Anda di halaman 1dari 9

TINGKATAN 1 2020

SMK KEM TERENDAK, MELAKA


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TINGKATAN SATU BAGI TAHUN 2020

STANDARD PRESTASI
BULAN MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
(SELEPAS SELESAI TOPIK)
JANUARI 2020

1.0 PENGENALAN 1.1.1 Mentakrifkan reka bentuk dan teknologi. 01/1 – Tahun
KEPADA REKA TAHAP Baru 2018
TAFSIRAN
BENTUK DAN 1.1.2 Mengenal pasti elemen reka bentuk berdasarkan P
TEKNOLOGI produk yang dipilih. i. Mentakrifkan reka bentuk dan teknologi.
M1
1.1 Dunia Reka Bentuk ii. Mendefinisikan invensi dan inovasi.
02/01 –
1.1.3 Menjelaskan prinsip reka bentuk. iii. Menyatakan satu kepentingan reka bentuk
04/01
dan teknologi, atau;
1.1.4 Mengaplikasikan prinsip-prinsip reka bentuk 1
iv. Menyatakan satu elemen reka bentuk
dalam mereka bentuk objek asas. berdasarkan produk sedia ada, atau;
v. Menyatakan satu peranan reka bentuk, atau;
1.0 PENGENALAN 1.1.5 Membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk. vi. Menyatakan satu etika dalam reka bentuk.
KEPADA REKA
M2
BENTUK DAN 1.1.6 Meneroka kriteria reka bentuk yang baik. i. Mengenal pasti dua elemen reka bentuk
07/01 –
TEKNOLOGI berdasarkan produk sedia ada.
11/01 2
1.1 Dunia Reka Bentuk 1.1.7 Membina objek asas. ii. Menjelaskan dua prinsip reka bentuk.
iii. Mengenal pasti satu peranan reka bentuk.
1.0 PENGENALAN 1.2.1 Menyenarai kepentingan reka bentuk dan iv. Menerangkan satu etika dalam reka bentuk.
KEPADA REKA teknologi.
BENTUK DAN i. Melakar satu lakaran reka bentuk produk yang
TEKNOLOGI 1.2.2 Mengenal pasti peranan reka bentuk. 3 terdiri daripada beberapa objek asas geometri
M3
1.2 Kepentingan Reka dengan mengaplikasikan dua elemen dan dua
14/01 –
bentuk dan 1.2.3 Menerangkan etika dalam reka bentuk. prinsip.
18/01
Teknologi
1.2.4 Meneroka kerjaya dalam bidang reka bentuk dan i. Membanding beza dua prinsip dan dua elemen
teknologi. 4
pada tiga produk yang berlainan dalam bentuk
jadual.
M4 1.0 PENGENALAN 1.3.1 Mentakrifkan invensi dan inovasi. 21/1 –
22/01 – KEPADA REKA 5 i. Menilai objek baharu yang dibina berasaskan Thaipusam
25/01 BENTUK DAN 1.3.2 Mengaplikasikan prinsip invensi dan inovasi elemen dan prinsip reka bentuk.
TEKNOLOGI dalam kerjaya reka bentuk.
1.3 Invensi dan Inovasi i. Menghasilkan semula objek baharu yang sudah
dalam Reka Bentuk dinilai setelah mengambilkira penambahbaikan.
TINGKATAN 1 2020
1.0 PENGENALAN 1.3.3 Meneroka invensi dan inovasi dalam reka bentuk
KEPADA REKA terkini.
M5 BENTUK DAN
28/01 – TEKNOLOGI
01/02 1.3 Invensi dan Inovasi
dalam Reka Bentuk

2.0 PENGURUSAN PROJEK 2.1.1 Mentakrifkan pengurusan projek reka bentuk. TAHAP 04 - 6/2 – Tahun
TAFSIRAN
2.1 Pengurusan Projek P Baru Cina
M6 Reka Bentuk 2.1.2 Menjana idea reka bentuk. i. Mentakrifkan pengurusan projek reka bentuk.
07/02 – 1
08/02 2.1.3 Mengenal pasti langkah pengurusan i. Mengenal pasti masalah yang dihadapi.
pelaksanaan projek. ii. Menjana idea reka bentuk yang dapat
. 2
menyelesaikan masalah.
2.0 PENGURUSAN PROJEK 2.1.4 Merangka perancangan projek. 15/2 MERENTAS
M7 2.1 Pengurusan Projek i. Merangka perancangan berdasarkan langkah DESA SMKKT
FEBRUARI

11/02 – Reka Bentuk 2.1.5 Menganalisis perancangan projek dan jadual kerja. pengurusan pelaksanaan projek.
15/02 3 ii. Melengkapkan jadual kerja perancangan
projek.
2.0 PENGURUSAN PROJEK 2.1.6 Menyediakan anggaran kos.
2.1 Pengurusan Projek 21-22/2
Reka Bentuk 2.1.7 Merancang pembentukan kumpulan kerja i. Menganalisis jadual kerja secara sistematik*. SUKANTARA
4
berdasarkan tugas dan peranan
i. Menilai perancangan yang disediakan mengikut
5 prosedur*.
M8
18/02 – i. Menghasilkan kertas kerja pengurusan projek
22/02 6 reka bentuk mengikut format*.

* Sistematik - Perincian tugasan


Prosedur - Masa, langkah kerja, kewangan,
sumber manusia
Format - 1. Nama pelajar, 2. Tajuk, 3. Penyataan
Masalah, 4. Tujuan / objektif,
5. Perancangan Projek, 6. Jadual Kerja,
7. Anggaran kos, 8. Penutup
M9 3.0 PROSES REKA BENTUK 3.1.1 Mentakrifkan maksud projek brief.
25/02 – 3.1 Projek Brief 28/2
MAC

M10
04/03 – UJIAN 1
08/03
M11 3.0 PROSES REKA BENTUK 3.1.4 Menyaring maklumat dalam projek brief. TAHAP
TAFSIRAN
3.1 Projek Brief P
TINGKATAN 1 2020
3.1.5 Mengaplikasikan projek brief dalam bentuk jadual
dan lakaran.

11/03 –
15/03

3.0 PROSES REKA BENTUK 3.1.6 Membina mock-up atau model berdasarkan projek
3.1 Projek Brief brief

M12
18/03 –
22/03

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (23/3 - 31/3) – 9 hari

M13 3.0 PROSES REKA BENTUK 3.1.6 Membina mock-up atau model berdasarkan projek 03/4 Israk Mikraj
1/04 – 5/04 3.1 Projek Brief brief

M14 3.0 PROSES REKA BENTUK 3.1.6 Membina mock-up atau model berdasarkan projek
08/04 – 3.1 Projek Brief brief
12/04
3.1.7 Menilai hasil mock-up atau model

M15 4.0 LAKARAN 4.1.1 Menyenaraikan peranan lakaran dalam reka


APRIL

TAHAP
TAFSIRAN
15/04 – 4.1 Lakaran Piktorial bentuk. P
19/04 4.1.2 Mengenal pasti teknik lakaran piktorial. i. Menyatakan satu peranan lakaran dalam reka
bentuk.
1
ii. Menyenaraikan dua teknik lakaran piktorial.
M16 4.0 LAKARAN 4.1.3 Menghasilkan lakaran asas produk dalam bentuk 27-28/4
22/04 – 4.1 Lakaran Piktorial 3D berdasarkan 2D. i. Mengenal pasti dua teknik lakaran piktorial. PERKHEMAHAN
26/04 2 UNIFORM
M17 4.0 LAKARAN 4.1.3 Menghasilkan lakaran asas produk dalam bentuk i. Menghasilkan lakaran asas produk* dalam 01/5 – Hari
29/04 – 4.1 Lakaran Piktorial 3D berdasarkan 2D. bentuk 3D dengan mengaplikasikan teknik Pekerja
3
03/05 lakaran piktorial.
M18 4.0 LAKARAN 4.1.3 Menghasilkan lakaran asas produk dalam bentuk i. Menganalisis rupa bentuk lakaran dan 06/5 – Awal
MEI

06/04 – 4.1 Lakaran Piktorial 3D berdasarkan 2D. 4 Ramadan


membuat penambahbaikan.
10/05
TINGKATAN 1 2020
M19 4.1.3 Menghasilkan lakaran asas produk dalam bentuk
13/05 – 3D berdasarkan 2D. i. Menilai maklumat yang ada pada lakaran.
17/05 5
4.0 LAKARAN i. Menghasilkan lakaran baharu dengan nilai
4.1 Lakaran Piktorial 6 tambah*.

Produk - Lakaran.
Nilai tambah - Estetika, keceriaan atau ergonomik.

M20 19/5 – Hari


20/05 – Wesak
SUMATIF 1
24/05 22/5 – Nuzul
Quran
CUTI PERTENGAHAN TAHUN (25/05 - 09/06) – 16 hari * 05 – 06 /06 Hari Raya Puasa

M21 4.0 LAKARAN 4.1.3 Menghasilkan lakaran asas produk dalam bentuk
10/06 – 4.1 Lakaran Piktorial 3D berdasarkan 2D.
14/06
M22 4.0 LAKARAN 4.1.3 Menghasilkan lakaran asas produk dalam bentuk
17/06 – 4.1 Lakaran Piktorial 3D berdasarkan 2D.
21/06 4.1.4 Memilih lakaran produk terbaik berdasarkan
elemen reka bentuk.
JUN

M23 4.0 LAKARAN 4.1.3 Menghasilkan lakaran asas produk dalam bentuk
24/06 – 4.1 Lakaran Piktorial 3D berdasarkan 2D.
28/06 4.1.4 Memilih lakaran produk terbaik berdasarkan
elemen reka bentuk.

M24 4.0 LAKARAN 4.1.5 Menilai maklumat yang ada pada lakaran yang
01/06 – 4.1 Lakaran Piktorial dipilih.
05/07 4.1.6 Mencadangkan penambahbaikan ke atas lakaran
yang dipilih.
M25 4.0 LAKARAN 4.1.5 Menilai maklumat yang ada pada lakaran yang
08/07 – 4.1 Lakaran Piktorial dipilih.
12/07 4.1.6 Mencadangkan penambahbaikan ke atas lakaran
yang dipilih
M26 4.0 LAKARAN 4.1.5 Menilai maklumat yang ada pada lakaran yang 18/7 ANUGERAH
15/07 – 4.1 Lakaran Piktorial dipilih. KOKU SMKKT
19/07 4.1.6 Mencadangkan penambahbaikan ke atas lakaran
JULAI

yang dipilih
M26 4.0 LAKARAN 4.1.5 Menilai maklumat yang ada pada lakaran yang
22/07 – 4.1 Lakaran Piktorial dipilih.
26/07 4.1.6 Mencadangkan penambahbaikan ke atas lakaran
yang dipilih
M27 5.0 APLIKASI TEKNOLOGI 5.1.1 Mentakrifkan sistem fertigasi. TAHAP
TAFSIRAN
29/07 – 5.1 Reka Bentuk Sistem P
02/08 Fertigasi 5.1.2 Mengenal pasti komponen utama fertigasi dalam
TINGKATAN 1 2020
penyediaan reka bentuk. i. Mentakrifkan maksud sistem fertigasi.
ii. Menyatakan satu komponen utama sistem
1
5.1.3 Menghasilkan lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi.
fertigasi.
i. Mengenal pasti dua komponen* utama
M28 5.0 APLIKASI TEKNOLOGI 5.1.3 Menghasilkan lakaran reka bentuk baharu sistem 2 fertigasi.
05/08 – 5.1 Reka Bentuk Sistem fertigasi.
09/08 Fertigasi i. Merangka lakaran model struktur reka bentuk
baharu sistem fertigasi dengan mengaplikasikan
3
elemen*.

i. Menganalisis tiga elemen dalam reka bentuk


sistem fertigasi mengikut prosedur*.
4
ii. Mempersembahkan data dalam bentuk jadual.

i. Membuat rumusan lakaran secara menyeluruh


5 dari segi elemen, komponen dan bahan dengan
daya usaha*.
i. Menghasilkan mock up atau model struktur
reka bentuk baharu sistem fertigasi.
OGOS

ii. Memperinci ujian bagi mengukur tahap


keberkesanan model struktur reka bentuk
6
fertigasi.
iii. Menjana keputusan ujian tahap
keberkesanan

Komponen - Dari segi kegunaan sistem fertigasi


Elemen- Garisan, bentuk, tekstur, saiz, warna atau
arah.
Prosedur
(i) Menyediakan borang soal selidik, atau
(ii) Kenal pasti responden.
(iii) Mengedar dan mengutip borang soal selidik /
mencatat maklumat.
Daya usaha - Lakaran berlabel jenis elemen,
komponen dan bahan yang digunakan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA (10/08 – 18/09)- 9 hari 11 – 12 /8 – Hari


Raya Qurban
OGOS

M30 5.0 APLIKASI TEKNOLOGI 5.1.4 Menganalisis elemen reka bentuk dalam sistem
19/08 – 5.1 Reka Bentuk Sistem fertigasi.
23/08 Fertigasi
5.1.5 Menilai lakaran reka bentuk baharu sistem
fertigasi.

M31 5.0 APLIKASI TEKNOLOGI 5.1.4 Menganalisis elemen reka bentuk dalam sistem 31 /8 – Hari
26/08 – 5.1 Reka Bentuk Sistem fertigasi. Kebangsaan
TINGKATAN 1 2020
30/08 Fertigasi
5.1.5 Menilai lakaran reka bentuk baharu sistem
fertigasi.

5.1.6 Membina mock-up atau model struktur reka


bentuk baharu sistem fertigasi

M32 5.0 APLIKASI TEKNOLOGI 5.1.6 Membina mock-up atau model struktur reka 01 /9 – Awal
02/09 – 5.1 Reka Bentuk Sistem bentuk baharu sistem fertigasi Muharram
06/09 Fertigasi
M33 5.0 APLIKASI TEKNOLOGI 5.2.1 Mentakrifkan reka bentuk fesyen. TAHAP 09 /9 – Hari
TAFSIRAN
09/09 – 5.2 Reka Bentuk Fesyen P Keputeraan
13/09 5.2.2 Menyenaraikan jenis reka bentuk fesyen. i. Mentakrifkan maksud reka bentuk fesyen. Agong
ii. Menyatakan jenis reka bentuk fesyen.
iii. Mengenal pasti satu teknik cantuman.
1
M34 5.0 APLIKASI TEKNOLOGI 5.2.3 Mengenal pasti teknik cantuman dan penggunaan iv. Menerangkan satu jenis perkakasan dan 16 /9 – Hari
16/09 – 5.2 Reka Bentuk Fesyen alatan dalam proses penyediaan reka bentuk penggunaannya dalam proses penyediaan Malaysia
20/09 fesyen. r/bentuk fesyen.
SEPTEMBER

i. Mengenal pasti dua teknik cantuman. 17/9 ROAD


5.2.4 Menghasilkan dua lakaran reka bentuk fesyen. ii. Menerangkan tiga jenis perkakasan dan RELAY
penggunaannya dlm proses penyediaan r/btk
M35 5.0 APLIKASI TEKNOLOGI 5.2.4 Menghasilkan dua lakaran reka bentuk fesyen. 2 fesyen.
23/09 – 5.2 Reka Bentuk Fesyen iii. Merangka satu lakaran reka bentuk fesyen
27/09 5.2.5 Menganalisis elemen dalam reka bentuk fesyen. dengan mengaplikasikan elemen garisan, bentuk
atau warna.
5.2.6 Membincangkan jenis bahan dalam reka bentuk i. Merangka dua lakaran reka bentuk fesyen
fesyen berdasarkan lakaran 3 dengan mengaplikasikan elemen garisan, bentuk
dan warna.
M36 5.0 APLIKASI TEKNOLOGI 5.2.7 Menghasilkan reka bentuk fesyen berdasarkan i. Menganalisis tiga elemen dalam reka bentuk
30/09 – 5.2 Reka Bentuk Fesyen lakaran yang dipilih 4 fesyen mengikut prosedur*.
04/10 ii. Mempersembahkan data dalam bentuk jadual.
i. Membincangkan jenis bahan yang digunakan
untuk menghasilkan reka bentuk fesyen.
M37 5.0 APLIKASI TEKNOLOGI 5.2.7 Menghasilkan reka bentuk fesyen berdasarkan ii. Membuat rumusan secara menyeluruh dari
07/10 – 5.2 Reka Bentuk Fesyen lakaran yang dipilih. segi lakaran, elemen, bahan dan teknik cantuman
11/10 5
dengan daya usaha*.
iii. Menghasilkan reka bentuk fesyen dengan
mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran /
OKTOBER

ada.
i. Menghasilkan reka bentuk fesyen dengan
mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran
sedia ada yang mempunyai nilai tambah* dan
6 membimbing*.
ii. Memperinci ujian bagi mengukur tahap
keberkesanan reka bentuk fesyen.
iii. Menjana keputusan ujian tahap keberkesanan.
Prosedur -
NOVEMBER TINGKATAN 1 2020

(i) Menyediakan borang soal selidik, atau


(ii) Kenal pasti responden.
(iii) Mengedar dan mengutip borang soal selidik / mencatat
maklumat.
Daya usaha -Lakaran terbaik berlabel jenis bahan, elemen
dan teknik cantuman yang digunakan.
M38 5.0 APLIKASI TEKNOLOGI 5.2.7 Menghasilkan reka bentuk fesyen berdasarkan
14/10 – 5.2 Reka Bentuk Fesyen lakaran yang dipilih.
18/10
M39
21/10 – AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD
25/10
M40 28 /10 –
28/10 – ULANGKAJI Deepavali
01/11
M41 09 /11 –
04/11 – SUMATIF 2 Maulidur rasul
08/11
M42
11/11 – AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD
15/11
M43
18/11 – AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD
22/11
M44
21/11 – AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD
25/11
CUTI AKHIR TAHUN (26/11/2019 – 31/12/2019) - 38 hari 25/12 - Krismas
TINGKATAN 1 2020

SMK KEM TERENDAK, MELAKA


TINGKATAN 1 2020

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


2020

REKA BENTUK TEKNOLOGI


TINGKATAN 1

UMAR BIN MAMAT