MengTP 6:Menyediakan tempat tinggal haiwan kesayangan yang sesuai mengikut s
4. TEMPAT 4.1. Menge4.1.2 MengTP 6:Menyediakan tempat tinggal haiwan kesayangan yang sesuai mengikut s
4. TEMPAT 4.1. Menge4.1.3 Meny TP 6:Mengamalkan nilai-nilai positif dalam pemeliharaan haiwan kesayangan
4. TEMPAT 4.2. Rutin 4.2.1 Amal TP 6:Mengamalkan nilai-nilai positif dalam pemeliharaan haiwan kesayangan
4. TEMPAT 4.2. Rutin 4.2.2 MembTP 6:Mengamalkan nilai-nilai positif dalam pemeliharaan haiwan kesayangan
4. TEMPAT 4.2. Rutin 4.2.3 Meng
diri, alatan dan bahan di ruang kerja dan dapat membimbing rakan.
diri, alatan dan bahan di ruang kerja dan dapat membimbing rakan.
diri, alatan dan bahan di ruang kerja dan dapat membimbing rakan.
an menjadi contoh kepada rakan yang lain.
an menjadi contoh kepada rakan yang lain.
an menjadi contoh kepada rakan yang lain.
ahan yang terdapat didalam peti pertolongan cemas mengikut situasi
ahan yang terdapat didalam peti pertolongan cemas mengikut situasi
ahan yang terdapat didalam peti pertolongan cemas mengikut situasi
ahan yang terdapat didalam peti pertolongan cemas mengikut situasi
ahan untuk memadam api mengikut situasi.
ahan untuk memadam api mengikut situasi.
ahan untuk memadam api mengikut situasi.
iri, alatan dan bahan dan ruang kerja
iri, alatan dan bahan dan ruang kerja
iri, alatan dan bahan dan ruang kerja
asas menyukat, memotong, memasak dan menghidang dalam kehidupan seharian.
asas menyukat, memotong, memasak dan menghidang dalam kehidupan seharian.
an kering dan basah yang betul dan boleh dicontohi.
an kering dan basah yang betul dan boleh dicontohi.
an kering dan basah yang betul dan boleh dicontohi.
masakan kering dan basah dengan betul dan boleh dicontohi.
masakan kering dan basah dengan betul dan boleh dicontohi.
bahan masakan baik dan rosak dan boleh dicontohi
bahan masakan baik dan rosak dan boleh dicontohi
bahan masakan baik dan rosak dan boleh dicontohi
masak semasa aktiviti memasak dan boleh dicontohi.
masak semasa aktiviti memasak dan boleh dicontohi.
enu dengan betul dan boleh dicontohi.
enu dengan betul dan boleh dicontohi.
ian menu dengan betul dan boleh dicontohi.
ian menu dengan betul dan boleh dicontohi.
dalam kehidupan seharian.
dalam kehidupan seharian.
dalam kehidupan seharian.
lam aktiviti jual beli.
lam aktiviti jual beli.
selain daripada yang dipelajari.
selain daripada yang dipelajari.
selain daripada yang dipelajari.
daripada yang dipelajari dengan teknik yang betul dalam aktiviti jahitan secara tekal serta boleh menjadi contoh rakan yang lain.
daripada yang dipelajari dengan teknik yang betul dalam aktiviti jahitan secara tekal serta boleh menjadi contoh rakan yang lain.
daripada yang dipelajari dengan teknik yang betul dalam aktiviti jahitan secara tekal serta boleh menjadi contoh rakan yang lain.
daripada yang dipelajari dengan teknik yang betul dalam aktiviti jahitan secara tekal serta boleh menjadi contoh rakan yang lain.
r dan jelujur halus serta boleh dicontohi.
r dan jelujur halus serta boleh dicontohi.
ur halus sebagai jahitan hiasan dengan kreativiti sendiri dan boleh dijadikan contoh.
ur halus sebagai jahitan hiasan dengan kreativiti sendiri dan boleh dijadikan contoh.
ur halus sebagai jahitan hiasan dengan kreativiti sendiri dan boleh dijadikan contoh.
n jahitan asas dan hasil kerja jahitan yang telah dipelajari beserta label dengan betul dan kreatif.
n jahitan asas dan hasil kerja jahitan yang telah dipelajari beserta label dengan betul dan kreatif.
hitan jelujur yang kreatif dengan menggunakan idea sendiri dan menjadi contoh pada rakan lain.
aktiviti jual beli.
aktiviti jual beli.
nyimpan alatan berkebun dengan betul dan selamat.
nyimpan alatan berkebun dengan betul dan selamat.
nyimpan alatan berkebun dengan betul dan selamat.
nyimpan alatan berkebun dengan betul dan selamat.
an batang dan umbi dengan betul dan boleh dicontohi.
an batang dan umbi dengan betul dan boleh dicontohi.
an batang dan umbi dengan betul dan boleh dicontohi.
batang atau umbi dengan langkah dan teknik yang betul.
batang atau umbi dengan langkah dan teknik yang betul.
batang atau umbi dengan langkah dan teknik yang betul.
batang atau umbi dengan langkah dan teknik yang betul.
gan tertib dan dapat membimbing rakan.
gan tertib dan dapat membimbing rakan.
n membersih hasil tanaman dengan betul.
n membersih hasil tanaman dengan betul.
emeliharaan haiwan kesayangan dengan betul dan selamat
emeliharaan haiwan kesayangan dengan betul dan selamat
ayangan dengan cara yang betul serta boleh dicontohi.
ayangan dengan cara yang betul serta boleh dicontohi.
ayangan dengan cara yang betul serta boleh dicontohi.
ayangan dengan cara yang betul serta boleh dicontohi.
esuai mengikut jenis haiwan.
esuai mengikut jenis haiwan.
esayangan yang sesuai mengikut situasi.
esayangan yang sesuai mengikut situasi.
esayangan yang sesuai mengikut situasi.
pemeliharaan haiwan kesayangan dengan betul mengikut situasi.
pemeliharaan haiwan kesayangan dengan betul mengikut situasi.
pemeliharaan haiwan kesayangan dengan betul mengikut situasi.
h rakan yang lain.
h rakan yang lain.
h rakan yang lain.
h rakan yang lain.